200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
283
lượt xem
140
download

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4

  1. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... + Neáu x ³ a 0 h0 : leäch taâm beù Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm lôùn x < a 0 h0 - Neáu x £ 2a’ Neáu x > 2a’ N (e - ho + 0,5 x) Ne' Fa = Fa’ = Fa = Fa’ = R' a (h0 - a ' ) Ra (h0 - a ' ) Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm beù x ³ a 0 h0 - Neáu h eo £ 0,2h0 Neáu h eo > 0,2h0 Tính laïi Tính laïi 0,5h - 1,4a 0 )h e0 x = 1,8(eogh - h e0 ) + a 0 h0 x = h - (1,8 + h0 Nhöng khoâng beù hôn a 0 h0 Neáu beù hôn a 0 h0 laáy x = a 0 h0 Ne - Rn bx(h0 - 0,5 x) Töø ñoù tính Fa = Fa’ = R' a(h0 - a' ) 156. Khi tính khung ñoái xöùng, coù theå taän duïng tính chaát ñoái xöùng ñeå giaûm khoái löôïng tính toaùn, coâng vieäc ñoù theå hieän nhö theá naøo ? · Khi khung coù nhieàu nhòp baèng nhau & taûi troïng gioáng nhau trong caùc nhòp thì coù theå ñoåi thaønh khung 3 nhòp ñeå tính, noäi löïc ôû caùc nhòp giöõa laáy gioáng nhau. 157. Taïi sao nhaø lieân keá khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp ? · Ñoái vôùi khung laép gheùp, vieäc taïo nuùt cöùng laø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi khung toaøn khoái · Neáu duøng bieän phaùp laép gheùp thì thôøi gian thi coâng nhanh, nhöng ñoä cöùng cuûa khung laép gheùp keùm hôn ñoä cöùng cuûa khung toaøn khoái, vieäc xöû lyù caùc moái noái raát toán coâng vaø phöùc taïp. Khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp khi thieát keá caùc nhaø lieân keá coù chieàu cao. 158. Taûi troïng gioù thì gaây ra moment vaäy trong khung choã naøo coù M min, Nmax, Qmin ? · Chaân coät gaàn truïc ñoái xöùng cuûa khung seõ coù giaù trò noäi löïc M min, Nmax, Qmin. 159. Trong TCXD moment do taûi troïng gioù gaây ra & moment do taûi troïng ñöùng gaây ra thì caùi naøo lôùn hôn ? · Moment do taûi troïng gioù gaây ra coù giaù trò lôùn hôn moment do taûi troïng ñöùng gaây ra (so vôùi maët moùng thì caùnh tay ñoøn cuûa moment do gioù gaây ra lôùn hôn ñoä leäch taâm cuûa taûi troïng ñöùng raát nhieàu). · Caùch khaùc : Tuyø thuoäc vaøo maët baèng vaø chieàu cao cuï theå, thoâng thöôøng nhaø cao > 10 taàng thì moment do taûi taûi troïng gioù nhoû hôn. Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính cuï theå. 160. Lieân keát giöõa moùng vaø keát caáu beân treân laø gì ? Lieân keát taïi ñaâu ? · Moùng lieân keát vôùi keát caáu beân treân (coät) thöïc chaát laø ngaøm xoay laø vì moùng vaãn bò luùn nhöng khoâng bieán hình trong khoâng gian. · Lieân keát taïi maët treân moùng. 161. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? Khi naøo duøng lieân keát khôùp trong khi tính toaùn ? · taïi vò trí coù ñoä luùn lôùn so vôùi toaøn boä coâng trình, neáu duøng lieân keát cöùng seõ phaùt sinh öùng suaát phaù hoaïi do ñoù phaûi duøng lieân keát khôùp. 162. Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng ? · Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng laø lieân keát ngaøm (hvaùch/hb >3) 163. Caùc loaïi lieân keát nuùt khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ? · Nuùt khung coù theå laø lieân keát ngaøm cöùng (nuùt cöùng) cuõng coù theå laø lieân keát khôùp (goái ñôõ vì keøo) . -31-
  2. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 164. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? · Vì tính vôùi beå ñaøi, lieân keát xung quanh ôû phaàn giöõa vaø caùc phaàn goùc cuûa thaønh hoà khaùc nhau. 165. Trình töï tính toaùn hoà nöôùc ? Noäi löïc trong hoà nöôùc tính theo sô ñoà naøo cho thaønh, ñaùy, daàm hoà nöôùc ? Naép ? · Beå troøn : Khi tính taét thaønh töøng nhaùt theo chieàu saâu cuûa beå, boû qua TLBT chæ chuù yù ñeán löïc xoâ ngang. Moãi vaønh khuyeân khi caét daøy 1 ¸ 2m. Döôùi aùp löïc nöôùc, vaønh khuyeân laøm vieäc nhö caáu kieän keùo ñuùng taâm. - Neáu beå troøn troân döôùi ñaát : Tính löïc vôùi tröôøng hôïp beå roãng khoâng chöùa nöôùc maø chòu aùp löïc ñaát chuû ñoäng. - Neáu beå troøn ñaët treân ñaát, xem nhö beå roãng : Caét töøng vaønh khuyeân ñeå khaûo saùt Þ thaønh beå laøm vieäc neùn ñuùng taâm. · Thaønh beå phaúng : BEÅ THAÁP BEÅ CAO BEÅ DAØI a a a £3 £3 >3 b b b b h h h h £2 >2
  3. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... Kieåm tra haøm löôïng theùp. · 166. Taïi sao theùp trong thaønh hoà nöôùc phaûi ñaët 2 lôùp ? · Khi tính thaønh hoà coù naép ñaäy, sô ñoà tính toaùn laø moät ñaàu ngaøm (ngaøm vaøo baûn ñaùy) & moät ñaàu khôùp, naép trong thaønh hoà coù hai giaù trò moment khaùc daáu nhau (ôû vò trí ngaøm vaø ôû nhòp) Þ Ñaët theùp hai lôùp ñeå chòu hai giaù trò moment ñoù. · Khi beå roãng Þ beå chòu aùp löïc gioù, maët ngoaøi thaønh beå chòu neùn, maët trong thaønh beå chòu keùo; khi beå ñaày nöôùc Þ maët ngoaøi thaønh beå chòu keùo, maët trong thaønh beå chòu neùn Þ ñaët theùp hai lôùp. 167. Hoà nöôùc duøng naép ñaäy coù caàn duøng daàm ñôõ naép hay khoâng ? · Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc lôùn Þ Naép ñoå toaøn khoái Þ Duøng daàm ñôõ naép. · Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc nhoû Þ Naép laép gheùp Þ khoâng caàn duøng daàm ñôõ naép. 168. Daàm ñaùy beå ñöôïc tính theo sô ñoà naøo ? · Daàm ñaùy hoà nöôùc ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài (khoâng cho pheùp nöùt) 169. Taïi sao phaûi ñaët hoà nöôùc caùch maët saøn maùi ³ 60cm ? · Nhaèm muïc ñích söûa chöõa. 170. Taïi sao phaûi môû naép hoà taïi goùc ? · Nhaèm tieän cho vieäc söûa chöõa. · Traùnh hieän töôïng taäp trung öùng suaát. ÖÙng suaát ôû giöõa naép hoà lôùn Þ Khoâng neân môû naép thaêm giöõa naép hoà nöôùc. ÖÙng suaát ôû goùc naép hoà nhoû, ôû ñaây coøn coù daàm naép, coät Þ Neân môû naép thaêm ôû ñaây. 171. Caùch tính caàu thang xoaén ? Baäc ñuùc rieâng hay laøm vaùn khuoân ? · Daàm thang : Tính nhö caáu kieän chòu uoán xoaén ñoàng thôøi. · Baäc thang : Tính nhö daàm consol · Khi thi coâng : Baäc thang ñöôïc ñuùc rieâng nhö caàu thang xöông caù. 172. Phöông phaùp tính caàu thang ? · Tính theo sô ñoà daàm ñôn (hai ñaàu ngaøm hay hai ñaàu khôùp), Tính theo sô ñoà naøo thì ñaët theùp theo sô ñoà ñaáy 173. Trong caàu thang taïi sao ñaët theùp muõ ? Caùch thi coâng ? · Ñaët theùp muõ laø ñeå chòu moment aâm vì goái töïa trong caàu thang laø goái baùn ngaøm. Khi tính toaùn ñeå ñôn giaûn, xem noù nhö goái ñôn. · Vaùch cöùng ñöôïc boá trí trong coâng trình ñeå chòu taûi troïng ngang, choáng xoaén. 174. So saùnh khung vaø vaùch cöùng ? · Heä keát caáu khung : Coù khaû naêng taïo ra caùc khoâng gian lôùn, linh hoaït thích hôïp cho caùc coâng trình coâng coäng. Heä keát caáu khung coù sô ñoà laøm vieäc roõ raøng, nhöng laïi coù nhöôïc ñieåm laø keùm hieäu quaû khi chieàu cao coâng trình lôùn. Trong thöïc teá keát caáu khung BTCT ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao ñeán 20 taàng ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng ñaát £ 7, 15 taàng ñoái vôùi nhaø trong vuøng coù chaán ñoäng ñoäng ñaát caáp 8 vaø 10 taàng ñoái vôùi ñoäng ñaát caáp 9 · Heä keát caáu vaùch cöùng : Coù theå ñöôïc boá trí thaønh heä thoáng theo 1 phöông, 2 phöông hoaëc lieân keát laïi thaønh caùc heä khoâng gian lôùn goïi laø loõi cöùng. Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa loaïi keát caáu naøy laø khaû naêng chòu löïc ngang toát neân thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao treân 20 taàng. Tuy nhieân ñoä cöùng theo phöông ngang cuûa caùc vaùch cöùng toû ra laø hieäu quaû ôû nhöõng ñoä cao nhaát ñònh, khi chieàu cao coâng trình lôùn thì baûn thaân vaùch cöùng phaûi coù kích thöôùc ñuû lôùn, maø ñieàu ñoù thì khoù coù theå thöïc hieän ñöôïc. Ngoaøi ra, heä thoáng vaùch cöùng trong coâng trình laø söï caûn trôû ñeå taïo khoâng gian roäng. Trong thöïc teá loaïi keát caáu vaùch cöùng thöôøng ñöôïc söû duïng hieäu quaû cho caùc coâng trình nhaø ôû, khaùch saïn coù ñoä cao khoâng -33-
  4. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... quaù 4 taàng ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng ñaát £ 7. Ñoä cao giôùi haïn bò giaûm ñi neáu caáp phoøng choáng ñoäng ñaát cuaû nhaø cao hôn. 175. Caùch tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm khi tính ? Taïi sao choïn phöông phaùp Khanzi ? Quan nieäm khi tính vaùch cöùng : · Caùc baûn saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù, caùc caáu kieän thaúng ñöùng chòu taûi (töôøng hoaëc loõi) ngaøm vaøo moät moùng cöùng vaø ñoä cöùng khoâng ñoåi theo chieàu cao nhaø. · Ñeå cho caùc vaùch cöùng coù bieán daïng ñoàng ñieäu, ta cuõng giaû thuyeát raèng löïc caét khoâng gaây ra bieán daïng tröôït trong caùc coät töôøng. Beà daøy cuûa vaùch cöùng khoâng ñoåi hoaëc thay ñoåi cuøng moät quy luaät treân chieàu cao coâng trình. · Taám cöùng cuûa coâng trình laø ñieåm maø hôïp löïc cuûa taûi troïng ngang ñi qua ñoù chæ gaây cho coâng trình caùc chuyeån vò thaúng coøn chuyeån vò xoay baèng 0. · Vaùch cöùng khoâng coù bieán daïng tröôït boû qua ñoä cöùng choáng xoaén thuaàn tuyù 176. Aûnh höôûng cuûa gioù ñeán vaùch cöùng ? Nhaø coù vaùch cöùng coù caàn ñeán lanh toâ cöûa khoâng ? · Vaùch cöùng chòu ñöôïc taûi troïng gioù, aùp löïc gioù coù aûnh höôûng ñeán kích thöôùc vaùch cöùng. · Neáu vaùch coù loã môû nhoû (e £ 50cm) phaûi ñaët taêng cöôøng ít nhaát 2 F 12 ôû moãi bieân & moãi goùc loã môû; Neáu vaùch coù loã môû lôùn neân choïn giaûi phaùp taêng chieàu daøy thaønh vaùch quanh loã & caáu taïo thaønh vaùch döôùi daïng daàm bao. Ñoái vôùi caùc vaùch coù loã khi thieát keá phaûi caáu taïo theâm theùp ôû khu vöïc bieân cuûa caùc coät, vaùch cöùng cuõng nhö cho caùc daàm lanh toâ. 177. Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (vaùch cöùng chòu löïc), khi caû khung vaø vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (caû heä cuøng chòu löïc). Taïi sao boá trí vaùch cöùng ôû choã naøy maø khoâng boá trí ôû choã khaùc ? · Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang, phaûi boá trí ít nhaát 3 vaùch cöùng trong moät ñôn nguyeân. Truïc cuûa 3 vaùch cöùng khoâng ñöôïc gaëp nhau taïi moät ñieåm. · Neân boá trí sao cho taâm vaùch cöùng truøng vôùi taâm khoái löôïng cuûa noù. Trong tröôøng hôïp chæ ñoái xöùng veà ñoä cöùng maø khoâng ñoái xöùng veà kích thöôùc hình hoïc thì khi vaät lieäu laøm vieäc ôû giai ñoaïn deûo döôùi taùc duïng lôùn nhö ñoäng ñaát vaãn coù theå daãn tôùi söï thay ñoåi ñoä cöùng. Ñieàu naøy seõ gaây ra bieán daïng vaø chuyeån vò khaùc nhau trong caùc vaùch cöùng khaùc nhau. Heä quaû laø söï ñoái xöùng veà ñoä cöùng bò phaù vôõ vaø phaùt sinh ra caùc taùc ñoäng xoaén raát nguy hieåm ñoái vôùi coâng trình. · Khoâng neân choïn khoaûng caùch giöõa caùc vaùch cöùng töø vaùch ñeán bieân quaù lôùn. Neáu giôùi haïn cuûa taàng chòu neùn tìm ñöôïc keát thuùc trong lôùp ñaát coù modul bieán daïng E < 50 kg/ cm2 thì · giôùi haïn neàn caàn laáy ñeán ñoä saâu maø taïi ñoù s gl = 0,1 bt . s Caáu taïo moùng beø gioáng nhö caáu taïo saøn. Do aùp löïc cuûa ñaát döôùi ñaùy moùng khaù lôùn (so vôùi taûi troïng treân · saøn nhaø), coù theå ñaït töø 10 T/m2 ñeán 30 T/m2 neân keát caáu moùng beø raát naëng chieàu daøy baûn moùng coù theå laáy sô boä khoaûng 1/6 ñeán 1/10 nhòp cuûa baûn, chieàu cao söôøn baèng khoaûng 1/6 ñeán 1/8 khoaûng caùch 2 coät caïnh nhau. Khi khoaûng caùch caùc coïc lôùn hôn 6d thì aûnh höôûng laãn nhau giöõa caùc coïc coù theå boû qua (coïc chòu taûi · rieâng leû) Neáu khoaûng caùch caùc coïc < 3d thì hieäu öùng nhoùm xuaát hieän. Do ñoù khoaûng caùch trong 1 moùng coïc thoâng thöôøng coù theå ñöôïc boá trí töø 3d ñeán 6d. Coïc caàn phaûi ngaøm cöùng vaøo ñaøi trong nhöõng tröôøng hôïp sau : · Thaân coïc naèm trong lôùp ñaát yeáu (caùt xoáp, ñaát seùt deûo, ñaát seùt deûo chaûy, buøn, than buøn…) - Taïi vò trí tieáp xuùc löïc neùn truyeàn leân coïc vôùi ñoä leäch taâm vöôït ra ngoaøi phaïm vi nhaân cuûa tieát dieän coïc. - Coïc chòu taûi troïng ngang. Luùc ñoù neáu caùc coïc khoâng ñöôïc ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì chuyeån vò seõ vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình. - Moùng chòu taûi troïng ñoäng. -34-
  5. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - Moùng chòu löïc nhoå. - Trong moùng coù coïc xieân, coïc maïng. Vieäc tính toaùn moùng coïc ñaøi thaáp döïa vaøo caùc giaû thuyeát · - Taûi troïng ngang hoaøn toaøn do caùc lôùp ñaát töø ñaùy ñaøi trôû leân tieáp nhaän. - Söùc chòu taûi cuûa coïc trong moùng coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö ñoái vôùi coïc ñôn ñöùng rieâng reõ, khoâng keå ñeán aûnh höôûng cuûa nhoùm coïc. - Taûi troïng coâng trình qua ñaøi coïc chæ truyeàn leân coïc chöù khoâng tröïc tieáp leân phaàn ñaát naèm giöõa caùc coïc taïi maët ñaát tieáp giaùp vôùi ñaøi coïc. - Khi kieåm tra cöôøng ñoä cuûa neàn ñaát vaø khi xaùc ñònh ñoä luùn cuûa moùng coïc thì ngöôøi ta coi moùng coïc nhö moät khoái moùng quy öôùc bao goàm coïc, ñaøi coïc & phaàn ñaát naèm giöõa caùc coïc. - Vì vieäc tính toaùn moùng khoái quy öôùc gioáng moùng noâng treân neàn thieân nhieân (boû qua ma saùt ôû maët beân moùng) cho neân giaù trò moment cuûa taûi troïng ngoaøi taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc ñöôïc laáy giaûm ñi moät caùch gaàn ñuùng baèng trò soá moment cuûa taûi troïng ngoaøi so vôùi cao trình ñaùy ñaøi. - Ñaøi coïc xem nhö tuyeät ñoái cöùng. - Boá trí theùp ñeàu trong coïc vì khi caåu laép coù moment aâm vaø khi moment döông xuaát hieän ñoàng thôøi Þ chòu ñöôïc caû hai phöông. - ÔÛ ñaàu coïc coát ñai daày hôn vì taêng cöôøng khaû naêng chòu löïc xung kích khi eùp, ñoùng. 178. Ñaát yeáu laø gì ? · Neàn ñaát yeáu goàm caùc taàng ñaát yeáu coù khaû naêng chòu löïc keùm naèm ôû beân döôùi moùng coâng trình vaø chòu taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình truyeàn xuoáng · Caùc ñaëc ñieåm cuûa neàn ñaát yeáu : - Caùc ñaëc tröng vaät lyù : g < 1,7 g/cm2 e0 ³ 1 W ³ 40% G ³ 0,8 IL > 1 - Caùc ñaëc tröng cô hoïc : E0 £ 50 kg/cm2 j £ 10 0 CII £ 0,15 kg/cm2 SII < 0,35 kg/cm2 qc < 1 kg/cm2 N
  6. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... Ñoái vôùi phaàn lôùn coâng trình daân duïng, nhaát laø nhaø ôû, nhaø daân duïng & nhaø coâng nghieäp, trong ñieàu kieän · ñòa chaát coâng trình bình thöôøng thì bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn coù trò soá lôùn hôn caû vaø coù yù nghóa quyeát ñònh. Bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn laø do moùng vaø coâng trình luùn xuoáng. Khi tính toaùn moùng ta giaû thieát laø cho tôùi luùc xuaát hieän traïng thaùi giôùi haïn thì kích thöôùc hình hoïc cuûa · moùng bieán ñoåi khoâng nhieàu. ÔÛ ñaây ta hieåu laø tôùi traïng thaùi giôùi haïn, phaûn löïc neàn vaãn phaân boá theo quy luaät nhö luùc ban ñaàu. 182. Ñònh nghóa moùng cöùng, moùng meàm, moùng meàm höõu haïn ? Khi naøo tính moùng cöùng, moùng meàm ? Quy öôùc moùng cöùng, moùng meàm nhö theá naøo ? · Moùng cöùng : Ñaëc ñieåm cuûa loaïi moùng naøy laø bieán daïng cuûa baûn thaân noù raát nhoû so vôùi bieán daïng cuûa neàn. Khi chòu taûi troïng, döôùi ñeá moùng coù söï phaân boá laïi aùp löïc. Ñeå tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn, coù theå xem aùp löïc phaân boá döôùi ñeá moùng tuaân theo quy luaät ñöôøng thaúng vaø khi ñoù coù theå öùng duïng caùc bieåu thöùc trong söùc beàn vaät lieäu ñeå xaùc ñònh aùp löïc taïi moät ñieåm baát kyø döôùi ñeá moùng. · Moùng meàm : Laø loaïi moùng coù khaû naêng bieán daïng hoaøn toaøn cuøng caáp vôùi khaû naêng bieán daïng cuûa ñaát neàn. Aùp löïc döôùi ñeá moùng luùc naøy phaân boá hoaøn toaøn gioáng nhö taûi troïng taùc duïng treân moùng, nghóa laø trò soá aùp löïc döôùi ñeá moùng treân maët ñaát neàn taïi moãi ñieåm trong phaïm vi dieän chòu taûi ñeàu baèng cöôøng ñoä cuûa taûi troïng taïi ñieåm ñoù. · Moùng cöùng höõu haïn laø loaïi moùng trung gian giöõa moùng cöùng vaø moùng meàm. - Khaû naêng bieán daïng cuûa caùc loaïi moùng naøy tuy beù nhöng khoâng phaûi voâ cuøng beù so vôùi khaû naêng bieán daïng cuûa ñaát neàn. Khi chòu taûi troïng, döôùi ñeá moùng cuûa caùc loaïi moùng naøy cuõng coù hieän töôïng phaân boá laïi aùp löïc nhöng theo quy luaät khaùc, khoâng gioáng nhö caùc loaïi moùng cöùng. Tính toaùn caùc loaïi moùng naøy treân neàn ñaát ñöôïc xem nhö tính toaùn caùc keát caáu ñaët treân neàn ñaøn hoài. El 3 Quy öôùc : Döïa vaøo chæ soá ñoä cöùng (M.I Gorbunov Poxadov) i = 10 · E0 h 3 Trong ñoù : E0 : Modul bieán daïng cuûa ñaát E : Modul ñaøn hoài cuûa moùng l: 1 chieàu daøi moùng 2 h : Chieàu daøy moùng Khi i < 1 : moùng cöùng - Khi 1 £ i £ 10 : moùng cöùng höõu haïn - Khi i > 10 : moùng meàm - 183. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát vaø treân neàn ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? · Ñoái vôùi neàn laø ñaát yeáu, ñoä aåm cao thöôøng gaëp ôû ñoàng baèng hay trung du thì duøng moâ hình neàn ñaøn hoài (Moâ hình Winkler) khi tính moùng baêng, khi gaëp ñaát cöùng hay ñaù thì coù theå duøng moâ hình baùn khoâng gian ñaøn hoài. · Khi thieát keá moùng coïc, neáu gaëp neàn laø ñaát thì tính theo baøi toaùn coïc ma saùt, neáu gaëp neàn ñaù thì tính theo baøi toaùn coïc choáng. · Söùc chòu taûi : - Tröôøng hôïp neàn ñaù : Ñöôïc tính theo bieåu thöùc sau, khoâng phuï thuoäc chieàu saâu ñaët moùng F = Rnbtdltd Trong ñoù : Rn : Cöôøng ñoä neùn töùc thôøi cuûa maãu ñaù ôû traïng thaùi baõo hoaø nöôùc. btd, ltd : Chieàu roäng vaø chieàu daøi tính ñoåi btd = b – 2eb ltd = l – e1 eb, e1 : Ñoä leäch taâm cuûa ñieåm ñaët hôïp löïc höôùng theo chieàu roäng vaø chieàu daøi moùng - Tröôøng hôïp neàn ñaát ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû lyù thuyeát caân baèng giôùi haïn cuûa moâi tröôøng ñaát, theo phöông phaùp giaûi tích hoaëc phöông phaùp ñoà giaûi – giaûi tích 184. Trong tröôøng hôïp naøo tính phaûn löïc neàn laø phaân boá ñeàu ? -36-
  7. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... Ñoái vôùi keát caáu ñaët treân neàn ñaát thì taûi troïng taùc duïng leân moùng chính laø phaûn löïc neàn. Thöïc ra quy luaät · phaân boá phaûn löïc neàn heát söùc phöùc taïp ta chaáp nhaän giaû thieát xem laø moùng cöùng, xem neàn ñöôïc moâ taû baèng moâ hình Winkler. Vôùi giaû thuyeát ñaáy thì phaûn löïc neàn hoaëc laø phaân boá ñeàu (khi taûi troïng ñoái xöùng, taûi troïng taùc duïng ñuùng taâm) hoaëc phaân boá baäc nhaát (taûi troïng taùc duïng leäch taâm). Hôn nöõa khi tính toaùn moùng ta giaû thuyeát laø cho tôùi luùc xuaát hieän traïng thaùi giôùi haïn thì kích thöôùc hình hoïc cuûa moùng khoâng bieán ñoåi nhieàu. ÔÛ ñaây ta hieåu laø tôùi traïng thaùi giôùi haïn, phaûn löïc neàn vaãn phaân boá theo quy luaät nhö luùc ban ñaàu. 185. Khi tính bieán daïng cuûa neàn, ngöôøi ta coù keå ñeán troïng löôïng baûn thaân moùng. Coøn khi tính theùp cho moùng, ngöôøi ta khoâng tính troïng löôïng baûn thaân moùng keå caû troïng löôïng lôùp ñaát phía treân. Taïi sao ? · Taát caû caùc taûi troïng thaúng ñöùng truyeàn töø treân xuoáng (keå caû troïng löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát ñaép beân treân moùng) ñeàu do ñaát neàn chòu. · Moùng chòu phaûn löïc ñaát neàn töø döôùi leân, ñaùy moùng chòu keùo theo caû hai phöông Þ khoâng keå troïng löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát ñaép beân treân moùng vaøo vieäc xaùc ñònh coát theùp moùng. 186. Phaân bieät khe nhieät ñoä, khe luùn ? Khoaûng caùch theo quy phaïm ? · Khe nhieät ñoä chia keát caáu thaønh töøng phaân ñoaïn caét rôøi nhau töø maùi ñeán maët moùng. Khe luùn caét ngoâi nhaø thaønh töøng khoái rieâng bieät töø moùng ñeán maùi. · Khoaûng caùch khe luùn theo quy phaïm 2 ¸ 3 cm gioáng khe nhieät ñoä. 187. Giaûi thích vì sao khoâng duøng khe luùn maø duøng khe nhieät ñoä ? · Khi duøng khe luùn seõ gaây ra moät soá khoù khaên nhö : - Taêng soá töôøng ngang - Coâng trình seõ luùn khoâng ñeàu gaây maát veû myõ quan cho coâng trình - Gaây khoù khaên cho vieäc laép ñaët heä thoáng ñöôøng oáng. - Giaûi quyeát phaàn moùng khoù khaên · Khe luùn chæ duøng trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát nhö : - Khi ñaát neàn laø loaïi coù tính neùn luùn lôùn. - Tính bieán daïng cuûa neàn thay ñoåi nhieàu trong maët baèng. - Khi coâng trình coù hình daïng phöùc taïp trong maët baèng, khi nhaø coù chieàu cao thay ñoåi nhieàu. - Khi nhaø daøi vaø coù khaû naêng xaûy ra söï luùn khoâng ñeàu. 188. Caùc yeáu toá ñeå löïa choïn phöông aùn moùng hôïp lyù ? · Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi ñaûm baûo ñaày ñuû thoaû maõn caùc yeâu caàu veà maët kyõ thuaät töùc laø phaûi thoaû maõn ñaày ñuû caùc ñieàu kieän tính toaùn neàn theo traïng thaùi giôùi haïn (Theo traïng thaùi giôùi haïn I, II) . · Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi mang tính chaát khaû thi, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän trang thieát bò thi coâng hieän coù cuûa ñòa phöông hoaëc ôû nôi khaùc trong phaïm vi laõnh thoå nöôùc ta cuõng coù tröôøng hôïp phaûi nhaäp thieát bò thi coâng nöôùc ngoaøi neáu thaáy caàn thieát, nhöng caàn caân nhaéc kyõ caùc yeáu toá khaùc moät caùch toaøn dieän. · Phöông aùn moùng phaûi thoaû maõn caùc chæ tieâu kinh teá maø nhaø nöôùc quy ñònh. 189. Tính khung ngang nhöng laøm moùng theo phöông doïc ñöôïc khoâng ? · Caáu taïo moùng sao cho coù lôïi veà khaû naêng chòu löïc, khi tính toaùn khung ngang Þ coù moment trong maët phaúng khung. Khi tính toaùn neàn moùng coù keå ñeán moment trong maët phaúng khung. Do ñoù khoâng neân laøm moùng theo phöông doïc khi tính khung theo phöông ngang “Khung coù ñoä cöùng nhoû thì nguy hieåm hôn khung coù ñoä cöùng lôùn vì vaäy khung ngang nguy hieåm hôn khung doïc”. 190. Caùch choïn toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng ? · Neàn moùng ñöôïc tính toaùn theo toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát coù theå xaûy ra trong quaù trình thi coâng hoaëc trong thôøi gian thi coâng coâng trình. · Trong caùc toå hôïp taûi troïng, choïn ra toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng (öu tieân löïc doïc) löu yù tính moùng treân cuøng moät toå hôïp taûi troïng. -37-
  8. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 191. Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá khoâng ? · Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá. 192. Tröôùc khi gia cöôøng cho moùng, taùc giaû coù nghó ñeán gia cöôøng neàn khoâng ? Giöõa gia cöôøng moùng vaø gia cöôøng neàn caùi naøo öu vieät hôn ? · Gia cöôøng neàn : Duøng hoaù chaát bôm phun ñeå laáp ñaày caùc khe hôû & loã roãng trong ñaát. Ñaây laø giaûi phaùp nhaèm taêng söùc chòu taûi cuûa ñaát neàn, ñöôïc aùp duïng trong gia cöôøng neàn moùng. · Gia cöôøng moùng : Coâng taùc gia cöôøng moùng raát phöùc taïp vaø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi vieäc xaây döïng neàn moùng cho 1 coâng trình môùi. Khi söûa chöõa moùng moät coâng trình hö hoûng do nghieâng luùn, ñieàu quan troïng haøng ñaàu laø phaûi xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân hö hoûng & hôn nöõa caàn phaûi bieát raèng lieäu coâng trình coù ñaûm baûo oån ñònh chæ gia cöôøng moùng hay coøn phaûi gia cöôøng caû keát caáu beân treân. · Khi gia cöôøng neàn moùng, muïc ñích laø laøm cho neàn moùng coâng trình ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Tröôùc khi gia cöôøng moùng, taùc giaû neân nghó ñeán giaûi phaùp gia cöôøng neàn vì trong moät soá tröôøng hôïp khoâng theå môû roäng hay ñaøo loä moùng thì giaûi phaùp gia cöôøng neàn toû ra hieäu quaû. 193. Beâ toâng loùt coù tham gia chòu taûi troïng coâng trình khoâng ? Neáu coù thì nhö theá naøo ? · Beâ toâng loùt khoâng tham gia chòu löïc, noù chæ laøm phaúng ñaùy moùng, giöõ nöôùc xi maêng khi ñoå beâ toâng moùng. · Neáu beâ toâng loùt tham gia chòu löïc thì maùc beâ toâng phaûi cao, phaûi coù ñoä ñaëc chaéc. 194. Choïn tieát dieän coïc döïa treân nhöõng cô sôû naøo ? Taïi sao ? Taïi sao choïn tieát dieän coïc eùp laø hình vuoâng maø khoâng laø hình tam giaùc, öu nhöôïc ñieåm ? · Tieát dieän coïc ñöôïc choïn döïa treân ñieàu kieän ñaát neàn Pñn · Vì maët tieáp xuùc giöõa ñaát vaø coïc coù aûnh höôûng ñeán söùc chòu taûi cuûa coïc · Nhaän xeùt : Coïc tieát dieän vuoâng deã ñuùc, deã laép vaøo giaù eùp, coïc tieát dieän tam giaùc thì ngöôïc laïi. Xeùt cuøng moät dieän tích thì coïc tieát dieän vuoâng coù chu vi coïc beù hôn coïc tieát dieän tam giaùc. 195. Neáu coïc naèm quaù xa hay quaù gaàn meùp ñaøi thì vaán ñeà gì xaûy ra ? · Tính luùn trong moùng coïc döïa vaøo kích thöôùc moùng khoái quy öôùc, neáu coïc quaù xa meùp ñaøi Þ kích thöôùc moùng khoái quy öôùc giaûm Þ aùp löïc döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc taêng Þ ñoä luùn taêng : khi coïc boá trí xa meùp ñaøi. 196. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp coïc choân vaøo moùng ? Khoaûng caùch töø ñaàu coïc ñeán ñaùy moùng (theo quy phaïm) ? · Coïc ñöôïc coi laø lieân keát cöùng vôùi ñaøi khi ñaàu coïc ngaøm vaøo ñaøi 1 khoaûng baèng chieàu daøi neo coát theùp hoaëc ngaøm coát theùp hoaëc ngaøm coát theùp vaøo ñaøi baèng 40 F ñoái vôùi coát theùp trôn vaø 20 F ñoái vôùi coát theùp gôø. · Ñeå taïo lieân keát cöùng ngöôøi ta ñaäp vôõ beâ toâng ñaàu coïc cho chìa coát theùp ra, sau ñoù ngaøm phaàn ñaàu coïc chöa ñöôïc phaù beâ toâng vaøo ñaøi moät khoaûng baèng 15 – 20 cm vaø cho coát theùp ñaàu coïc cuõng ngaøm vaøo ñaøi · Coïc coù theå ñöôïc lieân keát vôùi ñaøi döôùi daïng khôùp hoaëc ngaøm - Trong tröôøng hôïp lieân keát khôùp, coïc ñöôïc caém vaøo ñaøi vôùi chieàu saâu (5 – 10cm), khoâng baét buoäc phaûi keùo daøi coát theùp coïc vaø ñaøi. - Trong tröôøng hôïp lieân keát ngaøm, thì chieàu daøi ngaøm coïc hoaëc coát theùp coïc keùo daøi trong ñaøi coïc laáy theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån thieát keá keát caáu BTCT. - Khi coïc lieân keát ngaøm vôùi ñaøi, caàn keå ñeán giaù trò moment phaùt sinh taïi lieân keát. 197. Sô ñoà tính theùp trong ñaøi coïc ? Xaùc ñònh chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ? · Tính theùp theo hai phöông. Khi tính toaùn coát theùp trong ñaøi ngöôøi ta quan nieäm ñaøi coïc nhö nhöõng daàm consol ngaøm vaøo caùc tieát dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc. · Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän. -38-
  9. arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... p ct Ho ³ 0,75 R k btb Trong ñoù : Pct : Löïc choïc thuûng, ñöôïc laáy sau khi moùng coù ñaùy ñaøi vuoâng chòu taûi trung taâm thì Pct laáy baèng toång phaûn löïc cuûa caùc coïc naèm ngoaøi phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Khi moùng ñaøi coïc chöõ nhaät hay moùng chòu taûi leäch taâm thì Pct laø toång phaûn löïc caùc ñaàu coïc naèm ngoaøi ñaùy thaùp choïc thuûng ôû phía coù löïc P max. Rk : cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng Ñoä saâu ñaøi coïc phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa chaát, chuû yeáu laø lôùp ñaát ñaët moùng. 198. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu cuûa coïc ? Khi coù taûi ngang taùc duïng leân coïc giaûi quyeát nhö theá naøo ? · Laáy toång chieàu daøi coïc tröø ñi phaàn coøn laïi cuûa coïc treân maët ñaát thì seõ bieát ñöôïc ñoä saâu cuûa coïc · Khi coïc chòu taûi ngang caàn ngaøm cöùng coïc vaøo ñaøi. Luùc ñoù neáu caùc coïc khoâng ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì chuyeån vò seõ vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình. 199. Taïi sao tính baûn saøn theo oâ baûn ñôn vaø theo baûn lieân tuïc laø nhö theá naøo ? Caùc tröôøng hôïp aùp duïng ? · Tính theo oâ baûn ñôn : Aùp duïng cho caùc baûn khoâng ñeàu nhòp, cho pheùp chaát toaøn boä tónh taûi vaø hai hoaï t taûi leân oâ baûn. · Tính theo oâ baûn lieân tuïc : Aùp duïng cho caùc oâ baûn ñeàu nhòp nhoû, xeáp hoaït taûi theo daïng oâ côø. 200. Tính saøn theo sô ñoà ñaøn hoài vaø sô ñoà deûo coù gì khaùc nhau ? · Sô ñoà ñaøn hoài khoâng cho pheùp nöùt, duøng keát quaû noäi löïc tính theo cô hoïc keát caáu (aùp duïng vôùi baûn saøn chòu taûi rung ñoäng saøn, trong moâi tröôøng xaâm thöïc, caàn choáng thaám cao, saøn trong coâng trình ñaëc bieät) · Sô ñoà bieán daïng deûo : Cho pheùp keå tôùi söï xuaát hieän khe nöùt (khôùp deûo) duøng tính coâng trình bình thöôøng, trong moâi tröôøng bình thöôøng. -39-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản