12B/GDĐT Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
6
download

12B/GDĐT Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '12b/gdđt đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12B/GDĐT Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 12B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §µO T¹O TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP CHIA THEO TØNH\THµNH PHè Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số phòng Số xưởng Số giáo Số học Số học sinh Số trường Số thư viện Mã số thí nghiệm thực tập viên sinh tốt nghiệp (trường) (thư viện) (phòng) (xưởng) (người) (người) (người) A B 1 2 3 4 5 6 7 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 329 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 329

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản