10 lý do nên đầu tư vào Robot

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
21
download

10 lý do nên đầu tư vào Robot

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Robot đã được khẳng định về khả năng đem lại rất nhiều lợi ích trong phạm vi rộng các ứng dụng khác nhau. Những người sử dụng cuối cùng khi đưa robot vào quá trình sản xuất đã chứng kiến sự chuyển biến đáng kể trong năng suất và hiệu quả với sản lượng đầu ra cao hơn, chất lượng sản phẩm nâng cao và linh hoạt hơn và điều này đã được nêu ra trong rất nhiều báo cáo phát triển....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 lý do nên đầu tư vào Robot

  1. 10 lý do nên đ u tư vào robot Robot ñã ñư c kh ng ñ nh v kh năng ñem l i r t nhi u l i ích trong ph m vi r ng các ng d ng khác nhau. Nh ng ngư i s d ng cu i cùng khi ñưa robot vào quá trình s n xu t ñã ch ng ki n s chuy n bi n ñáng k trong năng su t và hi u qu v i s n lư ng ñ u ra cao hơn, ch t lư ng s n ph m nâng cao và linh ho t hơn và ñi u này ñã ñư c nêu ra trong r t nhi u báo cáo phát tri n. Hi p h i robot th gi i g n đây v a m i công b k t qu s lư ng robot công nghi p m i cung c p trên toàn th gi i là 112 203 con, cao th hai t trư c đ n nay. Đ n năm 2010, d tính 1,2 tri u robot công nghi p s làm vi c trong các nhà máy, chúng tôi có đưa ra m t s lý do quan tr ng cũng như các minh ch ng t i sao chúng ta nên đ u tư vào t đ ng hoá robot. Đ giúp b n quy t đ nh li u có nên đưa robot vào quá trình s n xu t c a mình đ nâng cao tính c nh tranh hay không, ABB đưa ra 10 l i ích ph bi n nh t theo ý ki n t nh ng ngư i đã s d ng robot. Sau đây s là ví d v l i ích mà công ngh robot mang l i t 10 công ty trong các lĩnh v c khác nhau trên toàn th gi i.
  2. 1. Gi m chi phí v n hành S d ng robot giúp b n có th gi m các chi phí tr c ti p cũng như t ng chi phí, t o ra s khác bi t rõ r t cho kh năng c nh tranh c a mình. Hãy l y ví d v năng lư ng. Không c n ánh sáng t i thi u hay m c đ hâm nóng nào, robot đưa đ n cho b n cơ h i tuy t v i đ c t gi m hoá đơn năng lư ng. Các ư c tính g n đây ch ra r ng có th ti t ki m 8% năng lư ng khi gi m 1°C m c đ hâm nóng, trong khi có th ti t ki m đ n 20% năng lư ng b ng cách t t đi các ngu n sáng không c n thi t. Robot cũng có th gi m các chi phí cũng như gi m các lao đ ng chân tay, không ch v khía c nh ti n lương mà còn các chi phí khác như đào t o, s c kho và an toàn cũng như qu n lý nhân công. Robot giúp công ty s n xu t huy hi u Anh thành công trong lĩnh v c t đ ng hoá hơn h n các đ i th c nh tranh khu v c Vi n Đông Nhà s n xu t khuôn nh a cho đ trang s c, Characteristix Limited đã tăng cư ng ho t đ ng c a mình lên t i hơn 100% khi l p đ t h th ng s n xu t robot t i nhà máy c a h Wadebridge, Cornwall. 2. Nâng cao ch t lư ng và tính n đ nh c a s n ph m S d ng robot b n có th t o ra ch t lư ng s n ph m cu i cùng có ch t lư ng cao m t cách đ ng đ u, b i vì máy móc không b nh hư ng b i s m t m i, sao nhãng hay b nh hư ng b i các công vi c l p l i và bu n t . V i đ chính xác và kh năng l p l i v n có c a robot cũng có nghĩa là b n có th tin tư ng vào các s n ph m đư c s n xu t ra có ch t lư ng cao. Robot ABB giúp Farame đ t v th c nh tranh cao hơn trên toàn c u.
  3. Farame, là nhà s n xu t linh ki n c a xe đi n và ô tô c a B Đào Nha, l n đ u tiên đưa robot ABB vào s d ng vào năm 1992. T đ ng hoá quá trình s n xu t giúp Farame m r ng dây chuy n s n xu t và giúp công ty không còn ph thu c vào các nhà th u th cũng như ch t lư ng s n ph m x u hay giao hàng mu n. Kh năng đa d ng hoá s n ph m và cung c p d ch v theo nhu c u khách hàng khi n công ty tăng v th toàn c u và có th c nh tr nh đư c v i các nhà cung c p khác t nh ng khu v c có chi phí r Trung Qu c, Th Nhĩ Kỳ hay Tây Âu. 3. Nâng cao hi u qu công vi c c a nhân công S d ng robot b n có th nâng cao đi u ki n làm vi c cho nhân viên c a mình. H không ph i làm vi c trong nh ng môi trư ng b i b n, nóng hay nguy hi m. Bên c nh đó, b ng cách d y h cách l p trình robot, nh ng công nhân này có th h c đư c các k năng l p trình h u ích và th c hi n công vi c m t cách hào h ng hơn. Robot ABB nâng cao năng su t cho công ty Franklin Bronze và Alloy Inc. c a M Công ty Franklin Bronze c a M s n xu t giá g ch men cho r t nhi u ngành công ngh p t ngành ô tô cho đ n khoá c a hay các s n ph m công nghi p khác. Công ty này s d ng robot IRB 6600 c a ABB đ nâng cao năng su t và đã đ t đư c m t k t qu r t kh quan như kh năng ch ng n m m c tăng t 140-220 m i ngày. Công nhân trong ngành đúc đánh giá r t cao h th ng giá đ đ i v i vi c nâng cao ch t lư ng c a khu v c làm vi c. Không ch giúp môi trư ng s ch hơn mà vi c này còn làm gi m các m t nh c v m t v t lý. Ngày nay, công nhân có
  4. ngày làm vi c b t b n r n hơn. Nhi m v s đ b căng th ng hơn. 4. Nâng cao s n lư ng đ u ra Robot có th t làm vi c xuyên đêm và trong nh ng ngày ngh mà ch c n ít giám sát vì th b n có th nâng cao s n lư ng đ u ra, đáp ng th i gian c a đơn hàng. Robot không c n ph i ra kh i khu v c s n xu t đ ngh ngơi, m đau hay xao lãng ho c m t t p trung. Hi n nay, robot cũng có th đư c l p trình đ v n chuy n các s n ph m off-line, đ m b o s n ph m m i đư c đưa vào s n xu t nhanh hơn. Công ty sơn công nghi p Úc tăng s n lư ng đ u ra v i robot ABB Công ty D&M c a Úc chuyên ho t đ ng trong lĩnh v c phun sơn công nghi p. Công ty này l p đ t 3 tr m robot đư c l p v i súng phun sơn vào năm 1998 và đã th y đư c năng su t và l i nhu n tăng lên t i 80%. Dây chuy n s n xu t c a D&M th c hi n các ho t đ ng liên ti p nhau m t cách liên t c qua m t s giai đo n trong đó có 4 ho c 5 ng d ng sơn. Dây chuy n robot v n hành m t ca 12 gi và gi m lư ng sơn tiêu th đ n 35% 5. Nâng cao tính linh ho t trong quá trình s n xu t s n ph m S d ng robot giúp cho dây chuy n s n xu t c a b n linh ho t hơn. M t khi các quá trình b n c n th c hi n đã đư c l p trình trong b đi u khi n robot, b n có th d dàng chuy n t m t quá trình này sang quá trình khác và đ t đư c hi u qu t i ưu khi đ u tư robot vào các lo i s n ph m khác nhau. Robot ABB cung c p quá trình s n xu t linh ho t cho Unilever t i Đ c Unilever s d ng robot ABB t i nhà máy Schafft t i Ansbach, Đ c. Đư c thi t k v i các đ u g p đ c bi t, gi i pháp t đ ng hoá này đ m b o các xúc xích Ý Bifi đư c
  5. đóng ki n và đóng gói m t cách nhanh chóng và hi u qu . Gi i pháp t đ ng hi n nay đư c s d ng đ đóng gói và đ t 6 lo i s n ph m xúc xích Bifi khác nhau c a Unilever và đã th c s ch ng ki n 25% tăng trư ng trong quá trình s n xu t 6. Gi m lãng phí nguyên li u và tăng l i nhu n S d ng robot, b n có th nâng cao ch t lư ng quá trình s n xu t m t cách nhanh chóng. B n có th đ t đư c nhi u thành ph m đáp ng nhu c u khách hàng ngay t l n đ u tiên và gi m các s n ph m h ng và lãng phí do ch t lư ng s n ph m kém hay quá trình hoàn thành không liên t c. V i các s n ph m đư c s n xu t m i l n đ u đ t k t qu cao, b n s đ t đư c doanh s nhi u hơn. Robot gi m s lư ng bánh qui xo n b v t i Roland Murten T p đoàn Roland Murten AG t i Thu S s d ng robot IRB 340 c a ABB đ l n lư t g p đóng gói bánh quy xo n. L i th l n nh t c a vi c s d ng các robot có t c đ g p r t nhanh này là nh có đ chính xác cao mà s lư ng bánh quy xo n b v ít hơn r t nhi u so v i vi c v n chuy n b ng tay. T c đ và đ chính xác c a robot giúp gi m lư ng bánh b v t 10-12% xu ng còn 4%, đ ng th i bây gi m i gi có th đóng gói 134kg bánh. 7. Tuân th các quy đ nh v an toàn và nâng cao s c kho và an toàn nơi làm vi c Robot s n sàng làm các công vi c không d dàng, m t h c hay nh hư ng đ n s c kho mà đang do các công nhân th c hi n. S d ng robotb n có th gi m kh năng x y ra tai n n khi làm vi c v i các máy công c ho c các máy móc hay quy trình s n xu t nguy hi m. Robot có th giúp h n ch các l n m đau khi làm các công vi c năng nh c l p đi l p lai như là các t n thương l p l i và ngón tay b rung.
  6. Tr m làm vi c robot gia tăng kh năng đóng gói đ n i th t t i công ty Svedplan. ABB robotics cùng v i đ i tác Teamster đã l p đ t gi i pháp ng d ng robot cho nhà s n xu t đ n i th t Svedplan. Gi i pháp đóng gói t đ ng linh ho t có th v n chuy n ph m vi r ng các s n ph m khác nhau bao g m các giư ng đóng gói ph ng và các ngăn kéo thư ng r t khó di chuy n. Vi c l p đ t 5 con robot IRB 4400 và 3 con IRB 660 đã tăng năng su t lên 45% và đi u ki n làm vi c cho nhân viên đã đư c tăng cư ng mà không làm m t vi c làm c a công nhân. 8. Gi m chi phí thay đ i lao đ ng và khó khăn trong tuy n d ng V i yêu c u v đ chính xác cao c a các ngành gia công công nghi p ngày nay đòi h i trình đ đào t o và k năng cao. Khi các lao đ ng có trình đ cao ngày càng ít và đ t đ hơn, robot có th là s thay th hoàn h o. Sau khi đã đư c l p trình cho quá trình c a b n, chúng có th b t đ u làm vi c mà không có các chi phí phát sinh nào liên quan đ n vi c tuy n d ng hay đào t o nhân viên. Robot cũng có kh năng linh ho t hơn v m t làm vi c cũng như kh năng th c hi n các công vi c s n xu t khác nhau. Công ty MP Filtri c a Ý dùng robot trong ng d ng nhi t đ cao Công ty MP Filtri, có tr s t i Milan, là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng đ u th gi i v thi t b l c d u thu l c. Công vi c nóng b c, căng th ng và n ào này làm nh hư ng l n đ n công
  7. nhân, và c n ph i tăng cư ng ki m soát đ i v i ch t lư ng cũng như các v n đ như các nguy hi m có th x y ra đ i v i nhân viên. Robot đang ngày càng tr nên thi t b thay th n tư ng, nó giúp ti t ki m th i gian và ti n b c đ ng th i m t công nhân có th đi u khi n m t lúc 3 robot. Các công vi c trong ngành đúc đòi h i c n có nh ng nhân viên r t t n t y và có k năng cao mà thư ng là r t ít có ho c khó có th tìm đư c. Robot c a ABB đã giúp nâng cao năng su t và đ chính xác trong khi chi phí thay đ i nhân viên gi m t 10% xu ng còn 2%. 9. Gi m các chi phí đ u tư cơ b n (như ki m kê, làm vi c theo ti n đ ) S d ng robot b n có th gi m các chi phí s d ng hay gi m lãng phí. B ng cách đưa s n ph m vào s n xu t nhanh hơn, các nhà thương nhân có th d đoán đư c m c đ s n xu t và đ m b o có th cung c p d ch v m t cách hi u qu . Các đ i tác t đ ng nhóm h p nhau đ đưa robotvào ngành nông nghi p DanRob — đ i tác Đan M ch c a ABB đã đưa ra gi i pháp robot m i đ h tr t p đoàn Kverneland c a nư c này. Darob cung c p các nhà nông chuyên nghi p và các nhà th u các máy nông nghi p ch t lư ng cao và đã đưa h th ng robotABB vào s d ng đ thúc đ y hi u qu s n xu t đ ng th i c t gi m các ngu n v n s n xu t c đ nh. T khi đưa robot vào ho t đ ng, Kverneland đã báo cáo v vi c th i gian s n xu t m t s n ph m đư c rút ng n đáng k t hai ti ng rư i xu ng còn 45 phút. Bên c nh đó, ch c n m t ngư i v n hành là đ so v i 3 ngư i v n hành trư c khi h th ng robo tđư c l p đ t 10. Ti t ki m không gian cho nh ng khu v c s n xu t đ t đ Robot có th đư c đ t trên giá, treo tư ng h c th m chí trên tr n nhà. Chúng cũng có th đư c l p trình đ làm vi c t i nh ng khu v c không gian h n ch vì th b n không b m t không gian đ t đ c a mình.
  8. Robot ABB đ m b o tính đa d ng s n ph m cho công ty dư c ph m c a Ý Công ty dư c ph m c a Ý, IMA đã gi i thi u m t dây chuy n s n xu t robot t đ ng m i đ cung c h th ng s n xu t t i nhà máy. Gi i pháp này bao g m 2 robotF lex Picker ABB IRB 340 đ m b o nhà máy có th s n xu t s n ph m đa d ng hơn nhi u b ng cách th c hi n m t s thay đ i đơn gi n v i các đ u g p và đ t robot. Gi i pháp IMA cũng ti t ki m di n tích n n c a công ty, như cách b trí t ng th c a h th ng máy này gi m không gian s d ng đáng k đ ng th i có t c đ v n chuy n lên t i 150 chi c trong 1 phút. (Trích t www.hiendaihoa.com)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản