100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông

Chia sẻ: 9a1phu

1. too + adj + (for sb) to do st: quá để cho ai làm gì 2. so + adj + that clause: quá đến nỗi mà 3. be + such + a/an + adj + Noun that +clause quá đến nỗi mà 4. be + adj + (for sb) enough to do st: đủ cho ai làm gì 5. It’s adj (for sb) to do st làm sao để cho ai làm gì 6. It’s | no good || no use || useless | doing st: vô ích khi làm gì| not worth || worthless | 7. can’t help doing st không thể không làm...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản