15B/GDĐT Đào tạo cao đẳng chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

15B/GDĐT Đào tạo cao đẳng chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '15b/gdđt đào tạo cao đẳng chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 15B/GDĐT Đào tạo cao đẳng chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 15B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §µO T¹O CAO §¼NG CHIA THEO TØNH\THµNH PHè Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số Số Số sinh Số Số phòng Nhà Sân Số giáo Số sinh Mã thư viện xưởng viên tốt trường thí nghiệm văn hoá thể thao viên viên số (thư thực tập nghiệp (trường) (phòng) (nhà) (sân) (người) (người) viện) (xưởng) (người) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 333 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 333
Đồng bộ tài khoản