11 mẹo sống chung với cơn đau mãn tính

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
34
lượt xem
4
download

11 mẹo sống chung với cơn đau mãn tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những cơn đau mãn tính khiến bạn khó chịu và gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng như "kẻ đùa dai" không chịu buông tha bạn. Tập làm quen với chúng và tìm cách để giảm tần suất những cơn đau đi là điều bạn cần làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 11 mẹo sống chung với cơn đau mãn tính

 1. 11 m o s ng chung v i cơn au mãn tính Nh ng cơn au mãn tính khi n b n khó ch u và gây khó khăn trong sinh ho t hàng ngày. Chúng như "k ùa dai" không ch u buông tha b n. T p làm quen v i chúng và tìm cách gi m t n su t nh ng cơn au i là i u b n c n làm. Xin mách b n m t vài m o có th chung s ng v i nh ng cơn au mãn tính dai d ng. 1. H c cách hít th sâu ho c thi n
 2. Hít th sâu và thi n là phương pháp giúp cơ th thư giãn và gi m au n. Nh ng cơ b p ang m t m i và căng th ng s nh n ư c các tín hi u yên tĩnh t phương pháp này thư giãn. M c dù có r t nhi u phương pháp thi n, nhưng i m chung c a h u h t các phương pháp thi n nh chính
 3. là vi c t o ra th quy n năng nh nhàng b t ngu n t s l p i l p l i. Các tín hi u thư giãn nh này s ư c truy n n cơ b p c a b n. T p trung vào hơi th , g t b m i suy nghĩ và l p i l p l i m t t ho c c m t - m t câu th n chú - làm cho cơ th thư giãn. B n có th t h c thi n theo cách c a riêng mình ho c tìm nm tl ph c ư c hư ng d n c th hơn. Hít th sâu cũng là m t phương pháp thư giãn. Tìm m t v trí không gian yên tĩnh, m t v trí cơ th tho i mái, và ch n t t c m i suy nghĩ xung quanh. Sau ó, hãy tư ng tư ng m t i m ngay bên dư i r n c a b n. Hít th vào ch ó, làm y b ng c a b n v i không khí. không khí i t b ng lên, sau ó i ra ngoài, gi ng như vi c th hơi t m t qu bong bóng. 2. Gi m stress trong cu c s ng c a b n. Stress s khi n các cơn au mãn tính c a b n tr nên d d i hơn.
 4. Các c m xúc tiêu c c như tr m c m, lo âu, căng th ng và t c gi n có th làm tăng m c nh y c m c a cơ th b n i v i các cơn au. Hãy tìm cách ki m soát stress, b n s tăng cư ng kh năng ch ng ch i v i các cơn au mãn tính. M t s k thu t có th giúp gi m b t căng th ng và thúc y s thư giãn: Nghe nh ng lo i nh c d u nh có th khi n tâm lý b n c m th y d ch u hơn, ng th i giúp cho vi c s ng chung v i các cơn au mãn tính tr nên d dàng hơn. Th m chí hi n nay còn có r t nhi u các lo i ĩa ư c thi t k riêng cho m c ích này. Hình nh thư giãn tinh th n (còn g i là hình nh ư c hư ng d n) là m t hình th c giúp b n gi i phóng tinh th n, giúp b n c m nh n ư c s yên bình. Chính nh ng hình nh này s t o ra nh ng hình nh thanh bình, d ch u trong tâm trí c a b n. Thư giãn cơ b p cũng là m t hình th c thư giãn tiên ti n và hi u qu .
 5. 3. Tăng cư ng các endophins t nhiên nh vi c t p th d c nh: Getty images. Endorphins là m t lo i ch t trong não giúp c i thi n tâm tr ng c a b n, ng th i có vai trò quan tr ng trong vi c ngăn ch n các tín hi u au t não b . T p th d c s giúp gi m au hi u qu nh vào tác d ng
 6. tăng cư ng cơ b p, ngăn ch n tình tr ng tái phát c a v t thương, và hơn n a là các cơn au. Thêm vào ó, vi c t p th d c có th giúp b n duy trì cân n ng h p lý, gi m nguy cơ m c các b nh tim m ch và ki m soát lư ng ư ng trong máu – i u này c bi t quan tr ng i v i các trư ng h p m c b nh ti u ư ng. Hãy tham kh o ý ki n bác sĩ t o ra m t thói quen t p th d c h p lý dành cho b n. N u b n ang m c ph i m t vài căn b nh nào ó, ch ng h n như th n kinh ti u ư ng, b n c n h t s c c n tr ng trong các ho t ng h ng ngày, vì v y, hãy tham kh o bác sĩ tìm ra nh ng ho t ng th ch t t t nh t dành cho b n. 4. H n ch u ng rư u Các cơn au có th khi n gi c ng tr nên khó khăn, và rư u có th khi n cho nh ng v n v gi c ng tr nên n ng n hơn. N u b n ang ph i s ng chung v i nh ng cơn au mãn tính, hãy h n ch ho c tránh u ng rư u c i thi n ch t lư ng cu c s ng c a
 7. chính mình. 5. Tham gia vào m t nhóm h tr , g p g nh ng ngư i khác cũng ang b au mãn tính. Khi n v i nh ng ngư i khác cùng b au mãn tính và ư c th u hi u v nh ng gì b n ang tr i qua, b n c m th y b t cô ơn hơn. B n cũng có th h c h i ư c nh ng kinh nghi m th c t t h trong vi c ch ng ch i v i cơn au. Ngoài ra, hãy xem nh ng cu c g p g này như nh ng bu i trao i nghiêm túc v s c kh e. B t c ai cũng có th b tr m c m n u h ang ph i ch ng ch i v i nh ng cơn au mãn tính. Quá trình trò chuy n, tư v n c a nh ng ngư i cùng hoàn c nh s giúp b n h c cách ng phó t t hơn, ng th i tránh ư c nh ng suy nghĩ tiêu c c v n là tác nhân làm cho cơn au tr nên t i t hơn. ng nghĩ r ng vi c yêu c u s giúp , chia s t ngư i khác là m t bi u hi n không lành m nh, trái l i, nó chính là m t
 8. cách th hi n b n lĩnh c a b n khi ph i i di n v i b nh t t. 6. Nói không v i thu c lá nh: Images. Hút thu c lá có th làm tr m tr ng hơn chu kỳ c a các cơn au và làm tăng nguy cơ m c b nh tim m ch và ung thư.
 9. 7. Theo dõi m c au và các ho t ng h ng ngày t hi u qu cao trong vi c i u tr các cơn au, bác sĩ c n bi t c th b n c m th y như th nào trong các ho t ng h ng ngày, c bi t là nh ng chuy n bi n trong các kho ng th i gian gi a nh ng l n khám b nh. Ngoài ra, b n cũng có th s d ng các s y khoa theo dõi au (“pain score”) c a b n. Vào m i cu i ngày, hãy ghi l i các m c au c a b n trên các thang i m t 1 n 10. ng th i, b n cũng c n ph i lưu ý nh ng vi c ã làm trong ngày hôm ó. Hãy mang theo cu n s này trong m i l n i khám b nh – cung c p cho bác sĩ thông tin c n thi t v nh ng cơn au mãn tính c a b n cũng như cách b n ang ch ng ch i v i nó và c m c c a các ho t ng th ch t mà b n tr i qua. 8. Tìm hi u v ph n h i sinh h c gi m m c các cơn au
 10. Thông qua ph n h i sinh h c, b n có th ki m soát ư c các ch c năng khác nhau c a cơ th . Có l i u này i v i b n gi ng như m t câu chuy n khoa h c vi n tư ng, nhưng có b ng ch ng cho th y ph n h i sinh h c có tác d ng t t trong vi c ki m soát các cơn au – ng th i nó cũng không khó th c hi n. Cách ho t ng: B n s eo m t thi t b c m bi n cho phép b n “nghe” và “th y” nh ng ch c năng c a cơ th , ch ng h n như m ch, h tiêu hóa, nhi t cơ th và s căng cơ. Các dòng ngo n ngoèo và/ ho c nh ng ti ng bíp bíp kèm theo trên màn hình s ph n ánh nh ng gì ang x y ra trong cơ th b n. Sau ó, b n s h c cách ki m soát các ư ng ngo n ngoèo và nh ng ti ng bíp bíp. Sau m t vài l n như v y, b não c a b n s ào t o ra nh ng h th ng sinh h c giúp b n tìm hi u các k năng này. 9. Li u pháp massage gi m au
 11. nh: Getty images. Massage có th giúp gi m căng th ng và stress – chính vì v y, ây là phương pháp ang ư c áp d ng khá ph bi n ơi v i nh ng ngư i b au mãn tính, bao g m c au lưng và au c . 10. Ch ăn u ng lành m nh
 12. M t ch ăn u ng cân b ng r t quan tr ng iv i nhi u khía c nh khác nhau trong cơ th b n, c th là h tr quá trình tiêu hóa, gi m nguy cơ m c b nh tim m ch, ki m soát cân n ng và c i thi n lư ng ư ng trong máu. B n nên th c hi n m t ch ăn u ng ít ch t béo và natri, ch y u là t các lo i trái cây tươi và rau qu , các lo i u và h t (h n ch d u m trong quá trình ch bi n), các lo i bánh mì, ngũ c c nguyên ch t, các lo i pho mát ít béo, s a, s a chua và th t n c. 11. Tìm cách phân tâm b n ra kh i cơn au và t n hư ng cu c s ng nhi u hơn n a Khi b n t p trung vào cơn au, nó s càng tr nên t i t hơn. Vì v y, thay vào ó, hãy tìm m t cái gì ó b n thích làm – ch ng h n như m t công vi c khi n b n b n r n và suy nghĩ n m t cái gì ó ch không ph i là cơn au ang hành h b n. V i phương pháp này, b n s không th tránh ư c các cơn au nhưng ít ra cũng có th ki m soát cu c s ng c a mình.
Đồng bộ tài khoản