19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

4
3.724
lượt xem
553
download

19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: 19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 1. 19 TIÊU CHÍ XÂY D NG NÔNG THÔN M I 1. Tiêu chí Quy ho ch và th c hi n theo quy ho ch 1. Gi i thích t ng : Quy ho ch là b trí, s p x p a i m, di n tích s d ng các khu ch c năng trên a bàn xã: khu phát tri n dân cư (bao g m c ch nh trang các khu dân cư hi n có và b trí khu m i); h t ng kinh t - xã h i, các khu s n xu t nông nghi p, ti u th công nghi p, d ch v .v.v. theo chu n nông thôn m i. 2. N i dung quy ho ch 2.1. Quy ho ch s d ng t và h t ng thi t y u cho phát tri n s n xu t nông nghi p hàng hoá, công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v : Xác nh nhu c u s d ng t cho b trí vùng s n xu t và h t ng kü thu t thi t y u ph c v s n xu t hàng hoá nông nghi p, công nghi p, ti u th công nghi p và d ch v ; b trí h th ng thu l i, thu l i k t h p giao thông... theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2.2. Quy ho ch phát tri n các khu dân cư m i và ch nh trang các khu dân cư hi n có theo hư ng văn minh, b o t n ư c b n s c văn hoá t t p theo hư ng d n c a B Xây d ng. 2.3. Quy ho ch phát tri n h t ng kinh t - xã h i - môi trư ng theo chu n m i, bao g m: b trí m ng lư i giao thông, i n, trư ng h c các c p, tr m xá, trung tâm văn hoá, th thao xã, nhà văn hoá và khu th thao thôn, bưu i n và h th ng thông tin liên l c, ch , nghĩa trang, bãi x lý rác, h th ng c p nư c s ch, h th ng thoát nư c th i, công viên cây xanh, h nư c sinh thái.v.v. theo hư ng d n c th c a B K ho ch và u tư. 2. Tiêu chí giao thông 1. Gi i thích t ng 1.1. ư ng xã là ư ng n i trung tâm hành chính xã v i các thôn ho c ư ng n i gi a các xã (không thu c ư ng huy n) có thi t k c p IV 1.2. ư ng thôn là ư ng n i gi a các thôn n các xóm. 1.3. ư ng xóm, ngõ là ư ng n i gi a các h gia ình ( ư ng chung c a liên gia 1.4. ư ng tr c chính n i ng là ư ng chính n i t ng ru ng n khu dân cư 1.5. C ng hoá là m t ư ng ư c tr i b ng m t trong nh ng lo i v t li u như á dăm, lát g ch, bê tông xi măng v.v. 3. Tiêu chí thu l i 1. H th ng th y l i cơ b n áp ng yêu c u s n xu t và dân sinh 1.1. Gi i thích t ng a. Công trình thu l i ư c hi u là công trình thu c k t c u h t ng nh m khai thác m t l i c a nư c; phòng ch ng tác h i do nư c gây ra, b o v môi trư ng và cân b ng sinh thái, bao g m: ê, h ch a nư c, p, c ng, tr m bơm, gi ng, ư ng ng d n nư c, kênh, công trình trên kênh và b bao các lo i. b. H th ng công trình thu l i bao g m các công trình thu l i có liên quan tr c ti p v i nhau v m t khai thác và b o v trong m t khu v c nh t nh.
 2. 2. H th ng th y l i cơ b n áp ng yêu c u s n xu t và dân sinh ư c hi u là: 2.1. V ê ho c b bao ch ng lũ ( i v i nh ng xã có ê ho c b bao ch ng lũ): ư c xây d ng t chu n v phòng ch ng lũ, bão, tri u cư ng và nư c dâng theo quy nh, bao g m: hoàn ch nh m t c t thi t k , c ng hoá m t ê và ư ng hành lang chân ê, tr ng c mái ê, tr ng cây chân ê phía sông, phía bi n; làm l i ho c tu s a các c ng dư i ê m b o v ng ch c, ng b v i m t c t ê; x lý s t l mb o n nh, an toàn cho ê; m b o môi trư ng xanh, s ch p; có ban ch huy phòng ch ng l t bão c p xã, có i qu n lý ê nhân dân, i tu n tra canh gác ê trong mùa lũ theo quy nh, ho t ng có hi u qu . 2.2. i v i công trình tư i tiêu: a. áp ng yêu c u tư i, tiêu ch ng cho di n tích gieo tr ng lúa, di n tích rau màu, cây công nghi p và nuôi tr ng thu s n ho c làm mu i, c p nư c sinh ho t, thoát nư c theo quy ho ch ư c duy t. b. Các công trình thu l i m b o tư i, tiêu, c p nư c cho s n xu t công nghi p, dân sinh phát huy t trên 75% năng l c thi t k . c. Các công trình thu l i có ch qu n lý ích th c t 100%; Có s tham gia c a ngư i dân trong qu n lý, v n hành và khai thác công trình thu l i. Công trình ư c duy tu, s a ch a thư ng xuyên hàng năm, ch ng xu ng c p, m b o v n hành an toàn, hi u qu ; không x y ra ô nhi m ngu n nư c. 2. T l km kênh mương do xã qu n lý ư c kiên c hoá 2.1. Gi i thích t ng a. Kiên c hoá kênh mương là vi c xây lát t m bê tông; xây b ng á, g ch ho c l p ghép b ng bê tông úc s n nh m m b o cho các c p kênh chuy n lưu lư ng và t cao trình m c nư c thi t k ; nâng cao năng su t tư i, ti t ki m nư c, ti t ki m t xây d ng, ti t ki m i n, gi m chi phí qu n lý, khai thác và kéo dài tu i th công trình. b. Kênh do xã qu n lý: là ph n kênh mương thu c ph m vi xã, do các t ch c h p tác dùng nư c (H p tác xã d ch v nông nghi p ho c T ch c dùng nư c khác) c a ngư i dân qu n lý, khai thác v n hành và duy tu s a ch a hàng năm. 2.2. i tư ng áp d ng: Không áp d ng các xã bi n o; h th ng kênh tiêu, kênh tư i tiêu k t h p; h th ng tư i b ng kênh chìm có nh hư ng c a thu tri u. 4. Tiêu chí i n nông thôn 1. Gi i thích t ng 1.1. H th ng i n g m: lư i i n phân ph i, tr m bi n áp phân ph i, ư ng dây c p trung áp, ư ng dây c p h áp. 1.2. H th ng i n b o m yêu c u k thu t c a ngành i n ư c hi u là áp ng các n i dung c a Quy nh k thu t i n nông thôn năm 2006 (Q KT- NT-2006), c v lư i i n phân ph i, tr m bi n áp phân ph i, ư ng dây c p trung áp, ư ng dây c p h áp, kho ng cách an toàn và hành lang b o v , ch t lư ng i n áp (ch tiêu thông s k thu t quy nh t i các chương 1, 2, 3, 4, 5 c a Quy nh này). 2
 3. 1.3. Các ngu n c p i n cho nông thôn g m: ngu n i n ư c c p t lư i i n qu c gia, ho c ngoài lư i i n qu c gia. T i a bàn chưa ư c c p i n t lư i i n qu c gia, tùy i u ki n c th c a a phương xem xét, áp d ng phương ti n phát i n t i ch như th y i n nh , i n gió, i n m t tr i, diesel … ho c k t h p các ngu n nói trên v i quy mô công su t h p lý, m b o cung c p i n cho nhu c u ph t i và tri n v ng phát tri n trong vòng 5-10 năm t i. 1.4. T l h s d ng i n thư ng xuyên, an toàn i v i xã nông thôn m i: a. t t 99% tr lên ( i v i vùng ng b ng sông H ng và ông Nam B ); b. t t 98% tr lên ( i v i vùng B c Trung B , Duyên h i Nam Trung B , Tây Nguyên và ng b ng sông C u Long), c. t t 95% tr lên ( i v i vùng Trung du và Mi n núi phía B c). 5. Tiêu chí trư ng h c. 1. Gi i thích t ng 1.1. Trư ng m m non, nhà tr có cơ s v t ch t t chu n qu c gia: m t xã có các i m trư ng, mb o t t c các nhóm tr , l p m u giáo ư c phân chia theo tu i và t ch c cho tr ăn bán trú, c th như sau: - Trư ng t t i trung tâm khu dân cư, thu n l i cho tr n trư ng, m b o các quy nh v an toàn và v sinh môi trư ng. - Di n tích khu t xây d ng nhà trư ng, nhà tr g m: di n tích sân chơi; di n tích cây xanh; ư ng i. Di n tích s d ng bình quân t i thi u 12m2 cho m t tr i v i khu v c nông thôn và mi n núi; 8m2 cho m t tr i v i khu v c thành ph và th xã. Khuôn viên có tư ng bao ngăn cách v i bên ngoài b ng g ch, g , kim lo i ho c cây xanh c t t a làm hàng rào. C ng chính có bi n tên trư ng theo quy nh t i i u 7 c a i u l trư ng m m non. - Có phòng ch c năng, kh i phòng hành chính qu n tr , phòng ng , phòng ăn, hiên chơi, phòng y t , khu v sinh, khu xe cho giáo viên, cán b , nhân viên có mái che… ư c xây d ng kiên c . Nhà tr có ngu n nư c s ch và h th ng c ng rãnh h p v sinh. Khu tr chơi ư c lát g ch, xi măng ho c tr ng th m c . Phòng sinh ho t chung ư c trang b bàn gh cho giáo viên và tr . Có máy vi tính, các phương ti n làm vi c và các trang thi t b y t và dùng theo dõi s c kho tr . 1.2. Trư ng ti u h c có cơ s v t ch t t chu n qu c gia - Trư ng có t i a không quá 30 l p, m i l p có t i a không quá 35 h c sinh. - Có khuôn viên không dư i 6m2/01 h c sinh vùng thành ph /th xã; không dư i 10m2/01 h c sinh i v i các vùng còn l i. phòng h c cho m i l p h c (di n tích phòng h c bình quân không dư i 01m2/01 h c sinh). Trong - Có phòng h c có bàn gh cho giáo viên và h c sinh, có trang b h th ng qu t. Bàn, gh , b ng, b c gi ng, h th ng chi u sáng, trang trí phòng h c úng quy cách. ư c trang b y các lo i thi t b giáo d c theo danh m c t i thi u do B Giáo d c và ào t o quy nh. i u ki n v sinh m b o các yêu c u xanh, s ch, p, yên tĩnh, thoáng mát, thu n ti n cho h c sinh i h c. 3
 4. - Có nhà t p a năng, thư vi n t chu n theo quy nh tiêu chu n thư vi n trư ng ph thông ban hành theo Quy t nh s 01/2003/Q -BGD& T ngày 02/01/2003 và Quy t nh s 01/2004/Q -BGD& T ngày 29/01/2004 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. - Có các phòng ch c năng: phòng hi u trư ng, phòng phó hi u trư ng, phòng giáo viên, phòng ho t ng i, phòng giáo d c ngh thu t, phòng y t h c ư ng, phòng thi t b giáo d c, phòng thư ng tr c. - Trư ng có ngu n nư c s ch, có khu v sinh riêng cho cán b giáo viên và h c sinh, riêng cho nam và n , có khu xe, có h th ng c ng rãnh thoát nư c, có tư ng ho c hàng rào cây xanh bao quanh trư ng. 1.3. Trư ng trung h c cơ s có cơ s v t ch t t chu n qu c gia t t 6 m2 tr lên ( i v i n i thành, n i th ) và t - Có t ng di n tích m t b ng tính theo u h c sinh ít nh t 10 m2/h c sinh tr lên ( i v i các vùng còn l i); - Cơ c u các kh i công trình g m có: Phòng h c và phòng h c b môn (có phòng h c h c nhi u nh t là hai ca trong 1 ngày; - Phòng h c b môn xây d ng theo quy nh t i Quy t nh s 37/2008/Q -BGD T ngày 16/7/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. Phòng h c xây d ng theo tiêu chu n xây d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành; phòng h c có bàn gh h c sinh phù h p v i l a tu i, bàn gh c a giáo viên, b ng vi t và i u ki n v ánh sáng, thoáng mát); - Nhà t p a năng, thư vi n, phòng ho t ng oàn - i, phòng truy n th ng; phòng làm vi c c a hi u trư ng, phó hi u trư ng, văn phòng, phòng h p toàn th cán b và viên ch c nhà trư ng, phòng giáo viên, phòng y t h c ư ng, nhà kho, phòng thư ng tr c; khu sân chơi, bãi t p (có thi t b luy n t p th d c th thao và m b o an toàn); khu v sinh và khu xe. - Có h th ng c p nư c s ch, h th ng thoát nư c cho t t c các khu v c theo quy nh v v sinh môi trư ng. 6. Tiêu chí cơ s v t ch t văn hoá 1. Gi i thích t ng 1.1. Trung tâm văn hóa, th thao xã là nơi t ch c các ho t ng văn hoá - th thao và h c t p c a c ng ng xã, bao g m: Nhà văn hoá a năng (h i trư ng, phòng ch c năng, phòng t p, các công trình ph tr và các d ng c , trang thi t b tương ng theo quy nh) và Sân th thao ph thông (sân bóng á, sân bóng chuy n, các sân nh y cao, nh y xa, y t và t ch c các môn th thao dân t c c a a phương). 1.2. Nhà văn hóa và khu th thao thôn là nơi t ch c các ho t ng văn hoá - th thao và h c t p c a c ng ng thôn. 2. Tiêu chu n Trung tâm văn hóa, th thao xã t chu n c a B Văn hoá - Th thao và Du l ch, c th như sau: t ư c s d ng 1000m2 ng b ng và 800 m2 2.1. Nhà văn hoá a năng: Di n tích i v i các t nh i v i các t nh mi n núi, trong ó: - H i trư ng: 150 ch ng i i v i các t nh ng b ng và 100 ch ng i i v i các t nh mi n núi. 4
 5. - Phòng ch c năng (hành chính; thông tin; c sách, báo; truy n thanh; câu l c b ) ph i có 05 phòng i v i các t nh ng b ng và t 02 phòng tr lên i v i các t nh mi n núi. - Phòng t p th thao ơn gi n s d ng hu n luy n, gi ng d y và t ch c thi u th thao có di n tích theo quy nh: 38m x 18m i v i các t nh ng b ng và 23m x 11m i v i các t nh mi n núi - Các công trình ph tr (nhà xe, khu v sinh, vư n hoa): có i v i các t nh ng b ng và 70% i v i các t nh mi n núi. - Trang thi t b nhà văn hoá (bàn gh , giá, t , trang b âm thanh, ánh sáng, thông gió, ài truy n thành): có i v i các t nh ng b ng và 70% i v i các t nh mi n núi. - D ng c th thao (d ng c chuyên dùng cho các môn th thao phù h p v i phong trào th thao qu n chúng xã): có i v i các t nh ng b ng và 70% i v i các t nh mi n núi. 2.2. Sân th thao ph thông g m: sân bóng á, hai u san bóng á có th b trí sân bóng chuy n, sân nh y cao, nh y xa, sân y t và m t s môn th thao dân t c c a a phương. Di n tích t ư c s d ng 90m x 120m i v i các t nh ng b ng và 45m x 90m i v i các t nh mi n núi. 2.3. T ch c qu n lý và ho t ng a. Cán b : - Cán b qu n lý: cán b qu n lý có trình trung c p v văn hoá, th t hao tr lên do Ch t ch U ban nhân dân xã b nhi m và ư c hư ng ph c p bán chuyên trách. - Cán b nghi p v : i v i các t nh ng b ng ph i có cán b chuyên môn v văn hoá th thao ư c hp ng và hư ng thù lao h p lý. i v i các t nh mi n núi ph i có c ng tác viên thư ng xuyên. b. Kinh phí ho t ng: i v i các t nh ng b ng ph i m b o 100% kinh phí ho t ng thư ng xuyên, n nh hàng năm. i v i các t nh mi n núi ph i m b o 60%. c. Ho t ng văn hoá, văn ngh : - Tuyên truy n ph c v nhi m v chính tr : ng b ng 12 cu c/năm; Mi n núi 3 - 6 cu c/năm. - Liên hoan, h i di n văn ngh qu n c húng: ng b ng 12 cu c/năm; Mi n núi 3 - 6 cu c/năm. - Duy trì ho t ng thư ng xuyên các câu l c b : ng b ng 10 câu l c b t r lên; Mi n núi 03 câu l c b tr lên. - Ho t ng xây d ng gia ình văn hoá, làng văn hoá, n p s ng văn hoá, b o t n văn hoá dân t c: ng b ng ho t ng t t; Mi n núi có ho t ng. - Thu hút nhân dân hư ng th và tham gia các ho t ng, sáng t o văn hoá: ng b ng 40% dân s tr lên; Mi n núi 20% dân s t r lên. d. Ho t ng vă n hoá th thao - Thi u th thao: ng b ng 03 cu c/năm; Mi n núi 01 cu c/nă m - Thu hút nhân dân tham gia t p l uy n th d c, th thao thư ng xuyên: ng b ng 30% dân s ; Mi n núi 15% dân s . 5
 6. - Ch o, hư ng d n nhà văn hoá, khu th thao thôn ( p, b n) hi n có: ng b ng 100%; Mi n núi 70%. 7. Tiêu chí ch nông thôn. 1. Gi i thích t ng 1.1. Ch nông thôn lµ công trình ph c v nhu c u thi t y u hàng ngày, là nơi di n ra ho t ng mua bán, trao i hàng hoá và d ch v nông thôn. Có hai lo i ch là ch thôn và ch trung tâm xã. Ch ph i có các khu kinh doanh theo ngành hàng g m: Nhà ch chính, di n tích kinh doanh ngoài tr i, ư ng i, bãi xe, cây xanh, nơi thu gom rác. 1.2. Ch t chu n c a B Xây d ng ch áp d ng v i các ch xây d ng trên a bàn xã theo quy ho ch m ng lư i ch nông thôn ư c U ban nhân dân huy n phê duy t theo hư ng d n c a B Công thương. 8. Tiêu chí bưu i n 1. Gi i thích t ng a. i m ph c v bưu chính vi n thông là các cơ s v t ch t c a các thành ph n kinh t cung c p các d ch v bưu chính, vi n thông trên a bàn xã cho ngư i dân. b. Xã có i m ph c v bưu chính vi n thông là xã có ít nh t m t trong các cơ s ph c v bưu chính, vi n thông như: i lý bưu i n, ki t, bưu c c, i m bưu i n - văn hoá xã, thùng thư công c ng và các i m truy nh p d ch v bưu chính, vi n thông công c ng khác. c. Xã có Internet v n thôn ư c hi u là ã có i m cung c p d ch v truy nh p Internet. 9. Tiêu chí nhà dân cư 1. Gi i thích t ng 1.1. Nhà t m là lo i nhà không mb om c s d ng ti n nghi t i thi u, thi u các di n tích m b o nhu c u sinh ho t t i thi u: b p, nhà v sinh xây d ng b ng các v t li u t m th i, d cháy, có niên h n s d ng dư i 5 năm ho c không m b o yêu c u ‘‘3 c ng’’ (g m n n c ng, khung c ng, mái c ng) và không m b o an toàn cho ngư i s d ng. 1.2. Nhà nông thôn t chu n B Xây d ng có các ch tiêu sau: t t 14m2/ ngư i tr lên; a. Di n tích nhà b. Niên h n s d ng công trình nhà t 20 năm tr lên; c. m b o quy ho ch, b trí không gian các công trình trong khuôn viên (g m nhà và các công trình m b o nhu c u sinh ho t t i thi u như b p, nhà v sinh…) ph i m b o phù h p, thu n ti n cho sinh ho t i v i m i thành viên trong gia ình; ng th i các công trình m b o yêu c u t i thi u v di n tích s d ng; d. Có các công trình h t ng k thu t ph c v sinh ho t như i n, nư c s ch, v sinh môi trư ng…. Giao thông i l i t ch ph i k t n i v i h th ng giao thông chung c a thôn, b n, m b o thu n l i cho vi c i l i cho ngư i cũng như các phương ti n khác như xe thô sơ, xe máy…; 6
 7. e. Ki n trúc, m u nhà ph i phù h p v i phong t c, t p quán, l i s ng c a t ng dân t c, t ng vùng, mi n. 10. Tiêu chí thu nh p bình quân u ngư i/năm so v i m c bình quân chung c a t nh 1. Gi i thích t ng 1.1. Thu nh p bình quân u ngư i/năm là t ng các ngu n thu nh p c a h /năm chia u cho s thành viên trong gia ình. Thu nh p c a h gia ình bao g m toàn b s ti n và giá tr hi n v t mà h và các thành viên c a h nh n ư c trong th i gian m t năm, g m: a. Thu t ti n công, ti n lương; b. Thu t s n xu t nông, lâm nghi p, thu s n ( ã tr chi phí s n xu t và thu s n xu t); c. Thu t s n xu t ngành ngh phi nông nghi p, lâm nghi p thu s n ( ã tr chi phí s n xu t và thu s n xu t); d. Thu khác ư c tính vào thu nh p (không tính ti n rút ti t ki m, vay thu n tuý, thu n và các kho n chuy n như ng v n nh n ư c). 1.2. Bình quân chung c a t nh ư c hi u là bình quân thu nh p u ngư i khu v c nông thôn c a t nh. 2. Phương pháp tính toán tiêu chí: - M c thu nh p bình quân u ngư i/năm c a xã s do xã t i u t ra theo m u i u t ra thu nh p h gia ì nh c a T n g c c Th n g kê; - M c thu nh p bình quân u ngư i/năm c a t nh (khu v c nông thôn) s d a vào công b hàng nă m c a C c t h n g kê c a t nh, thành ph . - Thu nh p bình quân u ngư i/năm so v i bình quân chung c a t nh ư c tính b ng cách l y m c thu nh p bình quân u ngư i/năm c a xã chia cho m c thu nh p bình quân u ngư i/năm khu v c nông thôn c a t nh, thành ph . 11. Tiêu chí h nghèo: 1. Gi i thích t ng H nghèo là h có thu nh p bình quân u ngư i dư i chu n nghèo. Chu n nghèo ư c quy nh t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , c th : t 200 ngàn ng/ngư i/tháng tr xu ng i v i khu v c nông thôn và 260 ngàn ng/ngư i/tháng tr xu ng i v i khu v c thành th . 12. Tiêu chí cơ c u lao ng 1. Gi i thích t ng Lao ng trong tu i làm vi c trong lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p là s ngư i trong tu i (nam t 18 n 60 tu i, n t 18 n 55 tu i), có kh năng lao ng làm vi c thư ng xuyên trong lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p trong xã (bao g m c ngư i tranh th lúc nông nhàn i ra ngoài làm vi c, n th i v l i v s n xu t nông, lâm, ngư nghi p t i xã). 7
 8. 2. Phương pháp xác nh: T l lao ng trong tu i làm vi c trong lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p b ng s lao ng trong tu i làm vi c trong lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p c a xã chia cho t ng s lao ng trong tu i xã. 13. Tiêu chí hình th c t ch c s n xu t 1. Gi i thích t ng Có t h p tác ho c h p tác xã ho t ng có hi u qu là trên a bàn xã có t h p tác ho c h p tác xã ư c thành l p chuyên s n xu t, làm m t s d ch v ho c kinh doanh t ng h p trong lĩnh v c nông, lâm, ngư, diêm nghi p; kinh doanh có lãi ư c U ban nhân dân xã xác nh n. 14. Tiêu chí giáo d c 1. Ph c p giáo d c trung h c cơ s ư c căn c theo Quy t nh s 26/2001/Q -BGD& T ngày 05/7/2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, c th như sau: 1.1. Tiêu chu n 1: a. t và duy trì ư c chu n qu c gia v ph c p giáo d c ti u h c, ch ng mù ch . b. Huy ng tr 6 tu i h c l p 1 t 90% (xã c bi t khó khăn 80%) tr lên; c. Ít nh t 80% (xã c bi t khó khăn 70%) s tr nhóm tu i 11-14 t t nghi p ti u h c, s tr em còn l i trong tu i này ang h c ti u h c. d. Huy ng 95% (xã c bi t khó khăn 80%) tr lên h c sinh t t nghi p ti u h c hàng năm vào h c l p 6 trung h c cơ s ph thông, b túc. e. B o m i u ki n cơ s v t ch t, th c hi n d y các môn h c c a chương trình. 1.2. Tiêu chu n 2: a. T l t t nghi p trung h c cơ s hàng năm t 90% (xã c bi t khó khăn 70%) tr lên; b. T l thanh, thi u niên t 15 n h t 18 tu i có b ng t t nghi p trung h c cơ s c hai h t 80% (xã c bi t khó khăn 70%) tr lên. 2. T l h c sinh t t nghi p trung h c cơ s ư c ti p t c h c trung h c (ph thông, b túc, h c ngh ). 2.1. Gi i thích t ng H c sinh t t nghi p trung h c cơ s ư c ti p t c h c trung h c (ph thông, b túc, h c ngh ) là s h c sinh c a xã ã t t nghi p t rung h c cơ s , ã và ang ư c t i p t c h c b c trung h c t i các trư ng ph thông trung h c, b túc văn hoá và h c ngh . 2.2. Phương pháp xác nh: S h c sinh t t nghi p THCS c a xã ã và ang ư c ti p T l h c sinh t t t c h c b c trung h c t i các trư ng ph thông trung h c, nghi p THCS ư c ti p t c h c b túc văn hoá và h c ngh 8
 9. b c trung h c = T ng s h c sinh c a xã ã t t nghi p THCS x 100 3. T l lao ng qua ào t o Lao ng qua ào t o là s lao ng trong tu i có kh năng lao ng ã ư c tham gia các khóa b i dư ng d y ngh ng n h n ho c ào t o dài h n (chính quy và không chính quy), ư c c p các lo i ch ng ch , văn b ng như: ch ng ch h c ngh , b ng trung c p chuyên nghi p, trung c p ngh , cao ng ngh , cao ng và i h c. Lao ng trong tu i ư c ào t o ngh , trung c p T l lao ng chuyên nghi p, cao ng và ih c qua ào t o = x 100% T ng s lao ng trong tu i 15. Tiêu chí Y t 1. T l ngư i dân tham gia các hình th c b o hi m y t 1.1. Gi i thích t ng : Ngư i dân ư c coi là tham gia b o hi m y t khi ã tham gia m t ho c m t s hình th c b o hi m y t sau: a. Hình th c do ngân sách nhà nư c ho c qu b o hi m xã h i óng b o hi m y t , áp d ng i v i các i tư ng: ngư i nghèo; ngư i dân t c thi u s ; ngư i có công v i cách m ng; i tư ng b o tr xã h i; tr em dư i 6 tu i; c u chi n binh; thân nhân ngư i có công, quân i, công an; ngư i hư ng lương hưu, tr c p m t s c lao ng, tr c p b o hi m xã h i. b. Hình th c t óng toàn b phí b o hi m y t ho c ư c ngân sách nhà nư c h tr m t ph n m c óng b o hi m y t , áp d ng cho các i tư ng còn l i k c nh ng ngư i lao ng trong doanh nghi p, các cơ quan nhà nư c nhưng ăng ký h kh u thư ng trú sinh s ng trên a bàn xã. 1.2. Phương pháp tính toán T l ngư i dân S ngư i có th b o hi m y t tham gia b o = x 100 hi m y t T ng dân s c a xã 2. Y t xã t chu n qu c gia: Xã t chu n qu c gia v y t ư c xác nh căn c theo các quy nh c a B Yt . - Quy t nh 370/2002/Q -BYT ngày 07/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Chu n qu c gia v y t xã giai o n 2001-2010”. - B ng i m Chu n qu c gia v y t xã và Hư ng d n chi ti t cách tính i m Chu n qu c gia v y t xã c aB Yt . - Công văn s 10855/YT-KH ngày 12/12/2002 c a B Y t g i U ban nhân dân các t nh, thành ph v vi c hư ng t ch c th c hi n ”Chu n qu c gia v y t xã giai o n 2001-2010”. 16. Tiêu chí văn hóa 9
 10. Xã có t 70% s thôn, b n tr lên t tiêu chu n làng văn hoá theo Quy ch công nh n danh hi u "Gia ình văn hoá", "Làng văn hoá", "T dân ph văn hoá" ban hành kèm theo Quy t nh s 62/2006/Q -BVHTT ngày 23/6/2006 c a B Văn hoá - Thông tin (nay là B Văn hoá - Th thao và Du l ch) 17. Tiêu chí môi trư ng 1. Gi i thích t ng : 1.1. Nư c h p v sinh và nư c s ch theo quy chu n Qu c gia a. Nư c s ch theo quy chu n qu c gia là nư c áp ng các ch tiêu theo quy nh c a Quy chu n k thu t Qu c gia v ch t lư ng nư c sinh ho t - QCVN 02:2009/BYT do B Y t ban hành ngày 17/6/2009. b. Nư c h p v sinh là nư c s d ng tr c ti p ho c sau l c tho mãn các yêu c u ch t lư ng: không màu, không mùi, không v l , không ch a thành ph n có th gây nh hư ng n s c kho con ngư i, có th dùng ăn u ng sau khi un sôi. c. T l h s d ng nư c h p v sinh và nư c s ch theo quy chu n Qu c gia là t l h gia ình ư c s d ng nư c h p v sinh trong ó có t l h s d ng nư c s ch áp ng quy chu n Qu c gia trên t ng s h c a xã, c th như sau: - Trung du mi n núi phía B c và Tây Nguyên: 80% s h , trong ó 45% s h s d ng nư c s ch áp ng quy chu n qu c gia. - ng b ng sông H ng, ông nam B và ng b ng sông C u Long: 90% s h , trong ó 50% s h s d ng nư c s ch áp ng quy chu n qu c gia. - B c trung B và Duyên h i Nam trung B : 85% s h , trong ó 50% s h s d ng nư c s ch áp ng quy chu n qu c gia. 1.2. Các cơ s s n xu t kinh doanh t tiêu chu n v môi trư ng a. Cơ s s n xu t kinh doanh bao g m: Các cơ s s n xu t (tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n, ti u th công nghi p), các cơ s ch bi n nông, lâm, thu s n c a h cá th , t h p tác, h p tác xã ho c các doanh nghi p óng trên a bàn. b. Các cơ s s n xu t kinh doanh t tiêu chu n môi trư ng n u trong quá trình s n xu t, ch bi n có x nư c th i, ch t th i r n, mùi, khói b i, ti ng n n m trong gi i h n cho phép theo quy nh. 1.3. Không có các ho t ng gây ô nhi m môi trư ng và có các ho t ng phát tri n môi trư ng xanh - s ch - p g m các n i dung: a. Không có cơ s s n xu t kinh doanh ho t ng gây ô nhi m môi trư ng. b. Trong m i thôn (b n, buôn, p) u có t d n v sinh, khai thông c ng rãnh, phát quang d n c ư ng thu gom v nơi quy nh x lý. c. nh kỳ t ch c t ng v sinh v i s tham gia c a m i ngư i dân. d. T ch c tr ng cây xanh nơi công c ng, ư ng giao thông và các tr c giao thông chính n i ng. e. Tôn t o các h nư c t o c nh quan p và i u hoà sinh thái. 10
 11. 1.4. Nghĩa trang ư c xây d ng theo quy ho ch a. M i thôn ho c liên thôn c n quy ho ch t làm nghĩa trang lâu dài. b. Có quy ch v qu n lý nghĩa trang quy nh c th khu nghĩa trang ph i có khu hung táng, cát táng, tâm linh, nơi tr ng cây xanh, có l i i thu n l i cho vi c thăm vi ng. M ph i t theo hàng, xây d ng úng di n tích và chi u cao quy nh. c. Cùng v i vi c quy ho ch và xây d ng quy ch qu n lý nghĩa trang c n v n ng ngư i dân: - Th c hi n ho táng thay cho chôn c t nh ng nơi có i u ki n; - Th c hi n chôn c t t i nghĩa trang thay cho chôn c t t i vư n ( nh ng nơi còn phong t c này). 18. Tiêu chí h th ng t ch c chính tr xã h i v ng m nh 1. Gi i thích t ng : 1.1. H th ng t ch c chính tr xã h i xã bao g m: a. T ch c ng: ng b xã và các chi b thôn, b n; các chi b các ngành thu c xã và ơn v óng trên a bàn sinh ho t t i xã. b. Chính quy n: H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã, các ban giúp vi c cho H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã và các trư ng thôn. c. oàn th chính tr - xã h i: M t tr n T qu c, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i ph n , H i nông dân, H i c u chi n binh xã và các chi h i thôn, liên thôn (không bao g m các t ch c xã h i ngh nghi p). 1.2. Có các t ch c trong h th ng chính tr cơ s theo quy nh là t t c các thôn, b n u có các t ch c "chân r t" c a các cơ quan oàn th xã theo quy nh như: các chi b ng, các chi h i, trư ng thôn, b n. Không có tình tr ng "tr ng" các t ch c này các thôn b n. t chu n: 1.3. Cán b xã a. Cán b xã nêu tiêu chí này bao g m cán b , công ch c xã theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v Cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. b. Cán b xã t chu n ph i m b o tiêu chu n chung và tiêu chu n c th i v i cán b , công ch c c p xã quy nh t i quy t nh s 04/2004/Q -BNV ngày 16/01/2004 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành quy nh tiêu chu n c th i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n và ph i hoàn thành ch c trách, nhi m v ư c giao quy nh t i quy t nh s 04/2004/Q -BNV ngày 16/01/2004 c a B trư ng B N i v . 1.4. ng b , chính quy n xã t tiêu chu n "Trong s ch, v ng m nh" a. ng b ho c chi b cơ s "Trong s ch, v ng m nh" ph i m b o 05 yêu c u theo quy nh. b. Chính quy n "Trong s ch, v ng m nh" ph i m b o 07 yêu c u theo quy nh. 1.5. Các t ch c oàn th chính tr - xã h i c a xã u t danh hi u tiên ti n tr lên theo quy nh c a t ng t c h c . 19. Tiêu chí an ninh, tr t t xã h i ư c gi v ng 1. Gi i thích t ng : An ninh, tr t t xã h i ư c gi v ng là gi v ng s n nh và phát tri n c a xã h i có t ch c, có k cương, trong tr ng thái bình yên, trên cơ s nh ng quy nh c a pháp lu t. 2. Các ch tiêu c n ph i d t ư c c a xã nông thôn m i 11
 12. 2.1 Ch tiêu 1: a. Hàng năm ng u có Ngh quy t, UBND có K ho ch v công tác m b o an ninh, tr t t . b. T ch c th c hi n có hi u qu các ch trương, bi n pháp b o v an ninh, tr t t và “ngày h i toàn dân b o v ANTQ”. c. Hàng năm phân lo i xã v “Phong trào toàn dân b o v ANTQ” t t lo i khá tr lên. d. L c lư ng Công an xã ư c xây d ng, c ng c ngày càng trong s ch, v ng m nh theo quy nh c a Pháp l nh Công an xã và hư ng d n c a ngành Công an. Hàng năm phân lo i thi ua t p th Công an xã t danh hi u “ ơn v tiên ti n” tr lên; không có cá nhân Công an xã b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. 2.2 Ch tiêu 2: a. Không x y ra ho t ng phá ho i các m c tiêu, công trình kinh t , văn hoá, an ninh, qu c phòng. Không x y ra các ho t ng ch ng i ng, ch ng chính quy n, phá ho i kh i i oàn k t toàn dân; không x y ra các ho t ng tuyên truy n, phát tri n o trái pháp lu t; gây r i an ninh tr t t ... b. Không x y ra mâu thu n, tranh ch p ph c t p trong n i b nhân dân; khi u ki n ông ngư i, khi u ki n vư t c p kéo dài. 2.3 Ch tiêu 3: a. Ki m ch và làm gi m các lo i t i ph m và vi ph m pháp lu t khác so v i năm trư c, không x y ra t i ph m nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng và c bi t nghiêm tr ng (t 7 năm tù tr lên). b. Ki m ch và làm gi m tai n n, t n n xã h i so v i năm trư c. Không x y ra cháy, n , tai n n giao thông và tai n n lao ng nghiêm tr ng. 12
Đồng bộ tài khoản