14B/GTVT-HH Thu phí dịch vụ hàng hải

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

14B/GTVT-HH Thu phí dịch vụ hàng hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '14b/gtvt-hh thu phí dịch vụ hàng hải', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 14B/GTVT-HH Thu phí dịch vụ hàng hải

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 14 B/GTVT-HH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU PHÝ DÞCH Vô HµNG H¶I Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... (N¨m) (Côc Hµng h¶i ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch Thực hiện So với năm Mã số năm năm trước (%) A B 1 2 3 Tổng trị giá 01 Chia theo loại dịch vụ 1. Thu dịch vụ bảo đảm hàng hải 02 2. Thu dịch vụ cảng biển 03 Chia theo tỉnh/thành phố 257 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 257

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản