1001 thủ thuật máy tính P1

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
180
lượt xem
133
download

1001 thủ thuật máy tính P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Khắc phục lổi mất shortcut trong Send To Bạn tạo shortcut cho một hay nhiều ứng dụng sau khi xong , khi bạn nhấn chuột phải vào một thư mục hay tập tin và chọn chức năng Send To , các shortcut này sẽ không hiển thị ra theo như ý muốn của bạn . Nguyên nhân do đường dẩn của SendTo bạn chưa thiết lập đúng cách . Mắc dù bạn chép shortcut vào trong thư mục Documents and Settings\\SendTo tuy nhiên nó vẩn không xuất hiện các shortcut . Để giải quyết lổi này bạn mở Notepad...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P1

  1. 1. Khắc phục lổi mất shortcut trong Send To Bạn tạo shortcut cho một hay nhiều ứng dụng sau khi xong , khi bạn nhấn chuột phải vào một thư mục hay tập tin và chọn chức năng Send To , các shortcut này sẽ không hiển thị ra theo như ý muốn của bạn . Nguyên nhân do đường dẩn của SendTo bạn chưa thiết lập đúng cách . Mắc dù bạn chép shortcut vào trong thư mục Documents and Settings\\SendTo tuy nhiên nó vẩn không xuất hiện các shortcut . Để giải quyết lổi này bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") USFolderPath = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" On Error resume next WshShell.RegWrite "HKCR\exefile\shellex\DropHandler\", "{86C86720-42A0- 1069-A2E8- 08002B30309D}", "REG_SZ" WshShell.RegWrite "HKCR\lnkfile\shellex\DropHandler\", "{00021401-0000- 0000-C000- 000000000046}", "REG_SZ" WshShell.RegWrite USFolderPath & "\SendTo", "%USERPROFILE%\SendTo", "REG_EXPAND_SZ" Wshshell.RUN ("regsvr32.exe shell32.dll /i /s") MsgUser = Msgbox ("Fixed the Send To menu. Restart Windows for the changes to take effect", 4160, "'Send To' menu fix for Windows XP") Set WshShell = Nothing Lưu tập tin này và đặt tên là fixsendto.vbs 2. Thêm link của một website đến Start Menu Bạn có muốn thêm link của một website mà bạn yêu thích đến Start Menu hay không ? Nếu
  2. muốn mời các bạn “vọc” cùng tôi . Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}] @="www.vnechip.com" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf- 00c04f60b9f0}\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\system32\\shell32.dll,-47" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf- 00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag] "CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}" "method"="ShellExecute" "Command"="VNECHIP – Where People Go To Know" "Param1"="http://www.vnechip.com" Lưu tập tin này lại và đặt tên là addwebstartmenu.reg . 3. Thay đổi lần truy cập trước đó trong khóa Registry Editor Bạn làm việc xong với Registry Editor và sau đó thoát khỏi Registry Editor , mặc định Windows XP sẽ lưu khóa , giá trị làm việc trước đó của bạn . Để hạn chế truy cập của người dùng kế tiếp lần sau vào ngay khóa hay giá trị trong Registry mà bạn mở trước đó bạn nên thay đổi lần truy cập trước của bạn . Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online Bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Option Explicit On Error Resume Next Dim WSHShell Set WSHShell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
  3. WSHShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\LastKey" WSHShell.Run "REGEDIT" Set WSHShell = Nothing Lưu lại và đặt tên cho tập tin này là lastregistry.vbs 4. Kiểm tra tổng số thư mục , tập tin có trong thư mục Windows Bạn muốn kiểm tra trên máy tính của mình có bao nhiêu thư mục và tập tin nằm trong thư mục Windows trên hệ điều hành Windows XP hay không . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn làm điều này chỉ cần nhấn chuột phải . Mở Notepad của bạn lên , chép và dán đoạn code sau vào trong Notepad : dir /a /-p /o:gen >filelisting.txt Đặt tên cho tập tin này là filelisting.bat . Lưu tập tin này lại ở trong thư mục E:\Windows (E: là ổ đĩa bạn cài hệ điều hành Windows XP) Vào MyComputer chọn Tools-Folder Options chọn thanh File Types . Chọn mục Advanced - New Trong mục New Action : Ở dòng Action bạn điền Create File Listing , Ở dòng Application used to perform action bạn nhập E:\Windows\filelisting.bat . Nhấn OK hai lần . Chọn Close để thoát . Nhấn chuột phải vào thư mục Windows chọn Create File Listing . Mở tập tin filelisting.txt để xem các thư mục và tập tin có trong thư mục Windows . Nếu bạn muốn xóa chức năng này bạn mở Registry Editor lên , tìm đến khóa sau : HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell Ở cửa sổ bên trái bạn tìm khóa Create_File_Listing , nhấn chuột phải lên khóa chọn Delete để xóa khóa này . Thoát khỏi Registry và khởi động lại máy tính .
  4. 5. Mở các ổ đĩa CROM bằng một cú nhấp chuột Máy tính của bạn có rất nhiều ổ CDROM , nếu bạn nhấn nút Eject để lấy từng cái ra thì thật mất thời gian , bạn có thể sử dụng cách sau để mở tất cả các ổ đĩa CDROM bằng một cú nhấp chuột. Để mở tất cã các ổ đĩa CDROM bạn làm như sau : Mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Const CDROM = 4 For Each d in CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives If d.DriveType = CDROM Then Eject d.DriveLetter & ":\" Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online End If Next Sub Eject(CDROM) Dim ssfDrives ssfDrives = 17 CreateObject("Shell.Application")_ .Namespace(ssfDrives).ParseName(CDROM).InvokeVerb("E&ject") End Sub Lưu tập tin này thành cdeject.vbs 6. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer
  5. Để thay đổi tên trên thanh tiêu đề (Title) của trình duyệt Internet Explorer bạn có thể dùng Registry Editor tuy nhiên nếu bạn là người mới sử dụng Registry lần đầu , bạn sẽ cãm thấy rất khó khăn và bở ngở . Cách làmm sau đây ta sẽ dùng kịch bãn (script) sử dụng công nghệ Windows Scripting Host của Microsoft để giải quyết vấn đề . Đầu tiên bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title" itemtype = "REG_SZ" n = "Advanced Technologies , Fastest Online" Ws.RegWrite p, n, itemtype p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\" n = ws.RegRead(p1 & "Window Title") t = "Thay doi ten cho thanh tieu de" cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn End If VisitKelly's Korner Sub VisitKelly's Korner If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"VNECHIP", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIP – Where People Go To Know") =6 Then ws.Run "http://www.vnechip.com" End If End Sub Lưu tập tin này lại với tên là changetitle.vbs
Đồng bộ tài khoản