1001 thủ thuật máy tính P5

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
120
lượt xem
91
download

1001 thủ thuật máy tính P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

29. Thêm một số công cụ khi nhấn chuột phải vào My Computer Bạn có muốn thêm các chức năng có trong hệ điều hành Windows XP chẳng hạn như Control Panel , Service , Registry Editor , LogOff , Shutdown , Add/Remove Programs , Drive Cleanup , System Restore , Device Manager , Reset khi bạn nhấn chuột phải vào My Computer hay không . Bạn mở trình soạn thảo văn bản Notepad lên sau đó bạn chép và dán đọan mã này vào trong Notepad . Đọan mã như sau : Windows Registry Editor Version 5.00 ;Them Control...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P5

  1. 29. Thêm một số công cụ khi nhấn chuột phải vào My Computer Bạn có muốn thêm các chức năng có trong hệ điều hành Windows XP chẳng hạn như Control Panel , Service , Registry Editor , LogOff , Shutdown , Add/Remove Programs , Drive Cleanup , System Restore , Device Manager , Reset khi bạn nhấn chuột phải vào My Computer hay không . Bạn mở trình soạn thảo văn bản Notepad lên sau đó bạn chép và dán đọan mã này vào trong Notepad . Đọan mã như sau : Windows Registry Editor Version 5.00 ;Them Control Panel khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\Control Panel\command] @="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL" ;Them Registry Editor khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\regedit] @=hex(2):52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,00,20,00,45,00,64,00,\ 69,00,74,00,6f,00,72,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\regedit\command] @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,72,00,65,\ 00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00 ;Them Add/Remove khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\Add/Remove\command] Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online @="control appwiz.cpl" ;Them Drive Cleanup khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\Drive Cleanup\command] @="cleanmgr" ;Them Services khi nhan chuot phai o My Computer
  2. [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\Services] @=hex(2):53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,00,00 "SuppressionPolicy"=dword:4000003c [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\services\command] @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\ 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\ 65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\ 00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\ 32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,2e,00,6d,00,73,\ 00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00 ;Them System Restore khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\System Restore\command] @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\ 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,65,00,73,00,74,00,6f,00,72,00,\ 65,00,5c,00,72,00,73,00,74,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,\ 00 ;Them Device Manager khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\DevMgr] @="Device Manager" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\DevMgr\command] @="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\devmgmt.msc" ;Them LogOff khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\[LogOff]\command] @="shutdown -l -f -t 5" ;Them Reset khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\[Reboot]\command] @="shutdown -r -f -t 5" ;Them Shutdown khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
  3. 08002B30309D}\shell\[Shutdown]\command] @="shutdown -s -f -t 5" Bây giờ bạn lưu lại với tên là addonmycomputer.reg Tiến hành chạy tập tin này , thật tuyệt khi có các công cụ hổ trợ được thêm vào khi bạn nhấn phím phải chuột và chọn My Computer . 30. Trình diển tất cả các loại Font thông qua Microsoft Word Đọan mã sau sẽ sử dụng Microsoft Word để hiển thị các font chữ được cài đặt trên máy tính của bạn . Nó sẽ hiển thị tên của font chữ , câu chữ hoa và câu chữ thường , các số từ 0 đến 9 nhờ đó mà người dùng có thể nhận biết các lọai font chữ trên máy tính của mình rất dể dàng mà không sử dụng bất cứ phần mềm xem font chữ hổ trợ nào . Mở Notepad và chép đọan mã sau vào : dim w set w = createobject("word.application") w.visible = true dim d set d = w.documents.add dim iFonts iFonts = w.fontnames.count dim i for i = 1 To iFonts d.content.insertafter w.fontnames(i) & vbcrlf d.content.insertafter "Hien thi Font chu" & vbcrlf d.content.insertafter "Rat de dang ma khong can su dung phan mem ho tro" & vbcrlf d.content.insertafter "0913722650 0919324832 0913696000 0913650651" & vbcrlf next
  4. dim rngParagraphs for i = 1 To iFonts * 4 if (i + 3) mod 4 = 0 then set rngParagraphs = d.range(d.paragraphs(i + 1).range.start, d.paragraphs(i + 3).range.end) rngParagraphs.select w.selection.font.name = w.fontnames((i - 1) \ 4 + 1) end if next msgbox "Ket Thuc" Lưu tập tin này lại và đặt tên là viewallfont.vbs 31. Trình diển Power Point và xuất ra JPEG Bạn đang làm bài thuyết trình bằng công cụ Power Point , sau đó bạn muốn xuất “sản phẩm” của mình ra định dạng .jpeg . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn thực hiện điều này dể dàng . Bạn mở Notepad và chép đọan mã sau vào , lưu tập tin này và đặt tên cho nó là powerexportjpeg.vbs . MessageText = "Trinh dien PowerPoint va xuat ra dinh dang JPEG" TitleText = "Vi du ve PowerPoint" Call Welcome() Dim oPPT Dim oPPTDoc Dim sPath Dim sOutput sPath= InputBox("Nhap duong dan cho PowerPoint :",TitleText ) sOutput= InputBox("Nhap duong dan ban can xuat ra dinh dang JPEG:",TitleText ) Set oPPT = WScript.CreateObject("PowerPoint.Application")
  5. oPPT.Visible = TRUE Set oPPTDoc=oPPT.Presentations.Open(sPath,,,False) oPPTDoc.Export sOutput,"JPG" oPPTDoc.Close Set oPPTDoc = Nothing oPPT.Quit set oPPT = Nothing MsgBox "Qua trinh xuat ra hoan tat",vbInformation+vbOkOnly,TitleText Sub Welcome() Dim iPrompt iPrompt = MsgBox(MessageText, _ vbOKCancel + vbInformation, _ TitleText ) If iPrompt = vbCancel Then WScript.Quit End If End Sub Sau đó bạn tiến hành chạy tập tin này , chọn OK . Khi đó sẽ có một bãng thông báo hiện ra : Bạn gỏ vào vị trí lưu trử tập tin PowerPoint chẳng hạn như : C:\power.ppt Nhấn nút OK , một bãng thông báo hiện ra bạn nhập đường dẩn mà bạn cần xuất định dạng JPEG chẳng hạn như C:\vhf . Nhấn nút OK . Vậy là xong . Đến đây bạn vào C:\vhf để xem thành quả của mình . 32. Tự động chạy Disk Cleanup bằng cách sử dụng Task Scheduler trong Windows XP Để thuận lợi cho công việc hàng ngày của bạn , bạn có thể sử dụng tiện ích Disk Cleanup có sẳn trên hệ điều hành Windows XPđể xóa các tập tin tạm được lưu trử trên ổ cứng của bạn . Để thực hiện sao cho nhanh chóng và có tính chuyên nghiệp , bạn có thể kết hợp với tiện ích
  6. Task Scheduler để “tiêu diệt” các tập tin tạm trên máy tính của mình . Đầu tiên bạn vào Run gỏ cleanmgr /sageset:100 và nhấn phím Enter . Hộp thọai Disk Cleanup sẽ xuất hiện . Chọn các biểu tượng mà bạn muốn xóa các tập tin tạm được lưu trử trên ổ cứng của bạn chẳng hạn như các biểu tượng Recycle Bin , Temporary Internet Files , Old Chkdsk files nhấn nút OK . Tiếp theo bạn tạo một Shortcut cho Disk Cleanup , bằng cách bạn nhấn chuột phải ở màn hình desktop chọn New-Shortcut . Trong cửa sổ Create Shortcut ở mục Type the location of the item bạn gỏ cleanmgr /sagerun:100 nhấn Next . Trong cửa sổ Select a Title for the Program ở mục Type a name for this shortcut bạn gỏ CleanupTask nhấn Finish để hòan tất . Vào Start – All Programs chọn Accessories - System Tools chọn Scheduled Tasks . Trong màn hình Scheduled Tasks bạn chọn tiếp Add Scheduled Task và nhấn Next . Nhấn nút Browse , tìm vị trí tập tin shortcut Cleanup Task mà bạn đặt cho DiskCleanup . Trong cửa sổ Scheduled Task Wizard . Chọn Weekly (Bạn có thể chọn thời gian tùy thích mà bạn muốn sử dụng chức năng này) Nhấn nút Next . Chọn thời gian bắt đầu mà bạn muốn sữ dụng chức năng DiskCleanup Nhập tên và mật khẩu của bạn vào . Nhấn Next (Lưu ý mặc định Scheduled Task sẽ không chạy với mật khẩu rổng) Nhấn Next chọn Finish để kết thúc . 33. Xóa các khóa tìm kiếm trong Search for files and folders trên hệ điều hành Windows XP Khi bạn sử dụng chức năng Search for files and folders để tìm các tập tin và thư mục trong hệ
  7. điều hành Windows XP . Tuy nhiên các khóa tìm kiếm này vẩn còn được lưu trữ trong chức năng Search . Để xóa các khóa tìm kiếm được lưu trữ trước đó , bạn thực hiện bước sau : Vào Start – Run gỏ regedit và nhấn nút OK . Trong cửa sổ Registry Editor , bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\SearchAssistant\ACMru\5603 Trong phần bên phải , bạn xóa các biểu tượng tìm kiếm . Thoát khỏi Registry . Nếu bạn dùng chế độ tìm kiếm Windows Classic , bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars \{C4EE31F3-4768-11D2-BE5C-00A0C9A83DA1}\FilesNamedMRU Ở chế độ tìm kiếm này bạn làm tương tự như ở phần trên .
Đồng bộ tài khoản