1001 thủ thuật máy tính P36

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
124
lượt xem
66
download

1001 thủ thuật máy tính P36

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

336. Lổi Windows Media Player Khi bạn sử dụng Windows Media Player để xem phim hoặc nghe nhạc trực tuyến bạn có thể gặp một thông báo lổi như sau : 0xC00D10B3:Windows Media Player cannot play this file. Connect to the Internet or insert the removable media on which the file is located, and then try to play the file again. Nguyên nhân do trình duyệt của bạn đang ở chế độ Offline . Để khắc phục lổi này bạn mở Tools - Options . Trên thanh Palyer , dưới thiết lập Player bạn chọn mục Connect to the Internet...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P36

  1. 336. Lổi Windows Media Player Khi bạn sử dụng Windows Media Player để xem phim hoặc nghe nhạc trực tuyến bạn có thể gặp một thông báo lổi như sau : 0xC00D10B3:Windows Media Player cannot play this file. Connect to the Internet or insert the removable media on which the file is located, and then try to play the file again. Nguyên nhân do trình duyệt của bạn đang ở chế độ Offline . Để khắc phục lổi này bạn mở Tools - Options . Trên thanh Palyer , dưới thiết lập Player bạn chọn mục Connect to the Internet (overrides other commands) . 337. Service Pack setup has failed. Access Denied Khi bạn cài đặt phiên bản Service Pack 2 Windows XP bạn có thể nhận được thông báo lổi như trên Nguyên nhân do bạn cấp quyền người dùng trong Registry bạn tiến hành đăng nhập vào hệ thống với quyền Administrator hoặc nhóm Administrator . Bạn tìm tập tin mang tên là Svcpack.log trong thư mục Windows và đọc trong đó bạn đang cấp người dùng nào . Mở Registry Editor và tiến hành cấu hình cho người dùng hoặc nhóm người dùng . 338. An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled. The dependency service or group failed to start hoặc 1068:Dependency service or group failed to start. Nguyên nhân của lổi này là do các dịch vụ sau đây trong máy tính của bạn vì một lý do nào đó mà bạn tắt (disable) nó . Bạn vào Start - Run gõ services.msc nhấn Enter và tìm các dịch vụ sau :
  2. Application Layer Gateway Service , Network Connections , Network Location Awareness (NLA) , Plug and Play , Remote Access Auto Connection Manager , Remote Access Connection Manager , Remote Procedure Call (RPC) , Telephony Tiến hành nhấn OK và chọn Restart . 339. Registry File was not found. Registry services may be inoperative for this session. XMS cache problem. Registry services may be inoperative this session. Khi bạn sử dụng hệ điều hành Windows 98 có thể bạn sẽ nhận được thông báo lổi như trên và sau đó có thể bạn nhận được thông báo lổi như sau : VFAT Device Initialization Failed A device or resource required by VFAT is not present or is unavailable. VFAT cannot continue loading. System Halted. Tạo một đĩa khởi động Windows 98 và lưu ý bạn nhớ chép tập tin msdos.sys vào trong đĩa khởi động này . Khởi động máy tính , ở Command Line bạn gõ như sau : attrib -s -h -r a:\msdos.sys attrib -s -h -r c:\msdos.sys Gõ tiếp lệnh sau để đổi tên tập tin msdos.sys : ren a:\msdos.sys msdos.xxx nhấn phím Enter Bạn gõ tiếp : attrib +s +h +r a:\msdos.sys attrib +s +h + r c:\msdos.sys 340. EXPLORER caused an invalid page fault in module COMCTL32.DLL Khi bạn sử dụng Office 97 bạn có thể nhận được thông báo lổi như trên . Vào Start - Control Panel chọn Mouse chọn mục Focus và SmartSpeed và xóa chúng . Khởi động lại máy tính .
  3. 341. Cài đặt mặc định WallPaper Vào Start - Run gõ gpedit.msc và nhấn phím Enter . Vào User Configuration-Administrative Templates chọn Desktop-Active Desktop bạn tìm dòng mang tên là Active Desktop Wallpaper và chọn Enable . - Wallpaper Name : nhập đường dẩn đến tập tin hình . - Wallpaper Style : Chọn kiểu trình bày Center, Stretch hoặc Tile. 342. Thay đổi Thông tin đăng ký người dùng Bạn mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] "RegisteredOwner"="Tran Huu Phuoc" "RegisteredOrganization"="Camau Telecom Company" Lưu tập tin này với tên là changeid.reg 343. Dữ liệu của thiết bị hồng ngoại truyền trên Windows XP chậm hơn Windows 2000 Bạn vào Start – Run gỏ Regedit và nhấn phím Enter . Trong Registry Editor , bạn tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Processo r Trên menu Edit - New và khi đó chọn DWORD Value Trong khóa này bạn tìm giá trị CstateFlags bạn nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify . Trong Value Data , bạn thay đổi giá trị này thành 8 . Thoát khỏi Registry và khởi động lại máy tính .
  4. 344. Sữa chữa lỗi WINSOCK Cài đặt lại giao thức TCP/IP Nhấn chuột phải vào một kết nối và khi đó bạn chọn Properties.Chọn Install. chọn Protocol và khi đó nhấn Add. Chọn Have Disk . Gõ C:\Windows\inf và khi đó nhấn nút OK . C: là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành . Trên danh sách các giao thức bạn tiếp tục chọn Internet Protocol (TCP/IP) và chọn OK . Khởi động lại máy tính . Khôi phục lại Winsock Mở Notepad , chép và dán đoạn code sau vào , đặt tên cho tập tin này là WinSock.bat : @echo off REM Export the WinSock and WinSock2 keys in case you wish to restore them. regedit /a winsock.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock " regedit /a winsock2.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock 2" @echo REGEDIT4>WinSockDel.reg @echo.>>WinSockDel.reg @echo [- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock] >>WinSockDel.reg @echo.>>WinSockDel.reg @echo [- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2 ]>>WinSockDel.reg @echo.>>WinSockDel.reg regedit /s WinSockDel.reg del /q WinSockDel.reg Vào Start – Run gỏ cmd và nhấn phím Enter . Gõ winsock.bat 345. Lịch bên trái màn hình trong System Restore không được hiển thị
  5. Mở System Restore nếu bạn thấy lịch phục hồi ở phía bên trái không xuất hiện Bạn mở Notepad lên và chép đoạn code sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc] "Content Type"="text/x-component" @="htcfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x- component] "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}" "Extension"=".htc" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82- 00aa00bdce0b}] @="Microsoft Html Component" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82- 00aa00bdce0b}\InProcServer32] @="F:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll" "ThreadingModel"="Apartment"" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc] "Content Type"="text/x-component" @="htcfile" Lưu tập tin này và đặt tên là activesysrestore.reg Trong đó F:\ là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành Windows XP 346. Lổi Windows 98 Thông báo lổi như sau : Rundll32 - This program has performed an illegal operation and will be shutdown Rundll - This program has performed an illegal operation and will be shutdown Nếu bạn nhấn nút Details bạn sẽ nhận được thông báo lổi như sau : RunDLL32 caused a General Protection Fault in module MMSYSTEM.DLL RunDLL caused a General Protection Fault in module MMSYSTEM.DLL at 000a:00000032 Nguyên nhân do tập tin System.ini ở mục [boot] dòng "drivers=mmsystem.dll" bị mất Để sửa chữa lổi này bạn làm như sau : Mở tập tin System.ini
  6. Ở mục [boot] bạn thêm vào dòng drivers=mmsystem.dll Lưu tập tin System.ini và khởi động lại máy tính . 347. Iexplore caused an Invalid Page Fault in Shell32.dll Khi bạn mở Internet Explorer trong Windows 98 bạn sẽ nhận được thông báo lổi như trên Bạn mở Registry Editor và tìm các khóa sau : HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\StreamMRU HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Streams Ở phái bên phải bạn xóa hết các giá trị này . 348. A fatal exception 0E has occurred at 0028:C02A0201 in VXD IOS(04)+00001FC9 Khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows 98 hoặc Windows Me bạn có thể nhận được thông báo lổi như trên . Để sửa chữa lổi này bạn tìm tập tin mang tên là cdraspi.vxd và đổi tên tập tin này thành cdraspi.xxx và khởi động lại máy tính . 349. Cố định Font chữ hiển thị trên các trang web Mở Internet Explorer , chọn Tools-Internet Options chọn thanh General và chọn Accessibility Chọn Ignore font sizes specifield on web pages nhấn OK .
Đồng bộ tài khoản