111 câu đó vui dành cho lứa tuổi học trò

Chia sẻ: boypn89

Những câu đố vui vui, dí dỏm có khi hóc búa là một người bạn đồng hành thân thiết của tất cả chúng ta. Sau những giờ bù đầu bên sách vở hay những giờ làm việc căng thẳng, một câu đố vui có tác dụng như một mẩu truyện cười thú vị. Những cuộc tán gẫu bạn bè sẽ rôm rả hơn nếu có những câu đố hài hước chêm vào. Hoặc khi bạn muốn kiểm tra lại và học hỏi thêm kiến thức, thì những câu đố cũng đóng góp một phần nào đấy. 111 câu đố vui là...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 111 câu đó vui dành cho lứa tuổi học trò

NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
1
Daønh cho tuoåi hoïc troø
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
(Nhaø giaùo Öu tuù, Nhaø thô Vieät Nam ñaàu
tieân vieát baèng chaân)
NHAØ XUAÁT BAÛN
THOÂNG TAÁN THÖÔNG HUYEÀN
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
 
Cuoán saùch naøy cuûa:
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ

4 - Ñaäu vaøng keát vôùi neáp thôm
Laù laøm aùo maëc, roàng oâm phía ngoaøi
Baùnh gì hình truï thuoân daøi
1 - Maët toâi boùng nhoaùng nhö göông Xöù Nam teát ñeán luoân baøy ñoùn xuaân?
Khi toâi thöùc giaác yeâu thöông boài hoài
Nhìn toâi naøo chæ thaáy toâi 5 - Choã naøo cao nhaát noù ngoài
Thaáy bao chuyeän laï buoàn vui coõi ñôøi? Saùng thì ñen nhaùnh ngôøi ngôøi
Hoa raâm tröa tôùi chieàu thôøi traéng phau?
2 - Chaúng ai ôû laïi nhaø naøy
Nhöng luoân taáp naäp keû vaøo ngöôøi ra
Bao nhieâu quaù khöù gaàn xa
 
Ñeán ñaây baïn seõ nhaän ra toû töôøng?3 - Baùnh gì vuoâng vöùc chöõ ñieàn
AÙo maøu laù bieác ñai vieàn doïc ngang
Höông xuaân vò teát noàng naøn
AÊn roài nhôù maõi loøng chaøng Lang Lieâu?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ6 - Muøa gì thôm ngaùt höông sen
11 - Buùt gì laï vaäy baïn ôi
Caùnh hoa phöôïng thaém rôi treân saân tröôøng
Chöõ khoâng heà vieát laïi boâi cho môø?
Nhaø ai vaûi chín ñoû vöôøn
Tieáng con tu huù chaäp chôøn trong möa?
12 - Môùi troâng ngôõ cuïc keïo goâm
Hoïc haønh baïn vaãn sôùm hoâm caäy nhôø
7 - Muøa gì eùn lieäng thoi ñöa
Choã naøo sai soùt, baån dô
Mai vaøng, ñaøo thaém say söa khoe mình?
Moät khi gaëp noù baát ngôø bieán ngay?

8 - Muøa gì thaêm thaúm trôøi xanh
13 - Sinh ra töø nuùi, töø khe
Heo may thoaûng nheï vôøn quanh cuùc vaøng?
 
Töø sau moãi traän möa heø quaù to
Suoái hieàn ñang chaûy neân thô
9 - Muøa gì run raåy non ngaøn
Boãng thaønh suoái döõ xoâ bôø quaën ñau?
Möa phuøn gioù baác, laù vaøng rôi rôi?

14 - Cong cong töïa maûnh traêng non
10 - Moãi khi muoán tính toaùn gì
Coù raêng, coù löôõi maø moàm thì khoâng
Cho tay vaøo tuùi töùc thì laáy ra
Naéng möa naøo coù quaûn coâng
Chaúng caàn giaáy buùt phieàn haø
Suoát ñôøi giuùp vieäc nhaø noâng sôùm chieàu?
Chæ caàn baám nuùt theá laø ñöôïc ngay?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ20 - Chaân gì coù maø laïi khoâng
15 - Bao nhieâu saùch vôû ñoà duøng
Khoâng hình, khoâng löôïng, khoâng troâng thaáy gì?
Sôùm tröa noù môû heát loøng nhaän, trao
Mong ngöôøi chuû noù nhaéc nhau
21 - Chaân gì ñoï söùc Thuûy Teà
Ñöøng laøm noù baån, noù ñau, noù buoàn?
Ngaên doøng nöôùc luõ traøn bôø soâng queâ?
16 - Bao nhieâu tri thöùc, nghó suy
22 - Chaân gì cao ngaát löng trôøi
Noù luoân giuùp baïn cheùp ghi ngaøy ngaøy
Cho ñaát ñoåi ñôøi baïn vôùi ngaøn maây?
Ai khoâng chaêm chæ hoïc baøi
Laø loaøi “ngoãng”, “gaäy” keùo baày vaøo chôi?
23 - Chaân gì tung boït traéng ngôøi
 
Ngaân nga baûn nhaïc muoân ñôøi bieån xanh?
17 - Tieáng vang daäy ñaát, daäy trôøi
Hoâ möa, goïi gioù khaép nôi tuï veà?
24 - Chaân gì chaïy khaép quanh nhaø
Heã maø thieáu noù, gioù oøa vaøo chôi?
18 - Caû gan raïch naùt baàu trôøi
Baèng con dao löûa choùi ngôøi phuùt giaây?
25 - Chaân gì vöõng chaõi nhaát ñôøi
Ñöùng ñaâu chaéc ñoù giuùp ngöôøi naáu ñun?
19 - Chaân gì khoâng chaïy khoâng ñi
Maët trôøi thöùc giaác moãi khi ñeâm taøn?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ


26 - Chaân gì coù cöïa moïc ra
Tìm moài bôùi ñaát xoâng pha keû thuø?


27 - Chaân gì giöõa ngoùn coù maøng
Ñi khoâng ñaõ gioûi, bôi caøng gioûi hôn?


28 - Chaân gì nhaûy caãng khi vui
Khi buoàn ñöùng laëng, bieát nôi ñi veà?


29 - Chaân gì vuoát saéc rôïn ngöôøi
0 
Noåi danh chuùa teå nuùi ñoài oai linh?


30 - Chaân gì nhö boán coät ñình
Böôùc ñi moãi böôùc giaät mình coû caây?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
31 - Haït gì tinh keát bieån trôøi
Long lanh saéc naéng maën moøi laém thay?


32 - Haït gì thôm phöùc, vò cay
Thaân ñen ñuûi töïa ñeâm daøy baïn ôi?


33 - Haït gì nhôù maõi vò buøi
Sinh ngoaøi quaû môùi laï ñôøi xöa nay?


34 - Haït gì nhö buïi bay bay
 
Khi muøa xuaân ñeán hoa say ñoùn chaøo?


35 - Haït gì trong suoát nhö göông
37 - Haït gì nuoâi soáng ngöôøi ngöôøi
Ñaäu treân laù bieác khi maøn ñeâm buoâng?
Chín roài vaøng röïc moät trôøi queâ höông?

36 - Haït gì laáp laùnh aùnh vaøng
38 - Haït gì da deû traéng trôn
Xua boùng ñeâm taøn thaép saùng nôi nôi?
Taém trong nöôùc boûng thaønh côm nuoâi ngöôøi?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ

45 - Haït gì töøng baõi traéng, vaøng
Ñeå cho daõ traøng thích thuù xe chôi?
39 - Haït gì ñen thuûi ñen thui
Naáu cheø aên maùt vöøa buøi vöøa thôm?
46 - Haït gì ñen ñuûi moät ñôøi
Nguû trong loaïi quaû ñoû ngôøi nhö son?
40 - Haït gì trong traéng ngoaøi xanh
Meï vaãn ñeå daønh laøm baùnh, ñoà xoâi?
47 - Haït gì nghìn nghòt vò buøi
Thöùc aên tuyeät haûo suoát ñôøi soùc meâ?
41 - Haït gì theo nöôùc soâng troâi
Laëng leõ xaây boài ñoàng baõi bao la?
48 - Haït ñen laïi nhuoäm maøu hoàng
Môøi nhau caén chaét nhôù loøng An Tieâm?
 
42 - Haït gì loùng laùnh caàu voàng
Sinh ra trong loøng loaøi vaät cuøng teân?
49 - Haït gì nhaün thín, maøu son
Beân ngoaøi voû gioáng da con coùc xuø?
43 - Haït gì lôø löõng khoâng yeân
Neáu bay vaøo maét chôù neân coi thöôøng?
50 - Haït gì ñen nhaùnh, troøn vo
Sinh trong loaïi quaû thôm tho ngoït ngaøo?
44 - Haït gì ñen nhaùnh nhö than
Giaáu trong loaïi quaû maét ñan quanh mình?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
 
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ54 - Nghe theo tieáng goïi Caàn Vöông
Döïng côø khôûi nghóa vieát chöông söû hoàng
51 - Noåi danh vò töôùng nhaø Traàn Höông Kheâ non nöôùc moät vuøng
Bieät taøi möu löôïc thuûy thaàn laäp coâng Vuï Quang chieán tích anh huøng coøn ñaây?
Goùp phaàn ñaïi thaéng Nguyeân Moâng
Baïch Ñaèng saùng maõi teân oâng ñôøi ñôøi?


52 - Leân ba chöa bieát mæm cöôøi
Nghe tin giaëc döõ caát lôøi noùi ngay
Thoaét thaønh traùng só ra tay
 
Giuùp daân cöùu nöôùc roài bay veà trôøi?


53 - Cöùu coâng chuùa, gieát maõng xaø
Laïi veà vui vôùi goác ña xoù ngaøn
Phaù giaëc döõ cöùu giang san
Chæ baèng caây ñaøn chaúng suùng chaúng göôm?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ

58 - Sinh thaønh nôi xöù mieàn Trung
Hy sinh giöõa ñaát anh huøng phöông Nam
55 - OÂng giaø Beán Ngöï toùc baïc phô Nam Kyø Khôûi Nghóa - trang vaøng
Taám loøng yeâu nöôùc bieån khoân so Raïng ngôøi teân chò muoân vaøn aùnh döông?
Ñoâng Du chí lôùn coøn löu maõi
Ngaøn doøng taâm huyeát moãi lôøi thô? 59 - Töø queâ Ñoàng Khôûi, döøa xanh
Thaønh ngöôøi tö leänh noåi danh anh huøng
56 - Teân anh teân bieån lôùn Chieán coâng thaéng Myõ laãy löøng
Chí anh chí non cao Teân baø maõi maõi saùng cuøng söû xanh?
Chaøng sinh vieân ngaøy aáy
Maõi maõi moät vì sao. 60 - Ñöùc taøi, vaên voõ song toaøn
0 
Sôï anh gieo aùnh ñuoác Ñieän Bieân röïc rôõ trang vaøng teân oâng
Giaëc Myõ gieát anh roài Moät trong möôøi vò töôùng huøng
Taám loøng anh yeâu nöôùc Naêm chaâu ngaøn thuûa söû hoàng löu danh?
Muoân naêm coøn saùng ngôøi?
61 - Queâ oâng ñaát Quaûng anh huøng
57 - Taây Hoà, ai nhæ, baïn ôi Moät ñôøi vì nöôùc, moät loøng vì daân
Duy Taân söï nghieäp troïn ñôøi oâng mô? Laøm Thuû töôùng maáy möôi naêm
Ñaûng tin, daân kính; chöõ taâm ngôøi ngôøi?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản