12 thì cơ bản trong tiếng anh

Chia sẻ: danghainamn

12 thì cơ bản trong tiếng anh bao gồm các công thức và cách sử dụng thì trong tiếng anh được biên soạn chi tiết ngắn gọn, dễ tra cứu.

Nội dung Text: 12 thì cơ bản trong tiếng anh

 

  1. 12 THÌ CÔ BAÛN TRONG TIEÁNG ANH Ex: Have you had breakfast? – No, I haven’t. 2.2 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù, coøn keùo daøi I- Simple Present: 1) Caùch thaønh laäp: ñeán hieän taïi. - Caâu khaúng ñònh S + V(s/es); S + am/is/are Ex: My friend Nam has lived in HCM city since 1998. - Caâu phuû ñònh S+ do/does+ not+V; S+am/is/are+ not 2.3 Moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra. - Caâu hoûi Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S? Ex: I have just finished my homework. 2) Caùch duøng chính: Simple Present duøng ñeå dieãn taû: 2.4 Trong caáu truùc: 2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi Be + the first/second… time + S + have/has + V3/ed thöôøng xuyeân. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: Be + the ss nhaát + N + S + have/has + V3/ed always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, Ex: This is the first time I have been to Paris. every day/week/month … She is the most honest person I have ever met. Ex: Mary often gets up early in the morning. 3) Caùc traïng töø thöôøng duøng vôùi thì Present Perfect: just (vöøa môùi), recently/lately (gaàn ñaây), yet (chöa), 2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù. already (roài), ever (ñaõ töøng), never (chöa bao giôø), Ex: The sun rises in the east and sets in the west. since (töø khi ), for (khoaûng), so far/until now/up to 2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo now/up to the present (cho ñeán baây giôø) chöông trình,keá hoaïch. Ex: The last train leaves at 4.45. IV- Present Perfect Continuous: 1) Caùch thaønh laäp: II- Present Continuous: 1) Caùch thaønh laäp: - Caâu khaúng ñònh: S + have/has + been + V-ing - Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing - Caâu phuû ñònh: S + have/has + not + been + V-ing - Caâu phuû ñònh S + am/is/are + not + V-ing - Caâu hoûi Have/Has + S + been + V-ing? - Caâu hoûi Am/Is/Are + S + V-ing? 2) Caùch duøng chính: 2) Caùch duøng chính: Present Continuous duøng ñeå dieãn taû: Present Perfect Continuous duøng ñeå dieãn taû: 2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi(trong luùc * Haønh ñoäng baét ñaàu trong quaù khöù vaø keùo daøi LIEÂN noùi); sau caâu meänh leänh, ñeà nghò. Trong caâu thöôøng coù TUÏC ñeán hieän taïi vaø coøn tieáp dieãn ñeán töông lai, caùc traïng töø: now, right now, at the moment, at thöôøng duøng vôùi How long, since vaø for. present, … Ex: How long have you been waiting for her? Ex: What are you doing at the moment? - I have been waiting for her for an hour. - I’m writing a letter. * Present Perfect: haønh ñoäng hoaøn taát Be quiet! My mother is sleeping. * Present Perfect Continuous: haønh ñoäng coøn tieáp tuïc 2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän V- Simple Past: trong töông lai gaàn. 1) Caùch thaønh laäp: Ex: What are you doing tonight? - Caâu khaúng ñònh S + V2/ed; S + was/were - I am going to the cinema with my father. - Caâu phuû ñònh S + did + not + V; S + was/were + 2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, not thöôøng duøng vôùi today, this week, this month, these - Caâu hoûi Did + S + V?; Was/Were + S? days, … 2) Caùch duøng chính: Simple Past duøng ñeå dieãn taû haønh Ex: What is your daughter doing these days? ñoäng ñaõ xaûy ra vaø hoaøn taát trong quaù khöù vôùi thôøi - She is studying English at the foreign language gian ñöôïc xaùc ñònh roõ. * Caùc traïng töø thöôøng ñi keøm: ago, yesterday, last center. week/month/year, in the past, in 1990... 3) Nhöõng ñoäng töø khoâng duøng ôû Present Continuous: 3.1 Ñoäng töø chæ giaùc quan: hear, see, smell, taste Ex: Uncle Ho passed away in 1969. 3.2 Ñoäng töø chæ tình caûm, caûm xuùc: love, hate, like, VI- Past Continuous: dislike, want, wish 1) Caùch thaønh laäp: 3.3 Ñoäng töø chæ traïng thaùi, söï lieân heä, sôû höõu: look, - Caâu khaúng ñònh S + was/were + V-ing seem, appear, have, own, belong to, need, … - Caâu phuû ñònh S + was/were + not + V-ing 3.4 Ñoäng töø chæ sinh hoaït trí tueä: agree, understand, - Caâu hoûi Was/Were + S + V-ing? remember, know, … 2) Caùch duøng chính: Past Continuous duøng ñeå dieãn taû: 2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra (vaø keùo daøi) vaøo moät thôøi III- Present Perfect: 1) Caùch thaønh laäp: ñieåm hoaëc moät khoaûng thôøi gian trong quaù khöù. - Caâu khaúng ñònh S + have/has+ V3/ed She was studying her lesson at 7 last night. - Caâu phuû ñònh S + have/has + not + V3/ed Ex: What were you doing from 3pm to 6pm yesterday? - Caâu hoûi Have/Has + S + V3/ed? - I was practising English at that time. 2) Caùch duøng chính: 2.2 Moät haønh ñoäng ñang xaûy ra (V-ing) ôû quaù khöù thì Present Perfect duøng ñeå dieãn taû: coù moät haønh ñoäng khaùc xen vaøo (V2/ed). 2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc Ex: He was sleeping when I came. ñònh roõ thôøi ñieåm. While she was cooking dinner, the phone rang.
  2. 2.3 Hai haønh ñoäng dieãn ra song song cuøng luùc trong 2.4 Moät tieân ñoaùn, döï baùo trong töông lai. quaù khöù. Ex: People will travel to Mars one day. Ex: While I was doing my homework, my younger 3) Moät soá traïng töø chæ thôøi gian thöôøng gaëp: tomorrow, tonight, next week/month/year, some day, brother was playing video games. in the future, … VII- Past Perfect: 1) Caùch thaønh laäp: * LÖU YÙ: Caùch duøng cuûa be going to + V: - Caâu khaúng ñònh S + had + V3/ed + Dieãn taû yù ñònh (khoâng coù trong keá hoaïch) - Caâu phuû ñònh S + had+ not + V3/ed Ex: I have saved some money. I am going to buy a new - Caâu hoûi Had + S + V3/ed? computer. 2) Caùch duøng chính: Past Perfect duøng ñeå dieãn taû: (Toâi ñaõ ñeå daønh ñöôïc moät ít tieàn. Toâi ñònh mua moät 2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn taát tröôùc moät thôøi maùy vi tính môùi.) ñieåm hoaëc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù. + Dieãn taû moät döï ñoaùn coù caên cöù (haønh ñoäng tröôùc duøng HAD + V3/ed, haønh ñoäng sau Ex: Look at those clouds. It’s going to rain. duøng V2/ed). (Haõy nhìn nhöõng ñaùm maây ñoù kìa. Trôøi saép möa.) Ex: We had had dinner before 8 o’clock last night. X- Future Continuous: Lucie had learnt English before she came to England. 1) Caùch thaønh laäp: 2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra nhöng chöa hoaøn thaønh, - Caâu khaúng ñònh S + will/shall + be + V-ing tính ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong quaù khöù. - Caâu phuû ñònh S + will/shall + not + be + V-ing Ex: By the time I left that school, I had taught there for - Caâu hoûi Will/Shall + S + be + V-ing? 10 years.(Tôùi luùc toâi rôøi ngoâi tröôøng aáy, toâi ñaõ daïy 2) Caùch duøng chính: Future Continuous duøng ñeå dieãn taû ñöôïc 10 naêm.) moät haønh ñoäng seõ ñang dieãn ra ôû moät thôøi ñieåm hay 3) Past Perfect thöôøng duøng vôùi caùc töø sau ñaây: moät khoaûng thôøi gian trong töông lai. * After, before, when, as, once Ex: This time next week I will be playing tennis. Ex: When I got to the station, the train had already left. We’ll be working hard all day tomorrow. * No sooner … than (vöøa môùi … thì). XI- Future Perfect: * Hardly/Scarely … when (vöøa môùi … thì). 1)Caùch thaønh laäp: Ex: He had no sooner returned from abroad than he - Caâu khaúng ñònh S + will/shall + have + V3/ed fell ill. ---> No sooner had he returned from abroad - Caâu phuû ñònh S + will/shall + not + have + than he fell ill. (Anh aáy vöøa môùi trôû veà töø nöôùc ngoaøi V3/ed thì ñaâm ra beänh.) - Caâu hoûi Will/Shall + S + have + V3/ed? * It was not until … that … (maõi cho tôùi … môùi …) 2) Caùch duøng chính: Future Perfect duøng ñeå dieãn taû: Not until … that … (maõi cho tôùi … môùi …) 2.1 Moät haønh ñoäng seõ hoaøn taát tröôùc moät thôøi ñieåm Ex: It was not until I had met her that I understood trong töông lai. the problem. → Not until I had met her did I Ex: It’s now 7pm. I will have finished teaching this understand the problem. (Maõi tôùi khi toâi gaëp coâ ta, toâi class by 8.30 pm. ( Baây giôø laø 7 giôø toái. Toâi seõ daïy môùi hieåu ñöôïc vaán ñeà.) xong lôùp naøy luùc 8 giô 30.) 2.2 Moät haønh ñoäng seõ hoaøn taát tröôùc moät haønh ñoäng VIII- Past Perfect Continuous 1) Caùch thaønh laäp: khaùc trong töông lai. - Caâu khaúng ñònh S + had + been + V-ing Ex: By the time you come back, I will have written this - Caâu phuû ñònh S + had + not + been + V-ing letter.(Vaøo luùc anh trôû laïi, toâi seõ vieát xong laù thö naøy.) - Caâu hoûi Had + S + been + not + V-ing? * Thì naøy thöôøng ñöôïc baét ñaàu baèng By + time ( By 2) Caùch duøng chính: Past Perfect Continuous duøng ñeå then, By the time, By the end of this nhaán maïnh tính LIEÂN TUÏC cuûa haønh ñoäng cho ñeán week/month/year). khi moät haønh ñoäng khaùc xaûy ra trong quaù khöù. XII- Future Perfect Continuous: Ex: When she arrived, I had been waiting for 3 hours. 1) Caùch thaønh laäp: - Caâu khaúng ñònh S + will/shall + have + been + V-ing IX- Simple Future: 1) Caùch thaønh laäp: - Caâu phuû ñònh S + will/shall+not+have+been+V-ing - Caâu khaúng ñònh S + will/shall + V - Caâu hoûi Will/Shall + S + have + been + V-ing? - Caâu phuû ñònh S + will/shall + not + V 2) Caùch duøng chính: Future Perfect Continuous duøng ñeå - Caâu hoûi Will/Shall + S + V? nhaán maïnh tính LIEÂN TUÏC cuûa haønh ñoäng so vôùi moät 2) Caùch duøng chính: Simple Future duøng ñeå dieãn taû: thôøi ñieåm naøo ñoù hoaëc haønh ñoäng khaùc trong töông 2.1 Moät haønh ñoäng seõ xaûy ra trong töông lai. lai. Ex: I will call you tomorrow. Ex: By next month, he will have been working in the 2.2 Moät quyeát ñònh ñöa ra vaøo luùc noùi. office for ten years. Ex: It’s cold. I’ll shut the window. When George gets his degree, he will have been 2.3 Moät quyeát taâm, lôøi höùa, ñeà nghò, yeâu caàu. studying at Oxford for four years. Crated by Dang Hai Nam Ex: I will lend you the money.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản