10 kỳ quan kiến trúc 2006

Chia sẻ: Bá Đạo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
481
lượt xem
394
download

10 kỳ quan kiến trúc 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn của BusinessWeek, các kiến trúc đa dạng về qui mô, tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ mang tính cách mạng, hướng đến sự bền vững và thân thiện với môi trường. Tháp Hearst (Mỹ) Tòa nhà 46 tầng này là trụ sở của Tập đoàn truyền thông Mỹ Hearst và là tòa kiến trúc “xanh” (thân thiện với môi trường) đầu tiên tại thành phố New York. Tận dụng ánh sáng nhân tạo và khí tự nhiên, tòa nhà giảm tới 22% lượng điện sử dụng cũng như lượng khí CO2 thải ra môi trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 kỳ quan kiến trúc 2006

 1. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã pĬì í ã í fåíÉêåÉíW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçãK _äçÖæWeííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçãK NM â èì~å âá å íêşÅ OMMS i ~ ÅÜ å Å ~ _ìëáåÉëë tÉÉâI ÅłÅ âá å íêşÅ Ŀ~ Ç åÖ î èìá ã¾I í é íêìåÖ îŁç âÜ åăåÖ åÖ Ç åÖ Å¾åÖ åÖÜ ã~åÖ í−åÜ ÅłÅÜ ã åÖI ÜĬ åÖ Ŀ å ë Ä å î åÖ îŁ íÜŠå íÜá å î á ã¾á íêĬ åÖK qÜłé eÉ~êëí Ej F q½~ åÜŁ QS í åÖ åŁó äŁ íê ë Å ~ q é ĿçŁå íêìó å íܾåÖ j eÉ~êëí îŁ äŁ í½~ âá å íêşÅ ñ~åÜ EíÜŠå íÜá å î á ã¾á íêĬ åÖF Ŀ ì íáýå í á íÜŁåÜ éÜ kÉï vçêâK q å Ç åÖ łåÜ ëłåÖ åÜŠå í ç îŁ âÜ− í åÜáýåI í½~ åÜŁ Öá ã í á OOB äĬ åÖ Ŀá å ë Ç åÖ Å╨åÖ åÜĬ äĬ åÖ âÜ− `l íÜ á ê~ ã¾á íêĬ åÖK O E åÜW ~J~êÅÜáíÉÅíF _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 2. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã q½~ åÜŁ a~îáë ^äéáåÉ eçìëÉ E^åÜF k ã íêçåÖ ä½åÖ âÜì éÜ Å Ü é hÉï d~êÇÉåëI íêìåÖ íŠã åÖÜáýå Å ì íÜ Å î í ÜŁåÖ Ŀ ì í á ^åÜI í½~ åÜŁ a~îáë ^äéáåÉ eçìëÉ äŁ Ç åÖ âá å íêşÅ Å Å â Üá å Ŀ á åÜ ë Ç åÖ Å¾åÖ åÖÜ íܾåÖ ãáåÜ W Ü íÜ åÖ íܾåÖ âÜ− í Ŀ åÖ Ŀ¼åÖ âÜá íê á ãĬ~I ĿĬ åÖ Ç å åÖ ã Ü åÜá í âܾåÖ âÜ− íÜ á ê~ åÖçŁá íê áKKK mܽåÖ íêĬåÖ ÄŁó ^ééäÉ í á kÉï vçêâ Ej F mܽåÖ íêĬåÖ ÄŁó ë å éÜ ã Å ~ ešåÖ ^ééäÉ í á Ŀ á ä ë RI íÜŁåÜ éÜ kÉï vçêâ äŁ ã í íÜá í â î¾ ÅŞåÖ Ŀ Å ĿłçW ã í ÜþåÜ âÜ á Ä åÖ â−åÜ Å~ç NMãI î á ã í Å ì íÜ~åÖ ÜþåÜ íê Å╨åÖ Ä åÖ â−åÜ ĿĬ~ âÜłÅÜ ÜŁåÖ ñì åÖ í åÖ Äłå ÜŁåÖ éÜ−~ ÇĬ áK _á í íÜ däÉåå Ej F O q½~ Äá í íÜ ê åÖ OPMã Å ~ åÖĬ á ëłåÖ ä é q é ĿçŁå éÜ å ã ã mÉçéäÉiáåâ píÉîÉå däÉåå ż íÜ í Å é åĬ Å îŁ Ŀá åK ľĬ Å ã åÜ Ç~åÜ äŁ Åăå åÜŁ ñ~åÜ åÜ í íÜ Öá á I Äá í íÜ däÉåå äŁ Åăå Ü Ŀ ì íáýå í á j ĿĬ Å ÅÜ åÖ åÜ å Ä ÅÜ âáã íÜÉç Ü íÜ åÖ ñ é Ü åÖ ibba EäšåÜ Ŀ ç íêçåÖ íÜá í â ã¾á íêĬ åÖ îŁ åăåÖ äĬ åÖF Å ~ e á Ŀ åÖ uŠó Ç åÖ ñ~åÜ j K ` ì ľ¾åÖ e á EqêìåÖ nì ÅF qê á ÇŁá Üėå POâãI Å ì íêÉç ľ¾åÖ e á î á ëłì äŁå ñÉI å á äá å qÜĬ åÖ e á î á Ŀ ç aĬėåÖ pėå Eë íê íÜŁåÜ Å åÖ Åçåí~áåÉê ä å åÜ í íÜ Öá áFI Üá å Ŀ~åÖ Öá â ä Å äŁ ÅŠó Å ì îĬ í Äá å ÇŁá åÜ í íÜ Öá áK `Üá éÜ− ÅÜç ÅÜá Å Å ì åŁó Å╨åÖ Ŀ í ã Å â ä ÅW NIO í rpaK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 3. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã ` ì ľ¾åÖ e á E åÜW _ìëáåÉëë tÉÉâI qqlF q½~ åÜŁ pÉåÉÇÇ Eu t~äÉëF q½~ åÜŁ pÉåÉÇÇI åÜŁ èì Å Ü á ã á Å ~ u t~äÉëI ż ê í åÜá ì Ŀá ã Ŀ Å Äá íW ĿĬ Å ñŠó í åÖìóýå äá ì íłá ÅÜ îŁ ë Ç åÖ Ü íÜ åÖ íܾåÖ Öá¼ í åÜáýåI Çç Ŀ¼ ż Ŀ Ä å ê í Å~çK k ã Äýå Ä î åÜ `~êÇáÑÑI Ü íÜ åÖ íĬ åÖ Ä åÖ â−åÜ Äá ì Üá å ë ãáåÜ Ä ÅÜ Å ~ Ü íÜ åÖ ä é éÜłéK q½~ åÜŁ äáýå Ä~åÖ p~å cê~åÅáëÅç Ej F iŁ í½~ åÜŁ îăå éܽåÖ Ŀ ì íáýå í á âÜì î Å Ä íŠó åĬ Å j âܾåÖ ë Ç åÖ ãłó Ŀá ì ܽ~ åÜá í Ŀ K e íÜ åÖ îĬ å íê åI Å ì íÜ~åÖ ã ĿĬ Å íÜá í â î á ã Å Ŀ−ÅÜ íÜşÅ Ŀ ó íĬėåÖ íłÅ Öá ~ ÅłÅ åÜŠå îáýåI í ç ã¾á íêĬ åÖ îăå éܽåÖ äŁåÜ ã åÜK _á í íÜ _áÖ aáÖ eçìëÉ Ej F j á åÜþå íÜçłåÖ èì~I _áÖ aáÖ eçìëÉ âܾåÖ âÜłÅ Öþ ÅłÅ Äá í íÜ ÜŁç åÜçłåÖ íÜÉç ÅÜ åÖÜŻ~ íŠå íÜ áK qìó åÜáýåI Ŀá ã Ŀ Å Äá í äŁ Åăå åÜŁ ĿĬ Å ñŠó Ç åÖ í éÜ äá ì Å ~ ÅłÅ Ç łå Ü í åÖ í á íÜŁåÜ éÜ _çëíçåI Ä~åÖ j~ëë~ÅÜìëÉííëK E åÜW páåÖäÉëéÉÉÇÇÉëáÖåF _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 4. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã pŠå î å Ŀ åÖ tÉãÄäÉó E^åÜF s á VMKMMM ÅÜ åÖ áI ëŠå î å Ŀ åÖ tÉãÄäÉó ã áI íÜ~ó íÜ ëŠå Å╨ ñŠó í åăã NVOQI äŁ ã í íêçåÖ åÜ åÖ åÜŁ Üłí ļåÖ Ŀł ä å åÜ í íêýå íÜ Öá áK hÜìåÖ î½ã ëŠå î å Ŀ åÖ Å~ç í á Ö å NPPã îŁ Å¼ âÜ ì Ŀ í á PNRãI äŁ Ü íÜ åÖ ãłá âÜìåÖ î½ã ÇŁá åÜ í íÜ Öá áI îŁ ÅÜç éÜÝé åÜ åÖ åÖĬ á ãý âá å íêşÅ èì~å ëłí í ã á ÜĬ åÖ í á içåÇçåI íÜ Ŀ¾ åĬ Å ^åÜK E åÜW _ìëáåÉëë tÉÉâF qêìåÖ íŠã åÖÜáýå Å ì g~åÉäá~ c~êã Ej F O hÜì éÜ Å Ü é g~åÉäá~ c~êã í á ^ëÜÄìêåI Ä~åÖ sáêÖáåá~ äŁ íêìåÖ íŠã åÖÜáýå Å ì âÜç~ Ü Å ê åÖ í á TMKSMMã I ĿĬ Å ñÉã äŁ íÜáýå ĿĬ åÖ Å ~ ÅłÅ åÜŁ åÖÜáýå Å ìK g~åÉäá~ c~êã ż éܽåÖ íÜ− åÖÜá ã ÅÜá ì åÖ~åÖ ÇŁá í á PMMãI å ì Ŀ í íÜ åÖ íĬėåÖ ĿĬėåÖ î á ã í í½~ íÜłé UR í åÖKææ ef r qorkd qÜÉç qì á íê ^á ` é ñŠó háã í íÜłé ã á `Ü−åÜ éÜ ^á ` é î ~ èìó í Ŀ åÜ ñŠó Ç åÖ Ä ç íŁåÖ ä å åÜ í íÜ Öá áI äĬì Öá åÜ åÖ Å î í Ŀ é îŁ äŠì Ŀ á åÜ í íêçåÖ ä ÅÜ ë åÜŠå äç áK ľŠó Å╨åÖ ë äŁ ã í íêìåÖ íŠã Ä ç í å âÜ ç Å Ü Å Üá å Ŀ á ż ã í âܾåÖ Ü~áK _ ç íŁåÖ dêÉ~í bÖóéíá~å jìëÉìã Ŀ í íêýå Çá å í−ÅÜ ê åÖ Üėå RM ÜÝÅí~I Ŀ á Çá å â èì~å Žå ë¼í ä á Å ~ íÜ Öá áW ÅłÅ âáã í íÜłé dáò~K k ì Ç łå åŁó ĿĬ Å ÜçŁå íÜŁåÜI å¼ ë éÜł î ã á â ä Å íÜì Üşí Çì âÜłÅÜ Ĭ Å í−åÜ äýå Ŀ å U íêá ì åÖĬ áLåăãK eėå NMMKMMM Å î í ĿĬ Å ÅÜìó å î í âÜ é åėá íêýå íÜ Öá áW ã í åÖ¾á Ŀ å åÖìóýå î åI âÜç Äłì å á íá åÖ Å ~ îì~ qìí~åâJ Ü~ãçå ÅŞåÖ åÜá ì íÜá í Ä Å Å â Üá å Ŀ áI åÜ åÖ âÜì îĬ åI Üá ì ëłÅÜI Å ~ ÜŁåÖI åÜŁ ÜŁåÖ ë~åÖ íê åÖKKK dáłã Ŀ Å Ŀá ì ÜŁåÜ Ç łå jçÜ~ãÉÇ dÜçåÉáã ÅÜç Äá íI íêçåÖ í åÖ ë RRM íêá ì rpa Å å ÅÜç Ç łåI PMM íêá ì Ŀš ĿĬ Å åÖŠå ÜŁåÖ e é íłÅ èì Å í kÜ í _ å Egf`^F ÅÜ é åÜ å ÅÜç î~ó Ĭì Ŀšá íêçåÖ íÜ á Ü å PM åăãK ľŠó äŁ âÜç å ÅÜç î~ó ä å åÜ í Å ~ kÜ í í á qêìåÖ ľ¾åÖK e á Ŀ åÖ q á Å~ç î ÅłÅ Å î í ^á ` é ÅÜ ì íêłÅÜ åÜá ã NMM íêá ì rpaI ë Žå ä á ë Öá~ç ÅÜç ÄŁ kçê~ bÄÉáÇI Öáłã Ŀ Å èì å ä− îŁ íŁá ÅÜ−åÜ Ä ç íŁåÖ ñç~ó ñ íܾåÖ èì~ î å Ŀ åÖ èìóýå Ö¼é í ÅłÅ åÖŠå ÜŁåÖI Åė èì~å îŁ ÅłÅ åÜŁ Ü ç íŠã íêýå íçŁå íÜ Öá áK kÖŁó QLOLOMMOI q åÖ íÜ åÖ eçëåá jìÄ~ê~â Ŀ í îáýå Ö ÅÜ Ŀ ì íáýåI åÜĬåÖ îá Å íÜá žåÖ ñŠó Ç åÖ Ä ç íŁåÖ ã á íÜ Å ë Ä í Ŀ ì í íÜłåÖ QLOMMUK dêÉ~í bÖóéíá~å jìëÉìã äŁ Č íĬ åÖ ê~ Ŀ á ÅłÅÜ ĿŠó NR åăã Å ~ _ íêĬ åÖ săå ܼ~ c~êçìè eçëåáåI âÜá ¾åÖ í á íÜăã íÜ Ŀ¾ m~êáë Å ~ mÜłé îŁ åÖ~ó ä é í Å ĿĬ Å äšåÜ Ŀ ç ^á ` é îìá ã åÖ Ŀ¼å åÜ åK kăã NVVOI q åÖ íÜ åÖ åĬ Å åŁó ê~ ë Å ä åÜ ÅÜ−åÜ íÜ Å Ü¼~ Ç łåK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 5. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã E åÜ ãáåÜ Ü ~F kăã NVVVI ^á ` é ã á ÅłÅ ÅÜìóýå Öá~ Å ~ fí~äá~ ë~åÖ åÖÜáýå Å ì í−åÜ âÜ íÜá îŁ åăã OMMOI Åì Å íÜá íÜá í â âá å íêşÅ Ä ç íŁåÖ ĿĬ Å í ÅÜ Å ÇĬ á ë Ä ç íê Å ~ q ÅÜ Å îăå ܼ~ âÜç~ Ü Å Öáłç Ç Å Å ~ iáýå eá é nì Å Erkbp`lFK kÖŁó ULSLOMMPI Öá á åÜ í íê Öáł ORMKMMM rpa Çç Ŀ−ÅÜ íÜŠå Ŀ åÜ í éÜì åÜŠå pìò~ååÉ jìÄ~ê~â íê~ç ÅÜç âá å íêşÅ ëĬ mÉåÖ pÜáÑìI PT íì áI åÖĬ á qêìåÖ nì Å ã~åÖ èì Å í ÅÜ ^áäÉåK qłÅ éÜ ã Å ~ mÉåÖ pÜáÑì Ŀ Å Ŀłç ã í íá å Å ~ Ä ç íŁåÖ ĿĬ Å íÜá í â ?ä é äłåÜ? åÜ Ä Å íĬ åÖ ÇŁá UMMãI Å~ç QMã Ä åÖ Ŀł èì−I Äýå Å åÜ äŁ åşá Ŀł Ŀ í åìåÖ íêçåÖ ã ã~åÖ éÜçåÖ ÅłÅÜ Ŀá å ÜþåÜ Å ~ åÖÜ íÜì í íÜ Å¾åÖ k~ã ^á ` éK `łÅ ÅÜìóýå Öá~ ñŠó Ç åÖ Ŀš éÜ á Ŀ å qŠó _~å kÜ~I qÜ kÜŻ h I fê~åI fí~äá~ Ŀ ä ó ÅłÅ ã ì Ŀł î âá ã íê~ âÜ åăåÖ ÅÜ åÖ ÄŁç ã½åK _ýå Å åÜ í−åÜ íÜ ã ãŻI î å Ŀ ~å åáåÜ Å╨åÖ ê í ĿłåÖ èì~å íŠã í á èì Å Öá~ äì¾å éÜ á Ŀ á ã í î á âܾåÖ −í î í å žåÖ ÅłÅ âÜì Çì ä ÅÜK `Ü−åÜ éÜ ^á ` é èìó í Ŀ åÜI Å åÖ ÅÜ−åÜ Å ~ Ä ç íŁåÖ éÜ á ÅłÅÜ ĿĬ åÖ èì Å ä −í åÜ í UM ãI Ŀ íêłåÜ ÅłÅ î ĿłåÜ Äçã äá ì ÅÜ í Ä åÖ ñÉ ¾í¾ ż ÅŁá ÄçãK qÜłÅÜ íÜ Å ä å åÜ í å ã íêçåÖ ÅÜá å Ç ÅÜ Ü á ÜĬėåÖ NMMKMMM Å î íK dáłç ëĬ v~ëëÉê j~åëçìê ÅÜç ê åÖI ĿŠó äŁ Åì Å î å ÅÜìó å Å î í ä å åÜ í íêçåÖ ä ÅÜ ë åÜŠå äç áK dêÉ~í bÖóéíá~å jìëÉìã ÅÜ−åÜ íÜ Å ã Å ~ åăã OMNNK kÖ Å kÜŁåæ qÜÉç iÉ jçåÇÉI aŠå íê− _~ÜêÉáåW uŠó Ç åÖ í½~ íÜłé Ŀ¾á qêìåÖ íŠã qÜΜΉåÖ ã á qÜ Öá á qêìåÖ íŠã qÜĬėåÖ ã á íÜ Öá á Etq`F _~ÜêÉáå å ã ÅÜ ã ÅÜ íêýå Ŀ á ä nì Å îĬėåÖ c~óë~ä í á j~å~ã~I íÜ Ŀ îĬėåÖ èì Å îŁ Å¼ íÜ åÜþå ê~ íçŁå Å åÜ s åÜ ^Jê é mÉêëáÅK a łå éÜłí íêá å Ö ã í½~ íÜłé Ŀ¾áI ã í íêìåÖ íŠã íÜĬėåÖ ã á ä å Ä~ç Ö ã ã í âÜì Öá á íê−I ã í žåÖ îáýå îŁ åÜá ì Å ~ ÜŁåÖ íÜ Å éÜ ãK e~á íçŁ íÜłé ÜþåÜ í~ã ÖáłÅ ż ÅÜá ì Å~ç OQMãI ã á íÜłé Ö ã PQ í åÖ äŁã îăå éܽåÖ îŁ ã í í åÖ éÜ åÜþå ê~ íçŁå Å åÜK uìåÖ èì~åÜ í½~ íÜłé Ŀ¾á ż íê åÖ ã í ÜŁåÖ ÅŠóK `¾åÖ íêþåÜ Ç âá å Ŀ í P Ŀ åÖ Åė Öá¼ î á ĿĬ åÖ â−åÜ OVã å ã åÖ~åÖ Öá ~ Ü~á íÜłéK eþåÜ Ç åÖ ÅłåÜ Äì ã Å ~ í½~ íÜłé Ŀ¾á Öáşé Ŀá ì âÜá å ÜĬ åÖ Öá¼ îŁ íăåÖ í Å Ŀ Öá¼ Ŀá èì~ Öá ~ Ü~á íÜłéK `łÅ íì~JÄáå ë ë å ñì í í NN Ŀ å NRB íçŁå Ä äĬ åÖ Ŀá å íáýì íÜ Å ~ íçŁ åÜŁK _~ Äšá Ŀ ì ñÉ Å¼ ãłá ÅÜÉ ë ĿĬ Å Ŀ í Äýå íêçåÖ íçŁ íÜłé Ŀ¾á îŁ ÇĬ á í åÖ Ü ã ÅŞåÖ ÅłÅ âܾåÖ Öá~å ÇáÅÜ î âÜłÅK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 6. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã E åÜW qÉÅÜåçJëÅáÉåÅÉKåÉíF E åÜW qÉÅÜåçJëÅáÉåÅÉKåÉíF qÜÉç qÉÅÜåçJpÅáÉåÅÉI ľŁá qe qéK e `Ü− jáåÜ _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 7. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã _ ç íŁåÖ îá å dìÖÖÉåÜÉáã J kÉï vçêâ J qÜ á Ŀá ã ñŠó Ç åÖW NVRS J NVRV ľ ~ Ŀá ãW kÉï vçêâI j qêçåÖ ë ÅłÅ âá å íêşÅ ëĬ íÜĬ åÖ ĿĬ Å ã åÜ Ç~åÜ äŁ ?q Ŀ á Öá~?I åÜ åÖ kÖĬ á ÅÜ~ ëłåÖ i é mÜçåÖ qêŁç eá å ľ á íêçåÖ âá å íêşÅ J iÉ `çêÄìëáÉê E`Ü~êäÉëJËÇìç~êÇ gÉ~ååÉêÉíFI ^äî~ê ^~äíçI jáÉë î~å ÇÉê oçÜÉ îŁ cê~åâ iäçóÇ têáÖÜí EcitF J ÅÜ−åÜ äŁ åÖĬ á ë~ì ÅŞåÖ íêçåÖ Ç~åÜ ëłÅÜ Å¼ ä äŁ åÖĬ á íŁá Öá á åÜ í íêçåÖ îá Å ë Ç åÖ ëłåÖ í ç ÜþåÜ íÜ Å ÜþåÜ Ü Å íêçåÖ Å¾åÖ íêþåÜ Å ~ ãþåÜK `Üç ÇŞ íêçåÖ ÅÜá íá í Ä Å íÜ ó hÜłÅÜ ë å fãéÉêá~ä qçâóç ENVNSJNVOOX Ä éÜł Ü ó åăã NVSUFI ÜþåÜ Ü Å ?j~ó~? Å ~ ¾åÖ íêçåÖ åÜ åÖ åܾá åÜŁ Ŀ ì íáýå ¾åÖ ñŠó `~äáÑçêåá~ åÜĬ kÜŁ eçääóÜçÅâ ENVNVJONFI Ü~ó ÅłÅ â í Å ì Ç åÖ ã í äĬ á èìó Üç ÅÜ QR Ŀ îŁ ÜþåÜ ä Å ÖáłÅ ¾åÖ ë Ç åÖ íêçåÖ ã í ë åÖ¾á åÜŁ å á íá åÖ åÜ í Å ~ ãþåÜI têáÖÜí ÅÜ åÖ í ãþåÜ äŁ ã í Ä Å íÜ ó íêçåÖ îá Å í ç ãçÇìäÉ ÅłÅ ã ì Üç~ îăå îŁ íÜ í−ÅÜK ľĬ åÖ íê½å Å╨åÖ åÜĬ ÅłÅ ÜþåÜ íê½å îŁ íÜĬ åÖ äŁ Å¼ Ç åÖ ñç å Å íÜĬ åÖ ĿĬ Å têáÖÜí óýì íÜ−ÅÜI Ç íÜ ó åÖ~ó í Ŀ ñì í ÅÜĬ~ ñŠó Ç åÖ Å ~ ¾åÖ íêçåÖ åăã NVOR íêçåÖ Ç łå `ìåÖ íÜáýå îăå íêýå åşá pìÖ~ê iç~ÑK kÜŁ íÜ ÅÜ−åÜ íÜ åÖ eó i é qêìó å íáå jáäï~ìâÉÉ ENVRVJNVSNI ñŠó Ç åÖ ë~ì âÜá têáÖÜí ã íF îŁ Å ~ Üá ì `K sK jçêêáë ENVQUJNVQVF p~å cê~åÅáëÅçI ÅÜ åÖ ãáåÜ âÜ åăåÖ Å ~ têáÖÜí íêçåÖ îá Å ÅÜìó å ܼ~ Ä~å Ŀ ì ż î åÜĬ äŁ ÜþåÜ Ü Å ãłó ã¼ÅI î¾ î I í ã íÜĬ åÖ íÜŁåÜ åÜ åÖ âܾåÖ Öá~å Ŀ åÖ ä Å Ü ÅI ĿłåÖ åÜ K o í ãì å íêçåÖ ã í ë åÖÜá é âÝç ÇŁá î á åÜá ì â í èì èì~å íê åÖI ¾åÖ ë åÖ í åăã NUST Ŀ å NVRVI têáÖÜí íþã ê~ ã í åÜŁ Ä ç íê äì¾å âÜìó å âÜ−ÅÜ ãþåÜK pçäçãçå oKdìÖÖÉåÜÉáã Ŀ í ÜŁåÖ ¾åÖ ñŠó Ç åÖ ã í Ä ç íŁåÖ îá å ÅÜç Ä ëĬì í é Ü ì Ü í åÖÜ íÜì í éÜá Äá ì íêĬåÖ ĿĬ Å í é Ü é ÇĬ á ë Öáłã ëłí åÖÜáýã âÜ Å Å ~ k Äł íĬ Å eáää~ oÉÄ~óI ë~ì åŁó íê íÜŁåÜ Öáłã Ŀ Å Ŀ ì íáýå Å ~ Ä ç íŁåÖ îá åK ľŠó Å╨åÖæÅÜ−åÜ äŁ Ŀėå ÜŁåÖ Ŀ ì íáýå Å ~ têáÖÜí íÜŁåÜ éÜ kÉï vçêâI íÜá í â ĿĬ ŠžåÖ Ä åăã NVQQI åÜĬåÖ Ä ÅÜ ã íê Çç `Üá å íê~åÜ íÜ Öá á ff îŁ Åłá ÅÜ í Å ~ åÖĬ á ëłåÖ ä é îŁç R åăã ë~ìK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 8. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã ľ ~ Ŀá ã îŁ Öá á éÜłé kÜŁ ëłåÖ ä é âáýã Öáłã Ŀ Å ÅÜ Å ÅÜ å éÜ á Öá á èìó í î å Ŀ âÜłÅ íÜĬ åÖ Å ~ ë íêĬåÖ ÄŁó Ä ëĬì í éK qêçåÖ âÜá âá å íÜ Å éÜ íêłÅÜ Ä ç íŁåÖ íÜÉç èìó Ĭ ÅI íÜ ã ÅÜ− íêçåÖ íÜ é åáýå NVRMI ż î åÖ Ü ë ë é ñ é íÜÉç ÅÜì á Ö ã ÅłÅ âܾåÖ Öá~å íêçåÖ éܽåÖ íêĬåÖ ÄŁó íê~åÜI íĬ åÖ éÜ á ĿĬ Å ñłÅ Ŀ åÜ ê₣I åÜĬåÖ Å╨åÖ Å¼ åÜ åÖ åÖç á ä ĿłåÖ â I åÜ í äŁ j I ÅÜ åÖ Ü å åÜĬ mܽåÖ íê~åÜ åÖÜ íÜì í v~äÉ Å ~ içìáëâ~Üå åăã NVRQK d å RM åăã íêĬ ÅI têáÖÜí Ŀš Ç âá å âÜ á äĬ åÖ âÜ åÖ ä Å ~ dìÖÖÉåÜÉáã Å╨åÖ åÜĬ îŁá íêăã Ŀ á ë åÜ i~ jš ĿĬ Å ÅÜá ì ëłåÖ í íêýå Ŀ åÜ ë~ì Ŀ¼ ĿĬ Å ñŠó Ç åÖ âÜ é íÜ Öá áI í êçåÖ íÜá í â Å ~ ã í í½~ åÜŁ ÇŞåÖ äŁã îăå éܽåÖ ÅÜç ã í žåÖ íó ÅÜìó å íÜĬ Ŀ í ÜŁåÖ i~êâáå _ìÑÑ~äç ENVMQI éÜł Ü ó åăã NVRMFK Ŀ ~ Ŀá ã íêýå ľ á ä ë RI å ã Öá ~ ÅłÅ ĿĬ åÖ UU ľ¾åÖ îŁ UV qŠóI îŁ åÜþå ñì åÖ éÜ−~ qŠó `¾åÖ îáýå qêìåÖ íŠãI ¾åÖ Å¼ âÜ åăåÖ â í Ü é âÜłá åá ã åŁó î á ÜþåÜ Ü Å ñç å Å Ŀ ó íÜìó í éÜ Å Ö á åÜ ÅłÅ òáÖÖìê~í ä ÅÜ ë Å ~ ` å ľ¾åÖI ã Å ÇŞ ż Ŀ ç åÖĬ ÅK pç ëłåÜ åŁó äŁ ã í ëç ëłåÜ Ü é äČI îþ ÅÜ−åÜ têáÖÜí åÖì ÅÜ åÖç Å í åŁó íêýå ã í íêçåÖ åÜ åÖ ã í Å í åÖ~åÖ Ä ç íŁåÖ îá å Ä åÖ Äşí ÅÜþ ÜþåÜ ê í íê~åÖ åÜšK _ ç íŁåÖ îá å ñŠó Ç åÖ Ä åÖ Äý í¾åÖ Å í íÜÝéI î á NO éÜ å â í Å ì åܾ ê~ äáýå â í ÅłÅ í åÖ ÜŁåÜ ä~åÖK têáÖÜí íÜ Üá å ż ÅŠå åÜ Å îŁ ê í Ŀáýì äìó å éÜ å ä á îŁç ż íê å åÜŁ íÜ é îŁ ÅłÅ âÜì î Å Öá á ä~çI âÜá å âÜłå Öá éÜ á ë åÖ ë âÜá Ü ÄĬ Å îŁç ã í íÜ í−ÅÜ íêìåÖ íŠã í ~ åÜłåÜI îşí Å~ç î éÜ−~ íêýå èì~ Q í åÖ ä ì Ŀ å Ä ì íê á ÅÜÉ î½ãK qÜ åÜĬåÖI åÜ åÖ ëŁå åŁó âܾåÖ éÜ á äŁ ëŁå èìó Ĭ ÅI ãŁ ĿşåÖ ê~ äŁ ã í Ç Å ñç å Å êáýåÖ ä I å ã íêýå íĬ åÖ Ç Å íêĬåÖ ÄŁó éÜ å ä å Ä ëĬì í é åÖÜ íÜì íK a Ŀ åÜ Å ~ têáÖÜí äŁ âÜłÅÜ íÜĬ åÖ äšã íê~åÜ íĬ åÖ ë Ŀá íÜ~åÖ ãłó äýå í åÖ Å~ç åÜ íI ë~ì Ŀ¼ ã á Ŀá ñì åÖ ã í Ç Å ñç å ÅI Ŀ¾á äşÅ Ç åÖ ä á Ŀ ñÉã íê~åÜ íĬ åÖ íêĬåÖ ÄŁó íêçåÖ åÜ åÖ éܽåÖ íêá å äšã ÜþåÜ ÅÜ åÜ íI âÝã å íĬ åÖ Üėå ã ê~ ã á í åÖK `╨åÖ Å¼ âÜá íŞó ÅÜ å Ŀá äýå ã í Ç Å åÖ~ó í Å~ç íêþåÜ ä á ê~ îŁçK qêçåÖ Å Ü~á íêĬ åÖ Ü éI âÜłÅÜ íÜ~ã èì~å ë Ä í Ö é ã í ë åÖÜ ÅÜ äČ âá å íêşÅ ÜçŁå íçŁå Ŀá å ÜþåÜI Åė Ä åI íÜÉç åÖÜáýå Å ì Å ~ têáÖÜí ê åÖ dìÖÖÉåÜÉáã âܾåÖ éÜ á äŁ Ä á Å åÜ íÜ−ÅÜ Ü é ÅÜç åÖÜ íÜì íK k ì íłÅ éÜ ã Ü á Ü ~ íêĬåÖ ÄŁó Ä åÖ ÅłÅÜ íêÉç ĿşåÖ íÜÉç éÜĬėåÖ å ã åÖ~åÖ Ü~ó íÜÉç Ç Å åÖÜáýåÖ NM Ŀ Å ~ ã í Ç Å\ kÖçŁá ê~I îłÅÜ åÖÜáýåÖ Å¼ âÜìóåÜ ÜĬ åÖ íêĬåÖ ÄŁó íê~åÜ åÜ åÜĬ åÜ åÖ ã í éÜ åÖ íÜÉç ÅÜá ì íÜ åÖ Ŀ åÖI âܾåÖ Ç ~ îŁç âÜ á ñŠó ÅÜðå âÜìåÖ íÜĬ åÖ åÜþå íÜ ó îłÅÜ íĬ åÖK q ã èì~å íê åÖ Å ~ ã á Ä Å íê~åÜ ĿĬ Å å á Ä í Üėå å ~ Ä åÖ åÜ åÖ éÜ å åܾ ê~ íÜÉç ÅÜá ì íÜ åÖ Ŀ åÖ ÜþåÜ íÜŁåÜ ã í Ä éÜ å íçŁå éÜ å Å ~ â í Å ì žåÖ íêþåÜI Çç Ŀ¼ ż âÜìóåÜ ÜĬ åÖ éÜŠå ã åÜ ë íêĬåÖ ÄŁó äáýå í ÅK kÜ åÖ íê~åÜ äì å åŁó îŁ åÜá ì Č âá å âÜłÅ î å íá é í Å J í âÜá âÜłåÜ íÜŁåÜ _ ç í åÖ îá å dìÖÖÉåÜÉáãÉ îŁç íÜłåÖ NMLNVRVK kăã NVVOI ÅłÅ âá å íêşÅ ëĬ kÉï vçêâ dï~íÜãÉó páÉÖÉä C ^ëëçÅá~íÉë éÜ å ä å éÜ åÖ íÜÉç âÜłá åá ã íÜ í−ÅÜ Å ~ têáÖÜíI í ç ê~ âܾåÖ Öá~å ÜŁåÜ ä~åÖ Ä ëìåÖ ê í Å å íÜá í îŁ Ŀá ì âá å íÜì å íá å Ŀ èì å äČ Ä ç íŁåÖK qÜ~åÖ ãłó ã í íá å ñŠó Ç åÖ Ö å ĿŠó Ŀš åŠåÖ íá å åÖÜá Å ~ Ä ç íŁåÖ îá å dìÖÖÉåÜÉáãÉ Ŀ å íáýì ÅÜì å èì Å í îŁ î å Žå äŁ Ŀ ~ Ŀá ã ?éÜ á íÜ~ã èì~å? Ŀ á î á Çì âÜłÅÜ íêçåÖ îŁ åÖçŁá åĬ ÅK j í îŁá åÜŁ éÜý ÄþåÜI íêçåÖ Ŀ¼ ż åÜŁ ÄáåÜ äì å åÖĬ á ^åÜ _ÉêJ å~êÇ iÉîáå ã¾ í Ä ç íŁåÖ ã í ÅłÅÜ íÜŠå ã í åÜĬ äŁ íê½ ĿŞ~ íÜ Å í Åì á ÅŞåÖ Å ~ têáÖÜí Ŀ á î á åÜŠå äç áI åÜĬåÖ Ä ç íŁåÖ îá å dìÖÖÉåÜÉáã äì¾å íá é í Å äŁã ÅÜşåÖ í~ íÜ−ÅÜ íÜş åÜĬ ã í âܾåÖ Öá~å âá å íêşÅ åÖìó åÖ~I åÜĬ ã í åėá ż Ä ëĬì í é åÖÜ íÜì í Ŀ åÖ Å é íÜ Öá áK p äá ì íÜ Å í W j í Ç ÅW ê åÖ Pã `Üá ì Å~ç ÜŁåÜ ä~åÖ íܾåÖ íÜĬ åÖW OIVã eçŁå íÜá å Äýå åÖçŁáW Äý í¾åÖ î á ñá ãăåÖ C ä é íêłí Ä åÖ Ŀł Å ã íÜ ÅÜ åÖÜá åK ` åÜ èì~å åÖç å ã Å íÜ åÖ î éÜ−~ íêýå ÜĬ åÖ äýå Ä ì íê áI îŁ ã í Ç Å ñç å Å Ŀá ñì åÖK E åÜW äáÄKîíKÉÇF äáÄKîíKÉÇF _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 9. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã `łÅ Å~ç Å íêłåÖ ä íêýå å å tq` J e¾ã èì~ MUJMVI ÅłÅ âá å íêşÅ ëĬ ä å Ŀ ì íáýå žåÖ Ä â Üç ÅÜ ñŠó P í½~ åÜŁ ÅÜ Å íê á Å åÜ qÜłé q Çç íêýå å å qêìåÖ íŠã qÜĬėåÖ ã á qÜ Öá á kÉï vçêâK hÜá ÜçŁå íÜŁåÜ ÅÜşåÖ ë äŁ âÜì î Å Å~ç îŁ íêłåÖ ä åÜ í Å ~ íÜŁåÜ éÜ ë¾á Ŀ åÖ åŁóK mÜ á Å åÜ qÜłé q Çç îŁ íçŁå Ä P íÜłé ñìåÖ èì~åÜ í á dêçìåÇ wÉêçK E åÜW kÉï vçêâ qáãÉëF `łÅ í½~ íÜłé å¼á íêýå ë Öá ã Ç å î ÅÜá ì Å~ç îŁ ĿĬ Å ñŠó íêýå ã í ÜþåÜ Äłå åÖìó í ñìåÖ èì~åÜ âÜì íĬ åÖ åá ã ÅłÅ å å åÜŠå íêçåÖ î âÜ åÖ Ä Ŀ ã ãłì åÖŁó NNLVLOMMNK `ÜşåÖ Ŀ ì ż ÅÜá ì Å~ç å íĬ åÖ îŁ Ö¼é éÜ å í¾å íÜýã î ìó åÖÜá Å ~ qÜłé q Çç Å åÜ Ŀ¼K qÜá í â ã á ĿĬ ŠžåÖ Ä Ŀš ÜçŁå ÅÜ åÜ â Üç ÅÜ ñŠó Ç åÖ í åÖ íÜ ÅÜç dêçìåÇ wÉêçI âÜì Ŀ í íê åÖ Å½å ä á ë~ì âÜá í½~ íÜłé Ŀ¾á Ä ĿłåÜ ë éK qêìåÖ íŠã Å ~ Ŀ ~ Ŀá ã å á íá åÖ åŁó äŁ qÜłé q Çç î á åÜá ì Å á íá å Ŀ Å Äá í Ŀš ĿĬ Å âÜ á žåÖ í íêĬ Å Ŀ¼K _~ í½~ åÜŁ ÅÜ Å íê á ã á ñìåÖ èì~åÜ qÜłé q Çç äŁ ë å éÜ ã Å ~ Ü~á âá å íêşÅ ëĬ å á íá åÖ åÖĬ á ^åÜ kçêã~å cçëíÉêI oáJ ÅÜ~êÇ oçÖÉêë îŁ âá å íêşÅ ëĬ kÜ í _ å ê í ż ìó í−å cìãáÜáâç j~âáK qÜ íêĬ åÖ jáÅÜ~Éä _äççãÄÉêÖ ÄŁó í ĿĬ åÖ ÅÜŠå íê á ã á Çç ÅłÅ í½~ íÜłé í á dêçìåÇ wÉêç í ç ê~ ë ?âܾá éÜ Å ë íêłåÖ ä Å ~ íÜŁåÜ éÜ ?K `½å qÜ åÖ Ŀ Å kÉï vçêâ dÉçêÖÉ m~í~âá ĿłåÜ ÖáłW ?ľŠó ë äŁ åÜ åÖ í½~ åÜŁ ÖŠó å íĬ åÖ åÜ í ãŁ Ä å ż íÜ ÅÜáýã åÖĬ åÖ íêýå íÜ Öá á?K qçŁå Å åÜ âÜì dêçìåÇ wÉêç åÜþå í íêýå Å~çK E åÜW ^mF _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 10. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã há å íêşÅ ëĬ oáÅÜ~êÇ oçÖÉêë Üó î åÖ ã á åÖĬ á ë í á íÜăã âÜì î Å íêýå Ŀ åÖÜŻ î èìł âÜ îŁ èì~å íê åÖ Üėå å ~ äŁ Ŀ ?ãė î íĬėåÖ ä~á?K a âá åI žåÖ îá Å ñŠó Ç åÖ P í½~ åÜŁ Å åÜ qÜłé q Çç ë Ä í Ŀ ì íêçåÖ åăã OMMT Üç Å OMMUK q í Å Üç í Ŀ åÖ ñŠó Ç åÖ í á ĿŠó ë ÜçŁå í í íêçåÖ åăã OMNOK qêìåÖ íŠã Å ~ âÜì dêçìåÇ wÉêç äŁ qÜłé q Çç î á ÅÜá ì Å~ç RQN ãÝíK hÜá ÜçŁå íÜŁåÜ å¼ ë íê íÜŁåÜ Å¾åÖ íêþåÜ Å~ç åÜ í åĬ Å j I íêçåÖ Ŀ¼ í−ÅÜ Ü é åÜá ì íÜá í â Ŀ Å Äá í Ŀ íêłåÜ ä é ä á íÜ ã â ÅÜ åÜĬ í½~ íÜłé Ŀ¾á éÜ á Ü åÖ ÅÜ ì åăã OMMNK `łÅ í½~ åÜŁ îăå éܽåÖ Ŀ åÖ ÅŞåÖ qÜłé q Çç í á dêçìåÇ wÉêç ĿĬ Å ĿłåÜ ë Ŀėå Öá å äŁ qÜłé OI qÜłé P îŁ qÜłé QK q í Å ë Ŀ ì ĿĬ Å Ä~ç Ä Å Äýå åÖçŁá Ä åÖ ÅÜ í äá ì â−åÜ åÜ ã í ç ê~ ë íêłåÖ ä ÅÜç âÜì î Å åŁóK mÜ á Å åÜ ĿĬ åÖ ÅÜŠå íê á Çç âÜì tq` ã á í ç ê~K E åÜW kÉï vçêâ qáãÉëF qÜłé O Çç âá å íêşÅ ëĬ kçêã~å cçëíÉê íÜá í â å á Ä í î á éÜ å Ŀ åÜ ĿĬ Å í ç Ä á Q ÜþåÜ íÜçá âÜ åÖ ä I í í Å Ŀ ì Ç Å ñì åÖ éÜ−~ âÜì íĬ åÖ åá ã Äýå ÇĬ áK ľŠó äŁ Å¾åÖ íêþåÜ Å~ç åÜ í íêçåÖ åܼã P íÜłé îŁ Å¼ ÅÜá ì Å~ç åÖ~åÖ Ä åÖ Äá ì íĬ åÖ Å ~ íÜŁåÜ éÜ kÉï vçêâ äŁ í½~ åÜŁ bãéáêÉ pí~íÉK qÜłé P Çç âá å íêşÅ ëĬ oáÅÜ~êÇ oçÖÉêë íÜá í â ż î åÖçŁá ã åÜ ã î á âÜìåÖ ëĬ å ÅÜ Å ÅÜ å Ö ã åÜ åÖ ñŁ ê ã Ŀ~å ÅÜÝç åÜ~ìK ľá ã å á Ä í äŁ ÅłÅ Ö¼Å íêýå Ŀ åÜ Å ~ í½~ åÜŁ ĿĬ Å Ä íê− Q íÜłé åÜ å Å~ç PM ãÝíK kÜþå ÅÜìåÖ qÜłé P íê¾åÖ ã åÜ Üėå ëç î á qÜłé OK kÜ åÜ í äŁ qÜłé Q Å ~ âá å íêşÅ ëĬ kÜ í _ å cìãáÜáâç j~âáK qìó åÜáýå ÅÜá ì Å~ç Å ~ í½~ åÜŁ åŁó î å Žå Å~ç Üėå ëç î á íÜłé `áíáÖêçìé `ÉåíÉê íêìåÖ íŠã kÉï vçêâK ľŠó äŁ Å¾åÖ íêþåÜ Çìó åÜ í íêçåÖ åܼã âܾåÖ Å¼ Åܼé åÜ åK hÜá âÜłåÜ íÜŁåÜI âÜì tq` ã á íêýå å å dêçìåÇ wÉêç ë äŁ åėá í é íêìåÖ åÜ åÖ í½~ íÜłé Å~ç îŁ Ŀ é îŁç äç á åÜ í åĬ Å j K eŁå nì Å Üá å íÜ Å Ü¼~ åÖ¾á åÜŁ íܾåÖ ãáåÜ ľá ì âÜá å åÖ¾á åÜŁ Ä åÖ Ä åÖ íêÉç íêýå íĬ åÖ E åÜW __`F eėå NMM í½~ åÜŁ ñ ë âáã ÅÜá ë Ç åÖ Å¾åÖ åÖÜ íܾåÖ ãáåÜ Ŀš ÜçŁå íÜá å îŁ Ö å PMKMMM åÖĬ á ÇŠå Ŀš ĿăåÖ âČ ĿĬ Å ë åÖ íêçåÖ åÜ åÖ Åăå åÜŁ ãė Ĭ Å åŁóK kÜþå Ä åÖçŁáI åÜ åÖ í½~ åÜŁ åŁó Å╨åÖ ÅÜ Öá åÖ åÜĬ ÅłÅ Åăå Ü âÜłÅ åÜĬåÖ ë âÜłÅ íÜ Üá å žåÖ åÖÜ Äýå íêçåÖ Ŀ¼K ešåÖ Ŀá å í eŁå nì Å id Ü ì íÜì å ÅÜç Ç łå åŁóK id ÅÜç Äá íI Ä í Ŀ ì í åăã OMMUI ã á åăã Ü ë âÜ~á íêĬėåÖ PMKMMM åÖ¾á åÜŁ åÜĬ íÜ åŁóK já vìåÖ háã îŁ Åçå íê~á NM íÜłåÖ íì á g~É tçå î ~ ÅÜìó å î åÖ¾á åÜŁ íܾåÖ ãáåÜ Eëã~êí ÜçãÉF íÜ Ŀ¾ pÉçìäK kÖ¾á åÜŁ ĿĬ Å íÜá í â ż ã í Ä åÖ Ŀá ì âÜá å Ö å íêýå íĬ åÖ Å ~ Åăå åÜŁ åýå ž háã ż íÜ Ç ÇŁåÖ ÅÜ å ÅłÅ íÜá í Ä âá ã ëçłíK hܾåÖ âÜ− ê í èì~å íê åÖ î á ã Åçå ž åýå ž ÅÜ å ÅÜ Å åăåÖ ä Å âܾåÖ âÜ−K _ éÜ å Ŀá ì âÜá å åŁó ż ã í âÜ é åėá íêçåÖ åÖ¾á åÜŁ åýå háã ÅÜ îá Å íÜ Å Üá å íÜÉç ÜĬ åÖ Ç å íêýå éÜ−ÅÜ Å ãK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 11. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã j á åÖ¾á åÜŁ íܾåÖ ãáåÜ Ŀ ì ë Ç åÖ ÅłÅ ÇŠó Åłé Ŀá å Ŀ íêìó å Ç äá ì îŁ íêìó å Ŀá å åăåÖK `łÅ î í Ç åÖ íêçåÖ åÜŁ Ŀ ì éÜ á íĬėåÖ íÜ−ÅÜ î á Ü íÜ åÖ eçãÉkÉíI ã í íêçåÖ ê í åÜá ì Ü íÜ åÖ Å åÜ íê~åÜ eŁå nì ÅK sþ íÜ I ÅÜ åÜŠå Å ~ åÜ åÖ ëã~êí ÜçãÉ åŁó Ä Ü å ÅÜ âÜá ãì å ãì~ ë ã å á íÜ íK _ åÖ Ŀá ì âÜá å íêÉç íĬ åÖ ë íÜÉç Ç₣á ã Å Ŀá å åăåÖ íáýì íÜ Å ~ Öá~ ĿþåÜI í íÜ~åÜ íçłå ܼ~ Ŀėå íá å Ŀá å ÜŁåÖ íÜłåÖ îŁ äĬì ä á åÜ åÖ íáå åÜ å Ä åÖ îáÇÉç ĿĬ Å Ö á èì~ fåíÉêåÉí Üç Å í åÖ¾á åÜŁ Äýå Å åÜK q èì å łç E åÜW __`F qá îá Å╨åÖ ĿĬ Å Ö å â í î á Ü íÜ åÖ Ŀá ì âÜá å åýå å¼ ë íܾåÖ Äłç ÅÜç ÅÜ åÜŠå âÜá ãłó Öá í Ŀš Öá í ñçåÖI Üç Å å ì ż ã í ~á Ŀ¼ Ŀ å ÅÜėá åÜĬåÖ Ä å âܾåÖ ãì å íá é Ŀ¼å íÜþ îá Å í ÅÜ á åŁó ë Ç ÇŁåÖ Üėå Ä~ç Öá Ü íK ľ åÖ í åÖçŁá åÖ¾á åÜŁI ÅÜ åÜŠå ż íÜ Ŀá ì âÜá å Ü íÜ åÖ í ñ~ îŁ íÜ ã ÅÜ− ż íÜ âá ã íê~ ñÉã ż åÖĬ á Ŀ í åÜ é îŁç åÜŁ âÜá âܾåÖ Å¼ ~á åÜŁK j í íêá å î åÖ íĬ åÖ åÜĬ ñ~ î á Öá Ŀš íê íÜŁåÜ Üá å íÜ ÅK q ã åÜþå î åÖ¾á åÜŁ íêçåÖ íĬėåÖ ä~á Å ~ eŁå nì ŠŽå ã åÜ Ä ç Üėå å ~ î á ã í ÅÜá Å ãłó í−åÜ m` ãáåá ĿÉç äĬåÖ èì å J Öáşé Ä í í í ĿðåI ã Å ~ åÖ¾á åÜŁK eėå íÜ å ~I ã á íÜ íêçåÖ Åăå åÜŁ Ŀ ì ĿĬ Å â−ÅÜ Üç í Ä åÖ Öá åÖ å¼á îŁ í ä åÜ Å¼ íÜ ÅìåÖ Å é žåÖ íÜ Å å ì ã¼å ăå ãŁ Ä å óýì íÜ−ÅÜ Üç Å íܾåÖ Äłç å ì íÜ Å ăå Ç íê Ä Ü í Ü å ë Ç åÖK q èì å łç ë åÜ Å åÜ Öáşé Ä å åýå ÅÜ å Ä íê~åÖ éÜ Å åŁç éÜŞ Ü é î á íÜ á íá í îŁ Öá~ç íܾåÖI í í åÜáýå èì å łç îŁ íÜ Å ăå ë ĿĬ Å Ö å ã í íÜ í ocfaK h~òí~âÜëí~ ñŠó ä ì âÜ åÖ ä íÜ Ŀ¾ h~ò~âÜëí~å î ~ Å åÖ Ä ã í Ç łå âá å íêşÅ ã á ÅÜç íÜ Ŀç ^ëí~å~W j í Åăå ä ì âÜ åÖ ä íêçåÖ ëì íI Äýå íêçåÖ ÅÜ ~ Å ã í íÜŁåÜ éÜ K i ì Å~ç NRM ãI Çç âá å íêşÅ ëĬ åÖĬ á ^åÜ kçêã~å cçëíÉê íÜá í â ë ÜçŁå íÜŁåÜ ÅÜ íêçåÖ î½åÖ ã í åăãK k¼ ë ĿĬ Å Ç åÖ äýå Ä åÖ åÜ åÖ î í äá ì Ŀ Å Äá í ż íÜ Ü é íÜ łåÜ ëłåÖ ã í íê á åÜ ã í ç íÜ á íá í Öá åÖ åÜĬ ãŞ~ Üð ÅÜç íÜŁåÜ éÜ Äýå íêçåÖK ^ëí~å~ å ã íêìåÖ íŠã qêìåÖ ‡I åėá åÜá í Ŀ íÜĬ åÖ ñì åÖ Ŀ å PM Ŀ Šã íêçåÖ ãŞ~ Ŀ¾åÖK eþåÜ ÇłåÖ Å ~ ÅÜá Å ä ì ä å åÜ í íÜ Öá á åŁó Ŀš ĿĬ Å íá í ä ܾã èì~I íêçåÖ ã í Äì á ä ż ë Üá å Çá å Å ~ q åÖ íÜ åÖ kìêëìäí~å k~ò~êÄ~óÉîK aá å í−ÅÜ ã í Ŀ í Äýå íêçåÖ Åăå ä ì ê åÖ Ä åÖ NM ëŠå ļåÖ ĿłI ë äŁ åėá í ~ ä Å Å ~ ã í íÜŁåÜ éÜ Ö ã ÅłÅ âÜ á åÜŁ îì¾åÖ î å îŁ åÜ åÖ Åçå éÜ äłí ĿłI âýåÜ ê ÅÜI Å ~ Üá ì îŁ ëŠå ÖçäÑK ˝ íĬ åÖ Ŀ åÖ ë~ì íÜá í â åŁó äŁ Ŀ í ç ê~ ãŞ~ Üð åÜŠå í çI âÜá åÜá í Ŀ Äýå åÖçŁá ñì åÖ íÜ é Üėå JPM Ŀ `I ÇŠå ÅÜşåÖ íÜ Ŀ¾ ^ëí~å~ ż íÜ îŁç ĿŠó Ŀ ÅÜėá ÅłÅ ã¾å íÜ íÜ~ç ?åÖçŁá íê á?I Ŀá Ç çK eþåÜ åÜ Ä~ ÅÜá ì Å ~ ÅÜá Å ä ì íêçåÖ ëì í âÜ åÖ ä ë ñŠó í á ^ëí~å~ E åÜW qqlF ľŠó èì äŁ ã í Ç łå Ŀ ó íÜ~ã î åÖK ^ëí~å~ íê íÜŁåÜ íÜ Ŀ¾ Å ~ h~ò~âÜëí~å ÅłÅÜ ĿŠó NM åăãI âÜá k~ò~êÄ~óÉî èìó í Ŀ åÜ ÅÜìó å íêìåÖ íŠã ÜŁåÜ ÅÜ−åÜ èì Å Öá~ í ^äã~íó Ŀ å íêìåÖ íŠã Ŀ í åïçÅëK â í Ŀ¼I ÅÜ−åÜ éÜ Ŀš ÅÜá NR í rpa îŁç ÅłÅ _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 12. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã žåÖ íêþåÜ âá å íêşÅ ÅÜç ^ëí~å~K ľĬ åÖ ÅÜŠå íê á Å ~ ^ëí~å~ Öá ĿŠó ĿĬ Å í ç Ä á åÜ åÖ ÅìåÖ Ŀá å Ä åÖ Ŀł Å ã íÜ ÅÜI åÜ åÖ í½~ Å~ç Å ÅÜ Å íê áI ÅłÅ Å¾åÖ íêþåÜ âá å íêşÅ Ä åÖ íÜÝé Ŀá âðã î á ÅłÅ íĬ åÖ ĿŁá íê ì íĬ åÖI Öá ~ ã í îŞåÖ íÜ ç åÖìóýå Ŀ ó íìó í íê åÖ ñ¼~ jłá Äłí şé ëáýì ä å içìáëá~å~ qÜ á Ŀá ã ñŠó Ç åÖW NVTN J NVTR ľ ~ Ŀá ãW kÉï lêäÉ~åëI içìáëá~å~I j `¾åÖ íêþåÜ íÜ íÜ~ç ż î½ã îĬ í íê á Å ~ íÜ Öá á Å╨åÖ äŁ Åăå éܽåÖ â í Å ì íÜÝé ä å åÜ í íÜ Öá áI î á í ã åÜþå Äýå íêçåÖ íܾåÖ ëì í âܾåÖ Ü Å¼ Ä í â ã í Ö á Ŀ åŁçK kÖçŁá ê~I ĿŠó äŁ Å¾åÖ íêþåÜ ë Ç åÖ Ŀ~ åăåÖI éÜ Å î žåÖ ÅÜşåÖI Çç íĬ åÜŠå ë Ü ì Ŀ ì íáýå íêýå íÜ Öá áK jłá Äłí şé ëáýì ä å içìáëá~å~I žåÖ íêþåÜ å á Ä í kÉï lêäÉ~åëI ż Çá å í−ÅÜ Ä åÖ Ü~á ä å Çá å í−ÅÜ ëŠå ļåÖ ĿłK i é ãłá Äłí şé íêýå Çá å í−ÅÜ QÜ~ îŁç íÜłåÖ VLNVUTI ż Ŀ ÅÜ ÅÜç UMKMMM âÜłå Öá Ŀ å åÖÜÉ ľ Å dáłç ÜçŁåÖ gçÜå m~ìä ff Öá åÖ Ŀ çK jłá Äłí şé ëáýì ä åI žåÖ íêþåÜ íÜ í ä åÖ ä ó kÉï lêäÉ~åëI ż íÜ ÅÜ ~ Ŀ å UTKMMM åÖĬ á ã í ÅłÅÜ ~å íçŁåI åÜŠå Ç é ľ Å dáłç eçŁåÖ Ŀ å íÜăã ÅÜç Ŀ å ÅłÅ íê å Ŀł Ä~åÜ Ü~ó ë¾ Çá å Å ~ ã í åÖÜ ëŻ åÜá ì åÖĬ á łá ã K j í ë åÖ¾á Ŀ å eó i é îŁ ^á ` é Å Ŀ á Å╨åÖ Å¼ åÜ åÖ Å¾åÖ íêþåÜ íĬėåÖ ĿĬėåÖ Ü~ó íÜ ã ÅÜ− Žå ä å ÜėåI åÜĬåÖ SMB Çá å í−ÅÜ ã í ëŁå Äýå íêçåÖ Å ~ åÜ åÖ Å¾åÖ íêþåÜ åŁó Ŀ ì Ä ÅłÅ Å í Ö á ãłá ÅÜçłå Ü íI ÅÜ ~ ä á ã í Ä åÖ ë Ç åÖ ê í âÜáýã í å ëç î á â−ÅÜ íÜĬ Å èìó ã¾K ľá ì âÜłÅ Äá í äŁ â íÜì í íÜá í â Üá ì èì Å ~ åÖŁó å~óI î í äá ì ñŠó Ç åÖ îŁ éÜĬėåÖ éÜłé í ç ê~ åÜ åÖ â í Å ì Üá ì èì ÜėåK `łÅ íê å íÜá Ŀ ì ļåÖ ĿłI ļåÖ ê I ļåÖ ÅÜŁóI èì å î í îŁ ĿĬ åÖ Ŀì~ í ÅÜ Å Äýå íêçåÖ Å¼ íÜ í−ÅÜ PIRãP ENOR íêá ì Ä P âÜ á ^åÜI ã í Ä âÜ á ^åÜ Z PMIQU Åã F Å ~ jłá Äłí şé ëáýì ä å ÅŞåÖ î á ãŁå Äá ì Çá å ?j~êÇá dê~ëë?I äáýå Üç~å Šã åÜ Å îŁ Ü½~ åÜ ÅI Å╨åÖ åÜĬ ÅłÅ ëÜçï íêá å äšã åÜŁ Å ~I žåÖ îáýå îŁ ¾ í¾K kÖçŁá ê~I ÅłÅ ĿçŁå ñá Å îŁ íêĬ í ÄăåÖ Å╨åÖ íÜĬ åÖ äŁ åÜ åÖ Äì á íêþåÜ Çá å äì¾å Äłå ë ÅÜ îÝ âÜá å žåÖ ÅÜşåÖ éÜ á ë åÖ ë íK hÜ~á ëáåÜ Ç łå _~å Ŀ ì Öá Å ãė Å ~ íÜĬėåÖ åÜŠå a~îÉ aáñçå kÉï lêäÉ~åëI íÜþ â èì~å åŁó ĿĬ Å ñÉã äŁ éÜĬėåÖ íá å íÜì Üşí ÅłÅ äáýå ĿçŁå ļåÖ Ŀł ä åK kăã NVSSI Åė èì~å ä é éÜłé içìáëá~å~ Ŀ åÖ Č î á ÅłÅ åÜŁ î å Ŀ åÖ ÜŁåÜ ä~åÖI ÅÜ−åÜ íê Öá~ îŁ íĬ Ä å íŁá ÜÅ−åÜI íܾåÖ èì~ _ ëìåÖ Üá å éÜłé ÅÜ é íÜì å ÅÜç íá ì Ä~åÖ Äłå žåÖ íêłá Ŀ ż íá å ñŠó Ç åÖ Ç łåK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 13. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã j í Å í åÖ~åÖ ÅÜç íÜ ó ÅÜá íá í íÜá í â â í Å ìK uŠó Ç åÖ íêýå âÜì Ŀ í äşå Å ~ íÜŁåÜ éÜ K jłá Äłí şé ëáýì ä å Ŀš í ç ê~ äŁå ë¼åÖ ñŠó Ç åÖ ÄŞåÖ éÜłí í åÖ ÅÜá éÜ− äýå Ŀ å O í AI ë äĬ åÖ âÜłÅÜ ë å Ŀ ó Ŀ íá å åÖÜá èì~åÜ îŞåÖ íăåÖ Ŀ å NRMBK `łÅ åÜŁ åÖÜáýå Å ì âáåÜ í Ö á ĿŠó äŁ ?KKK žåÖ íêþåÜ Å¾åÖ Å åÖ Å¼ íÜ ë Ç åÖ ÅÜĬ~ í åÖ íÜá í â ñĬ~ å~óKKK? îŁ ?KKK ã í íêçåÖ åÜ åÖ Ŀ ì íĬ âܾå åÖç~å åÜ í ãŁ íá ì Ä~åÖ Ä ê~?K a łå −í äŠì ë~ì Ö í Üłá íÜŁåÜ Å¾åÖ î íŁá ÅÜ−åÜK uŠó Ç åÖ î á ÅÜá éÜ− NSP íêá ì A í íÜłåÖ ULNVTN Ŀ å íÜłåÖ ULNVTRI jłá Äłí şé ëáýì ä å íÜì ĿĬ Å QIS í A ÅÜ íêçåÖ OM åăã Ŀ ì ĿĬ~ îŁç ë Ç åÖK qêçåÖ ë åŁóI NSIU íêá ì A Ŀ¼åÖ íÜì ÅÜç äáýå Ä~åÖI îŁ UPIS íêá ì A å é íÜì Å ~ ÅÜ−åÜ èìó å Ŀ ~ éÜĬėåÖK `¾åÖ íêþåÜ åŁó Å╨åÖ äŁ ã í â èì~å íÜá žåÖ â íÜì íI Çç âá å íêşÅ ëĬ ^êíÜìê nK a~îáë íÜá í â K q í Å ëłåÖ âá å â íÜì í Ŀ ì éÜłí Üìó íłÅ Ç åÖI êŁç Å å í åÜáýå âÜ Å éÜ Å íÜŁåÜ Å¾åÖ âܾåÖ Ü ë~á ä ãK kÉï lêäÉ~åë äŁ ã í íÜŁåÜ éÜ ñŠó Ç åÖ íÜ é Üėå ã Å åĬ Å Äá å íêýå îŞåÖ Ŀ í Ŀ ã ä óI ÅłÅ ëŠå î å Ŀ åÖ éÜ á ñŠó Ç åÖ Å~ç íêþåÜ Å~ç Üėå ã Å åĬ Å åÖ ãK iĬì äĬ åÖ åĬ Å ãĬ~ ÜŁåÖ åăã ê í ä å Å å éÜ á ż Ü íÜ åÖ åÖ íÜçłí åĬ Šż ÇìåÖ í−ÅÜ NKPMRKMMMN EPQRKMMM Ö~ääçåF Ä~ç î½åÖ ÅÜì îá ãłá Äłí şéK p~ì Ŀ¼ äĬ åÖ åĬ Å í−ÅÜ í ë Ç å Ç å ÅÜ ó ñì åÖ Ü íÜ åÖ íÜçłí åĬ ÅK sá Å Ç åÖ â í Å ì âÜìåÖ âÜ åÖ ä åŁó Ö å åÜĬ ÜçŁå Ü çK s äŁã Ä åÖ íÜÝéI éçäóìêÉíÜ~åÉ îŁ åÜ ~ éä~ëíáÅK ` á íá å k¼á íÜÉç ÅłÅÜ Ŀėå Öá åI VS Å í íÜÝé â í Å ì ñ é íÜŁåÜ Q ÜŁåÖI Ŀ N î½åÖ ÅÜ ì âÝç í ~ äýå ÅłÅ Ö á í ~ Ŀ ì Eż íÜ ñç~ó åÜĬåÖ âܾåÖ íÜ Çá Ŀ åÖ íêýå éÜĬėåÖ åÖ~åÖF NMÅãK kÜ åÖ Ö á í ~ åŁó í ç ÅÜç î½åÖ EÅ╨åÖ äŁ ãłáF ë Çá ÅÜìó å äáåÜ Ŀ åÖ âÜç åÖ UÅã íÜÉç ã í ÜĬ åÖ Ä í â I Ŀ ÄŞ ä á ë Öášå å Ü~ó Åç ä á âÜá åÜá í Ŀ íÜ~ó Ŀ áI Ŀ ã Ä ç í−åÜ åÖìóýå î å Å ~ žåÖ íêþåÜK ľ á î á Öá åÖ íăåÖ Å åÖ ÅłåÜ íĬ åÖI âÜìåÖ Å¼ ÅłÅ Ö á Ŀ ÅÜ ?h? âÝç ÇŁá ê~ éÜ−~ åÖçŁá í Äýå ÇĬ á ĿĬ åÖ â−åÜ Ö å MIUâã Å ~ î½åÖK jłá Äłí şé ëáýì ä å ĿĬ Å ñ é îŁç płÅÜ â ä Å íÜ Öá á åÜĬ äŁ ã í â í Å ì ż åÜ é íŻåÜ Eí ãÝé Ŀ å ãÝéF ä å åÜ í íÜ Öá áI Üá ì íÜÉç åÖÜŻ~ ĿÉå äŁ ĿĬ Å äáýå â í î á åÜ~ì îŁ íêÉç ãłá åÜŁ ż ĿĬ åÖ â−åÜ ONMãK jłá Äłí şé ż Å ì ÜþåÜ í ã ã åÖ ÖÜÝé ÅÜÝç J ã í äç í ÅłÅ ÜþåÜ í~ã ÖáłÅ ÅÜ åÖ äýå åÜ~ì í î½åÖ íêìåÖ íŠã âÝç ÇŁá ê~ éÜ−~ åÖçŁá éÜ å ÅÜ ãK _ýå íêçåÖ Ä~ç ä~ åŁó Ŀ½á Ü á Ŀá ì âá å íá å åÖÜá éÜ á íÜá í â Ŀ Å Äá íW Ü íÜ åÖ Ŀá å îŁ qsI âܾåÖ Öá~å èì åÖ ÅłçI Ü íÜ åÖ Šã íÜ~åÜ ÅŠå Ä åÖ âܾåÖ Ü á íá éI ÅÜá ì ëłåÖI âá ã ëçłí íܾåÖ Öá¼ îŁ âܾåÖ âÜ−I éܽåÖ Ü ~ îŁ Ü íÜ åÖ Çá ÅÜìó å âÜłå Öá K kÖçŁá í í Å _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 14. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã åÜ åÖ íá å åÖÜá åŁó ê~ Žå ż Ä ã í ëŠå íÜá Ŀ ì åÜŠå í ç ż íÜ ÅÜìó å Ŀ áI Ŀ ~ éÜĬėåÖ Ö á äŁ ?j~êÇá dê~ëë? Å ì íêşÅ ż íÜ íÜ~ó Ŀ á í ëŠå Ŀł ļåÖ ë~åÖ ëŠå ļåÖ ÅÜŁó îŁ åÖĬ Å ä áI ż åÜ åÖ ÅÜ åÖ á ë~åÖ íê åÖ ÇŁåÜ ÅÜç âÜłå Öá ÅŞåÖ ÅłÅ íá å åÖÜá ÇŁåÜ ÅÜç Ŀ ì ëŻK kÉï lêäÉ~åëI jłá Äłí şé ëáýì ä å içìáëá~å~ Ŀ~åÖ í å í á îŁ éÜłí Ŀ íI íêçåÖ âÜá ã í ë ëŠå î å Ŀ åÖ ë~ì åŁó Ŀ ì Ä äÝé î éÜ á Ŀ á íýå ã á ż íÜì åÜ é íÜĬėåÖ ã á EžåÖ íêþåÜ ãłá Äłí şé eççëáÉê Ä~åÖ fåÇá~å~ íêĬ Å ĿŠóF îŁ ë âÜłÅ Ä ñ¼~ ë ÜçŁå íçŁå E^ëíêçÇçãÉ eçìëíçå îŁ háåÖÇçãÉ pÉ~íäÉFK jłá Äłí şé ëáýì ä å içìáëá~å~ ñáåÜ Ŀ é Ä í Ü I â í Å ì å Ŀ åÜ äì¾å Ŀ ã åÜ å žåÖ íłÅ éÜ Å î žåÖ ÅÜşåÖ Å¼ íÜ Çìó íêþI í å í áI îŁ éÜłí íêá åI ĿşåÖ äŁ ã í â èì~å íÜ Öá áK p äá ì íÜ Å í W O aá å í−ÅÜ ëŠå íÜá Ŀ ì ÅÜ−åÜW RMKSUR ã `Üá ì Å~çW UOIPã p Å ÅÜ ~ ÅÜç Äì á ܽ~ åÜ Å Eí á Ŀ~FW UTKRMM `Üá éÜ−W NSP íêá ì A `łÅ íê å íÜá Ŀ ì ļåÖ Ŀł äŁ ã í íêçåÖ åÜ åÖ íÜì Üşí ÅÜ−åÜ Å ~ jłá Äłí şé ëáýì ä åW ż Ŀ ë Å ÅÜç ë äĬ åÖ âÜłå Öá ê í Ŀ¾åÖ íÜĬ åÖ íÜ Å íçŁå Å åÜ ÜçŁå íçŁå âܾåÖ Ä Å í Ŀ ÅÜÉ ÅÜ åK kÜŁ Üłí léÉê~ póÇåÉó îŁ ë ã åÜ Å ~ íłÅ Öá _á ì íĬ åÖ Å ~ ^ìëíê~äá~ J kÜŁ Üłí léÉê~ póÇåÉóK ľ¼ äŁ ÜþåÜ åÜ Å ~ ã í åÜŁ Üłí léÉê~ âá ì ã áI Çç ã í åÖÜ ëŻ åÜ Å ëŻ Ä Å íÜ ó äŁ bìÖðåÉ dçëëÉåë Ŀš ã~åÖ å åÖ Ŀ Ŀ~ìI ëłåÖ íłÅ ê~ å¼I Ŀ ê á Ö é å å Åì á Ŀ á åÖ~ó í Ŀ ~ Åçå íáåÜ íÜ å Å ~ ãþåÜK bìÖðåÉ dçëëÉåëI åÖìóýå äŁ ã í åÜŁ ëłåÖ íłÅ åÜ Å â ÅÜ léÉê~I åÖĬ á ^åÜI Ŀš ë åÖ îŁ Üç í Ŀ åÖ åÖÜ íÜì í äŠì åăã póÇåÉó îŁ Ŀš í åÖ ĿĬ Å í¾å îáåÜ äŁ åÖĬ á íÜ åÖ íê å å åÜ Å â ÅÜ léÉê~ Å ~ åĬ Å ^ìëíê~äá~ K `Ü−åÜ ¾åÖ Ŀš ÅŞåÖ åÖĬ á Ä å ÅÜ− íÜŠå äŁ âá å íêşÅ ëĬ gçÉêå ríòçåI åÖĬ á ľ~å j ÅÜI åÖĬ á Ŀš Ŀç í Öá á Åì Å íÜá èì Å í åăã NVRS î íÜá í â ÅłÅ åÜŁ ÜłíI Ŀš åÖÜáýå Å ì îŁ ñŠó Ç åÖ Åłá åÜŁ Üłí léÉê~ póÇåÉó åăã NVTPK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 15. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã hÜá åÜŁ Üłí ã á ĿĬ Å ñŠó Ç åÖ ñçåÖ î á Åłá î âá å íêşÅ Äýå åÖçŁáI ã í Åì Å íê~åÜ äì å å Łç íêçåÖ ÅłÅ Öá á Å ã èìó å póÇåÉó îŁ ^ìëíê~äá~ ĿĬėåÖ íÜ áK `Ü åÖ ã~óI ÅłÅ åÜŁ Å ã èìó å Å ~ íÜŁåÜ éÜ ^ìëíê~äá~ îŁ póÇåÉó ĿĬėåÖ íÜ áI Ŀš Ä ÅÜ åÖÜŻ~ Ä ç íÜ ^åÜ ÅÜá éÜ á å åÖI åýå Ŀš âܾåÖ ÅÜ é åÜ å ã í ë å éÜ ã âá å íêşÅ ã áI ãŁ Ü äýå łå äŁ âܾåÖ Öá åÖ ~á K e Ŀš íêìó í íłÅ Öá Å ~ å¼ ê~ íçŁ î á í á Ç~åÜ éÜìåÖ éÜ− åÖŠå ëłÅÜ kÜŁ åĬ Å îŁç ã í ë å éÜ ã âá å íêşÅ âܾåÖ íÜ ÅÜ é åÜ åI ã Å ÇŞ bìÖðåÉ dçëëÉåë îŁ åÖĬ á Ä å âá å íêşÅ å á íá åÖ Å ~ ¾åÖI Ŀš âáýå íêþ Öá á íÜ−ÅÜ íŠã åá ã ëłåÖ íłÅ ê í íêçåÖ ëłåÖ Å ~ ãþåÜK e ãì å íÜ Üá å ã í ÜþåÜ íĬ åÖ Ŀ ã åÝí î åÜ åÖ ÅłåÜ Äì ã íê åÖ Ŀ~åÖ ä åÖ Öá¼ Å ~ ã í íÜìó å Äì ã ä ÅÜ ë I Ŀš åÜá ì ä å ĿĬ~ î íÜìó å íêĬ åÖ íÜ å íÜç á g~ãÉë `ççâ ENTOUJNTTUF Å ~ åĬ Å ^åÜI åÖĬ Å ñì¾á íêýå Äá å Å qÜłá _þåÜ aĬėåÖ îŁ îŞåÖ k~ã ` Å íêĬ Å ĿŠóI Ŀš ż žåÖ âÜłã éÜł ê~ åÜá ì îŞåÖ Ŀ í ã á ê í èìČ Öáł äŁ `ÜŠì ľ á aĬėåÖI íêçåÖ Ŀ¼ Ŀš ż åÜá ì îŞåÖ Ŀ í Å ~ ^ìëíê~äá~I åĬ Å kÉïwÉ~ä~åÇI îŁ Å èì å Ŀ ç ãŁ ¾åÖ Ŀš Ŀ í íýå äŁ p~åÇïáÅÜëI í Å èì å Ŀ ç e~ï~ááI Ä~åÖ íÜ RM Å ~ eç~ â Üá å å~óI îŁ íÜìó å íêĬ åÖ g~ãÉë `ççâ Ŀš Üó ëáåÜ ê í íÜĬėåÖ íŠã íêçåÖ ã í Åì Å ñ¾ ñłí î á íÜ ÇŠå íêýå èì å Ŀ ç p~åÇïáÅÜë åăã NTTUK kÜĬåÖ íçŁ łå ĿŠì ż ÅÜ ì åÖÜÉI îþ íçŁ łå póÇåÉó Ü á Ŀ¼ Å╨åÖ Ä ç íÜ âܾåÖ âÝã Öþ ÅÜ−åÜ èìó å ^ìëíê~äá~K qçŁ łå Å╨åÖ Ŀš ż Č Ŀ åÜ Ä íŞ ¾åÖI åÜĬåÖ ë~ì Ŀ¼ ż ñÝí Ŀ å åÜá ì íÜŁåÜ í−ÅÜ Å ~ ¾åÖ Ŀš Ŀ¼åÖ Ö¼é ÅÜç å å åÜ Å â ÅÜ léÉê~ í á ^ìëíê~äá~I åýå Ŀš íìóýå łå íê Å ñì í ¾åÖ âÜ á Ŀ í åĬ Å ^ìëíê~äá~ îŻåÜ îá åI Å ã ¾åÖ èì~ó ä á Ŀ í åĬ Å åŁóI ã Å ÇŞ ¾åÖ ÅÜĬ~ ÜçŁå íÜŁåÜ éÜ å å á íÜ í Å ~ åÜŁ ÜłíK kÜĬåÖ ê á îá Å éÜ á Ŀ å Ŀš Ŀ åK kÜŁ Üłí léÉê~ póÇåÉó Å╨åÖ ĿĬ Å åÜŠå ÇŠå ë Ç åÖ ä åÖ ä í NVTPI ã Å ÇŞ å á íÜ í ÅÜĬ~ ĿĬ Å ÜçŁå íÜá å íÜÉç ĿşåÖ íŠã åá ã Å ~ íłÅ Öá I îþ Ŀ åÖ íłÅ Öá Å ~ å¼ äŁ âá å íêşÅ ëĬ gçÉêå ríòçå Å╨åÖ Äì å Äš Ä póÇJ åÉó ê~ ĿáK nì~ íÜ á Öá~å âÜ~á íÜłÅ Å¼ Üá ì èì Å~çI åÜŁ Üłí Ç å Ç å ĿĬ Å èì å ÅÜşåÖ åÜŠå ÇŠå póÇåÉó îŁ Ŀ¾åÖ Ŀ ç âÜłÅÜ åĬ Å åÖçŁá âÜÉå åÖ áI ã¾ ÜþåÜ âá å íêşÅ ê í ÜþåÜ íĬ åÖ Å ~ å¼ EÅłÅ ÅłåÜ Äì ã íê åÖ ä åÖ Öá¼ Å ~ íÜìó å íêĬ åÖ g~ãÉë `ççâF îŁ åÜŁ Üłí Ŀ Å Ŀłç åŁó Ŀš ÅÜá ã ä á ĿĬ Å ä½åÖ íáå Å ~ Ŀ~ ë èì å ÅÜşåÖ åÜŠå ÇŠå póÇåÉó îŁ ^ìëíê~äá~K ľşåÖ åÖŁó OMJNMJNVVPI í Å äŁ ĿşåÖ OM åăã ë~ì âÜá åÜŁ Üłí ĿĬ Å ñŠó Ç åÖI åÜŁ Üłí léÉê~ âܾåÖ Öá åÖ ~á åŁó Ŀš ĿĬ Å âÜłåÜ íÜŁåÜ ã í ÅłÅÜ íĬåÖ Ä åÖ íêçåÖ ã í Äì á ä ä å åÜŠå Ç é ^ìëíê~äá~ â åá ã OM åăã ^ìëíê~äá~ ëłåÖ í ç ê~ ?âþ èì~å âá å íêşÅ I âÜá ãŁ íłÅ Öá Å ~ å¼ bìÖðåÉ dçëëÉåë Ŀš ê~ Ŀá îŁç Å₣á îŻåÜ Ü åÖK qýå ¾åÖ Ŀš ĿĬ Å í¾å îáåÜI îŁ ã í Ä Å íĬ åÖ ä å Ç åÖ ÜþåÜ ¾åÖ Ŀš ĿĬ Å Ŀ í î íê− íê~åÖ íê åÖ åÜ í íêçåÖ åÜŁ ÜłíI Ŀ äĬì åá ã ÅÜç Ŀ å åÖŁó å~óX í Å äŁ åÖŁó åÜŠå ÇŠå ^ìëíê~äá~ ä ó åÜŁ Üłí léÉê~ î á ÅłåÜ Äì ã íê åÖ íĬ åÖ íêĬåÖ íêýå ãłáI äŁã Äá ì íĬ åÖ Å ~ Ŀ í åĬ Å ^ìëíê~äJ á~K eá å å~óI åÖĬ á ÇŠå íêýå íÜ Öá á âÜá íÜ ó Äá ì íì åÖ åŁó äŁ Äá í ãþåÜ Ŀš í á íÜŁåÜ éÜ Äá å póÇåÉó ^ìëíê~äá~I îŁ Å¼ Ç éæåÜþå ĿĬ Å Ä Å íĬ åÖ Ŀ åÖ Å ~ íłÅ Öá bìÖðåÉ dçëëÉåë Ŀš èìł Å îŁ ëìó åÖ ã î ã í åÖÜ ÅÜ äČ íÜĬ åÖ ñ ó ê~ íêçåÖ å å åÖÜ íÜì í íÜ Öá áW âܾåÖ éÜ á íìó í íłÅ åÖÜ íÜì í åŁçI â Å åÖÜ íÜì í âá å íêşÅ Å╨åÖ Ŀ ì ĿĬ ŠžåÖ åÜ å åÖ~ó âÜá ã á ê~ Ŀ á îŁ íłÅ Öá Å ~ å¼ Ŀ å âÜá èì~ Ŀ á ê á ã á ĿĬ Å í¾å îáåÜK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 16. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã kÜ í _ å ë ż íÜłé íêìó å ÜþåÜ Å~ç åÜ í íÜ Öá á j í í½~ íÜłé ã á Å~ç åÖ í íê á Ŀ í íêýå å å í~ã ÖáłÅ åÜĬåÖ íÜŠå íÜłé ã åÜ âÜ åÜ Å~ç ä ì åÖÜ ì ż Ç åÖ ÜþåÜ íê I ãŁì ñ~åÜ Ä Å îĬėå äýå Å~ç îşí í å íê á Å~ç ë äŁ ã í ÜþåÜ åÜ ã á îŁ Ŀ ó å íĬ åÖ Å ~ qçâóç î á íýå Ö á Ŀėå Öá å qÜłé qçâóç ã á îŁç åăã OMNNK `łÅ ÅÜìóýå Öá~ èìó Üç ÅÜ íÜŁåÜ éÜ Å ~ kÜ í _ å ܾã OQLNNLOMMS î ~ íá í ä Ä å Ŀ łå ñŠó Ç åÖ ã í í½~ íÜłé íêìó å ÜþåÜ îŻ Ŀ áI Ç âá å ë íê íÜŁåÜ Å¾åÖ íêþåÜ Å~ç åÜ í íÜ Öá á âÜá ÜçŁå íÜŁåÜK qÜÉç `¾åÖ íó qçÄì o~áäï~óI åÜŁ ÅìåÖ Å é ã í Ä åÖ ñŠó Ç åÖ Å¾åÖ íêþåÜI íÜłé åŁó ż ÅÜá ì Å~ç SNMã îŁ ë Ŀ Å ÅÜá ã Ç~åÜ Üá ì Å ~ í½~ íÜłé `k qçïÉê qçêçåí~I `~å~Ç~I ĿĬ ŠžåÖ åÜ å äŁ Å¾åÖ íêþåÜ Å~ç åÜ í íÜ Öá á Üá å å~ó î á ÅÜá ì Å~ç RRPãK qÜłé ë ż O Ä èì~å ëłí Ŀ Å~ç ä å äĬ í äŁ PRMã îŁ QRMãKqÜÉç Ç łåI í½~ íÜłé Å╨ Üá å å~ó Å~ç PPPãI ĿĬ Å ñŠó Ç åÖ í á íêìåÖ íŠã íÜ Ŀ¾ í åăã NVRUI îŁ ë ĿĬ Å Çìó íêþ åÜĬ äŁ ã í Åė ë Ü í åÖ íêìó å ë¼åÖ Ç íê K a łå ñŠó Ç åÖ Ŀ ë åŁó ë åÖ å Ü í QOM íêá ì rpa îŁ ĿĬ Å íÜá í â Ä á O ÅÜìóýå Öá~ å á íá åÖI âá å íêşÅ ëĬ q~Ç~ç ^åÇç îŁ Ŀáýì âÜ Å Öá~ hááÅÜá pìãáâ~ï~K a łå q½~ íÜłé Å~ç åÜ í íÜ Öá á åŁó ĿĬ Å ñŠó Ç åÖ î á ë Ü é íłÅ Öá ~ ľŁá éÜłí ë¼åÖ keh îŁ R žåÖ íó éÜłí íÜ~åÜ íêìó å ÜþåÜ íÜĬėåÖ ã á ÜŁåÖ Ŀ ì Å ~ kÜ í î á íÜ~ã î åÖ Å¾åÖ íêþåÜ åŁó ë äŁ Å í ë åÖ Å ~ ã åÖ éÜłí íÜ~åÜ îŁ íêìó å ÜþåÜ í á íÜ Ŀ¾ qçâóçK j Å ÇŞ Üá å å~ó Ŀ~åÖ Å¼ ë Å åÜ íê~åÜ î á î¾ îŁå ÅłÅ í½~ åÜŁ ÅÜ Å íê á ã Å äýå í á kÜ í _ åI í½~ íÜłé Å╨ î å äŁ ã í íêçåÖ åÜ åÖ Å í ã Å Ç åÜ å ê~ åÜ í îŁ ã á åăã ż âÜç åÖ OIR íêá ì Çì âÜłÅÜ Ŀ å íÜ~ã èì~åK ?qÜłé qçâóç ã á? ë í ~ ä Å âÜì pìãáÇ~I éÜ−~ Ŀ¾åÖ Å ~ íÜ Ŀ¾ qçâóçX pìãáÇ~ äŁ ã í âÜì î Å ĿĬ Å íÜ Öá á Äá í Ŀ å åÜĬ äŁ åėá ã~åÖ Šã ÜĬ åÖ îŁ âܾåÖ âÜ− Å ~ ã í qçâóç Å Å ìI ã í ãá åÖ Ŀ ã Öá ~ ÅłÅ Åçå ë¾åÖ pìãáÇ~ îŁ ^ê~â~ï~K pìãáÇ~ Ŀš îĬėå äýå ĿłåÜ Ä á NR Ŀ ~ Ŀá ã âÜłÅ qçâóç Ŀ ÖáŁåÜ èìó å ÅÜ åÜŠå Å ~ íÜłé ë~ì âÜá íê á èì~ éÜĬėåÖ łå íÜ åÖÜá ã í−åÜ âÜ íÜá ÅÜç žåÖ íêþåÜ éÜłí íÜ~åÜ íêìó å ÜþåÜ Å╨åÖ åÜĬ ã í ë Ŀá ì âá å âÜłÅK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 17. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã kÜ åÖ Å¾åÖ íêþåÜ ñìóýå Äá å â ä Å Å ~ íÜ Öá á qÜ Öá á Å Ŀ á ÖÜá Ç ì å î á T â èì~å â îŻ Çç Åçå åÖĬ á ñŠó Ç åÖ èì~åÜ Ä Äá å ľ ~ qêìåÖ e áK kÜĬåÖ ÄĬ Å ÅÜŠå Å ~ Åçå åÖĬ á Üá å í á Ŀš âܾåÖ ÅÜ Ç åÖ ä á Ä Äá åK kÜ åÖ Å¾åÖ íêþåÜ îŻ Ŀ á ñìóýå Äá å ż ä äŁ ã í íêçåÖ åÜ åÖ íÜŁåÜ í ì ê Å ê åÜ í Å ~ íÜ Öá á Üá å Ŀ áK aĬ á ĿŠó äŁ ã í ë žåÖ íêþåÜ ñìóýå Äá å â ä Å Å ~ íÜ Öá áK ` ì íêÉç ^â~ëÜá h~áâóç EkÜ í _ åF `½å ĿĬ Å Ö á Ä åÖ Åłá íýå mÉ~êä _êáÇÖÉI Å ì ^â~ëÜá h~áâóç ÄăåÖ èì~ Éç Äá å ^â~ëÜá å á äá å Ŀ ç ^ï~àá J ܽå Ŀ ç ä å íÜ S Å ~ kÜ í _ å J î á íÜŁåÜ éÜ hçÄÉ íÜì Å Ŀ ç eçëÜìI ã í íêçåÖ íêìåÖ íŠã žåÖ åÖÜá é èì~å íê åÖ Ä Å åÜ í Å åĬ ÅK s á í åÖ ÅÜá ì ÇŁá NKVVN ãÝíI ^â~ëÜá h~áâóç ÇŁá Üėå ÅŠó Å ì píçêÉ_~Éäí ľ~å j ÅÜ EñŠó Ç åÖ åăã NVVUF PSS ãÝíI Üėå Å ì eìãÄÉê ^åÜ ENVUNF RUM ãÝíI Å ì íÉç sÉêê~ò~åçJk~êêçïë kÉï vçêâI j ENVSQF SVO ãÝí îŁ Å ì dçäÇÉå d~íÉ p~å cê~åÅáëÅç ENVPTF TNM ãÝí J íêĬ Å Ŀ¼ Ŀ ì äŁ åÜ åÖ â ä Å Öá~ ĿĬ Å dìáåÉëë íÜ Öá á ÖÜá åÜ åK ľ ÜçŁå íÜá å žåÖ íêþåÜ îĬ í Éç Äá å ^â~ëÜáI Üėå NMM åÜŁ íÜ ì ñŠó Ç åÖ Ŀš ãá í ãŁá äŁã îá Å íêçåÖ ëì í NM åăãI Ä í Ŀ ì í åăã NVUU î á í åÖ âáåÜ éÜ− äýå í á RMM í óýå EPIS í rpa J í−åÜ í á íÜ á Ŀá ã åăã NVVUFK kÜ åÖ Å í íê âÜ åÖ ä Å ~ Å ì íêÉç ^â~ëÜá h~áóâç ż Ŀ Å~ç íêýå QMM ãÝíI ĿĬ Å ñŠó Ç åÖ Ä åÖ Äý í¾åÖ âáýå Å Ŀ ÅÜ åÖ ÅÜ á î á ë¼åÖ ä åI Öá¼ ã åÜI íÜ ã ÅÜ− Å Ŀ åÖ Ŀ íK q åÖ íê åÖ äĬ åÖ ÇŠó Åłé Ŀ í íêýå RMKMMM í åX ã á ÇŠó ż ĿĬ åÖ â−åÜ Ö å O ãÝíI Ä~ç Ö ã OVM ë á S Å åÜI ã á ë á åŁó â í Å ì Ä á NOT ÇŠó íÜÝé åÜ ÜėåK q åÖ ÅÜá ì ÇŁá Å ~ í åÖ ë á Åłé äŁ POM âãI Ö é TIR ä å ĿĬ åÖ â−åÜ íêłá Ŀ íK ` ì íêÉç ^â~ëÜá h~áóâç äŁ ã í íêçåÖ åÜ åÖ å ä Å îĬ í Ä Å Å ~ ÅÜ−åÜ éÜ kÜ í _ å íêçåÖ ÅÜá å äĬ Å éÜłí íêá å âáåÜ í ñš Ü áI âÜ~á íܾåÖ ĿĬ åÖ ëł å á â í Ü~á ܽå Ŀ ç ä å Å ~ Ŀ í åĬ ÅK E åÜW åçKë~éçKéíF ` ì ñìóýå Ŀ á ÇĬėåÖ s åÜ eŁåÖ `ÜŠì EqêìåÖ nì ÅF s á í åÖ ÅÜá ì ÇŁá PS âãI ÅŠó Å ì î í åÖ~åÖ èì~ s åÜ eŁåÖ `ÜŠì å ã îŞåÖ ÅÜŠì íÜ ë¾åÖ aĬėåÖ q J î å ĿĬ Å ĿłåÜ Öáł äŁ ã í íêçåÖ åÜ åÖ âÜì î Šż Äá å Ŀ åÖ ã¾á íêĬ åÖ éÜ Å í é åÜ í íÜ Öá á EíÜĬ åÖ ñìóýå ÅÜ ì åÜ ÜĬ åÖ Å ~ íêá ì ÅĬ åÖ Å~çI Äšç ä å îŁ Ŀ í Ä Å ãŁìFK mÜ å ÅÜ−åÜ Å ~ Å ì ĿĬ Å íÜá í â íÜÉç âá ì Å ì ÇŠó îăåÖI ż S äŁå ĿĬ åÖ ÅÜ−åÜ ÇŁåÜ ÅÜç ñÉ Åė Öá áK ī Å í−åÜ íêçåÖ åăã Ŀ ì ë Üç í Ŀ åÖ Å ì ë ÅÜ ì ë Å í á Üėå QRKMMM ñÉ ¾í¾ ã á åÖŁóK ľĬ Å ã åÜ Ç~åÜ äŁ Å¾åÖ íêþåÜ ñìóýå Ŀ á ÇĬėåÖ ä å åÜ í ã á íÜ á Ŀ á J ëç Å î á åÜ åÖ Å ì Ŀš ÜçŁå íÜá å Ü~ó Ŀ~åÖ íÜá žåÖI Å ì s åÜ eŁåÖ `ÜŠì îĬ í äýå íêýå í í Å ÅłÅ ÅŠó Å ì å á íá åÖ íÜ Öá á åÜĬ Å ì s åÜ `ÜÉë~éÉ~âÉ j Ü~ó Å ì _~J Ü~êá~å p~ìÇá ^ê~Äá~K kÜ íó å Öá~ç íܾåÖ ã á åŁó ãŁ ÜŁåÜ íêþåÜ Öá ~ O íÜŁåÜ éÜ káåÜ _~ îŁ qÜĬ åÖ e á êşí åÖ å ĿĬ Å NOM âãK hÜ á žåÖ ñŠó Ç åÖ åăã OMMP îŁ Ç âá å ÜçŁå íÜá å îŁç åăã OMMUI ÅŠó Å ì ë ż åÜ ÜĬ åÖ èì~å íê åÖ î âáåÜ í ñš Ü á Ŀ á î á îŞåÖ Ŀ åÖ Ä åÖ ë¾åÖ aĬėåÖ q EqêìåÖ nì ÅFK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 18. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã E åÜW òÜÉàá~åÖJÅÜáå~F ` ì Å~ç í Å e mçåíÅÜ~êíê~áå Ej F ľ¼ äŁ ÅŠó Å ì Ä Å åÖ~åÖ èì~ e mçåíÅÜ~êíê~áå EÄ~åÖ içìáëá~å~I j FI í åÖ ÅÜá ì ÇŁá PU âã å á äá å O íÜŁåÜ éÜ jÉí~áêáÉ îŁ píK q~ãã~åó m~êáëÜK `¾åÖ íêþåÜ Ŀ ì íáýå å á äá å Ü~á Ä k~ã J _ Å ĿĬ Å íá å ÜŁåÜ ñŠó Ç åÖ ä å Ŀ ì íáýå îŁç åăã NVRS Ä~ç Ö ã O äŁå ĿĬ åÖ O ÅÜá ìK ľ å åăã NVSVI O äŁå ĿĬ åÖ å ~ ĿĬ Å ÖÜÝé íÜýãI ÅÜá~ Ŀ¾á Å ì íÜŁåÜ O íìó å ã í ÅÜá ì êáýåÖ Äá íK qêìåÖ ÄþåÜ ã á åÖŁó ż íêýå PMKMMM ñÉ íÜ~ã Öá~ Öá~ç íܾåÖ íêýå Å ìK E åÜW nìáÅâëÉÉâKÅçãF _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 19. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã ľĬ åÖ Ü ã èì~ Äá å j~åÅÜÉ E^åÜ J mÜłéF s á ÅÜá ì ÇŁá RMIR âã å ã ÇĬ á Éç Äá å ^åÜI ĿĬ åÖ Ü ã èì~ Äá å j~åÅÜÉ å á äá å íÜ íê å cçäâÉëíçåÉI hÉåí E^åÜF îŁ íÜ íê å `çèìÉääÉë Ö å `~ä~áë ãá å Ä Å åĬ Å mÜłéK hÜ~á íêĬėåÖ åăã NVVQI å¼ ĿĬ Å Åçá äŁ Ü ã ñÉ ä ~ ÇŁá íÜ O íÜ Öá á EĿ åÖ ë~ì Ü ã pÉáâ~å kÜ í _ åF îŁ äŁ ĿĬ åÖ Ü ã ÇŁá åÜ í î í åÖ~åÖ èì~ Äá åK E åÜW m~ìäJ~åÇêÉìKÅçãF qìó å Åłé íêÉç îĬ í Äá å sáåéÉ~êä Esá í k~ãF s á ÅÜá ì ÇŁá PPNNã å ã íêýå V ÅÜá Å Å í EÅłá Å~ç åÜ í RQISRãI íÜ é åÜ í TIVSãF í åÖ íê åÖ äĬ åÖ Å ~ íçŁå íìó å Åłé äýå í á TKMMM í åI î á åÜ åÖ íÜá í Ä åÜŁ Ö~I Å~Äáå åÜ é í mÜłé ÅÜá ã í á € íêçåÖ í åÖ Öáł íê OMM í Ŀ åÖ Å ~ žåÖ íêþåÜK qÜÉç žåÖ ëì í íÜá í â I î á SR Å~ÄáåI íêçåÖ ã í Öá I íìó å Åłé íêÉç åŁó ż íÜ î å ÅÜìó å NKRMM äĬ í ÜŁåÜ âÜłÅÜLN ÅÜá ì î á î å í Å Ŀ~ PSâãLÜ îĬ í èì~ Ŀç í ĿĬ åÖ Äá å Öá ~ kÜ~ qê~åÖ îŁ Ŀ ç e½å qêÉ Ü í Ö å NM éÜşí ãŁ ÄþåÜ íÜĬ åÖ å ì Ŀá éÜŁ Ü í OR éÜşíK ľ åÖ íêýå åÜ åÖ ÅÜá Å íê Äýí¾åÖ Å í íÜÝé ż Åłá ÇŁá í á VSãI íìó å Åłé íêÉç åŁó Žå Ŀ ã Ä ç Üç í Ŀ åÖ ~å íçŁå ÅÜç Çì âÜłÅÜ íêçåÖ åÜ åÖ Ŀá ì âá å íÜ á íá í âÜ Å åÖÜá í åÜĬ Ŀ åÖ Ŀ í Å é S EÜ íÜ åÖ ĿłåÜ Öáł Ŀ ä å Ŀ åÖ Ŀ í í á sá í k~ãFI Äšç ä å í Å é T íê ñì åÖK _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã
 20. pĬì í ãW háÉåíÜ~åÜ]äáîÉKÅçã kÜ åÖ âá ì âá å íêşÅ â Ç åÜ í íÜ Öá á `ÜşåÖ í~ ż íÜ íÜ Å ã Å âܾåÖ Äá í åÖĬ á í~ äŁã žåÖ îá Å Öþ íêçåÖ Åăå åÜŁ åÜ å Üç í åŁó\ kÖ¾á åÜŁ í~ã ÖáłÅ ż ä äŁ í åÖ ÜŁåÜ ÇáåÜ Å ~ hÜç~ Ü Å Öáłç ÅÜăåÖ\ i åŁç åÜ åÖ éܽåÖ í ã íêçåÖ Ŀ¼ Å╨åÖ Å¼ ÜþåÜ í~ã ÖáłÅ\ `¼ èìł åÜá ì ÅŠì Ü á âܼ íê ä á> NK kÜŁ åÜ ó ãş~ ľŠó äŁ åÖ¾á åÜŁ ãŁ Ä å âܾåÖ íÜ âܾåÖ åÖ ã åÖÜ−~ âÜá Ŀá åÖ~åÖ èì~ å¼K kÖ¾á åÜŁ åÜ ó ãş~ Ea~åÅáåÖ eçìëÉF ĿĬ Å ĿłåÜ Öáł äŁ ã í íêçåÖ åÜ åÖ Å~ç Å ÖŠó íê~åÜ Åšá åÜá ì åÜ í mê~ÖìÉK a~åÅáåÖ eçìëÉ ĿĬ Å íÜá í â Ä á ã í âá å íêşÅ ëĬ íŁá Ç~åÜ Ŀ å í `~äáÑçêåá~ Ej FK kÖ¾á åÜŁ åÜ ó ãş~ Ea~åÅáåÖ eçìëÉF J E åÜW ~ÇãÉ~F _äçÖW eííéWLLháÉåíÜ~åÜMTKëé~ÅÉëKäáîÉKÅçã

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản