20 câu hỏi nhận định đúng sai

Chia sẻ: thiuyen3

QL nhà nước và HC nhà nước là một Có thể hiểu theo nghĩa rộng & nghĩa hẹp, theo nghĩa rộng bao gồm tư pháp, hành pháp, lập pháp. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ - nhà nước quản lý theo nghĩa rộng từ cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, quản lý nhà nước bao gồm cả hành chính nhà nước. Chức năng chủ yếu của các cơ quan quản lý nhà nước là thực thi quyền hành pháp. Do đó nếu xét ở nghĩa hẹp thì cả hai là...

Nội dung Text: 20 câu hỏi nhận định đúng sai

20 câu hỏi nhận định đúng sai
1. QL nhà nước và HC nhà nước là một


Có thể hiểu theo nghĩa rộng & nghĩa hẹp, theo nghĩa rộng bao gồm t ư pháp, hành

pháp, lập pháp. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ -> nhà nước

quản lý theo nghĩa rộng từ cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, quản

lý nhà nước bao gồm cả hành chính nhà nước. Chức năng chủ yếu của các cơ quan

quản lý nhà nước là thực thi quyền hành pháp. Do đó nếu xét ở nghĩa hẹp thì cả

hai là một tuy nhiên nghĩa rộng thì sai.


QL nhà nước và HC nhà nước theo nghĩa hẹp là một -> đúng.


2. HC nhà nước là hoạt động điều hành được tiến hành chủ yếu bởi các cơ

quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước.


Sai, HC nhà nước bao gồm cả chấp hành và điều hành, điều hành trên cơ sở của

chấp hành, giải quyết trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật do các cơ quan

quyền lực nhà nước.
HC nhà nước là hoạt động chấp hành & điều hành được tiến hành chủ yếu bởi các

cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước -> đúng.


3. Hoạt động hành chính nhà nước mang tính tổ chức - điều chỉnh tích cực là

chủ yếu, do vậy nó không bao gồm các hoạt động có tính bảo vệ pháp luật.

P.58


Đề ra các biện pháp chỉ đạo trực tiếp thực hiện các mục tiêu a,b,c... Ví dụ như việc

tổ chức phân loại di tích, đề ra mục tiêu bảo vệ di tích -> tổ chức - điều chỉnh tích

cực.


Ngoài ra còn tính bảo vệ pháp luật, bảo vê lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân.

Cụ thể đối với đối tượng viện kiểm sát, tòa án -> chức năng bảo vệ là chủ yếu rõ

ràng.


Tuy nhiên cô quan hành chính nhà nước, trong quá trình điều hành quản lý, thì các

cơ quan nhà nước đối diện với các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính

nhà nước, thì cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền phải xử lý các vi phạm

pháp luật -> mang tính tiêu cực. Hoạt động bảo vệ pháp luật là thứ yếu chứ không

phải không có. Ví dụ như giải quyết khiếu nại tố cái, khi CQNN ra quyết định

nhằm bảo vệ pháp luật.


4. Hoạt động hành chính nn mang tính chủ động, sáng tạo tuyệt đối


Sai, => "không thể chủ động, sáng tạo ra ngoài phạm vi, khuôn khổ pháp luật".
5. Luật HC chỉ sử dụng phương pháp mệnh lệnh để điều chỉnh các QHXH

phát sinh trong hoạt động chấp hành - điều hành.


(P.106) ngoài ra còn phương pháp thỏa thuận. Chủ yếu thì luật HC sử dụng chủ

yếu pp quyền uy, phục tùng trong các quan hệ từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cơ

quan quan lý với đối tượng bị quản lý... PP thỏa thuận -> nhưng trong hành chính

thì thỏa thuận tương đối.


6. Tất cả các QHPL hành chính đều mang tính bất bình đẳng.


Sai -> có phương pháp thỏa thuận


7. Các bên tham gia QHPL hành chính bao giờ cũng có sự lệ thuộc về mặt tổ

chức.


Không phải bao giờ cũng có sự lệ thuộc về mặt tổ chức ví dụ như anh cảnh sát

giao thông với người có hành vi vi phạm pháp luật, bởi 2 bên không hề quen biết

với nhau, nhưng anh ta có quyền ra quyết định xử phạt,..


Thí dụ thanh tra sở y tế có quyền thanh tra kiểm sát người kinh doanh thực phẩm,

sở ý tế là chủ thể quản lý đối tượng là người kinh doanh thực phẩm. -> một bên

mang quyền lực nhà nước và một bên phải tùng quyền lực nhà nước -> nhưng

không cần phụ thuộc vào tổ chức
8. Luật HC điều chỉnh cả các QHXH phát sinh trong hoạt động nội bộ của

các tổ chức xã hội.


S, các tổ chức xã hội không mang trong mình quản lý nhà nước, chỉ quản lý nội

bộ, xã hội mà thôi.


9. Các tổ chức xã hội có thể trở thành chủ thể của QHPL hành chính.


Đúng, khi họ được trao quyền thì họ trở thành chủ thể quản lý.


10. Quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan nhà nước ở trung ương ban

hành bao giờ cũng có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc.


Sai, đạo luật thủ đô hoặc pháp lệnh thủ đô chỉ có hiệu lực với thủ đô mà thôi. Nghị

định của chính phủ chỉ hiệu chỉnh địa giới một xã nào đó...


11. Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam là nguồn của Luật hành chính.


Sai, bám vào khái niệm nguồn -> các văn bản qui phạm luật hành chính, còn nghị

quyết của đảng là do tổ chức chính trị xã hội.


12. Chủ thể của Luật hành chính bao giờ cũng là chủ thể của QHPL hành

chính.


Sai. các cơ quan quản lý nhà nước -> trở thành chủ thể khi có năng lực chủ thể (pl

& hành vi) và tham gia vào quan hệ xã hội.
13. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều l à nguồn của Luật hành

chính.


Sai, VBQP PL phải chức đựng QPPL hành chính.


Tất cả hoặc mọi -> sai, nêu ra một ngoại lệ là có ý nghĩa ngay, càng nhiều ngoại lệ

càng tốt.


14. Không phải tất cả các cơ quan hành chính nhà nước đều tổ chức và hoạt

động theo nguyên tắc hai chiều trực thuộc.


Cùng một lúc trực thuộc 2 chiều dọc và ngang. Chính phủ là cơ quan cháp hành

của quốc hội -> cùng cấp theo chiều ngang. Chính phủ không thuộc ai. Sai


15. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính là hình thức hoạt động

hành chính nhà nước chủ yếu nhưng chỉ được thực hiện bởi một số chủ thể

quản lý mà thôi.


Ban hành văn bản QPPL chỉ một số chủ thể quản lý mà thôi: chính phủ, thủ tướng

chính phủ, bộ trưởng hay các cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp,... Giám

đốc sở không có quyền bàn hành văn bản QPPL


16. Mọi hình thức hoạt động hành chính nhà nước mang tính pháp lý đều thể

hiện bằng văn bản.
Sai, các hình thức quản lý: 3 loại : mang tính pháp lý (ban hành VBQPPL và áp

dụng QPPL), ít mang tính pháp lý (mang tính pháp lý nh ưng không cao -> không

kết thúc bằng việc dừng phương tiện để kiểm tra phương tiện...


17. Phương pháp hành chính là pp đặc trưng của hoạt động hành chính nhà

nước.


Đúng, nội dung của pp hành chính là việc đưa ra các mệnh lệnh hành chính trực

tiếp -> tác động trực tiếp và áp đặt ý chí lên...


18. Chỉ có các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động hành chính

nhà nước.


Sai, ngoài ra các cơ quan nhà nước khác : tiến hành quản lý nội bộ, tổ chức cá

nhân trao quyền cũng có hoạt động hành chính ...


19. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước mới có các đơn vị cơ sở trực thuộc.


Ngoài cơ quan hành chính nhà ứước cũng có các cơ sở trực thuộc, ví dụ : trường

bồi dưỡng .. trực thuộc viện kiểm sát tối cao


20. Bộ là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các

ngành được giao trong phạm vị cả nước.


Sai, bộ quản lý ngành và bộ quản lý lĩnh vực:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản