19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: phuocql31

Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình sĩ phu yêu nước, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Cuối thế kỷ 19, đất nước rơi vào cảnh nô lệ lầm tha dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Giữa lúc đó. HCM ra nước ngoài để tìm đường giải phóng dân tộc.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trang
Câu 1: Phân tích ngu n g c tư tư ng HCM ......................................... 1
Câu 2: Trình bày các g hình thành & phát tri n c a tư tư ng HCM ... 3
Câu 3: Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v v n dt c ............... 6
Câu 4: Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v CM gi i phóng dt c ... 9
Câu 5: B ng lý lu n & th c ti n hãy ch ng minh lu n i m “CM gi i
fóng dân t c, ư c ti n hành ch ng sáng t o & có kh
năng giành th ng l i trư c CMVS chính qu c” là 1 sáng t o
l n c a HCM .......................................................................... 12
Câu 6: Làm rõ tính t t y u khách quan h p quy lu t c a con ư ng i
lên CNXH VN theo tư tư ng HCM ........................................ 13
Câu 7: Trình bày nh ng quan i m v c trưng, bư c i, bi n pháp
Xây d ng CNXH c a HCM ...................................................... 14
Câu 8: Phân tích cơ s hình thành tư tư ng HCM v v n i oàn
k t dt c................................................................................. 19
Câu 9: Phân tích nh ng quan i m cơ b n c a HCM v v n i
oàn k t dt c ........................................................................ 20
Câu 10: Trình bày nh ng n i dung cơ b n c a tư tư ng HCM v k t h p
S c m nh dân t c v i s c m nh th i i ............................... 22
Câu 11: Phân tích và làm rõ s sáng t o c a HCM trong quan i m v
S ra i c a CSVN ............................................................. 24
Câu 2: Phân tích quan i m HCM v b n ch t giai c p công nhân .... 27
N n t ng tư tư ng c a CSVN............................................... 28
Câu 13: Phân tích quan i m c a HCM v nh ng nguyên t c sinh ho t
t ch c c a ng .................................................................. 29
Câu 14: Trình bày quan i m c a HCM v s th ng nh t b n ch t GCCN
V i tính nhân dân và tính dân t c c a Nhà nư c VN .............. 30
Câu 15: Nh ng chu n m c o c c a con ngư i VN theo HCM........ 31
Nh ng nguyên t c xây d ng o c CM .............................. 33
Câu 16: Nh ng n i dung ch y u trong tư tư ng nhân văn HCM ........ 34
Câu 17: Nh ng quan i m c a HCM v v trí, vai trò, tính ch t và ch c
năng c a văn hóa.................................................................. 36
Câu 18: Nh ng quan i m ch y u c a HCM v nh ng lĩnh v c chính
c a văn hóa .......................................................................... 40
Câu 19: Nh ng yêu c u trong vi c v n d ng tư tư ng o c, nhân
văn, văn hóa c a HCM vào vi c xây d ng m t n n văn hóa m i
con ngư i m i VN hi n nay là gì? ....................................... 44
Tư tư ng H Chí Minh


Câu 1:
Phân tích ngu n g c tư tư ng H Chí Minh.


HCM sinh ra và l n lên trong 1 gia ình sĩ phu yêu nư c, quê
hương giàu truy n th ng CM.

Cu i th k 19, t nc rơi vào c nh nô l l m than dư i ách th ng
tr c a Pháp. Gi a lúc ó, HCM ra nc ngoài tìm ư ng gi i fóng
dt c. HCM ã ho t ng trong pt CN và lao ng t i m t s nc
trên th gi i. Ngư i ã ti p thu tư tư ng Mac-Lênin, l a ch n con
ư ng gi i phóng dân t c úng n. T ó, HCM càng i sâu tìm
hi u các h c thuy t CM trên TG, xd v CM thu c a trc h t là lý
lu n CM gi i fóng dt c VN.

a) Giá tr truy n th ng dân t c: yêu nc, oàn k t, nhân nghĩa,
hi u h c, c n cù, sáng t o

Truy n th ng yêu nc ã c hun úc và nâng lên thành ch nghĩa
yêu nc. Chính ch nghĩa yêu nc và nh ng truy n th ng quý báu
c a dt c là ng l c m nh m thúc gi c HCM ra i tìm con ư ng
gi i phóng dt c.

b) Tinh hoa văn hóa nhân lo i: c ví như 1 kho tàng tri th c
giúp HCM hi u c c n k nh ng n n văn hóa và nh ng lu ng tư
tư ng khác nhau trên TG. T ó HCM có c tư duy sâu s c, khách
wan và t ng quát v các s v t hi n tư ng cũng như các wá trình
CM ang di n ra.

V tư tư ng văn hóa fương ông, HCM ã ti p thu nh ng
m t tích c c c a Nho giáo v hành ng, nhân nghĩa, ư c
v ng v 1 XH bình tr …
V Ph t giáo, HCM ã ti p thu tư tư ng v tha, t bi bác ái,
c u kh , c u n n, tinh th n bình ng.

V ch nghĩa Tam dân c a Tôn Trung Sơn, HCM tìm th y
nh ng i u thích h p v i k nc ta là c l p dt c, dân quy n
t do và dân sinh h nh phúc


Trang 1
Tư tư ng H Chí Minh

V tư tư ng văn hóa fương Tây, HCM ti p thu tư tư ng văn
hóa dân ch & CM c a Pháp c a M .

V tư tư ng dân ch c a CM Pháp, HCM ti p thu tư tư ng
c a các nhà khai sáng (Vônte, Rútxô), tư tư ng t do, bình
ng c a tuyên ngôn dân quy n và dân quy n. V tư tư ng
dân ch c a CM M , HCM ti p thu giá tr v quy n s ng, quy n
t do và mưu c u h nh phúc.

c) Ch nghĩa Mac-Lênin:

óng vai trò là ngu n g c quy t nh tr c ti p n quá trình hình
thành & fát tri n of tư tư ng HCM. HCM ã h c t p, v n d ng
nh ng quan i m c a CN Mac-Lênin và fát tri n nó lên thành wan
i m c a riêng mình, phù h p v i hoàn c nh t nc VN. Như v y,
toàn b h th ng tư tư ng HCM u d a trên cơ s ch nghĩa
Mac-Lênin.

d) Ph m ch t cá nhân c a HCM:

Ngu n g c tư tư ng, quá trình hình thành & fát tri n tư tư ng
HCM ch u s tác ng sâu s c c a th c ti n dt c và th i i mà
Ngư i ã s ng. Chính quá trình ho t ng th c ti n ã giúp HCM
có 1 hi u bi t sâu s c v dt c & th i i.

T ho t ng th c ti n giúp HCM khám phá quy lu t v n ng
XH, i s ng văn hóa và cu c tranh c a các dt c, khái quát
thành lý lu n em lý lu n ch o ho t ng th c ti n.

Trong nh ng ngu n g c ó thi ngu n g c nào là quan
tr ng nh t quy t nh b n ch t tư tư ng HCM? T i sao?


Y ut ch nghĩa Mac-Lênin óng vai trò quan tr ng nh t.

Ch nghĩa Mac-Lênin là 1 h th ng mang tính tiên phong hư ng
d n các cu c CM trong th i i m i giành c win. Khi ti p c n CN
Mac-Lênin, HCM ã nh n ra chân lý y, do ó Ngư i ã tin và

Trang 2
Tư tư ng H Chí Minh

theo CN Mac-Lênin. T ó, nh ng wan i m c a HCM v CM u
d a trên cơ s CN Mac-Lênin.

>>> Ch nghĩa Mac-Lênin có nh hư ng tr c ti p ns hình
thành tư tư ng HCM v CMVN.

Câu 2:
Trình bày các giai o n hình thành và phát tri n
c a tư tư ng H Chí Minh.


Quá trình hình thành và phát tri n tư tư ng HCM: Tr i qua 5 th i
kỳ

a) Trư c 1911: Th i kỳ hình thành tư tư ng yêu nư c thương
nòi

HCM sinh ra trong 1 gia ình Nho h c có truy n th ng yêu nc
vùng Ngh An – m t vùng t giàu truy n th ng dân t c.

HCM sinh ra và l n lên trong hoàn c nh nc m t nhà tan. Ngư i ã
ch ng ki n c nh l m than c a ng bào, ch ng ki n s tàn kh c
c a ch th c dân cùng v i nh ng pt yêu nc n ra lúc b y gi .

=> HCM s m có tinh th n yêu nc và lòng yêu nc c nung úc
theo th i gian, và tr thành CN yêu nc c a HCM.

b) Th i kỳ 1911-1920: Th i kỳ tìm tòi & kh o nghi m ư ng
l i c u nư c

Là m t giai o n quan tr ng trong cu c i ho t ng c a HCM,
b i trong th i gian này HCM ã tích lũy c nh ng kinh nghi m
s ng phong phú có giá tr . T ó, giúp Ngư i có nh ng nh n th c
úng n v pt CM trên TG cũng như sáng su t khi l a ch n con
ư ng theo CN Mac-Lênin. Khi ti p c n c CN Mac-Lênin, tư duy
HCM ã có s chuy n bi n v ch t: Ngư i ã chuy n t l p
trư ng c a ch nghĩa yêu nư c sang l p trư ng c a CNCS.
Trang 3
Tư tư ng H Chí Minh

c) Th i kỳ 1921-1930: Th i kỳ hình thành ư ng l i CMVN

HCM ã k t h p nghiên c u xd lý lu n, k t h p v i tư tư ng
tuyên truy n, tư tư ng gi i phóng dt c, v n ng t ch c qu n
chúng tranh, xd t ch c CM, chu n b vi c thành l p CSVN
(3/2/1930).

1930 – 1945: Th i kỳ ch u ng và vư t qua
d) Th i kỳ t
th thách, kiên trì gi v ng quan i m, l p trư ng CM

Trên cơ s tư tư ng v con ư ng CMVN, HCM ã kiên trì gi
v ng quan i m CM c a mình, phát tri n thành chi n lư c CM
gi i phóng dt c, d n n th ng l i c a cu c CMT8 1945, khai
sinh nư c VN dân ch c ng hòa.

Tuyên ngôn c l p do HCM tuyên b trư cc toàn dân VN v s
ra i c a nc VN Dân ch C ng hòa kh ng nh quy n t do, c
l p c a toàn th dt c VN.

1945 – 1969: Th i kỳ th ng l i c a tư tư ng
e) Th i kỳ t
HCM, th i kỳ ti p t c phát tri n m i v tư tư ng kháng chi n và
ki n qu c

Th i kỳ này tư tư ng HCM có bư c phát tri n m i trong óni
b t các n i dung sau:

Tư tư ng k/c k t h p v i ki n qu c, ti n hành k/c k t h p
v i xd ch DCND
Tư tư ng chi n tranh nhân dân toàn dân, toàn di n, d a
vào s c mình là chính.
Xd quy n làm ch c a nhân dân, xd Nhà nc c a dân, do dân
vì dân.
Xd CS v i tư cách là ng c m quy n.
Trang 4
Tư tư ng H Chí Minh

Trong nh ng giai on ó thì giai o n nào tư tư ng HCM
có ý nghĩa v ch ư ng i cho CMVN? Hãy ch ng minh.


Trong nh ng giai o n trên thì giai o n t 1921 – 1930 có ý
nghĩa v ch ư ng cho CMVN. Ch ng minh:

ây là th i kỳ Ngư i có nhi u ho t ng th c ti n sôi n i,
phong phú Pháp (1921-1923), Liên Xô (1923-1924),
Trung Qu c (1924-1927)… HCM ã k t h p nghiên c u xd
lý lu n k t h p v i tuyên truy n tư tư ng GPDT và v n
ng t ch c qu n chúng tranh, chu n b cho vi c thành
lp ng.
Trong th i gian này, Ngư i ã vi t các tác ph m như: B n
án ch th c dân Pháp (1925), ư ng kách m nh (1927),
Chính cương v n t t và sách lư c v n t t (1930). T t c
u v ch tr n b n ch t c a b n th c dân và ưa ra quan
i m giúp CMVN win:
CM gi i phóng dt c trong th i im if i i theo cong
ư ng CMVS. Gi i phóng dt c f i g n li n v i gi i fóng
g/c CN.
Cách m ng thu c a và CMVS chính qu c có quan
h m t thi t v i nhau.
Cách m ng thu c a nh m m c tiêu ánh ui
qu c xâm lư c, giành cl pt do.
oàn k t và liên minh các l c lư ng CM qu c t , nêu
cao tinh th n t l ct cư ng.
CM mu n thành công f i có ng lãnh o, v n ng
và t ch c qu n chúng tranh.


Trang 5
Tư tư ng H Chí Minh

S ra ic a CSVN ngày 3/2/1930 là ng n c tiên phong
d n ư ng CMVN ti n lên giành th ng l i.

Câu 3:
Phân tích nh ng lu n i m cơ b n c a H Chí Minh v
vn dân t c.


1/ c l p dt c là quy n thiêng liêng, b t kh xâm ph m
c a các dt c:

ã nói: “Dù có f i hy sinh n âu, dù có f i
Trư c CMT8 1945, HCM
t cháy c dãy Trư ng Sơn cũng f i giành c c l p”.

Ngày 2/9/1945, HCM ã c b ng Tuyên ngôn c l p t i qu ng
trư ng Ba ình: “T t c các dt c trên th gi i u sinh ra bình ng,
dt c nào cũng có quy n s ng, quy n sung sư ng và quy n t do” và
“…Toàn th dt c VN quy t em t t c tinh th n và l c lư ng, tính m ng và
c ac i gi v ng quy n t do, c l p y”.

Ngày 19/12/1945, kháng chi n bùng n , Ngư i ra l i kêu
g i:“Không! Chúng ta thà hy sinh t t c ch nh t nh ko ch u m t nc,
nh t nh ko ch u làm nô l ”.

Ngày 17/7/1966, HCM nêu m t chân lý có giá tr cho m i th i
i: “Ko có gì quý hơn c l p t do”.

2/ Ch nghĩa dt c là 1 ng l c to l n c a các dt c ang
u tranh giành c l p:

Là s th hi n lòng yêu nư c & t hào dt c, t o ra m t ng l c
m nh m CMVN nói riêng & CMGPDT nói chung trên TG có th
giành th ng l i.

Theo s fân tích c a HCM “th và l c c a VN nh hơn r t nhi u
so v i th và l c c a th c dân Pháp và qu c M , nhưng v i 1
lòng oàn k t và yêu nc c a dt c VN thì CMVN s vư t wa c
nh ng khó khăn, tr ng i ánh u i all nh ng k thù xâm lư cTrang 6
Tư tư ng H Chí Minh

Ch nghĩa dt c k t h p v i CN qu c t s m b o tương lai tươi
sáng cho n n hòa bình trên TG.

3/ K t h p nhu n nhuy n dt c v i g/c, c l p dt c và
CNXH, ch nghĩa yêu nc v i CN qu c t :

K t h p nhu n nhuy n dt c v i g/c

Ngay t 1930, khi xác nh nghĩa v cho CMVN, HCM
ã k t h p nhu n nhuy n quy n l i dt c v i quy n l i
g/c. Theo Ngư i, giành c quy n l i dt c và g/c f i
ng th i th c hi n 2 nhi m v : ch ng qu c và
ch ng phong ki n. Tuy nhiên, tùy theo hoàn c nh c a
t nc có th ưu tiên th c hi n nhi m v này hay
nhi m v kia.
Trong th c ti n CMVN cu c CMT8 1945 thành công ã
hoàn thành c 2 nhi m v dt c và g/c. Dân t c VN ã
giành c c l p, nhân dân VN ã giành c chính quy n
và ti n t i xd ch m i cho mình.
Sau CMT8 1945, HCM và ng ã ti n hành CM ru ng
t và ban b nh ng chính sách XH m i nh m em l i
s t do th t s cho nhân dân.

K t h p nhu n nhuy n c l p dt c v i CNXH:
Theo HCM, n u xóa b ách áp b c dt c mà chưa xóa b
ách áp b c g/c thì nhân dân chưa ct do. Cho nên,
nhi m v c a CM là f i ng th i xóa b ách áp b c
dt c và ách áp b c g/c. Mu n th c hi n c iu ó thì
sau khi giành c c l p dt c f i ti n lên xd CNXH.
Trang 7
Tư tư ng H Chí Minh

Ch nghĩa yêu nc k t h p v i CN qu c t :
Th c hi n CN yêu nư c. Yêu nc có nghĩa là f i ra s c
fn u b ov n n c l p t do cho dt c mình.
Trong khi b o v c l p, t do c a dt c, f i ra s c ng
h và giúp cho pt CM trên TG.
Ko c nhân danh quy n l i dt c mình i xâm f m
quy n l i c a dt c khác.

i m: “K t h p nhu n nhuy n dân t c v i giai
th c hi n lu n
c p, c l p dân t c v i CNXH, ch nghĩa yêu nư c v i ch nghĩa qu c t ”
thì trong tình hình hi n t i chúng ta ph i làm gì?

Khơi d y s c m nh c a CN yêu nc và tinh th n dt c, ngu n
ng l c xd và b o v t nc:
C n xác nh rõ các ngu n l c và f i fát huy t i a các
ngu n n i l c (con ngư i, trí tu , truy n th ng dt c,
truy n th ng CM…), trong ó y u t quan tr ng và
quy t nh nh t là ngu n l c con ngư i v i t t c s c
m nh và tinh th n c a nó.
Nh n th c và gi i quy t v n dt c trên quan i m g/c:
M c tiêu CM do HCM và ng th hi n k t h p v n
dt c & v n g/c. Ch ng t VN ch có CS và g/c CN
m i là l c lư ng i bi u trung thành cho l i ích c a
toàn dt c.
C n quán tri t tư tư ng HCM trong toàn ng, toàn
dân, l y ó làm nh hư ng cho vi c nh n th c & gi i
quy t các v n c a dt c và c a th i i.
Chăm lo xd kh i i oàn k t dt c, gi i quy t t t m i quan
h gi a các dt c anh em và trong c ng ng dt c VN:
Ra s c f n u tăng cư ng và m r ng kh i i
oàn k t toàn dân, l y liên minh g/c CN v i g/c nông
dân, tri th c làm n n t ng. Kh i i oàn k t dt c c
tăng cư ng và m r ng hơn 1 bc, huy ng c s c
ngư i s c c a c a ng trong và ngoài nc. Gi i quy tTrang 8
Tư tư ng H Chí Minh

t t hơn n a m i wan h gi a các dt c anh em trong
i gia ình dt c VN.

Câu 4:
Phân tích nh ng lu n i m cơ b n c a H Chí Minh v
Cách m ng gi i phóng dân t c.


1) CMGPDT mu n win f i i theo con ư ng CMVS:

G/c vô s n lãnh o nhân dân làm cu c CMVS giành chính
quy n, lãnh o nhân dân làm cu c CMXHCN ti n lên xd
CNXH.
Ngay sau khi ti p c n lu n cương c a Lênin, HCM ã nói 1
câu kh ng nh quan i m: “Mu n c u nc và GPDT thì ko còn
con ư ng nào khác: con ư ng CMVS”.
Trong chính cương v n t t, sách lư c v n t t, con ư ng phát
tri n c a CMVN có 2 giai o n: làm TS dân quy n CM và th
a CM i t i XHCS.
Con ư ng CMVS theo quan i m HCM g m nh ng n i dung
ch y u sau:

Ti n hành CMGPDT và t ng bư c “ i t i XHCS”.
L c lư ng lãnh o CM là g/c CN mà i tiên phong là
CSVN.
L c lư ng CM là kh i oàn k t toàn dân, nòng c t là liên
minh công-nông-tri th c.
S nghi p CM c a VN là 1 b f n c a CMTG.
Trang 9
Tư tư ng H Chí Minh

2) CMGPDT trong th i i m i f i do CS lãnh o

Các nhà yêu nư c VN ã ý th c c t m quan tr ng c a t ch c
CM.
HCM kh ng nh “Mu n gi i phóng dt c thành công trc h t f i
có ng cách m nh”.

u năm 1930, HCM sáng l p CSVN, 1 chính ng c a g/c
CNVN, có t ch c ch t ch , k lu t nghiêm minh và liên h
m t thi t v i qu n chúng.

3) L c lư ng c a CMGPDT bao g m toàn th dt c:

HCM ã kh ng nh r ng: “S c m nh dt c là r t l n. Do ó
n u bi t fát huy thì CMVN s có 1 l c lư ng kh ng l ánh b i
m i k thù xâm lư c”.

Nhân dân VN có tinh th n sáng t o cao, cho nên h có th có
nh ng óng góp cho CMVN thành công nhanh hơn.
Th hi n lòng yêu dân, kính dân và tôn tr ng nhân dân:
“Trong th gi i, ko có gì m nh = s c m nh oàn k t c a nhân
dân”.

4) CMGPDT c n c th c hi n ch ng, sáng t o, có kh
năng n ra & giành th ng l i trư c CMVS chính qu c

Quan i m c a CN Mac-Lênin gi a CMVS v i CMGPDT cho r ng
chúng có m i quan h ch t ch v i nhau. Tuy nhiên, CMGPDT
thu c a ch có th win khi CMVS chính qu c win.
Trong th c ti n nư c Nga thì quan i m c a CN Mac-Lênin
hoàn toàn úng n.Trang 10
Tư tư ng H Chí Minh

Quan i m c a HCM: CMGPDT có tính c l p tương ivi
CMVS chính qu c. Do ó nó có tính ch ng & sáng t o
riêng c a mình.
S áp b c, bóc l t c a CNTD t p trung thu c a nhi u hơn
các nc chính qu c. Do ó, dt c thu c a có ng l c m nh
m làm cu c CM t gi i fóng mình. Vì v y, CMGPDT ko
nh ng ko f thu c vào CMVS chính qu c mà còn có kh
năng giành th ng l i trư c.

5) CMGPDT c n ư c ti n hành b ng phương pháp b o l c
CM:

Theo HCM, cu c CMGPDT f i tr i qua nhi u giai o n khó
khăn, f c t p. Do ó, trong m i tình hu ng f i s d ng phương
pháp hòa bình gi m thi u t n th t cho nhân dân. Tuy
nhiên, n u ã làm h t kh năng c a mình mà v n ko ngăn
ch n c war thì f i kiên quy t dùng b o l c CM ch ng l i
b o l c f n CM.

s d ng b o l c CM thành công c n f i quán tri t phương
châm ánh lâu dài, nh m 2 m c ích chính:

Va ánh v a xd l c lư ng, kh c f c nh ng ch y u, fát
huy nh ng i m m nh, làm cho CMVN ngày càng m nh m
hơn, tinh nhu hơn.
i fó v i chi n lư c “ ánh nhanh th ng nhanh” c a
ch. ánh lâu dài nh m làm cho ch y uc ak thù h ra
và làm cho l c lư ng c a chúng b công fá. Khi ó chúng ta
s d dàng th c hi n m c tiêu c a mình.Trang 11
Tư tư ng H Chí Minh


Câu 5:
B ng lý lu n và th c ti n hãy ch ng minh r ng, lu n
i m: “CM gi i phóng dân t c ư c ti n hành ch ng, sáng t o và có
kh năng giành th ng l i trư c CM vô s n chính qu c” là m t sáng
t o l n c a HCM.


i h i l n VI Qu c t cho r ng: Ch có th th c hi n hoàn
toàn công cu c GP các thu c a khi g/c VS giành c th ng l i
các nư c TB tiên ti n.

Cu c CMT10 Nga (1917) c a g/c VS Nga lãnh o ãl t g/c
TS Nga lúc b y gi
Khi ã giành c chính quy n và xd Nhà nư c m i, g/c VS Nga
ã giúp cho các dt c thu c a c a Nga làm CM và ã giành
win. Như v y, th c ti n ó ã kh ng nh r ng cu c CMVS
chính qu c win thì các cu c CMGPDT c a Nga cũng win.
Tuy nhiên, hoàn c nh c a VN khác v cơ b n so v i Nga. Do
ó, HCM ãb sung cho quan i m c a CN Mac-Lênin, Ngư i
kh ng nh r ng: Cu c CMGPDT thu c a ko nh ng ko ph
thu c vào CMVS chính qu c mà còn có kh năng giành win
trư c.

Lý do 1: Cu c CMGPDT thu c a có tính c l p tương
i cao so v i CMVS chính qu c. Do ó, nó có s ch
ng & sáng t o trong ho t ng c a mình
Lý do 2: HCM ã kh ng nh kh năng GPDT thu c a.
Ngư i cho r ng, nhân dân các nc thu c a ch u s áp
b c bóc l t n ng n hơn so v i nhân dân các nc chính

Trang 12
Tư tư ng H Chí Minh

qu c. Do ó, CM thu c a có ng l c m nh m n ra
trư c cu c CM chính qu c.
Lý do 3: S áp b c bóc l t c a CNTD t p trung thu c
a nhưng i m y u c a CNTD cũng là thu c a. Do ó,
n u CM thu c an ra s có kh năng giành win trư c
so v i các nc chính qu c.
Ví d :

Cu c CMT8 VN giành win trư c cu c CM c a nhân
VN:
dân Nh t.

Nhân dân Trung Qu c t mình ánh u i fát xít Nh t
Trên TG:
(1945) trư c khi cu c CM c a nhân dân Nh t n ra.

Câu 6:
Làm rõ tính t t y u khách quan, h p quy lu t c a
con ư ng i lên CNXH VN theo tư tư ng HCM.


Theo quan i m CN Mac-Lênin
Theo CN Mac-Lênin có 2 con ư ng quá ti n lên CNXH.
Con ư ng th nh t là con ư ng quá tr c ti p lên CNXH
t nh ng nc TB fát tri n trình cao. Con ư ng th 2 là
con ư ng wá gián ti p lên CNXH nh ng nc TB fát tri n
th p ho c các nc ti u tư b n
Theo quan i m HCM
Tư tư ng HCM v a f n ánh quy lu t khách wan c a s
nghi p gi i phóng dt c trong th i i CMVS, v a f n ánh
m i quan h khăng khít gi a m c tiêu GPDT v i m c tiêu
gi i fóng g/c và gi i fóng con ngư iTrang 13
Tư tư ng H Chí Minh

Trên cơ s v v n d ng lý lu n CM ko ng ng, v th i kỳ wá
lên CNXH c a CN Mac-Lênin và xu t fát t c i m tình
hình th c t c a VN , HCM kh ng nh, con ư ng CMVN là
ti n hành GPDT, hoàn thành CM dt c DCND, ti n d n lên
CNXH. Như v y quan i m HCM v th i kỳ wá lên CNXH
VN là quan i mv 1 hình thái quá gián ti p c th -
quá t 1 XH thu c a n a pk, nông nghi p l c h u i lên
CNXH. Chính n i dung c th này, HCM ãc th hóa và
làm fong fú thêm cho lý lu n Mac-Lênin v th i ký wá
lên CNXH.


Câu 7:
Trình bày nh ng quan imv c trưng, bư c i,
bi n pháp xây d ng CNXH c a HCM.


C TRƯNG B N CH T
CNXH là 1 ch do nhân dân làm ch , Nhà nc f i fát
huy quy n làm ch c a nhân dân huy ng c s tích
c c & sáng t o c a nhân dân vào s nghi p xd CNXH.
CNXH có n n KT fát tri n cao, d a trên LLSX hi n i và
ch công h u v TLSX là ch y u, nh m ko ng ng
nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân,
trc h t là nhân dân lao ng.
CNXH là 1 XH fát tri n cao v văn hóa, o c, trong
ó ngư i v i ngư i là bè b n, ng chí, anh em, con
ngư i c gi i fóng kh i ách áp b c bóc l t, có cu c s ng
Trang 14
Tư tư ng H Chí Minh

v t ch t và tinh th n fong fú, ct o k fát tri n h t
m i kh năng s n có c a mình.
CNXH là 1 XH công b ng và h p lý: làm nhi u hư ng
nhi u, làm ít hư ng ít, ko làm ko hư ng, các dt c bình
ng, mi n núi c giúp ti n k p mi n xuôi.
CNXH là công trình t p th c a nhân dân do nhân dân
t xd dư i s l nh oc a ng.
V BƯ C I C A TH I KỲ QUÁ
Do v n còn quá m i, HCM chưa có k làm rõ s g m
có m y ch ng ư ng v i nh ng nd cho t ng ch ng,
nhưng wa th c t m t s năm Ngư i ch rõ “Ta xd CNXH
t 2 bàn tay tr ng i lên thì khó khăn còn nhi u và lâu
dài”, do ó “f i làm d n d n”, “ko th 1 s m 1 chi u”.
Th m nhu n nh ng ch d n c a Lênin “f i kiên nh n b c
nh ng nh p c u nh , v a t m, l a ch n nh ng gi i fáp
trung gian, quá ”, tư tư ng ch o c a HCM v bc i
c a th i kỳ quá VN là f i wa nhi u bc “bc ng n bc
dài tùy theo hoàn c nh”, nhưng “ch ham làm mau,
ham r m r … i bc nào v ng ch c bc y, c ti n d n
d n”.
PHƯƠNG PHÁP, BI N PHÁP, CÁCH TH C XD CNXH
V phương pháp, bi n fáp, cách th c xd CNXH VN,
Ngư i luôn luôn nh c nh f i nêu cao tình th n cl p
t ch , sáng t o, ch ng r p khuôn kinh nghi m nc
ngoài, f i tìm tòi, t o ra cách fù h p v i th c ti n VN. C
th :
Trang 15
Tư tư ng H Chí Minh

Trong bc i và cách th c ti n hành CNXH mi n B c, f i
th hi n cs k t h p gi a 2 nhi m v chi n lc c a
CMVN: “xd mi n B c, chi u c mi n Nam”.
Khi gi c M m r ng war ra mi n B c, ta có kh u hi u
“v a chi n u, v a s n xu t”, “v a ch ng M c u nc,
v a xd CNXH” và c th gi i coi là 1 sáng t o c a VN.
Xd CNXH t 1 nc nông nghi p l c h u, b war tàn fá… f i
k t h p c i t o và xd trên t t c m i lĩnh v c, mà xd là
ch ch t và lâu dài.
HCM wan ni m CNXH là s nghi p c a dân, do dân, vì
dân. Vì v y, cách làm là “ em tài dân, s c dân, c a dân
làm l i cho dân” ó là “CNXH nhân dân”, ko f i là
“CNXH Nhà nc”.
HCM c bi t nh n m nh vai trò c a t ch c th c hi n,
Bác nh c nh : ch tiêu là 1, bi n fáp là 10, quy t tâm
20… có như th k ho ch m i hoàn thành t t c
Nh ng tư tư ng c a HCM v CNXH, v wá i lên
CNXH, bc i và fương th c ti n hành CNXH VN ang
c ng k th a, v n d ng và fát tri n trong cu c s ng
i m i hôm nay.

ng ta ã v n d ng nh ng quan im ó vào công
cu c i m i hi n nay như th nào?


a) Kiên nh m c tiêu c l p dt c và CNXH
c l p dt c và CNXH là m c tiêu mà nhân dân ta kiên trì
fn u hy sinh, theo u i hơn 70 năm wa dư i s lãnh o
ca ng. Dư i ách nô d ch c a ch th c dân, dân ta b

Trang 16
Tư tư ng H Chí Minh

ày a trong vòng ói nghèo l c h u. Mu n thay i tình
hình ó, sau khi giành c c lâp dt c, chúng ta ko còn con
ư ng nào khác là ti n lên CNXH. Ch có CNXH m i th c
hi n c “ham mu n t t b c” c a Bác cũng là mong muôn
ngàn i c a dt c.
công cu c i m i hi n nay nc ta nh m m c tiêu “dân jàu
nc m nh, XH công b ng, dân ch văn minh”. L i d ng
kh ng ho ng, v mô hình CNXH LX và ông Âu, các
th l c thù ch bên ngoài ã lên gi ng f nh n con ư ng
i lên CNXH VN. Bài h c t giá c a Nga và ông Âu cho
th y mún c l p dt c, nd hư ng cu c s ng t do h nh fúc
thì f i kiên nh m c tiêu CNXH.
Xd CNXH b qua CNTB là 1 quá trình ph c t p. Kinh t m
c a h i nh p có m t tích c c là kích thích sx fát tri n, i
s ng con ngư i tr nên năng ng, nh ng y u t l ch ub
ào th i. Bên c nh ó, xu t hi n nh ng m t tiêu c c như:
tham nhũng, l a o, ch y theo ng ti n… Do ó f i tìm
ra bi n fáp h u hi u mà ko i ch ch m c tiêu c a CNXH.
b) Phát huy quy n làm ch c a nhân dân. Khơi d y m nh m t t
c các ngu n l c, trc h t là ngu n l c n i sinh th c hi n công
nghi p hóa, hi n i hóa t nc
Công nghi p hóa, hi n i hóa là 1 yêu c u có tính t t y u
i v i nh ng nc nông nghi p l c h u quá lên CNXH.
CNH-H H thành công, chúng ta f i fát huy t t c ngu n l c
bên trong và bên ngoài, l y ngu n l c bên trong làm g c,
có fát huy m nh m ngu n l c trong nư c, s d ng t t có
hi u w ngu n l c bên ngoài.


Trang 17
Tư tư ng H Chí Minh

V i dân s hơn 80 tri u dân, ti m l c v s c l c, c a c i trí
tu , tài năng r t to l n. khơi d y ngu n l c này òi h i
chúng ta f i fát huy cao quy n làm ch c a ngư i dân
trên cơ s nâng cao dân trí, t o k cho ngư i dân tham ja
jám sát các công vi c of Nhà nc.
c) K t h p s c m nh dt c v i s c m nh th i i
S nghi p i m i c a nc ta di n ra trong k CM khoa h c
và công ngh ang fát tri n m nh, xu th khu v c hóa,
toàn c u hóa ang nh hư ng n nh p và s fát tri n
c a các dt c. Chúng ta f i tranh th ti a m i cơ h i t t,
fát huy hi u l c và nâng cao hi u w h p tác qu c t .
Tranh th s h p tác qu c t i ôi v i vi c thư ng xuyên
khơi d y ch nghĩa yêu nc, tinh th n c l p dt c, kêu g i
toàn dân s n sàng em nhân lưc, tài l c, v t l c tăng
cư ng s c m nh qu c gia.
Giao lưu, h i nh p ng th i f i ko ng ng trau d i b n lĩnh
và b n s c văn hóa dt c.
d) Chăm lo xd ng v ng m nh, làm trong s ch b máy Nhà nc,
y m nh tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hi n c n
ki m xd CNXH
fát huy quy n làm ch c a ngư i dân, trc h t cán b
ng và Nhà nc f i trong s ch, liêm khi t, th c s là ngư i
y t trung thành và t n t y c a dân.
Ko ng ng chăm lo tăng cư ng m i liên h máu th t gi a
ng v i nhân dân. Mu n v y f i làm trong s ch b máy
Nhà nc, lo i tr các f n t thoái hóa, bi n ch t làm cho Nhà
nc ta th t s là “c a dân do dân vì dân”.


Trang 18
Tư tư ng H Chí Minh

Tóm l i tư tư ng HCM v CNXH và con ư ng quá lên
CNXH VN th c s là kim ch nam cho s nghi p im i
nc ta hi n nay. Ch có = hi u w KT trong i m i KT-CT,
em l i s c i thi n v v t ch t tinh th n cho nhân dân,
chúng ta m i c ng c ư c lòng tin trong nhân dân iv i
CNXH.


Câu 8:
Phân tích nh ng cơ s hình thành tư tư ng HCM v
i oàn k t dân t c.


Cơ s th nh t: cơ s truy n th ng yêu nc, nhân ái, tinh th n
oàn k t c a dt c VN. ây là cơ s mang tính nh hư ng cho
HCM.
Cơ s th hai: ch nghĩa Mac-Lênin ã ch ra v trí, vai trò
c a kh i i oàn k t dt c v i nòng c t là liên minh công-nông
i v i pt CM nói chung. ng th i, CN Mac-Lênin ã v ch ra
cách th c t p h p m i l c lư ng trong dt c, t o nên 1 s c
m nh kh ng l th c hi n CM th ng l i.
HCM ã d a trên quan i m c a CN Mac-Lênin ánh giá vai
trò c a t ng t ng l p trong CMVN, t ó ưa ra cách th c t p
h p các l c lư ng y trong l c lư ng dt c.
Cơ s th ba: th c ti n CM trên TG óng vai trò là ngu n tri
th c th c ti n, b sung vào quá trình tư tư ng i oàn k t
dt c c a HCM.
>>> Trong 3 cơ s trên thì cơ s th hai quy t nh b n ch t
tư tư ng i oàn k t c a HCM.


Trang 19
Tư tư ng H Chí Minh


Câu 9:
Phân tích nh ng quan i m cơ b n c a HCM v i
oàn k t dân t c.


Tư tư ng v i oàn k t dân t c c a HCM th hi n t p trung
trên nh ng wan i m cơ b n sau:
Th nh t, i oàn k t dt c là ng l c ch y u, là
s c m nh vĩ i quy t nh s thành công c a CM.
Trong su t cu c i ho t ng CM, HCM luôn wan tâm
c bi t n i oàn k t dt c. Trong các bài vi t, bài
nói Ngư i ãs d ng kho ng 2000 l n c m t “ oàn
k t”, “ i oàn k t”. Ngư i luôn luôn nh n th c i
oàn k t toàn dt c là v n s ng còn, quy t nh
thành công c a CM. Ngư i thư ng kh ng nh “ oàn
k t là s c m nh, oàn k t là th ng l i”, “ oàn k t là
imm. i m này mà th c hi n t t ra con cháu
u t t”.
Th nhì, i oàn k t dt c là 1 m c tiêu, 1 nhi m v
hàng u c a CM
Tư tư ng i oàn k t dt c f i c quán tri t trong m i
ư ng l i, ch trương chính sách c a ng. i oàn
k t dt c ko ch là m c ích, nhi m v hàng uca
ng mà còn là m c ích, nhi m v hàng uc ac
dt c. i oàn k t dt c chính là òi h i khách quan
c a qu n chúng nhân dân trong cu c tranh t gi i
phóng. ng có s m nh th c t nh, t p h p, hư ng
d n, chuy n nh ng òi h i khách wan, t fát c a qu n

Trang 20
Tư tư ng H Chí Minh

chúng thành s c m nh vô ch trong cu c tranh gi i
fóng dt c, gi i fóng con ngư i.
Th ba, i oàn k t dt c là i oàn k t toàn dân
Dân t c VN c hi u là t t c m i ngư i dân VN ang
sinh s ng và làm ăn c trong và ngoài nư c, ko fân
bi t dt c, tôn giáo, già tr , giàu nghèo… i oàn k t
dt c có nghĩa là f i t p h p c m i ngư i dân vào 1
m c tiêu chung.
Xây d ng kh i i oàn k t toàn dân r ng rãi, nhưng
f i trên n n t ng liên minh công-nông-tri th c.
Th tư, i oàn k t dt c ph i bi n thành s c m nh
v t ch t có t ch c là M t tr n dt c th ng nh t dư i
s lãnh oc a ng
T ch c th hi n kh i i oàn k t dt c chính là M t
tr n dt c th ng nh t. M t tr n là nơi qui t mit
ch c và cá nhân yêu nc, t p h p m i ngư i dân VN
ph n u vì m c tiêu chung là c l p dt c, th ng
nh t T qu c và t do, h nh fúc c a nhân dân.
Tùy theo t ng giai o n CM, ng ch trương thành
l p M t tr n dt c th ng nh t có tên g i khác nhau.
ng lãnh o Mu n lãnh o M t tr n, lãnh o xd
kh i i oàn k t dt c, trong ng ph i th c s oàn
k t nh t trí. S oàn k t trong ng là cơ s v ng
ch c xd s oàn k t toàn dân.
Trang 21
Tư tư ng H Chí Minh

Th năm, i oàn k t toàn dt c f i g n li n v i
oàn k t qu c t
HCM kh ng nh: yêu nư c chân chính f i g n li n v i
ch nghĩa qu c t trong sáng c a g/c CN. Ngư i luôn
kh ng nh: CMVN là 1 b ph n c a CM th gi i,
CMVN ch giành win khi oàn k t ch t ch v i phong
trào CM th gi i.


Câu 10:
Trình bày nh ng n i dung cơ b n c a tư tư ng HCM v
k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i.


K t h p s c m nh dt c v i s c m nh th i i là 1 nhân t có ý
nghĩa quy t nh th ng l i c a CMVN. Tư tư ng HCM v k th p
s c m nh dt c v i th i i bao g m nh ng nd cơ b n sau:
M t là, t CM gi i fóng dt c VN trong s g n bó v i
CMVS trên th gi i
Nghiên c u CN Mac-Lênin, tin theo Qu c t 3, HCM ã
ch ra r ng công cu c gi i fóng c a các dt c b áp b c
là 1 b f n khăng khít c a CMVS, cho nên f i có s liên
minh chi n u ch t ch gi a các dt c thu c a và g/c
VS c a các nc qu c chi n th ng k thù chung. T
nh n th c trên khi nói v CMVN, Ngư i kh ng nh:
CMVN là 1 b f n c a CMTG, ai làm CM trên TG u là
ng chí c a nhân dân VN. Vì th , HCM ã ki n ngh
v i ban fương ông Qu c t C ng s n là làm cho các
dt c thu c a hi u bi t nhau hơn & oàn k t l i t


Trang 22
Tư tư ng H Chí Minh

cơ s cho Liên minh fương ông tương lai. Kh i liên
minh này s là 1 trong nh ng cái cánh c a CMVS.
Hai là k t h p ch t ch ch nghĩa yêu nc v i ch
nghĩa QTVS
Trong s nghi p CM c a nhân dân ta, HCM cho r ng
ch nghĩa yêu nc tri t ko th nào tách r i v i ch
nghĩa QTVS. Ngư i luôn kh ng nh tinh th n yêu nc
chân chính khác h n v i tinh th n “v qu c” c a b n
qu c f n ng. Ch nghĩa yêu nc là 1 b f n c a ch
nghĩa QTVS
Trong 2 cu c k/c ch ng th c dân Pháp & qu c M ,
HCM luôn giáo d c nhân dân ta fân bi t rõ s khác
nhau gi a b n th c dân, qu c v i nhân dân lao
ng yêu công lý và hòa bình các nc qu c.
HCM ánh já cao vai trò oàn k t qu c t , oàn k t
gi a các nc XHCN. Ngư i luôn chăm lo b o v s oàn
k t th ng nh t gi a các nc XHCN, gi a các CS anh
em.
Ba là, d a vào s c m nh là chính, tranh th s giúp
c a các nc XHCN và nhân lo i ti n b ng th i ko
quên nghĩa v qu c t cao c c a mình
Trong m i quan h gi a s c m nh dt c và s c m nh
th i i, HCM coi ngu n l c bên trong gi vai trò quy t
nh, ngu n l c bên ngoài là wan tr ng, nó ch fát huy
s c m nh thông wa ngu n l c bên trong.
Mu n tranh th s c m nh c a th i i f i có ư ng l i
úng n, k t h p ch t ch m c tiêu tranh cho c


Trang 23
Tư tư ng H Chí Minh

l p th ng nh t c a dt c mình v i m c tiêu c a th i i
là hòa bình, c l p dt c, dân ch & CNXH
K t h p ch nghĩa yêu nc v i ch nghĩa qu c t trong
tư tư ng HCM còn là tích c c th c hi n nghĩa v qu c
t cao c c a mình “giúp b n là t giúp mình”
B n là, m r ng t i a quan h h u ngh h p tác, s n
sàng làm b n v i t t c các nc dân ch
Trên con ư ng i tìm ư ng c u nc, HCM ã tn n
móng cho tình oàn k t h u ngh gi a nhân dân và
CMVN v i nhân dân và CMTG
Sau khi CMT8 win, Ngư i ã nhi u l n kh ng nh,
chính sách ngo i giao c a VN thì ch có 1 i u là thân
thi n v i t t c các nc dân ch trên th gi i gìn gi
hòa bình.
HCM coi tr ng vi c thi t l p m i quan h v i các nc
láng gi ng như: Lào, Campuchia, Trung Qu c & quan
tâm xd m i quan h h u ngh v i các nc trên th gi i
có ch chính tr khác nhau trên cơ s tôn tr ng c
l p ch quy n, giúp nhau cùng fát tri n.

Câu 11:
Phân tích và làm rõ s sáng t o c a HCM trong quan
imv s ra ica CSVN.


CSVN là s k t h p gi a CN Mac-Lênin v i pt CN và pt yêu nc VN

ây là lu n i m c a Bác v s ra ic a ngTrang 24
Tư tư ng H Chí Minh

Theo CN Mac-Lênin, ng ra i d a trên nh ng y u t : CN
Mac (cơ s lý lu n) và pt công nhân (cơ s th c ti n)
Theo HCM, s ra ica ng là s k t h p gi a CN Mac-
Lênin (cơ s lý lu n) cùng v i pt công nhân và pt yêu nc (cơ
s th c ti n)
Phong trào yêu nc có v trí, vai trò c c kỳ to l n trong quá
trình fát tri n c a dt c VN. Các pt n ra dư i th i TD Pháp
như: pt Yên Th , pt C n Vương … T khi ra i, g/c CNVN ã
có khác bi t l n so v i g/c CNTG là VN u tranh cho quy n
l i g/c và c dt c
N u trong th i chi n, m c tiêu chung c a pt CN và pt yêu nc
là c l p dt c và t do cho nhân dân thì trong th i bình
m c tiêu chung c a 2 pt này là xây d ng t nc, xd thành
công CNXH, f n u n 2020 VN tr thành 1 nc CN hi n i
Trong pt yêu nc thì có pt yêu nc c a g/c nông dân VN. G/c
nông dân là 1 l c lư ng chi m as trong dân s VN. M t
khác, trong th i kỳ chúng ta tranh ch ng gi c ngo i xâm,
nhân dân VN ( c bi t là g/c nông dân) có mâu thu n v i
g/c pk. Do ó, pt nông dân có ng l c m nh m n ra.
N u pt CN k t h p v i pt nông dân thì s mb os thành
công cho CMVN. Vì v y, khi nh c ns ra ic a CSVN
ko th ko nh c n pt nông dân.
Trong th c ti n, pt nông dân có 1 vai trò r t quan tr ng
Khi TD Pháp v a xâm lư c thì pt nông dân ã bùng fát
m nh m (vd: pt nhân dân hư ng ng chi u C n
Vương, pt nông dân do Hoàng Hoa Thám lãnh o)
Trang 25
Tư tư ng H Chí Minh

Khi ng lãnh o cu c k/c ch ng TD Pháp & Q M thì
pt nông dân là i m t a v ng ch c giúp s c cho ng
th c hi n cu c k/c thành công.
Trong pt yêu nc thì có pt c a tri th c VN (vd: pt Phan B i
Châu, Phan Châu Trinh, ông Kinh Nghĩa Th c). Tuy ch là 1
l c lư ng nh bé nhưng l i là 1 l c lư ng nh y bén, năng
ng và có kh năng d báo c th i cu c. Do ó có th giúp
ng ho ch nh ra ư ng l i CM 1 cách úng n&bn
thân HCM cũng là 1 ngư i tri th c c ti p thu t cha mình –
c Nguy n Sinh S c cũng là 1 ngư i tri th c.


Vai trò c a ng trong ti n trình Cách m ng.


CS VN là nhân t quan tr ng hàng u ưa CMVN win
CS là i tiên fong c a g/c CN. ng i di n cho toàn th
dt c VN tranh giành cl pt do, cho nên ng chi m c
uy tín trong nhân dân và kh ng nh rõ hơn vai trò c a mình
CS ã ưa ra 1 h th ng ư ng l i fù h p v i th c ti n
CMVN & c bi t là fù h p v i nguy n v ng c a nhân dân,
giúp nhân dân thoát kh i s kh ng ho ng v ư ng l i c u
nư c.
HCM ã nói r ng, ch có th là CSVN m i x ng áng v i vai
trò lãnh o CM.
Trang 26
Tư tư ng H Chí Minh


Câu 12:
Phân tích quan i m HCM v b n ch t g/c công nhân


HCM kh ng nh r ng: CSVN là ng c a g/c CN, là i
tiên fong c a g/c CN, mang b n ch t g/c CN
B n ch t g/c CN c a ng d a trên cơ s th y rõ s m nh
l ch s c a g/c CN VN, tuy s lư ng ít nhưng có y fm
ch t và năng l c lãnh o th c hi n m c tiêu CM ra. Các
g/c , t ng l p khác ch u s nh hư ng c a g/c CN tr thành
ng minh c a g/c CN.
Nôi dung quy nh b n ch t g/c CN ko f i là s lư ng
ng viên mà là n n t ng lý lu n và tư tư ng c a ng là
CN Mac-Lênin. HCM fê fán nh ng quan i m ko úng như
quan i m sai trái ch chú tr ng công nông mà ko th y rõ
vai trò to l n c a g/c t ng l p khác.
B n ch t c a ng là b n ch t g/c CN nhưng quan ni m
ng ko nh ng là ng c a g/c CN mà còn là ng c a nd
lao ng và c a toàn th dt c, có ý nghĩa to l n v i CMVN.
Trong thành f n c a mình, ngoài công nhân, còn có nh ng
ngư i ưu tú trong g/c nông dân, tri th c và thành f n khác.
ng luôn luôn g n bó m t thi t v i g/c CN, nhân dân lao
ng và toàn th dt c trong t t c các th i kỳ CM.
Trang 27
Tư tư ng H Chí Minh


N n t ng tư tư ng c a ng C ng S n Vi t Nam


CSVN l y CN Mac-Lênin “làm c t”

CSVN l y CN Mac-Lênin “làm c t” nghĩa là:
CSVN f i d a trên nh ng cơ s lý lu n c a CN Mac-

Lênin ưa ra ư ng l i c a mình, ko th thi u c
CSVN f i v n d ng 1 cách sáng t o CN Mac-Lênin cho

fù h p v i i u ki n và hoàn c nh c a VN
Ví d :
• Pt CM nh ng năm 1930-1935 mà nh cao là pt Xô Vi t
Ngh Tĩnh. Ban u, ng lãnh o nhân dân meeting,
bi u tình… giành quy n l i trư c m t, sau tr thành b o
ng giành chính quy n. Tuy nhiên, th c ti n CMVN lúc
b y gi chưa cho fép b o ng giành chính quy n b i vì
l c lư ng còn m ng, th i cơ chưa n. Cao trào Xô Vi t
Ngh Tĩnh dù ã giành th ng l i 1s nơi nhưng ch
t n t i trong 1 th i gian ng n sau ó b d p t t.
• Trong th i bình (nh ng năm 1975-1985): th i kỳ h c
t p mô hình CNXH c a Liên Xô. Liên Xô ch trương fát
tri n Công nghi p n ng và VN cũng làm theo như th .
Nhưng Liên Xô có y k fát tri n CN n ng còn
VN do chưa có cơ s v t ch t nên ko th fát tri n CN
n ng mà ưu tiên fát tri n CN nh và hàng tiêu dùng.
Do r p khuôn Liên Xô nên tình hình KT VN ngày càng
tu t d c, i s ng nhân dân khó khăn và b t n. XHVN
lâm vào kh ng ho ng tr m tr ng.


Trang 28
Tư tư ng H Chí Minh


Câu 13:
Phân tích quan i m HCM v nh ng nguyên t c t
ch c, sinh ho t ng


a) T p trung dân ch : HCM cho r ng “N u t p trung mà ko dân
ch thì s chuyên quy n, n u dân ch mà ko t p trung thì s ch
là m hn n”. Do v y, t p trung thì f i dân ch & dân ch thì
f i t p trung.
b) T p trung lãnh o, cá nhân f trách: T t c m i chuy n
f i do t p th ng lòng và cá nhân s nh n c nhi m v và ch u
trách nhi m.
c) Phê bình và t phê bình: ây là nguyên t c m b o cho s
fát tri n c a ng. “T fê bình” là Bác mu n nh c nh nh ng
ng viên f i t xem xét, ánh giá mình và sau ó m i ti n hành
giúp nh ng ngư i khác ti n lên. N u nguyên t c c th c hi n t t
thì m i công vi c u hi u qu và ng càng v ng m nh. Tuy
nhiên cũng c n lưu ý:
Ch c fê bình vi c ko c fê bình ngư i
Ko c l i d ng nguyên t c này mưu c u l i ích cá nhân
d) K lu t nghiêm minh, t giác: B t kỳ cơ quan t p th nào
cũng c n nguyên t c này.
e) oàn k t th ng nh t trong ng: ây là nguyên t c m
b os s ng còn trong t ch c ng. HCM nói r ng “Là ng viên
f i gi gìn s oàn k t th ng nh t trong ng gi ng như gi gìn
con ngươi c a m t mình”
>>> Nguyên t c u tiên – T p trung dân ch - là wan tr ng nh t.


Trang 29
Tư tư ng H Chí Minh


Câu 14:
Trình bày nh ng quan i m c a HCM v s th ng nh t
gi a b n ch t giai c p công nhân v i tính nhân dân,
tính dân t c c a Nhà nư c VN.


Tư tư ng HCM là s th ng nh t gi a dt c và g/c , ch nghĩa yêu
nc và ch nghĩa qu c t , c l p dt c và CNXH. S th ng nh t ó
cũng c th hi n rõ trong tư tư ng HCM v Nhà nc trên các v n
sau:
M t là, Nhà nc là thành t cơ b n nh t c a h th ng chính tr ,
luôn mang b n ch t g/c. B n ch t g/c c a Nhà nc ta là b n
ch t g/c CN bi u hi n nh ng n i dung sau:
Do ng c a g/c CN lãnh o.
nh hư ng ưa t nc quá lên CNXH b ng cách fát
tri n và c i t o n n KT qu c dân theo CNXH, bi n n n
KT l c h u thành n n KT XHCN v i công nghi p và
nông nghi p hi n i, KHKT tiên ti n.
Nguyên t c t ch c t p trung cơ b n c a Nhà nc là t p
trung dân ch .
Hai là, s th ng nh t hài hòa gi a b n ch t g/c CN v i tính
nhân dân và tính dt c trong tư tư ng HCM v Nhà nc
HCM kh ng nh: g/c CN ko có l i ích nào khác ngoài l i ích
c a dt c và ch có gi i fóng dt c m i gi i fóng g/c CN 1
cách tri t .S th ng nh t này th hi n ch :
Nhà nc dân ch m i c a ta ra i là k t w c a cu c
tranh lâu dài gian kh v is hy sinh xương máu c a
bi t bao th h .

Trang 30
Tư tư ng H Chí Minh

Nhà nc ta v a mang b n ch t g/c CN v a có tính nhân
dân và tính dt c vì nó b o v l i ích c a nhân dân, l y
l i ích c a nhân dân làm n n t ng.
Nhà nc m i c a ta v a ra i ãf i m nh n nhi m
v l ch s là t ch c k/c toàn dân, toàn di n b ov
thành w CM.


Câu 15:
Trình bày nh ng chu n m c o c cơ b n c a con
ngư i VN theo tư tư ng HCM


M t ngư i CM thì o c có 2 vai trò chính
Là g c, là n n t ng c a ngư i CM
o c là thư c o c a long cao thư ng
>> o c là cái ko th thi u ư c, Ngư i ã xem tr ng c c
và tài, nhưng o c luôn là cái c n thi t nh t, wan tr ng nh t
B n f m ch t cơ b n nh t c a ngư i CM theo HCM


Trung v i nc, hi u v i dân:
D a trên quan i m c a Nho giáo nhưng Ngư i có m
r ng thêm ra. N u phong ki n thì trung là trung v i
vua và hi u là hi u v i cha m (ph i bi t vâng l i cha
m tuy t i, cha m già thì f i f ng dư ng, khi cha
m m t thì f i th cúng). Hi u là n n t ng, nhưng bu c
f i ch n thì ngư i PK f i l y ch trung vì ph i bi t hy
sinh cá nhân vì t nc. Ch trung chi ph i ch hi u.
Nhưng theo Bác, thì nc là nc c a dân, trong dân có cha

Trang 31
Tư tư ng H Chí Minh

m , trung là trung v i t p th l n ch ko f i 1 con
ngư i nào ó. Trong th i i m i, thì nghe l i cha m là
ch nghe nh ng gì úng, n u ko úng thì mình f i có
nghĩa v nói cho cha m rõ; 1 ngư i con thì f i bi t
ph ng dư ng cha m lúc tu i già; t nc có bi n thì
t m gác nghĩa v chăm sóc m cha tòng quân ánh
gi c c u nc. Theo HCM, “trung và hi u” có m i quan h
bình ng, trong ó ch hi u là n n t ng.
C n-ki m-liêm-chính, chí công vô tư:
“C n” là siêng năng, sáng t o trong lao ng, sáng t o;
“Ki m” là ti t ki m ti n b c, công s c, th i gian cho
b n thân và nh ng ngư i khác; “Liêm” là thanh khi t,
trong s ch, ko tham lam; “Chính” là ngay th ng, ko
gian d i. C n-Ki m i li n nhau vì “c n” mà ko “ki m”
thì s hoang fí nh ng gì mình ã có; “ki m” mà ko
“c n” thì ko có j “ki m”. Ki m-Liêm vì nh ng ngư i
ch bi t hoang fí thì ko bao gi bi t quý tài s n c a
mình và m i ngư i. M t ngư i có ch “chính” s có k
tt rèn luy n nh ng ch còn l i.
Yêu thương con ngư i:
Nhân dân lao ng trên toàn th gi i-nh ng ngư i làm
ra toàn b tài s n cho XH f i c c i b ách nô d ch, bóc
l t. Nh ng ngư i l m ư ng l c bư c nhưng ã ăn năn
và có quy t tâm s a i thì f i m l i cho h quay v .
K thù c a nhân dân nhưng ã b b t, b thương ho c
quy hàng thì f i ân xá cho h . Nhưng nh ng k bán nc,
bè lũ CNTD thì ko c hư ng lòng yêu thương, mà còn b


Trang 32
Tư tư ng H Chí Minh

ánh , th tiêu. Nh ng wan i m trên c a HCM ko
bó h p trong f m vi 1 t nc mà trên toàn th gi i. Và
trong th i i m i thí nh ng bi u hi n c a lòng yêu nc
s m r ng hơn.
Tinh th n qu c t trong sáng, th y chung:
Vì Bác nói 1 ngư i có tinh th n QT ko chưa , mà f i
có thêm s vô tư, ko t l i và còn f i th y chung
>>> Trong 4 f m ch t trên thì f m ch t u tiên có ý nghĩa
wan tr ng nh t.


Nh ng nguyên t c xây d ng o c Cách m ng.Nói i ôi v i làm, f i nêu gương v o c: Bác ã
t ng nói: “100 bài di n văn hay ko b ng 1 t m gương s ng”
và chính b n thân Bác là ngư i tiêu bi u cho f m ch t này.
(Bác ã fát ng phong trào “Hũ g o c u ói” – 10 b a ăn
thì 1 b a nh n. Trong ngày Bác nh n thì bà con c mùa
khoai và m i Bác ăn. Nhưng r i ngày hôm sau Bác nh n bù
cho ngày ó.
Xây i ôi v i ch ng, f i t o thành phong trào qu n
chúng r ng rãi, f i ch ng cái cũ nó ko th fá nh ng gì ta
xây fát tri n, ch ch ng mà ko xây thì ko có j m i fát
tri n
Ph i tu dư ng o c su t i: th hi n wa vi c thư ng
xuyên b n bĩ vư t wa m i khó khăn th thách. Ngày hôm
wa còn vĩ i còn t t p thì chưa ch c ngày hôm nay còn
vĩ i và t t p như v y

Trang 33
Tư tư ng H Chí Minh


Câu 16:
Trình bày nh ng n i dung ch y u c a tư tư ng nhân
văn HCM.


Tư tư ng nhân văn HCM có n i dung r t phong phú th hi n
các khía c nh ch y u sau:
M t là, lòng yêu thương vô h n i v i con ngư i
HCM có 1 lòng yêu thương con ngư i vô h n nh t là i
v i nh ng ngư i lao ng b áp b c, bóc l t, b y a
au kh . Chính vì lòng yêu thương con ngư i, yêu nc
thương dân sâu s c mà Bác ã bôn ba kh p b n phương
tr i tìm ư ng c u nc. Vì m c ích gi i phóng t nc,
mang l i t do và h nh fúc cho ng bào mà Ngư i ko
s tù t i, dám xông fa s hi m nghèo ch u ng gian
kh hy sinh, nh n nh c, c g ng.
Trong quá trình y, Ngư i có 1 s ng c m sâu s c v i
nh ng ngư i cùng c nh ng , nh ng ngư i m t nc, nô l
l m than các nc thu c a. Ko nh ng th , Ngư i còn
có tình thương yêu v i nh ng ngư i lao ng trong các
nc TBCN, k c các nc Q xâm lư c. ó là tình thương
yêu i v i g/c CN, nhân dân lao ng còn b áp b c bóc
l t. Càng yêu thương nhân dân b áp b c bóc l t, HCM
càng căm ghét và t cáo m nh m t i ác tày tr i c a
CNTD, CNTB i v i các dt c thu c a và g/c VS
chính qu c
Trang 34
Tư tư ng H Chí Minh

Tình yêu thương con ngư i c a HCM ã vư t ra kh i gi i
h n màu da, ch ng t c, biên gi i. Tình yêu thương dt c
trong HCM ã quy n ch t v i tình yêu thương nhân lo i
b áp b c bóc l t.
Hai là, kính tr ng tin tư ng vào s c m nh và chí sáng
t o to l n c a con ngư i, c a nhân dân
Ngư i thư ng xuyên giáo d c cán b ng viên f i luôn
ghi nh , quán tri t quan i m kính tr ng, tin tư ng vào
s c m nh, trí tu sáng t o c a nhân dân. Ngư i kh ng
nh: “Trong b u tr i ko gì quý = nhân dân. Trong th
gi i, ko gì m nh = s c m nh oàn k t c a nhân dân” va
“nư c l y dân làm g c…
HCM tin tư ng r ng s nghi p u tranh gi i phóng
nhân dân lao ng ch có th th c hi n = chính s n
l c, quy t tâm, oàn k t c a nhân dân. Khi nư c nhà
giành c c l p. Ngư i kh ng nh nc ta là nc dân ch .
Bao nhiêu l i ích, quy n l c u thu c v tay nhân dân.
Ti n hành k/c hay xây d ng imi u f i d a vào
dân. T ch tin vào s c m nh và trí tu sáng t o c a
nhân dân HCM xác nh trách nhi m c a ng, NN là
f ng s nhân dân. Cán b ng viên v a là ngư i lãnh
o v a là ngư i y t trung thành c a nhân dân.
Ba là, khoan dung và lư ng
HCM là ngư i có lòng khoan dung cao c và lư ng.
Cho nên, Ngư i có th tphp oàn k t cc dt c,
tranh th cs ng tình ng h c a g/c VS và nhân
dân ti n b trên TG v i CMVN.


Trang 35
Tư tư ng H Chí Minh

Lòng khoan dung và lư ng c a HCM c xd d a trên 1
n n t ng tri t h c v ng ch c. ó là quan ni m coi c TG
là 1 ch nh th th ng nh t trong a d ng. Trong ó, VN
là 1 b f n ko th tách r i c a TG. M i ngư i là 1 b f n
ko th tách r i c a dt c và nhân lo i. Ngư i cán b
ng viên c n có lòng khoan dung lư ng thì m i có
th i v i ngư i và vi c 1 cách chí công vô tư, ko thành
ki n, m i có th th t s tôn tr ng thương yêu con
ngư i, thương yêu nhân dân.
Tư tư ng nhân ái bao dung c a HCM là s k t h p và fát
tri n tư tư ng dân ch , t do, bình ng, bác ái c a
phương Tây v i tri t lý nhân sinh c a phương ông và
c a dt c ta.
V i t m lòng bao dung, HCM còn có chính sách khoan
h ng v i k thù khi chúng b áng b i và nh ng k lm
ư ng l c l i. Ngư i ch trương giáo d c c i t o nh ng
n n nhân c a ch cũ, nh ng ngư i vi f m chu n m c
XH, júp h tr thành nh ng ngư i lương thi n có ích cho
XH.

Câu 17:
Trình bày nh ng quan i m c a HCM v v trí, vai
trò, tính ch t và ch c năng c a văn hóa.


a) Quan i mv v trí, vai trò c a văn hóa
Ngay t lúc ra i tìm ư ng c u nc, HCM ã nghĩ t i 1 XH
t do h nh fúc, ko có áp b c, bóc l t. Trên cơ s truy n
th ng t t p c a n n văn hóa hang nghìn năm c a dt c,

Trang 36
Tư tư ng H Chí Minh

HCM ã ti p thu, ch t l c tinh hoa văn hóa fương Tây,
fương ông, t ng bc xd lý lu n văn hóa. Ngư i còn d
nh xd n n văn hóa dt c v i 5 i m l n:
1. Xd tâm lý: tinh th n cl pt cư ng
2. Xd luân lý: bi t hy sinh mình, làm l i cho qu n chúng
3. Xd XH: m i s nghi p có liên wan n fúc l i c a
nhân dân trong XH
4. Xd chính tr : dân quy n
5. Xd kinh t
Văn hóa c hi u theo nghĩa r ng nh t bao g m nh ng giá
tr v t ch t tinh th n do con ngư i sáng t o ra; văn hóa là
ng l c giúp con ngư i sinh t n; là m c ích cu c s ng
loài ngư i; xd văn hóa dt c f i toàn di n, t tinh th n t
l ct cư ng lên hàng u.
Văn hóa có m i quan h m t thi t v i kinh t , chính tr ,
xã h i t o thành 4 v n ch y u c a i s ng XH:
Văn hóa quan tr ng ngang KT, CT, XH
CT XH có c gi i phóng thì VH m i c gi i fóng. Chính
tr gi i fóng m dư ng cho văn hóa fát tri n
Xây d ng KT t o k cho vi c xd và fát tri n VH
Văn hóa là 1 ki n trúc thư ng t ng nhưng ko th ng
ngoài, mà f i trong KT và CT. Văn hóa f i f c v
nhi m v CT, thúc y xd và fát tri n KT.

b) Quan i mv tính ch t c a n n văn hóa m i
Ngay sau khi nc VNDCCH ra i, HCM ã wan tâm t i vi c
xd n n VH m i, coi ó là 1 trong nh ng nhi m v hàng
u c a CM. Như v y, n n VH m i g n li n v i nc VN m i.

Trang 37
Tư tư ng H Chí Minh

c i m chung nh t c a n n VH m i theo tư tư ng c a
Bác là xua tan bóng t i c a CNTD, Q, c a d t nát ói
nghèo, b nh t t. VH f i giáo d c nhân dân ta tinh th n
c n, ki m, liêm, chính, t do tín ngư ng
Trong th i kỳ CM dt c dân ch , n n VH m i là n n VH dân
ch m i, ng th i là n n VH kháng chi n, mang 3 tính
ch t: dân t c-khoa h c- i chúng
Tính dt c là cái tinh túy bên trong r t c trưng. Nó
fân bi t, ko nh m l n v i n n VH c a các dt c khác.
Tính khoa h dc c a n n VH f i thu n v i trào lưu ti n
hóa c a tư tư ng hi n i: hòa bình, c l p dt c, dân
ch và ti n b XH, th hi n trên nhi u m t: cơ s h
t ng, n n t ng KT f i khoa h c hi n i.
Tính i chúng c a n n VH là f c v nhân dân, fù h p
v i nguy n v ng c a nhân dân, mang m tính nhân
văn
Trong th i kỳ CMXHCN, tính ch t n n VH m i f i “XHCN
v n i dung và dt c v hình th c”
N i dung XHCN th hi n tính tiên ti n, ti n b , khoa
h c, hi n i, bi t típ thu tinh hoa văn hóa nhân lo i
Tính dt c là bi t gi gìn, k th a, fát huy nh ng
truy n th ng VH t t p c a dt c.

c) Quan i mv ch c năng c a VH

M t là, b i dư ng tư tư ng úng n và tình c m cao p

Văn hóa thu c i s ng tinh th n c a XH. Tư tư ng và
tình c m là v n ch y u nh t c a i s ng tinhTrang 38
Tư tư ng H Chí Minh

th n, c a XH và con ngư i. Theo Bác, VH f i th m sâu
vào tâm lý qu c dân th c hi n ch c năng b i
dư ng, nâng cao tư tư ng úng n, ng th i lo i b
nh ng tư tư ng sai l m, tình c m th p hèn.

Lý tư ng là i mh it c a tư tư ng l n. HCM kh ng
nh văn hóa f i làm cho ai cũng có lý tư ng t ch , t
cư ng, cl pt do.
Tình c m l n theo HCM là lòng yêu nc, thương dân,
thương nhân lo i b au kh , áp b c. ó là tính trung
th c, th ng th n, chung th y, cao cái chân-thi n-
m
Tư tư ng và tình c m có m i quan h g n bó v i
nhau. Tình c m cao p là con ư ng d n t i tư
tư ng úng n, tư tư ng úng làm cho tình c m cao
p hơn, làm cho con ngư i ngày càng hoàn thi n
hơn.

Hai là nâng cao dân trí

VH luôn g n v i dân trí. Ko có VH thì ko có dân trí.
Nâng cao dân trí b t ut vi c làm cho ngư i dân
bi t c, bi t vi t, hi u bi t các lĩnh v c khác nhau
v KT, CT, VH …
Tùy t ng giai o n CM mà m c ích c a nâng cao
dân trí có i m chung và riêng, nhưng t t c u
nh m m c tiêu chung là c l p dt c và CNXH, bi n 1
nc d t nát c c kh thành 1 nc có VH, life h nh fúc.
Trang 39
Tư tư ng H Chí Minh

Ba là b i dư ng nh ng f m ch t t t p, nh ng fong
cách l i s ng lành m nh, luôn hư ng con ngư i vươn t i
cái chân-thi n-m , ko ng ng hoàn thi n b n thân mình

Nh ng f m ch t t t p làm nên giá tr con ngư i.
M i ngư i f i bi n tư tư ng và tình c m l n thành
f m ch t cao p. ó có th là f m ch t chính tr ,
f m ch t o c, f m ch t chuyên môn nghi p v
Có nh ng f m ch t o c chung cho m i ngư i VN
trong th i i m i: c n, ki m, liêm, chính, chí công
vô tư. HCM luôn c bi t nh n m nh f m ch t o
c chính tr c a cán b ng viên. B i vì n u ko có
nh ng f m ch t ó thì ko th bi n lý tư ng thành
hi n th c. Ph m ch t thư ng c bi u hi n wa fong
cách, t c là l i sinh ho t, làm vi c, ho t ng và x
s c a con ngư i.
Mu n có c nh ng f m ch t & fong cách ó, t bn
thân con ngư i rèn luy n chưa mà ho t ng VH
có ch c năng r t wan tr ng. VH f i tham ja ch ng c
tham nhũng, lư i bi ng, fù hoa, xa x . VH giúp con
ngư i fân bi t cái t t cái x u, cái l c h u và cái ti n
b , hư ng con ngư i t i chân-thi n-m .

Câu 18:
Trình bày nh ng quan i m ch y u c a HCM v nh ng
lĩnh v c chính c a văn hóa.


a) Văn hóa giáo d cTrang 40
Tư tư ng H Chí Minh

HCM fê fán n n giáo d c phong ki n (kinh vi n, xa th c t )
và n n giáo d c qu c dân (ngu dân, x o trá). Ngư i wan
tâm xd n n giáo d c m i c a nc VN c l p, xd n n giáo
d c m i là 1 nhi m v c p bách, có ý nghĩa chi n lư c, vì
nó góp f n làm cho dt c ta x ng áng v i nc VN c l p.
VH-GD là 1 m t tr n quan tr ng trong công cu c xd CNXH
và tranh th ng nh t nc nhà.
Quan i m c a Bác v VH-GD:
• M c tiêu c a VH-GD th c hi n c 3 ch c năng: d y
và h c b i dư ng lý tư ng úng n & tình c m cao
p; m mang dân trí; b i dư ng nh ng f m ch t và
fong cách o ct t p cho con ngư i
• C i cách GD bao g m xd chương trình, n i dung d y và
h c h p lý. N i dung GD f i toàn di n: VH, CT, KH-KT,
chuyên môn nghi p v … Cách h c f i sáng t o, h c
n m các quan i m có tính nguyên t c, phương fáp
lu n
• Phương châm, phương pháp GD: Phương châm bao
g m: h c i ôi v i hành, lý lu n liên h th c t , ph i
h p nhà trư ng-gia ình-XH. H c m i lúc, m i nơi.
Phương pháp GD f i xu t fát và bám ch c vào m c tiêu
GD. Cách d y fù h p v i l a tu i, d y t d n khó,
k t h p h c t p v i vui chơi có ích
• Quan tâm xd i ngũ giáo viên: vì ko có giáo viên thì
s ko có GD. Xây d ng i ngũ giáo viên có f m ch t
yêu ngh , o c CM; gi i v chuyên môn, thu n th c
v phương fáp


Trang 41
Tư tư ng H Chí Minh

b) Văn hóa văn ngh
Văn ngh c hi u là văn h c và ngh thu t, bi u hi n t p
trung cao nh t c a n n VH, là hình nh c a tâm h n dt c.
M t s quan i m ch y u c a HCM v VH:
Văn ngh là 1 m t tr n, văn ngh là chi n sĩ, tác f m
văn ngh là vũ khí s c bén trong tranh CM, trong xd
XH m i, con ngư i m i. Văn ngh là m t tr n c hi u là
1 b f n c a CM, là văn ngh CM. Tác f m văn ngh và
ngòi bút c a văn ngh sĩ là vũ khí s c bén v ch tr n, t
cáo t i ác l c lư ng thù ch. ng th i nó có vai trò
th c t nh, c vũ tinh th n tranh, t ch c l c lư ng,
th c hi n th ng l i ch trương, ư ng l i, chính sách
ca ng và NN. Văn ngh v a ti p t c tham ja kháng
chi n v a xd XH m i, con ngư i m i. Văn ngh góp f n
nh hư ng tư tư ng úng n theo quan imca
ng, bóc tr n nh ng thói hư t t x u.
Văn ngh là chi n sĩ, vì v y c n có l p trư ng v ng
vàng, tư tư ng úng n, t l i ích và nhi m v f ng
s nhân dân và T qu c lên hàng u
Ph i g n v i th c ti n c a i s ng nhân dân. i s ng
lao ng, chi n u, sinh ho t, xd.. c a nhân dân là
ch t li u ko bao gi c n, là sinh khí vô t n cho văn
ngh sáng tác. Văn ngh sĩ có quy n hư c u, song f i
xu t fát và tr v v i cu c s ng th c t i c a con ngư i,
nói lên c tâm tư nguy n v ng c a qu n chúng nhân
dân.
Trang 42
Tư tư ng H Chí Minh

Ph i có nh ng tác f m x ng áng v i dt c và th i i.
ây là 1 khía c nh f n ánh văn ngh fcv qu n
chúng. Mu n f c v t t qu n chúng thì f i nâng cao
ch t lư ng n i dung và hình th c tác f m. N i dung c n
chân th c và fong fú; hình th c f i trong sáng. Tác f m
hay là tác f m di n tv a nh ng iu áng nói, ai
c cũng hi u c và c xong f i suy ng m và th y b
ích.
c) Văn hóa i s ng
Văn hóa i s ng th c ch t là i s ng m i v i 3 n i dung:
o c m i, l i s ng m i và n p s ng m i, trong ó o
c óng vai trò ch y u nh t. B i vì, có d a trên n n o
c m i thì xd c l i s ng m i và n p s ng m i, và o c
m i c th hi n trong l i s ng và n p s ng.
o c m i: Th c hành i s ng m i trc h t là th c
hành o c CM
L i s ng m i: là l i s ng có lý tư ng, k t h p hài hòa
truy n th ng t t p c a dt c và tinh hoa văn hóa
nhân lo i, t o nên l i s ng văn minh tiên ti n.
N p s ng m i: xd n p s ng m i là xd nh ng thói quen
và fong t c t p wán t t p, k th a và fát tri n nh ng
thu n fong m t c lâu i c a dt c. Xd n p s ng m i
r t khó khăn, f c t p vì thói quen r t khó s a i. Vì
v y, quá trình i m i n p s ng f i c n th n, ch u khó,
ko th dùng cách tr n áp thô b o i v i cái cũ cái l c
h u. Ph i tuyên truy n, gi i thích, dùng bi n fáp nêu
Trang 43
Tư tư ng H Chí Minh

gương, nói i ôi v i làm thì vi c xd n p s ng m i m i
có k t w .
Tóm l i, xd văn hóa i s ng chung cho c XH f i b t u
t t ng ngư i, t ng gia ìnhCâu 19:
Nh ng yêu c u cơ b n trong vi c v n d ng tư tư ng
o c, nhân văn, văn hóa HCM vào vi c xây d ng
m t n n văn hóa m i, con ngư i m i VN hi n nay là
gì?


1) H c t p và v n d ng tư tư ng HCM v o c, l i s ng

B i dư ng th gi i quan, phương pháp lu n c a CN Mac-
Lênin, tư tư ng HCM: Th gi i quan và phương pháp lu n
luôn th ng nh t v i nhau. Các quy lu t, nguyên lý, quan
i m trong CN Mac-Lênin, tư tư ng HCM v a có ý nghĩa th
gi i quan v a có ý nghĩa phương pháp lu n.

Trong quá trình xd con ngư i m i XHCN f i coi tr ng nhi m
v trang b , giáo d c th gi i quan CM và phương pháp lu n
khoa h c c a CN Mac-Lênin. Có như v y, con ngư i m i có
c công c nh n th c và ho t ng th c ti n, gi i thích
c i t o và làm ch TG.

Nêu cao tinh th n yêu nc, yêu CNXH, có ý chí vươn lên trong
qu c XHCN: Nhân dân ta có
lao ng h c t p, b o v T
lòng yêu nc n ng nàn. ó là s c m nh vô ch chi n


Trang 44
Tư tư ng H Chí Minh

th ng lũ cư p nc và bán nc. Ch nghĩa yêu nc là giá tr ngàn
i c a dt c VN. Hi n nay, yêu nư c v i yêu CNXH là m t;
k th p c l p dt c v i CNXH, ng th i bi t típ thu có ch n
l c nh ng tư tư ng tiên ti n c a th i i.
c, nhân f m, lương tâm, danh d : F i
Bi t gi gìn o
luôn th m nhu n tư tư ng HCM, coi o c CM là g c, c
g n v i tài, trong c có tài và trong tài có c, tài càng cao
c f i càng l n.

Nâng cao trí tu trc h t f i n m v ng và v n d ng úng n
CN Mac-Lênin, tư tư ng HCM, nh ng thành t u c a th i i
và TG vào th c ti n CMVN

Gi gìn o c trong tình hình m i trc h t f i quán tri t tư
tư ng và t m gương o c c a HCM. Ph i th y cmi
quan h gi a o c và KT, trong ó có quan i m fát tri n
KT là k thi t y u, là cơ s xd 1 XH văn minh.

Xây d ng o c m i trong tình hình hi n nay là bi t khai
thác m t tích c c, u tranh kiên quy t lo i b m t tiêu c c,
ch ng khát v ng làm giàu b ng m i cách…

2) H c t p và v n d ng tư tư ng nhân văn HCM

Xây d ng 1 XH nhân văn theo quan i m tư tư ng HCM là f i
bo m công b ng XH, trong ó có s quan tâm t i l i ích
c a cá nhân, t p th và c ng ng; b o m bình ng c a
các thành f n KT trên cơ s kh ng nh v trí ch oca
Trang 45
Tư tư ng H Chí Minh

n n KT nhà nư c. Mu n v y, t t c fi c th ch hóa b ng
PL và công b ng XH cũng f i c b o m b ng PL

3) V n d ng và phát tri n tư tư ng HCM v văn hóa

Có tinh th n yêu nc, t cư ng dt c, f n u vì c l p dt c
và CNXH, có ý chí vươn lên ưa t nc thoát kh i nghèo
nàn l c h u, oàn k t v i nhân dân TG trong s nghi p
tranh vì hòa bình, c l p dt c, dân ch và ti n b XH.
Có ý th c t p th , oàn k t, f n u vì l i ích chung
Có l i s ng lành m nh, n p s ng văn minh, c n, ki m,
trung th c, nhân nghĩa, tôn tr ng k cương fép nc, quy ư c
c a c ng ng, có ý th c b o v và c i thi n môi trư ng
sinh thái.
Lao ng chăm ch v i lương tâm ngh nghi p, có k thu t,
sáng t o, năng su t cao vì l i ích c a b n thân, gia ình,
t p th và XH.
Thư ng xuyên h c t p, nâng cao hi u bi t trình chuyên
môn, trình th m m , th l c.
-- H T --
Trang 46
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản