1600 CAU TN HSG 8 PART 2

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
153
lượt xem
87
download

1600 CAU TN HSG 8 PART 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1600 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI HSG 8 PART 2 1. We must be there ______ 7.15 and 8.15. A. at B. before C. between D. after 2. Nam is 17. He isn't ______ to drive a motorbike. A. enough young B. young enough C. enough oldD. old enough 3. She told me

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1600 CAU TN HSG 8 PART 2

Đồng bộ tài khoản