100 điều doanh nhân cần biết

Chia sẻ: Nguyễn Việt Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
113
lượt xem
45
download

100 điều doanh nhân cần biết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những điều mà doanh nhân cần biết để có thể thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 điều doanh nhân cần biết

 1. Sách i n t mi n phí – Free eBook 100 i u Doanh nhân c n bi t Biên t p: VITANCO B n quy n ebook này thu c v Công ty Thương m i i n t Vĩ Tân (VITANCO) B n có quy n g i t ng ebook này cho ngư i khác ho c ăng t i mi n phí ebook này trên website c a b n v i i u ki n không thay i b t kỳ chi ti t nào c a ebook này. M i trích d n n i dung t ebook này ph i ghi “Theo www.vitanco.com” Nghiêm c m m i hình th c bán l i ebook này mà không ư c s cho phép b ng văn b n c a VITANCO. PH N 1: M R NG HO T NG KINH DOANH 1. Vươn ra th gi i B n có mu n công ty c a mình vươn t i th trư ng toàn c u? N u có, b n ph i n m v ng các y u t sau: - Nghiên c u và phác th o các k ho ch xu t kh u c a b n. - Bi t rõ b n mu n i âu và c g ng ph i n ư c nơi ó. - So n th o t ng bư c hành ng c th và giám sát chúng m t cách ch t ch . - Ki m ch cái tôi cá nhân c a b n và ng vi n c nh th trư ng toàn c u th i ph ng cái tôi cá nhân c a b n t ó có th kéo theo nh ng quy t nh sai l m. - N u tình hình ang quá khó khăn và có nhi u vư ng m c, b n ng c g ng h p lý hoá nó, mà hãy tin tư ng vào b n thân và hành ng th n tr ng d a trên s thay i c a th c t . - i x v i m i ngư i theo cách mà b n thân b n mu n ư c ix . -- 1 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 2. - Thi t l p các m i quan h cá nhân v i s quan tâm, chu áo, l ch s , chuyên nghi p và có l p trư ng kiên nh. - Hãy lên k ho ch t i thi u ba năm cho ho t ng thâm nh p th trư ng th gi i. Vi c này òi h i th i gian, tính kiên nh n và ki n th c t ng h p. - Trong th trư ng toàn c u, hãy bi t ti p nh n các “ n s ”. 2. Tìm ki m các ngu n tài chính b sung Hãy th quan tâm t i ba ngu n tài chính sau huy ng v n cho k ho ch m r ng kinh doanh c a b n: - Quay tr l i v i nh ng b n bè và ngư i thân ã t ng giúp b n. N u kho n vay u tiên c a b n chưa ư c chính th c hóa, hãy th c hi n vi c ó vào lúc này b ng cách so n th o các văn b n vay n v i nh ng i u kho n thanh toán và lãi su t ti n vay rõ ràng. - Tìm t i các ngu n tr giúp c a chính ph : Nhi u ch doanh nghi p ã nh n ư c các kho n ti n h tr tài chính, ch y u là các kho n vay nh , t các cơ quan, t ch c phát tri n kinh doanh tr c thu c chính ph . - Trao i v i các nhà cung c p c a b n. M t bi n pháp khác có ư c ngu n tài chính ph c v k ho ch m r ng kinh doanh c a b n là ti p c n các nhà cung c p nguyên v t li u, s n ph m, d ch v u vào c a b n ư c phép vay ti n tr ch m v i m c lãi su t h p lý. 3. B n có nên m m t a i m kinh doanh khác? ây có th không ph i là l a ch n t t nh t khi b n m r ng kinh doanh, song ó là nh ng gì mà các ch doanh nghi p thư ng nghĩ t i trư c tiên khi h tri n khai k ho ch thâm nh p th trư ng m i. Hãy quan tâm t i 6 y u t sau, n u vi c m thêm a i m m i là quy t nh c a b n: - m b o r ng b n ang duy trì ư c m c l i nhu n n nh, ng th i công ty v n gi ư ct c tăng trư ng u n trong vòng vài năm g n ây. - Xem xét các xu hư ng, c kinh t và tiêu dùng, nh m tìm ra nh ng con ư ng ít tr ng i nh t có th v a t ư c m c l i nhu n m i, song v n duy trì nh p phát tri n hi n t i. - m b o r ng h th ng hành chính cùng i ngũ cán b qu n lý c a công ty b n là m t t p th ho t ng hi u qu và có năng l c chuyên môn cao - b n s c n t i h ưa i m kinh doanh m i i vào ho t ng. - Chu n b m t b n k ho ch kinh doanh c th và hoàn ch nh cho a i m m i. -- 2 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 3. - Xác nh xem b n s có ư c các ngu n tài chính b sung t âu và b n s nh n nó như th nào. - L a ch n a i m m i trên cơ s nh ng y u t thích h p nh t cho ho t ng kinh doanh hi n t i c a b n, ch không ph i d a vào túi ti n c a b n. 4. Như ng quy n và Cơ h i kinh doanh B n ã bao gi chú ý t i hình th c kinh doanh như ng quy n (franchise) hay cơ h i kinh doanh (business opportunity) chưa? Câu h i quan tr ng nh t mà b n c n tr l i lúc này là: li u ho t ng kinh doanh c a b n có th áp d ng phương th c kinh doanh như ng quy n m t ngư i nào ó s ch u trách nhi m i u hành (nh n như ng quy n), hay li u b n có m t s n ph m/d ch v ã ư c tiêu chu n hóa và m t ngư i nào ó có th bán l i nhi u l n (cơ h i kinh doanh). Trong khi b n có th nghĩ r ng vi c m r ng kinh doanh s òi h i ph i có nhi u v n hơn, ph i tuy n d ng thêm nhân viên, mua s m thi t b b sung, thuê văn phòng, nhà xư ng m i... nhưng trên th c t , b n hoàn toàn có th thu v nhi u l i nhu n và ít r i ro hơn, n u b n ng ý m t công ty l n có năng l c s n xu t và i ngũ bán hàng chuyên nghi p giúp b n th c hi n nh ng công vi c này. 5. Nh m t i các th trư ng khác như th nào? N ub nd nh bán s n ph m cho gi i tr , hãy b t u ti p th t i các sinh viên i h c. N u b n mu n bán s n ph m cho các bà m ang i làm, s n ph m c a b n có th phát huy hi u qu i v i c các bà m n i tr nhà ch b ng m t vài s a i. M t chi n lư c khác là s d ng các s n ph m/d ch v bán l có nh hư ng (retail-oriented) và sau ó áp d ng hình th c bán buôn. Ví d , m t công ty th c ph m chuyên v bánh ng t, bánh nư ng và các món ăn nh tráng mi ng có th liên h v i các ti m bánh ng t a phương bán buôn s n ph m c a mình. M c dù m c giá b n bán cho các ti m bánh có th th p hơn giá bán l thông thư ng (b i vì các ti m bánh c n chi t kh u thu l i nhu n), nhưng bù l i, b n s bán ư c nhi u s n ph m hơn và t o ra m t chu kỳ ti n m t n nh hơn. -- 3 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 4. PH N 2: THÚC Y NH NG PHÁT TRI N CÁ NHÂN 6. S p x p m t chuy n du l ch hay m t kỳ ngh B n hãy b t u t vi c ào t o, hu n luy n c p dư i và nhân viên, hư ng d n và giúp h hoàn thành t t công vi c c a mình. Sau ó, b n hãy cho h t ch ng làm vi c và t nh n trách nhi m mà không c n có s giám sát, theo dõi sát sao c a b n. M t khi các nhân viên g t hái ư c thành công, h s không c m th y e ng i các thách th c phía trư c – nh ó, b n s có nhi u th i gian t p trung vào vi c phát tri n công ty, cũng như b n s có th i gian cho nh ng kỳ ngh thú v . 7. Phát tri n v n xã h i c a b n Khái ni m “v n xã h i” do Pierre Bourdieu, nhà xã h i h c và tri t h c Pháp xu t vào u th k XX. Ông cho r ng v n xã h i là toàn b ngu n l c (th c t ho c ti m n) xu t phát t m ng lư i quen bi t tr c ti p ho c gián ti p (ch ng h n vì các cá nhân cùng là thành viên c a m t tôn giáo, ho c ng hương, ng môn,...) và m ng lư i này có giá tr s d ng như m t lo i “v n”. V n này có th ư c xem như m t d ng tài s n c bi t c a cá nhân. Bourdieu vi t: “V n xã h i là m t thu c tính c a m i cá nhân trong xã h i, và b t c ai cũng có th khai thác v n xã h i nh m em l i các l i ích kinh t thông thư ng”. Hi u m t cách ơn gi n hơn thì v n xã h i là t ng hòa các m i quan h và danh ti ng c a b n trong xã h i, là m ng lư i m i quan h v i ngư i thân, b n bè, ng nghi p, i tác kinh doanh và c khách hàng c a b n. V n xã h i có r t nhi u i m tương t như “anh ch em” c a nó là v n ti n t . Cũng gi ng như v n ti n t , v n xã h i ư c tích lũy b i m t cá nhân hay công ty và ư c s d ng nh m s n sinh ra c a c i. ây là s t p h p các ngu n l c (bao g m các ý tư ng, ki n th c, thông tin, cơ h i và t t nhiên là c nh ng l i gi i thi u, c …) d a trên nh ng m ng lư i cá nhân hay c ng ng chuyên môn. Vi c gây d ng v n xã h i c a b n có th là m t nhi m v khó khăn. Tuy nhiên, n u b n th c hi n nó trong m t khuôn kh m ng lư i các m i quan h ã ư c c u thành trư c ó, thì cơ h i c a b n s cao hơn r t nhi u. Vì th , mu n tích lũy ngu n v n xã h i, b n nên “ i ư ng vòng” b ng cách thi t l p m ng lư i, b i vì vi c thi t l p m ng lư i thành công cũng ng nghĩa v i vi c b n ã xây d ng và duy trì ư c nh ng m i quan h b n v ng và chuyên nghi p. -- 4 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 5. Hãy lên k ho ch cho chi n lư c ti p th truy n kh u v i s n l c không thua kém nh ng n l c dành cho b t c chương trình ti p th nào khác. B n c n t n d ng t i a nh ng l i gi i thi u, ti n c m r ng m ng lư i quan h c a mình. B n cũng nên th hi n tính chuyên nghi p vào m i th i i m (như gi l i h a, giao nh n s n ph m úng h n, t ch c các cu c g p g thư ng xuyên và ix v im i ngư i m t cách l ch thi p…). T t c nh ng i u ó s em l i uy tín cho công ty b n và khi ó, nh ng ngư i b n mà mong mu n tr thành m t ph n c a v n xã h i c a b n u s nh n b n. 8. T o d ng nh ng u m i s n sàng tr giúp B n luôn c n n ngu n cung c p thông tin n nh và liên t c k p th i i u ti t m t cách có hi u qu m i ho t ng kinh doanh c a mình. B n ph i nh n rõ các xu hư ng, v n m i và theo k p nh ng thay i nhanh chóng liên quan t i công ngh , k thu t nh m duy trì và phát tri n trong cu c c nh tranh trên th trư ng. B n có th v a m i khám phá ra r ng b n dư ng như không th khai thác ư c t t c các thông tin mà b n thu th p ư c. ơn gi n là b i vì b n có quá nhi u thông tin. May m n thay, i m y u này c a b n l i là chuyên môn c a m t ai ó, vì v y b n có th trông c y vào s giúp c a h . Thông thư ng s có nh ng ngư i kh năng giúp b n gi i quy t m t s v n hay các khó khăn t xu t mà b n có th ph i ương u trong kinh doanh hay trong lĩnh v c mà b n ang n l c tham gia. Thay vì t trang b các ki n th c chuyên môn c th , b n nên tìm hi u xem ai là ngư i b n c n liên l c và b n s n a ch nào có các thông tin mình c n. M t khi b n ã xác nh ư c h u h t các a ch liên l c quan tr ng nh t, hãy b t u ti p xúc v i t ng ngư i gia tăng và c i thi n các ki n th c cùng m i quan h xã h i c a b n. N u làm ư c như v y, m ng lư i các m i quan h xã h i c a b n và các thông tin b n c n phát tri n kinh doanh s m r ng hơn r t nhi u. CƠ H I QU NG CÁO MI N PHÍ h tr các doanh nghi p và cá nhân có nhu c u qu ng cáo, và cung c p thêm thông tin h u ích cho b n c, VITANCO hi n h tr qu ng cáo mi n phí trên các ebook mi n phí c a VITANCO. Doanh nghi p và cá nhân có nhu c u, vui lòng liên l c VITANCO bi t thêm chi ti t. -- 5 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 6. 9. Th c thi m t chương trình phát tri n cá nhân B n c n ph i làm nh ng gì có th phát tri n b n thân? Hãy ăng ký dài h n các t p chí kinh doanh, b n tin nh kỳ và hãy c chúng thư ng xuyên. N u b n có m t máy Palm hay Pocket PC, b n có th s d ng ph n m m e-book c các bài báo hay sách i n t v ch kinh doanh. B n cũng nên nghe radio u n. Hãy c g ng c (hay nghe) ít nh t m t hay hai cu n sách m i tháng. Ngoài ra, b n có th ăng ký tham d nh ng cu c h i th o hay các khóa h c ng n h n liên quan n lĩnh v c kinh doanh như ti p th , bán hàng, k toán, lu t... – khi b n hi u bi t v các ch này, b n s có kh năng giám sát các nhân viên ang th c hi n công vi c này giúp b n. Nhìn chung, b n ph i dành m t s lư ng th i gian nh t nh cho vi c h c t p và trau d i các k năng kinh doanh c a mình. ôi lúc b n có th k t h p m t s vi c vào ho t ng hàng ngày (như tranh th c sách trong khi ch i làm vi c gì ó), thì ph n l n công vi c trau d i ki n th c cá nhân này u yêu c u b n ph i t b m t i u gì ó có th không quan tr ng l m (ch ng h n như xem tivi). Cơ h i h c Thương m i i n t & Kinh doanh tr c tuy n Ki n th c không bao gi là , không bao gi là th a, c bi t là nh ng ki n th c b n c n v n d ng vào kinh doanh! M t $ u tư cho h c t p, khi v n d ng vào kinh doanh s sinh ra $$$ và giúp b n ti t ki m chi phí, th i gian, và tránh các sai l m áng ti c! Xem chi ti t t i www.vitanco.com! Ho c i n tho i (08)9626730, 0918.245688. 10. Hãy h c t p không ng ng Thành công trong kinh doanh bao gi cũng ph thu c vào n l c phát tri n cá nhân không ng ng c a b n, nghĩa là b n c a ngày hôm nay c n ph i “tuy t v i” hơn b n c a ngày hôm qua, và b n c a ngày mai s “tuy t v i” hơn b n c a ngày hôm nay. M t l i thư ng g p c a nhi u ch doanh nghi p ngày nay là h không có th i gian hoàn thành nh ng i u s khi n h tr nên hoàn thi n hơn. H theo u i quá nhi u các ho t ng kinh doanh thư ng nh t và không có th i gian nhìn l i quá kh . Ngư i ta cho r ng vi c này là c p bách, vi c kia là quan tr ng, nhưng l i hi m khi h có vi c v a quan tr ng, v a c p bách. Nhi u ch doanh nghi p ã dành th i gian c a h vào nh ng vi c mà h coi c p bách, nhưng áng -- 6 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 7. ti c là s thi u ho ch nh và thi u m t t m nhìn dài h n c a h ã t o ra nh ng tính c p bách ó. ây, t h c t p là ví d v m t công vi c c bi t quan tr ng, nhưng không h c p bách. Nh ng gì b n c n ph i làm là tìm hi u các lo i d li u liên quan n ho t ng c a mình, t ra m c tiêu ti p thu và n m v ng các thông tin ó, chuy n nó thành ki n th c và sau ó áp d ng ki n th c này vào th c t , sau ó rút ra bài h c tích lũy kinh nghi m. ây là m t công vi c dài h n. Lý do chính khi n ph n l n m i ngư i th t b i trong vi c theo u i nó là vì nh ng k t qu ph n h i ch xu t hi n sau m t th i gian tương i dài. B n ph i m t hàng tháng tr i làm vi c v t v , trư c khi b t u nh n ra nh ng thay i tích c c. Có th b n s không nhìn th y các thay i trong lúc nó ang di n ra, nhưng m t lúc nào ó khi nhìn l i con ư ng ã qua, b n s ng c nhiên vì th y các k năng kinh doanh và ra quy t nh c a mình ã ư c nâng cao hơn h n. B n s nh n th y b n thân b n b t u suy nghĩ rõ ràng hơn, b n d dàng n m b t nh ng gì b n nghe và th y, và vi n c nh kinh doanh c a b n cũng s sáng s a hơn r t nhi u. PH N 3: CH T CH TRONG QU N LÝ TÀI CHÍNH 11. Khi nào c n tuy n d ng CFO? B n có cho r ng công ty mình ã h i các ngu n l c thích h p gi i quy t nh ng v n liên quan thu , huy ng v n, qu n lý ti n m t và t t c các nhi m v tài chính khác c a công ty? Hay ơn gi n hơn, ã n lúc công ty b n c n tuy n d ng m t Giám c tài chính (Chief Finance Officer – CFO) chưa? ương nhiên, i u này s ph thu c vào c i m riêng bi t c a m i công ty, nhưng vi c tr l i m t vài câu h i cơ b n dư i ây có th giúp b n xác nh th i i m thích h p nh t tuy n d ng m t CFO. Hóa ơn thanh toán t công ty d ch v k toán mà b n ang thuê có vư t quá m c lương dành cho m t nhà qu n lý tài chính không? Ngày nay, r t nhi u ch doanh nghi p ã chuy n sang s d ng d ch v outsourcing c a các công ty k toán - ki m toán. Nh ng công ty này s giúp khách hàng làm m i công vi c liên quan n tài chính v i m c phí d ch v có th ch p nh n ư c. V y nên b n hãy th làm m t phép so sánh xem phương án nào có l i cho b n nh t. B n có c n huy ng thêm các ngu n v n c ph n ph c v cho m t s ho t ng kinh doanh m i không? Theo các chuyên gia tài chính, n u công ty c a b n mu n tìm ki m thêm các ngu n v n bên ngoài ph m vi các kho n vay ngân hàng, ch ng h n như các ngu n ti n t nhà u tư cá nhân, th trư ng tài -- 7 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 8. chính, hay b t c ai ang “săn lùng” c phi u c a công ty… thì ã n lúc b n c n n m t chuyên gia tài chính làm vi c toàn th i gian. Có ph i công ty c a b n ã b t u i m t v i nh ng giao d ch tài chính ph c t p? Hay vi c huy ng v n khi n b n hoa m t? Hay công ty b n ang trong quá trình mua l i/sáp nh p v i m t công ty khác, ho c có th công ty b n b t u thi t l p các giao d ch v i nhà cung c p, v i khách hàng, trong khi vi c này òi h i b n m t c u trúc tài chính ph c t p vư t xa nh ng gì ã có trư c ó? N u câu tr l i là úng, kèm theo nhi u nhân t tài chính khác ang ch ón b n phía trư c, thì qu là ã n lúc b n c n tìm cho mình m t nhà tư v n tài chính riêng. 12. Nh ng quy t nh sai l m trong vi c c t gi m chi phí. Dư i s c ép c a th i gian và yêu c u kinh doanh, b n có th n l c c t gi m chi phí t i a, nhưng v n ph i m b o sao cho ho t ng c a công ty không b nh hư ng và m i vi c v n di n ra n nh. Tuy nhiên, hãy c n th n – nh ng quy t nh c t gi m chi phí sai l m có th y ho t ng kinh doanh c a b n vào tình tr ng khó khăn dài h n. Dư i ây là m t s “sai l m ch t ngư i” trong vi c c t gi m chi phí: - L i th nh t: Chuy n sang s d ng nguyên v t li u có giá tr th p hơn. - L i th hai: C t gi m ngân sách qu ng cáo và ti p th . - L i th ba: Không th c hi n các báo cáo v tài chính và hàng t n kho. - L i th tư: C t gi m các chi phí R&D trong th i gian u. - L i th năm: C t gi m b t c chi phí nào có tác d ng t o ra s th a mãn c a khách hàng. 13. Khôn khéo i u ti t các kho n ti n m t b sung. N u b n th y r ng c n ph i chi thêm các kho n ti n m t b sung nào ó, vi c u tiên b n nên làm ó là hãy bàn b c v i CFO và nhân viên k toán lên m t k ho ch chi tiêu c th và chi ti t. Hãy nhìn vào quy trình ho t ng c a công ty b n và xác nh xem b n c n chi thêm bao nhiêu ti n trong t ng trư ng h p nh t nh. B n c n m b o r ng các kho n chi phí b sung này là th c s c n thi t và s lư ng ti n chi ra cũng s không vư t quá gi i h n cho phép. Sau ó, b n hãy lên k ho ch d trù ngu n ti n b ng cách trích t nh ng tài kho n ngân hàng có lãi su t th p, hay nh ng công c u tư ít r i ro trong vòng vài tháng. N u b n có kho n ti n ti t ki m ph nào ó, b n hãy s d ng ti n m t tr các kho n n . Khi công vi c này ã hoàn t t, b n nên xem xét m t s bi n pháp khác sao cho không làm phát sinh chi phí ph thêm, ch ng h n ph n thư ng cho các nhân viên, b o dư ng máy móc, công ngh .... -- 8 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 9. N u tài chính c a công ty b n v n còn khá th ai mái sau khi ã chi tiêu các kho n ti n m t b sung và tình hình kinh doanh có nh ng c i ti n áng k , b n có th nghĩ n vi c t o ra m t vài thay i quan tr ng, ch ng h n như tuy n d ng thêm nhân viên, m r ng a i m kinh doanh, hay xây d ng văn phòng làm vi c m i, n u hi n t i b n v n ang i thuê văn phòng. 14. Các ngân hàng có th giúp b n như th nào? N u b n ang n l c tránh nh ng r c r i liên quan n lưu chuy n ti n t (cash flow), trong khi v n th y còn nhi u v n t xu t có th phát sinh, b n nên làm th nào? N u b n chưa lên k ho ch gi i quy t các r c r i m i này, b n có th ph i l a ch n m t trong nh ng phương án khó khăn sau ây: Vay mư n ti n t tài s n cá nhân c a b n, hoãn tr ti n cho các nhà cung c p, ch m tr lương cho nhân viên, c g ng thuy t ph c m t khách hàng nào ó thanh toán s m cho b n... M t trong nh ng gi i pháp hi u qu nh t s là t o d ng m i quan h g n gũi v i ngân hàng c a b n. Hãy xem ngân hàng như m t i tác và g i cho h các b n báo cáo tài chính thư ng niên. Ngân hàng càng bi t rõ v b n bao nhiêu, h s càng tin tư ng b n b y nhiêu, và h cũng s s n lòng giúp b n trong nh ng th i i m khó khăn. M t công c quan tr ng khác là các tài kho n tín d ng t ngân hàng c a b n. Hãy xem ây là m t gi i pháp b o v tài chính c a b n, khi b n ư c phép th u chi tài kho n (rút quá s ti n có trong tài kho n ngân hàng). N u ngân hàng ng ý v i b n v vi c th u chi này, b n s r t thu n l i trong vi c có ngay m t kho n ti n m t c n thi t v i m t m c lãi su t h p lý. 15. Nh ng v n cơ b n v qu n lý lưu chuy n ti n t . N u t n t i m t th có th d ng lên, nhưng cũng có th làm s p công ty b n, nh t là i v i m t công ty nh , thì ó chính là y u t lưu chuy n ti n t . N u b n quan tâm sát sao t i v n lưu chuy n ti n t , b n s có l i th hơn h n các i th c nh tranh và s duy trì t c tăng trư ng kinh doanh n nh, trong khi các công ty khác ph i ch u th t b i do kinh doanh suy thoái. B n hãy lưu ý t i m t vài v n cơ b n sau ây. Lưu chuy n ti n t có nghĩa là gì? m tm c nào ó, b n ng nghĩ v l i nhu n, thua l , b ng k t toán tài s n, t ng doanh thu.... Có l chi ti t d nh n th y nh t th hi n v n lưu chuy n ti n t chính là s dư trong tài kho n ti n m t c a b n. S dư này có thanh toán, khi các hoá ơn c a b n n h n không? N u ư c lư ng chính xác s dư tài kho n ngân hàng c a mình, b n s có th d dàng d oán các v n phát sinh, ng th i b n cũng có th i phó v i chúng m t cách hi u qu hơn. -- 9 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 10. Khi thư ng xuyên theo dõi lưu chuy n ti n m t, b n s nh n ra r ng b n có th ư c lư ng ư c vi c phân b các chi phí kinh doanh c a công ty, ít nh t là trong vòng vài tháng ti p theo. Ngoài ra, b n hãy b sung thêm vào ây m c thu nh p mà b n tin r ng s có ư c, r i làm các phép tính. PH N 4: NH NG L I KHUYÊN V THU 16. Hãy hi u bi t có m t s kh i u t t: M t trong nh ng lĩnh v c ph c t p và r c r i nh t c a ho t ng kinh doanh là thu . Vi c ph i n m v ng các quy nh, tuân th úng theo t t c các quy nh ó và thanh toán y các kho n thu ph i n p… là nh ng i u không d th c hi n. Tuy nhiên trên cương v m t ch doanh nghi p, có m t s vi c b n có th làm m b o các v n liên quan n thu s ít khó khăn hơn. - Hi u s khác bi t c a các s c thu . ó là t t c các lo i thu do nhà nư c hay a phương ban hành i v i ho t ng kinh doanh c a b n. B n c n n m v ng các quy nh pháp lu t v t ng lo i thu . - Hãy b o v và gi i thích a v pháp lý c a b n. N u b n kinh doanh như m t nhà th u ph c l p, hãy b o v ho t ng kinh doanh c a b n b ng vi c s d ng các h p ng ư c vi t thành văn b n. - m b o s sách h p lý và minh b ch. H th ng s sách h p lý và minh b ch là cách t t nh t tránh nh ng r c r i v i cơ quan thu , ng th i giúp b n ánh giá chính xác v ho t ng kinh doanh hi n t i c a mình. - Bi t rõ kho n thu nào có th kh u tr . Vi c kh u tr thu t t ng doanh thu c a b n óng vai trò r t quan tr ng trong ho t ng kinh doanh, b i nó xác nh nghĩa v n p thu c a b n v i cơ quan thu , cũng như gi m m t lư ng áng k s ti n thu ph i n p. Th m chí, n u b n bi t ch c r ng có ai ó ang chu n b kh u tr thu c a b n, thì b n hãy dành th i gian tìm hi u các quy nh v nh ng gì b n có th ư c kh u tr , t ó l p ra h th ng s sách h p lý và trình m t b h sơ xin hoàn thu y theo úng quy nh c a pháp lu t. -- 10 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 11. 17. Hãy th c hi n các hành ng c n thi t gia tăng các kho n kh u tr , mi n gi m thu . S ti n thu b n xin kh u tr , mi n gi m càng l n, thì kho n doanh thu ch u thu c a b n càng ư c thu nh và do v y, kho n thu b n ph i óng cũng s ít i. M t trong nh ng cách th c t t nh t gia tăng các kho n ti n thu ư c kh u tr , mi n gi m i v i các công ty là kê khai nh ng kho n chi phí kinh doanh trong c năm m c l n nh t có th . V i phương th c k toán, ki m toán trên cơ s ti n m t, doanh thu ch u thu s b ng t ng doanh thu tr i chi phí, vì th , chi phí càng l n thì doanh thu ch u thu s càng nh . gia tăng kho n kh u tr thu , b n hãy tăng các ngu n cung ng nguyên v t li u hay mua s m thêm các thi t b máy móc b o dư ng vào d p cu i năm, n u b n có k ho ch kê khai nh ng chi phí này trong báo cáo thu c năm. Ngoài ra, m t s kho n khác cũng có th ư c ưa vào chi phí như ti n thuê nhà, phí b o hi m … n h n vào tháng u tiên c a năm m i. 18. B y y u t gi m ti n thu ph i n p: Dư i ây là 7 y u t b n nên quan tâm, khi b n mu n gia tăng các kho n kh u tr thu cho công ty b n. - Nhà c a b n: Trên cương v m t ch doanh nghi p nh , b n có tư cách ón nh n các kho n ti n kh u tr thu , n u ưa ngôi nhà mình vào ho t ng kinh doanh. - Xe hơi c a b n: N u b n s d ng xe hơi c a cá nhân b n cho các ho t ng kinh doanh, b n có th c t gi m ti n thu nh nh ng chi phí v n hành và bão dư ng xe. Tuy nhiên, b n ch có th ưa vào báo cáo thu các chi phí nào liên quan n ho t ng kinh doanh mà thôi. - Máy móc thi t b : B n có th chuy n các tài s n cá nhân thành tài s n công ty b ng vi c s d ng chúng ph c v cho các ho t ng kinh doanh. B n cũng có th làm như v y khi ưa chúng vào ho t ng kinh doanh như s trao i cho m t kho n ti n vay ho c v n óng góp. Như v y, b n s ư c phép kê khai các tài s n ó vào chi phí kinh doanh kh u tr thu . - Ho t ng du l ch và gi i trí: Các chi phí du l ch cũng có th ư c ưa vào chi phí ph c v ho t ng kinh doanh. N u b n i du l ch, thì các chi phí cho ho t ng này s ư c kh u tr vào thu , trong trư ng h p nó th a mãn 2 i u ki n sau: (1) ho t ng kinh doanh yêu c u b n ph i i kh i tr s chính công ty trong m t th i gian dài và (2) b n c n ng và ngh ngơi áp ng các yêu c u công vi c kinh doanh trong khi i xa nhà. - K ho ch v hưu c a b n: B n hoàn toàn có tư cách tham gia vào m t k ho ch ngh hưu nào ó có s n dành cho các ch doanh nghi p nh , tùy theo t ng lĩnh v c kinh doanh. Và các chi -- 11 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 12. phí cho k ho ch ngh hưu này do công ty chi tr , nên nó cũng có th ư c ưa vào các chi phí kh u tr thu . - Gia ình b n: V i tư cách là m t ch doanh nghi p nh , b n có quy n tuy n d ng v ch ng, con cái hay th m ch là c cha m như là m t cách th c hi u qu nh m gi m thi u các kho n thu thu nh p ph i n p. - B n thân b n: B n có th t n d ng nh ng l i ích c a các quy nh pháp lu t liên quan n mi n gi m thu cho ch doanh nghi p. i u này cho phép b n và gia ình t n hư ng nh ng ích l i ư c công ty c a b n chi tr , trong khi t t c nh ng i u ó v n ư c kh u tr thu . 19. Làm vi c t i nhà: Có nhi u cách th c m t ch doanh nghi p nh quan tâm t i y u t gi m ti n thu ph i n p khi t n d ng nhà riêng m văn phòng làm vi c. Tùy theo quy nh c a m i qu c gia mà kho n ti n thu ư c mi n gi m cũng s khác nhau. B n c n tìm hi u k lư ng các quy nh pháp lu t t i a phương mình. Trong trư ng h p các quy nh này quá ph c t p, b n có th nh n s tr giúp m t chuyên gia thu mà b n quen bi t. i u l n nh t b n c n quan tâm là thư ng xuyên s d ng nhà riêng c a mình vào m c ích kinh doanh. B n s ph i có duy nh t m t a ch kinh doanh là nhà c a b n, n u có hơn m t a ch thì m i th s tr nên vô nghĩa. 20. T i ưu hoá các chi phí kinh doanh: M c dù mã s thu (tax code) là khái ni m r t ph c t p, song các ch doanh nghi p v n có th s d ng nó và khai thác nh ng l i ích c a nó. Dư i ây là ba v n quan tr ng i v i các chi phí kinh doanh mà b n c n quan tâm: - Hài hòa t i a các kho n chi phí thông thư ng và chi phí kinh doanh trong ph n doanh thu ch u thu . ó là t t c các kho n chi phí òi h i ph i có v n hành b máy kinh doanh, g m có: k toán ki m toán, pháp lý, d ch v ngân hàng, chi phí văn phòng, phương ti n i l i, máy móc thi t b , du l ch, gi i trí, v hưu, lương nhân viên, phúc l i lao ng, ti p th , b o hi m và thu thu nh p. Nh ng kho n ti n này us ư c ưa vào chi phí kh u tr ti n thu ph i n p. - B n ph i ch nh rõ và tách bi t gi a chi phí ph c v ho t ng kinh doanh và chi phí cá nhân. Ph n chi phí ph c v cho m c ích cá nhân s không ư c kh u tr , trong khi ph n chi phí ph c v ho t ng s n xu t kinh doanh s ư c kh u tr trong doanh thu ch u thu . -- 12 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 13. PH N 5: HOÀN THI N CÁC K NĂNG ÀM PHÁN C A B N 21. i u t t p có th n t nh ng th a thu n t i. T t c chúng ta u ã t ng có nh ng th a thu n “không th t hơn”. K năng àm phán có th không ư c d y m t cách bài b n trư ng l p, nhưng ây l i là m t trong nh ng k năng quan tr ng nh t mà b n c n trau d i trong cu c s ng, c bi t là trong th gi i kinh doanh, nơi mà nh ng ngư i thành t luôn ư c tôn vinh. K năng àm phán c a b n s tác ng tr c ti p t i thu nh p, các m i quan h và cu i cùng là m c ích c a b n. ó là lý do t i sao nh ng th a thu n t i có th s l i nh ng h u qu khó quên. Cho dù b n ã làm vi c h t mình, thì ôi lúc các th a thu n t i v n xu t hi n. Khi ó, b n hãy t t ra cho b n thân nh ng câu h i nghiêm kh c như: Sai l m c a b n m c nào? Phong cách giao ti p c a b n ã phù h p chưa? B n có b sót i u gì không? B n có th rút ra kinh nghi m gì cho nh ng l n ti p theo? i u quan tr ng là b n c n suy nghĩ sâu xa và th u áo. Nguyên nhân c a nh ng sai l m âu? B n có mình b thuy t ph c d dàng không? B n quá tham lam chăng? Hay là b n ã nh ng n tư ng ch quan cá nhân xen vào quy t nh c a mình? N u có th , hãy nh m t ngư i mà b n tin tư ng giúp b n m x v n . 22. Hãy d o dai và b n chí S d o dai trong àm phán có th ư c g i m t cách ơn gi n hơn là “s gan lỳ”. ó là m t k năng mà b n c n h c. Khi b n b bu c ph i t ra m nh m , kiên quy t trong àm phán, b n hãy nghĩ n nh ng i u dư i ây: - ng nói quá nhi u. Hãy trình bày quan i m c a b n m t cách ng n g n và súc tích. B n càng nói ít bao nhiêu, b n càng ít ti t l v b n thân b y nhiêu. B n càng nói ít bao nhiêu, b n càng có th i gian l ng nghe và tìm hi u v i tác b y nhiêu, và như v y, cơ h i s nv ib n nhi u hơn. - Ch như ng b trong trư ng h p hãn h u. i u này có th t o ra cho b n v th m nh m hơn so v i i tác àm phán. N u b n ph i như ng b , hãy như ng b m t chút thôi, và i l i, b n hãy òi h i thêm i tác m t i u gì ó. -- 13 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 14. - Hãy kiên nh. Không h n là b n s nói “Không”. N u b n chưa ưa ra quy t nh cu i cùng, thì hãy i tác àm phán c a b n c m th y như h ang i m t v i m t b c tư ng thành v ng ch c. B n s không b xem như m t k nông c n và ng ng n, khi b n có nh ng gi i thích h p lý. - m b o m i vi c ti n tri n t t. ng các i tác àm phán xem thư ng b n. N u v n có th ư c gi i quy t, b n hãy gi i quy t ngay. Trong àm phán, b n c n th hi n tính năng ng, th c t và hi u qu . i tác àm phán c a b n s c m th y r ng th i gian i v i b n là vô cùng quý giá và r ng b n không th ch p nh n nh ng i u ng c ngh ch. - Luôn t p trung. Trong các cu c àm phán chi ti t, s kiên nh và b n b luôn là nh ng vũ khí vô giá - chi n th ng s dành cho ngư i “gan lỳ” hơn. Ngư i cu i cùng ng d y kh i bàn àm phám là ngư i có kh năng t p trung tuy t v i nh t. 23. M t trái c a nh ng bu i àm phán B n th y ư c nh ng d u hi u gì i tác ngay t l n ti p xúc u tiên? Có th ai ó ang tìm cách l a ph nh b n, nhưng ôi khi b n l i thông minh hơn nh ng gì b n t nghĩ v mình. Hãy ch i phương ưa ra nh ng yêu c u ng ng n hay vô lý nào ó. Hãy chăm chú l ng nghe nh ng i u các chuyên gia c a b n nói v h . c bi t, b n hãy tìm ki m nh ng i m y u c a i phương làm l i th cho mình. Hãy coi các cu c àm phán ph c t p là s th thách. Kinh nghi m s giúp b n i phó t t hơn v i m i i tư ng, và c i phó v i b n thân. ng tâm trí b xao lãng vì nh ng câu nói ùa c a i tác. B n hãy t p trung vào m c tiêu và nh ng v n th c t c a mình. ng s thù ch khi n b n rơi vào vòng xoáy vô nghĩa c a nh ng tranh cãi ch vì m t vài l i nói. ây là m t trong nh ng nguyên nhân chính khi n cu c àm phán rơi vào b t c. B n cũng nên nh r ng s quan tâm thái quá c a i tác có th là m t th thu t ánh l a nh m thuy t ph c b n nghe theo h . Trong trư ng h p này, b n nên dùng l i l l ch s và d t khoát kêu g i i tác i th ng vào v n . 24. Cùng chia s l i ích m t cách công b ng Cho dù ó là nhi m v , m t s tham gia ơn thu n hay m t c quy n, thì khi các bên àm phán nói v vi c ti p nh n “m t ph n c a th a thu n”, h thư ng ng ý m t vài d ng t l ph n trăm l i ích nào ó. Tho t nghe có v ơn gi n, nhưng trong th gi i kinh doanh, vi c c t gi m hay gia tăng m t ph n l i ích c a b t kỳ ai cũng nên ư c tính toán k lư ng. Dư i ây là nh ng y u t b n c n quan tâm: -- 14 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 15. - i u ó có h p lý? T l ph n trăm l i ích có th óng vai trò quan tr ng. Hãy dành ph n thư ng này cho nh ng ai th c s có óng góp cho quá trình àm phán: thông thư ng, ó là nh ng ngư i hay công ty óng vai trò ch ch t trong liên doanh, hay nh ng cá nhân s n sàng ón nh n r i ro c th nào ó. - T l ph n trăm d a trên cái gì? T l này d a trên t ng doanh thu hay m t ph n doanh thu c th nào? Hãy c g ng tìm hi u và n m rõ v t l ph n trăm này. B n nên t mình tính toán. N u i tác àm phán c a b n có th gi i trong vi c tính toán các con s , thì anh ta cũng gi i không kém trong vi c che gi u nh ng tính toán ó. - C ph n có liên quan vào vi c này không? C ph n là m t khái ni m r t ph c t p, do v y b n nên nh n s giúp c a các chuyên gia. Công th c tính toán nhi u vô s k , và các c m b y tính toán cũng v y. Con s th c t có th không ph n ánh úng tình hình, n u nó không d a trên các y u t như quy n b phi u, lo i c ph n, thanh kho n, quy n hoán i, quy n ăng ký…. - Th i h n thanh toán s như th nào? ương nhiên các th a thu n có th kéo dài hàng năm tr i. M c ph n trăm này và th i gian nh n ư c có th ph thu c vào nhi u y u t khác nhau, ví d ngư i nh n và lý do nh n. Hãy t h i b n thân: Nh ng kho n thanh toán như th này có nên ti p di n mãi mãi? N u không, th i i m d ng l i s là lúc nào? - Ai là ngư i v i vã? Nh ng ngư i có ph n trăm l i ích l n trong th a thu n thư ng r t nôn nóng k t thúc àm phán. M t khi không có th a thu n, h s không có ph n trăm l i ích ó, vì th h r t mong mu n có ư c nó s m nh t. ây là y u t có th oán bi t ư c trong nhi u cu c àm phán trên cơ s nh ng tán thành hay ph n i c a b n. 25. Chi n th ng n i s hãi … àm phán Có nhi u ngư i c m th y vi c thương lư ng có v như h th p danh d c a h . H cho r ng như v y là h ang ph i c u xin i tác ban cho m t ân hu nào ó. Tuy nhiên, i v i ph n l n m i ngư i, v n không ch là các i m y u v tâm lý, mà ó còn là s lúng túng t nhiên khi ph i im tv im t i th m i hay m t hoàn c nh m i. Gi i pháp cho vi c này cũng r t ơn gi n: Hãy h c h i và rèn luy n các k năng àm phán c n thi t. B n có th nh c p trên hay ng nghi p hư ng d n cho b n. B n cũng có th tham kh o sách báo hay bài vi t v k năng àm phán, tham gia các bu i th o lu n, nh n s giúp c a m t ai ó chuyên v àm phán, t ch c các bu i h p bàn, th o lu n b n có cơ h i rèn luy n các k năng này. -- 15 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 16. PH N 6: LÀM CH Y U T CÔNG NGH 26. Luôn c p nh t Dư i ây là nh ng thi t b công ngh hi u qu và ít t n kém nh t mà b n nên trang b thay th cho h th ng máy tính ã quá l c h u: - ĩa c ng. M t trong nh ng c tính quan tr ng nh t c a máy tính là kh năng lưu tr d li u. Cho dù b n c n s d ng m t ĩa c ng ph sao lưu d li u quan tr ng trên ĩa c ng chính c a b n, hay sao lưu vào các t p (file) video k thu t s , hay sao lưu trên ĩa c ng di ng có th mang theo m i lúc m i nơi, thì b n cũng luôn tìm ra gi i pháp áp ng nhu c u lưu tr d li u. - ĩa CD-ROM/R/RW và ĩa DVD-ROM/R/RW. Thư ng xuyên c p nh p ĩa CD-ROM có t c cao hơn là công vi c b n c n làm m b o h th ng v n hành t hi u su t cao nh t. - C p nh t và t i ưu hoá t c b vi x lý. Vi c c p nh t và t i ưu hoá t c b vi x lý máy tính cho phép b n y m nh hi u su t t ng th c a máy tính, giúp các quy trình thông tin ư c x lý nhanh hơn. Các công c tăng t c máy tính th c hi n i u này b ng vi c thay i m t s ch c năng ho t ng và cung c p b nh b sung, nh ó gi i phóng áng k công su t ho t ng c a b vi x lý chính, và nó s v n hành các chương trình ph n m m ng d ng hi u qu hơn. - B nh . Trong khi nh ng công vi c k trên có th giúp b n gia tăng hi u su t ho t ng c a các máy tính hi n t i, thì m t cách hi u qu khác c i thi n hi u su t là b n ch c n g n thêm m t vài thanh b nh RAM vào máy tính. 27. Danh m c mua s m N u công ty c a b n có k ho ch mua s m thêm các thi t b công ngh m i, b n c n tính toán k lư ng m b o nh ng th b n mua là hoàn toàn h p lý và c n thi t. B n hãy lưu ý nh ng i m sau: - àm phán l i nh ng h p ng s n có cho các d ch v công ngh , ch ng h n như tư v n và h tr h th ng m ng. Các trang thi t b m ng c bi t quan tr ng. Hãy b t u b ng vi c t ra các tiêu chu n ánh giá và tính toán các hoá ơn nh m m b o r ng b n không ph i chi tr quá m c c n thi t. Sau ó, thay vì mua t t c các máy i n tho i n i b , i n tho i ư ng dài và các d ch v vi n thông khác t m t nhà cung c p, b n có th a d ng hóa các ngu n cung ng. Khá nhi u nhà cung c p trên th trư ng s n sàng áp ng yêu c u c a b n t t hơn v i m c giá th p hơn. -- 16 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 17. - m b o r ng nh ng thi t b b n mua là th c s c n thi t. B n mua máy tính cá nhân, máy in và các ph n m m ng d ng, nhưng ng quên chu n hoá c u hình và lo i b nh ng ng d ng th a, l p l i. - Thi t l p m t h th ng m b o cho các trang thi t b công ngh ư c v n hành n nh và hi u qu . B n có th t ch c m t nhóm nhân viên t b ph n IT và các phòng ban khác nhau, sau ó thư ng xuyên g p g th o lu n v i h v nh ng vi c làm c n thi t nh m m b o h th ng máy móc trong công ty v n hành n nh, hi u qu và ti t ki m. 28. Mua s m thông minh u tư vào công ngh ph c v ho t ng kinh doanh s không làm b n nghèo i, ch c n b n bi t rõ ph i làm th nào t ư c k t qu cao nh t t nh ng gì b n b ra. Vi c m b o s ho t ng n nh cho các h th ng công ngh quan tr ng là i u t i c n thi t. B n nên l y phi u b o hành cho các v t d ng ã mua. Hãy cân nh c xen khi nào c n ti t ki m và khi nào không th ti t ki m. Nh ng c a hàng gi m giá luôn có m t khu v c dành riêng cho s n ph m công ngh . B n có th tìm th y nơi ây khá nhi u i u thú v , t máy tính xách tay cho n h p m c in. Tuy nhiên, b n s không th òi h i ây m t d ch v tr c ti p. N u b n bi t rõ nh ng gì b n mu n, hãy n ó và th th a thu n v s n ph m và giá c . N u b n c n t ra nhi u câu h i v d ch v h u mãi, b n nên n nơi khác. B n cũng có th ti t ki m áng k ti n b c n u có m i liên h g n gũi v i các nhà phân ph i l i s n ph m giá tr gia tăng (value-added reseller - VAR). ây là hư ng i h p lý cho nh ng k ho ch mua s m l n, khi b n mu n nhà phân ph i cũng là ngư i cài t các thi t b cho b n. Nhà phân ph i s ưa ra các chào hàng c bi t cùng nh ng xu t mua s m thích h p v i các nhu c u c a b n. Vi c l a ch n VAR cũng r t quan tr ng. Li u nhà phân ph i mà b n nh m n ã có bao nhiêu năm kinh nghi m trong lĩnh v c kinh doanh c a h và h có năng l c ph c v trên th trư ng cá bi t c a b n hay không. 29. Văn phòng không gi y t B ns ps ab è b p dư i núi gi y t , công văn? Công ngh sau ây có th giúp b n gi m thi u hay th m chí lo i b hoàn toàn nhu c u gi y t văn phòng. - Máy vi tính: Máy tính cá nhân, máy tính xách tay và máy tính c m tay u có th ư c s d ng so n th o, lưu tr văn b n tài li u, giúp b n làm vi c linh ho t và ti n l i, ng th i lo i b vi c s d ng gi y t trong công vi c hàng ngày. -- 17 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 18. - Máy quét: Máy quét t o ra các hình nh k thu t s , chuy n văn b n t d ng gi y t sang d ng i n t , do v y r t d dàng trong vi c lưu tr . Khi quét văn b n gi y t , b n nh s d ng các công c nén nh m b o hi u su t làm vi c c a máy tính. M t nh d ng tài li u chu n s p x p cho các b c nh s giúp b n tìm ki m d dàng hơn. - E-mail: E-mail là m t thay th tuy t v i cho công vi c gi y t . Nh ng h th ng email hi u qu cho phép ngư i s d ng l c n i dung và thông i p theo ch . Chúng cũng giúp cho ngư i s d ng có th ph i k t h p email v i fax và voice-mail trong h th ng truy n t i thông tin th ng nh t. - H th ng lưu tr : Các thi t b công ngh lưu tr hi n i r t c n thi t cho ho t ng qu n lý thông tin i nt t c cao và t p trung. B n có th th nghi m các h th ng có giá thành th p ư c xây d ng d a trên công ngh RAID (Redundant Array of Independent Disks) hay h th ng m ng lưu tr khu v c d a trên n n iSCSI. - Fax qua IP (Giao th c Internet): Vi c fax văn b n qua các máy fax truy n th ng ang d n ư c chuy n sang fax qua Internet v i các trang web hay email. Nh ó, b n s ti t ki m ư c áng k chi phí cho gi y fax m c in. - H th ng m ng n i b không dây: Các m ng Wi-Fi LAN ang ngày m t tr nên ph bi n hơn, giúp m i ngư i d dàng và linh ho t hơn trong vi c ti p c n các thông tin i n t t b t kỳ a i m nào. - Ti p c n t xa an toàn: Các h th ng m ng riêng o (Virtual private networks - VPN) s mb o cho nh ng nhân viên làm vi c t i nhà hay khi i công tác có th ti p c n t i các m ng n i b c a công ty. - H th ng ào t o tr c tuy n (E-learning): Tham gia các khoá ào t o hi n i ngày nay, b n có th nói l i t m bi t v i nh ng cu n sách và s tay ghi chép khi b n s d ng h th ng ào t o tr c tuy n. - Máy in hi n i: Các máy in có th in trên hai m t c a m t t gi y s giúp b n ti t ki m áng k chi phí gi y t và th i gian in n. 30. Sao lưu Các thi t b máy tính c a b n có th b th t l c, b ánh c p hay b hư h ng do h a ho n. Vì v y, b n hãy sao lưu d li u hàng tu n – hay th m chí là hàng ngày. Nh ng công c sao lưu có th bao g m ĩa c ng di ng, ghi DVD hay sao lưu d li u tr c tuy n,... Có m t vài l a ch n sao lưu d li u qua h th ng m ng, bao g m: - Sao lưu ính kèm tr c ti p (Direct Attached Storage): ư c g i là DAS, công ngh này s g n kèm -- 18 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 19. vi c sao lưu d li u truy n thông tr c ti p t i các máy ch . - Sao lưu ính kèm qua h th ng m ng (Network Attached Storage): ư c g i là NAS, gi i pháp c l p này s k t n i tr c ti p t i m ng LAN, thay vì t i các máy ch . S chia tách d li u t các máy ch s hư ng n vi c c i thi n hi u su t ho t ng. - H th ng sao lưu n i b (Storage Area Network): ư c g i là SAN, h th ng này t o ra nh ng m ng riêng bi t v i hi u su t cao có th m b o thăng b ng và an toàn d li u. - iSCSI SAN: ây là m t d ng th c khác c a SAN, d cài t hơn, có chi phí k t n i th p hơn. V i iSCSI, b n s d dàng trong vi c qu n lý giai o n tăng trư ng kinh doanh. - D ch v lưu tr d li u: Trên th trư ng có khá nhi u hãng chuyên cung c p d ch v lưu tr d li u. B n có th ký k t h p ng v i các nhà cung c p này - nh ng ngư i s th c thi và duy trì h th ng d li u giúp công ty b n trong su t th i gian ti n hành các ho t ng kinh doanh. Dù b n ch n phương pháp sao lưu nào, thì y u t an toàn v n c n ư c t lên hàng u nh m mb o r ng m i s c d li u ti m n u ư c lo i b . PH N 7: C NG C VÀ C I THI N CÁC M I QUAN H 31. Gi liên l c thư ng xuyên duy trì m i quan h t t v i ngân hàng, nhà cung c p và các i tác kinh doanh khác, b n ph i luôn là ngư i gi th ch ng. B n hãy thư ng xuyên: - T ch c m t bu i h n g p ng n b n và i tác cùng xem xét, bàn th o v ho t ng kinh doanh ang di n ra. ây cũng là cơ h i b n gi i thi u t ng quan v l ch s và các k ho ch kinh doanh c a công ty. B n hãy t ng bư c giúp i tác làm quen v i lĩnh v c kinh doanh c a b n. - Tìm hi u v các m i quan tâm cá nhân chung gi a b n và i tác. Trong các cu c ti p xúc, b n hãy t ra chân thành, ng bao gi d i trá hay th i ph ng m t i u gì ó. - ng làm i tác b t ng vì nh ng thông tin không m y t t p. N u th c s công ty b n có i u gì ó không n, hãy ưa ra cho m i ngư i nh ng l i c nh báo trung th c và nghiêm túc. 32. Cung và C u Hãy t ra c i m , l ch thi p và kiên nh trong quan h v i các nhà cung c p c a b n, và h cũng s i x l i v i b n như v y. B n nên nói rõ v i h r ng b n c n nh ng gì và vào th i i m nào. B n c n n m -- 19 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 20. rõ thông tin v giá c , chi phí, và nh n m nh cho các i tác r ng b n mong mu n ư c giao hàng úng h n. Vi c gi liên l c thư ng xuyên v i các nhà cung c p giúp hai bên thông tin k p th i cho nhau v ch m tr có th x y ra, v s thay i các thành ph n nguyên v t li u và dòng s n ph m, ch t lư ng s n xu t, c i ti n s n ph m hay nh ng hư ng d n s n ph m m i cũng như kh năng ti t ki m chi phí. 33. Tìm ki m m t i lý b o hi m phù h p Ngày nay, không ít ch doanh nghi p xem vi c tìm ki m m t i lý b o hi m là nhi m v không m y quan tr ng, và bi n nh ng cu c ti p xúc v i i lý b o hi m thành bu i g p g gi a hai ngư i không quen bi t. Các ch doanh nghi p liên l c v i m t i lý b o hi m ng u nhiên, sau ó i lý b o hi m này ư c ch nh các công vi c c n làm. N u th t v y, thì có l ã n lúc c n ánh giá l i m i quan h ó và tìm ki m m t i lý b o hi m m i cho b n. B n làm th nào xác nh xem m t i lý b o hi m có áp ng ư c các nhu c u c a b n hay không? Hãy t các câu h i: i lý b o hi m b n d nh l a ch n có chuyên môn sâu r ng trong lĩnh v c kinh doanh c a b n hay không? Li u nhân viên ó có kinh nghi m và năng l c trong th trư ng b o hi m thương m i? N u không, b n ng ng i chuy n sang i tư ng khác. M t i lý b o hi m t t nh t bao gi cũng s t ra r t nhi u câu h i v ho t ng kinh doanh c a b n. xác nh xem nhà i lý b o hi m c a b n có hi u bi t v ho t ng kinh doanh c a b n hay không, hãy h n g p và b t u m t cu c ph ng v n v i h . B n có th ưa ra các câu h i chung chung, ch ng h n như: Anh có th xu t m t lo i hình b o hi m nào ó phù h p v i doanh nghi p c a tôi không? Công ty c a anh có cung c p nh ng d ch v xyz hông? T i sao ây l i là công ty t t nh t? Anh có th nêu lên m t vài xu t gi m n m c th p nh t các r i ro kinh doanh không? 34. Chú tr ng t i các m i quan h v i ngân hàng Ngân hàng sinh ra là cho vay và thu l i nhu n t lãi su t ti n vay - nh ng kho n ti n vay thư ng s ư c m b o b ng tài s n th ch p hay thông qua b o lãnh c a m t cá nhân, t ch c nào ó. Các nhân viên ngân hàng s ph i gi i trình v i c p trên c a h v nguyên nhân t i sao anh ta cho b n vay, b n s hoàn tr kho n ti n ó như th nào và t i sao vi c giao d ch v i công ty b n s không g p nhi u r i ro. Bên c nh ó, b n cũng nên nói cho nhân viên ngân hàng ư c bi t, trong trư ng h p r i ro xu t hi n thì ng v n cho vay s như th nào. -- 20 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
Đồng bộ tài khoản