19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: xuanhai266

Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong 1 gia điình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010) ông Hans D'Orville, Phó Tổng Giám đốc UNESCO đã đọc bài tham luận đặc biệt tại lễ kỷ niệm tổ chức tại Paris ngày 14/5, nêu bật những giá trị mang tính thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Website http://hochiminhhoc.com Xin giới thiệu toàn văn bài tham luận...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 1. z  19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Trang Câu 1: Phân tích ngu n g c tư tư ng HCM ......................................... 1 Câu 2: Trình bày các g hình thành & phát tri n c a tư tư ng HCM ... 3 Câu 3: Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v v n dt c ............... 6 Câu 4: Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v CM gi i phóng dt c ... 9 Câu 5: B ng lý lu n & th c ti n hãy ch ng minh lu n i m “CM gi i fóng dân t c, ư c ti n hành ch ng sáng t o & có kh năng giành th ng l i trư c CMVS chính qu c” là 1 sáng t o l n c a HCM .......................................................................... 12 Câu 6: Làm rõ tính t t y u khách quan h p quy lu t c a con ư ng i lên CNXH VN theo tư tư ng HCM ........................................ 13 Câu 7: Trình bày nh ng quan i m v c trưng, bư c i, bi n pháp Xây d ng CNXH c a HCM ...................................................... 14 Câu 8: Phân tích cơ s hình thành tư tư ng HCM v v n i oàn k t dt c................................................................................. 19 Câu 9: Phân tích nh ng quan i m cơ b n c a HCM v v n i oàn k t dt c ........................................................................ 20 Câu 10: Trình bày nh ng n i dung cơ b n c a tư tư ng HCM v k t h p S c m nh dân t c v i s c m nh th i i ............................... 22 Câu 11: Phân tích và làm rõ s sáng t o c a HCM trong quan i m v S ra i c a CSVN ............................................................. 24 Câu 2: Phân tích quan i m HCM v b n ch t giai c p công nhân .... 27 N n t ng tư tư ng c a CSVN............................................... 28 Câu 13: Phân tích quan i m c a HCM v nh ng nguyên t c sinh ho t t ch c c a ng .................................................................. 29 Câu 14: Trình bày quan i m c a HCM v s th ng nh t b n ch t GCCN V i tính nhân dân và tính dân t c c a Nhà nư c VN .............. 30 Câu 15: Nh ng chu n m c o c c a con ngư i VN theo HCM........ 31 Nh ng nguyên t c xây d ng o c CM .............................. 33 Câu 16: Nh ng n i dung ch y u trong tư tư ng nhân văn HCM ........ 34 Câu 17: Nh ng quan i m c a HCM v v trí, vai trò, tính ch t và ch c năng c a văn hóa.................................................................. 36 Câu 18: Nh ng quan i m ch y u c a HCM v nh ng lĩnh v c chính c a văn hóa .......................................................................... 40 Câu 19: Nh ng yêu c u trong vi c v n d ng tư tư ng o c, nhân văn, văn hóa c a HCM vào vi c xây d ng m t n n văn hóa m i con ngư i m i VN hi n nay là gì? ....................................... 44
 3. Tư tư ng H Chí Minh Câu 1: Phân tích ngu n g c tư tư ng H Chí Minh. HCM sinh ra và l n lên trong 1 gia ình sĩ phu yêu nư c, quê hương giàu truy n th ng CM. Cu i th k 19, t nc rơi vào c nh nô l l m than dư i ách th ng tr c a Pháp. Gi a lúc ó, HCM ra nc ngoài tìm ư ng gi i fóng dt c. HCM ã ho t ng trong pt CN và lao ng t i m t s nc trên th gi i. Ngư i ã ti p thu tư tư ng Mac-Lênin, l a ch n con ư ng gi i phóng dân t c úng n. T ó, HCM càng i sâu tìm hi u các h c thuy t CM trên TG, xd v CM thu c a trc h t là lý lu n CM gi i fóng dt c VN. a) Giá tr truy n th ng dân t c: yêu nc, oàn k t, nhân nghĩa, hi u h c, c n cù, sáng t o Truy n th ng yêu nc ã c hun úc và nâng lên thành ch nghĩa yêu nc. Chính ch nghĩa yêu nc và nh ng truy n th ng quý báu c a dt c là ng l c m nh m thúc gi c HCM ra i tìm con ư ng gi i phóng dt c. b) Tinh hoa văn hóa nhân lo i: c ví như 1 kho tàng tri th c giúp HCM hi u c c n k nh ng n n văn hóa và nh ng lu ng tư tư ng khác nhau trên TG. T ó HCM có c tư duy sâu s c, khách wan và t ng quát v các s v t hi n tư ng cũng như các wá trình CM ang di n ra. V tư tư ng văn hóa fương ông, HCM ã ti p thu nh ng m t tích c c c a Nho giáo v hành ng, nhân nghĩa, ư c v ng v 1 XH bình tr … V Ph t giáo, HCM ã ti p thu tư tư ng v tha, t bi bác ái, c u kh , c u n n, tinh th n bình ng. V ch nghĩa Tam dân c a Tôn Trung Sơn, HCM tìm th y nh ng i u thích h p v i k nc ta là c l p dt c, dân quy n t do và dân sinh h nh phúc Trang 1
 4. Tư tư ng H Chí Minh V tư tư ng văn hóa fương Tây, HCM ti p thu tư tư ng văn hóa dân ch & CM c a Pháp c a M . V tư tư ng dân ch c a CM Pháp, HCM ti p thu tư tư ng c a các nhà khai sáng (Vônte, Rútxô), tư tư ng t do, bình ng c a tuyên ngôn dân quy n và dân quy n. V tư tư ng dân ch c a CM M , HCM ti p thu giá tr v quy n s ng, quy n t do và mưu c u h nh phúc. c) Ch nghĩa Mac-Lênin: óng vai trò là ngu n g c quy t nh tr c ti p n quá trình hình thành & fát tri n of tư tư ng HCM. HCM ã h c t p, v n d ng nh ng quan i m c a CN Mac-Lênin và fát tri n nó lên thành wan i m c a riêng mình, phù h p v i hoàn c nh t nc VN. Như v y, toàn b h th ng tư tư ng HCM u d a trên cơ s ch nghĩa Mac-Lênin. d) Ph m ch t cá nhân c a HCM: Ngu n g c tư tư ng, quá trình hình thành & fát tri n tư tư ng HCM ch u s tác ng sâu s c c a th c ti n dt c và th i i mà Ngư i ã s ng. Chính quá trình ho t ng th c ti n ã giúp HCM có 1 hi u bi t sâu s c v dt c & th i i. T ho t ng th c ti n giúp HCM khám phá quy lu t v n ng XH, i s ng văn hóa và cu c tranh c a các dt c, khái quát thành lý lu n em lý lu n ch o ho t ng th c ti n. Trong nh ng ngu n g c ó thi ngu n g c nào là quan tr ng nh t quy t nh b n ch t tư tư ng HCM? T i sao? Y ut ch nghĩa Mac-Lênin óng vai trò quan tr ng nh t. Ch nghĩa Mac-Lênin là 1 h th ng mang tính tiên phong hư ng d n các cu c CM trong th i i m i giành c win. Khi ti p c n CN Mac-Lênin, HCM ã nh n ra chân lý y, do ó Ngư i ã tin và Trang 2
 5. Tư tư ng H Chí Minh theo CN Mac-Lênin. T ó, nh ng wan i m c a HCM v CM u d a trên cơ s CN Mac-Lênin. >>> Ch nghĩa Mac-Lênin có nh hư ng tr c ti p ns hình thành tư tư ng HCM v CMVN. Câu 2: Trình bày các giai o n hình thành và phát tri n c a tư tư ng H Chí Minh. Quá trình hình thành và phát tri n tư tư ng HCM: Tr i qua 5 th i kỳ a) Trư c 1911: Th i kỳ hình thành tư tư ng yêu nư c thương nòi HCM sinh ra trong 1 gia ình Nho h c có truy n th ng yêu nc vùng Ngh An – m t vùng t giàu truy n th ng dân t c. HCM sinh ra và l n lên trong hoàn c nh nc m t nhà tan. Ngư i ã ch ng ki n c nh l m than c a ng bào, ch ng ki n s tàn kh c c a ch th c dân cùng v i nh ng pt yêu nc n ra lúc b y gi . => HCM s m có tinh th n yêu nc và lòng yêu nc c nung úc theo th i gian, và tr thành CN yêu nc c a HCM. b) Th i kỳ 1911-1920: Th i kỳ tìm tòi & kh o nghi m ư ng l i c u nư c Là m t giai o n quan tr ng trong cu c i ho t ng c a HCM, b i trong th i gian này HCM ã tích lũy c nh ng kinh nghi m s ng phong phú có giá tr . T ó, giúp Ngư i có nh ng nh n th c úng n v pt CM trên TG cũng như sáng su t khi l a ch n con ư ng theo CN Mac-Lênin. Khi ti p c n c CN Mac-Lênin, tư duy HCM ã có s chuy n bi n v ch t: Ngư i ã chuy n t l p trư ng c a ch nghĩa yêu nư c sang l p trư ng c a CNCS. Trang 3
 6. Tư tư ng H Chí Minh c) Th i kỳ 1921-1930: Th i kỳ hình thành ư ng l i CMVN HCM ã k t h p nghiên c u xd lý lu n, k t h p v i tư tư ng tuyên truy n, tư tư ng gi i phóng dt c, v n ng t ch c qu n chúng tranh, xd t ch c CM, chu n b vi c thành l p CSVN (3/2/1930). 1930 – 1945: Th i kỳ ch u ng và vư t qua d) Th i kỳ t th thách, kiên trì gi v ng quan i m, l p trư ng CM Trên cơ s tư tư ng v con ư ng CMVN, HCM ã kiên trì gi v ng quan i m CM c a mình, phát tri n thành chi n lư c CM gi i phóng dt c, d n n th ng l i c a cu c CMT8 1945, khai sinh nư c VN dân ch c ng hòa. Tuyên ngôn c l p do HCM tuyên b trư cc toàn dân VN v s ra i c a nc VN Dân ch C ng hòa kh ng nh quy n t do, c l p c a toàn th dt c VN. 1945 – 1969: Th i kỳ th ng l i c a tư tư ng e) Th i kỳ t HCM, th i kỳ ti p t c phát tri n m i v tư tư ng kháng chi n và ki n qu c Th i kỳ này tư tư ng HCM có bư c phát tri n m i trong óni b t các n i dung sau: Tư tư ng k/c k t h p v i ki n qu c, ti n hành k/c k t h p v i xd ch DCND Tư tư ng chi n tranh nhân dân toàn dân, toàn di n, d a vào s c mình là chính. Xd quy n làm ch c a nhân dân, xd Nhà nc c a dân, do dân vì dân. Xd CS v i tư cách là ng c m quy n. Trang 4
 7. Tư tư ng H Chí Minh Trong nh ng giai on ó thì giai o n nào tư tư ng HCM có ý nghĩa v ch ư ng i cho CMVN? Hãy ch ng minh. Trong nh ng giai o n trên thì giai o n t 1921 – 1930 có ý nghĩa v ch ư ng cho CMVN. Ch ng minh: ây là th i kỳ Ngư i có nhi u ho t ng th c ti n sôi n i, phong phú Pháp (1921-1923), Liên Xô (1923-1924), Trung Qu c (1924-1927)… HCM ã k t h p nghiên c u xd lý lu n k t h p v i tuyên truy n tư tư ng GPDT và v n ng t ch c qu n chúng tranh, chu n b cho vi c thành lp ng. Trong th i gian này, Ngư i ã vi t các tác ph m như: B n án ch th c dân Pháp (1925), ư ng kách m nh (1927), Chính cương v n t t và sách lư c v n t t (1930). T t c u v ch tr n b n ch t c a b n th c dân và ưa ra quan i m giúp CMVN win: CM gi i phóng dt c trong th i im if i i theo cong ư ng CMVS. Gi i phóng dt c f i g n li n v i gi i fóng g/c CN. Cách m ng thu c a và CMVS chính qu c có quan h m t thi t v i nhau. Cách m ng thu c a nh m m c tiêu ánh ui qu c xâm lư c, giành cl pt do. oàn k t và liên minh các l c lư ng CM qu c t , nêu cao tinh th n t l ct cư ng. CM mu n thành công f i có ng lãnh o, v n ng và t ch c qu n chúng tranh. Trang 5
 8. Tư tư ng H Chí Minh S ra ic a CSVN ngày 3/2/1930 là ng n c tiên phong d n ư ng CMVN ti n lên giành th ng l i. Câu 3: Phân tích nh ng lu n i m cơ b n c a H Chí Minh v vn dân t c. 1/ c l p dt c là quy n thiêng liêng, b t kh xâm ph m c a các dt c: ã nói: “Dù có f i hy sinh n âu, dù có f i Trư c CMT8 1945, HCM t cháy c dãy Trư ng Sơn cũng f i giành c c l p”. Ngày 2/9/1945, HCM ã c b ng Tuyên ngôn c l p t i qu ng trư ng Ba ình: “T t c các dt c trên th gi i u sinh ra bình ng, dt c nào cũng có quy n s ng, quy n sung sư ng và quy n t do” và “…Toàn th dt c VN quy t em t t c tinh th n và l c lư ng, tính m ng và c ac i gi v ng quy n t do, c l p y”. Ngày 19/12/1945, kháng chi n bùng n , Ngư i ra l i kêu g i:“Không! Chúng ta thà hy sinh t t c ch nh t nh ko ch u m t nc, nh t nh ko ch u làm nô l ”. Ngày 17/7/1966, HCM nêu m t chân lý có giá tr cho m i th i i: “Ko có gì quý hơn c l p t do”. 2/ Ch nghĩa dt c là 1 ng l c to l n c a các dt c ang u tranh giành c l p: Là s th hi n lòng yêu nư c & t hào dt c, t o ra m t ng l c m nh m CMVN nói riêng & CMGPDT nói chung trên TG có th giành th ng l i. Theo s fân tích c a HCM “th và l c c a VN nh hơn r t nhi u so v i th và l c c a th c dân Pháp và qu c M , nhưng v i 1 lòng oàn k t và yêu nc c a dt c VN thì CMVN s vư t wa c nh ng khó khăn, tr ng i ánh u i all nh ng k thù xâm lư c Trang 6
 9. Tư tư ng H Chí Minh Ch nghĩa dt c k t h p v i CN qu c t s m b o tương lai tươi sáng cho n n hòa bình trên TG. 3/ K t h p nhu n nhuy n dt c v i g/c, c l p dt c và CNXH, ch nghĩa yêu nc v i CN qu c t : K t h p nhu n nhuy n dt c v i g/c Ngay t 1930, khi xác nh nghĩa v cho CMVN, HCM ã k t h p nhu n nhuy n quy n l i dt c v i quy n l i g/c. Theo Ngư i, giành c quy n l i dt c và g/c f i ng th i th c hi n 2 nhi m v : ch ng qu c và ch ng phong ki n. Tuy nhiên, tùy theo hoàn c nh c a t nc có th ưu tiên th c hi n nhi m v này hay nhi m v kia. Trong th c ti n CMVN cu c CMT8 1945 thành công ã hoàn thành c 2 nhi m v dt c và g/c. Dân t c VN ã giành c c l p, nhân dân VN ã giành c chính quy n và ti n t i xd ch m i cho mình. Sau CMT8 1945, HCM và ng ã ti n hành CM ru ng t và ban b nh ng chính sách XH m i nh m em l i s t do th t s cho nhân dân. K t h p nhu n nhuy n c l p dt c v i CNXH: Theo HCM, n u xóa b ách áp b c dt c mà chưa xóa b ách áp b c g/c thì nhân dân chưa ct do. Cho nên, nhi m v c a CM là f i ng th i xóa b ách áp b c dt c và ách áp b c g/c. Mu n th c hi n c iu ó thì sau khi giành c c l p dt c f i ti n lên xd CNXH. Trang 7
 10. Tư tư ng H Chí Minh Ch nghĩa yêu nc k t h p v i CN qu c t : Th c hi n CN yêu nư c. Yêu nc có nghĩa là f i ra s c fn u b ov n n c l p t do cho dt c mình. Trong khi b o v c l p, t do c a dt c, f i ra s c ng h và giúp cho pt CM trên TG. Ko c nhân danh quy n l i dt c mình i xâm f m quy n l i c a dt c khác. i m: “K t h p nhu n nhuy n dân t c v i giai th c hi n lu n c p, c l p dân t c v i CNXH, ch nghĩa yêu nư c v i ch nghĩa qu c t ” thì trong tình hình hi n t i chúng ta ph i làm gì? Khơi d y s c m nh c a CN yêu nc và tinh th n dt c, ngu n ng l c xd và b o v t nc: C n xác nh rõ các ngu n l c và f i fát huy t i a các ngu n n i l c (con ngư i, trí tu , truy n th ng dt c, truy n th ng CM…), trong ó y u t quan tr ng và quy t nh nh t là ngu n l c con ngư i v i t t c s c m nh và tinh th n c a nó. Nh n th c và gi i quy t v n dt c trên quan i m g/c: M c tiêu CM do HCM và ng th hi n k t h p v n dt c & v n g/c. Ch ng t VN ch có CS và g/c CN m i là l c lư ng i bi u trung thành cho l i ích c a toàn dt c. C n quán tri t tư tư ng HCM trong toàn ng, toàn dân, l y ó làm nh hư ng cho vi c nh n th c & gi i quy t các v n c a dt c và c a th i i. Chăm lo xd kh i i oàn k t dt c, gi i quy t t t m i quan h gi a các dt c anh em và trong c ng ng dt c VN: Ra s c f n u tăng cư ng và m r ng kh i i oàn k t toàn dân, l y liên minh g/c CN v i g/c nông dân, tri th c làm n n t ng. Kh i i oàn k t dt c c tăng cư ng và m r ng hơn 1 bc, huy ng c s c ngư i s c c a c a ng trong và ngoài nc. Gi i quy t Trang 8
 11. Tư tư ng H Chí Minh t t hơn n a m i wan h gi a các dt c anh em trong i gia ình dt c VN. Câu 4: Phân tích nh ng lu n i m cơ b n c a H Chí Minh v Cách m ng gi i phóng dân t c. 1) CMGPDT mu n win f i i theo con ư ng CMVS: G/c vô s n lãnh o nhân dân làm cu c CMVS giành chính quy n, lãnh o nhân dân làm cu c CMXHCN ti n lên xd CNXH. Ngay sau khi ti p c n lu n cương c a Lênin, HCM ã nói 1 câu kh ng nh quan i m: “Mu n c u nc và GPDT thì ko còn con ư ng nào khác: con ư ng CMVS”. Trong chính cương v n t t, sách lư c v n t t, con ư ng phát tri n c a CMVN có 2 giai o n: làm TS dân quy n CM và th a CM i t i XHCS. Con ư ng CMVS theo quan i m HCM g m nh ng n i dung ch y u sau: Ti n hành CMGPDT và t ng bư c “ i t i XHCS”. L c lư ng lãnh o CM là g/c CN mà i tiên phong là CSVN. L c lư ng CM là kh i oàn k t toàn dân, nòng c t là liên minh công-nông-tri th c. S nghi p CM c a VN là 1 b f n c a CMTG. Trang 9
 12. Tư tư ng H Chí Minh 2) CMGPDT trong th i i m i f i do CS lãnh o Các nhà yêu nư c VN ã ý th c c t m quan tr ng c a t ch c CM. HCM kh ng nh “Mu n gi i phóng dt c thành công trc h t f i có ng cách m nh”. u năm 1930, HCM sáng l p CSVN, 1 chính ng c a g/c CNVN, có t ch c ch t ch , k lu t nghiêm minh và liên h m t thi t v i qu n chúng. 3) L c lư ng c a CMGPDT bao g m toàn th dt c: HCM ã kh ng nh r ng: “S c m nh dt c là r t l n. Do ó n u bi t fát huy thì CMVN s có 1 l c lư ng kh ng l ánh b i m i k thù xâm lư c”. Nhân dân VN có tinh th n sáng t o cao, cho nên h có th có nh ng óng góp cho CMVN thành công nhanh hơn. Th hi n lòng yêu dân, kính dân và tôn tr ng nhân dân: “Trong th gi i, ko có gì m nh = s c m nh oàn k t c a nhân dân”. 4) CMGPDT c n c th c hi n ch ng, sáng t o, có kh năng n ra & giành th ng l i trư c CMVS chính qu c Quan i m c a CN Mac-Lênin gi a CMVS v i CMGPDT cho r ng chúng có m i quan h ch t ch v i nhau. Tuy nhiên, CMGPDT thu c a ch có th win khi CMVS chính qu c win. Trong th c ti n nư c Nga thì quan i m c a CN Mac-Lênin hoàn toàn úng n. Trang 10
 13. Tư tư ng H Chí Minh Quan i m c a HCM: CMGPDT có tính c l p tương ivi CMVS chính qu c. Do ó nó có tính ch ng & sáng t o riêng c a mình. S áp b c, bóc l t c a CNTD t p trung thu c a nhi u hơn các nc chính qu c. Do ó, dt c thu c a có ng l c m nh m làm cu c CM t gi i fóng mình. Vì v y, CMGPDT ko nh ng ko f thu c vào CMVS chính qu c mà còn có kh năng giành th ng l i trư c. 5) CMGPDT c n ư c ti n hành b ng phương pháp b o l c CM: Theo HCM, cu c CMGPDT f i tr i qua nhi u giai o n khó khăn, f c t p. Do ó, trong m i tình hu ng f i s d ng phương pháp hòa bình gi m thi u t n th t cho nhân dân. Tuy nhiên, n u ã làm h t kh năng c a mình mà v n ko ngăn ch n c war thì f i kiên quy t dùng b o l c CM ch ng l i b o l c f n CM. s d ng b o l c CM thành công c n f i quán tri t phương châm ánh lâu dài, nh m 2 m c ích chính: Va ánh v a xd l c lư ng, kh c f c nh ng ch y u, fát huy nh ng i m m nh, làm cho CMVN ngày càng m nh m hơn, tinh nhu hơn. i fó v i chi n lư c “ ánh nhanh th ng nhanh” c a ch. ánh lâu dài nh m làm cho ch y uc ak thù h ra và làm cho l c lư ng c a chúng b công fá. Khi ó chúng ta s d dàng th c hi n m c tiêu c a mình. Trang 11
 14. Tư tư ng H Chí Minh Câu 5: B ng lý lu n và th c ti n hãy ch ng minh r ng, lu n i m: “CM gi i phóng dân t c ư c ti n hành ch ng, sáng t o và có kh năng giành th ng l i trư c CM vô s n chính qu c” là m t sáng t o l n c a HCM. i h i l n VI Qu c t cho r ng: Ch có th th c hi n hoàn toàn công cu c GP các thu c a khi g/c VS giành c th ng l i các nư c TB tiên ti n. Cu c CMT10 Nga (1917) c a g/c VS Nga lãnh o ãl t g/c TS Nga lúc b y gi Khi ã giành c chính quy n và xd Nhà nư c m i, g/c VS Nga ã giúp cho các dt c thu c a c a Nga làm CM và ã giành win. Như v y, th c ti n ó ã kh ng nh r ng cu c CMVS chính qu c win thì các cu c CMGPDT c a Nga cũng win. Tuy nhiên, hoàn c nh c a VN khác v cơ b n so v i Nga. Do ó, HCM ãb sung cho quan i m c a CN Mac-Lênin, Ngư i kh ng nh r ng: Cu c CMGPDT thu c a ko nh ng ko ph thu c vào CMVS chính qu c mà còn có kh năng giành win trư c. Lý do 1: Cu c CMGPDT thu c a có tính c l p tương i cao so v i CMVS chính qu c. Do ó, nó có s ch ng & sáng t o trong ho t ng c a mình Lý do 2: HCM ã kh ng nh kh năng GPDT thu c a. Ngư i cho r ng, nhân dân các nc thu c a ch u s áp b c bóc l t n ng n hơn so v i nhân dân các nc chính Trang 12
 15. Tư tư ng H Chí Minh qu c. Do ó, CM thu c a có ng l c m nh m n ra trư c cu c CM chính qu c. Lý do 3: S áp b c bóc l t c a CNTD t p trung thu c a nhưng i m y u c a CNTD cũng là thu c a. Do ó, n u CM thu c an ra s có kh năng giành win trư c so v i các nc chính qu c. Ví d : Cu c CMT8 VN giành win trư c cu c CM c a nhân VN: dân Nh t. Nhân dân Trung Qu c t mình ánh u i fát xít Nh t Trên TG: (1945) trư c khi cu c CM c a nhân dân Nh t n ra. Câu 6: Làm rõ tính t t y u khách quan, h p quy lu t c a con ư ng i lên CNXH VN theo tư tư ng HCM. Theo quan i m CN Mac-Lênin Theo CN Mac-Lênin có 2 con ư ng quá ti n lên CNXH. Con ư ng th nh t là con ư ng quá tr c ti p lên CNXH t nh ng nc TB fát tri n trình cao. Con ư ng th 2 là con ư ng wá gián ti p lên CNXH nh ng nc TB fát tri n th p ho c các nc ti u tư b n Theo quan i m HCM Tư tư ng HCM v a f n ánh quy lu t khách wan c a s nghi p gi i phóng dt c trong th i i CMVS, v a f n ánh m i quan h khăng khít gi a m c tiêu GPDT v i m c tiêu gi i fóng g/c và gi i fóng con ngư i Trang 13
 16. Tư tư ng H Chí Minh Trên cơ s v v n d ng lý lu n CM ko ng ng, v th i kỳ wá lên CNXH c a CN Mac-Lênin và xu t fát t c i m tình hình th c t c a VN , HCM kh ng nh, con ư ng CMVN là ti n hành GPDT, hoàn thành CM dt c DCND, ti n d n lên CNXH. Như v y quan i m HCM v th i kỳ wá lên CNXH VN là quan i mv 1 hình thái quá gián ti p c th - quá t 1 XH thu c a n a pk, nông nghi p l c h u i lên CNXH. Chính n i dung c th này, HCM ãc th hóa và làm fong fú thêm cho lý lu n Mac-Lênin v th i ký wá lên CNXH. Câu 7: Trình bày nh ng quan imv c trưng, bư c i, bi n pháp xây d ng CNXH c a HCM. C TRƯNG B N CH T CNXH là 1 ch do nhân dân làm ch , Nhà nc f i fát huy quy n làm ch c a nhân dân huy ng c s tích c c & sáng t o c a nhân dân vào s nghi p xd CNXH. CNXH có n n KT fát tri n cao, d a trên LLSX hi n i và ch công h u v TLSX là ch y u, nh m ko ng ng nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân, trc h t là nhân dân lao ng. CNXH là 1 XH fát tri n cao v văn hóa, o c, trong ó ngư i v i ngư i là bè b n, ng chí, anh em, con ngư i c gi i fóng kh i ách áp b c bóc l t, có cu c s ng Trang 14
 17. Tư tư ng H Chí Minh v t ch t và tinh th n fong fú, ct o k fát tri n h t m i kh năng s n có c a mình. CNXH là 1 XH công b ng và h p lý: làm nhi u hư ng nhi u, làm ít hư ng ít, ko làm ko hư ng, các dt c bình ng, mi n núi c giúp ti n k p mi n xuôi. CNXH là công trình t p th c a nhân dân do nhân dân t xd dư i s l nh oc a ng. V BƯ C I C A TH I KỲ QUÁ Do v n còn quá m i, HCM chưa có k làm rõ s g m có m y ch ng ư ng v i nh ng nd cho t ng ch ng, nhưng wa th c t m t s năm Ngư i ch rõ “Ta xd CNXH t 2 bàn tay tr ng i lên thì khó khăn còn nhi u và lâu dài”, do ó “f i làm d n d n”, “ko th 1 s m 1 chi u”. Th m nhu n nh ng ch d n c a Lênin “f i kiên nh n b c nh ng nh p c u nh , v a t m, l a ch n nh ng gi i fáp trung gian, quá ”, tư tư ng ch o c a HCM v bc i c a th i kỳ quá VN là f i wa nhi u bc “bc ng n bc dài tùy theo hoàn c nh”, nhưng “ch ham làm mau, ham r m r … i bc nào v ng ch c bc y, c ti n d n d n”. PHƯƠNG PHÁP, BI N PHÁP, CÁCH TH C XD CNXH V phương pháp, bi n fáp, cách th c xd CNXH VN, Ngư i luôn luôn nh c nh f i nêu cao tình th n cl p t ch , sáng t o, ch ng r p khuôn kinh nghi m nc ngoài, f i tìm tòi, t o ra cách fù h p v i th c ti n VN. C th : Trang 15
 18. Tư tư ng H Chí Minh Trong bc i và cách th c ti n hành CNXH mi n B c, f i th hi n cs k t h p gi a 2 nhi m v chi n lc c a CMVN: “xd mi n B c, chi u c mi n Nam”. Khi gi c M m r ng war ra mi n B c, ta có kh u hi u “v a chi n u, v a s n xu t”, “v a ch ng M c u nc, v a xd CNXH” và c th gi i coi là 1 sáng t o c a VN. Xd CNXH t 1 nc nông nghi p l c h u, b war tàn fá… f i k t h p c i t o và xd trên t t c m i lĩnh v c, mà xd là ch ch t và lâu dài. HCM wan ni m CNXH là s nghi p c a dân, do dân, vì dân. Vì v y, cách làm là “ em tài dân, s c dân, c a dân làm l i cho dân” ó là “CNXH nhân dân”, ko f i là “CNXH Nhà nc”. HCM c bi t nh n m nh vai trò c a t ch c th c hi n, Bác nh c nh : ch tiêu là 1, bi n fáp là 10, quy t tâm 20… có như th k ho ch m i hoàn thành t t c Nh ng tư tư ng c a HCM v CNXH, v wá i lên CNXH, bc i và fương th c ti n hành CNXH VN ang c ng k th a, v n d ng và fát tri n trong cu c s ng i m i hôm nay. ng ta ã v n d ng nh ng quan im ó vào công cu c i m i hi n nay như th nào? a) Kiên nh m c tiêu c l p dt c và CNXH c l p dt c và CNXH là m c tiêu mà nhân dân ta kiên trì fn u hy sinh, theo u i hơn 70 năm wa dư i s lãnh o ca ng. Dư i ách nô d ch c a ch th c dân, dân ta b Trang 16
 19. Tư tư ng H Chí Minh ày a trong vòng ói nghèo l c h u. Mu n thay i tình hình ó, sau khi giành c c lâp dt c, chúng ta ko còn con ư ng nào khác là ti n lên CNXH. Ch có CNXH m i th c hi n c “ham mu n t t b c” c a Bác cũng là mong muôn ngàn i c a dt c. công cu c i m i hi n nay nc ta nh m m c tiêu “dân jàu nc m nh, XH công b ng, dân ch văn minh”. L i d ng kh ng ho ng, v mô hình CNXH LX và ông Âu, các th l c thù ch bên ngoài ã lên gi ng f nh n con ư ng i lên CNXH VN. Bài h c t giá c a Nga và ông Âu cho th y mún c l p dt c, nd hư ng cu c s ng t do h nh fúc thì f i kiên nh m c tiêu CNXH. Xd CNXH b qua CNTB là 1 quá trình ph c t p. Kinh t m c a h i nh p có m t tích c c là kích thích sx fát tri n, i s ng con ngư i tr nên năng ng, nh ng y u t l ch ub ào th i. Bên c nh ó, xu t hi n nh ng m t tiêu c c như: tham nhũng, l a o, ch y theo ng ti n… Do ó f i tìm ra bi n fáp h u hi u mà ko i ch ch m c tiêu c a CNXH. b) Phát huy quy n làm ch c a nhân dân. Khơi d y m nh m t t c các ngu n l c, trc h t là ngu n l c n i sinh th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa t nc Công nghi p hóa, hi n i hóa là 1 yêu c u có tính t t y u i v i nh ng nc nông nghi p l c h u quá lên CNXH. CNH-H H thành công, chúng ta f i fát huy t t c ngu n l c bên trong và bên ngoài, l y ngu n l c bên trong làm g c, có fát huy m nh m ngu n l c trong nư c, s d ng t t có hi u w ngu n l c bên ngoài. Trang 17
 20. Tư tư ng H Chí Minh V i dân s hơn 80 tri u dân, ti m l c v s c l c, c a c i trí tu , tài năng r t to l n. khơi d y ngu n l c này òi h i chúng ta f i fát huy cao quy n làm ch c a ngư i dân trên cơ s nâng cao dân trí, t o k cho ngư i dân tham ja jám sát các công vi c of Nhà nc. c) K t h p s c m nh dt c v i s c m nh th i i S nghi p i m i c a nc ta di n ra trong k CM khoa h c và công ngh ang fát tri n m nh, xu th khu v c hóa, toàn c u hóa ang nh hư ng n nh p và s fát tri n c a các dt c. Chúng ta f i tranh th ti a m i cơ h i t t, fát huy hi u l c và nâng cao hi u w h p tác qu c t . Tranh th s h p tác qu c t i ôi v i vi c thư ng xuyên khơi d y ch nghĩa yêu nc, tinh th n c l p dt c, kêu g i toàn dân s n sàng em nhân lưc, tài l c, v t l c tăng cư ng s c m nh qu c gia. Giao lưu, h i nh p ng th i f i ko ng ng trau d i b n lĩnh và b n s c văn hóa dt c. d) Chăm lo xd ng v ng m nh, làm trong s ch b máy Nhà nc, y m nh tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hi n c n ki m xd CNXH fát huy quy n làm ch c a ngư i dân, trc h t cán b ng và Nhà nc f i trong s ch, liêm khi t, th c s là ngư i y t trung thành và t n t y c a dân. Ko ng ng chăm lo tăng cư ng m i liên h máu th t gi a ng v i nhân dân. Mu n v y f i làm trong s ch b máy Nhà nc, lo i tr các f n t thoái hóa, bi n ch t làm cho Nhà nc ta th t s là “c a dân do dân vì dân”. Trang 18
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản