150 câu hỏi trắc nghiệm vật lý

Chia sẻ: Vi Chienthang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
237
lượt xem
79
download

150 câu hỏi trắc nghiệm vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên môn vật lý - 150 câu hỏi trắc nghiệm vật lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 150 câu hỏi trắc nghiệm vật lý

 1. 1. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña mét chÊt ®iÓm M dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng: π π − x = 6sin(10t- ) (cm). Li ®é cña M khi pha dao ®éng b»ng 6 lµ A. x = 30 cm B. x = 32 cm C. x = -3 cm D. x = -30 cm 2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T1 = 1,5s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã chiÒu dµi l2 dao ®éng ®iÒu hßa cã chu k× lµ T 2 = 2 s. T¹i n¬i ®ã, chu k× cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = l1 + l2 sÏ dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× lµ bao nhiªu? A. T = 3,5 s B. T = 2,5 s C. T = 0,5 s D. T = 0,925 s 3. Chän ph¸t biÓu ®óng trong nh÷ng ph¸t biÓu sau ®©y. A. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc vµ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i. B. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc tiÓu. C. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn th× vËn tèc triÖt tiªu vµ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i. D. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn ©m th× vËn tèc vµ gia tèc cã trÞ sè ©m. 4. Ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña mét chÊt ®iÓm M cã d¹ng x = Asint (cm). Gèc thêi gian ®îc chän vµo lóc nµo? A.. VËt qua vÞ trÝ x = +A B.. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng C. VËt qua vÞ trÝ x = -A D. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m 5. Mét vËt cã khèi lîng m treo vµo lß xo cã ®é cøng k. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 3cm th× chu k× dao ®éng cña nã lµ T = 0,3s. NÕu kÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 6cm th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ A. 0,3 s C. 0,6 s B. 0,15 s D. 0,423 s 6. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña 3 dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng π x = 2sin ωt (cm), x2 = 3sin(ωt − ) (cm), x3 = 2 cos(ωt )(cm) KÕt luËn nµo sau ®©y 1 2 lµ ®óng? A. x1, x2 ngîc pha. B. x1, x3 ngîc pha C. x2, x3 ngîc pha. D. x2, x3 cïng pha.
 2. 7. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ n¨ng lîng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lß xo? A. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi b×nh ph¬ng biªn ®é dao ®éng. B. Cã sù chuyÓn hãa qua l¹i gi÷a ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng nhng c¬ n¨ng ®îc b¶o toµn. C. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi ®é cøng k cña lß xo. D. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo biÕn thiªn theo quy luËt hµm sè sin víi tÇn sè b»ng tÇn sè cña dao ®éng ®iÒu hßa. 8. Cho dao ®éng ®iÒu hßa cã ph¬ng tr×nh täa ®é: x = 3cost (cm). Vect¬ Fresnel biÓu diÔn dao ®éng trªn cã gãc hîp víi trôc gèc Ox ë thêi ®iÓm ban ®Çu lµ A. 0 rad π B. 6 rad π C. 2 rad π − D. 2 rad 9. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét qu¶ cÇu khèi lîng m g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Khi vËt ®øng yªn, lß xo d·n 10cm. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng, ngêi ta truyÒn cho qu¶ cÇu mét vËn tèc ®Çu v 0 = 60cm/s híng xuèng. LÊy g = 10m/s2. Biªn ®é cña dao ®éng cã trÞ sè b»ng A. 6 cm B. 0,3 m C. 0,6 m D. 0,5 cm 10. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét qu¶ cÇu khèi lîng m = 0,4 kg g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Khi vËt ®øng yªn, lß xo d·n 10cm. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng, ngêi ta truyÒn cho qu¶ cÇu mét vËn tèc v 0 = 60 cm/s híng xuèng. LÊy g = 10m/s 2. Täa ®é qu¶ cÇu khi ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng lµ A. 0,424 m B. ± 4,24 cm C. -0,42 m D. ± 0,42 m 11. N¨ng lîng cña mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa A. t¨ng 9 lÇn khi biªn ®é t¨ng 3 lÇn. B. gi¶m 8 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 2 lÇn. C. gi¶m 16 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 9 lÇn. D. gi¶m lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 3 lÇn. 12. Mét vËt cã khèi lîng m = 1 kg dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T = 2 s. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng víi vËn tèc v0 = 31,4 cm/s. Khi t = 0, vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x = 5 cm theo chiÒu d¬ng quÜ ®¹o. LÊy p2 = 10. Ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña vËt lµ π A. x = 10 sin(pt + ) (cm) 6
 3. π B. x = 10 sin(pt + ) (cm) 3 π C. x = 10 sin(pt - ) (cm) 6 5π D. x = 10 sin(pt - ) (cm) 6 13. Mét vËt cã khèi lîng m = 1 kg dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T = 2 s. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng víi vËn tèc v0 = 31,4 cm/s. Khi t = 0, vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x = 5 cm ngîc chiÒu d¬ng quÜ ®¹o. LÊy p2 = 10. Ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña vËt lµ π A. x = 10 sin(pt + ) (cm) 6 π B. x = 10 sin(pt + ) (cm) 3 π C. x = 10 sin(pt - ) (cm) 6 5π D. x = 10 sin(pt + ) (cm) 6 14. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa, cïng ph¬ng, cïng tÇn sè cã ph- 2π ¬ng tr×nh: x1 = 3sin(4pt + ) (cm) ; x2 = 3sin4pt (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt 3 cã ph¬ng tr×nh π A. x = 3 sin(4pt + ) (cm) 3 2π B. x = 3sin(4pt + ) (cm) 3 π C. 3sin(4pt + ) (cm) 6 π D. 3sin(4pt - ) (cm) 6 15. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai? A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian. B. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng chÞu t¸c dông cña mét ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn hoµn. C. Khi céng hëng dao ®éng x¶y ra, tÇn sè dao ®éng cìng bøc cña hÖ b»ng tÇn sè riªng cña hÖ dao ®éng ®ã. D. TÇn sè cña dao ®éng cìng bøc lu«n b»ng tÇn sè riªng cña hÖ dao ®éng. 16. Lùc t¸c dông g©y ra dao ®éng ®iÒu hßa cña mét vËt lu«n …………… MÖnh ®Ò nµo sau ®©y kh«ng phï hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trªn? A. biÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi gian. B. híng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. C. cã biÓu thøc F = -kx D. cã ®é lín kh«ng ®æi theo thêi gian. 17. N¨ng lîng cña mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa A. t¨ng 16 lÇn khi biªn ®é t¨ng 2 lÇn vµ chu k× gi¶m 2 lÇn. B. gi¶m 4 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ khèi lîng t¨ng 2 lÇn.
 4. C. gi¶m 9 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 2 lÇn. D. gi¶m 25/4 lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 2 lÇn. 18. Mét con l¾c lß xo gåm vËt nÆng khèi lîng m = 0,1 kg, lß xo cã ®é cøng k = 40 N/m. Khi thay m b»ng m’ = 0,16 kg th× chu k× cña con l¾c t¨ng A. 0,0038 s B. 0,083 s C. 0,0083 s D. 0,038 s 19. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng cã vËt nÆng khèi lîng m = 100g ®ang dao ®éng ®iÒu hßa. VËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ 31,4 cm/s vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 4 m/s2. LÊy p2 = 10. §é cøng cña lß xo lµ A. 16 N/m B. 6,25 N/m C. 160 N/m D. 625 N/m 20. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph¬ng, cïng tÇn sè cã ph- ¬ng tr×nh: x1 = 5sin(pt - p/2) (cm); x 2 = 5sinpt (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt cã ph¬ng tr×nh A. x = 5 2 sin(pt -p/4 ) (cm) B. x = 5 2 sin(pt + p/6) (cm) C. x = 5sin(pt + p/4) (cm) D. x = 5sin(pt - p/3) (cm) 21. Chän ph¸t biÓu ®óng. A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã tÇn sè gi¶m dÇn theo thêi gian. B. Dao ®éng tù do lµ dao ®éng cã biªn ®é chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña hÖ, kh«ng phô thuéc c¸c yÕu tè bªn ngoµi. C. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng duy tr× nhê ngo¹i lùc kh«ng ®æi. D. Dao ®éng tuÇn hoµn lµ dao ®éng mµ tr¹ng th¸i dao ®éng ®îc lÆp l¹i nh cò sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau. 22. Chän ph¸t biÓu sai. A. Dao ®éng ®iÒu hßa lµ dao ®éng ®îc m« t¶ b»ng mét ®Þnh luËt d¹ng sin (hoÆc cosin) theo thêi gian, x = Asin(wt+ϕ), trong ®ã A, w, ϕ lµ nh÷ng h»ng sè. B. Dao ®éng ®iÒu hßa cã thÓ ®îc coi nh h×nh chiÕu cña mét chuyÓn ®éng trßn ®Òu xuèng mét ®êng th¼ng n»m trong mÆt ph¼ng quü ®¹o. C. Dao ®éng ®iÒu hßa cã thÓ ®îc biÓu diÔn b»ng mét vect¬ kh«ng ®æi. D. Khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa th× vËt ®ã còng dao ®éng tuÇn hoµn. 23. Khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa, ph¸t biÓu nµo sau ®©y cã néi dung sai? A. Khi vËt ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng th× ®éng n¨ng t¨ng dÇn. B. Khi vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ biªn th× thÕ n¨ng gi¶m dÇn. C. Khi vËt ë vÞ trÝ biªn th× ®éng n¨ng triÖt tiªu. D. Khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng th× ®éng n¨ng b»ng c¬ n¨ng. 24. Sù dao ®éng ®îc duy tr× díi t¸c dông cña mét ngo¹i lùc tuÇn hoµn ®îc gäi lµ A. dao ®éng tù do.
 5. B. dao ®éng cìng bøc. C. dao ®éng riªng. D. dao ®éng tuÇn hoµn. 25. Hai dao ®éng ®iÒu hßa thµnh phÇn cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cïng pha cã biªn ®é lµ A1 vµ A2 víi A2=3A1 th× dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é A lµ A. A1. B. 2A1. C. 3A1. D. 4A1. 26. Bíc sãng ®îc ®Þnh nghÜa A. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph¬ng truyÒn sãng mµ dao ®éng cïng pha. B. lµ qu·ng ®êng sãng truyÒn ®i ®îc trong mét chu k×. C. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót sãng gÇn nhau nhÊt trong hiÖn tîng sãng dõng. D. nh c©u A hoÆc c©u B. 27. Trong hiÖn tîng giao thoa sãng, nh÷ng ®iÓm trong m«i trêng truyÒn sãng lµ cùc tiÓu giao thoa khi hiÖu ®êng ®i cña sãng tõ hai nguån kÕt hîp tíi lµ λ A. d2 - d1 = k 2 λ B. d2 - d1 = (2k + 1) 2 C. d2 - d1 = k λ λ D. d2 - d1 = (k + 1) 2 28. Mét sîi d©y ®µn håi dµi l = 100 cm, cã hai ®Çu A vµ B cè ®Þnh. Mét sãng truyÒn trªn d©y víi tÇn sè 50 Hz th× ta ®Õm ®îc trªn d©y 3 nót sãng, kh«ng kÓ 2 nót A, B. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ A. 30 m/s B. 25 m/s C. 20 m/s D. 15 m/s 29. Sãng däc A. chØ truyÒn ®îc trong chÊt r¾n. B. truyÒn ®îc trong chÊt r¾n, chÊt láng vµ chÊt khÝ. C. truyÒn ®îc trong chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ vµ c¶ ch©n kh«ng. D. kh«ng truyÒn ®îc trong chÊt r¾n. 30. §é to cña ©m lµ mét ®Æc tÝnh sinh lý phô thuéc vµo A. vËn tèc ©m. B. bíc sãng vµ n¨ng lîng ©m. C. tÇn sè vµ møc cêng ®é ©m. D. vËn tèc vµ bíc sãng. 31. Trong hiÖn tîng giao thoa sãng, nh÷ng ®iÓm trong m«i trêng truyÒn sãng lµ cùc ®¹i giao thoa khi hiÖu ®êng ®i cña sãng tõ hai nguån kÕt hîp tíi lµ
 6. λ A. d2 - d1 = k 2 λ B. d2 - d1 = (2k + 1) 2 C. d2 - d1 = k λ λ D. d2 - d1 = (k + 1) 2 32. Sãng ngang truyÒn ®îc trong c¸c m«i trêng nµo? A. R¾n vµ mÆt tho¸ng chÊt láng B. Láng vµ khÝ C. R¾n, láng vµ khÝ D. KhÝ vµ r¾n 33. Khi sãng truyÒn cµng xa nguån th× …………… cµng gi¶m. Chän côm tõ thÝch hîp nhÊt trong c¸c côm tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho hîp nghÜa. A. n¨ng lîng sãng B. biªn ®é sãng C. vËn tèc truyÒn sãng. D. biªn ®é sãng vµ n¨ng lîng sãng 34. Sãng truyÒn theo mét sîi d©y ®îc c¨ng n»m ngang vµ rÊt dµi. BiÕt ph¬ng tr×nh sãng t¹i nguån O cã d¹ng uO = 3sin4 π t (cm,s), vËn tèc truyÒn sãng lµ v = 50 cm/s. NÕu M vµ N lµ 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng cïng pha víi nhau vµ ngîc pha víi O th× kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn M vµ N lµ A. 25 cm vµ 75 cm B. 37,5 cm vµ 12,5 cm C. 50 cm vµ 25 cm D. 25 cm vµ 50 cm 35. Ph¬ng tr×nh sãng t¹i nguån O cã d¹ng: u O = 3sin10 π t (cm,s), vËn tèc truyÒn sãng lµ v = 1m/s th× ph¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M c¸ch O mét ®o¹n 5cm cã d¹ng π u = 3sin(10π t + )(cm) 2 A. u = 3sin(10π t + π )(cm) B. π u = 3sin(10π t − )(cm) 2 C. u = 3sin(10π t − π )(cm) D. 36. Thùc hiÖn giao thoa sãng c¬ víi 2 nguån kÕt hîp S 1 vµ S2 ph¸t ra 2 sãng cã cïng biªn ®é 1cm, bíc sãng λ = 20cm th× t¹i ®iÓm M c¸ch S 1 mét ®o¹n 50 cm vµ c¸ch S 2 mét ®o¹n 10 cm sÏ cã biªn ®é A. 2 cm B. 0 cm C. 2 cm 2 D. 2 cm
 7. 37. Trong mét m«i trêng cã giao thoa cña hai sãng kÕt hîp th× hai sãng thµnh phÇn t¹i nh÷ng ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é tæng hîp cùc ®¹i sÏ cã ®é lÖch pha lµ A. ∆ϕ = k 2π B. ∆ϕ = (2k + 1) π π C. ∆ϕ = (2k + 1) 2 D. ∆ϕ = kπ 38. Hai nguån sãng kÕt hîp S1 vµ S2 (S1S2 = 12cm) ph¸t 2 sãng kÕt hîp cïng tÇn sè f = 40Hz, vËn tèc truyÒn sãng trong m«i trêng lµ v = 2m/s. Sè v©n giao thoa cùc ®¹i xuÊt hiÖn trong vïng giao thoa lµ A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 39. VËn tèc cña sãng truyÒn trªn mét sîi d©y ®µn håi sÏ phô thuéc vµo A. biªn ®é sãng. B. gia tèc träng truêng. C. bíc sãng. D. søc c¨ng d©y. 40. TÇn sè cña mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét m«i trêng cµng cao th× A. bíc sãng cµng nhá. B. chu k× cµng t¨ng. C. biªn ®é cµng lín. D. vËn tèc truyÒn sãng cµng gi¶m. 41. Sãng nµo trong nh÷ng sãng nªu sau ®©y lµ sãng däc? A. Sãng ©m. B. Sãng ®iÖn tõ. C. Sãng trªn mÆt níc. D. Sãng thÇn. 42. ¢m thanh truyÒn nhanh nhÊt trong m«i trêng nµo sau ®©y? A. Kh«ng khÝ. B. Níc. C. S¾t. D. KhÝ hi®r«. 43. Khi sãng ©m truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo trong níc, ®¹i lîng nµo sau ®©y lµ kh«ng ®æi? A. VËn tèc. B. Biªn ®é. C. TÇn sè. D. Bíc sãng. 44. Trong cïng mét m«i trêng truyÒn sãng, sãng cã tÇn sè 200Hz sÏ cã ……. gÊp ®«i sãng cã tÇn sè 400 Hz. H·y t×m tõ thÝch hîp nhÊt trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho hîp nghÜa. A. chu k× B. biªn ®é
 8. C. bíc sãng D. tÇn sè gãc 45. Sãng ngang lµ sãng cã ph¬ng dao ®éng A. n»m ngang. B. th¼ng ®øng. C. vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn sãng. D. trïng víi ph¬ng truyÒn sãng. 46. §¹i lîng nµo sau ®©y cña sãng kh«ng phô thuéc m«i trêng truyÒn sãng? A. TÇn sè dao ®éng cña sãng. B. VËn tèc sãng. C. Bíc sãng. D. TÇn sè sãng, vËn tèc sãng vµ bíc sãng. 47. Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ph¸t biÓu nµo sai? A. Qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ qu¸ tr×nh truyÒn n¨ng lîng. B. Trong sù truyÒn sãng chØ cã pha dao ®éng truyÒn ®i, c¸c ph©n tö vËt chÊt dao ®éng t¹i chç. C. Sãng c¬ häc lµ sù lan truyÒn cña dao ®éng trong m«i trêng vËt chÊt theo thêi gian. D. VËn tèc truyÒn sãng trong m«i trêng lµ h÷u h¹n. 48. Chän ph¸t biÓu ®óng vÒ miÒn nghe ®îc ë tai ngêi? A. MiÒn nghe ®îc phô thuéc vµo biªn ®é vµ tÇn sè cña sãng ©m. B. MiÒn nghe ®îc lµ miÒn giíi h¹n gi÷a ngìng nghe vµ ngìng ®au. C. MiÒn nghe ®îc cã møc cêng ®é tõ 0 ®Õn 130 dB. D. C¶ ba ph¸t biÓu trªn ®Òu ®óng. 49. Chän ph¸t biÓu sai trong c¸c ph¸t biÓu sau. A. Bíc sãng lµ ®o¹n ®êng sãng truyÒn ®îc trong kho¶ng thêi gian mét chu k× cña sãng. B. Trªn mét ®êng truyÒn sãng, hai ®iÓm c¸ch nhau béi sè nguyªn lÇn nöa bíc sãng th× dao ®éng ngîc pha nhau. C. Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai ®iÓm trªn mét ®êng truyÒn sãng vµ dao ®éng cïng pha. D. Trªn mét ®êng truyÒn sãng, hai ®iÓm c¸ch nhau béi sè ch½n lÇn nöa b- íc sãng th× dao ®éng ®ång pha. 50. Quan s¸t sãng dõng trªn d©y AB dµi l = 2,4m ta thÊy cã 7 ®iÓm ®øng yªn, kÓ c¶ hai ®iÓm ë hai ®Çu A vµ B. BiÕt tÇn sè sãng lµ 25Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ A. 20m/s B. 10m/s C. 8,6m/s D. 17,1m/s 51. Dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ dßng ®iÖn …………………… Trong c¸c côm tõ sau, côm tõ nµo kh«ng thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trªn? A. mµ cêng ®é biÕn thiªn theo d¹ng hµm sin. B. mµ cêng ®é biÕn thiªn theo d¹ng hµm cosin. C. ®æi chiÒu mét c¸ch ®iÒu hßa. D. dao ®éng ®iÒu hßa.
 9. 52. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã cuén thuÇn 1 π c¶m cã ®é tù c¶m L = H cã biÓu thøc: u = 200sin(100 pt + ) (V). BiÓu thøc cña π 2 cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ π A. i = 2sin (100 pt + ) (A) 4 π B. i = 2sin (100 pt + ) (A) 2 π C. i = 2sin (100 pt - ) (A) 2 D. i = 2 sin (100 pt ) (A) π π 53. Cho mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. BiÕt L = H, C = F. §Æt vµo hai 2 2 ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ cã biÓu thøc: u = 120sin 100 pt (V). Thay ®æi R ®Ó cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i. Khi ®ã A. cêng ®é hiÖu dông trong m¹ch lµ Imax = 2 A. B. c«ng suÊt m¹ch lµ P = 240 W. C. ®iÖn trë R = 0. D. c«ng suÊt m¹ch lµ P = 0. 54. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu lµ: u = 100sin(100 pt - π π ) (V), cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lµ: i = 4 sin(100 pt - ) (A). C«ng suÊt tiªu thô 2 2 cña ®o¹n m¹ch ®ã lµ A. 200 W B. 400 W C. 800 W D. mét gi¸ trÞ kh¸c. 55. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã r«to lµ mét nam ch©m ®iÖn gåm 10 cÆp cùc. §Ó ph¸t ra dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 50 Hz th× vËn tèc quay cña r«to ph¶i b»ng A. 300 vßng/phót B. 500 vßng/phót C. 3000 vßng /phót D. 1500 vßng/phót. 56. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc mçi pha lµ 220 V. BiÕt c«ng suÊt cña ®éng c¬ lµ 10,56 kW vµ hÖ sè c«ng suÊt b»ng 0,8. Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông qua mçi cuén d©y cña ®éng c¬ lµ A. 2 A B. 6 A C. 20 A D. 60 A 57. Nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra sù hao phÝ n¨ng lîng trong m¸y biÕn thÕ lµ do A. hao phÝ n¨ng lîng díi d¹ng nhiÖt n¨ng táa ra ë c¸c cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp cña m¸y biÕn thÕ. B. lâi s¾t cã tõ trë vµ g©y dßng Fuc«. C. cã sù thÊt tho¸t n¨ng lîng díi d¹ng bøc x¹ sãng ®iÖn tõ.
 10. D. tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n nªu trong A, B, C. 58. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin cã cêng ®é hiÖu dông lµ 2 2 A th× cêng ®é dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng A. 2A 1 A B. 2 C. 4A D. 0,25A 59. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V. Gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ ®ã b»ng bao nhiªu? A. 156V B. 380V C. 310V D. 440V 60. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V. Gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ ®ã b»ng bao nhiªu? A. 156V B. 380V C. 310V D. 440V 61. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã cêng ®é i = 5 2 sin100pt (A) th× trong 1s dßng ®iÖn ®æi chiÒu A. 100 lÇn. B. 50 lÇn. C. 25 lÇn. D. 2 lÇn. 62. §èi víi dßng ®iÖn xoay chiÒu, cuén c¶m cã t¸c dông A. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng nhá cµng bÞ c¶n trë nhiÒu. B. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng Ýt bÞ c¶n trë. C. ng¨n c¶n hoµn toµn dßng ®iÖn. D. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng bÞ c¶n trë nhiÒu. 63. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin qua m¹ch ®iÖn chØ cã ®iÖn trë thuÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë A. chËm pha ®èi víi dßng ®iÖn. B. nhanh pha ®èi víi dßng ®iÖn. C. cïng pha víi dßng ®iÖn. π D. lÖch pha ®èi víi dßng ®iÖn 2 . 64. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn tîng céng hëng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®îc diÔn t¶ theo biÓu thøc nµo sau ®©y? 1 A. w = L C
 11. 1 B. f = 2π L C 1 C. w = L C 2 1 D. f = 2πL C 2 65. Khi cho dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc i = I 0sinwt (A) qua m¹ch ®iÖn chØ cã tô ®iÖn th× hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai cùc tô ®iÖn A. nhanh pha ®èi víi i. B. cã thÓ nhanh pha hay chËm pha ®èi víi i tïy theo gi¸ trÞ ®iÖn dung C. π C. nhanh pha 2 ®èi víi i. π D. chËm pha 2 ®èi víi i. 1 66. Mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt UOL = 2 UOC. So víi hiÖu ®iÖn thÕ u ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch, cêng ®é dßng ®iÖn i qua m¹ch sÏ A. cïng pha B. sím pha C. trÔ pha D. vu«ng pha 67. Khi ®Æt vµo hai ®Çu mét èng d©y cã ®iÖn trë thuÇn kh«ng ®¸ng kÓ mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu h×nh sin th× cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi i qua èng d©y π A. nhanh pha 2 ®èi víi u. π B. chËm pha 2 ®èi víi u. C. cïng pha víi u. D. nhanh hay chËm pha ®èi víi u tïy theo gi¸ trÞ cña ®é tù c¶m L cña èng d©y. 68. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã d¹ng: i = 2 sin100pt (A) ch¹y qua mét cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng lµ 100 Ω th× hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu cuén d©y cã d¹ng π A. u = 100 2 sin(100pt - 2 ) (V) π B. u = 100 2 sin(100pt + 2 ) (V) C. u = 100 2 sin100pt (V) π D. u = 100 sin(100pt + 2 ) (V) 69. Trong ®o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp, dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ cïng pha khi A. ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn trë thuÇn. B. trong ®o¹n m¹ch x¶y ra hiÖn tîng céng hëng ®iÖn. C. ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn trë thuÇn hoÆc trong m¹ch x¶y ra céng hëng.
 12. D. trong ®o¹n m¹ch dung kh¸ng lín h¬n c¶m kh¸ng. 70. Gi÷a hai ®iÖn cùc cña mét tô ®iÖn cã dung kh¸ng lµ 10W ®îc duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ cã d¹ng: u = 5 2 sin100pt (V) th× dßng ®iÖn qua tô ®iÖn cã d¹ng π A. i = 0,5 2 sin(100pt + 2 ) (A) π B. i = 0,5 2 sin(100pt - 2 ) (A) C. i = 0,5 2 sin100pt (A) π D. i = 0,5sin(100pt + 2 ) (A) 71. Trong mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp: TÇn sè dßng ®iÖn lµ f = 50Hz, L = 0,318 H. Muèn cã céng hëng ®iÖn trong m¹ch th× trÞ sè cña C ph¶i b»ng A. 10-3F B. 32mF C. 16mF D. 10-4F 120 1 72. Mét ®o¹n m¹ch ®iÖn gåm R = 10W, L = π mH, C = 120π F m¾c nèi tiÕp. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin tÇn sè f = 50Hz qua m¹ch. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng A. 10 2 W B. 10W C. 100W D. 200W 73. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu i = 4 2 cos100pt (A) qua mét èng d©y thuÇn c¶m cã ®é 1 tù c¶m L = 20 mH th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu èng d©y cã d¹ng A. u = 20 2 sin(100pt + p) (V) B. u = 20 2 sin100pt (V) π C. u = 20 2 sin(100pt + 2 ) (V) π D. u = 20 2 sin(100pt - 2 ) (V) 74. Mét ®o¹n m¹ch AB m¾c nèi tiÕp cã dßng ®iÖn xoay chiÒu 50Hz ch¹y qua gåm: ®iÖn trë R = 6W; cuén d©y thuÇn c¶m kh¸ng Z L = 12W; tô ®iÖn cã dung kh¸ng Z C = 20W. Tæng trë Z cña ®o¹n m¹ch AB b»ng A. 38W kh«ng ®æi theo tÇn sè. B. 38W vµ ®æi theo tÇn sè. C. 10W kh«ng ®æi theo tÇn sè. D. 10W vµ thay ®æi theo tÇn sè dßng ®iÖn. 75. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu hiÖu dông? A. Gi¸ trÞ hiÖu dông ®îc ghi trªn c¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn. B. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®îc ®o víi v«n kÕ DC. C. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cã gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ cùc ®¹i chia 2.
 13. D. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu cã gi¸ trÞ b»ng hiÖu ®iÖn thÕ biÓu kiÕn lÇn lît ®Æt vµo hai ®Çu R trong cïng mét thêi gian t th× táa ra cïng mét nhiÖt lîng. 76. Khi mét ®iÖn trêng biÕn thiªn theo thêi gian sÏ sinh ra A. ®iÖn trêng vµ tõ trêng biÕn thiªn. B. mét dßng ®iÖn. C. ®iÖn trêng xo¸y. D. tõ trêng xo¸y. 77. Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch dao ®éng LC ®îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thøc nµo sau ®©y? L A. T = 2p C C B. T = 2p L 2π C. T = L C D. T = 2p L C 78. Trong m¹ch dao ®éng cã sù biÕn thiªn t¬ng hç gi÷a A. ®iÖn tÝch vµ dßng ®iÖn. B. ®iÖn trêng vµ tõ trêng. C. hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn. D. n¨ng lîng tõ trêng vµ n¨ng lîng ®iÖn trêng. 79. T×m ph¸t biÓu sai vÒ ®iÖn tõ trêng. A. Mét tõ trêng biÕn thiªn theo thêi gian sinh ra mét ®iÖn trêng xo¸y biÕn thiªn ë c¸c ®iÓm l©n cËn. B. Mét ®iÖn trêng biÕn thiÕn theo thêi gian sinh ra mét tõ trêng xo¸y ë c¸c ®iÓm l©n cËn. C. §iÖn trêng vµ tõ trêng xo¸y lµ c¸c ®êng cong kÝn bao quanh c¸c ®êng søc tõ cña tõ trêng biÕn thiªn. D. Sù biÕn thiªn cña ®iÖn trêng gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn sinh ra mét tõ trêng nh tõ trêng do dßng ®iÖn trong d©y dÉn nèi víi tô. 80. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña ®iÖn trêng cïng pha víi dao ®éng cña tõ tr- êng. π B. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña tõ trêng trÔ pha 2 so víi dao ®éng cña ®iÖn trêng. C. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña tõ trêng trÔ pha p so víi dao ®éng cña ®iÖn trêng. D. T¹i mçi ®iÓm trªn ph¬ng truyÒn cña sãng ®iÖn tõ, th× dao ®éng cña cêng ®é ®iÖn trêng E cïng pha víi dao ®éng cña c¶m øng tõ B. 81. §iÒu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng víi sãng ®iÖn tõ ? A. Sãng ®iÖn tõ gåm c¸c thµnh phÇn ®iÖn trêng vµ tõ trêng dao ®éng. B. Cã vËn tèc kh¸c nhau khi truyÒn trong kh«ng khÝ do cã tÇn sè kh¸c nhau.
 14. C. Mang n¨ng lîng. D. Cho hiÖn tîng ph¶n x¹ vµ khóc x¹ nh ¸nh s¸ng. 82. T×m kÕt luËn ®óng vÒ ®iÖn tõ trêng. . A. §iÖn trêng trong tô biÕn thiªn sinh ra mét tõ trêng nh tõ trêng cña mét nam ch©m h×nh ch÷ U. . B. Sù biÕn thiªn cña ®iÖn trêng gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn sinh ra mét tõ trêng nh tõ trêng do dßng ®iÖn trong d©y dÉn nèi víi tô. . C. Dßng ®iÖn dÞch øng víi sù dÞch chuyÓn cña c¸c ®iÖn tÝch trong lßng tô. . D. V× trong lßng tô kh«ng cã dßng ®iÖn nªn dßng ®iÖn dÞch vµ dßng ®iÖn dÉn b»ng nhau vÒ ®é lín nhng ngîc chiÒu. 83. T×m ph¸t biÓu sai vÒ n¨ng lîng trong m¹ch dao ®éng LC. A. N¨ng lîng dao ®éng cña m¹ch gåm cã n¨ng lîng ®iÖn trêng tËp trung ë tô ®iÖn vµ n¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë cuén c¶m. B. N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ tõ trêng biÕn thiªn ®iÒu hßa víi cïng tÇn sè cña dßng xoay chiÒu trong m¹ch. C. Khi n¨ng lîng cña ®iÖn trêng trong tô gi¶m th× n¨ng lîng tõ trêng trong cuén c¶m t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. D.T¹i mäi thêi ®iÓm, tæng cña n¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng lµ kh«ng ®æi, nãi c¸ch kh¸c, n¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng ®îc b¶o toµn. 84. NhËn ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng? ur u A. T¹i mäi ®iÓm bÊt k× trªn ph¬ng truyÒn, vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng E vµ ur vect¬ c¶m øng tõ B lu«n lu«n vu«ng gãc víi nhau vµ c¶ hai ®Òu vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn. ur u ur ur u E vect¬ B vu«ng gãc víi E . B. Vect¬ ur cã thÓ híng theo ph¬ng truyÒn sãng vµ ur u ur C. Vect¬ B híng theo ph¬ng truyÒn sãng vµ vect¬ E vu«ng gãc ur B . ur víi u D. Trong qu¸ tr×nh lan truyÒn cña sãng ®iÖn tõ, c¶ hai vect¬ B vµ E ®Òu kh«ng cã híng cè ®Þnh. 85. Sãng ®iÖn tõ lµ qu¸ tr×nh lan truyÒn trong kh«ng gian cña mét ®iÖn tõ tr êng biÕn thiªn. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ t¬ng quan gi÷a vect¬ cêng ®é ®iÖn ur u ur trêng E vµ vect¬ c¶mur ur u øng tõ B cña ®iÖn tõ trêng ®ã. A. E vµ B biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng tÇn sè. ur u ur E B B. ur vµ ur biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng pha. u C. E vµ B cã cïng ph¬ng. ur u ur D. E vµ B biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng tÇn sè vµ cïng pha. 86. M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ lµ m¹ch kÝn gåm A. nguån ®iÖn mét chiÒu vµ tô C. B. nguån ®iÖn mét chiÒu vµ cuén c¶m. C. nguån ®iÖn mét chiÒu, tô C vµ cuén c¶m. D. tô C vµ cuén c¶m L. 87. Sãng ®iÖn tõ ®îc c¸c ®µi truyÒn h×nh ph¸t cã c«ng suÊt lín cã thÓ truyÒn ®i mäi ®iÓm trªn mÆt ®Êt lµ sãng A. dµi vµ cùc dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n.
 15. D. sãng cùc ng¾n. 88. NhËn xÐt nµo díi ®©y lµ ®óng? A. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng däc gièng nh sãng ©m. B. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng däc nhng cã thÓ lan truyÒn trong ch©n kh«ng. C. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang cã thÓ lan truyÒn trong mäi m«i trêng, kÓ c¶ ch©n kh«ng. D. Sãng ®iÖn tõ chØ lan truyÒn trong chÊt khÝ vµ bÞ ph¶n x¹ tõ c¸c mÆt ph¼ng kim lo¹i. 89. Nh÷ng dao ®éng ®iÖn nµo sau ®©y cã thÓ g©y ra sãng ®iÖn tõ? A. M¹ch dao ®éng hë chØ cã L vµ C. B. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã cêng ®é lín. C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã chu k× lín. D. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè lín. 90. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng lµ sai? A. N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng gåm n¨ng lîng ®iÖn trêng tËp trung ë tô vµ n¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë cuén c¶m. B. N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng biÕn thiªn tuÇn hoµn theo tÇn sè chung lµ tÇn sè cña dao ®éng ®iÖn tõ. C. T¹i mäi thêi ®iÓm, tæng n¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng lµ kh«ng ®æi. D. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng lµ dao ®éng tù do. 91. Sãng ®iÖn tõ ®îc ¸p dông trong th«ng tin liªn l¹c díi níc thuéc lo¹i A. sãng dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n. D. sãng cùc ng¾n. 92. Sãng ®iÖn tõ ®îc ¸p dông trong tiÕp vËn sãng qua vÖ tinh thuéc lo¹i A. sãng dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n. D. sãng cùc ng¾n. 93. Khi nãi vÒ tÝnh chÊt sãng ®iÖn tõ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai? A. Sãng ®iÖn tõ thuéc lo¹i sãng ngang. B. Sãng ®iÖn tõ truyÒn ®îc trong ch©n kh«ng. C. T¹i mçi ®iÓm cã sãng ®iÖn tõ, ba vect¬ B , E , v lµm thµnh tam diÖn vu«ng thuËn. D. Sãng ®iÖn tõ truyÒn ®i mang theo n¨ng lîng tØ lÖ víi lòy thõa bËc 4 cña tÇn sè. 94. N¨ng lîng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng ®îc tÝnh theo c«ng thøc CU 2 A. W = 2 LI 2 B. W = 2
 16. Q2 C. W = 2C Cu 2 Li 2 + D. W = 2 2 95. Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng ®îc tÝnh theo c«ng thøc 2π A. T = LC B. T = 2p LC L C. T = 2p C 1 D. T = 2π LC 96. Mét sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 25m th× tÇn sè cña sãng nµy lµ A. f = 12 (MHz) B. f = 7,5.109 (Hz) C. f # 8,3.10- 8 (Hz) D. f = 25 (Hz) 97. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm tô cã ®iÖn dung C = 2.10 - 6 (F) vµ cuén thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 4,5.10- 6 (H). Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch lµ A. 1,885.10- 5 (s) B. 5,3.104 (s) C. 2,09.106 (s) D. 9,425 (s) 98. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm cuén thuÇn c¶m L = 5.10 - 6 (H) vµ tô C. Khi ho¹t ®éng, dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc i = 2sinwt (mA). N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng nµy lµ A. 10- 5 (J). B. 2.10- 5 (J). C. 2.10- 11 (J). D. 10- 11 (J). 99. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng LC lµ sai? A. N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng biÕn thiªn víi cïng tÇn sè. B. N¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë cuén d©y, n¨ng lîng ®iÖn trêng tËp trung ë tô ®iÖn. C. Dao ®éng ®iÖn tõ cã tÇn sè gãc w = (LC)-0.5 D. N¨ng lîng ®iÖn trêng biÕn thiªn cïng tÇn sè víi dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch. 100. N¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô ®iÖn cña m¹ch dao ®éng ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo díi ®©y? 1 A. W® = 2 Cu2 2 1 Q0 B. W® = 2 . C
 17. 1 C. W® = 2 Qo Uo D. C¶ 3 c«ng thøc trªn ®Òu ®óng. 101. Mét tia s¸ng truyÒn trong kh«ng khÝ tíi gÆp mÆt tho¸ng cña mét chÊt láng cã chiÕt suÊt n = 3 díi gãc khóc x¹ r b»ng bao nhiªu ®Ó tia ph¶n x¹ vu«ng gãc víi tia tíi ? A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 102. Trong hiÖn tîng ph¶n x¹ toµn phÇn th× A. tia s¸ng truyÒn tõ m«i trêng chiÕt quang h¬n sang m«i trêng chiÕt quang kÐm B. tia s¸ng truyÒn tõ m«i trêng chiÕt quang kÐm sang m«i trêng chiÕt quang h¬n C. Gãc tíi lín h¬n gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn. D. hai ®iÒu kiÖn ®Ò cËp trong A vµ C ®Òu tho¶ m·n. 103. VËt s¸ng vµ mµn ®Æt song song vµ c¸ch nhau 45 cm. Mét thÊu kÝnh héi tô ®Æt trong kho¶ng gi÷a vËt vµ mµn. Ta thÊy cã hai vÞ trÝ thÊu kÝnh cho ¶nh râ nÐt trªn mµn. Hai vÞ trÝ nµy c¸ch nhau 15 cm. T×m tiªu cù cña thÊu kÝnh. A. 10 cm B. 20 cm C. 15 cm D. 30 cm 104. Mét thÊu kÝnh ph©n k× máng ghÐp s¸t ®ång trôc víi mét thÊu kÝnh máng héi tô cã ®é tô 3 dp. HÖ nµy cho mét ¶nh thËt gÊp 2 lÇn vËt khi vËt xa hÖ 80 cm. §é tô cña thÊu kÝnh ph©n k× lµ A. -6 dp B. -1,875 dp C. -3 dp D. -1,125 dp. 105. Mét thÊu kÝnh ®Æt tríc mét vËt; m¾t nh×n vËt qua kÝnh. Khi di chuyÓn kÝnh theo ph¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× thÊy ¶nh di chuyÓn cïng chiÒu. §ã lµ thÊu kÝnh A. héi tô B. héi tô nÕu lµ vËt thËt C. ph©n k× D. cã thÓ héi tô hoÆc ph©n k× 106. Mét thÊu kÝnh héi tô giíi h¹n bëi mét mÆt cÇu låi vµ mét mÆt ph¼ng, chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ. B¸n kÝnh mÆt cÇu lµ 50 cm. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ bao nhiªu ? A. f = 25cm B. f = 100cm C. f = 200cm D. f = -150cm
 18. 107. Mét ngêi chØ nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t tõ 10 cm ®Õn 50 cm ®Æt m¾t s¸t sau kÝnh lóp cã tiªu cù f = 10 cm ®Ó quan s¸t mét vËt nhá ë tr¹ng th¸i m¾t ®iÒu tiÕt tèi ®a. §é béi gi¸c G b»ng A. 5 B. 1,2 C. 6 D. 2,4 108. Mét tia s¸ng truyÒn tõ m«i trêng (1) ®Õn m«i trêng (2) díi gãc tíi 480, gãc khóc x¹ 350. VËn tèc ¸nh s¸ng truyÒn trong m«i trêng (2) A. lín h¬n trong m«i trêng (1) B. nhá h¬n trong m«i trêng (1) C. b»ng trong m«i trêng (1). D. kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. 109. §èi víi thÊu kÝnh héi tô, kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn thÊu kÝnh b»ng kháang c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh nÕu vËt n»m c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n b»ng A. 4 lÇn tiªu cù. B. 2 lÇn tiªu cù. C. tiªu cù. D. mét nöa tiªu cù. 110. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A vµ chiÕt suÊt n = . Khi ë trong kh«ng khÝ th× gãc lÖch cã gi¸ trÞ cùc tiÓu Dmin = A. Gãc chiÕt quang A b»ng A. 30o B. 60o C. 45o D. 750 111. Thùc hiÖn giao thoa víi ¸nh s¸ng tr¾ng, trªn mµn quan s¸t ®îc h×nh ¶nh nh thÕ nµo? A. V©n trung t©m lµ v©n s¸ng tr¾ng, hai bªn cã nh÷ng d¶i mµu nh cÇu vång. B. Mét d¶i mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. C. C¸c v¹ch mµu kh¸c nhau riªng biÖt hiÖn trªn mét nÒn tèi. D. Kh«ng cã c¸c v©n mµu trªn mµn. 112. Quang phæ v¹ch thu ®îc khi chÊt ph¸t s¸ng ë tr¹ng th¸i A. r¾n B. láng C. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt thÊp D. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt cao 113. Quang phæ v¹ch thu ®îc khi chÊt ph¸t s¸ng ë tr¹ng th¸i A. r¾n B. láng C. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt thÊp D. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt cao 114. HiÖn tîng quang häc nµo sau ®©y sö dông trong m¸y ph©n tÝch quang phæ? A. HiÖn tîng khóc x¹ ¸nh s¸ng. B. HiÖn tîng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. C. HiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng.
 19. D. HiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. 115. M¸y quang phæ lµ dông cô dïng ®Ó A. ®o bíc sãng c¸c v¹ch quang phæ B. tiÕn hµnh c¸c phÐp ph©n tÝch quang phæ C. quan s¸t vµ chôp quang phæ cña c¸c vËt D. ph©n tÝch mét chïm ¸nh s¸ng phøc t¹p thµnh nh÷ng thµnh phÇn ®¬n s¾c 116. Tia tö ngo¹i cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y? A. Kh«ng lµm ®en kÝnh ¶nh. B. BÞ lÖch trong ®iÖn trêng vµ tõ trêng. C. KÝch thÝch sù ph¸t quang cña nhiÒu chÊt. D. TruyÒn ®îc qua giÊy, v¶i, gç. 117. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young c¸ch nhau 0,8mm, c¸ch mµn 1,6 m. T×m bíc sãng ¸nh s¸ng chiÕu vµo nÕu ta ®o ®îc v©n s¸ng thø 4 c¸ch v©n trung t©m lµ 3,6 mm. A. 0,4 mm B. 0,45 mm C. 0,55 mm D. 0,6 mm 118. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young biÕt bÒ réng 2 khe c¸ch nhau 0,35mm, tõ khe ®Õn mµn lµ 1,5 m vµ bíc sãng l = 0,7 mm. T×m kho¶ng c¸ch 2 v©n s¸ng liªn tiÕp. A. 2 mm B. 3 mm C. 4 mm D. 1,5mm 119. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young. T×m bíc sãng ¸nh s¸ng l chiÕu vµo biÕt a = 0,3mm, D = 1,5m, i = 3mm. A. 0,45 mm B. 0,60 mm C. 0,50 mm D. 0,55 mm 120. Chän c©u tr¶ lêi ®óng. Trong thÝ nghiÖm Young, c¸c khe ®îc chiÕu s¸ng b»ng ¸nh s¸ng tr¾ng cã bíc sãng tõ 0,4 mm ®Õn 0,75 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 0,5 mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe ®Õn mµn lµ 2 m. §é réng quang phæ bËc mét quan s¸t ®îc trªn mµn lµ A. 1,4 mm B. 1,4 cm C. 2,8 mm D. 2,8 cm 121. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ m¸y quang phæ? A. Lµ dông cô dïng ®Ó ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng cã nhiÒu thµnh phÇn thµnh nh÷ng thµnh phÇn ®¬n s¾c kh¸c nhau. B. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.
 20. C. Dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c thµnh phÇn cÊu t¹o cña mét chïm s¸ng phøc t¹p do mét nguån s¸ng ph¸t ra. D. Bé phËn cña m¸y lµm nhiÖm vô t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ thÊu kÝnh. 122. Quang phæ MÆt Trêi ®îc m¸y quang phæ ghi ®îc lµ A. quang phæ liªn tôc. B. quang phæ v¹ch ph¸t x¹. C. quang phæ v¹ch hÊp thô. D. Mét lo¹i quang phæ kh¸c. 123. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ tia hång ngo¹i? A. Lµ nh÷ng bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy ®îc, cã bíc sãng lín h¬n bíc sãng cña ¸nh s¸ng ®á. B. Cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ. C. Do c¸c vËt bÞ nung nãng ph¸t ra. T¸c dông næi bËt nhÊt lµ t¸c dông nhiÖt. D. øng dông ®Ó trÞ bÞnh cßi x¬ng. 124. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng? A. Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ do ¸nh s¸ng truyÒn qua l¨ng kÝnh bÞ t¸ch ra thµnh nhiÒu ¸nh s¸ng cã mµu s¾c kh¸c nhau. B. ChØ khi ¸nh s¸ng tr¾ng truyÒn qua l¨ng kÝnh míi x¶y ra hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. C. HiÖn tîng t¸n s¾c cña ¸nh s¸ng tr¾ng qua l¨ng kÝnh cho thÊy r»ng trong ¸nh s¸ng tr¾ng cã v« sè ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mµu s¾c biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. D. C¸c vÇng mµu xuÊt hiÖn ë v¸ng dÇu mì hoÆc bong bãng xµ phßng cã thÓ gi¶i thÝch do hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. 125. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c? A. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét mµu x¸c ®Þnh gäi lµ mµu ®¬n s¾c. B. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét bíc sãng x¸c ®Þnh. C. VËn tèc truyÒn cña mét ¸nh s¸ng ®¬n s¾c trong c¸c m«i trêng trong suèt kh¸c nhau lµ nh nhau. D. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ t¸n s¾c khi truyÒn qua l¨ng kÝnh. 126. KÕt qu¶ nµo sau ®©y khi thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn lµ kh«ng ®óng? A. §èi víi mçi kim lo¹i lµm cat«t, ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i cã bíc sãng l nhá h¬n mét giíi h¹n l0 nµo ®ã. B. HiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo cêng ®é chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tØ lÖ thuËn víi cêng ®é chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D. Khi UAK = 0 vÉn cã dßng quang ®iÖn. 127. Khi chiÕu sãng ®iÖn tõ xuèng bÒ mÆt tÊm kim lo¹i hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra nÕu A. sãng ®iÖn tõ cã nhiÖt ®é cao B. sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng thÝch hîp C. sãng ®iÖn tõ cã cêng ®é ®ñ lín D. sãng ®iÖn tõ ph¶i lµ ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®îc 128. HiÖn tîng quang ®iÖn lµ qu¸ tr×nh dùa trªn A. sù gi¶i phãng c¸c ªlectron tõ mÆt kim lo¹i do t¬ng t¸c cña chóng víi ph«t«n. B. sù t¸c dông c¸c ªlectron lªn kÝnh ¶nh. C. sù gi¶i phãng c¸c ph«t«n khi kim lo¹i bÞ ®èt nãng.
Đồng bộ tài khoản