200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4

Chia sẻ: xingau4

Tham khảo tài liệu '200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4

arttool.vn
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
.......................................................................................................................................................................
+ Neáu x ³ a 0 h0 : leäch taâm beù
Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm lôùn x < a 0 h0
-
Neáu x £ 2a’
Neáu x > 2a’
N (e - ho + 0,5 x) Ne'
Fa = Fa’ = Fa = Fa’ =
R' a (h0 - a ' ) Ra (h0 - a ' )
Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm beù x ³ a 0 h0
-
Neáu h eo £ 0,2h0 Neáu h eo > 0,2h0
Tính laïi Tính laïi
0,5h
- 1,4a 0 )h e0 x = 1,8(eogh - h e0 ) + a 0 h0
x = h - (1,8 +
h0
Nhöng khoâng beù hôn a 0 h0
Neáu beù hôn a 0 h0 laáy x = a 0 h0
Ne - Rn bx(h0 - 0,5 x)
Töø ñoù tính Fa = Fa’ =
R' a(h0 - a' )

156. Khi tính khung ñoái xöùng, coù theå taän duïng tính chaát ñoái xöùng ñeå giaûm khoái löôïng tính toaùn, coâng vieäc ñoù
theå hieän nhö theá naøo ?
· Khi khung coù nhieàu nhòp baèng nhau & taûi troïng gioáng nhau trong caùc nhòp thì coù theå ñoåi thaønh khung 3
nhòp ñeå tính, noäi löïc ôû caùc nhòp giöõa laáy gioáng nhau.

157. Taïi sao nhaø lieân keá khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp ?
· Ñoái vôùi khung laép gheùp, vieäc taïo nuùt cöùng laø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi khung toaøn khoái
· Neáu duøng bieän phaùp laép gheùp thì thôøi gian thi coâng nhanh, nhöng ñoä cöùng cuûa khung laép gheùp keùm hôn
ñoä cöùng cuûa khung toaøn khoái, vieäc xöû lyù caùc moái noái raát toán coâng vaø phöùc taïp. Khoâng duøng bieän phaùp
laép gheùp khi thieát keá caùc nhaø lieân keá coù chieàu cao.

158. Taûi troïng gioù thì gaây ra moment vaäy trong khung choã naøo coù M min, Nmax, Qmin ?
· Chaân coät gaàn truïc ñoái xöùng cuûa khung seõ coù giaù trò noäi löïc M min, Nmax, Qmin.

159. Trong TCXD moment do taûi troïng gioù gaây ra & moment do taûi troïng ñöùng gaây ra thì caùi naøo lôùn hôn ?
· Moment do taûi troïng gioù gaây ra coù giaù trò lôùn hôn moment do taûi troïng ñöùng gaây ra (so vôùi maët moùng thì
caùnh tay ñoøn cuûa moment do gioù gaây ra lôùn hôn ñoä leäch taâm cuûa taûi troïng ñöùng raát nhieàu).
· Caùch khaùc : Tuyø thuoäc vaøo maët baèng vaø chieàu cao cuï theå, thoâng thöôøng nhaø cao > 10 taàng thì moment
do taûi taûi troïng gioù nhoû hôn. Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính cuï theå.

160. Lieân keát giöõa moùng vaø keát caáu beân treân laø gì ? Lieân keát taïi ñaâu ?
· Moùng lieân keát vôùi keát caáu beân treân (coät) thöïc chaát laø ngaøm xoay laø vì moùng vaãn bò luùn nhöng khoâng
bieán hình trong khoâng gian.
· Lieân keát taïi maët treân moùng.

161. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? Khi naøo duøng lieân keát khôùp trong khi tính toaùn ?
· taïi vò trí coù ñoä luùn lôùn so vôùi toaøn boä coâng trình, neáu duøng lieân keát cöùng seõ phaùt sinh öùng suaát phaù hoaïi
do ñoù phaûi duøng lieân keát khôùp.

162. Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng ?
· Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng laø lieân keát ngaøm (hvaùch/hb >3)

163. Caùc loaïi lieân keát nuùt khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ?
· Nuùt khung coù theå laø lieân keát ngaøm cöùng (nuùt cöùng) cuõng coù theå laø lieân keát khôùp (goái ñôõ vì keøo) .
-31-
arttool.vn
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
.......................................................................................................................................................................
164. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ?
· Vì tính vôùi beå ñaøi, lieân keát xung quanh ôû phaàn giöõa vaø caùc phaàn goùc cuûa thaønh hoà khaùc nhau.

165. Trình töï tính toaùn hoà nöôùc ? Noäi löïc trong hoà nöôùc tính theo sô ñoà naøo cho thaønh, ñaùy, daàm hoà nöôùc ?
Naép ?
· Beå troøn : Khi tính taét thaønh töøng nhaùt theo chieàu saâu cuûa beå, boû qua TLBT chæ chuù yù ñeán löïc xoâ ngang.
Moãi vaønh khuyeân khi caét daøy 1 ¸ 2m. Döôùi aùp löïc nöôùc, vaønh khuyeân laøm vieäc nhö caáu kieän keùo ñuùng
taâm.
- Neáu beå troøn troân döôùi ñaát : Tính löïc vôùi tröôøng hôïp beå roãng khoâng chöùa nöôùc maø chòu aùp löïc
ñaát chuû ñoäng.
- Neáu beå troøn ñaët treân ñaát, xem nhö beå roãng : Caét töøng vaønh khuyeân ñeå khaûo saùt Þ thaønh beå
laøm vieäc neùn ñuùng taâm.
· Thaønh beå phaúng :

BEÅ THAÁP BEÅ CAO BEÅ DAØI
a a a
£3 £3 >3
b b b
b
h h h h
£2 >2 1
- Caùc ñaëc tröng cô hoïc :
E0 £ 50 kg/cm2 j £ 10 0 CII £ 0,15 kg/cm2
SII < 0,35 kg/cm2 qc < 1 kg/cm2
N 10 : moùng meàm
-

183. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát vaø treân neàn ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ?
· Ñoái vôùi neàn laø ñaát yeáu, ñoä aåm cao thöôøng gaëp ôû ñoàng baèng hay trung du thì duøng moâ hình neàn ñaøn hoài
(Moâ hình Winkler) khi tính moùng baêng, khi gaëp ñaát cöùng hay ñaù thì coù theå duøng moâ hình baùn khoâng gian
ñaøn hoài.
· Khi thieát keá moùng coïc, neáu gaëp neàn laø ñaát thì tính theo baøi toaùn coïc ma saùt, neáu gaëp neàn ñaù thì tính
theo baøi toaùn coïc choáng.
· Söùc chòu taûi :
- Tröôøng hôïp neàn ñaù : Ñöôïc tính theo bieåu thöùc sau, khoâng phuï thuoäc chieàu saâu ñaët moùng
F = Rnbtdltd
Trong ñoù : Rn : Cöôøng ñoä neùn töùc thôøi cuûa maãu ñaù ôû traïng thaùi baõo hoaø nöôùc.
btd, ltd : Chieàu roäng vaø chieàu daøi tính ñoåi
btd = b – 2eb ltd = l – e1
eb, e1 : Ñoä leäch taâm cuûa ñieåm ñaët hôïp löïc höôùng theo chieàu roäng vaø chieàu daøi moùng
- Tröôøng hôïp neàn ñaát ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû lyù thuyeát caân baèng giôùi haïn cuûa moâi tröôøng ñaát,
theo phöông phaùp giaûi tích hoaëc phöông phaùp ñoà giaûi – giaûi tích

184. Trong tröôøng hôïp naøo tính phaûn löïc neàn laø phaân boá ñeàu ?
-36-
arttool.vn
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
.......................................................................................................................................................................
Ñoái vôùi keát caáu ñaët treân neàn ñaát thì taûi troïng taùc duïng leân moùng chính laø phaûn löïc neàn. Thöïc ra quy luaät
·
phaân boá phaûn löïc neàn heát söùc phöùc taïp ta chaáp nhaän giaû thieát xem laø moùng cöùng, xem neàn ñöôïc moâ taû
baèng moâ hình Winkler. Vôùi giaû thuyeát ñaáy thì phaûn löïc neàn hoaëc laø phaân boá ñeàu (khi taûi troïng ñoái xöùng,
taûi troïng taùc duïng ñuùng taâm) hoaëc phaân boá baäc nhaát (taûi troïng taùc duïng leäch taâm). Hôn nöõa khi tính
toaùn moùng ta giaû thuyeát laø cho tôùi luùc xuaát hieän traïng thaùi giôùi haïn thì kích thöôùc hình hoïc cuûa moùng
khoâng bieán ñoåi nhieàu. ÔÛ ñaây ta hieåu laø tôùi traïng thaùi giôùi haïn, phaûn löïc neàn vaãn phaân boá theo quy luaät
nhö luùc ban ñaàu.

185. Khi tính bieán daïng cuûa neàn, ngöôøi ta coù keå ñeán troïng löôïng baûn thaân moùng. Coøn khi tính theùp cho
moùng, ngöôøi ta khoâng tính troïng löôïng baûn thaân moùng keå caû troïng löôïng lôùp ñaát phía treân. Taïi sao ?
· Taát caû caùc taûi troïng thaúng ñöùng truyeàn töø treân xuoáng (keå caû troïng löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát ñaép
beân treân moùng) ñeàu do ñaát neàn chòu.
· Moùng chòu phaûn löïc ñaát neàn töø döôùi leân, ñaùy moùng chòu keùo theo caû hai phöông Þ khoâng keå troïng
löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát ñaép beân treân moùng vaøo vieäc xaùc ñònh coát theùp moùng.

186. Phaân bieät khe nhieät ñoä, khe luùn ? Khoaûng caùch theo quy phaïm ?
· Khe nhieät ñoä chia keát caáu thaønh töøng phaân ñoaïn caét rôøi nhau töø maùi ñeán maët moùng. Khe luùn caét ngoâi
nhaø thaønh töøng khoái rieâng bieät töø moùng ñeán maùi.
· Khoaûng caùch khe luùn theo quy phaïm 2 ¸ 3 cm gioáng khe nhieät ñoä.

187. Giaûi thích vì sao khoâng duøng khe luùn maø duøng khe nhieät ñoä ?
· Khi duøng khe luùn seõ gaây ra moät soá khoù khaên nhö :
- Taêng soá töôøng ngang
- Coâng trình seõ luùn khoâng ñeàu gaây maát veû myõ quan cho coâng trình
- Gaây khoù khaên cho vieäc laép ñaët heä thoáng ñöôøng oáng.
- Giaûi quyeát phaàn moùng khoù khaên
· Khe luùn chæ duøng trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát nhö :
- Khi ñaát neàn laø loaïi coù tính neùn luùn lôùn.
- Tính bieán daïng cuûa neàn thay ñoåi nhieàu trong maët baèng.
- Khi coâng trình coù hình daïng phöùc taïp trong maët baèng, khi nhaø coù chieàu cao thay ñoåi nhieàu.
- Khi nhaø daøi vaø coù khaû naêng xaûy ra söï luùn khoâng ñeàu.

188. Caùc yeáu toá ñeå löïa choïn phöông aùn moùng hôïp lyù ?
· Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi ñaûm baûo ñaày ñuû thoaû maõn caùc yeâu caàu veà maët kyõ thuaät töùc laø phaûi thoaû
maõn ñaày ñuû caùc ñieàu kieän tính toaùn neàn theo traïng thaùi giôùi haïn (Theo traïng thaùi giôùi haïn I, II) .
· Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi mang tính chaát khaû thi, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän trang thieát bò thi coâng hieän
coù cuûa ñòa phöông hoaëc ôû nôi khaùc trong phaïm vi laõnh thoå nöôùc ta cuõng coù tröôøng hôïp phaûi nhaäp thieát bò
thi coâng nöôùc ngoaøi neáu thaáy caàn thieát, nhöng caàn caân nhaéc kyõ caùc yeáu toá khaùc moät caùch toaøn dieän.
· Phöông aùn moùng phaûi thoaû maõn caùc chæ tieâu kinh teá maø nhaø nöôùc quy ñònh.

189. Tính khung ngang nhöng laøm moùng theo phöông doïc ñöôïc khoâng ?
· Caáu taïo moùng sao cho coù lôïi veà khaû naêng chòu löïc, khi tính toaùn khung ngang Þ coù moment trong maët
phaúng khung. Khi tính toaùn neàn moùng coù keå ñeán moment trong maët phaúng khung. Do ñoù khoâng neân laøm
moùng theo phöông doïc khi tính khung theo phöông ngang “Khung coù ñoä cöùng nhoû thì nguy hieåm hôn
khung coù ñoä cöùng lôùn vì vaäy khung ngang nguy hieåm hôn khung doïc”.

190. Caùch choïn toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng ?
· Neàn moùng ñöôïc tính toaùn theo toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát coù theå xaûy ra trong quaù trình thi coâng hoaëc
trong thôøi gian thi coâng coâng trình.
· Trong caùc toå hôïp taûi troïng, choïn ra toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng (öu tieân löïc doïc) löu yù tính
moùng treân cuøng moät toå hôïp taûi troïng.

-37-
arttool.vn
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
.......................................................................................................................................................................
191. Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá khoâng ?
· Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá.

192. Tröôùc khi gia cöôøng cho moùng, taùc giaû coù nghó ñeán gia cöôøng neàn khoâng ? Giöõa gia cöôøng moùng vaø gia
cöôøng neàn caùi naøo öu vieät hôn ?
· Gia cöôøng neàn : Duøng hoaù chaát bôm phun ñeå laáp ñaày caùc khe hôû & loã roãng trong ñaát. Ñaây laø giaûi phaùp
nhaèm taêng söùc chòu taûi cuûa ñaát neàn, ñöôïc aùp duïng trong gia cöôøng neàn moùng.
· Gia cöôøng moùng : Coâng taùc gia cöôøng moùng raát phöùc taïp vaø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi vieäc xaây döïng
neàn moùng cho 1 coâng trình môùi. Khi söûa chöõa moùng moät coâng trình hö hoûng do nghieâng luùn, ñieàu quan
troïng haøng ñaàu laø phaûi xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân hö hoûng & hôn nöõa caàn phaûi bieát raèng lieäu coâng
trình coù ñaûm baûo oån ñònh chæ gia cöôøng moùng hay coøn phaûi gia cöôøng caû keát caáu beân treân.
· Khi gia cöôøng neàn moùng, muïc ñích laø laøm cho neàn moùng coâng trình ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Tröôùc
khi gia cöôøng moùng, taùc giaû neân nghó ñeán giaûi phaùp gia cöôøng neàn vì trong moät soá tröôøng hôïp khoâng theå
môû roäng hay ñaøo loä moùng thì giaûi phaùp gia cöôøng neàn toû ra hieäu quaû.

193. Beâ toâng loùt coù tham gia chòu taûi troïng coâng trình khoâng ? Neáu coù thì nhö theá naøo ?
· Beâ toâng loùt khoâng tham gia chòu löïc, noù chæ laøm phaúng ñaùy moùng, giöõ nöôùc xi maêng khi ñoå beâ toâng
moùng.
· Neáu beâ toâng loùt tham gia chòu löïc thì maùc beâ toâng phaûi cao, phaûi coù ñoä ñaëc chaéc.

194. Choïn tieát dieän coïc döïa treân nhöõng cô sôû naøo ? Taïi sao ? Taïi sao choïn tieát dieän coïc eùp laø hình vuoâng maø
khoâng laø hình tam giaùc, öu nhöôïc ñieåm ?
· Tieát dieän coïc ñöôïc choïn döïa treân ñieàu kieän ñaát neàn Pñn
· Vì maët tieáp xuùc giöõa ñaát vaø coïc coù aûnh höôûng ñeán söùc chòu taûi cuûa coïc
· Nhaän xeùt : Coïc tieát dieän vuoâng deã ñuùc, deã laép vaøo giaù eùp, coïc tieát dieän tam giaùc thì ngöôïc laïi. Xeùt cuøng
moät dieän tích thì coïc tieát dieän vuoâng coù chu vi coïc beù hôn coïc tieát dieän tam giaùc.

195. Neáu coïc naèm quaù xa hay quaù gaàn meùp ñaøi thì vaán ñeà gì xaûy ra ?
· Tính luùn trong moùng coïc döïa vaøo kích thöôùc moùng khoái quy öôùc, neáu coïc quaù xa meùp ñaøi Þ kích thöôùc
moùng khoái quy öôùc giaûm Þ aùp löïc döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc taêng Þ ñoä luùn taêng : khi coïc boá trí xa
meùp ñaøi.

196. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp coïc choân vaøo moùng ? Khoaûng caùch töø ñaàu coïc ñeán ñaùy moùng (theo quy phaïm)
?
· Coïc ñöôïc coi laø lieân keát cöùng vôùi ñaøi khi ñaàu coïc ngaøm vaøo ñaøi 1 khoaûng baèng chieàu daøi neo coát theùp
hoaëc ngaøm coát theùp hoaëc ngaøm coát theùp vaøo ñaøi baèng 40 F ñoái vôùi coát theùp trôn vaø 20 F ñoái vôùi coát
theùp gôø.
· Ñeå taïo lieân keát cöùng ngöôøi ta ñaäp vôõ beâ toâng ñaàu coïc cho chìa coát theùp ra, sau ñoù ngaøm phaàn ñaàu coïc
chöa ñöôïc phaù beâ toâng vaøo ñaøi moät khoaûng baèng 15 – 20 cm vaø cho coát theùp ñaàu coïc cuõng ngaøm vaøo
ñaøi
· Coïc coù theå ñöôïc lieân keát vôùi ñaøi döôùi daïng khôùp hoaëc ngaøm
- Trong tröôøng hôïp lieân keát khôùp, coïc ñöôïc caém vaøo ñaøi vôùi chieàu saâu (5 – 10cm), khoâng baét
buoäc phaûi keùo daøi coát theùp coïc vaø ñaøi.
- Trong tröôøng hôïp lieân keát ngaøm, thì chieàu daøi ngaøm coïc hoaëc coát theùp coïc keùo daøi trong ñaøi
coïc laáy theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån thieát keá keát caáu BTCT.
- Khi coïc lieân keát ngaøm vôùi ñaøi, caàn keå ñeán giaù trò moment phaùt sinh taïi lieân keát.

197. Sô ñoà tính theùp trong ñaøi coïc ? Xaùc ñònh chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ?
· Tính theùp theo hai phöông. Khi tính toaùn coát theùp trong ñaøi ngöôøi ta quan nieäm ñaøi coïc nhö nhöõng daàm
consol ngaøm vaøo caùc tieát dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc.
· Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän.

-38-
arttool.vn
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp
.......................................................................................................................................................................
p ct
Ho ³
0,75 R k btb
Trong ñoù :
Pct : Löïc choïc thuûng, ñöôïc laáy sau khi moùng coù ñaùy ñaøi vuoâng chòu taûi trung taâm thì Pct laáy baèng toång
phaûn löïc cuûa caùc coïc naèm ngoaøi phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Khi moùng ñaøi coïc chöõ nhaät hay moùng
chòu taûi leäch taâm thì Pct laø toång phaûn löïc caùc ñaàu coïc naèm ngoaøi ñaùy thaùp choïc thuûng ôû phía coù löïc P max.
Rk : cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng
Ñoä saâu ñaøi coïc phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa chaát, chuû yeáu laø lôùp ñaát ñaët moùng.

198. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu cuûa coïc ? Khi coù taûi ngang taùc duïng leân coïc giaûi quyeát nhö theá naøo ?
· Laáy toång chieàu daøi coïc tröø ñi phaàn coøn laïi cuûa coïc treân maët ñaát thì seõ bieát ñöôïc ñoä saâu cuûa coïc
· Khi coïc chòu taûi ngang caàn ngaøm cöùng coïc vaøo ñaøi. Luùc ñoù neáu caùc coïc khoâng ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì
chuyeån vò seõ vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình.

199. Taïi sao tính baûn saøn theo oâ baûn ñôn vaø theo baûn lieân tuïc laø nhö theá naøo ? Caùc tröôøng hôïp aùp duïng ?
· Tính theo oâ baûn ñôn : Aùp duïng cho caùc baûn khoâng ñeàu nhòp, cho pheùp chaát toaøn boä tónh taûi vaø hai hoaï t
taûi leân oâ baûn.
· Tính theo oâ baûn lieân tuïc : Aùp duïng cho caùc oâ baûn ñeàu nhòp nhoû, xeáp hoaït taûi theo daïng oâ côø.

200. Tính saøn theo sô ñoà ñaøn hoài vaø sô ñoà deûo coù gì khaùc nhau ?
· Sô ñoà ñaøn hoài khoâng cho pheùp nöùt, duøng keát quaû noäi löïc tính theo cô hoïc keát caáu (aùp duïng vôùi baûn saøn
chòu taûi rung ñoäng saøn, trong moâi tröôøng xaâm thöïc, caàn choáng thaám cao, saøn trong coâng trình ñaëc bieät)
· Sô ñoà bieán daïng deûo : Cho pheùp keå tôùi söï xuaát hieän khe nöùt (khôùp deûo) duøng tính coâng trình bình
thöôøng, trong moâi tröôøng bình thöôøng.
-39-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản