200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 2)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
1.033
lượt xem
738
download

200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK 77 bài tập tổng hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 2)

 1. 200 Bμi tËp ph©n tÝch Vμ §ÇU T¦ CHøNG KHO¸N ****** Phần II V: BÀI TẬP TỔNG HỢP (100 bài) C©u 1: Sau 15 n¨m n÷a b¹n vÒ h−u, ngoµi tiÒn l−¬ng h−u b¹n muèn cã thªm b×nh qu©n mçi th¸ng 3 tr® tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Ó tiªu xµi. HiÖn t¹i b¹n ch−a cã ®ång nµo dù tr÷. Trong 15 n¨m tíi nÒn kinh tÕ trong thêi kú ph¸t triÓn nhanh víi l·i suÊt tiÒn göi ®¹t møc 9% n¨m vµ kÓ tõ khi b¹n vÒ h−u l·i suÊt tiÒn göi nµy chØ ®¹t 6% n¨m. NÕu b¹n muèn ®¹t môc tiªu trªn th× tõ nay, hµng n¨m b¹n ph¶i bá ra 1 kho¶n tiÕt kiÖm lµ bao nhiªu tiÒn? TL: Gäi kho¶n tiÒn ®ã lµ C. Hµng n¨m cho ®Õn khi vÒ h−u, b¹n sÏ bá C ® vµo TK ®Ó d−ìng giµ. Trong thêi gian nµy, l·i suÊt tiÒn göi ®¹t 9%/n¨m. Nh− vËy, ®Õn khi vÒ h−u, b¹n sÏ cã 1 kho¶n tiÒn lµ C. FVA1 (15,9%). Khi vÒ h−u, hµng th¸ng b¹n tiªu 3tr®. Nh− vËy 1 n¨m b¹n tiªu 36tr®. B¹n kh«ng thÓ dù ®o¸n b¹n sèng ®−îc bao l©u khi vÒ h−u → coi n → ∞. Vµo thêi ®iÓm nµy, l·i suÊt ®¹t 6%/n¨m Gi¸ trÞ cña kho¶n tiÒn ®ã t¹i thêi ®iÓm vÒ h−u lµ 36 tr®/6% Nh− vËy: C × 29.361 = 600 tr® → C = 20.435.272 ®. C©u 2: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã tæng tµi s¶n lµ 200 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 150 tû ®ång. L·i thuÇn cña NH ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 20 tû ®ång. Cæ tøc dù kiÕn chi lµ 3 tû ®ång. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã. TL: g = ROE × (1 - DIV/EPS)
 2. ROE = LN/ (Tæng vèn - vèn vay) = 0.4 g = 0.4 × (1 - 3/20) = 0.34 → g = 34%. C©u 3: Gi¶ sö ng©n hµng b¹n ®ang së h÷u 1 l−îng tr¸i phiÕu chÝnh phñ, ký hiÖu CP1 - 0102 ph¸t hµnh ngµy 18/1/2002. Gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®å b¸n chóng vµo ngµy h«m b¹n lµm bµi thi (n¨m nay kh«ng ph¶i n¨m nhuËn 23/3/2007). BiÕt r»ng F = 100.000®; C = 7.4%; M¸c = 10 n¨m; l·i suÊt dµi h¹n ®Ó chiÕt khÊu lµ 8.4%. B¹n h·y gióp G§ cña m×nh ®Þnh gi¸ Tp trªn (chØ cÇn viÕt 3 c«ng thøc ®Þnh gi¸) (vÏ h×nh) Tõ 18/1/07 - 23/3/07 cã 65 ngµy. 65 Gäi α = 365 1. CK trùc tiÕp 7400 7400 7400 100.000 P0 = + + ... + + 1.0841−α 1.0842 −α 1.0845−α 1.0845−α 2. VÒ P1 tr−íc P1 P0 = 1.0841−α 7400 7400 100.000 Trong ®ã: P1 = 7400 + + ... + + 1.084 1.084 4 1.084 4 3. VÒ P1 tr−íc P0 = P-1 × 1.084α 7400 7400 7400 100.000 Trong ®ã: P−1 = + + ... + + 1.0841 1.0842 1.0845 1.0845 C©u 4: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 500.000®. Thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m, cã l·i suÊt gép lµ 40%/5 n¨m cßn 2 n¨m n÷a ®¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 350.000®, l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n 2 n¨m ®ang lµ 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm lîi suÊt Tp b»ng lîi suÊt tiÕt kiÖm 2 n¨m th× cã mua TP trªn ®−îc
 3. kh«ng? V× sao? TL: Mua, v×: R= ( 5 1 + 0.4 − 1) × 100% = 6.96% C = 6,96% × 500.000 = 34.800 ® Gi¸ TP ®ã t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i lµ: 34800 34800 500.000 P0 = + + = 490.000 ® 1.08 1.082 1.082 Nh− vËy TT ®ang b¸n rÎ h¬n gi¸ trÞ thùc cña TP → Nªn mua. C©u 5: Gi¶ sö chØ sè VN index hiÖn lµ 1100 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ cña chØ sè nµy vµo th¸ng sau, b»ng PP ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n, ng−êi ta ®· cã t− liÖu nh− sau: VN - Index sau 1 n¨m Sè ng−êi dù ®o¸n 1600 5 1500 10 1400 10 1300 10 1200 25 1100 20 1000 10 900 10 a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo Vn-Index b. H·y dù b¸o møc rñi ro ®Çu t− vµo VN - Index Sè ng−êi Vnindex Pi Ri PiRi Ri - P (Ri - P ) Pi(Ri - P )2 dù ®o¸n 1600 5 0.05 0.455 0.02275 1500 10 0.1 0.364 0.0364 1400 10 0.1 0.273 0.0273
 4. 1300 10 0.1 0.1822 0.0182 1200 25 0.25 0.091 0.02275 1100 20 0.2 0 0 1000 10 0.1 -0.091 -0.0091 900 10 0.1 -0.182 -0.0182 ∑ 100 1 0.1001 C©u 6: Ng©n hµng cña b¹n cã nghÜa vô tr¶ nî theo thêi h¹n vµ gi¸ trÞ theo b¶ng sau: Sau L−îng tiÒn cÇn tr¶ nî 1 n¨m 12.000.000 2 n¨m 20.000.000 3 n¨m 18.000.000 4 n¨m 40.000.000 §Ó tËn dông nguån vèn, NH ®Þnh dïng chiÕn l−îc ®Çu t− vµo DM tr¸i phiÕu víi c¸c lo¹i tr¸i phiÕu hiÖn cã nh− sau: TP coupon 1 n¨m cã C = 9%, F = 100.000 TP chiÕt khÊu 2 n¨m F = 100.000 TP coupon 3 n¨m cã C = 10%, F = 100.000 TP zero coupon 4 n¨m cã F = 100.000 Tû lÖ CK lµ 9%. B¹n h·y gióp l·nh ®¹o x¸c ®Þnh 1 DM ®Çu t− sao cho tæng sè tiÒn chi ra cho DM nµy lµ bÐ nhÊt (chØ yªu cÇu lËp bµi to¸n) TL: Gäi viÖc ®Çu t− vµo mçi TP lÇn l−ît lµ z1, x2, x3, x4 TP LN 1 n¨m LN 2 n¨m LN 3 n¨m LN 4 n¨m Gi¸ TP 1 107.000 98.165 2 0 100.000 84.168
 5. 3 10.000 10.000 110.000 102.532 4 0 0 0 100.000 70.843 98.165 x1 + 84.168 x2 + 105.532 x3 + 70.843 x4 → min 107 x1 + 10.000 x3 = 12.000.000 100.000 x2 + 10.000 x3 = 20.000.000 110 x3 = 18.000.000 100.000 x4 = 40.000.000 C©u 7: C«ng ty CP XYZ sÏ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 4 n¨m tiÕp theo lµ 20%/n¨m. Nh÷ng n¨m sau ®ã cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. Cæ tøc võa tr¶ lµ 35. L·i suÊt yªu cÇu cña N§T víi CP nµy lµ 15%. H·y x¸c ®Þnh gi¸ CP nµy 4 n¨m sau. TL: g = 20% g5 = 7% DIV0 = 3$ r = 15% DIV0 × (1 + g ) × (1 + g5 ) 4 P4 = = 83.2032 r − g5 C©u 8: Khi vµo trang web http://www.investinginbonds.com vµ thay c¸c th«ng sè cña TP quèc tÕ do VN võa ph¸t hµnh th× nhËn ®−îc c¸c th«ng tin sau (gi¸ TP nµy lµ 98.228$) - YTM: 7.13 (l·i suÊt ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Duration: 7.525 (thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Convexity: 64.953 (®é låi) 1. H·y tÝnh thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh cña TP nµy 2. NÕu l·i suÊt TT t¨ng 1% th× gi¸ TP gi¶m bao nhiªu $? TL: P = 98.228
 6. r = 7,13% D = 7,525 K = 64,953 a) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh MD = -D/(1 + r) = 7.024 b) dP/P(MD) = -MD × dr dP/P (K) = 1/2 K (dr)2 % thay ®æi gi¸ = -MD × dr + 1/2 K (dr)2 = -0.06699 → -6.699% Nh− vËy, nÕu LSTT t¨ng 1% th× gi¸ TP gi¶m 6580$ C©u 9: Trªn TT cã 2 lo¹i CK víi th«ng sè nh− sau: X¸c xuÊt 60% 40% Lîi suÊt CK A 20% 4% Lîi suÊt CK B 2% 24% B¹n h·y x¸c ®Þnh lîi suÊt kú väng vµ rñi ro ®Çu t− vµo 2 CK trªn theo c¸c ph−¬ng ¸n nh− sau: a. 100% vµo CK A b. 100% vµo CK B c. 50% vµo A vµ 50% vµo B B¹n cã nhËn xÐt g× kh«ng vÒ kÕt qu¶ trªn? PA1: 100% vµo A: E(r) = 0,6 × 20 + 04 × 4 = 13.6% δ2 = 0,6 × (20 - 13.6)2 + 0.4 × (4 - 13.6)2 = 61.44 δ= ∂ 2 = 7.84% PA2: 100% vµo B: E(r) = 0,6 × 2 + 04 × 24 = 10.8% δ2 = 0,6 × (2 - 10.8)2 + 0.4 × (24 - 10.8)2 = 116.16 δ= ∂ 2 = 10.78%
 7. PA3: 50% vµo A, 50% vµo B: EAB = EA WA + EB WB = 12.2% COVAB = 0.6 (20 - 13.6) (2 - 10.8) + 0.4 (4 - 13.6) (24 - 10.8) = -84.48 ∂ 2 = ∂ 2 WA + ∂ 2 WB + 2W1W2Cov AB = 2.16 P A 2 B 2 ∂ P = ∂ 2 = 1.47% P KL: PA3, 1 nöa ®Çu t− vµo A, 1 nöa ®Çu t− vµo B lµ cã lîi nhÊt v× lîi suÊt gi¶m kh«ng nhiÒu nh−ng rñi ro l¹i gi¶m ®¸ng kÓ. C©u 10: Gi¶ sö b¹n mua cæ phiÕu BT6 vµo ngµy 26/7/2006 víi gi¸ 42,8 ngµn ®ång vµ sau ®ã ®Õn ngµy 31/7 lµ ngµy giao dÞch kh«ng h−ëng quyÒn mua trong ®ît ph¸t hµnh míi víi tû lÖ 5 : 1 (5 cæ phiÕu ®−îc mua 1 cæ phiÕu míi víi gi¸ 33,6 ngµn ®ång). Gi¸ CP ngµy vµo phiªn tr−íc 13/7 lµ 45 ngµn ®ång. Gi¸ CP nµy vµo ngµy 4/10 lµ 55 ngµn ®ång. B¹n h·y tÝnh tû suÊt sinh lêi cña b¹n trong thêi gian trªn (26/7 → 4/10) khi ®Çu t− vµo BT6. BiÕt r»ng sè liÖu trªn lµ sè liÖu thùc vµ trong thêi gian ®ã BT 6 cã tr¶ cæ tøc 800 ® cho mét CP. Lêi gi¶i Po = 42,8 ng® P1 = 55 ng® DIV = 800 ® QuyÒn mua cæ phiÕu = 45 - 33,6 ng® = 11,4 ng® Tû suÊt sinh lêi = (Div + (P1 - Po) + quyÒn mua CP)/Po = 2.4400/45.800 = 57% C©u 11: Gi¶ sö NH cña b¹n cã VTC lµ 500 tû vµ vèn vay lµ 190, vèn vay cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n lµ 6 th¸ng. Gi¶ sö G§ NH nµy kinh doanh m¹o hiÓm vµ dïng tÊt c¶ vèn trªn ®Ó cho vay ®Çu t− c¸c danh môc ®Çu t− dµi h¹n cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n D = 15 n¨m. L·i suÊt hiÖn t¹i lµ 8%. H·y x¸c ®Þnh ®iÓm ®æ vì cña ng©n hµng nµy.
 8. C©u12: Khi nµo trang Web http:www.investinginbonds.com/calcs/tipscalulator vµ thay c¸c th«ng sè cña TP quèc tÕ do VN võa ph¸t hµnh, th× nhËn ®−îc c¸c th«ng tin sau: (Gi¸ TP nµy lµ 98,228$). - YTM: 7,13 (l·i suÊt ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Duration: 7,525 (thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Convexity: 64,953 (®é låi) 1. H·y tÝnh thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh cña TP nµy 2. NÕu l·i suÊt th−êng t¨ng 1% th× gi¸ TP gi¶m bao nhiªu $? Lêi gi¶i: P = 98,228 dy = 1% YTM = 7,13% MD = 7,525 §é låi = 64,953 1. MoD = MD/(1+YTM) 2. % thay ®æi gi¸ = -MoD × dy + 1/2 ®é låi × (dy)2 HoÆc D = MoD * gi¸ (PO) = X NÕu l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng 1% th× gi¸ TP gi¶m X C©u 13: Ng©n hµng dù kiÕn c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm tr¶ sau lµ 11% n¨m. NÕu ¸p dông h×nh thøc tr¶ l·i tr−íc th× 11% trªn t−¬ng ®−¬ng víi møc l·i suÊt tr¶ tr−íc lµ: L·i suÊt tr¶ tr−íc bao giê còng nhá h¬n l·i suÊt tr¶ sau: L·i suÊt tr¶ tr−íc = l·i suÊt tr¶ sau / 1 + l·i suÊt tr¶ sau = 11/1/11 = 9.9 C©u 14: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm 1 n¨m lµ 8,4% l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp 3 n¨m lµ: CT l·i gép = (1 + r)n - 1 = (1 + 0.084)3 - 1 = 27.4%
 9. C©u 15: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 1%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a. (1 + r)n*12 - 1 = (1 + 0.01)12 - 1 = 12,68%. C©u 16: Göi tiÕt kiÖm 8000$ trong 15 n¨m, l·i suÊt 15% sau ta cã: FVn = FV (1 + r)n = 8000 (1 + 0.15)15 = 65096 C©u 17: Sau 25 n¨m n÷a b¹n vÒ h−u, ngoµi tiÒn l−¬ng, b¹n muèn cã thªm mçi n¨m 120tr ®ång tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Ó tiªu xµi vµ ®i du lÞch n¨m ch©u. HiÖn b¹n ch−a cã ®ång nµo dù tr÷. Trong 25 n¨m tíi nÒn kinh tÕ thêi kú ph¸t triÓn nhanh nªn l·i suÊt tiÒn göi ®¹t møc 10% n¨m vµ kÓ tõ khi b¹n vÒ h−u l·i suÊt tiÒn göi nµy chØ ®¹t 8% n¨m. NÕu b¹n muèn ®¹t môc tiªu trªn th× tõ nay hµng n¨m b¹n ph¶i bá mét kho¶n tiÕt kiÖm bao nhiªu. Lêi gi¶i FVA (n, r) = C(1 + r)n - 1/r 120 tr®/10% = C[1 + 8%)25 - 1] / 8% → C = 16.414.535 ®ång. §Ó cã ®−îc kho¶n tiÒn trªn th× mçi n¨m ph¶i göi NH lµ 16.414.535® C©u 18: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo 1CP X, l·i suÊt mong ®îi lµ 11%, l·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c 8%, l·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 12%, CP ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β = 1/2 cña b×nh qu©n thÞ tr−êng, b¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn ®Çu t− v×: E(R) = Rf + β (Rm - Rf) = 0.08 + 0.5(0.12 - 0.08) = 10%. C©u 19: §Çu t− 1 cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi = 16%, l·i suÊt tr¸i phiÕu kho b¹c lµ 7%, hÖ sè rñi ro (β) = 2, møc bï rñi ro cæ phiÕu lµ 4%. B¹n cã thÓ ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy v×: Møc bï rñi ro: E (Rp) = Rm Fr E(ri) = Rf β (Rm - Rf) = 0.07 - 2 (0.04) = 15% < 16%. Cã thÓ ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy. C©u 20: Gi¸ cæ phiÕu hiÖn t¹i lµ 37.000®, dù ®o¸n gi¸ cæ phiÕu trong 1 n¨m n÷a, b»ng ®iÒu tra ta cã c¸c sè liÖu sau:
 10. Gi¸ Sè ng−êi dù ®o¸n Pi (x¸c suÊt) Pi Ri 50 30 0,3 0,3 ((50 - 37)/37) 40 30 0,3 30 20 0,2 32 20 0,2 - Møc sinh lêi kú väng E(R) = Pi Ri = 0,3 (50 - 37/37) + 0,3 ((40-37/37)) + 0,2((30-37/37)(32-37/37) = 6,49% Møc ®é rñi ro ®Çu t− (ph−¬ng sai) = Pi(Ri Er)2 = 0,3 ((50 - 37/37) - 6,49%)2 = 0,3 ((50 - 37/37) - 6,49%)2 + 0,2 ((50 - 37/37) - 6,49%)2 + 0,2((50 - 37/37) - 6,49%)2 So s¸nh tû sè ph−¬ng ai trªn E(R) - nÕu > 1 lµ møc rñi ro cao. C©u 21: Trªn thÞ tr−êng cã 2 lo¹i chøng kho¸n víi th«ng sè nh− sau: X¸c xuÊt 60% 40% Lîi suÊt CK A 20% 4% Lîi suÊt CK B 2% 24% B¹n h·y x¸c ®Þnh lîi suÊt kú väng vµ rñi ro ®Çu t− vµo 2 CK trªn theo c¸c ph−¬ng ¸n ®Çu t− nh− sau: a. 100% vµo CK A b. 100% vµo CK B c. 50% vµo A vµ 50% vµo B B¹n cã nhËn xÐt g× kh«ng vÒ kÕt qu¶ tÝnh ®−îc? Lêi gi¶i a: EA = ∑KA × P = 13.6% ∑ ( RB − EB ) 2 δA = × P = 7,83% b: EB = ∑RB × P = 10.6%
 11. ∑ ( RB − EB ) 2 δB = × P = 10,77% c: EAB = EA WA + EB WB = 0,122 = 12,2% δAB = ∑ ( RA − E A )( RB − E B ) × P = −0,8448 C©u 22: C«ng ty A, B cã x¸c suÊt møc sinh lêi c¸c n¨m tíi nh− sau: X¸c xuÊt Kh¶ n¨ng sinh Kh¶ n¨ng sinh T×nh tr¹ng kinh tÕ Wi lêi cña A % EA lêi cña B % EB T¨ng tr−ëng møc 1 0.2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0.4 18 -2 T¨ng tr−ëng møc 3 0.4 24 -10 a) Møc sinh lêi mong ®îi cña A vµ B. E(Ra) = Pi Ri = 0,2 (-12) + 0,4(18) + 0,4 (24) = 144 E(RB) = Pi Ri = 0,2 (8) + (0,4) (-2) + 0,4 (-10) = -3,2 b) §¸nh gi¸ rñi ro ®Çu t− cho mçi CP = Pi (Ria E (Ra))2 = 0,2 (-12 - 14,4)2 + 0,4(18 - 14,4)2 + 0,4(24 - 14,4)2 = 181,44 = 13%. = Pi (Rib E (Rb))2 = 0,2 (8 - (-3,2))2 + 0,4(-2 - (-3,2)2 + 0,4 (-10 - (3,2))2 = 44,15 = 6,64% c) Covar a, b = Pio ((Ria E (rb) (Rib E (rb)) = 0,2 (-12 - 14,4) (8 + 3,2) + 0,4 (18 - 14,4) (-2 (-3,2) + 0,4 (24 14,4) (-10 - (-3,2) = -83,52 Nªu Covar (A, B) < 0 lîi suÊt A, B ng−îc chiÒu kÕt hîp nhau. C©u 23: B¹n ®ang së h÷u danh môc ®Çu t− gåm 4 cæ phiÕu vµ T sè Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ thÞ tr−êng (®) Pi Møc sinh lêi A 10.000.000 0,1 10%
 12. B 20.000.000 0,2 14% C 30.000.000 0,3 16% D 40.000.000 0,4 15% A. Møc sinh lêi tæng thÓ cña b¹n E(r) = Pi Ri = 0,1 × 10 + 0,2 × 14 + 0,3 × 16 + 0,4 × 15 + 14,6% C©u 24: C«ng ty cña b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét lo¹i cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 25%. Lîi suÊt cña tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%, møc bï rñi ro khi ®Çu t− vµo thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 9%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ri β = 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nÕu: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− E(R) = FR + β (Rm - Rf) = 0.08 + 0.15 (0.12 - 0.08) = 10% C©u 25: Mét danh môc cã lîi suÊt −íc tÝnh lµ 20%, ®é lÖch chuÈn 20%. TÝn phiÕu kho b¹c lîi suÊt lµ 7%. Nhµ ®Çu t− cã hÖ sè ng¹i rñi ro A = 6 E = 20%, σ = 20%, Rf = 7%, A = 6 ¸p dông CT tÝnh møc ®é chÊp nhËn ph−¬ng ¸n ®Çu t− U = E(p) 0.5 * A * σ2 = 8% > Rf = 7% → chÊp nhËn ®Çu t−. C©u 26: Gi¶ sö chØ sè VN-Index hiÖn t¹i lµ 540 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n ®−îc chØ sè nµy vµo cuèi n¨m nay, b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n, chóng ta cã t− liÖu nh− sau: VN-Index sau 1 n¨m Sè ng−êi dù ®o¸n 500 20 550 20 600 30 650 20
 13. 700 10 a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo VN-Index b. H·y dù b¸o møc ®é rñi ro khi ®Çu t− vµo VN-Index Lêi gi¶i: Pi = Sè ng−êi trªn TS ng−êi = 20 trªn 100% = 0,2 % t¨ng gi¶m VN-Index Tû träng (Pi) -0.074 0.2 0.0285 0.2 0.1111 0.3 0.2037 0.2 0.2963 0.1 E(R) = ∑R × P = 0.0926 = 9.26% ∑ ( R − Er ) 2 δ= δ2 = × P = 0.1156 = 11.56% C©u 27: Tr¸i phiÕu chÝnh phñ ph¸t hµnh ngµy 15/7/2002, ®ang b¸n vµo ngµy 22/11/2004, F = 100.000®, C = 9%, M¸c = 5 n¨m, l·i suÊt dµi h¹n ®Ó chiÕt khÊu lµ 8%. ViÕt c«ng thøc ®Þnh gi¸ tr¸i phiÐu. 15/7/2002 15/7/2003 15/7/2004 15/7/2005 15/7/2006 15/7/2007 22/11/2004 + Sè ngµy cßn l¹i cña TP m = (30-22+1) + (4th × 30 ng + 1) = 130 ngµy + Sè lÇn tr¶ l·i cßn l¹i = 2007 - 2005 + 1 = 3 + ¸p dông c«ng thøc tÝnh l·i suÊt theo ngµy (tõ 22/11/2004 15/7/2005) (1 + r)M¸c/365 = a. PV1 = C/(1 + R)1 + C(1 + R)2 + C/(1 + R)3 + F//(1 + R)3 == Po = P1/(1 + r)a
 14. C©u 28: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 500.000®, thêi gian ®¸o h¹n 5 n¨m, l·i suÊt gép = 40%/n¨m, cßn 2 n¨m ®¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 600.000 ®, l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n 2 n¨m ®ang lµ 8%, trªn quan ®iÓm gi¸ trÞ tr¸i phiÕu vµ göi tiÕt kiÖm nh− nhau, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng? v× sao? Po = 500.000®, n = 5 n¨m, r = 40% / 5 n¨m, l·i suÊt b×nh qu©n 1 n¨m R = 5 1 + 0,4 1 = 7% = C P = C / (1 + r) + C / (1 + r)2 + F / (1 + r)2 = (500.000 × 7%) / (1 + 0,08) + (500.000 × 7%) / (1 + 0,08)2 + (500.000) / (1 + 0,08)2 = 491.083 Kh«ng nªn ®Çu t− v× 491.083 < 600.000 ® C©u 29: Kh¸ch hµng muèn ®Çu t− tr¸i phiÕu A - Thêi gian ®¸o h¹n 4 n¨m, F = 100 ngµn - Tr¸i phiÕu Zero coupon - Lîi suÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng 9% a) Gi¸ tr¸i phiÕu Zero coupon PV = F / (1 + r)n = 100/1.094 = 70,84 b) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n D = 4 (v× ®©y lµ TP kh«ng l·i ®Þnh kú th× D chÝnh b»ng thêi gian ®¸o h¹n. c) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh MD MD = -D/1 + y = -4/1.09 = -3,87 d) §é låi (C) kinh doanh = n(n + 1) / (1 + y)2 = 4 * 5/1.042 = 16.83 e) Gi¸ tr¸i phiÕu thay ®æi ? % theo D, C, nÕu l·i suÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng t¨ng 1% dP / P = MD dy + 1/2 K dy2 = -3,57*0.01 + 1/2 * 16,83*0.01 = 0,03. NÕu l·i suÊt t¨ng 1% th× gi¸ TP thay ®æi 3,59% theo C vµ MD.
 15. C©u 30: Gi¶ sö ®¬n vÞ b¹n ®ang së h÷u 1 l−îng tr¸i phiÕu, ký hiÖu CP4AS40 ph¸t hµnh ngµy 18/01/2002, do cÇn vèn G§ cña b¹n ®ang cã ý ®Þnh b¸n chóng vµo ngµy b¹n ®ang lµm kiÓm tra (30/5/2007). BiÕt r»ng F = 100 ngµn ®ång, C = 7,4%; M = 10 n¨m; L·i suÊt yªu cÇu mµ gi¸m ®èc ®Æt ra lµ 8,4% (l·i suÊt dµi h¹n ®Ó chiÕt khÊu). B¹n h·y viÕt 3 c«ng thøc ®Ó ®Þnh gi¸ TP trªn. Lêi gi¶i: 18/1/2002 18/1/2006 18/1/2007 18/7/2008 18/172009 18/7/2010 30/5/2007 T1 = 12ng; T2 = 28ng; T3 = 30ng; T4 = 31ng; T5 = 30ng → TS = 131 ngµy Sè ngµy tõ 30/5 ®Õn 18/1 cßn 365 131 = 234 ngµy, ®Æt 234/365 lµ α C1/ Po = 7,4/(1 + 0.084)α + 7,4/(1 + 0.084)α+1 + 7,4/(1 + 0.084)α+2 + 7,4/(1 + 0.084)α+3 + (7,4 + 100)/(1 + 0.084)α+4 C2/ P(-1) = 7,4/(1 + 0.084)1 + 7,4/(1 + 0.084)2+ 7,4/(1 + 0.084)3 + 7,4/(1 + 0.084)4 + (7,4 + 100)/(1 + 0.084)5 Po = P(-1) × (1 + 8,4)1 - α C3/ P(1) = 7,4 + 7,4/(1 + 0.084)1 + 7,4/(1 + 0.084)2 + 7,4/(1 + 0.084)3 + (7,4 + 100)/(1 + 0.084)4 P(1) = 8,4 + 7,4PVA1 (4, 8,4%) + 100PV (4, 8,4%) Po = P(1) / (1 + 8,4)α Câu 31: (¸p dông m« h×nh godan) Mét c«ng ty X cã ROE = 12,5% (thu nhËp trªn vèn chñ së h÷u ROE). Cty chia cæ tøc hµng n¨m 40% (D/E = 40%). BiÕt r»ng c«ng ty −íc tÝnh thu nhËp cña 1 CP n¨m tíi = 3$ (EPS = 3$), l·i suÊt chiÕt khÊu theo yªu cÇu cña thÞ tr−êng víi c«ng ty lµ 10% (r = 10%). TÝnh gi¸ cæ phiÕu cña C«ng ty nµy? ROE = 12.5% D/E = 40% EPS = 3$ r = 10%
 16. P0 = ? P0 = DIV1/(r-g) mµ b = 1 - DIV/EPS g = ROE*b = 12.5*(1-40%) = 7,5% DIV1 = ÐP1 * 40% = 3$*40% = 1,2$ →→ P0 = DIV1/(r-g)/(10% - 7,5%) = 1.2/2.5% = 48$. Câu 32: ¸p dông m« h×nh chiÕt khÊu 2 giai ®o¹n Mét c«ng ty Y dù ®o¸n chia cæ tøc 2$ cho mét cæ phÇn mçi n¨m trong vßng 3 n¨m tíi vµ sau ®ã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ 6% mçi n¨m. Gi¶ sö ls chiÕt khÊu 10%. TÝnh gi¸ cæ phiÕu? DIV = 2$ trong 3 n¨m G4 = 6% r = 10% P0 = ? P0 = PV(D3) + PV (P3) PV(D3) = 2/(1+0.1) + 2/(1.1)2 +2/(1.1)3 = 4.97 P3 = D4/(r-g) = D3*(1 + g4)/(r-g4) (1+r)3 = 2(1+0.06)/(0.1-0.06)*(1.1)3 = 39.82 P0 = 4.97 + 39.82 = 44.79 Câu 33: NÕu b¹n mua 1 CP víi gi¸ 40$, hiÖn nay dù tÝnh CP ®−îc h−ëng cæ tøc 2$ vµo cuèi n¨m T1 vµ cæ tøc ®−îc dù ®o¸n sÏ t¨ng ®Òu 7% hµng n¨m. H∙y tÝnh tû suÊt lîi nhuËn mong ®îi trªn cæ phiÕu P0 = 40$ DIV1 = 2$ g = 7% r=? P0 = DIV1/(r-g) → r = DIV1/P0 + g = 2/40 + 7% = 5% + 7% = 12% Câu 34: Mét c«ng ty ABC dù ®o¸n chia cæ tøc 3$/1CP trong vßng 4 n¨m tíi sau ®ã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ 7.5% hµng n¨m. Gi¶ sö l·i suÊt chiÕt khÊu
 17. 12%. TÝnh gi¸ cæ phiÕu. G5 = 7.5% r = 12% P0 = ? P0 = PV(D4) + PV(P4) PV(D4) = DIV1/(1+r) + DIV2/(1+r)2 + DIV3/(1+r)3 + DIV4/(1+r)4 (a) P4 = DIV5/(r-g) = DIV4*(1+g5)/(r-g) (b) 3/1.12 + 3/1.122 + 3/1.123 + 3/1.124 3*1.075/(0.12-0.075)*1.124 = 54.66$ Câu 35: C«ng ty CP XYZ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 3 n¨m ®Çu lµ 25%, nh÷ng n¨m tiÕp theo tèc ®é t¨ng tr−ëng æn ®Þnh ë møc 7%. Cæ tøc trong lÇn tr¶ gi¸ gÇn nhÊt lµ 1.2$, l·i suÊt theo yªu cÇu 12.4%. H·y x¸c ®Þnh gi¸ CP ngµy h«m nay? g = 25% DIV0 = 1.2$ g4 = 7% r = 12.4% P0 = ? P0 = PV(D3) + PV(P3) = DIV1/ (1+r) + DIV2/(1+r)2 + DIV3/(1+r)3 + P3/(1+r)3 = DIV0 (1+g)/(1+r) + DIV0 (1+g)2/(1+r)2 + DIV0 (1+g)3.(1+g4)/(1+r)3.(1- g4) = 37.17 Câu 36: Gi¶ sö VCB sau khi CPH vµo ®Çu n¨m 2007 vµ tr¶ cæ tøc trong 3000®/cæ phiÕu ë cuèi n¨m nay vµ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong ba n¨m tiÕp theo lµ 50%/n¨m, nh÷ng n¨m sau ®ã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc ë møc 10%. LS yªu cÇu cña b¹n ®èi víi CP nµy lµ 20%. H·y ®Þnh gi¸ CP VCB vµo ®Çu n¨m tíi víi c¸c th«ng tin dù b¸o trªn. Lêi gi¶i: D0 = 2000®
 18. g1 = 50% n1 = 3 n¨m g = 10%; r = 20% D1 = D0 (1 + g1) = 4500 D2 = D0 (1 + g1)2 = 6750 D3 = D0 (1 + g1)3 = 10125 D4 = D0 (1 + g1)4 (1 + g2) = D3 (1 + g2) = 11.137,5 P3 = D4/(r + g2) = 111.375 P0 = D1/(1 + r) + D1/(1 + r)2 + P3/(1 + r)3 = 78.750 C©u 37: C«ng ty XYZ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 3 n¨m ®Çu lµ 25%, nh÷ng n¨m tiÕp cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cã cæ tøc æn ®Þnh lµ 7%. Cæ tøc trong lÇn tr¶ gÇn nhÊt lµ 1.2$. L·i suÊt yªu cÇu cña nhµ ®Çu t− víi cæ phiÕu nµy lµ 12.4%. X¸c ®Þnh cæ phiÕu mµ nhµ ®Çu t− chÊp nhËn mua. G(1 3) = 25%, r = 12,4%, g(4) = 7%, Do = 1,2$ Cæ tøc ®−îc chia trong 4 n¨m lÇn l−ît tõng n¨m nh− sau: D1 = Do (1 + G) = 1,2 (1 + 0,25) = 1,5 D2 = D1 (1 + G) = 1,5 (1 + 0,25) = 1,875 D3 = D2 (1 + G) = 1,875 (1 + 0,25) = 2,3437 D4 = D3 (1 + G) = 2,3437 (1 + 0,07) = 2,5078 Gi¸ CP mµ nhµ ®Çu t− chÊp nhËn mua P4 = D4 / (r-g4) = 2,5078 / 0,124 0,07 = 46,441 C©u 38: N¨m ngo¸i C«ng ty A tr¶ cæ tøc 6000 ®/CP, cæ tøc nµy t¨ng ®Òu 5% trong nh÷ng n¨m qua vµ cã kh¶ n¨ng t¨ng nh− vËy trong t−¬ng lai. NÕu lîi nhuËn yªu cÇu cña b¹n víi cæ phiÕu lµ 13%, CP ®ang ®−îc b¸n víi gi¸ 72.000®. Trªn quan ®iÓm gi¸ trÞ b¸n cã nªn mua CP nµy kh«ng? Ta cã D1 = D0 (1 + g)1 = 6000 (1 + 0,05)1 = 6300 Po = D1 / (r-g) = 6300 / (0,13-0,05) = 78.750 Nhµ ®Çu t− nªn mua v× 78750 > 72000®
 19. C©u 39; Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña 1 C«ng ty 10% vµ cã thÓ duy tr× nh− vËy trong t−¬ng lai: tû lÖ chiÕt khÊu dßng thu nhËp lµ 15%. P/E cña C«ng ty lµ 5.5. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña c«ng ty tõ c¸c th«ng tin lµ: (1-b) = DIV/EPS = kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc g = 10%, P/E = 5.5, r = 15% P/E = (1-b) (1+g) / (r-g) === (1-b) = 25%. C©u 40: Mét c«ng ty cã tû lÖ nî / Tæng TS = 0.4, tæng nî = 200 tr trªn l·i rßng sau thuÕ lµ 30 tr, ROE = ? ROE = Tn rßng / Vèn CSH = 30 / 300 = 10% Tæng nî / Tæng tµi s¶n = 0.4, Vèn CSH = Tæng TS - Tæng nî = 300 C©u 41: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña C«ng ty = 11.25%, hÖ sè hoµn vèn CSH lµ 15%, kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc lµ: g = 11.25%, ROE = 15% g = ROE*b--b = g/ROE = 0.75 --- (1-b) = 25% C©u 42: Tû lÖ chia cæ tøc cña 1 c«ng ty lµ 2.5%, hÖ sè hoµn vèn chñ së h÷u lµ 15%. Dù b¸o kh¶ n¨ng t¨ng tr−ëng cña c«ng ty lµ: G = ROE × b = 25% (1 - 15%) = 21,25% Trong ®ã ROE: kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn C©u 43: C«ng ty A cã l·i suÊt yªu cÇu 16% cã cæ tøc hiÖn t¹i lµ 3000®, nÕu gi¸ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu nµy lµ 55000®, gi¶ sö tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc ®Òu th× t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ bao nhiªu? Po = Do (1 + g) / r - g → g = Po (r - g) / Do - 1 C©u 44: 1 ng©n hµng cã tæng tµi s¶n lµ 200 tû, trong ®ã vèn vay lµ 150 tû, l·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 15 tû, tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chØ lµ 3 tû. B¹n dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai g = ROE × b = (TN rong/VCSH) (1 - DPS/ÐP)
 20. = (15/(200-150))*(1-3/15) = 0.24 = 24%. C©u 45: Ng©n hµng b¹n cã tæng tµi s¶n lµ 1900 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 900 tû ®ång, l·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 420 tû d, cæ tøc dù kiÕn chi lµ 190 tû ®ång, b¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin trªn. Lêi gi¶i ∑TS = 1900 tû ∑ Nî = 900 tû → Vèn CSH = 1900 - 900 = 1000 ROE = 420/1000 = 0,42 Lîi nhuËn thuÇn = 420 tû Cæ tøc chi = 190 tû g = ROE × tû lÖ gi÷ l¹i = 0,42 × (1 - 190/420) = 0,23 = 23% C©u 46: 20 n¨m n÷a vÒ h−u. Dù ®Þnh tÝch gãp tiÒn göi tiÕt kiÖm h−ëng l·i ®Ó cã thªm mçi th¸ng 2 triÖu (hiÖn ch−a cã ®ång nµo). Trong 20 n¨m tíi l·i suÊt 9%/n¨m. Sau ®ã LS 0,5%/th¸ng. Hái b¹n ph¶i göi bao nhiªu tiÒn mçi n¨m? §Ó sau 20 n¨m n÷a nhËn 2tr/th¸ng tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm th× sè tiÒn cÇn göi vµo lµ: PV = FV/r = 2/0,005 = 400tr. Gäi sè tiÒn hµng n¨m ph¶i göi vµo TK lµ X ®Ó sau 20 n¨m n÷a ta thu ®−îc sè tiÒn 400tr lµ: 400tr = X.FVA(20,9) → X = 400/FVA (20,9) = 400/51,160 = 7,92. C©u 47: NH cã tæng TS lµ 200, trong ®ã vèn vay lµ 170. L·i thuÇn cña NH n¨m nay lµ 15, cæ tøc dù kiÕn lµ 3. H·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cæ tøc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản