12B/GTVT-HK Trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

12B/GTVT-HK Trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '12b/gtvt-hk trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12B/GTVT-HK Trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 12B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRÞ GI¸ Vµ S¶N L¦îNG Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... XUÊT KHÈU DÞCH Vô Kü THUËT (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: TH¦¥NG M¹I HµNG KH¤NG Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Ng©n hµng Nhµ n−íc Kế Thực Thực hiện Đơn Mã số hoạch hiện so với cùng vị tính năm năm kỳ (%) A B C 1 2 3 A. Trị giá xuất khẩu 01 Triệu đ I. Thu dịch vụ cảng hàng không 02 Triệu đ 1. Thu phục vụ hành khách 03 " 2. Thu phục vụ hạ/cất cánh, sân đỗ 04 " 3. Thu cho thuê trang thiết bị chuyên ngành 05 " 248 4. Thu dịch vụ soi chiếu an ninh 06 " 5. Thu cho thuê mặt bằng tại nhà ga 07 " 6. Thu cho thuê mặt bằng quảng cáo 08 " II. Thu điều hành bay 09 Triệu đ B. Sản lượng 10 1. Cất/hạ cánh 11 Chuyến 2. Số chuyến bay điều hành 12 " 3. Số km điều hành 13 1000km Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 248

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản