18B/TC-HQ_ Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

18B/TC-HQ_ Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '18b/tc-hq_ trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 18B/TC-HQ_ Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 18B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Tµi chÝnh Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRÞ GI¸ XUÊT, NHËP KHÈU (Tæng côc H¶i quan) sè... Q§-TTg ngµy... CHIA THEO TØNH/THµNH PHè §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª, Ngµy nhËn b¸o c¸o: Th¸ng..... n¨m Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, ngµy 15 sau th¸ng b¸o c¸o Bé C«ng th−¬ng, Ng©n hµng Nhµ n−íc Đơn vị tính: USD Xuất khẩu Nhập khẩu Cộng dồn Tháng Tháng Cộng dồn đến hết đến hết tháng báo cáo báo cáo tháng báo cáo báo cáo A 1 2 3 4 Tổng trị giá (Ghi tên tất cả các tỉnh, thành phố) 95 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 95

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản