200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 3)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

2
1.582
lượt xem
1.019
download

200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK 100 bài tập tổng hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 3)

 1. 200 Bμi tËp ph©n tÝch Vμ §ÇU T¦ CHøNG KHO¸N ****** Phần II V: BÀI TẬP TỔNG HỢP (77 bài) C©u 101: Tr¸i phiÕu chiÕt khÊu, F = 1.000.000 ®. Thêi gian ®¸o h¹n M = 10 n¨m. a. H·y x¸c ®Þnh gi¸ tr¸i phiÕu nµy, nÕu l·i suÊt yªu cÇu cña b¹n lµ 9,5% b. NÕu b¹n mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn ë gi¸ 350.000 ® th× b¹n cã l·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n lµ bao nhiªu? C©u 102: Gi¶ sö cÊu tróc l·i suÊt n¨m ngang víi møc l·i suÊt 12%/n¨m. B¹n muèn thiÕt kÕ mét danh môc ®Çu t− vµo kú ®Çu t− 30 th¸ng gåm 2 lo¹i tr¸i phiÕu sau: - Tr¸i phiÕu A: L·i suÊt coupon 8%/n¨m (tr¶ l·i theo n¨m), thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m. - Tr¸i phiÕu B: L·i suÊt coupon 10%/n¨m (tr¶ l·i theo n¨m), thêi gian ®¸o h¹n 3 n¨m. - C¶ hai lo¹i tr¸i phiÕu trªn ®Òu cã mÖnh gi¸ 1.000.000 ®. C©u 103: Cßn 20 n¨m n÷a b¹n sÏ vÒ h−u. B¹n dù ®Þnh tÝch gãp mét sè tiÒn ®Ó göi tiÕt kiÖm h−ëng l·i vµo lóc nghØ h−u víi môc tiªu lµ cã thªm mçi th¸ng 1 triÖu ®ång ngoµi l−¬ng h−u. B©y giê cho ®Õn lóc b¹n vÒ h−u lµ thêi kú ph¸t triÓn bÒn l©u. SuÊt b×nh qu©n cña thÞ tr−êng lµ 9% n¨m. Lóc b¹n vÒ h−u (20 n¨m sau) kinh tÕ æn ®Þnh nªn l·i suÊt chØ cã 0,5%/th¸ng. NÕu n¨m nµo b¹n còng bá mét mãn tiÒn vµo tiÕt kiÖm nh− nhau, th× mçi n¨m b¹n chØ bá bao nhiªu ®Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu cña m×nh.
 2. C©u 104: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã tæng tµi s¶n lµ 400 tû ®ång, trong ®ã tµi s¶n cã ®−îc tõ vèn vay lµ mét nöa. Lia thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 30 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chi lµ 10 tû ®ång. Gi¶ sö doanh nghiÖp t¨ng tr−ëng ®Òu trong t−¬ng lai. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã. C©u 105: Gi¶ sö Ng©n hµng b¹n ®ang sö dông mét l−îng tr¸i phiÕu chÝnh phñ, ký hiÖu CP + A0304 ph¸t hµnh ngµy 03/03/2002, Gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®å b¸n chóng vµo ngµy h«m nay (ngµy thùc hiÖn kiÓm tra). BiÕt r»ng F = 100 ngµn ®ång C = 9,4% tr¶ sau, mçi lÇn; M = 15 n¨m; l·i suÊt yªu cÇu lµ 10%. B¹n h·y gióp Gi¸m ®èc cña m×nh ®Þnh gi¸ TP trªn (chØ cÇn viÕt 3 c«ng thøc ®Þnh gi¸) C©u 106: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 100.000 ®ång, thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/5 n¨m gåm 3 n¨m n÷a ®¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 110.0o00 ®ång l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n ba n¨m ®ang lµ 8% n¨m. Trªn quan ®iÓm lîi suÊt ®Çu t− tr¸i phiÕu vµ göi tiÕt kiÖm nh− nhau, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng, v× sao? C©u 107: Gi¶ sö chØ sè Dow Lone c«ng nghiÖp hiÖn lµ 10400 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ cña chØ sè nµy mét n¨m sau, b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch nh÷ng chøng kho¸n ng−êi ta ®· cã liÖu nh− sau: DJCN Sè ng−êi sau 2 n¨m dù ®o¸n 10200 25 10400 25 10800 25 11200 25 a) H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo DJCN
 3. b) H·y dù b¸o møc rñi ro ®Çu t− vµo DJCN. C©u 108: Gi¶ sö Vietcombank sÏ cæ phÇn ho¸ xong vµ ®Çu n¨m sau (2007), cæ tùc dù kiÕn tr¶ vµo cuèi n¨m 2007 lµ 20% vµ trong 3 n¨m tiÕp theo cæ tøc t¨ng tr−ëng 10% n¨m, nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. L·i suÊt yªu cÇu cña b¹n víi cæ phiÕu nµy lµ 12%. B¹n h·y ®Þnh gi¸ cæ phiÕu nµy vµo lóc ph¸t hµnh ®Çu n¨m tíi. C©u 109: C«ng ty A cã l·i suÊt yªu cÇu lµ 16% vµ cã cæ tøc hiÖn t¹i lµ 3000®. NÕu gi¸ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu nµy lµ 55.000®. Gi¶ sö tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc ®Òu th× t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ bao nhiªu? C©u 110: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc sinh lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi: Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt cña A, (%) B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2 T¨ng tr−ëng møc 3 0,4 24 -10 a) TÝnh møc sinh lêi mong ®îi cña A vµ B b) §¸nh gi¸ rñi ro ®Çu t− vµo mçi cæ phiÕu c) TÝnh tÝch sai mong ®îi (expected convariance) cña lîi nhuËn A&B A vµ B cã thÓ kÕt hîp ®Ó trõ khö rñi ro trong danh môc ®Çu t− hay kh«ng? V× sao? C©u 111: Mét ng©n hµng cã tæng vèn lµ 200 tû ®ång, trong ®ã cã 30 tû ®ång vèn tù cã. Vèn ®i vay cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n lµ 6 th¸ng. Gi¸m ®èc Ng©n hµng lµ ng−êi kinh doanh m¹o hiÓm nªn lÊy toµn bé vèn vay ®ã ®Ó mua tæ hîp tr¸i phiÕu cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n lµ 15 n¨m. L·i suÊt chiÕt khÊu cña thÞ tr−êng lµ 7%. H·y x¸c ®Þnh ®iÓm ®æ vì cña Ng©n hµng nµy.
 4. C©u 112: Mét nhµ ®Çu t− cã kho¶n tiÒn 10 000 000 ® vµ dù ®Þnh ®Çu t− trong thêi h¹n 2,5 n¨m vµo danh môc ®Çu t− cã c¸c tr¸i phiÕu nh− sau: - Tr¸i phiÕu A: TP chiÕt khÊu, thêi gian ®¸o h¹n 3 n¨m, F = 100 000® - Tr¸i phiÕu B: TP coupon 6%, thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m, F = 100 000® L·i suÊt thÞ tr−êng hiÖn ®ang lµ 10%. B¹n h·y x¸c ®Þnh gióp nhµ ®Çu t− mét danh môc 2 tr¸i phiÕu nªn trªn ®¹t môc tiªu ®Ò ra vµ phßng tr¸nh ®−îc rñi ro theo ph−¬ng ph¸p trung hoµ rñi ro l·i suÊt. C©u 113: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 200.000 ®ång, thêi gian dµi h¹n hµng n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/n¨m, cßn 3 n¨m n÷a ®¶o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 2200 l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n ba n¨m ®ang lµ 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm lîi suÊt ®Çu tr¸i phiÕu vµ göi tiÕt kiÖm nh− nhau, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng? V× sao? C©u 114: Gi¶ sö chØ sè Vn - Index hiÖn lµ 230 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ cña chØ sè nµy mét n¨m sau, b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n ng−êi ta ®· cã t− liÖu nh− sau: VN-Index 1 n¨m sau Sè ng−êi dù ®o¸n 200 10 250 30 280 30 320 20 a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo VN-Index b. H·y dù b¸o møc ®é rñi ro khi ®Çu t− vµo VN-Index. C©u 115: C«ng ty cæ phÇn XYZ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 3 n¨m ®Çu lµ 25% nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. Cæ tøc trong lÇn tr¶ gÇn nhÊt lµ 1,2$. L·i suÊt yªu cÇu cña nhµ ®Çu t− ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 12,4%. H·y x¸c ®Þnh gi¸ CP mµ nhµ ®Çu t− chÊp
 5. nhËn mua vµo ®Çu n¨m thø 3. a)*********** b) Kh«ng ®Çu t− c) Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 116: Tr¸i phiÕu chiÕt khÊu F = 10.000®. Thêi gian ®¸o h¹n M = 10 n¨m. a) H·y ®Þnh gi¸ TP nµy b) NÕu b¹n mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn ë gi¸ 350000 ® th× b¹n cã l·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n lµ: C©u 117: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã tæng tµi s¶n lµ 200 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 150 tû ®ång. L·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 15 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã. C©u 118: Gi¶ sö Ng©n hµng b¹n ®ang së h÷u mét l−îng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, ký hiÖu CP4-0502 ph¸t hµnh ngµy 08/08/2002, Gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®å b¸n chóng vµo ngµy h«m nay (9/05/05) (n¨m nay kh«ng ph¶i lµ n¨m nhuËn). BiÕt r»ng F = 100 ngµn ®ång: C = 8,1%; M = 5 n¨m; l·i suÊt dµi h¹n ®Ó chiÕt khÊu lµ 8%. B¹n h·y gióp G§ cña m×nh ®Þnh gi¸ TP trªn (chØ cÇn viÕt 1 c«n thøc ®Þnh gi¸) 8/8/02 9/5/05 C©u 119: Ng©n hµng cña b¹n cã nghÜa vô tr¶ nî theo thêi h¹n vµ gi¸ trÞ theo b¶ng sau: Sau L−îng tiÒn cÇn tr¶ nî d
 6. 1 n¨m 20 000 000 2 n¨m 40 000 000 3 n¨m 38 000 000 4 n¨m 60 000 000 §Ó tËn dông nguån vèn, Ng©n hµng ®Þnh dïng chiÕn l−îc ®Çu t− vµo danh môc tr¸i phiÕu víi c¸c lo¹i tr¸i phiÕu hiÖn cã nh− sau: - Tr¸i phiÕu coupon 1 n¨m cã C = 9%, F = 100 000® - Tr¸i phiÕu chiÕt khÊu 2 n¨m, C = 0; F = 100 000® - Tr¸i phiÕu coupon 3 n¨m, c = 8%; F = 100 000® - Tr¸i phiÕu zcro coupon 4 n¨m; F = 100 000 B¹n h·y gióp l·nh ®¹o x¸c ®Þnh mét danh môc ®Çu t− sao cho tæng sè tiÒn chØ ra cho danh môc nµy lµ bÐ nhÊt (chØ yªu cÇu lËp bµi to¸n). C©u 120: Mét ng©n hµng cã vèn tù cã lµ 20 tû vµ vèn vay lµ 180 tû. Gi¶ sö NG nay kinh doanh m¹o hiÓm vµ dïng vèn vay ng¾n h¹n 6 th¸ng ®Ó ®Çu t− vµo danh môc tr¸i phiÕu dµi h¹n cã D = 10 n¨m. L·i suÊt chiÕt khÊu hiÖn t¹i lµ 7%. H·y x¸c ®Þnh ®iÓm ®æ vì cña Ng©n hµng nµy. (møc l·i suÊt t¨ng lªn cÇn thiÕt ®Ó tµi s¶n tù cã cña Ng©n hµng b»ng O). C©u 121: B¹n ®ang së h÷u danh môc ®Çu t− gåm 4 cæ phiÕu vµ th«ng sè cña chóng nh− sau: Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ trÞ thÞ tr−êng (®) Møc sinh lêi (%) A 150 000 000 8 B 20 000 000 14 C 30 000 000 16 D 10 000 000 15 H·y x¸c ®Þnh møc sinh lêi kú väng tæng thÓ cña b¹n
 7. C©u 122: C«ng ty ABC dù ®o¸n chia cæ tøc 3 USD, trong vßng 1 n¨m tíi sau ®ã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ 7,5 hµng n¨m. Gi¸ c¶ l·i suÊt chiÕt khÊu lµ 12% . §Þnh gi¸ cæ phiÕu nµy. C©u 123: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi: T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi cña A (%) cña B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2 T¨ng tr−ëng møc 3 0,4 24 -10 a. TÝnh møc sinh lêi mong ®îi cña A vµ B b. §¸nh gi¸ rñi ro ®Çu t− vµo mçi cæ phiÕu c. TÝnh tÝch sai mong ®îi (expected covariance) cña lîi nhuËn A &B d. TÝnh hÖ sè t−¬ng quan cña lîi nhuËn A&B A vµ B cã thÓ kÕt hîp ®Ó trõ khö rñi ro trong danh môc ®Çu t− hay kh«ng? V× sao? C©u 124: Tr¸i phiÕu A cã c¸c th«ng sè sau: - Thêi gian ®¸o h¹n 4 n¨m - Tr¸i phiÕu Zcro co«pn - Lîi suÊt thÞ tr−êng lµ 8% - MÖnh gi¸ lµ 100 000 ® B¹n h·y gióp kh¸ch hµng x¸c ®Þnh: a) Gi¸ tr¸i phÕu b) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n (D) c) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) d) §é lâi (C)
 8. Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cho kh¸ch hµng. C©u 125: Mét nhµ ®Çu t− cã kho¶n tiÒn 10 trd vµ dù ®Þnh ®Çu t− trong thêi h¹n 2,5 n¨m vµo danh môc ®Çu t− cã c¸c tr¸i phiÕu nh− sau: - Tr¸i phiÕu A: TP chiÕt khÊu, thêi gian ®¸o h¹n 3 n¨m , F = 100 ngµn ®ång - Tr¸i phiÕu B: TP cã coupou 6% thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m, kF = 100 ngµn ®ång. - L·i suÊt thÞ tr−êng hiÖn ®ang lµ 10%. B¹n h·y x¸c ®Þnh gióp nhµ ®Çu t− mét danh môc 2 tr¸i phiÕu nªn trªn sao ®¹t môc tiªu ®Ò ra vµ phßng tr¸nh ®−îc rñi ro. C©u 126: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 500 000 ®ång, thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/5 n¨m cßn 2 n¨m n÷a ®¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 600000®, l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi hÆnnm d¹ng lµ 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm gi¸ trÞ tr¸i phiÕu, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng? V× sao? C©u 127: C«ng ty cæ phÇn XYZ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 3 n¨m ®Ç lµ 25% nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. Cæ tøc trong lÇn tr¶ gÇn nhÊt lµ 1,2$. L·i suÊt yªu cÇu cña nhµ ®Çu t− ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 12,4%. H·y x¸c ®Þnh CP mµ nhµ ®Çu t− chÊp nhËn mua. C©u 128: N¨m ngo¸i c«ng ty A tr¶ cæ tøc 6000®/1 cæ phiÕu, cæ tøc nµy ®· t¨ng ®Òu kho¶ng 5% n¨m trong nh÷ng n¨m qua vµ cã kh¶ n¨ng t¨ng nh− vËy trong t−¬ng lai. NÕu lîi nhuËn yªu cÇu cña b¹n ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 13%; cæ phiÕu ®ang được b¸n ë gi¸ 72000®. Trªn quan ®iÓm gi¸ trÞ b¹n cã nªn móa cæ phiÕu nµy kh«ng? V× sao? C©u 129: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc sinh lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi:
 9. T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi cña A (%) cña B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2 T¨ng tr−ëng møc 3 0,4 24 -10 C©u 130: Mét kh¸ch hµng ®ang muèn ®Çu t− vµo tr¸i phiÕu A cã c¸c th«ng sè sau: - Thêi gian ®¸o h¹n 4 n¨m: F = 100 ngµn ® - Tr¸i phiÕu Zcro coopon. - Lîi suÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng lµ 9%. B¹n h·y gióp kh¸ch hµng x¸c ®Þnh: a) Gi¸ tr¸i phiÕu mµ ng−êi ®Çu t− chÊp nhËn mua b) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n (D) c) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) d) §é låi (C) e) Gi¸ TP biÕn ®æi bao nhiªu % theo D vµ C nÕu l·i suÊt yªu cÇu cña kh¸c hµng t¨ng 1% Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cho kh¸ch hµng. C©u 131: Mét nhµ ®Çu t− cã kho¶n tiÒn 10 tr® vµ dù ®Þnh ®Çu t− trong thêi h¹n 2,5 n¨m vµo danh môc ®Çu t− cã c¸c tr¸i phiÕu nh− sau: - Tr¸i phiÕu A: TP chiÕt khÊu, thêi gian d¸o h¹n 3 n¨m, F = 100 ngµn ® - Tr¸i phiÕu B: TP cã coupon 6%, thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m, F = 100 ngµn ®ång. L·i suÊt thÞ tr−êng hiÖn ®ang lµ 10%. B¹n h·y x¸c ®Þnh gióp nhµ ®Çu t− mét danh môc 2 tr¸i phiÕu nªu trªn sao ®¹t môc tiªu ®Ò ra vµ phßng tr¸nh ®−îc rñi ro.
 10. C©u 132: Sau 20 n¨m n÷a b¹n vÒ h−u, ngoµi tiÒn l−¬ng h−u b¹n muèn cã thªm 1 th¸ng 2.000.000 ®ång tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Ó tiªu xµi. HiÖn b¹n ch−a cã ®ång nµo dù tr÷. Trong 20 n¨m tíi nÒn kinh tÕ trong thêi kú ph¸t triÓn nhanh nªn l·i suÊt tiÒn göi chØ 0,5% th¸ng. NÕu b¹n muèn ®¹t môc tiªu trªn th× b¹n ph¶i bá mét kh¶n tiÒn tiÕt kiÖm bao nhiªu h»ng n¨m? 2tr 2tr 2tr 20 n¨m §Ó sau 20 n¨m võa nhËn ®−îc 2 triÖu ®ång 1 th¸ng tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm th× sau 20 n¨m n÷a sè tiÒn göi lµ: FV 2 PV = FVA (n →∞, 0,005) = = = 400tr r 0,05% Gi¶ sö gäi sè tiÒn hµng n¨m ph¶i göi vµo lµ C th× ta cã chØ sau 20 n¨m ta l¹i thu ®−îc sè tiÒn lµ 400tr th× ta l¹i cã: 400 = C.FVA(20,9%) = C [(1 + 0,09) ] − 1 20 0,09 400 → C= = 7,92 (tr®) 51,160 C©u 133: Ng©n hµng cña b¹n cã tæng tµi s¶n lµ 200 tû ®ång, trong ®ã ****** lµ 170 ty ®ång. L·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 15tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chØ lµ 3 tû ®ång. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin trªn: VA = 200 tû VL = 170 tû; D = 3; r = 15 g = REC x k ROE = thu nhËp rßng/ vèn cæ ®«ng = 15 / (200 - 170) = 50% = 0,5 b = 1 - O/E = 1 - 3/15 = 0,8 → g = ROE x b = 0,5 x 0,8 = 0,4 → 40% C©u 134: Gi¶ sö ®¬n vÞ b¹n ®ang së h÷u 1 l−îng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ
 11. ký hiÖu CP4A3403 ph¸t hµnh ngµy 24/9/2003, do cËn vèn gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®Þnh b¸n chóng vµi ngµy b¹n lµm bµi kiÓm tra biÕt r»ng: F = 100 ngµn ®ång C = 9,7% M = 15 n¨m, l·i suÊt yªu cÇu mµ Gi¸m ®èc ®Æt ra lµ 40%. B¹n h·y viÕt 3 c«ng thøc ®Ó ®Þnh gi¸ TP trªn (******************) Tõ F/6/06 ®Õn 24/9/06 cã: 8/6 - 30/6; 23 ngµy (30-8+1= 23) 1/7 - 31/7: 31 ngµy 1/8 - 31/8: 31 ngµy 1/9 - 24/9: 24 ngµy (24 - 1 + 1 = 24) α = 109/365 ngµy 9,7 9,7 9,7 9,7 100 C1: + 109 / 365 + 109 / 365 −12 ... + 109 / 365 +12 + 109 ,365 1,1109 / 365 1,1 + 1 1,1 1,1 1,1 C2: TÝnh vÒ: P - 1 = Po = P-1. 1,1 9,7 9,7 9,7 100 P −1 = + 2 + ... + 13 + 13 1,1 1,1 1,1 1,1 P +1 C3: TÝnh vÒ P+1 = Po = 1,1109 / 365 9,7 9,7 100 P + 1 = 9,7 + + ... + 12 + 12 1,1 1,1 1,1 Câu 135: Khi nµo trang Web http: www.investinginbonds.com/calcs/tipscalculator vµ thay c¸c thèngè cña TP quèc tÕ do VN võa ph¸t hµnh, th× nhËn ®−îc c¸c th«ng tin sau: (Gi¸ TP nµy lµ 98,228$). - YTM: 7,13 (l·i suÊt ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Duration: 7,525 (thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Convexity: 64,953 (®é låi) a). H·y tÝnh thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh cña TP nµy
 12. b) NÕu L·i suÊt th−êng t¨ng 1% th× gi¸ TP gi¶m bao nhiªu D 7,525 a) Modified Durution MD = = = 7,024 1 + r 1 + 0,0713 f ®¸o h¹n binh qu©n ®iÒu chØnh lµ: 7,024 n¨m $ D = MD x gi¸ = 7,024 x 98,228 = 689,95$ → NÕu l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng 1% th× gi¸ IP sÏ gi¶m 6,8995$ C©u 136: Gi¶ sö chØ sè Vn-index hiÖn t¹i lµ 540 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ chØ sè nµy vµo cuèi n¨m nay b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n chóng ta cã t− liÖu nh− sau: Vn-index 1 n¨m sau Sè ng−êi dù ®o¸n P't Møc chªnh lÖch Vn-index 500 20 = 0,2% 20% -40 550 20 = 0,2% 20% 10 600 30 = 0,3% 30% 60 650 20 = 0,2% 20% 110 700 10 = 0,1% 10% 160 a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo VN-nidex? b. H·y dù b¸o møc ®é rñi ro khi ®Çu t− vµo Vn-index? a) Møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo Vn-Index lµ: = 500 x 20% + 550 x 20% + 600 x 30% + 650 x 206 + 700 x 10% = 590 b) Dù b¸o møc ®é rñi ro khi ®Çu t− vµo VnIndex δ2 = Σ. Pi (R - R i )2 = 3.900 = 62,45 C©u 137: Gi¶ sö Viet combank sau khi cæ phÇn hãa vµo ®Çu n¨m 2006 vµ tr¶ cæ tøc 20% ë cuèi n¨m nµy vµ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 4 n¨m tiÕp theo lµ 20% n¨m, nh÷ng n¨m sau cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 8%. L·i suÊt yªu cÇu cña b¹n ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 15%. H·y tÝnh gi¸ cæ phÇn Vietcmbank vµo lóc cæ phÇn hãa ®Çu n¨m tíi víi c¸c th«ng
 13. tin dù b¸o trªn. - Gi¶ sö CP Vietcombank ®−îc x¸c ®Þnh n DIVt M Po = ∑ + t =1 (1 + r )t (1 + r )t ⎡10x20% 10 x20%(1 + 20%) 10x20%(1 + 206)3 10 x20%(1 + 20 b )3 ⎤ =⎢ + + + ⎥ ⎣ 1,15 1,152 1,153 1,154 ⎦
 14. 10x20%x(1,2)4 10 x20%x1,2 4 (1 + 0,08) 10 x20%(1 + 20%)4 x(1 + 0,08n + + + ... + 1,155 1,156 1,156 1 4,187 = 7,42% + x = 41,290 1,154 15% − 8% C©u 138: Gi¸ CP 41.290 (§) c«ng ty A cã hÖ sè β = 3. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 7% møc bï rñi ro thÞ tr−êng chøng kho¸n hiÖn t¹i lµ 8%. L·i suÊt ®Çu t− P c«ng ty nµy gÇn ®©y lµ 30%. Dïng c«ng thøc m« h×nh ®Þnh gi¸ t¸i æn ®Ó xem xÐt thÞ tr−êngcã ®¸nh gi¸ CP nµy cao h¬n gi¸ trÞ hay kh«ng? gi¶i thÝch? M« h×nh: CAMP Rβ = Rf + B (RM - Rf) = 7% + 3 + 8% = 0,31 = 31% > 30% Gi¶ cæ phiªu nµy ®−îc ®Þnh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ → Kh«ng. C©u 139: Gi¶ sö NH cña b¹n cã VTC lµ 500 tû vµ vèn vay lµ 190, vèn vay cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n lµ 6 th¸ng. Gi¶ sö G§ NH nµy kinh doanh m¹o hiÓm vµ dïng tÊt c¶ vèn trªn ®Ó cho vay ®Çu t− c¸c danh môc ®Çu t− dµi h¹n cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n D = 15 n¨m. L·i suÊt hi−Ön t¹i lµ 8%. H·y x¸c ®Þnh ®iÓm ®æ vì cña ng©n hµng nµy. DA = 200 tû (1900) PA = 15 n¨m r = 8% DL = 150 tû (950) PL = 6 th¸ng = 0,5 1 6 Ta cã: $ DL = x x150 = 69,44 tû 1 + 0,08 12 dp = D/ (1+r) x §¶ng x P → vèn vay 1 DA = xDLxPL 1+ r
 15. 1 $ DA = x15(150 + 5) = 27777,78 tû 1 + 0,08 1. L·i suÊt t¨ng 1% tµi s¶n nî gi¶m 69,44 2. L·i suÊt t¨ng 1% th× TS cã gi¶m 2,777,78 Khi l·i suÊt t¨ng Δr → TS nî gi¶m 69,44 Gi¸ trÞ TS nî = 150 - 69,44 Khi l·i suÊt t¨ng Δr → TS cã gi¶m 2.777,7 Gi¸ trÞ cã = 200 - 2777,7 Δr - Khi TS cã = 0 th×: 150 - 69,44 Δr = 200 - 2777,7 Δr 2.708,34 Δr = 50 → Δr = 1,85 - Khi l·i suÊt ®¹t 8 + 1,85 = 9,85% th× ng©n hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. §iÓm ®Ó vì nî cña ng©n hµng lµ 9,85%. C«ng thøc sö dông vµo bµi tËp trªn: dp = D /(1 + y)xdyxD → vènvay 1 DL = xD L xPL 1+ y 1 DA = xD A xPA 1+ y C©u 140: Quý ®Çu t− VFI cã kÕ ho¹ch ®Çu t− vµo danh môc víi c¬ cÊu nh− sau a. Chøng kho¸n niªm yÕt 20% b. Chøng kho¸n ch−a niªm yÕt 30% c. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 40% d. §Çu t− kh¸c 10% (BÊt ®éng s¶n,...) Gi¶ sö ta cã th«ng tin vÒ rñi ro nh− sau: Rñi ro cña chøng kho¸n niªm yÕt (a
 16. lµ 8%), rñi ro cña b lµ 12%, rñi ro cña d lµ 15%, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ coi lµ phi rñi ro vµ c¸c th«ng sè vÒ tÝch sai nh− sau: Cov(a, b) = 96, Cov (a,c) = 0, Cov (a,d) = -110, Cov (c,b) = 0, Cov (b, d) = - 140, Cov (c,d)= 0 H·y dù b¸o rñi ro cña VF1 theo danh môc ®Çu t− víi th«ng sè ®· cho trªn ®©y. 1 4 δ 2 = ∑ Wi .δ 2 + ∑ Wi Wy x ******* p 2 i =1 i =1 0,2 δ12 = (0,2)2 (8%)2 x Cov (λ2) 0,3 δ22 =(0,3)2 . (12)2 x Cov (ri, r3) = ********** 0,4 δ32 = (0,4)2 (15%)2 x Cov (r1, r4) = Cov (r4; r10 = -110 0,1 δ42 = (0,1)2 (10%) x Cov (r2; r4) = Cov (r4; r20 = -140 = 13,77 + (-0,64) = 17,13 Op = 17,13 = 4,14% C©u 141: Ta cã sè liÖu vÒ 2 cæ phiÕu theo b¶ng sau: N¨m Lîi suÊt ®Çu t− vµo CPA Lîi suÊt ®Çu t− vµo CP B 2002 -5% 4% 2003 10% -2% 2004 -4% 8% 2005 7% -9% B¹n h∙y a) X¸c ®Þnh thu nhËp kú väng ®Çu t− vµo A & B b) Rñi ro ®Çu t− vµo A & B
 17. c) TÝch sai cña A & B d) HÖ sè t−¬ng quang gi÷a A & B Gi¶i thÝch c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®−îc a) RA = ∑R A = 5% + 10% + (4%) + 7% 8 = =2 n 4 4 RB = ∑R B = 1 = 0,25 n 4 b) =∑ (R − R A ) 2 (−5 − 2) 2 + (10 − 2) 2 + (−4 − 2) 2 + (7 − 2) 2 204 RA iA = = = 68% n −1 3 3
 18. → 6A = 8,24 =∑ (R − R B ) 2 (4 − 0,25) 2 + (−2 − 0,25) 2 + (8 − 0,25)(−9 − 0,25) δ2 iB = n =1 B 3 = 3,75 2 + 2,252 + 7,75 2 + 9,25 2 = 54,92 δ B = δ 2 = 7,4 B Cov(A, B ) = ∑ (R iA R A )(R iB − R B c) 3 = (−5 − 2)(4 − 0,25) + (10 − 2)x(−2 − 0,25) + (−4 − 2)(8 − 0,25) + (7 − 2) − 7x3,75 − 8x2,25 − 6 x7,75 + 5v(−9,25) 137 = = 45,1 3 3 Cov (R A , R B ) − 45,67 P (A, B ) = = = −0,748 δ A 6B 7,4 x8,25 C©u 142: Cßn 20 n¨m n÷a b¹n sÏ vÒ h−u. B¹n dù ®Þnh tÝch cãp mét sè tiÒn ®Ó göi tiÕt kiÖm h−ëng l·i vµo lóc nghØ h−u víi môc tiªu lµ cã thªm mçi th¸ng mét triÖu ®ång ngoµi l−¬ng h−u. B©y giê cho ®Õn lóc vÒ h−u lµ thêi kú ph¸t triÓn nªn l·i suÊt b×nh qu©n cña thÞ tr−êng lµ 9% n¨m. Lóc b¹n vÒ h−u (20 n¨m sau) kinh tÕ æn ®Þnh nªn l·i suÊt chØ cã 0,5%/th¸ng. NÕu n¨m nµo b¹n còng bá mét mãn tiÒn vµo tiÕt kiÖm nh− nhau, th× mçi n¨m b¹n ph¶i bá bao nhiªu ®Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu cña m×nh. C©u 143: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã tæng tµi s¶n lµ 400 tû ®ång, trong ®ã tµi s¶n cã ®−îc tõ vèn vay lµ mét nöa. L·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 30 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chi lµ 10 tû ®ång. Gi¶ sö doanh nghiÖp t¨ng tr−ëng ®Òu trong t−¬ng lai. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã: TL: Vèn chñ së h÷u = 400 - 200 = 200 tû ®ång
 19. ROE = 30 tû / 200 tû = 15%; b = (30 - 10) / 30 = 66.67% g = ROE.b = 15% x 66.67% = 10%. C©u 144: Gi¶ sö ng©n hµng b¹n ®ang së h÷u mét l−îng tr¸i phiÕu chÝnh phñ, ký hiÖu CP4A0304 ph¸t hµnh ngµy 03/03/2002, Gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®å b¸n chóng vµo ngµy h«m nay (ngµy thùc hiÖn kiÓm tra). BiÕt r»ng F = 100 ngµn ®ång; C = 9,4% tr¶ sau, mét lÇn; M =15 n¨m; l·i suÊt yªu cÇu lµ 10%. B¹n h·y gióp gi¸m ®èc cña m×nh ®Þnh gi¸ TP trªn (chØ cÇn viÕt 3 c«ng thøc ®Þnh gi¸). C©u 145: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 100.000 ®ång, thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/5 n¨m cßn 3 n¨m n÷a d¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 110.000 ®ång, l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n 3 n¨m ®ang lµ 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm lîi suÊt ®Çu t− tr¸i phiÕu vµ göi tiÕt kiÖn nh− nhau, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng? V× sao? P = (F ÷ C) / (1 ÷ r)3 = (100.000 ÷ 100.000 x 40%) / (1 ÷ 8%)3+ = 140.000/1,2597 P = 111.136 > 110.000 → nªn mua c«ng tr¸i nµy. C©u 146: Gi¶ sö chØ sè Dow Jone c«ng nghiÖp hiÖn lµ 10400 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ cña chØ sè nµy mét n¨m sau, b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n ng−êi ta ®· cã t− liÖu nh− sau: DJ CN sau 1 Sè ng−êi dù Pi RiPi n¨m (Rj+ ®o¸n 10200 25 0,25 2550 10400 25 0,25 2600 10800 25 0,25 2700 11200 25 0,25 2800 10.650
 20. a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo DJCN b. H·y dù b¸o møc rñi ro ®Çu t− vµo DJCN TL: a. ER = Σ RiPi = 0,25 x 10200 + 0,25 x 10400 + 0,25 x 10800 + 0,25 x 11200 = 10650 b. δ2 = Σpi x (Ri - ER)2 = 0,25 (10200 - 10650)2 + 0,25 (10400 - 10650)2 + 0,25 (10800 - 10650)2 + 0,25 (11200 - 10650)2 = 0,25 (122500 + 62500 + 22500 + 302500) = 127500 δ = 357 C©u 147: Gi¶ sö Vietcombank sÏ cæ phÇn hãa xong vµo ®Çu n¨m sau (2007), cæ tøc dù kiÕn tr¶ vµo cuèi n¨m 2007 lµ 20% vµ trong 3 n¨m tiÕp theo cæ tøc t¨ng tr−ëng 10% n¨m, nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. L·i suÊt yªu cÇu cæ phiÕu cña b¹n víi cæ phiÕu nµy lµ 12%. B¹n h·y ®Þnh gi¸ cæ phiÕu nµy vµo lóc ph¸t hµnh ®Çu n¨m tíi. C©u 148: C«ng ty A cã l·i suÊt yªu cÇu lµ 16% vµ cæ tøc hiÖn t¹i lµ 3000 ®ång. NÕu gi¸ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu nµy lµ 55.000®. Gi¶ sö tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc ®Òu th× t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ bao nhiªu? P0 = (3000 x (1 + g)) / (1,6 - g) = 55000 → g = 10% C©u 149: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc sinh lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi: T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi cña A (%) cña B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản