15 mẫu bìa giáo án hóa học

Chia sẻ: phuonglientg

Tài liệu tham khảo 15 mẫu bìa giáo án hóa học

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 15 mẫu bìa giáo án hóa học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT
Giáo viên:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT
Giáo viên:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG

Giáo viên:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
Giáo viên:
Giáo viên:
PHÒNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG
Giáo viên:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÖ an
Trêng trung häc phæ th«ng ®« l¬ng 3
gi¸o ¸n
gi¶i tÝch 12 
(ban tù nhiªn)
Hä vµ tªn gi¸o viªn:  Phïng ThÞ Thu LiÔu
                  Bé m«n : 
To¸n
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC KIẾN XƯƠNG
TRƯỜNG THCS NAM CAO

*** **
GIÁO VIÊN : XXXXXXXXXXXX
NĂM HỌC 2009 - 2010
Phßng gd&®t quúnh lu
Trêng tiÓu häc quúnh ch©u A
phßng gi¸o dôc Vµ §µO T¹O QuúNH L¦U
t ­êng thcs QuúNH CH¢U
tr
N¨m häc 2009 ­ 2010

Gi¸o ¸n GV : NguyÔn Hång Minh
LỚP :

Tr­êng THCS §Þnh H­ng
Gi¸o ¸n : h×nh häc 8
GV: Bïi V¨n 
Hïng
N¨m häc: 2008 ­ 2009
  
Ph ß n g   D  
G &   T  . . . . . .
§ . . . . . . 
. . . . ..
T r ­ ê n g   H C S ....... ...
T ....... ...
.
K Õ H o¹c
  h gi n
¶ g  ¹y
d  
H ä v   n g ¸  in : .. .. .. .. . .. .. .. ..
  µtª   i o v ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .. .. .. . .. .. .. .. .
T æ  huyª
c n 
m «n  .......................
:.............. .........
G i¶ng d¹y 
m «n : ¢ m  n h ¹ c
N
a
ê
m
      h

c
20
0
8
-2
0
09
Giaùo vieân: Phaïm Phong Ñoä


N¨m häc: 2008 ­ 2009
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC KIẾN XƯƠNG
TRƯỜNG THCS NAM CAO
     
GIÁO VIÊN: NGUYỄN MINH CHIẾN


NĂM HỌC 2009 ­ 2010
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản