1001 thủ thuật máy tính P63

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
162
lượt xem
100
download

1001 thủ thuật máy tính P63

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

663. Tránh Import không mong muốn vào Registry Mổi khi ta Export registry file thì chương trình sẽ tự động tạo ra một tập tin có phần mở rộng là REG để khi có sự cố thì bạn có thể nhấn đúp vào nó để Import trở lại nhưng khi không có sự cố gì xãy ra đối với máy tính của bạn mà bạn lại vô tình nhấn đúp nó thì coi như bao nhiêu công lao chính sửa trong Registry của bạn trở thành mây khói . Điều này có thể được khắc phục nếu bạn thực hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P63

 1. 663. Tránh Import không mong muốn vào Registry Mổi khi ta Export registry file thì chương trình sẽ tự động tạo ra một tập tin có phần mở rộng là REG để khi có sự cố thì bạn có thể nhấn đúp vào nó để Import trở lại nhưng khi không có sự cố gì xãy ra đối với máy tính của bạn mà bạn lại vô tình nhấn đúp nó thì coi như bao nhiêu công lao chính sửa trong Registry của bạn trở thành mây khói . Điều này có thể được khắc phục nếu bạn thực hiện theo cách sau : Từ cửa sổ Windows Explorer bạn vào menu Tools - Folder Options nhấp lên nhãn File Types , trong phần Registered file types bạn tìm đến Registration Entries và nhấn đúp vào nó . Cửa sổ Edit file type hiện ra , trong hộp Actions bạn nhấp chọn chữ Edit sau đó nhấp vào phần Set Default . Lần sau khi bạn nhấp đúp lên tập tin có phần mở rộng là RED thì Notepad sẽ mở ra chứ không Import vào Registry . Bạn vẩn có thể Import bằng cách nhấp phải lên tập tin đó và chọn Merge . 664. Lổi 630 khi kết nối Internet (Windows 98/Me) Error 630: The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is plugged in, and if necessary, turn the modem off, and then turn it back on. Communication port is invalid or busy. Error 630: The modem is not responding correctly. Please verify that the modem is plugged in to the computer and to the telephone line. If the problem persists, please select 'Help' button to start the Windows Modem Troubleshooter. Khi bạn gặp lổi như trên , rất có thể chức năng Support SerialKey devices cấu hình không đúng . Vào Start - Control Panel chọn Accessibility Options . Trên thanh General bạn xóa mục Support
 2. SerialKey devices . Chọn Settings và thiết lập một cổng COM khác trong mục Serial Port và chọn OK . 665. REMOVEIT caused an invalid page fault in module MSONSEXT.DLL at 0167:79eabb14.(Windows 98) Vào Start - Settings chọn Control Panel và khi đó nhấn Add/Remove Programs . Trên thanh Windows Setup và xóa mục Online Services . Nhấn OK . 666. Lổi khi mở tài liệu Excel Khi bạn mở một tài liệu trong Excel , thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện : Cannot find the file filename.XLS (or one of its components). Make sure the path and file name are correct and that all required libraries are available. Đóng tất cả các chương trình đang chạy trên máy tính của bạn . Vào Start - Run gõ Excel /unregserver nhấn OK Gõ tiếp Excel /regserver và nhấn OK 667. Cho phép chức năng Sound trong Windows Server 2003 Nếu bạn cài đặt Windows Server 2003 trên phiên bản Windows Server 2003 Enterprise Edition bạn sẽ không nghe được bất kì âm thanh nào mặc dù bạn đã kiểm tra tất cả các trình điều khiển (driver) chúng vẩn làm việc bình thường . Nguyên nhân do phiên bản Windows Server Enterprise Edition tắt dịch vụ Windows Audio . Để kích họat nó bạn vào Start - Run gõ services.msc và tìm dịch vụ mang tên là Windows Audio và chọn Automatic chứ không phải là Disabled . Vào Start - Control Panel chọn Sounds and Audio Devices và chọn mục Enable Windows Audio
 3. nhấn OK . Khởi động máy tính . 668. Không cho phép chạy Group Policy Để không cho phép chạy Group Policy bạn tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Sy stem Bạn tạo một giá trị mang tên là DisableGPO (DWORD Value) Thiết lập giá trị này là 1 . Khởi động lại máy tính . 669. Lổi khi mở About trong Internet Explorer Khi bạn mở chức năng About trong Internet Explorer một thông báo giống như dưới đây sẽ xuất hiện . An error has occured in this dialog. Error: 96 Unspecified error. Vào Start - Run gõ regsvr32 mshtmled.dll nhấn Enter . Gõ Regsvr32 jscript.dll nhấn Enter . Gõ Regsvr32 /i mshtml.dll nhấn Enter . Cài Internet Explorer nếu không báo lổi trên vẩn còn xuất hiện . 670. Đếm từng giây bằng VBscript Bạn có muốn đếm từng giây ngay trên màn hình Desktop hay không . Để thực hiện điều mà bạn muốn . Bạn mở Notepad và chép đoạn mã dưới đây vào : Option Explicit On Error Resume Next Dim timerID, now, nowMonth, nowDate, nowYear, nowHour, nowMinute, nowSecond, Elapsed, WshShell, CRLF Dim thisYear, lpyra, lpyrb, issue, yearsPast, total, mns, scs, temp2, doLoop, btnCode, insStr
 4. timerID = 0 CRLF = Chr(13) & Chr(10) doLoop = TRUE Set WshShell = CreateObject( "WScript.Shell" ) insStr = CRLF & CRLF & "Press OK to Stop" ' Main While doLoop = TRUE If stardate() = 1 Then ' drop out of loop if OK clicked doLoop = FALSE End If WEnd Function stardate() now = Date() nowMonth = Month(now) - 1 'subtract cos so Jan=0 not 1 to be consistent with getMonth Vb function nowDate = Day(now) nowYear = Year(now) + 1900 now = Time() nowHour = Hour(now) nowMinute = Minute(now) nowSecond = Second(now) now = 0 Elapsed = nowSecond + 60 * (nowMinute) + 3600 * (nowHour) +86400 * (nowDate - 1) If (nowMonth>10) Then Elapsed = Elapsed + (86400*334) Else If (nowMonth>9) Then Elapsed = Elapsed + (86400*304) Else If (nowMonth>8) Then Elapsed = Elapsed + (86400*273) Else If (nowMonth>7) Then Elapsed = Elapsed + (86400*243) Else If (nowMonth>6) Then Elapsed = Elapsed + (86400*212) Else If (nowMonth>5) Then Elapsed = Elapsed + (86400*181) Else If (nowMonth>4) Then Elapsed = Elapsed + (86400*151) Else If (nowMonth>3) Then
 5. Elapsed = Elapsed + (86400*120) Else If (nowMonth>2) Then Elapsed = Elapsed + (86400*90) Else If (nowMonth>1) Then Elapsed = Elapsed + (86400*59) Else If (nowMonth>0) Then Elapsed = Elapsed + (86400*31) End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If (nowYear>2100) Then nowYear = nowYear-1900 End If thisYear = Round( Elapsed / 315.36) / 100 lpyra= Round(nowYear/400) lpyrb= nowYear/400 If (lpyra=lpyrb) Then If (nowMonth>2) Then Elapsed = Elapsed + (86400) End If End If issue = Round(((nowYear-2323)/100)-.5) yearsPast = (nowYear - (2323+(issue * 100))) * 1000 total = thisYear+yearsPast If (nowMinute
 6. temp2 = "[" & issue & "] " & total & " " & nowHour & ":" & mns & nowMinute & ":" & scs & nowSecond & insStr stardate = WshShell.Popup( temp2, 1, "StarDate", 0) End Function Lưu tập tin này lại và đặt tên là counttime.vbs 671. Chat trong mạng nội bộ Windows 2000/XP Trong Windows 2000/XP có 1 chương trình nhỏ gọn dùng để chat trong mạng nội bộ nhưng nếu không nói ra thì… ít ai biết vì chẳng hiểu sao Microsoft lại không tạo biểu tượng mặc định cho chương trình này trong nhóm Communication. Để muốn sử dụng chương trình này bạn làm theo các bước dưới đây. Tạo biểu tượng cho chương trình bằng cách chạy Explorer , mở thư mục Windows/System32 tìm file Winchat.exe , bấm và giử phím phải chuột trên file rồi kéo ra màn hình Desktop , nhả phím chuột rồi chọn lịnh Create Shortcut Here. Nếu muốn chương trình chạy thường trú mỗi khi khởi động Windows bạn bấm phím phải chuột lên nút Start rồi chọn lịnh Explorer All Users trong menu rút gọn. Mở Start Menu/Programs/Startup . Bấm phím phải chuột trong cửa sổ liệt kê nội dung nhóm Startup, chọn lịnh New/Shortcut . Bấm nút Browse và chỉ đến file Winchat.exe Các máy đang chạy Winchat trong cùng 1 mạng nội bộ có thể chát với nhau, nếu muốn chat với máy nào bạn bấm chuột nút Dial trong thanh công cụ hay dùnh lịnh Dial trong menu Conversation. Biểu tượng chat trong máy được gọi sẽ chớp sáng và phát âm thanh, nếu người được gọi chấp nhận trả lời sẽ bấm nút Answers rồi hai bên trao đổi thông điệp với nhau. Nửa cửa sổ bên trên là thông điệp gởi, nửa cửa sổ bên dưới là thông điệp nhận. Bạn có thể mở nhiều cửa sổ chat để
 7. chat cùng lúc với nhiều người, khi không muốn chat với ai bạn bấm nút Hangs up trong cửa sổ tương ứng để ngắt. Chú ý: Nếu bạn đóng chương trình, không ai có thể chat với bạn. Bạn mở menu Options để xác lập font chữ tiếng Việt, màu nền cho cửa sổ, cách xếp đặt cửa sổ (trên dưới hay song song). 672. Giữ lại Addressbook khi bạn cài lại windows Khi bạn thay đổi máy tính hay cài lại Windows thì việc giữ lại Address book là cần thiết. Nếu bạn dùng chương trình Internet Mail hay Outlook Express thì trước hết hãy tiến hành tìm copy lại tập tin chứa các địa chỉ email. Windows lưu trữ tập tin đó dưới dạng username.wab ( trong đó username là user name vào Windows của bạn). Giả sử username vào Windows của bạn là mimosa bạn hãy tìm kiếm tập tin đó trong máy bằng cách: Nhắp chuột vào Start - Find - Files or Folder - nhập mimosa.wab vào ô Named - chọn ổ C: trong ô Look in - bấm Find now - bạn sẽ nhìn thấy kết quả tìm kiếm gồm tập tin mimosa.wab cùng với đường dẫn của nó. Bạn hãy copy nó ra một thư mục tạm (VD: C:\tam). Tiếp theo bạn qua máy mới hoặc cài lại Windows. Sau đó tìm tập tin Address book trên máy chương trình mới giống như cách trên. Giả sử trong chương trình mới bạn tìm được tập tin có tên là xx.wab trong thư mục C:\windows\application Data\Microsoft\addressbook\xx.wab thì bạn hãy vào thư mục cũ C:\tam đổi tên tập tin cũ cho giống tên của tập tin mới (ví dụ từ mimosa.wab thành xx.wab). Sau đó chép đè lên thư mục C:\windows\applicationData\Microsoft\addressbook\xx.wab. Khỡi động lại máy.
 8. 673. Ngưng kết nối với tất cả các ổ đĩa mạng Mở Notepad và chép đọan mã dưới đây vào L_Welcome_MsgBox_Title_Text = "Network Drive Zapper" Dim WSHNetwork Dim colDrives, SharePoint Dim CRLF CRLF = Chr(13) & Chr(10) Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") Function Ask(strAction) Dim intButton intButton = MsgBox(strAction, _ vbQuestion + vbYesNo, _ L_Welcome_MsgBox_Title_Text ) Ask = intButton = vbYes End Function If Ask("Do you wish to disconnect all network drives?") Then 'Enumerate network drives into a collection object of type WshCollection Set colDrives = WSHNetwork.EnumNetworkDrives If colDrives.Count = 0 Then MsgBox "There are no network drives to disconnect.", _ vbInformation + vbOkOnly, _ L_Welcome_MsgBox_Title_Text Else For i = 0 To colDrives.Count - 1 Step 2 WshNetwork.RemoveNetworkDrive colDrives(i) Next MsgBox "All network drives disconnected", _ vbInformation + vbOkOnly, _ L_Welcome_MsgBox_Title_Text End If End If Lưu lại và đặt tên cho tập tin này là disconnectmap.vbs 674. Hiển thị tài khỏan Administrator ở màn hình Logon Screen Bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau :
 9. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList Ở phần bên phải bạn tạo khóa Administrator (DWORD Value) và thiết lập cho nó là 1 . Logoff và Logon bạn sẽ thấy tài khỏan Administrator hiện ra ở màn hình Welcome Screen 675. Một số công cụ ẩn trong Windows Private Character Editor (PCE) - Công dụng: Dùng tạo font chữ hay các ký tự đặc biệt sử dụng trong các ứng dụng của Windows. - Cách mở: Nhấn vào menu Start chọn Run gõ vào từ Eudcedit Màn hình “thiết kế” ký tự của PCE là một hình vuông gồm có 64x64 ô nhỏ (pixel). Bạn toàn quyền sáng tạo ký tự hay hình vẽ bất kỳ trong ô này (chỉ hai màu trắng và đen). Sau đó bạn lưu lại kết quả bằng cách chọn menu Edit/ Save Character. Mặc định ký tự này sẽ đuợc lưu trong file Eudc.tte và đuợc nối kết với tất cả các font hệ thống. - Mẹo: Bạn có thể tạo ra các ký tự hình bằng cách tạo hình vẽ bitmap với hai màu trắng đen bằng Photoshop và sau đó nhập (import) vào EUDC cho nó thật đơn giản và nhanh chóng. System Configuration Utility (SCU) - Công dụng: Cấu hình cho hệ thống Windows, các chế độ khởi động và các chương trình tự chạy khi khởi động. - Cách mở: Vào Menu Start/Run, gõ lệnh Msconfig Cửa sổ SCU sẽ hiện lên với sáu thẻ (tab), trong đó: thẻ General cho phép bạn chỉ định chế độ khởi động như Normal (nạp tất cả cấu hình đã có của bạn), Diagnostic (chỉ nạp một số cấu hình, driver cần thiết để tìm lỗi) hay Custom (Chỉ nạp những gì bạn lựa chọn). Ngay tại đây bạn có thể sao lưu hệ thống của mình phòng khi Windows bị trục trặc hay phục hồi các file hệ thống của Windows từ bộ cài đặt gốc.
 10. Thẻ Start Up cho bạn chọn lựa các chuơng trình mà mình muốn tự động chạy khi đăng nhập vào Windows. System File Checker (SFC) - Công dụng: Kiểm tra sự hư hỏng của các file hệ thống trong Windows. - Cách mở: Vào Menu Start/ Run, gõ lệnh sfc. Trong cửa sổ SFC, bạn có hai lựa chọn: * Scan for altered file: SFC sẽ tìm kiếm lỗi trên toàn bộ file hệ thống của Windows. Nếu phát hiện lỗi nó sẽ thông báo để bạn biết và quyết định phục hồi hay không. * Extract one file from installation disk: bạn sẽ tự chỉ định file cần được phục hồi. Lưu ý: Để phục hồi file, bạn cần có đĩa CD chứa bộ cài đặt gốc của Windows. Dr Watson - Công dụng: Công cụ chẩn đoán hư hỏng hệ thống - Cách mở: Vào Menu Start/ Run, gõ Drwatson Bác sĩ Watson sẽ tự động quét (scan) Windows của bạn xem có gì hư hỏng hay không. Nếu không có, bác sĩ sẽ báo là Dr. Watson found nothing obviously unusual (không có gì khác thường xảy ra cả) Ngoài ra, bạn có thể luu các file báo cáo để xem lại bằng cách nhấp vào menu File, chọn Save hay Save As. Để xem chi tiết về các file hệ thống, các trình điều khiển, cấu hình... bạn có thể vào menu View, chọn Advanced View. 676. Không cho phép mở Task Manager Bạn mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\P olicies\System Ở vùng phần bên phải bạn tạo một khóa mang tên là DisableTaskMgr (DWORD Value) và thiết lập nó thành 1 . Khởi động lại máy tính .
 11. 677. Không cho hiển thị màn hình đen khi kết thúc trình diễn Power Point Trong Power Point , khi trình diễn các slide dù để chế độ điều khiển bằng tay hay tự động thì khi kết thúc trình diễn , màn hình thường xuất một slide màu đen trông rất xấu . Nếu bạn muốn khi kết thúc trình diễn , chương trình tự động trở về Power Point mà không hiển thị slide màu đen này , bạn làm như sau : vào menu Tools - Options chọn thẻ View chọn mục End with black slide nhấn OK . 678. Phục hồi với Registry Nếu bạn khởi động Windows ở chế độ Safe Mode nhưng không giải quyết được các vấn đề gây ra sự cố ở Windows. Bạn cũng truy cập vào trình đơn Advanced Option như mục 28, nhưng chọn Last Known Good Configuration và nhấn Enter. Việc khởi động Windows như thế này sẽ sử dụng phiên bản sau cùng của Registry, đây là phiên bản Windows khởi động thành công. Sẽ không có tập tin nào bị Remove.
Đồng bộ tài khoản