158 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn Hóa

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
125
lượt xem
57
download

158 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '158 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 158 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn Hóa

 1. 158 Câu H i Tr c Nghi m Môn Hóa http://maichoi.vuicaida.com H th ng Download Ebooks Chuyên Nghi p Nh t VN euclid1990@yahoo.com.vn C©u 1 C¸c r−îu (ancol) no ®¬n chøc t¸c dông ®−îc víi CuO nung nãng t¹o an®ehit l A) r−îu bËc 1. B) r−îu bËc 3. C) r−îu bËc 2. D) r−îu bËc 1 v r−îu bËc 2. §¸p ¸n A C©u 2 D·y gåm c¸c dung dÞch ®Òu t¸c dông víi Cu(OH)2 l A) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, natri axetat. B) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, r−îu (ancol) etylic. C) glucoz¬, glixerin, andehit fomic, natri axetat. D) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, axit axetic. §¸p ¸n D C©u 3 §Ó chøng minh aminoaxit l hîp chÊt l−ìng tÝnh ta cã thÓ dïng ph¶n øng cña chÊt n y lÇn l−ît víi A) dung dÞch KOH v dung dÞch HCl. B) dung dÞch KOH v CuO. C) dung dÞch NaOH v dung dÞch NH3. D) dung dÞch HCl v dung dÞch Na2SO4 . §¸p ¸n A C©u 4 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Na l A) CH COOH. 3 B) CH CHO. 3 C) HCOOH. D) C2H5OH.
 2. §¸p ¸n B C©u 5 D·y ®ång ®¼ng cña r−îu etylic cã c«ng thøc chung l A) C H OH (n 6). n 2n - 7 B) C H x(OH) (n x, x>1). n 2n +2 - x C) C H OH (n 1). n 2n + 1 D) CnH2n - 1OH (n 3). §¸p ¸n C C©u 6 D·y gåm c¸c chÊt ®Òu cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®−îc axit axetic l A) C H OH, CH CHO, HCOOCH . 2 5 3 3 B) C H OH, HCHO, CH COOCH . 2 5 3 3 C) C H , CH CHO, HCOOCH . 2 2 3 3 D) C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3. §¸p ¸n D C©u 7 ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt l A) CH COOH. 3 B) CH CHO. 3 C) CH OH. 3 D) C2H5OH. §¸p ¸n A C©u 8 ChÊt ph¶n øng ®−îc víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o th nh Ag l A) CH - CH - COOH. 3 2 B) CH - CH - OH. 3 2 C) CH - CH(NH ) - CH . 3 2 3 D) CH3 - CH2-CHO. §¸p ¸n D
 3. C©u 9 §Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ hçn hîp benzen, anilin, phenol ta chØ cÇn dïng c¸c ho¸ chÊt (dông cô,®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) l A) dung dÞch NaOH, dung dÞch HCl, khÝ CO2. B) dung dÞch NaOH, dung dÞch NaCl, khÝ CO2. C) dung dÞch Br2, dung dÞch HCl, khÝ CO2. D) dung dÞch Br2, dung dÞch NaOH, khÝ CO2. §¸p ¸n A C©u 10 Hai chÊt ®ång ph©n cña nhau l A) saccaroz¬ v glucoz¬. B) fructoz¬ v glucoz¬. C) fructoz¬ v mantoz¬. D) glucoz¬ v mantoz¬. §¸p ¸n B C©u 11 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp l A) propen. B) isopren. C) toluen. D) stiren. §¸p ¸n C C©u 12 Cho 0,87 gam mét an®ehit no ®¬n chøc ph¶n øng ho n to n víi Ag2O trong dung dÞch NH3 thu ®−îc 3,24 gam b¹c kim lo¹i. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit l A) C H CHO. 3 7 B) CH CHO. 3 C) HCHO. D) C2H5CHO. §¸p ¸n D C©u 13 Cho m gam glucoz¬ lªn men th nh r−îu etylic víi hiÖu suÊt 80%. HÊp thô ho n to n khÝ CO2 sinh ra v o n−íc v«i trong d− thu ®−îc 20 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m l
 4. A) 14,4 B) 45. C) 22,5 D) 11,25 §¸p ¸n C C©u 14 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng l m xanh n−íc quú tÝm l A) Natri axetat. B) Anilin C) Amoniac. D) Natri hi®roxit. §¸p ¸n B C©u 15 Cho 18,4 gam hçn hîp gåm phenol v axit axetic t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch NaOH 2,5M. Sè gam phenol trong hçn hîp l A) 9,4. B) 9,0. C) 14,1. D) 6,0. §¸p ¸n A C©u 16 Cho s¬ ®å ph¶n øng: X C 6H6 Y ’! anilin. X v Y t−¬ng øng l A) C H , C H -NO . 2 2 6 5 2 B) C H (xiclohexan), C H -CH . 6 12 6 5 3 C) C H , C H -CH . 2 2 6 5 3 D) CH4, C6H5-NO2. §¸p ¸n A C©u 17 Nhùa phenolfomandehit ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng phenol (d−) víi dung dÞch A) HCOOH trong m«i tr−êng axit. B) CH3COOH trong m«i tr−êng axit. C) HCHO trong m«i tr−êng axit.
 5. D) CH3CHO trong m«i tr−êng axit. §¸p ¸n C C©u 18 Anken khi t¸c dông víi n−íc (xóc t¸c axit) cho r−îu duy nhÊt l A) CH = C(CH ) . 2 3 2 B) CH = CH - CH - CH . 2 2 3 C) CH - CH = CH - CH . 3 3 D) CH2 = CH - CH3. §¸p ¸n C C©u 19 Cho 18 gam mét r−îu no ®¬n chøc t¸c dông hÕt víi Na d− thu ®−îc 3,36 lÝt H2 (®ktc). C«ng thøc cña r−îu ®ã l A) C H OH. 2 5 B) CH OH. 3 C) C H OH. 4 9 D) C3H7OH. §¸p ¸n D C©u 20 Trong sè c¸c lo¹i t¬ sau: A) (3). B) (1), (2), (3). C) (2). D) (1). §¸p ¸n D C©u 21 (1) [-NH-(CH ) -NH-OC-(CH ) -CO-] 2 6 2 4 n (2) [-NH-(CH ) -CO-] 2 5 n (3) [C H O (OOC-CH ) ] 6 7 2 3 3 n T¬ nilon-6,6 l A) (3). B) (1), (2), (3) C) (2)
 6. D) (1) §¸p ¸n D C©u 22 Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®−îc c¸c chÊt trong nhãm A) C H OH, CH CHO. 3 7 3 B) CH COOH, C H COOH. 3 2 3 C) C H (OH) , C H (OH) . 3 5 3 2 4 2 D) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz¬). §¸p ¸n A C©u 23 §Ó trung hßa 4,44 g mét axit cacboxylic (thuéc d·y ®ång ®¼ng cña axit axetic) cÇn 60 ml dung dÞch NaOH 1M. C«ng thøc cña axit ®ã l A) C H COOH. 2 5 B) CH COOH. 3 C) C H COOH. 3 7 D) HCOOH. §¸p ¸n A C©u 24 An®ehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng v ph¶n øng víi H2 (Ni, to). Qua hai ph¶n øng n y chøng tá an®ehit A) thÓ hiÖn c¶ tÝnh khö v tÝnh oxi ho¸. B) kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö v tÝnh oxi ho¸. C) chØ thÓ hiÖn tÝnh khö. D) chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. §¸p ¸n A C©u 25 Cho c¸c polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH- CH2-CO-)n. C«ng thøc cña c¸c monome ®Ó khi trïng hîp hoÆc trïng ng−ng t¹o ra c¸c polime trªn lÇn l−ît l A) CH =CH , CH - CH=CH- CH , NH - CH - CH - COOH. 2 2 3 3 2 2 2 B) CH =CH , CH - CH=C= CH , NH - CH - COOH. 2 2 3 2 2 2 C) CH =CH , CH =CH- CH= CH , NH - CH - COOH. 2 2 2 2 2 2
 7. D) CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. §¸p ¸n C C©u 26 Sè ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C3H8O l A) 3. B) 4. C) 2. D) 1. §¸p ¸n A C©u 27 Cho 6 gam mét este cña axit cacboxylic no ®¬n chøc v r−îu no ®¬n chøc ph¶n øng võa hÕt víi 100 ml dung dÞch NaOH 1M. Tªn gäi cña este ®ã l A) etyl axetat. B) metyl fomiat. C) metyl axetat. D) propyl fomiat. §¸p ¸n B C©u 28 (1) HO-CH -CH -OH; 2 2 (2) CH - CH - CH OH; 3 2 2 (3) CH - CH - O - CH ; 3 2 3 (4) HO-CH -CH(OH)-CH -OH. 2 2 C¸c chÊt hßa tan ®−îc Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é phßng l A) (1); (4) B) (2); (3) C) (3); (4) D) (1); (2) §¸p ¸n A C©u 29 D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®−îc víi C2H5OH l A) CuO, KOH, HBr. B) Na, Fe, HBr. C) Na, HBr, CuO. D) NaOH, Na, HBr.
 8. §¸p ¸n C C©u 30 ChÊt võa t¸c dông víi Na, võa t¸c dông víi NaOH l A) CH - CH - COO-CH . 3 2 3 B) CH -COO- CH - CH . 3 2 3 C) CH - CH - CH - COOH. 3 2 2 D) HCOO-CH2 - CH2 - CH3. §¸p ¸n C C©u 31 Thuèc thö dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch axit acrylic, r−îu etylic, axit axetic ®ùng trong c¸c lä mÊt nh n l A) quú tÝm, dung dÞch Na2CO3. B) quú tÝm, Cu(OH)2. C) quú tÝm, dung dÞch NaOH. D) quú tÝm, dung dÞch Br2. §¸p ¸n D C©u 32 Cho 0,1 mol r−îu X ph¶n øng hÕt víi Na d− thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). Sè nhãm chøc -OH cña r−îu X l A) 2. B) 1. C) 3. D) 4. §¸p ¸n A C©u 33 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o th nh Ag l A) HCOOH. B) CH COOH. 3 C) HCHO. D) C6H12O6 (glucoz¬). §¸p ¸n B C©u 34 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH l
 9. A) C H NH Cl. 6 5 3 B) C H OH. 6 5 C) p-CH C H OH. 3 6 4 D) C6H5CH2OH. §¸p ¸n D C©u 35 Cho 11,6 gam an®ehit propionic ph¶n øng víi hi®ro ®un nãng cã chÊt xóc t¸c Ni (gi¶ sö ph¶n øng x¶y ra ho n to n). ThÓ tÝch khÝ hi®ro (®o ë ®ktc) ® tham gia ph¶n øng v khèi l−îng s¶n phÈm thu ®−îc l A) 4,48 lÝt v 9,2 gam. B) 8, 96 lÝt v 24 gam. C) 4,48 lÝt v 12 gam. D) 6,72 lÝt v 18 gam. §¸p ¸n C C©u 36 Cho s¬ ®å chuyÓn hãa sau: Tinh bét ’! X ’! Y ’! axit axetic. X v Y lÇn l−ît l A) r−îu (ancol) etylic, an®ehit axetic. B) glucoz¬, r−îu (ancol) etylic. C) glucoz¬, an®ehit axetic. D) glucoz¬, etyl axetat. §¸p ¸n B C©u 37 Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a protit víi gluxit v lipit l A) protit lu«n cã khèi l−îng ph©n tö lín h¬n. B) ph©n tö protit lu«n cã chøa nguyªn tö nit¬ . C) protit lu«n l chÊt h÷u c¬ no. D) ph©n tö protit lu«n cã chøa nhãm chøc -OH. §¸p ¸n B C©u 38 §un nãng dung dÞch chøa 27 gam glucoz¬ víi Ag2O trong dung dÞch NH3 (d−) th× khèi l−îng Ag tèi ®a thu ®−îc l A) 21,6 gam.
 10. B) 32,4 gam. C) 10,8 gam. D) 16,2 gam. §¸p ¸n B C©u 39 Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi HNO3 (®Æc) cã mÆt H2SO4 ®Æc, s¶n phÈm thu ®−îc ®em khö th nh anilin. NÕu hiÖu suÊt chung cña qu¸ tr×nh l 78% th× khèi l−îng anilin thu ®−îc l A) 564 gam. B) 456 gam. C) 546 gam. D) 465 gam. §¸p ¸n D C©u 40 Trong ph©n tö cña cacbohy®rat lu«n cã A) nhãm chøc xeton. B) nhãm chøc an®ehit. C) nhãm chøc axit. D) nhãm chøc r−îu. §¸p ¸n D C©u 41 Cho 0,05 mol mét axit no ®¬n chøc X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch NaOH. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng, thu ®−îc 4,1 gam muèi khan. C«ng thøc ph©n tö cña X l A) a. HCOOH. B) C H COOH. 3 7 C) C H COOH. 2 5 D) CH3COOH. §¸p ¸n D C©u 42 ChÊt võa t¸c dông víi Na, võa t¸c dông víi NaOH l A) CH - CH - COO-CH . 3 2 3 B) HCOO-CH - CH - CH . 2 2 3
 11. C) CH -COO- CH - CH . 3 2 3 D) CH3 - CH2 - CH2 - COOH. §¸p ¸n D C©u 43 §Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ hçn hîp benzen, anilin, phenol ta chØ cÇn dïng c¸c ho¸ chÊt (dông cô, ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) l A) dung dÞch Br2, dung dÞch HCl, khÝ CO2. B) dung dÞch Br2, dung dÞch NaOH, khÝ CO2. C) dung dÞch NaOH, dung dÞch NaCl, khÝ CO2. D) dung dÞch NaOH, dung dÞch HCl, khÝ CO2. §¸p ¸n D C©u 44 ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt l A) CH COOH. 3 B) CH OH. 3 C) C H OH. 2 5 D) CH3CHO. §¸p ¸n A C©u 45 D y gåm c¸c chÊt ®Òu cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®−îc axit axetic l A) C H OH, HCHO, CH COOCH . 2 5 3 3 B) C H OH, CH CHO, CH COOCH . 2 5 3 3 3 C) C H , CH CHO, HCOOCH . 2 2 3 3 D) C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3 . §¸p ¸n B C©u 46 Cho s¬ ®å chuyÓn hãa sau: Tinh bét ’! X ’! Y ’! axit axetic. X v Y lÇn l−ît l A) glucoz¬, etyl axetat. B) glucoz¬, r−îu (ancol) etylic. C) r−îu (ancol) etylic, an®ehit axetic. D) glucoz¬, an®ehit axetic.
 12. §¸p ¸n B C©u 47 §Ó trung hßa 4,44 g mét axit cacboxylic (thuéc d y ®ång ®¼ng cña axit axetic) cÇn 60 ml dung dÞch NaOH 1M. C«ng thøc ph©n tö cña axit ®ã l A) C H COOH. 2 5 B) CH COOH. 3 C) C H COOH. 3 7 D) HCOOH. §¸p ¸n A C©u 48 Sè ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C3H8O l A) 1. B) 3. C) 2. D) 4. §¸p ¸n B C©u 49 §èt ch¸y ho n to n mét l−îng este no ®¬n chøc th× thÓ tÝch khÝ CO2 sinh ra lu«n b»ng thÓ tÝch khÝ O2 cÇn cho ph¶n øng ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é v ¸p suÊt. Tªn gäi cña este ®em ®èt l A) metyl axetat. B) propyl fomiat. C) metyl fomiat. D) etyl axetat. §¸p ¸n C C©u 50 Cho 0,1 mol r−îu X ph¶n øng hÕt víi Na d− thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). Sè nhãm chøc -OH cña r−îu X l A) 2. B) 1. C) 3. D) 4. §¸p ¸n A C©u 51 An®ehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng v ph¶n øng víi H2 (Ni, to). Qua hai ph¶n øng n y chøng tá an®ehit
 13. A) chØ thÓ hiÖn tÝnh khö. B) thÓ hiÖn c¶ tÝnh khö v tÝnh oxi ho¸. C) chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. D) kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö v tÝnh oxi ho¸. §¸p ¸n B C©u 52 ChÊt th¬m kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH l A) C H CH OH. 6 5 2 B) p-CH C H OH. 3 6 4 C) C H OH. 6 5 D) C6H5NH3Cl. §¸p ¸n A C©u 53 §un nãng dung dÞch chøa 27 gam glucoz¬ víi Ag2O trong dung dÞch NH3 (d−) th× khèi l−îng Ag tèi ®a thu ®−îc l A) 16,2 gam. B) 10,8 gam. C) 21,6 gam. D) 32,4 gam. §¸p ¸n D C©u 54 Cho 0,1 mol hçn hîp hai an®ehit ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d y ®ång ®¼ng ph¶n øng hÕt víi Ag2O trong dung dÞch NH3 d−, ®un nãng, thu ®−îc 25,92g Ag. C«ng thøc cÊu t¹o cña hai an®ehit l A) CH3CHO v C2H5CHO. B) C2H5CHO v C3H7CHO. C) HCHO v C2H5CHO. D) HCHO v CH3CHO. §¸p ¸n D C©u 55 D y gåm c¸c dung dÞch ®Òu t¸c dông víi Cu(OH)2 l A) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, r−îu (ancol) etylic. B) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, natri axetat.
 14. C) glucoz¬, glixerin, mantoz¬, axit axetic. D) glucoz¬, glixerin, andehit fomic, natri axetat. §¸p ¸n C C©u 56 Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a protit víi gluxit v lipit l A) protit lu«n l chÊt h÷u c¬ no. B) protit lu«n cã khèi l−îng ph©n tö lín h¬n. C) protit lu«n cã nguyªn tè nit¬ trong ph©n tö. D) protit lu«n cã nhãm chøc -OH trong ph©n tö. §¸p ¸n C C©u 57 Hai chÊt ®ång ph©n cña nhau l A) fructoz¬ v glucoz¬. B) mantoz¬ v glucoz¬. C) fructoz¬ v mantoz¬. D) saccaroz¬ v glucoz¬. §¸p ¸n A C©u 58 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp l A) propen. B) stiren. C) isopren. D) toluen. §¸p ¸n D C©u 59 Trong ph©n tö cña c¸c gluxit lu«n cã A) nhãm chøc r−îu. B) nhãm chøc an®ehit. C) nhãm chøc axit. D) nhãm chøc xet«n. §¸p ¸n A C©u 60 §Ó chøng minh amino axit l hîp chÊt l−ìng tÝnh ta cã thÓ dïng ph¶n øng cña chÊt n y víi
 15. A) dung dÞch HCl v dung dÞch Na2SO4 . B) dung dÞch KOH v dung dÞch HCl. C) dung dÞch NaOH v dung dÞch NH3. D) dung dÞch KOH v CuO. §¸p ¸n B C©u 61 Cho 500 gam benzen ph¶n øng víi HNO3 (®Æc) cã mÆt H2SO4 ®Æc, s¶n phÈm thu ®−îc ®em khö th nh anilin. NÕu hiÖu suÊt chung cña qu¸ tr×nh l 78% th× khèi l−îng anilin thu ®−îc l A) 456 gam. B) 564 gam. C) 465 gam. D) 546 gam. §¸p ¸n C C©u 62 Cho s¬ ®å ph¶n øng: X C 6H6 Y ’! anilin. X v Y t−¬ng øng l A) CH , C H -NO . 4 6 5 2 B) C H , C H -NO . 2 2 6 5 2 C) C H (xiclohexan), C H -CH . 6 12 6 5 3 D) C2H2, C6H5-CH3. §¸p ¸n B C©u 63 ChÊt ph¶n øng ®−îc víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o th nh Ag l A) CH - CH - COOH. 3 2 B) CH - CH - OH. 3 2 C) CH - CH -CHO. 3 2 D) CH3 - CH(NH2) - CH3. §¸p ¸n C C©u 64 Cho c¸c polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO- )n. C«ng thøc cña monome ®Ó khi trïng hîp hoÆc trïng ng−ng t¹o ra c¸c polime trªn lÇn l−ît l
 16. A) CH =CH , CH - CH=C= CH , NH - CH - COOH. 2 2 3 2 2 2 B) CH =CH , CH - CH=CH- CH , NH - CH - CH - COOH. 2 2 3 3 2 2 2 C) CH =CH , CH =CH- CH= CH , NH - CH - COOH. 2 2 2 2 2 2 D) CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. §¸p ¸n C C©u 65 Cho 11 gam hçn hîp hai r−îu no ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi Na d− thu ®−îc 3,36 lÝt H2 (®ktc). Hai r−îu ®ã l A) C2H5OH v C3H7OH. B) C4H9OH v C5H11OH. C) CH3OH v C2H5OH. D) C3H7OH v C4H9OH. §¸p ¸n C C©u 66 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Na l A) CH CHO. 3 B) C H OH. 2 5 C) CH COOH. 3 D) HCOOH. §¸p ¸n A C©u 67 Thuèc thö dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch axit acrylic, r−îu etylic, axit axetic ®ùng trong c¸c lä mÊt nh n l A) quú tÝm, Cu(OH)2. B) quú tÝm, dung dÞch Br2. C) quú tÝm, dung dÞch Na2CO3. D) quú tÝm, dung dÞch NaOH. §¸p ¸n B C©u 68 Anken khi t¸c dông víi n−íc (xóc t¸c axit) cho r−îu duy nhÊt l A) CH = CH - CH . 2 3 B) CH = C(CH ) . 2 3 2
 17. C) CH - CH = CH - CH . 3 3 D) CH2 = CH - CH2 - CH3. §¸p ¸n C C©u 69 D y ®ång ®¼ng cña r−îu etylic cã c«ng thøc chung l A) C H OH (n 1). n 2n + 1 B) C H OH (n 6). n 2n - 7 C) C H OH (n3). n 2n - 1 D) C_nH2n +2 - x(OH)x (n x, x>1). §¸p ¸n A C©u 70 C¸c r−îu (ancol) no ®¬n chøc t¸c dông ®−îc víi CuO nung nãng t¹o an®ehit l A) r−îu bËc 1. B) r−îu bËc 2. C) r−îu bËc 3. D) r−îu bËc 1 v r−îu bËc 2. §¸p ¸n A C©u 71 Cho 3,0 gam mét axit no ®¬n chøc X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch NaOH. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng, thu ®−îc 4,1 gam muèi khan. C«ng thøc ph©n tö cña Xl A) CH COOH. 3 B) C H COOH. 2 5 C) HCOOH. D) C3H7COOH. §¸p ¸n A C©u 72 ChÊt kh«ng ph¶n øng víi Ag2O trong dung dÞch NH3, ®un nãng t¹o th nh Ag l A) CH COOH. 3 B) C6H12O6 (glucoz¬). C) HCOOH.
 18. D) HCHO. §¸p ¸n A C©u 73 Cho 0,92 gam mét hçn hîp gåm C2H2 v CH3CHO t¸c dông võa ®ñ víi Ag2O trong dung dÞch NH3 thu ®−îc 5,64 gam hçn hîp r¾n. PhÇn tr¨m khèi l−îng cña C2H2 v CH3CHO t−¬ng øng l A) 27,95% v 72,05%. B) 28,26% v 71,74%. C) 25,73% v 74,27%. D) 26,74% v 73,26%. §¸p ¸n B C©u 74 ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng l m xanh n−íc quú tÝm l A) Amoniac. B) Anilin C) Natri hi®roxit. D) Natri axetat. §¸p ¸n B C©u 75 D y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng ®−îc víi C2H5OH l A) CuO, KOH, HBr. B) NaOH, Na, HBr. C) Na, Fe, HBr. D) Na, HBr, CuO. §¸p ¸n D C©u 76 Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®−îc c¸c chÊt trong nhãm A) CH COOH, C H COOH. 3 2 3 B) C H (OH) , C H (OH) . 3 5 3 2 4 2 C) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz¬). D) C3H7OH, CH3CHO. §¸p ¸n D C©u 77 Nhùa phenolfomandehit ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng phenol (d−) víi dung dÞch
 19. A) HCHO trong m«i tr−êng axit. B) CH3COOH trong m«i tr−êng axit. C) CH3CHO trong m«i tr−êng axit. D) HCOOH trong m«i tr−êng axit. §¸p ¸n A C©u 78 (X) HO-CH -CH -OH; 2 2 (Y) CH - CH - CH OH; 3 2 2 (Z) CH - CH - O - CH ; 3 2 3 (T) HO-CH -CH(OH)-CH -OH 2 2 Sè l−îng chÊt hßa tan ®−îc Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é phßng l : A) 1 B) 4 C) 3 D) 2 §¸p ¸n D C©u 79 Cho m gam glucoz¬ lªn men th nh r−îu etylic víi hiÖu suÊt 80%. HÊp thô ho n to n khÝ CO2 sinh ra v o dung dÞch n−íc v«i trong d− thu ®−îc 20 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m l A) 45. B) 11,25. C) 14,4. D) 22,5. §¸p ¸n D C©u 80 Cho 18,4 gam hçn hîp gåm phenol v axit axetic t¸c dông víi dung dÞch NaOH 2,5M th× cÇn võa ®ñ 100 ml. PhÇn tr¨m sè mol cña phenol trong hçn hîp l A) 18,49%. B) 51,08%. C) 40%. D) 14,49%. §¸p ¸n C C©u 81 Trung ho 1 mol - amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã h m l−îng clo
 20. l 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X l A) CH -CH(NH )-COOH. 3 2 B) H N-CH -CH -COOH. 2 2 2 C) H N-CH -COOH. 2 2 D) H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. §¸p ¸n A C©u 82 Nhóng mét thanh Cu v o 200ml dung dÞch AgNO31M, khi ph¶n øng x¶y ra ho n to n, to n bé Ag t¹o ra ®Òu b¸m v o thanh Cu, khèi l−îng thanh Cu sÏ A) t¨ng 15,2 gam. B) t¨ng 21,6 gam. C) t¨ng 4,4 gam. D) gi¶m 6,4 gam. §¸p ¸n A C©u 83 Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®−îc c¸c chÊt trong nhãm A) CH COOH, C H COOH. 3 2 3 B) C H (OH) , C H (OH) . 3 5 3 2 4 2 C) C H OH, CH CHO. 3 7 3 D) C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz¬). §¸p ¸n C C©u 84 Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A) t¨ng dÇn råi gi¶m. B) t¨ng dÇn. C) kh«ng ®æi. D) gi¶m dÇn. §¸p ¸n D C©u 85 Trong ph©n tö cña c¸c cacbohy®rat lu«n cã A) nhãm chøc axit.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản