200 Câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa mác lê nin

Chia sẻ: cobethoitrang

Những Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mac-Lenin giúp bạn ôn thi thật hiệu quả. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững kiền thức tổng quát, đáp ứng được các câu hỏi trắc nghiệm về môn học chủ nghĩa mac lenin một cách cở bản.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 200 Câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa mác lê nin

200 CÂU TRẮC NGHIỆM
NHỮNG NGUYÊN LÝ
CHỦ NGHĨA MAC-
LENIN
CÂU H I TR C NGHI M NH NG NLCB C A CN MÁC LÊNIN

1. Theo quan đi m tri t h c mácxít, tri t h c ra đ i trong đi u ki n nào?

A) Xã h i phân chia thành giai c p.

B) Khi xu t hi n t ng l p trí th c bi t ng c nhiên, hoài nghi, h t h ng.

C) Tư duy c a con ngư i đ t trình đ khái quát cao và xu t hi n t ng l p trí th c.

D) Khi con ngư i bi t ng c nhiên, hoài nghi, h t h ng.

2. Tri t h c Mác ra đ i trong đi u ki n kinh t – xã h i nào?

A) Phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa đã tr thành phương th c s n xu t th ng tr .

B) Phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa m i xu t hi n.

C) Ch nghĩa tư b n đã tr thành ch nghĩa đ qu c.

D) A), B), C) đ u đúng.

3. Nh ng phát minh c a khoa h c t nhiên n a đ u th k 19 đã đem l i cơ s khoa h c cho s phát tri n (SPT) đi u
gì?

A) SPT phương pháp siêu hình và ch nghĩa cơ gi i lên m t trình đ m i.

B) SPT phép bi n ch ng t t phát chuy n thành t giác.

C) SPT phép bi n ch ng duy tâm thành ch nghĩa tư bi n, th n bí.

D) SPT tư duy bi n ch ng, giúp nó thoát kh i tính t phát và c i b l p v th n bí duy tâm.

4. Th c ch t bư c chuy n cách m ng trong tri t h c do C.Mác và Ph.Ăngghen th c hi n là gì?

A) Th ng nh t phép bi n ch ng và th gi i quan duy v t trong m t h th ng tri t h c.

B) Xây d ng đư c ch nghĩa duy v t l ch s .

C) Xác đ nh đư c đ i tư ng tri t h c và khoa h c t nhiên, t b quan ni m sai l m coi tri t h c là khoa h c c a m i khoa h c.

D) A), B), C) đ u đúng.

5. B sung đ đư c m t câu đúng: “Tri t h c Mác – Lênin là khoa h c . . .”.

A) nghiên c u m i hi n tư ng, quá trình x y ra trong t nhiên, xã h i và tư duy con ngư i.

B) nghiên c u quy lu t chung nh t c a th gi i.

C) c a m i khoa h c.

D) nghiên c u m i quy lu t trong th gi i.
6. Đ i tư ng c a tri t h c là gì?

A) Th gi i trong tính ch nh th .

B) Nh ng quy lu t c a t nhiên, xã h i và tư duy con ngư i.

C) Nh ng hi n tư ng x y ra trong t nhiên, xã h i và tư duy.

D) C B) và C).

7. Ngày nay, tri t h c có còn đư c coi là “khoa h c c a các khoa h c”không?

A) Ch có tri t h c duy v t bi n ch ng.

B) Tuỳ h th ng tri t h c c th .

C) Có.

D) Không.

8. Tri t h c mácxít có ch c năng (CN) gì?

A) CN ch đ o h at đ ng th c ti n.

B) CN hòan thi n lý trí và nâng cao ph m ch t đ o đ c cách m ng.

C) CN khoa h c c a các khoa h c.

D) CN th gi i quan và phương pháp lu n ph bi n.

9. Ch nghĩa nh nguyên trong l ch s tri t h c d a trên quan đi m (QĐ) nào?

A) QĐ coi v t ch t và ý th c là hai nguyên t xu t phát c a th gi i, đ c l p v i nhau.

B) QĐ cho r ng ý th c có trư c v t ch t và quy t đ nh v t ch t.

C) QĐ cho r ng con ngư i không có kh năng nh n th c đư c b n ch t th gi i.

D) QĐ cho r ng v t ch t có trư c ý th c và quy t đ nh ý th c

10. V n đ cơ b n c a tri t h c là gì?

A) V n đ m i quan h gi a Tr i và Đ t, ngư i và v t.

B) Van đ m i quan h gi a v t ch t và ý th c.

C) V n đ m i quan h gi a tri th c và tình c m.

D) A), B), C) đ u đúng.

11. Khi gi i quy t v n đ cơ b n c a tri t h c c n tr l i câu h i nào?

A) Ý th c và v t ch t, Tr i và Đ t có ngu n g c t đâu?
B) V t ch t hay ý th c cái nào có trư c, cái nào có sau, cái nào quy t đ nh cái nào? Con ngư i có kh năng nh n th c th
gi i đư c hay không?

C) B n ch t, con đư ng, cách th c, nhi mv , m c tiêu c a nh n th c là gì?

D) B n ch t c a t n t i, n n t ng c a cu c đ i là gì? Th nào là h nh phúc, t do?

12. Th c ch t c a phương pháp bi n ch ng là gì?

A) Coi s phát tri n ch là s thay đ i v s lư ng, do nh ng l c lư ng bên ngòai chi ph i.

B) Coi s phát tri n ch là s thay đ i ch t lư ng, x y ra m t cách gián đ an, do nh ng mâu thu n gây ra.

C) Coi s v t t n t i trong m i liên h v i nh ng s v t khác, trong s v n đ ng và bi n đ i c a chính nó.

D) A), B), C) đ u đúng.

13. Theo quan đi m tri t h c mácxít, thì tri t h c có nh ng ch c năng (CN) cơ b n nào?

A) CN giáo d c nh ng giá tr đ o đ c và th m m cho con ngư i.

B) CN th gi i quan và phương pháp lu n chung cho m i ho t đ ng nh n th c và th c ti n c a con ngư i.

C) CN t ch c tri th c khoa h c, thúc đ y s phát tri n khoa h c – công ngh .

D) Gi i thích hi n th c và thúc đ y qu n chúng làm cách m ng đ xóa b hi n th c.

14. Nh ng ti n đ khoa h c t nhiên c a s ra đ i tri t h c Mác là gì?

A) Thuy t tương đ i c a Anhxtanh, cơ h c lư ng t , di truy n h c Menđen.

B) Phát minh ra chu i xo n kép c a AND, thuy t V n l n, thuy t Nh t tâm Côpécníc.

C) H c thuy t ti n hóa c a Đácuyn, thuy t t bào, đ nh lu t b o tòan và chuy n hóa năng lư ng.

D) A), B), C) đ u đúng.

15. Thành t u vĩ đ i nh t c a cu c cách m ng trong tri t h c do Mác & Angghen th c hi n là gì?

A) Xây d ng phép bi n ch ng duy v t, ch m d t s th ng tr c a phép bi n ch ng duy tâm Hêghen.

B) Xây d ng ch nghĩa duy v t v l ch s , làm sáng rõ l ch s t n t i và phát tri n c a xã h i loài ngư i.

C) Phát hi n ra l ch s xã h i lòai ngư i là l ch s đ u tranh giai c p, và đ u tranh giai c p s d n đ n cách m ng vô s n nh m
xóa b xã h i có ngư i bóc l t ngư i.

D) Phát minh ra giá tr th ng dư, giúp hi u rõ th c ch t c a xã h i tư b n ch nghĩa.

16. V đ i tư ng, tri t h c (TH) khác khoa h c c th (KHCT) ch nào?

A) TH nghiên c u v con ngư i, còn KHCT ch nghiên c u t nhiên.

B) KHCT tìm hi u b n ch t c a th gi i, còn TH khám phá ra quy lu t c a th gi i.
C) KHCT ch nghiên c u m t m t c a th gi i, còn TH nghiên c u toàn b th gi i trong tính ch nh th c a nó.

D) KHCT khám phá ra m i quy lu t c a th gi i, còn TH khám phá ra m i c p đ b n ch t c a th gi i.

17. Lu n đi m c a Ăngghen cho r ng, m i khi khoa h c t nhiên có nh ng phát minh v ch th i đ i thì ch nghĩa duy
v t ph i thay đ i hình th c c a nó nói lên đi u gì?

A) Vai trò quan tr ng c a khoa h c t nhiên đ i v i s phát tri n c a ch nghĩa duy v t.

B) M i nhà khoa h c t nhiên đ u là nhà duy v t.

C) Tính ph thu c hoàn toàn c a ch nghĩa duy v t vào khoa h c t nhiên.

D) A), B), C) đ u đúng.

18. M i quan h gi a tri t h c duy v t bi n ch ng (THDVBC) và khoa h c t nhiên (KHTN) bi u hi n ch nào?

A) THDVBC là khoa h c c a m i ngành KHTN.

B) Phát minh c a KHTN là cơ s khoa h c c a các lu n đi m THDVBC, còn THDVBC là cơ s th gi i quan và phương
pháp lu n chung cho KHTN.

C) KHTN là cơ s duy nh t cho s hình thành THDVBC.

D) A), B), C) đ u đúng.

19. T i sao v n đ quan h gi a v t ch t và ý th c là v n đ cơ b n c a tri t h c?

A) Vì nó t n t i trong su t l ch s tri t h c; khi gi i quy t nó m i có th gi i quy t đư c các v n đ khác, đ ng th i cách gi i
quy t nó chi ph i cách gi i quy t các v n đ còn l i.

B) Vì nó đư c các nhà tri t h c đưa ra và th a nh n như v y.

C) Vì nó là v n đ đư c nhi u nhà tri t h c quan tâm khi tìm hi u th gi i.

D) Vì qua gi i quy t v n đ này s phân đ nh đư c ch nghĩa duy tâm và ch nghĩa duy v t.

20. Đi u nào sau đây trái v i tinh th n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng?

A) Th gi i v t ch t t n t i vĩnh vi n và vô t n, không do ai sinh ra.

B) Th gi i v t ch t bao g m nh ng b ph n riêng bi t nhau.

C) M i b ph n c a th gi i đ u liên h và chuy n hóa l n nhau.

D) Ch có m t th gi i duy nh t là th gi i v t ch t.

21. Trư ng phái nào coi s th ng nh t c a th gi i có cơ s trong c m giác c a con ngư i?

A) Duy tâm khách quan.

B) Duy tâm ch quan.
C) Duy v t bi n ch ng.

D) Duy v t siêu hình.

22. Ch nghĩa duy tâm tìm cơ s th ng nh t c a th gi i trong cái gì?

A) Tính v t ch t c a th gi i.

B) Ý th c và v t ch t.

C) L c lư ng siêu nhiên th n bí.

D) A), B), C) đ u sai.

23. B sung đ đư c m t nh n đ nh đúng: “Đi m gi ng nhau c a các quan ni m duy v t th i c đ i v v t ch t là đ ng
nh t v t ch t . . .”

A) nói chung v i nguyên t .

B) nói chung v i m t d ng c th , c m tính c a nó.

C) v i kh i lư ng c a nó.

D) v i cái vô h n, vô hình, phi c m tính.

24. H n ch l n nh t c a các quan ni m duy v t phương Tây th i c đ i là gì?

A) Tính t phát, ngây thơ.

B) Tính siêu hình.

C) Tính ch quan.

D) Tính tư bi n.

25. H n ch l n nh t c a các quan ni m duy v t phương Tây vào th k 17-18 là gì?

A) Tính t phát, ngây thơ.

B) Tính siêu hình.

C) Tính ch quan.

D) Tính ngu bi n.

26. Thành t u vĩ đ i nh t mà C.Mác mang l i cho nhân lo i là gì?

A) Ch nghĩa duy v t l ch s .

B) Lý lu n đ u tranh giai c p.

C) Quan đi m v th c ti n.
D) Lý lu n th ng dư.

27. Tri t h c duy tâm có đóng góp cho s phát tri n tư duy con ngư i hay không?

A) Có.

B) Ch có tri t h c c a Hêghen m i có đóng góp cho s phát tri n tư duy con ngư i.

C) Không.

D) Ch ng nh ng không đóng góp mà còn làm suy đ i tư duy nhân lo i.

28. Trư ng phái tri t h c nào cho r ng th gi i th ng nh t vì nó b t đ u t m t d ng v t ch t c th ?

A) Duy v t th i c đ i.

B) Duy v t bi n ch ng.

C) A), B) đ u đúng.

D) Không có tri t h c nào c ?

29. Quan ni m coi, “H a là ch d a c a phúc, phúc là ch n n p c a h a” th hi n tính ch t gì?

A) Duy tâm.

B) Bi n ch ng.

C) Duy v t.

D) Ng y bi n.

30. Th t xu t hi n các hình th c th gi i quan trong l ch s ?

A) Th n tho i - tôn giáo - tri t h c.

B) Th n tho i - tri t h c - tôn giáo.

C) Tôn giáo - th n tho i - tri t h c.

D) Tri t h c - th n tho i - tôn giáo.

31. Kh ng đ nh nào sau đây đúng?

A) Toàn b h th ng lý lu n c a tri t h c mácxít đ u có vai trò th gi i quan và phương pháp lu n.

B) Ch có lu n đi m bi n ch ng c a tri t h c mácxít m i đóng vai trò phương pháp lu n.

C) Ch có các quan đi m duy v t trong tri t h c mácxít m i đóng vai trò th gi i quan.

D) A), B), C) đ u đúng.
32. Câu nói: “Cái đ p không n m trên đôi má h ng c a cô thi u n mà cái đ p n m trong đôi m t c a chàng trai si tình”
th hi n quan ni m gì?

A) Duy c m giác.

B) Duy tâm khách quan.

C) Duy v t ch t phác.

D) Duy tâm ch quan.

33. Câu ca dao: “Yêu nhau c u cũng tròn, ghét nhau qu bò hòn cũng ng t” th hi n quan ni m gì?

A) Duy tâm ch quan.

B) Duy v t siêu hình.

C) Duy v t ch t phác.

D) Duy tâm khách quan.

34. “L a sinh ra m i th và m i th đ u tr v v i l a” là phát bi u c a ai?, nó th hi n quan ni m gì v th gi i?

A) C a Đêmôcrít, th hi n quan ni m bi n ch ng ngây thơ.

B) C a Hêraclít, th hi n quan ni m bi n ch ng duy tâm.

C) Talét, th hi n quan ni m duy v t ch t phác.

D) A), B), C) đ u sai.

35. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây sai?

A) Th gi i v t ch t là vô cùng và vô t n.

B) Các b ph n th gi i liên h v i nhau, chuy n hóa l n nhau.

C) Th gi i th ng nh t tính v t ch t.

D) Th gi i th ng nh t trong s t n t i c a nó.

36. Ch nghĩa duy v t (CNDV) nào đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng hay m t thu c tính c th c a nó?

A) CNDV bi n ch ng.

B) CNDV siêu hình th k 17-18.

C) CNDV trư c Mác.

D) CNDV t phát th i c đ i.

37. Trong đ nh nghĩa v v t ch t c a V.I.Lênin, đ c tính nào c a m i d ng v t ch t là quan tr ng nh t đ phân bi t nó
v i ý th c?
A) Tính th c t i khách quan đ c l p v i ý th c c a con ngư i.

B) Tính luôn v n đ ng và bi n đ i.

C) Tính có kh i lư ng và qu ng tính.

D) A), B), C) đ u đúng.

38. B sung đ đư c m t kh ng đ nh đúng: “Đ nh nghĩa v v t ch t c a V.I.Lênin . . . ”.

A) th a nh n v t ch t t n t i khách quan ngoài ý th c con ngư i, thông qua các d ng c th .

B) th a nh n v t ch t nói chung t n t i vĩnh vi n, tách r i các d ng c th c a v t ch t.

C) đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng c th c a v t ch t.

D) A), B), C) đ u đúng.

39. Theo quan đi m tri t h c mácxít, y u t nào trong k t c u c a ý th c là cơ b n và c t lõi nh t?

A) Ni m tin, ý chí.

B) Tình c m.

C) Tri th c.

D) Lý trí.

40. Theo quan ni m tri t h c mácxít, b n ch t c a th gi i là gì?

A) Th c th .

B) V t ch t.

C) Nguyên t v t ch t.

D) A), B), C) đ u đúng.

41. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng?

A) Vat ch t là nguyên t .

B) V t ch t là nư c.

C) V t ch t là đ t, nư c, l a, không khí.

D) V t ch t là th c t i khách quan.

42. Đ nh nghĩa c a V.I.Lênin v v t ch t kh ng đ nh đi u gì?

A) V t ch t là t ng h p các c m giác.

B) V t ch t là th c t i khách quan mà con ngư i không th nh n bi t b ng c m giác.
C) V t ch t là s n ph m c a ý ni m tuy t đ i.

D) V t ch t là th c t i khách quan đem l i cho con ngư i trong c m giác.

43. B sung đ đư c m t quan ni m đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tư duy c a con ngư i là . . .”

A) quá trình h i tư ng c a linh h n.

B) quá trình ti t ra ý th c c a b óc.

C) k t qu c a quá trình v n đ ng c a v t ch t.

D) s n ph m tinh th n do gi i t nhiên ban t ng cho nhân lo i.

44. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây sai?

A) V t ch t v n đ ng do s tác đ ng c a nh ng nhân t bên ngoài nó gây ra.

B) V t ch t v n đ ng do s tác đ ng c a nh ng nhân t bên trong nó gây ra.

C) V t ch t ch có th t n t i thông qua v n đ ng.

D) B n thân tư duy cũng là s n ph m c a s v n đ ng c a v t ch t.

45. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng?

A) Nh lao đ ng mà loài vư n đã chuy n hóa thành loài ngư i.

B) Lao đ ng đã bi n con vư n ngư i thành con ngư i.

C) Lao đ ng không chuy n hóa vư n ngư i thành con ngư i mà là t nhiên đã bi n vư n thành ngư i.

D) Nh lao đ ng mà loài đ ng v t đã bi n thành loài ngư i.

46. Theo quan đi m tri t h c mácxít, b n ch t c a ý th c là gì?

A) Linh h n.

B) Hình nh ch quan v th gi i khách quan.

C) T ng h p nh ng c m giác.

D) S ch p l i th gi i khách quan đ có hình nh nguyên v n v nó.

47. Theo quan đi m tri t h c mácxít, quá trình ý th c di n ra d a trên cơ s nào?

A) Trên cơ s trao đ i thông tin m t chi u t đ i tư ng đ n ch th .

B) Trên cơ s trao đ i thông tin hai chi u t ch th đ n khách th và ngư c l i.

C) Trên cơ s trao đ i thông tin m t chi u t ch th đ n khách th .

D) A), B), C) đ u sai.
48. Trong m i quan h gi a v t ch t và ý th c, ý th c có vai trò gì?

A) Tác đ ng đ n v t ch t thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ngư i.

B) Có kh năng t chuy n thành hình th c v t ch t nh t đ nh đ tác đ ng vào hình th c v t ch t khác.

C) Tác đ ng tr c ti p đ n v t ch t.

D) Không có vai trò đ i v i v t ch t, vì hòan tòan ph thu c vào v t ch t.

49. V m t phương pháp lu n, m i quan h gi a v t ch t và ý th c đòi h i đi u gì?

A) Ph i bi t phát hi n ra mâu thu n đ gi i quy t k p th i.

B) Ph i d a trên quan đi m phát tri n đ hi u đư c s v t v n đ ng như th nào trong hi n th c.

C) Ph i xu t phát t hi n th c v t ch t và bi t phát huy tính năng đ ng, sáng t o c a ý th c.

D) Ph i d a trên quan đi m toàn di n đ xây d ng k ho ch đúng và hành đ ng kiên quy t.

50. Trong m t s v t c th , các hình th c v n đ ng có liên h v i nhau như th nào?

A) Liên h m t thi t v i nhau.

B) Không liên h m t thi t v i nhau.

C) Ch có m t s hình th c v n đ ng liên h v i nhau, m t s khác không liên h gì c .

D) Các hình th c v n đ ng có th liên h v i nhau trong nh ng đi u ki n nh t đ nh.

51. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “M i s v t v t ch t c th luôn đư c đ c trưng
b ng . . .”

A) b ng t t c hình th c v n đ ng cơ b n.

B) b ng m t s hình th c v n đ ng cơ b n c th .

C) b ng m i hình th c v n đ ng.

D) b ng hình th c v n đ ng chung nh t.

52. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng?

A) Hình th c v n đ ng (HTVĐ) th p luôn bao hàm trong nó nh ng HTVĐ cao hơn.

B) HTVĐ cao hi m khi bao hàm trong nó nh ng HTVĐ th p hơn.

C) HTVĐ cao không bao hàm trong nó nh ng HTVĐ th p hơn.

D) HTVĐ cao luôn bao hàm trong nó nh ng HTVĐ th p hơn.

53. Th c ch t c a v n đ ng xã h i là gì?
A) S thay đ i v trí trong không gian theo th i gian c a con ngư i.

B) S trao đ i ch t gi a cơ th s ng c a con ngư i và môi trư ng.

C) S hoá h p và phân gi i các ch t trong cơ th con ngư i.

D) S thay th các phương th c s n xu t c a nhân lo i.

54. S v n đ ng xã h i b chi ph i b i các quy lu t (QL) nào?

A) Các QL sinh h c.

B) Các QL xã h i.

C) Các QL xã h i và QL t nhiên.

D) Các QL t nhiên và các QL sinh h c.

55. Theo ch nghĩa Đácuyn xã h i, thì s v n đ ng c a xã h i ch b chi ph i b i các quy lu t (QL) nào?

A) Các QL sinh h c và QL xã h i.

B) Các QL sinh h c.

C) Các QL xã h i.

D) Các QL t nhiên.

56. Vì sao đ ng im mang tính tương đ i?

A) Vì nó ch x y ra trong ý th c.

B) Vì nó ch x y ra trong m t m i quan h nh t đ nh đ i v i m t hình th c v n đ ng xác đ nh.

C) Vì nó ch x y ra trong m t s v t nh t đ nh.

D) Vì nó ch là quy ư c c a con ngư i.

57. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Không gian và th i gian . . .”

A) ch là c m giác c a con ngư i.

B) g n li n v i nhau và v i v t ch t v n đ ng.

C) không g n bó v i nhau và t n t i đ c l p v i v t ch t v n đ ng.

D) t n t i khách quan và tuy t đ i.

58. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ph n ánh là thu c tính. . .”

A) đ c bi t c a các d ng v t ch t h u cơ.

B) ph bi n c a m i d ng v t ch t.
C) riêng c a các d ng v t ch t vô cơ.

D) duy nh t c a não ngư i.

59. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c là thu c tính c a . . .”

A) v t ch t s ng.

B) m i d ng v t ch t trong t nhiên.

C) đ ng v t b c cao có h th n kinh trung ương.

D) m t d ng v t ch t có t ch c cao nh t là b não con ngư i.

60. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng?

A) Tình c m là y u t cơ b n nh t trong k t c u c a ý th c.

B) Tình c m là c n l c không cho con ngư i hành đ ng.

C) Tình c m là đ ng l c thúc đ y hành đ ng.

D) Tình c m có vai trò to l n trong lúc kh i phát và duy trì hành đ ng c a con ngư i.

61. B sung đ đư c m t câu đúng: “Theo quan đi m tri t h c mácxít, vai trò c a t ý th c là . . .”

A) giúp cá nhân th c hi n các ph n ng b n năng s ng còn.

B) giúp cá nhân và xã h i t đi u ch nh b n thân đ hoàn thi n hơn.

C) giúp cá nhân tái hi n nh ng tri th c có đư c trong quá kh nhưng đã b quên lãng.

D) A), B), C) đ u sai.

62. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Đ có đư c s c m nh th t s thì n i dung ý th c
ph i . . .”

A) đư c xây d ng t mong mu n, tình c m c a con ngư i.

B) mang màu s c siêu nhiên, th n thánh.

C) ph n ánh quy lu t khách quan.

D) A), B), C) đ u sai.

63. Hãy s p x p hình th c v n đ ng t th p đ n cao?

A) Sinh h c - xã h i - v t lý - cơ h c – hóa h c.

B) V t lý - cơ h c – hóa h c - sinh h c - xã h i.

C) Cơ h c - v t lý – hóa h c - sinh h c - xã h i.
D) V t lý – hóa h c - cơ h c - xã h i - sinh h c.

64. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c là k t qu c a . . .”

A) s phát tri n lâu dài thu c tính ph n ánh c a v t ch t.

B) quá trình ti n hóa c a h th n kinh.

C) s tác đ ng l n nhau gi a các hình th c v t ch t.

D) s h i tư ng l i c a "linh h n th gi i".

65. B sung đ đư c m t câu đúng: “Lu n đi m cho r ng, “M i đư ng l i, ch trương c a Đ ng ph i xu t phát t th c
t , ph i tôn tr ng quy lu t khách quan” th hi n quan đi m tri t h c mácxít v vai trò c a . . .”

A) vĩ nhân, lãnh t trong l ch s .

B) qu n chúng nhân dân trong l ch s .

C) ý th c đ i v i v t ch t.

D) v t ch t đ i v i ý th c.

66. B sung đ đư c m t câu đúng: “Lu n đi m cho r ng, “Ph i khơi d y cho nhân dân lòng yêu nư c, ý chí qu t
cư ng, phát huy tài trí c a ngư i Vi t Nam, quy t đưa nư c nhà kh i nghèo nàn, l c h u” th hi n quan ni m tri t h c
mácxít v vai trò c a . . .”

A) ý th c đ i v i v t ch t.

B) v t ch t đ i v i ý th c.

C) qu n chúng nhân dân trong l ch s .

D) vĩ nhân, lãnh t trong l ch s .

67. Đ v ch ra chi n lư c và sách lư c cách m ng, nh ng ngư i theo ch nghĩa ch quan - duy ý chí d a vào đi u gì?

A) Kinh nghi m l ch s và tri th c c a nhân lo i.

B) Lý lu n giáo đi u và mong mu n ch quan.

C) Mong mu n ch quan và quy lu t khách quan.

D) A), B), C) đ u sai.

68. B sung đ đư c m t câu đúng: “Khi coi ý ni m tuy t đ i là ngu n g c và b n ch t c a th gi i, Hêghen đã . . .”.

A) th a nh n s th ng nh t c a th gi i.

B) cho r ng th gi i không có s th ng nh t.

C) tr thành nhà bi n ch ng duy tâm ki t xu t nh t trong l ch s tri t h c.
D) đ ng nh t tri t h c v i th n h c, tri t h c v i lôgích h c.

69. B sung đ đư c m t kh ng đ nh đúng: “Ch nghĩa duy v t bi n ch ng . . .”

A) không cho r ng th gi i th ng nh t tính v t ch t.

B) không đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng c th c a v t ch t.

C) đ ng nh t v t ch t v i ý th c.

D) đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng c th c a v t ch t.

70. Trong đ nh nghĩa c a V.I.Lênin v v t ch t, thu c tính cơ b n nh t c a v t ch t đ phân bi t nó v i ý th c là gì?

A) T n t i khách quan đ c l p v i ý th c c a con ngư i.

B) Tính qu ng tính và có kh i lư ng.

C) Tính v n đ ng.

D) Tính đ ng im tương đ i.

71. Theo ch nghĩa duy v t bi n ch ng, v t ch t nói chung có đ c tính gì?

A) Có th chuy n hóa thành ý th c.

B) Vô h n, vô t n, t n t i vĩnh vi n và đ c l p v i ý th c.

C) Có gi i h n, có sinh ra và m t đi.

D) A), B), C) đ u sai.

72. Trư ng phái tri t h c nào coi, v t ch t là t t c nh ng gì mà con ngư i đã và đang nh n bi t đư c?

A) Duy v t siêu hình.

B) Duy v t bi n ch ng.

C) Duy tâm khách quan.

D) A), B), C) đ u sai.

73. L p lu n nào sau đây phù h p v i quan ni m duy v t bi n ch ng v v t ch t?

A) Con ngư i c m th y có Chúa, vì v y Chúa là v t ch t.

B) Tình yêu c a anh A dành cho ch B t n t i đ c l p v i mong mu n c a ch C nên nó là v t ch t.

C) Quan h cha – con gi a ông A và ông B là quan h v t ch t.

D) Chúng ta không th nhìn th y các h đen trong vũ tr nên nó không là v t ch t.

74. Trư ng phái tri t h c nào coi, v t ch t là t ng h p nh ng c m giác?
A) Duy tâm khách quan.

B) Duy tâm ch quan.

C) Duy v t siêu hình.

D) Duy v t bi n ch ng.

75. B sung đ đư c m t câu đúng: “Đ nh nghĩa c a Lênin v v t ch t . . .”

A) th a nhân, v t ch t t n t i khách quan ngoài ý th c c a con ngư i, không thông qua các d ng v t th .

B) đ ng nh t v t ch t v i ý th c.

C) đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng v t th c th c a v t ch t.

D) th a nhân, v t ch t t n t i khách quan ngoài ý th c c a con ngư i, thông qua các d ng v t th .

76. L p lu n nào sau đây phù h p v i quan ni m duy v t bi n ch ng v v t ch t (VC)?

A) VC là cái đư c c m giác con ngư i đem l i; nh n th c là tìm hi u cái c m giác đó.

B) Ý th c ch là cái ph n ánh VC; con ngư i có kh năng nh n th c đư c th gi i .

C) Có c m giác m i có VC; c m giác là n i dung mà con ngư i ph n ánh trong nh n th c.

D) VC là cái gây nên c m giác cho con ngư i; nh n th c ch là s sao chép nguyên xi th gi i VC.

77. Ch nghĩa duy v t t m thư ng coi ý th c là gì?

A) Là s n ph m c a não ngư i, do não ti t ra gi ng như gan ti t ra m t.

B) Là s n ph m ph n ánh th gi i khách quan c a b não con ngư i.

C) Là linh h n b t di t.

D) Là s n ph m c a Thư ng đ ban t ng con ngư i.

78. H at đ ng đ u tiên quy t đ nh s t n t i c a con ngư i là gì?

A) Ho t đ ng chính tr .

B) Ho t đ ng lao đ ng.

C) Ho t đ ng sáng t o ngh thu t.

D) Ho t đ ng tôn giáo.

79. Ý th c có th tác đ ng đ n đ i s ng hi n th c khi thông qua ho t đ ng nào?

A) Ho t đ ng phê bình lý lu n.

B) Ho t đ ng th c ti n.
C) Ho t đ ng nh n th c.

D) A), B), C) đ u đúng.

80. Theo quan đi m tri t h c mácxít, ý th c là gì ?

A) Hình nh c a th gi i khách quan.

B) Hình nh ph n ánh s v n đ ng và phát tri n c a th gi i khách quan.

C) Ch c năng c a b óc.

D) S ph n ánh sáng t o l i hi n th c khách quan.

81. Ph m trù xu t phát đi m c a tri t h c mácxít là gì?

A) Th gi i đa d ng và th ng nh t.

B) V t ch t.

C) Nh n th c.

D) Tính ch t và k t c u c a th gi i v t ch t.

82. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Ph n ánh là thu c tính ph bi n c a v t ch t.

B) Tính ch t và trình đ c a ph n ánh ph thu c vào m c đ phát tri n c a v t ch t.

C) C p đ th p nh t c a ph n ánh sinh v t là ph n ánh v t lý.

D) c p đ ph n ánh tâm lý đã xu t hi n c m giác, tri giác, bi u tư ng.

83. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Không th tách tư duy ra kh i v t ch t đang tư duy.

B) Trong k t c u c a ý th c thì y u t tình c m là quan tr ng nh t.

C) M i hành vi c a con ngư i đ u do ý th c ch đ o.

D) Ý chí là phương th c t n t i ch y u c a ý th c.

83. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Không th tách tư duy ra kh i v t ch t đang tư duy.

B) Trong k t c u c a ý th c thì y u t tình c m là quan tr ng nh t.

C) M i hành vi c a con ngư i đ u do ý th c ch đ o.

D) Ý chí là phương th c t n t i ch y u c a ý th c.
84. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Ngu n g c tr c ti p quan tr ng nh t quy t đ nh s ra đ i và phát tri n c a ý th c là lao đ ng, là th c ti n xã h i.

B) Ý th c ph n ánh hi n th c khách quan vào b óc con ngư i thông qua lao đ ng, ngôn ng và các quan h xã h i.

C) Ý th c là s n ph m xã h i, là m t hi n tư ng xã h i.

D) Ý th c là hi n tư ng cá nhân, vì nó t n t i trong b óc c a các con ngư i c th .

85. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) V i tư cách là ho t đ ng ph n ánh sáng t o, ý th c không th t n t i bên ngoài quá trình lao đ ng c a con ngư i làm bi n đ i
th gi i xung quanh.

B) Lao đ ng là đi u ki n đ u tiên và h at đ ng ch y u đ con ngư i t n t i.

C) Lao đ ng không mang tính cá nhân, ngay t đ u nó đã mang tính c ng đ ng - xã h i.

D) Con ngư i có th ph n ánh đúng đ n th gi i khách quan mà không c n ph i thông qua lao đ ng.

86. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít : « Ý th c . . . »

A) t nó có th làm thay đ i đ i s ng c a con ngư i.

B) không ch ph n ánh sáng t o hi n th c khách quan, mà thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ngư i nó còn là công c tinh
th n tác đ ng m nh m tr l i hi n th c đó.

C) là cái ph thu c vào v t ch t nên xét đ n cùng, nó ch ng có vai trò gì c ?

D) là s c m nh tinh th n c i t o th c ti n, cu c s ng c a nhân
lo i.

87. Phép bi n ch ng duy v t là khoa h c nghiên c u đi u gì ?

A) S v n đ ng, phát tri n c a m i s v t, hi n tư ng trong t nhiên, xã h i và tư duy.

B) M i liên h ph bi n và s phát tri n c a m i s v t, hi n tư ng trong t nhiên, xã h i và tư duy.

C) Nh ng quy lu t ph bi n chi ph i s v n đ ng và phát tri n trong t nhiên, xã h i và tư duy con ngư i.

D) Th gi i quan khoa h c và nhân sinh quan cách m ng.

88. Theo quan đi m tri t h c mácxít, cái gì ngu n g c sâu xa gây ra m i s v n đ ng, phát tri n x y ra trong th gi i?

A) Cái hích c a Thư ng đ n m bên ngoài th gi i.

B) Mâu thu n bên trong s v t, hi n tư ng.

C) Mâu thu n gi a l c lư ng v t ch t và l c lư ng tinh th n.

D) Khát v ng vươn lên c a v n v t.
89. Quan đi m toàn di n c a tri t h c mácxít yêu c u đi u gì?

A) Ph i xem xét t t c các m t, các y u t , các m i liên h và các khâu trung gian c a s vât.

B) Ch c n xem xét các m t, các y u t , các m i liên h c a s v t là đ mà không c n xem xét các khâu trung gian c a s vât.

C) Ch c n xem xét các m i liên h cơ b n, ch y u c a s v t là đ , mà không c n xem xét các m i liên h khác.

D) Ph i xem xét t t c các m t, các y u t , các m i liên h và các khâu trung gian c a s vât đ n m đư c cái cơ b n, ch y u
c a s v t.

90. Quan đi m phát tri n c a tri t h c mácxít đòi h i đi u gì?

A) Ph i th y đư c các xu th khác nhau đang chi ph i s t n t i c a s v t.

B) Ph i th y đư c s chuy n hóa t tr ng thái này sang tr ng thái kia.

C) Ph i xem xét các giai đo n khác nhau c a s v t.

D) C A), B) và C).

91. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Không có ch t thu n túy t n t i bên ngoài s v t.

B) Ch có s v t có ch t m i t n t i.

C) Ch có s v t có vô vàn ch t m i t n t i.

D) S v t và ch t hoàn toàn đ ng nh t v i nhau.

92. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Lư ng là tính quy đ nh v n c a s v t.

B) Lư ng nói lên quy mô, trình đ phát tri n c a s v t.

C) Lư ng ph thu c vào ý chí c a con ngư i.

D) Lư ng t n t i khách quan g n li n v i s v t.

93. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) S v t nào cũng là s th ng nh t gi a ch t và lư ng.

B) Tính quy đ nh v ch t nào c a s v t cũng có tính quy đ nh v lư ng tương ng.

C) Tính quy đ nh v ch t không có tính n đ nh.

D) Tính quy đ nh v lư ng nói lên m t thư ng xuyên bi n đ i c a s v t.

94. Theo nghĩa đen 2 câu ca dao “M t cây làm ch ng nên non; Ba cây ch m l i nên hòn núi cao” th hi n n i dung quy
lu t nào c a phép bi n ch ng duy v t?
A) Quy lu t mâu thu n.

B) Quy lu t ph đ nh c a ph đ nh.

C) Quy lu t lư ng - ch t.

D) A), B), C) đ u đúng.

95. Quy lu t ph đ nh c a ph đ nh làm sáng rõ đi u gì?

A) Ngu n g c, đ ng l c c a s phát tri n.

B) Cách th c, cơ ch c a s phát tri n.

C) Xu hư ng, xu th c a s phát tri n.

D) A), B), C) đ u đúng.

96. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) CNDV th a nh n nh n th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào đ u óc con ngư i.

B) CNDV th a nh n nh n th c là s ph n ánh sáng t o hi n th c khách quan vào trong đ u óc con ngư i d a trên cơ s th c
ti n.

C) CNDV bi n ch ng th a nh n nh n th c là quá trình ph n ánh sáng t o hi n th c khách quan vào trong đ u óc con ngư i
d a trên cơ s th c ti n.

D) CNDV bi n ch ng th a nh n nh n th c là quá trình bi n ch ng xu t phát t th c ti n và quay v ph c v th c ti n.

97. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Chân lý có tính khách quan, tính c th .

B) Chân lý có tính tương đ i và tính tuy t đ i.

C) Chân lý có tính khách quan nhưng r t tr u tư ng.

D) Chân lý có tính c th và tính quá trình.

98. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Ý th c t n t i trên cơ s quá trình sinh lý c a não ngư i.

B) Ý th c không đ ng nh t v i quá trình sinh lý c a não ngư i.

C) Ý th c đ ng nh t v i quá trình sinh lý c a não ngư i.

D) A và B đúng.

99. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Phát tri n là xu hư ng chung c a s v n đ ng x y ra trong th gi i v t ch t.
B) Phát tri n là xu hư ng v n đ ng x y ra bên ngoài s n đ nh c a s v t.

C) Phát tri n là xu hư ng v n đ ng c th c a các s v t cá bi t.

D) Phát tri n là s v n đ ng luôn ti n b (không có thoái b ) c a th gi i v t ch t.

100. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Cái riêng t n t i trong nh ng cái chung; thông qua nh ng cái riêng mà cái chung bi u hi n s t n t i c a chính mình.

B) Cái chung ch là m t b ph n c a cái riêng; cái riêng không gia nh p h t vào trong cái chung.

C) Không ph i cái đơn nh t và cái chung (đ c thù / ph bi n), mà là cái riêng và cái chung m i có th chuy n hóa qua l i l n
nhau.

D) Cái riêng t n t i đ c l p so v i cái chung, và quy t đ nh cái chung.

101. Yêu c u nào sau đây không phù h p v i ý nghĩa phương pháp lu n đư c rút ra t quy lu t lư ng - ch t?

A) Mu n xác đ nh đúng tính ch t, quy mô, ti n đ c a bư c nh y x y ra c n phân tích k t c u & đi u ki n t n t i c a s v t.

B) Mu n hi u ngu n g c v n đ ng, phát tri n c a s v t ch c n nh n th c đúng ch t & lư ng; kh o sát s th ng nh t c a chúng
đ xác đ nh đư c đ , đi m nút c a s v t là đ .

C) Mu n không b đ ng ph i xác đ nh đư c ch t m i, và thông qua nó xác đ nh đư c lư ng, đ , đi m nút & bư c nh y m i c a
s v t s ra đ i thay th s v t cũ.

D) Mu n ch t thay đ i ph i tích lu s thay đ i v lư ng đ đ vư t qua đ (đi m nút).

102. Lu n đi m nào sau đây không phù h p v i quan ni m bi n ch ng duy v t?

A) S v n đ ng, phát tri n c a s v t là do các mâu thu n bi n ch ng gây ra.

B) Các mâu thu n bi n ch ng khác nhau tác đ ng không gi ng nhau đ n quá trình v n đ ng, phát tri n c a s v t.

C) B n thân m i mâu thu n bi n ch ng đ u tr i qua ba giai đo n: sinh thành, hi n h u & gi i quy t, th hi n b ng: s xu t hi n,
s th ng nh t - đ u tranh & s chuy n hóa c a các m t đ i l p. C ba giai đo n này đ u g n li n v i bư c nh y v ch t và ph
đ nh bi n ch ng.

D) Phát tri n x y ra trong th gi i v t ch t luôn mang tính t thân.

103. Hoàn thi n câu c a V.I.Lênin: “S phân đôi c a cái th ng nh t và s nh n th c các b ph n mâu thu n c a nó, đó
là th c ch t c a . . .”

A) phép bi n ch ng duy v t.

B) phép bi n ch ng.

C) nh n th c lu n duy v t bi n ch ng.

D) nh n th c lu n bi n ch ng.

104. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây sai?
A) Con ngư i không th tách kh i các m i quan h v i t nhiên.

B) Gi a các loài luôn có nh ng khâu trung gian n i chúng v i nhau.

C) Th gi i là m t ch nh th trong s liên h , ràng bu c l n nhau.

D) Th gi i tinh th n và th gi i v t ch t t n t i đ c l p nhau.

105.B sung đ đư c m t kh ng đ nh đúng theo quan đi m tri t h c mácxít : «Các s v t, hi n tư ng . . . »

A) t n t i bi t l p, tách r i nhau trong s phát tri n.

B) ch có nh ng quan h b ngoài mang tính ng u nhiên.

C) không th chuy n hóa l n nhau trong nh ng đi u ki n nh t đ nh.

D) có m i liên h , quy đ nh, ràng bu c l n nhau.

106. Cơ s t o nên m i liên h ph bi n là gì?

A) Tính th ng nh t v t ch t c a th gi i

B) Ch th nh n th c khách th .

C) C m giác c a con ngư i.

D) S t n t i c a th gi i.

107. M i liên h gi a các s v t, hi n tư ng có tính ch t gì?

A) Khách quan, ti n đ nh.

B) Ch quan, ph bi n.

C) Ng u nhiên, khách quan, ph bi n.

D) A), B), C) đ u sai

108. Nh ng m i liên h (MLH) nào gi vai trò quy t đ nh s v n đ ng, phát tri n c a s v t, hi n tư ng?

A) MLH khách quan và ch quan.

B) MLH bên ngoài.

C) MLH bên trong.

D) MLH c bên trong l n bên ngoài.

109. Quan ni m tri t h c mácxít coi phát tri n là gì?

A) Là s bi n đ i c v lư ng và ch t.

B) Là s tăng hay gi m v s lư ng.
C) Là s thay đ i luôn ti n b .

D) Là s v n đ ng nói chung.

110. Phát tri n có tính ch t gì?

A) Khách quan, ph bi n.

B) Quy ư c, ph bi n.

C) Ti n đ nh, khách quan.

D) Ch quan, ph bi n.

111. Khi xem xét s v t, quan đi m toàn di n yêu c u đi u gì?

A) Ph i nh n m nh m i y u t , m i m i liên h c a s v t.

B) Ph i coi các y u t , các m i liên h c a s v t là ngang nhau.

C) Ph i nh n th c s v t như m t h th ng ch nh th bao g m nh ng m i liên h qua l i gi a các y u t c a nó cũng như
gi a nó v i các s v t khác.

D) Ph i xem xét các y u t , các m i liên h cơ b n, quan tr ng và b qua nh ng y u t , nh ng m i liên h không cơ b n,
không quan tr ng.

112. Khi xem xét s v t, quan đi m phát tri n yêu c u đi u gì?

A) Ph i xem xét s v t trong s v n đ ng, phát tri n c a chính nó.

B) Ph i th y đư c s v t s như th nào trong tương lai.

C) Ph i th y đư c s ti n b mà không c n xem xét nh ng bư c th t lùi c a s v t.

D) A), B), C) đ u đúng.

113. Quan đi m toàn di n đ i l p v i quan đi m gì?

A) Quan đi m chi t trung.

B) Quan đi m ng y bi n.

C) Quan đi m phi n di n.

D) A) B) C) đ u đúng.

114. Quan đi m phát tri n đ i l p v i quan đi m gì?

A) Quan đi m b o th , đ nh ki n.

B) Quan đi m toàn di n.

C) Quan đi m l ch s - c th .
D) Quan đi m ch quan, duy ý chí.

115. Khi đánh giá m t con ngư i, quan đi m toàn di n đòi h i đi u gì?

A) Ph i đ c bi t nh n m nh m t m t nào đó, b qua nh ng m t còn l i.

B) Ph i xu t phát t m c đích và l i ích c a h mà đánh giá.

C) Ph i đ t h vào nh ng đi u ki n, th i đ i c a mình mà đánh giá.

D) Ph i đ t h trong nh ng m i quan h v i nh ng ngư i khác, v i nh ng vi c khác có th nh hư ng đ n s phát tri n c a
h mà đánh giá.

116. Trư ng tri t h c nào coi, phát tri n ch là s thay đ i v lư ng?

A) Duy v t siêu hình.

B) Duy tâm khách quan.

C) Duy tâm ch quan.

D) Duy v t bi n ch ng.

117. Quan ni m nào cho r ng gi i vô cơ, gi i sinh v t và xã h i loài ngư i là ba lĩnh v c hoàn toàn khác bi t, không
quan h gì v i nhau?

A) Quan ni m siêu hình.

B) Quan ni m duy tâm khách quan.

C) Quan ni m duy tâm bi n ch ng.

D) A) B) C) đ u đúng.

118. Lu n đi m nào sau đây phù h p v i ch nghĩa duy v t bi n ch ng?

A) Không ph i hi n tư ng nào cũng có nguyên nhân.

B) M i liên h nhân qu ch t n t i khi chúng ta nh n th c đư c nó.

C) Ý th c con ngư i đã sáng t o ra m i liên h nhân qu .

D) Ý th c con ngư i không sáng t o ra m i liên h nhân qu .

119. Lu n đi m nào sau đây phù h p v i ch nghĩa duy v t bi n ch ng?

A) Ch có cái chung h p thành b n ch t c a s v t m i là cái t t y u.

B) M i cái chung đ u là cái t t y u và m i cái t t y u đ u là cái chung.

C) M i cái chung đ u là cái t t y u nhưng không ph i m i cái t t y u đ u là cái chung.

D) A), B), C) đ u sai.
120. Trong đ i s ng xã h i, nhu c u ăn, m c, h c t p c a con ngư i là cái chung hay cái t t y u?

A) Là cái t t y u không là cái chung.

B) Là cái chung không là cái t t y u.

C) V a là cái chung v a là cái t t y u.

D) Không ph i là cái chung cũng không ph i cái t t y u.

121. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Không ph i cái chung nào cũng là cái t t y u.

B) M t s cái chung không ph i là cái t t y u.

C) M i cái chung đ u là cái t t y u.

D) A), B), C) đ u sai.

122. S gi ng nhau v s thích ăn, m c, , ngh nghi p c a con ngư i là cái gì?

A) V a là cái chung t t nhiên, v a là cái chung ng u nhiên.

B) Không ph i là cái chung t t nhiên và ng u nhiên.

C) Cái chung ng u nhiên.

D) Cái chung t t nhiên.

123. Lu n đi m nào sau đây phù h p v i ch nghĩa duy v t bi n ch ng?

A) Nh ng hi n tư ng chưa nh n th c đư c nguyên nhân là cái ng u nhiên.

B) Nh ng hi n tư ng đã nh n th c đư c nguyên nhân đ u tr thành cái t t nhiên.

C) Ng u nhiên hay t t nhiên đ u có nguyên nhân.

D) Ch có cái t t nhiên m i có nguyên nhân, cái ng u nhiên không có nguyên nhân.

124. Trư ng phái tri t h c nào coi, hình th c đư c t o ra trong tư duy c a con ngư i r i đưa vào hi n th c đ có m t
n i dung nh t đ nh?

A) Duy tâm khách quan.

B) Duy v t siêu hình.

C) Duy tâm ch quan.

D) Duy v t bi n ch ng.

125. Trư ng phái tri t h c nào coi, hình th c t n t i thu n túy trư c s v t và quy t đ nh n i dung s v t?
A) Duy v t bi n ch ng.

B) Duy tâm khách quan.

C) Duy tâm ch quan.

D) Duy v t siêu hình.

126. Yêu c u nào sau đây trái v i ý nghĩa phương pháp lu n c a c p ph m trù cái chung và cái riêng?

A) Mu n phát hi n ra cái chung ph i xu t phát t nh ng cái riêng mà không nên xu t phát t ý mu n ch quan c a con ngư i.

B) Ph i n m v ng đi u ki n, tình hình, quy lu t chuy n hóa qua l i gi a cái đơn nh t & cái chung (đ c thù / ph bi n) đ v ch ra
các đ i sách thích h p.

C) Khi áp d ng cái chung vào nh ng cái riêng ph i cá bi t hóa nó cho phù h p v i t ng cái riêng c th .

D) Đ gi i quy t hi u qu m t v n đ riêng nào đó chúng ta c n ph i gác l i các v n đ chung, đ c bi t là nh ng v n đ chung
đang b t đ ng.

127. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Có cái chung b n ch t và có cái chung không b n ch t.

B) Cái chung và b n ch t hoàn toàn không có b t c s trùng kh p nào.

C) Cái b n ch t bao chưa cái chung.

D) Cái chung và b n ch t là đ ng nh t.

128. Ch ra nh ng nguyên lý (NL) cơ b n c a phép bi n ch ng duy v t?

A) NL v m i liên h ph bi n và NL v s phát tri n.

B) NL v tính th ng nh t th gi i trong tính v t ch t và NL v tính b t di t c a th gi i v t ch t.

C) NL v đ u tranh giai c p và NL v cách m ng xã h i.

D) C A) và B).

129. Quan đi m nào cho r ng, phát tri n di n ra theo đư ng tròn khép kín, là s l p l i đơn thu n cái cũ?

A) Siêu hình.

B) Bi n ch ng duy tâm.

C) Bi n ch ng duy v t.

D) A), B), C) đ u sai.

130. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Mong mu n c a con ngư i . . . ”

A) quy đ nh s phát tri n.
B) là nhân t ch quan c a m i s phát tri n.

C) t nó không t o nên s phát tri n.

D) không nh hư ng đ n s phát tri n.

131. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “S s p đ m t lo t các nư c xã h i ch nghĩa
Đông Âu là bi u hi n c a . . .”

A) tính quanh co c a s phát tri n.

B) s l c h u c a hình thái kinh t xã h i xã h i ch nghĩa.

C) s s p đ quan đi m mácxít v ch nghĩa xã h i.

D) s ti n b c a hình thái kinh t - xã h i tư b n ch nghĩa so v i hình thái kinh t - xã h i xã h i ch nghĩa.

132. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Cái riêng là ph m trù tri t h c (PTTH) ch m t s v t (hi n tư ng, quá trình) riêng l nh t đ nh.

B) Cái chung không ph thu c vào cái riêng và sinh ra cái riêng.

C) Cái đơn nh t là PTTH ch m t y u t (thu c tính) ch có m t s v t (hi n tư ng, quá trình) không l p l i b t kỳ s v t
(hi n tư ng, quá trình) nào khác.

D) Cái chung là PTTH ch m t y u t (thu c tính) không ch có m t s v t (hi n tư ng, quá trình) này mà cò đư c l p l i
trong nhi u s v t (hi n tư ng, quá trình) khác nhau.

133. Theo quan đi m duy v t bi n ch ng, nguyên nhân là gì?

A) Là ph m trù ch s tác đ ng l n nhau gi a các m t hay gi a các s v t, có gây ra m t s bi n đ i nh t đ nh kèm theo.

B) Là m t s v t, hi n tư ng sinh ra s v t hi n tư ng khác.

C) Là nguyên c hay đi u ki n góp ph n t o ra k t qu .

D) A), B), C) đ u đúng.

134. Trong quan h nhân qu , kh ng đ nh nào sau đây sai?

A) Nguyên nhân xu t hi n cùng v i k t qu .

B) Tuỳ thu c vào đi u ki n khác nhau mà m t nguyên nhân có th sinh ra nhi u k t qu .

C) Nguyên nhân có trư c k t qu .

D) Nguyên nhân s n sinh ra k t qu .

135. Nguyên nhân, nguyên c và đi u ki n có quan h như th nào?

A) Khác nhau nhưng t n t i trong s quy đ nh l n nhau.
B) Gi ng nhau, v cơ b n.

C) M i nguyên c đ u là nguyên nhân; chúng t n t i đ c l p v i đi u ki n.

D) A), B), C) đ u sai.

136. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Mu n xác đ nh nguyên nhân c a m t hi n tư ng
nào đó, chúng ta ph i tìm nh ng m i liên h gi a nh ng s ki n x y ra . . .”.

A) sau khi hi n tư ng này xu t hi n.

B) trư c khi hi n tư ng này xu t hi n.

C) trong khi hi n tư ng này xu t hi n.

D) đ ng th i v i hi n tư ng này.

137. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “T t nhiên là cái do nh ng nguyên nhân . . .”

A) bên trong s v t quy t đ nh, trong cùng m t đi u ki n nó ph i x y ra như th ch không th khác đư c.

B) bên ngoài s v t quy t đ nh, trong cùng m t đi u ki n nó ph i x y ra như th ch không th khác đư c.

C) bên trong và bên ngoài s v t quy t đ nh, trong cùng m t đi u ki n nó ph i x y ra như th ch không th khác
đư c.

D) siêu nhiên chi ph i mà con ngư i không th bi t đư c.

138. Theo quan ni m tri t h c mácxít thì s xu t hi n H Chí Minh là t t nhiên hay ng u nhiên?

A) T t nhiên.

B) Ng u nhiên.

C) Không t t nhiên và cũng không ng u nhiên.

D) V a t t nhiên v a ng u nhiên.

139. Theo quan ni m tri t h c mácxít, n i dung c a s v t là gì?

A) Là t t c nh ng thu c tính l p l i nhi u s v t.

B) Là t ng h p t t c nh ng m t b n ch t c a s v t.

C) Là toàn b nh ng m t, nh ng y u t , quá trình t o nên s v t.

D) Là phương th c t n t i và phát tri n c a s v t, là m i liên h tương đ i b n v ng bên trong s v t.

140. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Mu n h at đ ng th c ti n thành công chúng ta
ph i . . . đ v ch ra đ i sách”.

A) chú ý đ n n i dung
B) chú ý đ n hình th c

C) chú ý đ n hình th c song không b qua n i dung

D) chú ý n i dung song không b qua hình th c

141. Theo quan đi m tri t h c mácxít, b n ch t là gì?

A) Là t ng h p t t c các m t, m i liên h t t nhiên, tương đ i n đ nh bên trong s v t.

B) Là phương th c t n t i và phát tri n c a s v t, là m i liên h tương đ i b n v ng bên trong s v t.

C) Là t ng h p t t c nh ng m t, nh ng y u t , quá trình t o nên s v t.

D) A), B), C) đ u đúng.

142. Theo quan đi m tri t h c mácxít, hi n tư ng là gì?

A) Là cái xuyên t c b n ch t c a s v t.

B) Là m t m t c a b n ch t.

C) Là nh ng bi u hi n c th c a b n ch t nh ng đi u ki n c th .

D) Là hình th c c a s v t.

143. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) V cơ b n, hi n tư ng và b n ch t th ng nh t v i nhau.

B) Có hi n tư ng bi u hi n đúng b n ch t nhưng cũng có hi n tư ng bi u hi n không đúng b n ch t.

C) Đ hành đ ng hi u qu , chúng ta không ch d a vào b n ch t mà trư c tiên c n xu t phát t hi n tư ng.

D) Hi n tư ng và b n ch t là nh ng cái đ i l p nhau.

144. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Cái riêng có tính khách quan, cái chung mang tính ch quan do con ngư i t o ra.

B) Cái chung là cái toàn b , cái riêng là cái b ph n.

C) Ch có cái riêng m i chuy n hóa thành cái chung, còn cái chung thì không th chuy n hóa thành cái riêng đư c.

D) Cái riêng là cái toàn b , cái chung là cái b ph n; cái riêng ch t n t i trong m i quan h d n đ n cái chung.

145. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây sai?

A) Hi n tư ng phong phú hơn b n ch t.

B) Hi n tư ng ít hay nhi u đ u ph n ánh b n ch t.

C) B n ch t phong phú hơn hi n tư ng.
D) B n ch t thay đ i thì hi n tư ng ph i thay đ i theo.

146. Mu n nh n th c b n ch t c a s v t c n ph i làm gì?

A) Ph i phân tích nhi u hi n tư ng.

B) Ph i lo i b gi tư ng.

C) Tìm ki m hi n tư ng đi n hình.

D) C A), B), C)

147. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “B n ch t và quy lu t đ u quy đ nh s v n đ ng
c a s v t, hi n tư ng; do đó chúng . . .”

A) cùng trình đ nhưng khác nhau, vì m t quy lu t bao g m nhi u b n ch t.

B) cùng trình đ nhưng khác nhau, vì m t b n ch t bao g m nhi u quy lu t.

C) đ ng nh t hoàn toàn v i nhau.

D) v cơ b n là gi ng nhau nhưng quy lu t là cái th y đư c còn b n ch t là cái hi u đư c.

148. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Hi n th c là ph m trù tri t h c dùng đ
ch . . .”

A) cái đã, đang và s có.

B) cái s có.

C) cái đã có.

D) cái hi n có.

149. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Kh năng là ph m trù tri t h c dùng đ
ch . . .”

A) cái chưa ch c ch n có, nhưng ch c ch n s có trong tương lai.

B) cái không h p quy lu t, phi hi n th c, không bao gi xu t hi n.

C) cái h p quy lu t nhưng ch t n t i dư i d ng ti m năng, không th bi n thành cái hi n th c.

D) cái chưa xu t hi n, song s xu t hi n đ tr thành cái hi n th c khi đi u ki n h i đ .

150. Lu n đi m nào sau đây không phù h p v i tri t h c mácxít?

A) Kh năng có th chuy n hóa thành hi n th c.

B) Hi n th c có th sinh ra kh năng.

C) Kh năng và hi n th c không th chuy n hóa l n nhau.
D) Kh năng và hi n th c quan h ch t ch v i nhau.

151. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Mu n h at đ ng th c ti n thành công chúng ta
ph i . . . đ v ch ra đ i sách”

A) d a vào hi n th c, song cũng ph i tính đ n kh năng

B) d a vào kh năng, song cũng ph i tính đ n hi n th c hi n th c

C) d a vào c hi n th c l n kh năng

D) tuỳ t ng trư ng h p mà nên d a vào kh năng hay d a vào hi n th c

152. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Mu n h at đ ng th c ti n thành công chúng ta
ph i . . . đ v ch ra đ i sách”

A) d a vào c cái t t nhiên l n cái ng u nhiên

B) d a vào cái ng u nhiên song không xem nh cái t t nhiên

C) d a vào cái t t nhiên mà không c n d a vào cái ng u nhiên

D) d a vào cái t t nhiên song không xem nh cái ng u nhiên

153. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Mu n h at đ ng th c ti n thành công chúng ta
ph i . . . đ v ch ra đ i sách”

A) b qua t t c nh ng hình th c khác nhau ch lưu ý đ n các hình th c gi ng nhau

B) s d ng duy nh t m t hình th c mà mình ưa thích

C) bi t s d ng nhi u hình th c khác nhau

D) coi các hình th c khác nhau có vai trò như nhau

154. Trư ng phái tri t h c nào cho r ng, cái riêng t n t i th c còn cái chung ch là tên g i tr ng r ng?

A) Chi t trung.

B) Duy th c.

C) Duy danh.

D) Ng y bi n.

155. Trư ng phái tri t h c nào cho r ng, ph m trù v t ch t không có s t n t i h u hình như m t v t c th mà nó ch
bao quát đ c đi m chung t n t i trong các v t th ?

A) Duy danh.

B) Duy v t siêu hình.

C) Duy th c.
D) Duy v t bi n ch ng.

156. Cái gì là nguyên nhân phát sáng c a bóng đèn đi n trong m t m ch đi n m ?

A) Dòng đi n.

B) S tác đ ng gi a dòng đi n và dây tóc.

C) Có hi u đi n th trong dây tóc.

D) Dây tóc bóng đèn.

157. Nguyên nhân c a các m ng vô s n?

A) S xu t hi n giai c p tư s n.

B) S ra đ i c a Đ ng C ng s n.

C) S xu t hi n giai c p vô s n.

D) Mâu thu n gi a giai c p tư s n và vô s n.

158. Ch t c a s v t đư c th hi n qua cái gì?

A) C u trúc c a s v t.

B) Đ c tính c a s v t.

C) Y u t c u thành s v t.

D) C A), B), C).

159. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Lư ng c a s v t . . .”

A) không bao gi đo đư c b ng đơn v đo lư ng.

B) luôn bi u hi n dư i d ng tr u tư ng.

C) luôn đư c đo b ng các đơn v đo lư ng.

D) không ph i khi nào cũng có th đo đư c b ng các đơn v đo lư ng.

160. Vi c phân bi t ch t và lư ng mang tính ch t gì?

A) Tính đi u ki n.

B) Tính tuy t đ i.

C) Tính khách quan.

D) Tính tương đ i.

161. Lu n đi m nào sau đây xu t phát t n i dung quy lu t Lư ng - ch t?
A) Khi ch t c a s v t có s thay đ i đ n đ nào đó thì lư ng c a s v t cũng thay đ i, s v t m i xu t hi n v i ch t m i và
lư ng m i th ng nh t v i nhau.

B) Ch t c a s v t là cái d thay đ i hơn lư ng c a nó.

C) Khi lư ng c a s v t có s thay đ i đ n m t m c đ nào đó thì ch t c a s v t m i thay đ i.

D) Khi lư ng c a s v t thay đ i thì ch t c a s v t cũng thay đ i theo, s v t m i xu t hi n v i ch t m i và lư ng m i th ng
nh t v i nhau.

162. Ph m trù “đ ” trong quy lu t Lư ng – ch t đư c hi u như th nào?

A) S bi n đ i v ch t mà lư ng không thay đ i.

B) Kho ng gi i h n trong đó s thay đ i v lư ng chưa làm thay đ i căn b n v ch t.

C) S bi n đ i v ch t và lư ng.

D) Kho ng gi i h n trong đó s thay đ i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n đ i v ch t.

163. S bi n đ i căn b n v ch t x y ra trong xã h i thư ng đư c g i là gì?

A) C i cách xã h i.

B) Ti n hoá xã h i.

C) Cách m ng xã h i.

D) Tuỳ trư ng h p c th mà là c i cách, ti n hóa hay cách m ng xã h i.

164. Trong ti n trình cách m ng Vi t Nam, có th coi các m c l ch s 1930, 1945, 1954, 1975 là gì?

A) Nh ng bư c ti n hóa.

B) Nh ng bư c nh y toàn b .

C) Nh ng bư c nh y c c b .

D) Nh ng bư c chuy n bi n v lư ng.

165. Trong h at đ ng chính tr , vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c đ c n thi t cho s bi n đ i v
ch t là bi u hi n c a khuynh hư ng nào?

A) T khuynh.

B) H u khuynh.

C) V a t khuynh v a h u khuynh.

D) Không t khuynh, không h u khuynh.

166. Trong h at đ ng chính tr , vi c không dám th c hi n bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng đã đ t đ n gi i h n
đ là bi u hi n c a khuynh hư ng nào?
A) H u khuynh.

B) V a t khuynh v a h u khuynh.

C) T khuynh.

D) Không t khuynh, không h u khuynh.

167. Quy lu t Lư ng - ch t di n ra m t cách t phát trong lĩnh v c nào?

A) Tư duy.

B) Xã h i.

C) T nhiên.

D) C t nhiên, xã h i và tư duy.

168. Trong đ i s ng xã h i, quy lu t Lư ng - ch t đư c th c hi n nh vào đi u gì?

A) Ho t đ ng th c ti n có ý th c c a con ngư i.

B) S hi u bi t c a các nhà thông thái.

C) S tác đ ng ng u nhiên c a l ch s .

D) Trí tư ng tư ng c a con ngư i.

169. T n i dung quy lu t Lư ng - ch t có th rút ra đi u gì?

A) Mu n s v t phát tri n trư c h t ph i t o đi u ki n cho lư ng bi n đ i b ng vi c bi n đ i ch t c a nó.

B) Ch ng l i c ch nghĩa t khuynh l n ch nghĩa h u khuynh hay ch nghĩa c i lương.

C) Đ cho xã h i phát tri n t đ ng không c n tác đ ng c a con ngư i.

D) C A), B), C).

170. Th nào là hai m t đ i l p nhau t o thành m t mâu thu n bi n ch ng?

A) Hai m t có khuynh hư ng bi n đ i trái ngư c nhau.

B) Hai m t có ch a nh ng y u t , thu c tính khác nhau bên c nh nh ng y u t , thu c tính gi ng nhau.

C) Hai m t đ ng t n t i trong cùng m t s v t.

D) C A), B), C).

171. Nh ng m t đ i l p t n t i đâu?

A) Trong xã h i.

B) Trong t nhiên.
C) Trong tư duy.

D) Trong t nhiên, xã h i và tư duy.

172. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Phép bi n ch ng cho r ng, s th ng nh t c a
các m t đ i l p là . . . c a các m t đ i l p”

A) s đ ng nh t v i nhau

B) s tác đ ng ngang nhau

C) s nương t a vào nhau

D) C A), B), C).

173. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Phép bi n ch ng cho r ng, s đ u tranh c a các
m t đ i l p là . . . c a các m t đ i l p”.

A) s bài tr , ph đ nh l n nhau

B) s th tiêu l n nhau

C) không còn th ng nh t v i nhau

D) C A), B), C).

174. Mâu thu n (MT) nào chi ph i s v n đ ng, phát tri n c a s v t trong su t quá trình t n t i c a nó?

A) MT ch y u.

B) MT cơ b n.

C) MT bên trong.

D) MT bên ngoài.

175. Ph đ nh bi n ch ng có đ c đi m gì?

A) Ch x y ra trong tư duy bi n ch ng.

B) Ch x y ra trong xã h i khi xã h i phát tri n ti n b .

C) Mang tính khách quan và mang tính k th a.

D) X y ra c trong tư duy bi n ch ng l n trong và xã h i ti n b .

176. Ph đ nh bi n ch ng do cái gì gây ra?

A) Gi i quy t mâu thu n trong lòng s v t.

B) Vi c th c hi n bư c nh y v ch t.

C) S xung đ t gi a cái m i v i cái cũ.
D) C A), B), C).

177. Quá trình ph đ nh bi n ch ng có c i ngu n t đâu?

A) T mong mu n c a con ngư i làm cho m i v t tr nên t t đ p.

B) T vi c gi i quy t mâu thu n bên trong c a s v t.

C) T nh ng th l c bên ngoài s v t.

D) T nh ng y u t siêu nhiên hay ti n đ nh có s n trong s v t.

178. Ph đ nh bi n ch ng t t y u d n đ n đi u gì?

A) Th tiêu toàn b cái cũ, s t t th ng ngay c a cái m i.

B) S v t cũ m t đi, s tri n t m th i b gián đo n.

C) S phát tri n c a s v t trên cơ s k th a có ch n l c t cái cũ.

D) C A), B), C).

179. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Trong ph đ nh bi n ch ng, các nhân t tích c c
c a s v t cũ . . .”

A) không đư c gia nh p h t vào cái m i.

B) đư c gia nh p vào cái m i nhưng ph i c i bi n theo cái m i.

C) đư c gia nh p vào cái m i m t cách nguyên v n mà không có s c i bi n.

D) đư c gia nh p vào cái m i và bi n đ i căn b n v ch t.

180. Xu hư ng phát tri n xo n c đòi h i ph i coi quá trình v n đ ng c a s v t như th nào?

A) Di n ra quanh co, ph c t p, luôn có nh ng bư c lùi.

B) Di n ra quanh co, ph c t p, th m chí có nh ng bư c lùi.

C) Di n ra quanh co, ph c t p, nhưng không có nh ng bư c lùi.

D) Không có nh ng bư c lùi, luôn ti n lên liên t c.

181. Qua m i chu kỳ phát tri n, s v t có s thay đ i v đi u gì?

A) V ch t và lư ng.

B) V ch t nhưng không có s thay đ i v lư ng.

C) V lư ng nhưng không có s thay đ i v ch t.

D) A), B), C) đ u sai.
182. Quy lu t bi n ch ng nào ch ra cách th c c a s v n đ ng và phát tri n?

A) C ba quy lu t cơ b n.

B) Quy lu t ph đ nh c a ph đ nh.

C) Quy lu t lư ng – ch t.

D) Quy lu t mâu thu n.

183. Đ u tranh gi a các m t đ i l p mang tính ch t gì?

A) T m th i.

B) Tuy t đ i.

C) Tương đ i.

D) V a tuy t đ i v a tương đ i.

184. M t s v t c th có bao nhiêu mâu thu n cơ b n?

A) Có nhi u.

B) Ch có m t.

C) Tuỳ s v t c th nhưng có lúc không có.

D) Tuỳ s v t c th nhưng ít nh t ph i có m t.

185. S chuy n hoá c a các m t đ i l p (MĐL) c a mâu thu n bi n ch ng đư c hi u như th nào?

A) C hai MĐL hòan tòan không còn t n t i.

B) MĐL này tiêu di t MĐL kia.

C) C hai MĐL t ph đ nh chính mình.

D) C hai MĐL đ i ch cho nhau

186. Các mâu thu n bi n ch ng trong đ i s ng xã h i có th gi i quy t b ng bi n pháp gì?

A) Bi n pháp giáo d c, thuy t ph c.

B) Bi n pháp b o l c, cư ng b c.

C) Tuỳ t ng lo i mâu thu n mà có bi n pháp thích h p.

D) S d ng cùng lúc các bi n pháp b o l c, cư ng b c và giáo d c, thuy t ph c.

187. Mâu thu n quy đ nh b n ch t c a s v t, và khi nó đư c gi i quy t thì b n ch t c a s v t cũng không còn đư c
g i là mâu thu n (MT) gì?
A) MT bên trong.

B) MT cơ b n.

C) MT ch y u.

D) A), B), C) đ u đúng.

188. Mâu thu n n i lên hàng đ u m t giai đo n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai đo n
đó là mâu thu n (MT) gì?

A) MT đ i kháng.

B) MT cơ b n.

C) MT ch y u.

D) MT bên trong.

189. Mâu thu n đ i kháng t n t i đâu?

A) Trong xã h i, tư duy.

B) Trong t nhiên, xã h i.

C) Trong t nhiên, xã h i và tư duy.

D) Trong xã h i có ch đ tư h u.

190. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Ch t và thu c tính là hoàn toàn khác nhau.

B) Ch t là tính quy đ nh v n có c a s v t.

C) Ch t đ ng nh t v i thu c tính.

D) Ch t là t ng h p các thu c tính c a s v t.

191. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) S v t và ch t là hoàn toàn đ ng nh t v i nhau.

B) Không có lư ng thu n túy t n t i tách r i s v t.

C) Không có ch t thu n túy t n t i tách r i s v t.

D) M i s v t đ u có s th ng nh t gi a ch t và lư ng.

192. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Thu c tính thay đ i thì ch t c a s v t cũng thay đ i.
B) M i thu c tính đ u bi u hi n ch t cơ b n c a s v t.

C) Có m t s s v t bi u hi n ch t qua các thu c tính.

D) Ch t c a s v t đư c bi u hi n thông qua các thu c tính c a s v t.

193. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Ch t c a s v t ph thu c vào c u trúc c a s v t.

B) Ch t c a s v t ph thu c vào y u t c u thành s v t.

C) Ch t c a s v t ph thu c vào s lư ng các y u t c u thành s v t.

D) Ch t c a s v t ph thu c vào đ c tính c a s v t.

194. B nh ch quan nóng v i là do không tôn tr ng quy lu t nào?

A) Lư ng – ch t.

B) Ph đ nh c a ph đ nh.

C) Mâu thu n.

D) C A), B), C).

195. Quan đi m b o th là do thi u tôn tr ng quy lu t nào?

A) Lư ng - ch t

B) Mâu thu n

C) Ph đ nh c a ph đ nh

D) C A), B), C).

196. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sai?

A) M t đ i l p là nh ng m t có khuynh hư ng trái ngư c nhau.

B) M t đ i l p t o thành mâu thu n bi n ch ng không nh t thi t ph i có m i quan h v i nhau trong m t s v t, m t quá trình.

C) M t đ i l p t n t i khách quan trong m i s v t.

D) M t đ i l p là cái v n có c a s v t.

197. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sai?

A) Ph đ nh c a ph đ nh m đ u m t chu kỳ m i trong s phát tri n c a s v t.

B) Ph đ nh c a ph đ nh k t thúc s phát tri n c a s v t.

C) Ph đ nh c a ph đ nh k t thúc m t chu kỳ phát tri n c a s v t.
D) Ph đ nh c a ph đ nh làm cho s v t dư ng như quay tr l i ban đ u nhưng trên cơ s cao hơn.

198. Mu n ho t đ ng th c ti n có hi u qu , chúng ta c n ph i làm gì?

A) Ch gi l i nh ng y u t nào c a s v t cũ n u nó phù h p v i l i ích c a mình.

B) Bi t k th a nh ng nhân t tích c c t n t i trong cái cũ.

C) Bi t k th a các nhân t có l i cho s v t cũ.

D) Ph i kiên quy t xoá b t t c nh ng cái cũ.

199. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Th c ti n là ngu n g c c a nh n th c, vì qua th c ti n thu c, tính b n ch t c a đ i tư ng đư c b c l ra.

B) Th c ti n là đ ng l c c a nh n th c, vì nó đòi h i tư duy con ngư i ph i gi i đáp nh ng v n đ đ t ra.

C) Th c ti n là ho t đ ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i, đ ng th i là tiêu chu n c a chân lý.

D) Quan đi m v th c ti n là quan đi m cơ b n và xu t phát c a lý lu n nh n th c mácxít.

200. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tri th c c a con ngư i ngày càng hoàn thi n là
do . . . »

A) th gi i đang v n đ ng b c l càng nhi u tính quy đ nh.

B) s ho t đ ng th c ti n c a con ngư i ngày càng sâu r ng.

C) có h th ng tri th c (chân lý) trư c đó làm ti n đ .

D) kh năng t ng h p c a trí tu c a con ngư i trong th i đ i m i.

201. B sung đ đư c m t câu đúng: “Theo quan đi m tri t h c mácxít, nh n th c là . . . »

A) s h i tư ng l i c a linh h n b t t v th gi i mà nó đã trãi qua.

B) ph n ánh hi n th c khách quan m t cách sáng t o.

C) sao chép nguyên xi hi n th c khách quan vào b não con ngư i.

D) s ph c h p c a nh ng c m giác.

202. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng: “Theo quan đi m tri t h c mácxít, th c ti n là . . . »

A) hi n th c khách quan, t n t i bên ngòai còn ngư i và đ c l p v i nh n th c c a con ngư i.

B) tòan b ho t đ ng v t ch t, mang tính l ch s - xã h i c a con ngư i nh m c i bi n xã h i.

C) tòan b ho t đ ng v t ch t, mang tính l ch s - xã h i c a con ngư i nh m c i bi n th gi i.

D) toàn b ho t đ ng có m c đích, mang tính l ch s - xã h i c a con ngư i nh m c i bi n t nhiên và xã h i.
203. Hình th c ch y u nh t c a ho t đ ng th c ti n (TT) là gì?

A) TT s n xu t v t ch t.

B) TT chính tr – xã h i.

C) TT khoa h c th c nghi m.

D) TT giao ti p c ng đ ng.

204. B sung đ đư c m t câu đúng: “Theo quan đi m tri t h c mácxít, th c ti n là . . . c a nh n th c »

A) cơ s , ngu n g c.

B) đ ng l c.

C) m c đích.

D) C A), B), C).

205. Con đư ng bi n ch ng c a quá trình nh n th c ph i di n ra như th nào?

A) T nh n th c lý tính đ n nh n th c c m tính.

B) T tr c quan sinh đ ng đ n tư duy tr u tư ng, t tư duy tr u tư ng đ n th c ti n.

C) T tư duy tr u tư ng đ n tr c quan sinh đ ng, t tr c quan sinh đ ng đ n th c ti n.

D) T tr c quan sinh đ ng đ n th c ti n, t th c ti n đ n tư duy tr u tư ng.

206. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “C m giác là s ph n ánh . . . c a s v t
vào trong b óc, khi s v t tác đ ng tr c ti p lên m t giác quan c a chúng ta»

A) t t c các đ c tính riêng l

B) m t đ c tính riêng l

C) nhi u đ c tính riêng l

D) b n ch t

207. Nh n th c c m tính có tính ch t như th nào?

A) Sinh đ ng, c th , tr c ti p, sâu s c.

B) Tr c ti p, tr u tư ng, khái quát, h i h t.

C) Sinh đ ng, tr u tư ng, tr c ti p, sâu s c.

D) Sinh đ ng, c th , tr c ti p, h i h t.

208. Nh n th c lý tính có tính ch t như th nào?
A) Tr u tư ng, gián ti p, khái quát, h i h t.

B) Tr u tư ng, tr c ti p, khái quát, sâu s c.

C) Sâu s c, tr u tư ng, gián ti p, khái quát.

D) Sinh đ ng, tr u tư ng, gián ti p, sâu s c.

209. Các hình th c c a nh n th c lý tính là gì?

A) Bi u tư ng, khái ni m, phán đoán, suy lu n.

B) C m giác, tri giác, bi u tư ng, khái ni m, phán đoán, suy lu n.

C) Khái ni m, phán đoán, suy lu n.

D) Gi thuy t, lý thuy t, ch ng minh, bác b , khái ni m, phán đoán, suy lu n.

210. Các hình th c cơ b n c a nh n th c lý tính là gì?

A) Bi u tư ng, khái ni m, phán đoán, suy lu n.

B) C m giác, tri giác, bi u tư ng, khái ni m, phán đoán, suy lu n.

C) Khái ni m, phán đoán, suy lu n.

D) Gi thuy t, lý thuy t, ch ng minh, bác b , khái ni m, phán đoán, suy lu n.

211. Theo quan đi m tri t h c mácxít, khái ni m đư c hình thành nh t thi t ph i thông qua các thao tác nào?

A) T ng h p, khái quát... các thu c tính c a m t s đ i tư ng mà ch th quan tâm.

B) T ng h p, khái quát... các thu c tính cơ b n c a m t đ i tư ng c th .

C) T ng h p, khái quát... các thu c tính cơ b n c a m t l p đ i tư ng cùng lo i.

D) T ng h p, khái quát... các khái ni m có s n trong đ i s ng tinh th n c a nhân l ai.

212. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Khái ni m bao g m n i hàm và ng ai diên.

B) Ý c a t (c m t ) và n i hàm c a khái ni m không th đ ng nh t v i nhau.

C) Khái ni m cái tr u tư ng t n t i trong tư duy, do tư duy t o ra nên nó hoàn toàn ch quan.

D) Khái ni m là hình nh ch quan v đ i tư ng khách quan.

213. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) M i tri giác, bi u tư ng ph i có trư c khái ni m, phán đóan vì nh n th c luôn đi t tr c quan sinh đ ng đ n tư duy tr u
tư ng.
B) M i phán đoán đ u ph i có sau khái ni m vì phán đóan bao gi cũng đư c t o thành t hai hay nhi u khái ni m.

C) M i suy lu n đ u ph i có sau phán đoán vì suy lu n bao gi cũng đư c t o thành t hai hay nhi u phán đóan.

D) Khái ni m, phán đóan, suy lu n có liên h m t thi t l n nhau.

214. Phát bi u nào sau đây là m t phán đoán?

A) “x là sinh viên l p ta”.

B) “Hãy mang l i cho tôi quy n sách tri t h c!”

C) “Hôm nay chúng ta s k t thúc gi h c lúc m y gi ?”

D) “Tôi bi t ch c ch n là, hai c ng hai bao gi cũng b ng b n”.

215. B sung đ đư c m t câu sai theo quan đi m tri t h c mácxít: “Suy lu n là . . .”

A) hình th c tư duy ch có con ngư i và máy tính.

B) hình th c tư duy luôn đúng, khi d a trên m t vài phán đoán cho s n làm ti n đ đ rút ra m t phán đoán m i làm k t
lu n.

C) thao tác cơ b n c a nh n th c lý tính đ đào sâu và m r ng hi u bi t.

D) hình th c tư duy luôn đúng, khi d a trên m t vài phán đoán xác th c làm ti n đ đ rút ra m t phán đoán m i làm k t lu n
h p lôgích.

216. Nh ng hình th c (c p đ ) nh n th c (NT) nào sau đây cho phép đào sâu, tìm hi u b n ch t c a s v t?

A) NT c m tính, NT khoa h c, NT lý lu n.

B) NT lý tính, NT thông thư ng, NT khoa h c, NT lý lu n.

C) NT lý tính, NT kinh nghi m, NT thông thư ng, NT c m tính, NT khoa h c, NT lý lu n.

D) NT lý tính, NT kinh nghi m, NT khoa h c, NT lý lu n.

217. B sung đ đư c m t nh n đ nh đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Nh n th c (NT) kinh nghi m là . . .”

A) c p đ th p c a NT lý tính.

B) hình th c NT n y sinh tr c ti p t th c ti n.

C) hình th c NT d a trên vi c miêu t , so sánh, phân lo i s ki n thu đư c trong quan sát và thí nghi m.

D) A), B), C) đ u đúng.

218. B sung đ đư c m t nh n đ nh đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Nh n th c (NT) lý lu n là . . .”

A) NT ch x y ra trong đ u c a nh ng nhà lý lu n khi h quan sát tr c ti p th gi i hi n th c.

B) NT có đư c nh vào s t p h p t t c kinh nghi m, m i hi u bi t c a lòai ngư i.
C) NT có đư c nh vào s t ng k t, khái quát kinh nghi m th c ti n c a nhân l ai.

D) c p đ cao c a NT lý tính, mang l i tri th c gián ti p, tr u tư ng, khái quát v đ i tư ng nhưng không th áp d ng vào cu c
s ng.

219. B sung đ đư c m t nh n đ nh đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “B nh giáo đi u là do tuy t đ i hóa . . .”

A) nh n th c lý lu n.

B) nh n th c kinh nghi m.

C) ý chí, tình c m ch quan c a con ngư i.

D) y u t th n bí trong kinh thánh.

220. B sung đ đư c m t nh n đ nh đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Nh n th c khoa h c là hình th c nh n
th c . . .”

A) luôn đòi h i m t h th ng các phương ti n nghiên c u chuyên môn hóa và nh ng nhà khoa h c có đ c đ .

B) quá trình ph n ánh tr u tư ng, khái quát, gián ti p, năng đ ng, sáng t o nh ng k t c u, thu c tính, quy lu t sâu s c, bên
trong c a hi n th c khách quan dư i d ng các h th ng lôgích ch t ch , nh t quán.

C) mang l i tri th c khách quan - chân lý.

D) đư c hình thành và phát tri n m t cách t giác b i nh ng ph n t tinh tuý trong xã h i, không va ch m v i th c ti n cu c
s ng v t ch t đ i thư ng.

221. Cách phân l ai nh n th c (NT) nào sau đây đúng?

A) NT c m tính, NT lý tính, NT khoa h c, NT thông thư ng, NT kinh nghi m và NT lý lu n.

B) NT thông thư ng, NT khoa h c và NT tri t h c.

C) NT kinh nghi m, NT lý lu n và NT tri t h c.

D) NT c m tính và NT lý tính.

222. Theo quan đi m tri t h c mácxít, đ nh nghĩa nào sau đây đúng?

A) Chân lý là lý lu n c a k m nh.

B) Chân lý là tri th c rõ ràng, trong sáng, không có m t tí nghi ng nào c .

C) Chân lý là tri th c phù h p v i hi n th c, đư c ki m nghi m qua th c ti n.

D) Chân lý là tư tư ng đư c nhi u ngư i th a nh n là đúng.

223. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng theo quan đi m tri t h c mácxít : “Chân lý tương đ i là . . .”

A) tri th c ph n ánh đúng song chưa đ v hi n th c.

B) tri th c đúng v i ngư i này nhưng không đúng v i ngư i khác.
C) s t ng h p nh ng hi u bi t không mang tính tuy t đ i c a con ngư i.

D) tri th c mang tính quy ư c do m t th i đ i hay m t s nhà khoa h c đưa ra đ ti n l i trong nh n th c th gi i.

224. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng theo quan đi m tri t h c mácxít : “Chân lý tuy t đ i là . . .”

A) tri th c tuy t đ i đúng, ph n ánh phù h p v i đ i tư ng trong m i đi u ki n c th .

B) t ng vô h n nh ng chân lý tương đ i.

C) công th c, sơ đ lý lu n chung c a m i cá nhân, dân t c, đư c s d ng trong m i hoàn c nh.

D) A), B) và C) đ u đúng.

225. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng?

A) Chân lý v a mang tính tương đ i v a mang tính tuy t đ i.

B) Chân lý v a mang tính khách quan v a mang tính ch quan.

C) Chân lý v a mang tính c th v a mang tính tr u tư ng.

D) A), B) và C) đ u đúng.

226. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai?

A) Nh n th c c m tính (NTCT) luôn x y ra trong h at đ ng th c ti n, nh n th c lý tính (NTLT) không nh t thi t ph i x y ra
trong h at đ ng th c ti n.

B) NTLT phân bi t đư c cái b n ch t và cái không b n ch t, NTCT chưa phân bi t đư c cái b n ch t và không b n ch t.

C) NTCT ph n ánh h i h t s v t, NTLT ph n ánh sâu s c s v t.

D) NTCT ph n ánh sai l ch s v t, NTLT ph n ánh đúng d n s v t.

227. Trong công tác c a mình n u chúng ta coi thư ng kinh nghi m th c ti n, đ cao lý lu n thì s rơi vào đi u gì?

A) Ch nghĩa duy ý chí, ch quan

B) Ch nghĩa kinh nghi m.

C) Ch nghĩa kinh nghi m giáo đi u.

D) A), B) và C) đ u sai.

228. B khuy t câu nói c a V.I.Lênin: “V n đ tìm hi u xem tư duy c a con ngư i có th đ t t i chân lý khách quan hay
không, hoàn toàn không ph i là m t v n đ . . (1). . mà là m t v n đ . . (2) . . . Chính trong . . (3) . . mà con ngư i ph i
ch ng minh chân lý…”?

A) 1 – th c ti n, 2 – lý lu n, 3 nh n th c

B) 1 – nh n th c, 2 – lý lu n, 3 – th c ti n
C) 1 – lý lu n, 2 – th c ti n, 3 – th c ti n

D) 1 – th c ti n, 2 – lý lu n, 3 – lý lu n

229. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Phát tri n là xu hư ng v n đ ng . . .”

A) t th p đ n cao, t đơn gi n đ n ph c t p, t chưa hoàn thi n đ n hoàn thi n, x y ra trong th gi i v t ch t.

B) luôn ti n b c a th gi i v t ch t, x y ra bên ngoài s n đ nh c a s v t, do s gi i quy t mâu thu n gây ra, thông qua bư c
nh y v ch t và hư ng theo xu th ph đ nh c a ph đ nh.

C) t th p đ n cao, t đơn gi n đ n ph c t p, t chưa hoàn thi n đ n hoàn thi n, x y ra bên ngoài s v n đ ng c th c a các
s v t cá bi t.

D) t th p đ n cao, t đơn gi n đ n ph c t p, t chưa hoàn thi n đ n hoàn thi n, x y ra bên trong m t s v t cá bi t.

230. Khi xem xét s v t, quan đi m toàn di n yêu c u đi u gì?

A) Ph i nh n m nh m i y u t , m i m t, m i m i liên h c a b n thân s v t cũng như gi a s v t đó v i các s v t khác.

B) Ph i coi các y u t , các m t, các m i liên h c a s v t là ngang nhau.

C) Ph i nh n th c s v t như m t h th ng ch nh th không cô l p, bao g m nh ng y u t , nh ng m t, nh ng m i liên h
gi a các y u t , các m t c a nó cũng như gi a nó v i các s v t khác.

D) Ph i xem xét các y u t , các m t, các m i liên h cơ b n, quan tr ng; b qua nh ng y u t , nh ng m t, nh ng m i liên h
không cơ b n, không quan tr ng; b i vì s v t có vô vàn m i liên h (y u t , m t), chúng ta không th nào xem xét h t đư c.
1. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “S n xu t v t ch t là đ c trưng c a . . .”

A) con ngư i hi n đ i.

B) con ngư i.

C) c con ngư i và đ ng v t cao đ ng.

D) con ngư i s ng trong xã h i tư b n ch nghĩa.

2. Đ c trưng cơ b n nh t đ phân bi t con ngư i (CN) v i đ ng v t (ĐV) là gì?

A) CN bi t tư duy, ĐV không bi t tư duy.

B) CN ho t đ ng lao đ ng s n xu t v t ch t c i t o th gi i, ĐV ho t đ ng b n năng thích nghi v i môi trư ng.

C) CN có đ i s ng văn hoá – tinh th n, ĐV ch có đ i s ng tâm lý đơn thu n.

D) A), B) và C) đ u đúng.

3. Y u t nào quy t đ nh s t n t i và phát tri n c a xã h i loài ngư i?
A) V trí đ a lý c a m i dân t c.

B) Đi u ki n dân s .

C) Phương th c s n xu t.

D) Đi u ki n môi trư ng.

4. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Phương th c s n xu t là cách th c con ngư i . . .”

A) quan h v i t nhiên.

B) tái s n xu t gi ng loài.

C) quan h v i nhau trong s n xu t.

D) th c hi n s n xu t v t ch t m i giai đo n l ch s .

5. S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t t o thành đi u gì?

A) Hình thái kinh t - xã h i.

B) Ki n trúc thư ng t ng.

C) Cơ s h t ng.

D) A), B) và C) đ u sai.

6. L c lư ng s n xu t bi u hi n m i quan h (MQH) nào?

A) MQH gi a các y u t v t ch t và tinh th n trong ho t đ ng s n xu t.

B) MQH gi a con ngư i v i con ngư i.

C) MQH gi a con ngư i v i t nhiên.

D) MQH gi a con ngư i v i t nhiên và v i nhau.

7. Quan h s n xu t bi u hi n m i quan h (MQH) nào?

A) MQH gi a các y u t tham gia vào quá trình s n xu t.

B) MQH gi a con ngư i v i t nhiên trong s n xu t.

C) MQH gi a con ngư i v i con ngư i trong s n xu t.

D) A), B) và C) đ u đúng.

8. Quan h s n xu t bi u hi n m i quan h (MQH) nào?

A) MQH gi a các thành viên trong m t gia đình đang tham gia s n xu t.

B) MQH gi a con ngư i v i t nhiên trong s n xu t.
C) MQH gi a các y u t tham gia vào quá trình s n xu t.

D) A), B), C) đ u sai.

9. L c lư ng s n xu t bao g m các y u t nào?

A) Tư li u s n xu t và ngư i lao đ ng.

B) Tư li u s n xu t, công c lao đ ng và ngư i lao đ ng.

C) Tư li u s n xu t, công c lao đ ng, ngư i lao đ ng và phương ti n lao đ ng.

D) Tư li u s n xu t, công c lao đ ng, ngư i lao đ ng, phương ti n lao đ ng và đ i tư ng lao đ ng.

10. Y u t cơ b n nh t c a l c lư ng s n xu t là gì?

A) Ngư i lao đ ng.

B) Tư li u s n xu t.

C) Công c lao đ ng.

D) C A) và C).

11. Y u t mang tính cách m ng nh t trong l c lư ng s n xu t là gì?

A) Ngư i lao đ ng.

B) Công c lao đ ng.

C) Phương ti n lao đ ng.

D) Tư li u lao đ ng.

12. N i dung xã h i c a quá trình s n xu t v t ch t là gì?

A) Tư li u s n xu t và quan h gi a ngư i v i ngư i đ i v i tư li u s n xu t.

B) Tư li u s n xu t và ngư i lao đ ng v i k năng lao đ ng tương ng v i công c lao đ ng.

C) Tư li u s n xu t và vi c t ch c, qu n lý quá trình s n xu t.

D) Tư li u s n xu t và con ngư i.

13. Quy lu t (QL) xã h i nào gi vai trò quy t đ nh đ i v i s v n đ ng và phát tri n c a xã h i?

A) QL v s phù h p c a quan h s n xu t v i trình đ phát tri n c a l c lư ng s n xu t.

B) QL t n t i xã h i quy t đ nh ý th c xã h i.

C) QL cơ s h t ng quy t đ nh ki n trúc thư ng t ng.

D) QL đ u tranh giai c p.
14. Th c ch t c a m i quan h bi n ch ng gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng là gì?

A) QH gi a đ i s ng v t ch t và đ i s ng tinh th n xã h i.

B) QH gi a kinh t và chính tr .

C) QH gi a các giai c p có l i ích đ i kháng nhau.

D) QH gi a t n t i xã h i v i ý th c xã h i.

15. C.Mác vi t: “Tôi coi s phát tri n c a các hình thái kinh t – xã h i là m t quá trình l ch s – t nhiên”, đư c hi u
theo nghĩa nào sau đây?

A) SPT c a các HT KT-XH cũng gi ng như s phát tri n c a t nhiên, ch x y ra bên ngoài ho t đ ng có ý th c c a con ngư i.

B) SPT c a các HT KT-XH ch tuân theo quy lu t khách quan c a xã h i.

C) SPT c a các HT KT-XH v a tuân theo các quy lu t chung c a xã h i v a b chi ph i b i đi u ki n c th c a m i qu c gia,
dân t c.

D) SPT c a các HT KT-XH ch tuân theo các quy lu t chung.

16. Ch trương th c hi n nh t quán cơ c u kinh t nhi u thành ph n theo đ nh hư ng XHCN nư c ta hi n nay là gì?

A) V n d ng đúng đ n quy lu t v s phù h p c a quan h s n xu t v i trình đ c a l c lư ng s n xu t.

B) Đáp ng yêu c u h i nh p kinh t th gi i.

C) Thúc đ y m nh m s phát tri n kinh t .

D) Nhanh chóng hoàn thi n quan h s n xu t XHCN.

17. Xét đ n cùng, nhân t nào có ý nghĩa quy t đ nh s th ng l i c a m t tr t t xã h i m i?

A) Năng su t lao đ ng.

B) S c m nh và tính nghiêm minh c a lu t pháp.

C) Hi u qu ho t đ ng c a h th ng chính tr .

D) S đi u hành và qu n lý t t m i m t đ i s ng xã h i c a nhà nư c.

18. Y u t nào gi vai trò quy t đ nh trong các y u t c u thành tư li u s n xu t?

A) Tư li u lao đ ng.

B) Đ i tư ng lao đ ng.

C) Công c lao đ ng.

D) Phương ti n lao đ ng.

19. Theo quan đi m tri t h c mácxít, l c lư ng s n xu t có th có nh ng tính ch t gì?
A) Tính quy mô l n hay nh .

B) Tính có t ch c cao hay th p.

C) Tính cá nhân hay tính xã h i.

D) Tính gi n đơn hay ph c t p.

20. Trình đ c a l c lư ng s n xu t bi u hi n ch nào?

A) Nó s n xu t ra cái gì cho xã h i.

B) Trình đ c a ngư i lao đ ng và công c lao đ ng; vi c t ch c và phân công lao đ ng.

C) Kh i lư ng s n ph m nhi u hay ít mà xã h i t o ra.

D) A), B), C) đ u đúng.

21. Trong n n s n xu t hi n đ i, xu hư ng nào x y ra đ i v i ngư i lao đ ng?

A) Th l c lao đ ng không ng ng đư c nâng cao.

B) Năng l c lao đ ng ngang nhau, cơ h i có vi c làm như nhau.

C) Trí l c lao đ ng không ng ng đư c nâng cao.

D) Năng l c c nh tranh trong công vi c đư c nâng cao.

22. Quan h nào có vai trò quy t đ nh trong h th ng các quan h s n xu t?

A) Quan h s h u đ i v i tư li u s n xu t.

B) Quan h t ch c, qu n lý quá trình s n xu t xã h i.

C) Quan h phân ph i s n ph m do xã h i s n xu t ra.

D) A), B), C) đ u sai.

23. Trong m i quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t (LLSX) và quan h s n xu t (QHSX) đi u gì luôn x y ra?

A) LLSX quy t đ nh QHSX.

B) QHSX quy t đ nh LLSX.

C) Không cái nào quy t đ nh cái nào.

D) Tuỳ thu c vào đi u ki n c th c a n n s n xu t xã h i mà xác đ nh vai trò quy t đ nh thu c v QHSX hay LLSX.

24. Có th v n d ng m i quan h bi n ch ng c a c p ph m trù nào đ kh o sát m i quan h gi a l c lư ng s n xu t
và quan h s n xu t?

A) Nguyên nhân và k t qu .
B) T t nhiên và ng u nhiên.

C) N i dung và hình th c.

D) B n ch t và hi n tư ng.

25. Vai trò c a quan h s n xu t (QHSX) đ i v i l c lư ng s n xu t (LLSX) bi u hi n như th nào?

A) QHSX kìm hãm LLSX.

B) QHSX thúc đ y LLSX.

C) QHSX có th thúc đ y hay kìm hãm LLSX tuỳ thu c vào s phù h p hay không phù h p c a nó v i LLSX.

D) Lúc đ u, QHSX thúc đ y LLSX, nhưng sau đó, QHSX kìm hãm LLSX.

26. Nh vào đi u gì mà quan h s n xu t có th tác đ ng đ n l c lư ng s n xu t?

A) Tính đ c l p tương đ i c a quan h s n xu t.

B) S nh hư ng quan h s n xu t đ n tình c m c a con ngư i trong s n xu t.

C) S nh hư ng c a quan h s n xu t đ n m c đích s n xu t, đ n l i ích c a ngư i lao đ ng, đ n cách th c t ch c và
phân công lao đ ng.

D) C A) và C).

27. Trong quá trình s n xu t c a nhân lo i, l c lư ng s n xu t có tính ch t gì?

A) R t n đ nh.

B) Thư ng xuyên thay đ i.

C) n đ nh hay thay đ i tuỳ thu c vào th i đ i kinh t c th .

D) Ch m thay đ i so v i quan h s n xu t.

28. Cơ s h t ng là khái ni m dùng đ ch đi u gì?

A) Toàn b quan h s n xu t c a xã h i h p thành k t c u kinh t c a xã h i.

B) Toàn b l c lư ng s n xu t c a xã h i.

C) Toàn b l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t.

D) Các công trình đư c xây d ng ph c v cho các ho t đ ng c a xã h i.

29. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Cơ s h t ng là n n t ng . . . c a đ i s ng xã
h i”.

A) v t ch t - k thu t

B) tinh th n
C) kinh t

D) v t ch t và kinh t

30. Đ c trưng c a cơ s h t ng đư c quy đ nh b i quan h s n xu t (QHSX) nào?

A) QHSX tàn dư do xã h i trư c đ l i.

B) QHSX m m m ng c a xã h i mai sau.

C) T t c các QHSX hi n có.

D) A), B), C) đ u sai.

31. Ki n trúc thư ng t ng là khái ni m dùng đ ch đi u gì?

A) Toàn b các quan h chính tr , pháp quy n hi n t n trong xã h i.

B) Toàn b các tư tư ng và các t ch c chính tr , pháp quy n c a m i giai c p trong xã h i.

C) Toàn b các quan đi m, tư tư ng và các thi t ch xã h i tương ng đư c hình thành trên cơ s h t ng.

D) Toàn b các quan đi m, tư tư ng và các thi t ch c a giai c p th ng tr trong xã h i đư c hình thành trên cơ s h t ng.

32. Đ c trưng c a ki n trúc thư ng t ng trong xã h i có đ i kháng giai c p th hi n đi u gì rõ nét nh t?

A) Truy n th ng c a dân t c.

B) Tư tư ng c a giai c p b tr .

C) Tư tư ng c a giai c p th ng tr .

D) S dung hòa gi a tư tư ng c a giai c p th ng tr và tư tư ng c a giai c p b tr .

33. Trong m i quan h bi n ch ng gi a cơ s h t ng (CSHT) và ki n trúc thư ng t ng (KTTT) đi u gì luôn x y ra?

A) CSHT quy t đ nh KTTT.

B) KTTT quy t đ nh CSHT.

C) Tuỳ thu c vào th i đ i kinh t c th mà xác đ nh CSHT quy t đ nh KTTT, hay KTTT quy t đ nh CSHT.

D) Không cái nào quy t đ nh cái nào.

34. S tác đ ng c a ki n trúc thư ng t ng đ n cơ s h t ng ph i thông qua y u t nào?

A) H th ng pháp lu t.

B) Nhà nư c.

C) Quan đi m, tư tư ng c a s đông trong xã h i.

D) Quan đi m, tư tư ng c a giai c p th ng tr .
35. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Hình thái kinh t - xã h i là ph m trù c a ch
nghĩa duy v t l ch s dùng đ ch xã h i . . .”

A) t ng giai đo n l ch s nh t đ nh.

B) c ng s n nguyên thu , chi m h u nô l , phong ki n, tư b n ch nghĩa và xã h i ch nghĩa.

C) có giai c p đ i kháng nhau.

D) A), B) và C) đ u đúng.

36. V c u trúc, hình thái kinh t - xã h i bao g m nh ng b ph n nào?

A) Giai c p cơ b n và giai c p không cơ b n.

B) L c lư ng s n xu t, quan h s n xu t và ki n trúc thư ng t ng.

C) Nhà nư c, chính đ ng, đoàn th .

D) Các quan h s n xu t c a xã h i.

37. L c lư ng s n xu t có vai trò như th nào trong m t hình thái kinh t - xã h i?

A) N n t ng v t ch t - k thu t c a xã h i.

B) B o v tr t t kinh t c a xã h i.

C) Quy đ nh thái đ và hành vi c a con ngư i trong xã h i.

D) Quy đ nh m i quan h xã h i.

38. Quan h s n xu t có vai trò gì trong m t hình thái kinh t - xã h i?

A) Quy đ nh cơ s v t ch t - k thu t.

B) Duy trì và b o v cơ s h t ng.

C) Quy đ nh trình đ (tính ch t) c a l c lư ng s n xu t và ki n trúc thư ng t ng c a xã h i.

D) Quy đ nh m i quan h xã h i, nói lên th c ch t c a hình thái kinh t - xã h i.

39. Ki n trúc thư ng t ng có vai trò gì trong m t hình thái kinh t - xã h i?

A) Duy trì, b o v cho cơ s h t ng sinh ra nó.

B) Luôn kìm hãm s phát tri n cơ s h t ng.

C) Luôn thúc đ y s phát tri n cơ s h t ng.

D) C A), B) và C).

40. Tri t h c Mác d a trên đi u gì đ phân chia l ch s c a nhân lo i?
A) Hình th c nhà nư c.

B) Hình th c tôn giáo.

C) Hình thái ý th c xã h i.

D) Hình thái kinh t - xã h i.

41. Ngu n g c v n đ ng và phát tri n c a hình thái kinh t - xã h i là gì?

A) S tăng lên không ng ng c a năng xu t lao đ ng.

B) S phát tri n liên t c c a l c lư ng s n xu t.

C) Qu n chúng nhân dân không ng ng n i d y đ u tranh ch ng các th l c ph n đ ng trong xã h i.

D) Mâu thu n giai - t ng trong xã h i, s thay đ i c a quan h s n xu t.

42. S v n đ ng c a hình thái kinh t - xã h i b chi ph i b i cái gì?

A) Đi u ki n, tình hình c a th gi i; môi trư ng t nhiên, truy n th ng văn hóa.

B) Các quy lu t khách quan c a xã h i.

C) Ý mu n t t đ p c a các vĩ nhân, lãnh t ; khát v ng cháy b ng c a đông đ o qu n chúng nhân dân nghèo kh .

D) C A), B) và C).

43. Giá tr khoa h c c a h c thuy t hình thái kinh t - xã h i là gì?

A) Giúp hi u b n ch t con ngư i và xã h i loài ngư i.

B) Ch ra quy lu t v n đ ng c a t nhiên và xã h i.

C) Giúp hi u đ y đ , c th t ng th i đ i l ch s , t ng qu c gia dân t c.

D) Ch ra s phát tri n c a l ch s nhân lo i là m t quá trình l ch s - t nhiên.

44. Cơ s lý lu n c a đư ng l i xây d ng ch nghĩa xã h i c a Đ ng ta là gì?

A) H c thuy t v giai c p và đ u tranh giai c p c a tri t h c mácxít.

B) Phép bi n ch ng duy v t.

C) H c thuy t v hình thái kinh t – xã h i.

D) Ch nghĩa duy v t bi n ch ng và ch nghĩa duy v t l ch s .

47. Theo quan đi m tri t h c mácxít, quá trình thay th các hình th c s h u tư li u s n xu t ph thu c vào đi u gì?

A) Trình đ c a công c s n xu t.

C) Trình đ phân công lao đ ng xã h i.
B) Trình đ công ngh s n xu t.

D) Trình đ phát tri n c a l c lư ng s n xu t.

48. Phát tri n b qua ch đ tư b n ch nghĩa (TBCN) nư c ta hi n nay đư c hi u như th nào?

A) Không xây d ng quan h s n xu t TBCN.

B) B qua m i y u t g n li n v i phương th c s n xu t TBCN.

C) B qua vi c xác l p vai trò th ng tr c a quan h s n xu t TBCN và s th ng tr c a giai c p tư s n.

D) B qua s phát tri n l c lư ng s n xu t mang tính ch t TBCN.

48. Phát tri n b qua ch đ tư b n ch nghĩa (TBCN) nư c ta hi n nay đư c hi u như th nào?

A) Không xây d ng quan h s n xu t TBCN.

B) B qua m i y u t g n li n v i phương th c s n xu t TBCN.

C) B qua s phát tri n l c lư ng s n xu t mang tính ch t TBCN.

D) A), B) và C) đ u sai.

49. Đ c đi m l n nh t c a th i kỳ quá đ lên ch nghĩa xã h i nư c ta là gì?

A) Năng xu t lao đ ng th p.

B) T m t n n s n xu t nh là ph bi n quá đ lên ch nghĩa xã h i không qua ch đ tư b n ch nghĩa.

C) L c lư ng s n xu t chưa phát tri n.

D) Có nhi u thành ph n kinh t đan xen nhau.

50. Tính đ i kháng c a ki n trúc thư ng t ng, xét cho cùng, do cái gì qui đ nh?

A) S xung đ t gây g t v quan đi m, l i s ng.

B) Mâu thu n đ i kháng gi a các giai c p.

C) Tranh giành quy t li t quy n l c chính tr .

D) S đ i kháng trong cơ s h t ng.

51. Cái gì là nguyên nhân d n đ n s ra đ i ch đ công h u xã h i ch nghĩa v tư li u s n xu t?

A) L c lư ng s n xu t có trình đ xã h i hóa cao.

B) Giai c p tư s n t t b quan h s n xu t tư b n ch nghĩa.

C) S ti n hóa c a ch đ tư h u tư b n ch nghĩa.

D) Nhà nư c xã h i ch nghĩa.
52. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Trong đ i s ng xã h i, m i quan h gi a kinh t
và chính tr là th c ch t c a m i quan h gi a . . .”

A) cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng.

B) t n t i xã h i và ý th c xã h i.

C) nhân t khách quan và nhân t ch quan.

D) l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t.

53. Theo quan ni m c a C.Mác, ch đ công h u đư c hi u theo nghĩa nào?

A) Xóa b ch đ tư h u tư b n ch nghĩa.

B) Xác l p ch đ s h u công c ng song song v i ch đ tư h u.

C) Xóa b m i ch đ tư h u nói chung.

D) Xác l p ch đ s h u có s th ng nh t gi a s h u xã h i v i s h u cá nhân.

54. Theo C.Mác, “S i dây xuyên su t toàn b l ch s nhân lo i” là gì?

A) L c lư ng s n xu t.

B) Quan h s n xu t.

C) Đ u tranh giai c p.

D) Con ngư i nghèo kh c vươn lên.

55. L i ích giai c p và l i ích nhân lo i có quan h như th nào?

A) Không bao gi th ng nh t v i nhau.

B) Luôn th ng nh t v i nhau.

C) Có th th ng nh t song cũng có khi mâu thu n v i nhau.

D) Không quan h gì v i nhau.

56. M c đích cu i cùng c a cu c đ u tranh giai c p c a giai c p vô s n là gì?

A) Th c hi n chuyên chính vô s n.

B) Xóa b ch đ ngư i bóc l t ngư i.

C) L t đ ch đ tư b n ch nghĩa.

D) Thi t l p quy n th ng tr c a giai c p vô s n trên toàn th gi i.

57. Đ u tranh giai c p, xét đ n cùng, nh m vào m c đích gì?
A) Phát tri n s n xu t.

B) Gi i quy t mâu thu n giai c p, giành l y l i ích kinh t .

C) L t đ s áp b c c a giai c p th ng tr ph n đ ng, giành l y chính quy n v tay giai c p cách m ng.

D) Xóa b ch đ tư h u, th tiêu xã h i có giai c p.

58. Cái gì là nguyên nhân cơ b n gây ra mâu thu n đ i kháng gi a các giai c p trong xã h i?

A) S khác nhau v tư tư ng, l i s ng.

B) S đ i l p v l i ích cơ b n – l i ích kinh t .

C) S khác nhau v tài s n gi a ngư i giàu và ngư i nghèo.

D) S khác nhau v đ a v trong thang b c c a tr t t xã h i.

61. Theo quan đi m tri t h c mácxít, tiêu chí cơ b n nh t đ đánh giá tính cách m ng c a m t giai c p là gì?

A) Nghèo nh t trong xã h i.

B) B bóc l t th m t nh t trong xã h i.

C) Có tinh th n cách m ng cao nh t trong xã h i.

D) Có kh năng gi i phóng l c lư ng s n xu t b quan h s n xu t l c h u kìm hãm.

62. Do đi u gì mà các giai c p khác nhau có đ a v khác nhau trong m t ch đ kinh t - xã h i?

A) Do khác nhau v quan h c a h đ i v i tài s n và c a c i.

B) Do khác nhau v tâm lý và cá tính.

C) Do khác nhau v quan h c a h đ i v i vi c s h u tư li u s n xu t.

D) C A), B) và C).

63. S khác nhau (SKN) nào là cơ b n nh t nói lên các c ng đ ng ngư i là các giai c p khác nhau trong xã h i?

A) SKN v quan h đ i v i vi c s h u tư li u s n xu t.

B) SKN v phương th c và quy mô thu nh p.

C) SKN v đ a v trong m t tr t t kinh t - xã h i.

D) SKN v vai trò trong h th ng t ch c, qu n lý s n xu t.

64. S t n t i c a các giai c p có tính ch t gì?

A) Tính vĩnh h ng.

B) Tính l ch s .
C) Tính ng u nhiên.

D) Tính tuỳ thu c vào s t n t i và phát tri n c a phương th c s n xu t xã h i.

65. S xu t hi n c a giai c p có nguyên nhân n m trong lĩnh v c LV nào?

A) LV chính tr .

B) LV tinh th n.

C) LV tôn giáo.

D) LV kinh t .

66. S xu t hi n c a giai c p có ngu n g c t đâu?

A) T ch đ chi m h u nô l .

B) T ch đ tư h u.

C) T ch đ ngư i bóc l t ngư i.

D) T ch đ lao đ ng làm thuê.

67. Đ xoá b giai c p trư c h t ph i xoá b ch đ gì?

A) Ch đ ngư i bóc l t ngư i.

B) Ch đ tư h u.

C) Ch đ tư b n ch nghĩa.

D) Ch đ xã h i có phân chia thành đ ng c p.

68. K t c u giai c p (GC) c a xã h i có GC bao g m các giai t ng nào?

A) GC bóc l t và GC b bóc l t và t ng l p bình dân.

B) GC th ng tr và GC b tr .

C) GC cơ b n và t ng l p trí th c.

D) GC cơ b n, GC không cơ b n và các t ng l p trung gian.

69. Giai c p cơ b n trong xã h i là s n ph m c a phương th c s n xu t (PTSX) nào?

A) PTSX th ng tr .

B) PTSX m m m ng.

C) PTSX tàn dư.

D) S t ng h p các PTSX.
70. Giai c p (GC) quy t đ nh s t n t i và phát tri n c a h th ng s n xu t xã h i là GC nào?

A) GC không cơ b n - b tr .

B) GC cơ b n.

C) GC cơ b n - th ng tr .

D) GC cơ b n - b tr .

54. Cu c đ u tranh (ĐT) c a nh ng ngư i b áp b c, b bóc l t, b tr ch ng l i k áp b c, bóc l t, th ng tr v th c ch t
là cu c ĐT gì?

A) ĐT giành chính quy n.

B) ĐT gi i phóng nhân lo i.

C) ĐT giai c p.

D) ĐT gi i phóng dân t c.

71. Th c ch t c a cu c đ u tranh giai c p là nh m gi i quy t mâu thu n v l i ích gi a các giai c p (GC) nào?

A) Gi a GC bóc l t và GC b bóc l t.

B) Gi a GC th ng tr và GC b tr .

C) Gi a GC cơ b n và GC không cơ b n.

D) C A), B) và C).

72. Đ u tranh giai c p x y ra có nguyên nhân sâu xa t s xung đ t l i ích trong lĩnh v c nào?

A) Tôn giáo.

B) Kinh t .

C) Chính tr .

D) Văn hóa – tinh th n.

73. Mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t có tính ch t xã h i hóa ngày càng cao v i quan h s n xu t chi m h u tư nhân
tư b n ch nghĩa v tư li u s n xu t là mâu thu n (MT) gì trong xã h i tư b n ch nghĩa?

A) MT cơ b n.

B) MT ch y u.

C) MT c c b .

D) C A), B) và C).

74. Trong xã h i có giai c p đ i kháng x y ra đi u gì?
A) Mâu thu n (MT) chính tr chi ph i MT kinh t và MT v m t xã h i.

B) MT v m t xã h i chi ph i các MT kinh t và MT chính tr .

C) MT kinh t chi ph i MT v m t xã h i và MT chính tr .

D) Ch có MT v m t xã h i m i có ý nghĩa quy t đ nh s t n t i và phát tri n xã h i.

75. Trong xã h i có giai c p đ i kháng x y ra đi u gì?

A) Đ u tranh giai c p (ĐTGC) là đ ng l c duy nh t thúc đ y s phát tri n xã h i.

B) ĐTGC làm cho các giai c p đ i kháng nhau ph i tìm cách tho hi p v i nhau.

C) ĐTGC là ngu n g c phát tri n xã h i.

D) ĐTGC là đ ng l c ch y u phát tri n xã h i.

76. Thành t u l n nh t mà cu c đ u tranh giai c p đ t đư c là gì?

A) Tr thù giai c p bóc l t.

B) Làm thay đ i giai c p th ng tr xã h i.

C) Xoá b quan h s n xu t cũ, xác l p phương th c s n xu t m i ti n b .

D) Ngư i lao đ ng lên n m chính quy n.

61. T i sao nói, cu c đ u tranh c a giai c p vô s n ch ng giai c p tư s n là cu c đ u tranh giai c p cu i cùng trong l ch
s?

A) Đây ch là kh u hi u đ đ ng viên, t p h p l c lư ng, tăng cư ng s c m nh đ đ u tranh s m th ng l i.

B) Vì nó s xoá b tri t đ ch đ tư h u, ngu n g c sinh ra giai c p.

C) Vì nó s tiêu di t toàn b các giai c p có trong l ch s .

D) Vì nó s đưa giai c p vô s n lên v trí c a giai c p th ng tr v i s c m nh vô đ ch nên không có c p nào dám ch ng l i.

77. N i dung c a cu c đ u tranh giai c p c a giai c p vô s n trư c khi giành chính quy n là gì?

A) Thuy t ph c l c lư ng ph n cách m ng trao chính quy n cho l c lư ng cách m ng.

B) Đ u tranh kinh t , đ u tranh chính tr , đ u tranh tư tư ng.

C) Giành b ng đư c chính quy n.

D) T ch c qu n lý s n xu t, qu n lý xã h i, tăng năng xu t lao đ ng.

78. N i dung ch y u nh t c a cu c đ u tranh giai c p nư c ta hi n nay là gì?

A) Th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hoá đ t nư c; xây d ng v ng ch c n n kinh t th trư ng đ nh
hư ng xã h i ch nghĩa
B) Ch ng tham nhũng, quan liêu; xoá b tôn giáo, xoá b bóc l t.

C) C ng c b máy nhà nư c; đàn áp các l c lư ng ch ng đ i chính quy n, ch ng “di n bi n hòa bình”.

D) A), B), C) đ u đúng.

79. L i ích giai c p và l i ích dân t c có quan h như th nào?

A) Không th ng nh t v i nhau, vì đây là hai lo i c ng đ ng ngư i khác nhau.

B) Luôn th ng nh t v i nhau, vì m i dân t c bao gi cũng g m nhi u giai c p.

C) Có lúc th ng nh t nhưng cũng có lúc mâu thu n v i nhau.

D) A), B), C) đ u sai.

80. L i ích giai c p và l i ích nhân lo i có quan h như th nào?

A) Không th ng nh t v i nhau, vì đây là hai lo i c ng đ ng ngư i khác nhau.

B) Luôn th ng nh t v i nhau, vì nhân lo i bao g m nhi u giai c p.

C) Có lúc th ng nh t nhưng cũng có lúc mâu thu n v i nhau.

D) A), B), C) đ u sai.

81. Trong xã h i có đ i kháng, nhà nư c là gì?

A) Cơ quan quy n l c đi u hòa các mâu thu n n y sinh trong đ i s ng xã h i.

B) B máy quy n l c ph c v l i ích chung cho toàn xã h i.

C) Công c quy n l c b o v l i ích c a giai c p th ng tr .

D) A), B), C) đ u đúng.

82. Đi u gì là nguyên nhân tr c ti p làm xu t hi n nhà nư c?

A) S th a thu n c a m i t ng l p trong xã h i.

B) Nh ng mâu thu n giai c p không th đi u hòa đư c.

C) Lý tư ng cao đ p c a các lãnh t cách m ng k t h p các giai t ng l i v i nhau.

D) Do s xung đ t c a các th l c tôn giáo trong xã h i.

83. Nguyên nhân sâu xa làm xu t hi n nhà nư c là gì?

A) Th l c siêu nhiên, ti n đ nh.

B) Nh ng mong ư c c a nhân dân v m t xã h i có tr t t , k cương, công b ng…

C) Đ u tranh giai c p.
D) S ra đ i ch đ tư h u.

84. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Nhà nư c xu t hi n và t n t i . . .”

A) ngay khi xã h i loài ngư i xu t hi n.

B) trong m t giai đo n l ch s nh t đ nh.

C) trong m i giai đo n l ch s .

D) trong các xã h i chi m h u nô l , phong ki n, tư b n và giai đo n quá đ lên ch nghĩa xã h i.

85. Đ c trưng nào không thu c v nhà nư c?

A) T ch c xã h i đ ng trên m i giai c p, gi i quy t công vi c chung trong xã h i.

B) Hình thành ch đ thu khóa đ duy trì và tăng cư ng ho t đ ng c a b máy nhà nư c.

C) Qu n lý dân cư trên m t vùng lãnh th .

D) B máy quy n l c mang tính cư ng ch đ i v i m i thành viên trong xã h i.

86. Ch c năng nào không thu c v nhà nư c?

A) Th ng tr chính tr c a giai c p.

B) Tái s n xu t ra gi ng loài ngư i và qu n lý công c ng.

C) Đ i ngo i.

D) Đ i n i.

87. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Nh vào . . . mà giai c p th ng tr v kinh t trong
xã h i tr thành giai c p th ng tr v chính tr ”.

A) h th ng lu t pháp

C) h tư tư ng

B) b máy nhà nư c

D) v th chính tr

88. Nét khác bi t cơ b n nh t c a nhà nư c vô s n (NNVS) so v i các nhà nư c trư c đó là gì?

A) NNVS không c ng c s th ng tr v chính tr , mà ch lo xây d ng kinh t nh m tăng năng xu t lao đ ng xã h i.

B) NNVS ch chăm lo đ n đ i s ng kinh t và quy n l c chính tr mà không quan tâm đ i s ng tinh th n c a xã h i.

C) NNVS ch b o v quy n l i c a ngư i lao đ ng.

D) NNVS không ch b o v l i ích c a ngư i lao đ ng mà còn b o v l i ích h p pháp c a c giai c p khác trong xã h i.
89. Vì sao nói, nhà nư c vô s n là nhà nư c “n a nhà nư c”?

A) Vì nó không có ch c năng xây d ng.

B) Vì nó không có ch c năng tr n áp.

C) Vì nó không d a trên ch đ s h u tư nhân v tư li u s n xu t, không là công c bóc l t.

D) Vì nó không mang tính giai c p mà mang tính nhân dân.

90. Ch c năng (CN) nào sau đây c a nhà nư c là cơ b n nh t?

A) CN đ i ngo i.

B) CN th ng tr chính tr .

C) CN xã h i.

D) CN đ i n i.

91. Đ xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa, đi u quan tr ng nh t chúng ta c n ph i làm là gì?

A) Tăng cư ng s lãnh đ o c a Đ ng.

B) Dân ch hóa t ch c và ho t đ ng c a b máy nhà nư c.

C) Xây d ng h th ng lu t pháp hoàn ch nh và phân l p rõ các quy n l p pháp, hành pháp và tư pháp.

D) Đưa lu t pháp vào cu c s ng; pháp lu t th t s tr thành t i thư ng trong m i sinh ho t c a cá nhân và c ng đ ng.

92. S thay đ i (STĐ) nào là ch y u luôn x y ra trong các cu c cách m ng xã h i?

A) STĐ h tư tư ng nói riêng và toàn b đ i s ng tinh th n xã h i nói chung.

B) STĐ toàn b đ i s ng tinh th n c a xã h i nói chung.

C) STĐ chính quy n nhà nư c t tay giai c p th ng tr ph n đ ng sang tay giai c p cách m ng.

D) STĐ đ i s ng v t ch t và đ i s ng tinh th n c a xã h i nói chung.

93. Cách m ng Tháng 8/1945 nư c ta do Đ ng C ng s n Đông Dương lãnh đ o là gì?

A) Là cu c cách m ng vô s n.

B) Là cách m ng dân t c dân ch nhân dân.

C) Là cu c đ u tranh gi i phóng giai c p.

D) Là cu c chi n tranh gi i phóng dân t c.

94. Theo quan đi m tri t h c mácxít, đi u nào sau đây đư c coi là tiêu chu n cơ b n nh t nói lên s ti n b c a xã h i?

A) Trình đ phát tri n c a khoa h c k thu t.
B) Trình đ dân trí và m c s ng cao c a xã h i.

C) Trình đ phát tri n c a l c lư ng s n xu t.

D) Trình đ phát tri n cao c a đ i s ng tinh th n như đ o đ c, lu t pháp, tôn giáo,...

95. Cách m ng xã h i là gì?

A) S l t đ m t ch đ chính tr l i th i, thi t l p m t ch đ chính tr ti n b hơn.

B) Quá trình c i cách xã h i.

C) Quá trình ti n hóa xã h i.

D) Cu c đ o chính giành quy n l c.

96. Cách m ng xã h i là gì?

A) Quá trình c i cách xã h i.

B) Quá trình ti n hóa xã h i.

C) Cuoc đ o chính giành quy n l c.

D) A), B), C) đ u sai.

97. V n đ cơ b n đòi h i m i cu c cách m ng xã h i ph i gi i quy t là gì?

A) Giành chính quy n.

B) Xây d ng l c lư ng vũ trang.

C) C i cách hi u qu chính quy n cũ.

D) Tiêu di t hoàn toàn giai c p th ng tr ph n cách m ng.

98. Mâu thu n nào là nguyên nhân sâu xa d n đ n cách m ng xã h i?

A) MT v quan đi m chính tr gi a nh ng l c lư ng xã h i khác nhau.

B) MT gi a giai c p cách m ng và giai c p ph n cách m ng.

C) MT gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t.

D) MT gi a nhân dân nghèo kh v i gi i quan ch c giàu có.

99. Thành t u to l n mà m t cu c cách m ng xã h i mang l i là gì?

A) Xóa b quan h s n xu t cũ, thi t l p quan h s n xu t m i phù h p v i s phát tri n c a l c lư ng s n xu t.

B) Xóa b ch đ ngư i bóc l t ngư i.

C) Đưa nhân dân lao đ ng lên n m chính quy n.
D) Bu c giai c p th ng tr ph i có nh ng c i cách ti n b .

100. Vì sao nói, cách m ng vô s n là m t cu c cách m ng xã h i m i v ch t?

A) Vì nó lôi kéo đư c đông đ o qu n chúng c n lao tham gia giành chính quy n.

B) Vì nó do giai c p vô s n lãnh đ o.

C) Vì nó s d ng b o l c cách m ng đ giành l y chính quy n.

D) Vì nó s xóa b hoàn toàn ch đ ngư i bóc l t ngư i.

101. Tính ch t c a m i cu c cách m ng xã h i b quy đ nh b i đi u gì?

A) Giai c p tham gia th c hi n cách m ng.

B) Giai c p lãnh đ o cách m ng.

C) M c đích và nhi m v mà cu c cách m ng ph i gi i quy t.

D) C A), B), C).

102. L c lư ng cách m ng xã h i bao g m nh ng giai - t ng (NGT) nào?

A) NGT không lãnh đ o cách m ng.

B) NGT lãnh đ o cách m ng.

C) NGT có l i ích ít nhi u g n bó v i cách m ng.

D) NGT có l i ích g n bó lâu dài v i cách m ng.

103. Đ ng l c cách m ng xã h i bao g m nh ng giai - t ng (NGT) nào?

A) NGT không lãnh đ o cách m ng.

B) NGT lãnh đ o cách m ng.

C) NGT có l i ích ít nhi u g n bó v i cách m ng.

D) NGT có l i ích g n bó lâu dài v i cách m ng.

104. Giai c p (GC) nào có th tr thành GC lãnh đ o cách m ng xã h i?

A) GC có mâu thu n v i giai c p th ng tr và có nh ng lãnh t ki t xu t.

B) GC đ i bi u cho phương th c s n xu t m i.

C) GC có mâu thu n gay g t v i giai c p th ng tr .

D) GC c p vô s n.

105. Cách m ng xã h i ch có th giành th ng l i khi nào?
A) Khi có lãnh t ki t xu t lãnh đ o.

B) Khi tình th và th i cơ cách m ng xu t hi n đ y đ .

C) Khi xu t hi n đi u ki n khách quan và s chín mu i c a nhân t ch quan.

D) Khi nhân t ch quan chín mu i, lãnh t ki t xu t xu t hi n.

106. Đi u gì sau đây không ph i là y u t c a tình th cách m ng?

A) Giai c p th ng tr b suy y u nghiêm tr ng.

B) S xu t hi n và l n m nh c a chính đ ng lãnh đ o cách m ng.

C) Tính tích c c c a qu n chúng đư c nâng cao.

D) Qu n chúng b áp b c kh n kh hơn m c bình thư ng.

107. Đi u gì sau đây không thu c v nhân t ch quan c a cách m ng xã h i?

A) Chính đ ng c a giai c p cách m ng l n m nh nhanh chóng.

B) Giai c p cách m ng kiên quy t làm cách m ng.

C) Trình đ t ch c c a giai c p cách m ng nâng cao.

D) Qu n chúng b bóc l t năng n hơn m c bình thư ng.

108. Mu n cách m ng (CM) xã h i th ng l i không th không dùng b o l c CM. Đi u này đúng hay sai?

A) Đúng, đ i v i các cu c CM xã h i trư c CM vô s n.

B) Đúng, đ i v i CM vô s n.

C) Đúng, đ i v i m i cu c CM xã h i.

D) Sai, đ i v i m i cu c CM xã h i.

109. Cách m ng xã h i không bao gi giành th ng l i b ng con đư ng hòa bình. Đi u này đúng hay sai?

A) Đúng, đ i v i các cu c CM xã h i trư c CM vô s n.

B) Đúng, đ i v i CM vô s n.

C) Đúng, đ i v i m i cu c CM xã h i.

D) Sai, đ i v i m i cu c CM xã h i.

110. “Trong th i đ i ngày nay, khi ch nghĩa tư b n đã có nh ng đi u ch nh quan h s n xu t, đ i s ng c a ngư i lao
đ ng đư c c i thi n, do đó cách m ng vô s n không còn c n thi t n a”. Đi u này đúng hay sai?

A) Đúng, đ i v i các nư c TBCN phát tri n.
B) Sai.

C) Đúng.

D) Sai, đ i v i các nư c TBCN đang phát tri n.

111. Y u t nào không thu c v t n t i xã h i?

A) Phương th c s n xu t ra c a c i v t ch t, con ngư i và các quan h xã h i.

B) Truy n th ng văn hóa t t đ p c a con ngư i.

C) Các quan h xã h i như quan h gia đình, giai c p, dân t c.

D) Môi trư ng s ng c a con ngư i.

112. Y u t nào không thu c v ý th c xã h i?

A) Quan đi m, tư tư ng c a con ngư i.

B) Truy n th ng văn hóa c a m t dân t c.

C) Môi trư ng s ng c a con ngư i.

D) Tình c m, tâm tr ng c a các giai - t ng.

113. Ý th c xã h i có th phân chia thành nh ng c p đ nào?

A) Ý th c nhân lo i, ý th c dân t c và ý th c giai c p.

B) Ý th c chung và ý th c riêng.

C) Ý th c thông thư ng và ý th c lý lu n.

D) Ý th c cá nhân và ý th c t p th .

114. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tâm lý xã h i và h tư tư ng là hai . . .”

A) m t đ i l p t o thành toàn b ý th c xã h i.

B) c p đ c a ý th c xã h i mang tính giai c p rõ r t.

C) hình thái c a ý th c xã h i có liên h m t thi t v i nhau.

D) A), B), C) đ u sai.

115. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c thông thư ng bao g m t t c . . .”

A) tư tư ng, quan đi m, tình c m, thói quen,… c a con ngư i trong xã h i.

B) tư tư ng, quan đi m đư c hình thành thông qua quá trình khái quát hóa, h th ng hóa.

C) tư tư ng, quan đi m ch đ o ho t đ ng th c ti n thư ng ngày c a con ngư i.
D) A), B), C) đ u sai

116. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c lý lu n bao g m t t c . . .”

A) tư tư ng, quan đi m… c a con ngư i trong xã h i.

B) tư tư ng, quan đi m đư c hình thành thông qua quá trình khái quát hóa, h th ng hóa.

C) tư tư ng, quan đi m đang ch đ o ho t đ ng th c ti n c a con ngư i.

D) A), B), C) đ u đúng.

117. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tâm lý xã h i bao g m t t c . . .”

A) quan đi m, tư tư ng hình thành thông qua quá trình khái quát hóa, h th ng hóa.

B) tình c m, ư c mu n, thói quen, t p quán… c a con ngư i đư c hình thành tr c ti p t đ i s ng hàng ngày c a h .

C) quan ni m hình thành thông qua quá trình t ng k t, khái quát các kinh nghi m.

D) quan ni m, tư tư ng c a xã h i.

118. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “H tư tư ng là h th ng các tư tư ng . . .”

A) đư c hình thành thông qua quá trình t ng k t, khái quát t kinh nghi m th c ti n.

B) đư c hình thành t phát dư i nh hư ng c a đi u ki n s ng.

C) c a m t xã h i nào đó nh t đ nh.

D) A), B), C) đ u đúng.

119. Ưu th c a ý th c thông thư ng (YTTT) so v i ý th c lý lu n (YTLL) là gì?

A) YTTT ph n ánh hi n th c đ y đ hơn YTLL.

B) YTTT ph n ánh hi n th c sâu s c hơn YTLL.

C) YTTT ph n ánh hi n th c cao hơn YTLL.

D) YTTT ph n ánh hi n th c sinh đ ng hơn YTLL.

120. Ưu th c a ý th c lý lu n (YTLL) so v i ý th c thông thư ng (YTTT) là gì?

A) YTLL ph n ánh hi n th c sâu s c hơn YTTT.

B) YTLL ph n ánh hi n th c đ y đ hơn YTTT.

C) YTLL ph n ánh hi n th c sinh đ ng hơn YTTT.

D) YTLL ph n ánh hi n th c tr c ti p hơn YTTT.

121. Cơ s nào t o nên s khác nhau trong ý th c c a các giai c p (GC) khác nhau trong xã h i?
A) Quan đi m c a m i GC khác nhau.

B) Chính đ ng c a m i GC khác nhau.

C) Phương th c sinh ho t v t ch t c a m i GC khác nhau.

D) Đ a v xã h i c a m i GC khác nhau.

122. Tính giai c p c a ý th c xã h i th hi n rõ nh t đâu?

A) tâm lý xã h i và h tư tư ng.

B) ý th c lý lu n.

C) h tư tư ng.

D) tâm lý xã h i.

123. Ý th c th ng tr trong m t xã h i có giai c p là ý th c c a giai c p (GC) nào?

A) GC th ng tr có l i ích phù h p v i l i ích xã h i.

B) GC cơ b n.

C) GC chi m s đông trong xã h i.

D) GC th ng tr .

124. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào đúng?

A) Giai c p nào n m gi tư li u s n xu t v t ch t thì giai c p đó cũng n m gi tư li u s n xu t tinh th n.

B) Giai c p nào chi ph i tư li u tinh th n thì giai c p đó cũng chi ph i tư li u s n xu t v t ch t.

C) Giai c p nào đông nh t trong xã h i thì giai c p đó chi ph i đ i s ng tinh th n c a xã h i.

D) Giai c p nào n m chính quy n thì giai c p đó ph i n m tư li u s n xu t v t ch t.

125. “Trong xã h i, ch có giai c p b tr ch u nh hư ng b i tư tư ng c a giai c p th ng tr , ch không ngư c l i”. Phát
bi u này đúng hay sai?

A) Tùy theo xã h i đó là xã h i nào, đang t n t i trong giai đo n nào.

B) Ch đúng v i xã h i tư b n.

C) Sai.

D) Đúng.

126. Ý th c (YT) cá nhân là gì?

A) YT mang đ c đi m riêng c a cá nhân, không mang tính giai c p.
B) YT đ ng nh t v i YT xã h i.

C) YT v a bi u hi n c a YT xã h i (giai c p, dân t c) v a mang đ c đi m riêng c a cá nhân.

D) YT đ ng nh t v i YT giai c p và YT dân t c.

127. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào đúng?

A) T n t i xã h i và ý th c xã h i đ u b chi ph i b i Thư ng đ .

B) Ý th c xã h i quy t đ nh t n t i xã h i.

C) T n t i xã h i và ý th c xã h i không nh hư ng gì đ n nhau.

D) A), B), C) đ u sai.

128. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sai?

A) Ý th c xã h i có tính đ c l p tương đ i.

B) Ý th c xã h i quy t đ nh t n t i xã h i.

C) Ý th c xã h i ph n ánh t n t i xã h i.

D) Không ph i b t c tư tư ng, quan ni m lý lu n nào cũng ph n ánh rõ ràng và tr c ti p nh ng quan h kinh t c a th i đ i.

129. Đi u gì không ph i là nguyên nhân làm cho ý th c xã h i thư ng l c h u so v i t n t i xã h i?

A) S c m nh c a thói quen, truy n th ng, t p quán và tính b o th c a m t s hình thái ý th c xã h i.

B) Ý th c xã h i có tính k th a trong s phát tri n c a mình.

C) Nh ng tư tư ng cũ thư ng đư c các l c lư ng xã h i ph n đ ng lưu gi và truy n bá.

D) T n t i xã h i dư i tác đ ng c a ho t đ ng th c ti n thư ng bi n đ i nhanh làm cho ý th c xã h i không k p ph n ánh.

130. S tác đ ng qua l i gi a các hình thái ý th c xã h i là lý do dùng đ gi i thích cho tính ch t gì c a ý th c xã h i?

A) Tính đ c l p tương đ i.

B) Tính l c h u.

C) Tính vư t trư c.

D) Tính k th a.

131. Kh năng d báo khoa h c là bi u hi n tính ch t gì c a ý th c xã h i?

A) Tính giai c p.

B) Tính k th a.

C) Tính đ c l p tương đ i.
D) Tính vư t trư c.

132. “S phát tri n v m t chính tr , pháp lu t, tri t h c, tôn giáo, văn h c, ngh thu t v.v. đ u d a vào s phát tri n kinh
t . Nhưng t t c chúng có nh hư ng l n nhau và nh hư ng đ n cơ s kinh t ”. Đi u này th hi n quan đi m nào?

A) Duy v t l ch s .

B) Duy kinh t .

C) Duy tâm ch quan.

D) V a duy kinh t (v đ u) v a duy tâm ch quan (v sau).

133. H tư tư ng chính tr th ng tr trong xã h i có giai c p là s ph n ánh t p trung l i ích c a c ng đ ng nào?

A) Qu c gia – dân t c.

B) Giai c p chi m đa s .

C) Giai c p th ng tr .

D) A), B), C) đ u đúng.

134. Đư ng l i chính tr c a chính đ ng c a giai c p th ng tr (GCTT) là s bi u hi n c th đi u gì?

A) H tư tư ng chính tr chung c a các giai c p trong xã h i.

B) Nh ng tư tư ng ti n b c a GCTT.

C) H tư tư ng chính tr c a GCTT.

D) Nh ng tư tư ng ti n b c a GCTT và c a toàn dân t c.

135. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào đúng?

A) H tư tư ng chính tr (HTTCT) luôn luôn là h tư tư ng c a s đông.

B) HTTCT tr c ti p tác đ ng đ n cơ s kinh t và thay đ i cơ s kinh t .

C) HTTCT luôn luôn là h tư tư ng ti n b .

D) HTTCT tác đ ng đ n xã h i thông qua nhà nư c.

136. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c pháp quy n là toàn b các tư tư ng,
quan đi m c a m t giai c p v b n ch t và vai trò c a pháp lu t, v quy n và nghĩa v c a nhà nư c, các t ch c xã h i
và công dân, v . . . con ngư i trong xã h i”.

A) tính h p pháp hay không h p pháp c a hành vi

B) tính thi n hay ác c a hành vi

C) vai trò, trách nhi m c a
D) b n ph n và ch c trách c a

137. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sai?

A) Ý th c đ o đ c (YTĐĐ) là quan ni m v nh ng quy t c đánh giá, đi u ch nh hành vi ng x gi a cá nhân và xã h i, cá
nhân v i cá nhân trong xã h i.

B) YTĐĐ là quan ni m v thi n, ác, lương tâm, danh d , trách nhi m, h nh phúc, công b ng.

C) YTĐĐ là nh ng nguyên t c, chu n m c đư c nhà nư c quy đ nh nh m đi u ch nh hành vi c a công dân.

D) YTĐĐ d a trên s c m nh c a dư lu n xã h i và lương tâm cá nhân.

138. Nét khác nhau cơ b n nh t c a lý lu n khoa h c (LLKH) so v i lý lu n tôn giáo (LLTG) là gì?

A) LLKH tham gia vào quá trình c i đ i m nh m t n t i xã h i, còn LLTG thư ng ra s c duy trì t n t i xã h i.

B) LLKH ph n ánh th gi i m t cách chân th c b ng nh ng cái lôgic tr u tư ng, còn LLTG ph n ánh th gi i m t cách hoang
đư ng d a trên đ c tin mù quáng c th .

C) LLKH b t ngu n t nhu c u th c ti n xã h i, còn LLTG xu t phát t tâm lý y u đu i và nh n th c sai l ch c a con ngư i.

D) LLKH là s n ph m tinh th n c a m t s ít nh ng ngư i thông minh, còn LLTG là s n ph m tinh th n c a s đông nh ng
ngư i ít h c trong xã h i.

139. Ngh thu t (NT) có v trí như th nào trong ý th c th m m (YTTM)?

A) NT là m t hình th c cơ b n c a YTTM.

B) NT là hình th c bi u hi n cao nh t c a YTTM.

C) NT là hình th c bi u hi n c a YTTM.

D) NT là b n ch t c a YTTM.

140. B sung đ đư c m t câu sai theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tôn giáo b t ngu n t . . .”

A) s b t l c c a giai c p b bóc l t trong xã h i có áp b c giai c p.

B) b n ch t y u đu i c a con ngư i.

C) nh ng b t công trong xã h i.

D) s b t l c và s hãi c a con ngư i trư c s c m nh c a t nhiên.

141. Trong tư tư ng truy n th ng Vi t Nam, v n đ nào đư c quan tâm nhi u hơn c ?

A) V n đ b n ch t con ngư i.

B) V n đ đ o lý làm ngư i.

C) V n đ xác đ nh b n ch t c a t n t i.
D) V n đ tìm hi u quan h gi a linh h n và th xác.

142. Nh ng giá tr ph bi n nh t c a ý th c đ o đ c mang tính gì?

A) Tính giai c p.

B) Tính th i đ i.

C) Tính dân t c.

D) Tính nhân lo i.

143. Đi u ki n cơ b n đ ý th c xã h i có th tác đ ng đ n t n t i xã h i là gì?

A) Ho t đ ng th c ti n c a con ngư i.

B) Ý th c xã h i ph i có tính vư t trư c.

C) Chu n b đ y đ nh ng đi u ki n v t ch t.

D) Ý th c xã h i phù h p v i t n t i xã h i.

144. Theo quan đi m tri t h c mácxít, đi u nào sau đây đúng?

A) Ý th c cá nhân là phương th c t n t i và bi u hi n c a ý th c xã h i.

B) T ng s ý th c cá nhân b ng ý th c xã h i.

C) Ý th c cá nhân đ c l p v i ý th c xã h i.

D) Ý th c cá nhân quy t đ nh ý th c xã h i.

145. Ý th c lý lu n ra đ i t đâu?

A) T s phát tri n cao c a ý th c xã h i thông thư ng.

B) T s n ph m tư duy c a các nhà khoa h c.

C) T s khái quát, t ng k t c a ý th c xã h i thông thư ng c a các nhà lý lu n.

D) T th c t xã h i.

146. Theo quan đi m tri t h c mácxít, đ c trưng cơ b n nh t c a ý th c chính tr là gì?

A) Thái đ đ i v i đ u tranh giai c p.

B) Th hi n l i ích giai c p m t cách tr c ti p.

C) Th hi n quan đi m v quy n l c.

D) Thái đ chính tr c a các đ ng phái, t ch c chính tr .

147. Tâm lý xã h i ph n ánh đi u gì?
A) Đ i s ng xã h i m t cách khái quát và gián ti p.

B) Đi u ki n sinh s ng hàng ngày c a m t c ng đ ng ngư i m t cách c th và tr c ti p.

C) B n ch t c a t n t i xã h i.

D) Tình c m, tâm tr ng, thói quen c a m t c ng đ ng ngư i.

148. Đi u ki n cơ b n đ ý th c xã h i có th tác đ ng tr l i t n t i xã h i là gì?

A) Có s phù h p gi a ý th c xã h i và t n t i xã h i.

B) Thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ngư i.

C) Có đi u ki n v t ch t b o đ m.

D) Ý th c xã h i ph i ph n ánh “vư t trư c” t n t i xã h i.

149. Hãy đi n t thích h p đ làm rõ b n ch t c a tôn giáo: “t t c m i tôn giáo ch ng qua ch là s ph n ánh . . (1) . .
vào đ u óc c a con ngư i, c a nh ng l c lư ng bên ngoài chi ph i cu c s ng hàng ngày c a h ; ch là s ph n ánh
trong đó các l c lư ng c a . . (2) . . đã mang hình th c nh ng l c lư ng siêu tr n th ”.

A) 1 - dư i hình th c ngh thu t, 2 - qu n chúng

B) 1 - khoa h c, 2 - giai c p

C) 1- hư o , 2 - tr n th

D) 1 - chân th c, 2 - không có th c

150. Ch c năng chính c a tôn giáo là gì?

A) Đ n bù m t cách hư o cái con ngư i còn thi u trong đ i s ng hi n th c.

B) Hư ng con ngư i đ n cu c t t đ p hơn.

C) Giáo d c đ o d c chân chính cho con ngư i.

D) Gi i phóng con ngư i kh i n i đau trong đ i s ng hi n th c.

151. Ch trương c a Đ ng ta đ i v i ho t đ ng v i tôn giáo là gì?

A) C m m i hình th c sinh ho t tôn giáo.

B) Phân bi t đ i x gi a ngư i có tín ngư ng và ngư i không có tín ngư ng.

C) Nhanh chóng th tiêu tôn giáo.

D) Tôn tr ng, b o đ m quy n t do tín ngư ng và không tín ngư ng.

152. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c th m m . . .”

A) ph n ánh hi n th c trong quan h v i nhu c u thư ng th c và sáng t o cái đ p.
B) là nhu c u c a đ i s ng con ngư i.

C) là k t qu ph n ánh hi n th c khách quan.

D) nâng cao tính ngư i cho con ngư i.

153. B sung đ đư c m t câu sai theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ngh thu t . . .”

A) có tính nhân lo i.

B) có tính dân t c.

C) ch quan tâm đ n cái đ p c a hi n th c, vì v y nó không mang tính giai c p.

D) luôn b chi ph i b i th gi i quan, vì v y nó không th không mang tính giai c p.

154. B sung đ đư c m t câu sai theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c đ o đ c . . .”

A) bao g m tình c m, tri th c và lý tư ng đ o đ c.

B) hoàn toàn tách kh i khoa h c, nó đơn thu n ch là c m xúc ch quan c a con ngư i.

C) có tính nhân lo i.

D) có tính giai c p.

155. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tâm lý xã h i . . .”

A) và h tư tư ng luôn kìm hãm nhau phát tri n.

B) tăng y u t trí tu cho h tư tư ng, h tư tư ng tăng y u t th c ti n cho tâm lý xã h i

C) giúp h tư tư ng b t sơ c ng, h tư tư ng tăng cư ng y u t trí tu cho tâm lý xã h i.

D) và h tư tư ng luôn thúc đ y nhau phát tri n.

156. “Ta v ta t m ao ta, dù trong dù đ c ao nhà v n hơn” là s bi u hi n c th c a y u t nào c a ý th c xã h i?

A) Tâm lý xã h i và h tư tư ng.

B) Tâm lý xã h i.

C) Ý th c lý lu n.

D) H tư tư ng.

157. Đi u nào sau đây là s bi u hi n c a h tư tư ng?

A) "Chín b làm mư i".

B) "Có con thì g ch ng g n, có bát canh c n nó cũng mang sang".

C) "Trâu ta ăn c đ ng ta".
D) "T i gia tòng ph , xu t giá tòng phu, phu t tòng t ".

158. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tính k th a c a ý th c xã h i cho phép chúng
ta có th gi i thích vì sao . . .”

A) các hình thái ý th c xã h i có s tác đ ng qua l i.

B) ý th c xã h i l i có tính giai c p.

C) m t nư c có trình đ phát tri n còn kém v kinh t song nh ng tư tư ng l i trình đ phát tri n cao.

D) ý th c c a xã h i l i thư ng l c h u so v i t n t i xã h i.

159. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Đ xây d ng n n văn hóa m i c n ph i xóa b
t t c nh ng s n ph m văn hóa, tư tư ng, quan đi m đư c t o ra t xã h i cũ. Đó là ch trương . . .”

A) phù h p v i quan đi m mácxit v s phát tri n.

B) không phù h p v i quan đi m mácxit v s phát tri n.

C) có giá tr to l n đ i v i quá trình xây d ng n n văn hóa cách m ng.

D) đư c Đ ng ta phát huy trong cách m ng Vi t Nam.

160. Đi u nào tương đương v i lu n đi m: "T n t i xã h i quy t đ nh ý th c xã h i"?

A) V t ch t quy t đ nh ý th c.

B) L c lư ng s n xu t quy t đ nh quan h s n xu t.

C) Đ i s ng v t ch t quy đ nh đ i s ng tinh th n c a xã h i.

D) Quan h s n xu t quy đ nh các quan h tinh th n c a xã h i.

161. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào đúng?

A) Tính tham lam c a con ngư i là ngu n g c làm xu t hi n ch đ tư h u, bóc l t.

B) Tư tư ng tư h u, bóc l t n y sinh làm xu t hi n ch đ tư h u.

C) Ch đ tư h u là nguyên nhân làm n y sinh tư tư ng tư h u, bóc l t.

D) Ch đ ngư i bóc l t ngư i là nguyên nhân xu t hi n c a ch đ tư h u.

162. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “S suy tàn c a ch đ c ng s n nguyên th y
d a trên ch đ s h u công c ng v tư li u s n xu t làm xu t hi n ch đ chi m h u nô l d a trên ch đ tư h u v
tư li u s n xu t là m t bư c . . .”

A) l c đư ng trong l ch s

B) lùi c a l ch s

C) không lùi song cũng không ti n c a l ch s
D) ti n c a l ch s

163. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “S xu t hi n quan h s n xu t tư b n thay cho
quan h s n xu t phong ki n là m t bư c ti n c a l ch s . Vì v y, . . .”

A) ý th c c a giai c p tư s n là ý th c tiên ti n c a th i đ i ngày nay.

B) ý th c c a giai c p tư s n là ý th c tiên ti n c a th i đ i đó.

C) h tư tư ng tư s n d a trên cơ s kinh t đó cũng là bi u hi n c a tư tư ng ti n ti n trong th i đ i ngày nay.

D) m i h c thuy t tư s n là h c thuy t ti n b nh t c a m i th i đ i.

164. Quan ni m nào coi con ngư i không ch b chi ph i b i các quy lu t tâm lý – ý th c, quy lu t xã h i, mà còn b chi
ph i b i các quy lu t sinh h c?

A) Duy tâm.

B) Siêu hình.

C) Mácxít.

D) Duy sinh v t (ch nghĩa Darwin xã h i).

165. C.Mác vi t: “Trong tính hi n th c c a nó, b n ch t con ngư i là t ng hòa nh ng quan h xã h i”. Đi u này có
nghĩa gì?

A) C.Mác bác b m t t nhiên, sinh h c trong đ i s ng con ngư i.

B) C.Mác nh n m nh b n ch t xã h i c a con ngư i.

C) C.Mác nh n m nh b n ch t c a con ngư i mang tính tr u tư ng.

D) C A), B) và C).

166. Con ngư i s b c l đư c b n ch t xã h i c a mình khi nào?

A) Khi t n t i trong các quan h xã h i.

B) Khi thoát ly kh i đi u ki n l ch s nh t đ nh.

C) Khi t n t i trong các quan h c a t nhiên.

D) A), B), C) đ u sai.

167. Theo quan ni m tri t h c mácxít, con ngư i là gì?

A) Là s n ph m c a l ch s .

B) Là ch th c a l ch s .

C) V a là s n ph m v a là ch th c a l ch s .
D) V a là s n ph m v a là ch th c a t nhiên.

168. Quan đi m coi “con ngư i là ch th c a l ch s ” đư c hi u như th nào?

A) Con ngư i là trung tâm c a vũ tr .

B) Con ngư i là ông ch , các loài sinh v t khác là nô l .

C) Con ngư i n m v ng và v n d ng sáng t o các quy lu t khách quan tác đ ng vào t nhiên, xã h i thúc đ y nó phát tri n
phù h p v i nhu c u c a mình.

D) Con ngư i có th đi u khi n l ch s phát tri n theo ý mu n t t đ p c a riêng mình.

169. Quan đi m coi “con ngư i là s n ph m c a l ch s ” đư c hi u như th nào?

A) Con ngư i cũng như đ ng v t đ u là s n ph m c a l ch s t nhiên, vì th con ngư i và đ ng v t là như nhau.

B) B n ch t c a con ngư i đã đư c quy đ nh b i các quan h m i th i đi m nh t đ nh, do đó nó không thay đ i.

C) Con ngư i không th làm ch v n m ng c a mình mà hoàn toàn l thu c vào tính quy đ nh c a l ch s .

D) B n ch t c a con ngư i cũng luôn thay đ i là do s thay đ i c a nh ng m i quan h và đi u ki n l ch s c th quy đ nh.

170. Quan ni m truy n th ng “ b u thì tròn, ng thì dài” là nh m kh ng đ nh đi u gì?

A) Hình d ng c a các loài sinh v t ph thu c vào nơi nó .

B) Vai trò c a các quan h xã h i đ i v i vi c hình thành b n ch t m i ngư i.

C) Vai trò ch th c a con ngư i trong l ch s .

D) Quy lu t sinh h c là quy lu t duy nh t chi ph i v n v t trong vũ tr .

171. Theo quan đi mmácxít, quan ni m nào sau đây đúng?

A) Cá nhân và con ngư i là hai khái ni m đ ng nh t.

B) Con ngư i đã tr thành m t cá nhân ngay t khi m i đư c sinh ra.

C) Cá nhân và nhân cách là hai khái ni m đ ng nh t.

D) A), B), C) đ u sai.

172. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Cá nhân là m t ph n t . . .”

A) hoàn toàn gi ng các ph n t khác trong c ng đ ng xã h i.

B) đơn nh t trong c ng đ ng xã h i.

C) hoàn toàn khác các ph n t khác trong c ng đ ng xã h i.

D) tách bi t kh i c ng đ ng xã h i.
173. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Nhân cách là toàn b năng l c và ph m ch t v
m t . . . c a m i cá nhân h p l i t o thành ch nh th , đóng vai trò ch th t ý th c”

A) xã h i, sinh h c, tâm lý – ý th c

B) tâm lý

C) sinh lý

D) xã h i

174. Khi nói, nhân cách (NC) là “cái tôi” đi u này có nghĩa là gì?

A) NC là s bi u hi n ch nghĩa cá nhân.

B) NC là s bi u hi n b n s c riêng c a m i cá nhân so v i các cá nhân khác.

C) NC ch bao g m nh ng ph m ch t riêng bi t c a m i cá nhân xung đ t v i nh ng ph m ch t c a cá nhân khác.

D) A), B), C) đ u sai.

175. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “T p th là . . .”

A) t p h p c a nhi u cá nhân v i nhi u nhu c u, m c đích khác nhau.

B) t p h p nhi u con ngư i có chung hoàn c nh l i v i nhau.

C) hình th c liên k t các cá nhân l i thành t ng nhóm xã h i, nh m tho mãn m t nhu c u, đáp ng m t l i ích chung nào đó.

D) A), B), C) đ u đúng.

176. Do đi u gì mà các cá nhân không hòa tan v i nhau trong t p th ?

A) Do có nhu c u khác nhau.

B) Do có l i ích và m c đích khác nhau.

C) Do có nhân cách khác nhau.

D) Do có hoàn c nh khác nhau.

177. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Xét v th c ch t, m i quan h gi a cá nhân v i
cá nhân, gi a cá nhân và t p th là quan h . . .”

A) l i ích

B) mang tính cư ng b c cá nhân ph i ph c tùng t p th

C) nhân cách

D) l i ích và nhân cách.

178. Trong quan h bình thư ng gi a cá nhân và t p th x y ra đi u gì?
A) Mâu thu n gi a l i ích cá nhân và l i ích t p th .

B) Không có mâu thu n gi a l i ích cá nhân và l i ích t p th .

C) Cá nhân ph i hy sinh quy n l i c a mình cho t p th .

D) T p th ph i tho mãn đ y đ m i nhu c u, đáp ng đ y đ m i l i ích cho t ng cá nhân.

179. Qu n chúng nhân dân là ai?

A) Là nh ng ngư i s n xu t ra c a c i v t ch t, nh ng b ph n dân cư ch ng l i giai c p th ng tr , nh ng b ph n thúc đ y
s ti n b xã h i.

B) Ch nh ng ngư i thu c giai c p b tr .

C) T t c các giai c p, t ng l p trong m t xã h i.

D) Ch nh ng b ph n nghèo kh , th t h c trong xã h i.

180. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng: “Lãnh t là . . .”

A) ngư i gi u nh t, có tài năng và đ o đ c nh t trong giai c p b tr .

B) ngư i nghèo nh t, cách m ng nh t trong giai c p b tr .

C) cá nhân năng l c và ph m ch t ki t xu t v m t lĩnh v c ho t đ ng nh t đ nh.

D) cá nhân ki t xu t do phong trào cách m ng c a qu n chúng nhân dân t o ra.

181. B sung đ đư c m t đ nh nghĩa đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Vĩ nhân là . . .”

A) ngư i sinh ra v n có tư ch t thông minh.

B) cá nhân năng l c và ph m ch t ki t xu t v m t lĩnh v c ho t đ ng nh t đ nh.

C) cá nhân đư c t p th b u ra làm ngư i lãnh đ o phong trào cách m ng.

D) cá nhân có ph m ch t đ o đ c t t, bi t hy sinh cho l i ích c a dân t c, nhân lo i.

182. Theo quan đi m tri t h c mácxít, vai trò quy t đ nh l ch s thu c v ai trong xã h i?

A) Các lãnh t , vĩ nhân ki t xu t.

B) Qu n chúng nhân dân.

C) Các giai c p b tr có tinh th n cách m ng tri t đ nh t.

D) Các chính đ ng cách m ng, có s ng h đông đ o c a qu n chúng nhân dân trong xã h i.

183. L c lư ng cơ b n quy t đ nh m i s bi n đ i mang tính cách m ng x y ra trong xã h i là ai?

A) Lãnh t và các chính đ ng.
B) Giai c p th ng tr và cách m ng.

C) Qu n chúng nhân dân.

D) Các giai t ng ti n b .

184. Nhân t có vai trò quy t đ nh trong vi c sáng t o ra các giá tr tinh th n c a xã h i là ai?

A) Nh ng nhà khoa h c và nh ng ngh sĩ có tài năng.

B) S ra đ i c a ch đ xã h i ch nghĩa.

C) S gi i phóng con ngư i ra kh i m i s tăm t i, d t nát

D) Qu n chúng nhân dân.

185. Vai trò c a lãnh t đ i v i s phát tri n xã h i th hi n như th nào?

A) Không tác đ ng gì đ n s ti n b xã h i.

B) Thúc đ y hay kìm hãm s ti n b xã h i.

C) Quy t đ nh s ti n b xã h i.

D) Luôn thúc đ y s ti n b xã h i.

186. M i quan h bi n ch ng gi a qu n chúng (QC) nhân dân và lãnh t (LT) th hi n như th nào?

A) Phong trào c a QC làm xu t hi n các LT; ho t đ ng c a LT làm xu t hi n phong trào QC.

B) LT t o ra phong trào c a QC; QC thúc đ y phong trào do LT t o ra.

C) LT quy t đ nh s th ng l i c a phong trào QC; QC giúp LT th c hi n đư c mong mu n đ ra.

D) LT xu t hi n t phong trào cách m ng c a QC, và là nhân t thúc đ y s phát tri n c a phong trào QC.

187. Tuy t đ i hóa vai trò c a cá nhân, lãnh t s d n đ n đi u gì?

A) T coi thư ng lãnh t , làm cho phong trào qu n chúng không có s đoàn k t, nh t trí.

B) Tăng thêm s c m nh cho phong trào cách m ng.

C) T sùng bái cá nhân, làm h n ch tính năng đ ng, sáng t o c a qu n chúng.

D) Nh n th c đúng v vai trò c a lãnh t .

188. Theo Ph.Ăngghen, vai trò quy t đ nh c a lao đ ng đ i v i quá trình bi n vư n ngư i thành ngư i là gì?

A) T o ra nhi u th c ăn hơn.

B) Làm hoàn thi n bàn tay con ngư i.

C) Hình thành ngôn ng .
D) Làm cho não ngư i phát tri n hơn.

190. Cái xã h i có vai trò gì đ i v i cái sinh v t trong b n ch t con ngư i?

A) Phát tri n và nâng cao tính sinh v t, làm hoàn thi n nh ng đ c tính sinh v t trong con ngư i.

B) Xã h i hóa cái sinh v t, làm cho cái sinh v t phù h p v i yêu c u xã h i.

C) Không có vai trò gì.

D) Xã h i hóa cái sinh v t, làm m t đi cái sinh v t.

191. Tư tư ng “l y dân làm g c” c a Đ ng ta có cơ s t đâu?

A) T truy n th ng dân t c đã x y ra trong các phong trào đ u tranh c a nhân dân t xưa đ n gi .

B) T vai trò c a to l n c a vĩ nhân, lãnh t trong l ch s .

C) T vai trò c a đ ng lãnh đ o trong các phong trào cách m ng.

D) T vai trò quy t đ nh c a qu n chúng nhân dân trong l ch s .

192. Nhìn chúng, các quan ni m v con ngư i trong tri t h c trư c Mác đ u h n ch ch nào?

A) Coi con ngư i là m t đ ng v t có lý trí.

B) Coi con ngư i là ch th c a l ch s .

C) Coi con ngư i là đ ng v t chính tr .

D) Tuy t đ i hóa m t m t nào đó c a con ngư i.

193. Mu n nh n th c đư c b n ch t c a m i ngư i thì chúng ta ph i làm gì?

A) Tìm hi u nh ng đ c tính di truy n c a gia đình.

B) Tìm hi u k t qu làm vi c hàng ngày mà h đ t đư c.

C) Tìm hi u các quan h xã h i hi n th c mà h ch u nh hư ng.

D) Tìm hi u tư ng m o c a con ngư i đó.

194. Quan ni m “Nh ng ngư i ti hí m t lươn, trai thì tr m cư p gái buôn ch ng ngư i” có phù h p v i quan ni m tri t
h c mácxít hay không?

A) Phù h p.

B) Không phù h p.

C) V a phù h p v a không phù h p.

D) Không th xác đ nh.
195. Quan ni m “Hi n d ph i đâu là tính s n, ph n nhi u do giáo d c mà nên” coi y u t nào quy t đ nh b n ch t con
ngư i?

A) Y u t sinh h c.

B) Y u t xã h i.

C) Y u t sinh h c và xã h i.

D) Không ph i y u t sinh h c và xã h i.

196. Gen di truy n có vai trò như th nào trong vi c hình thành năng l c trí tu c a con ngư i?

A) Ch có tác đ ng t o ti n đ sinh h c cho s phát tri n con ngư i.

B) Quy t đ nh đ n vi c hình thành năng l c trí tu cho con ngư i.

C) Không tác đ ng gì đ n vi c hình thành năng l c trí tu cho con ngư i.

D) Quy t đ nh đ n vi c hình thành m t s năng l c trí tu cho con ngư i.

197. Thuy t phân bi t ch ng t c là bi u hi n c a quan ni m gì?

A) Coi y u t sinh h c mang tính quy t đ nh năng l c c a con ngư i.

B) Coi y u t xã h i mang tính quy t đ nh năng l c c a con ngư i.

C) Kh ng đ nh b n ch t con ngư i là s th ng nh t gi a cái sinh h c và xã h i.

D) Đ cao truy n th ng c a m i c ng đ ng ngư i khác nhau.

198. B ph n nào sau đây là h t nhân cơ b n nh t c a qu n chúng nhân dân?

A) Các giai c p, t ng l p thúc đ y s ti n b xã h i.

B) Nh ng ngư i lao đ ng s n xu t ra c a c i v t ch t cho xã h i.

C) Nh ng ngư i ch ng l i giai c p th ng tr ph n đ ng.

D) Nh ng ngư i nghèo kh , b áp b c.

199. Quan đi m tri t h c mácxít coi cá nhân là s n ph m c a xã h i, đư c hi u theo nghĩa nào?

A) M i cá nhân ra đ i, t n t i trong nh ng m i quan h xã h i nh t đ nh.

B) Xã h i là môi trư ng, đi u ki n, phương ti n đ hình thành và phát tri n cá nhân.

C) Xã h i quy đ nh nhu c u, phương hư ng phát tri n c a cá nhân.

D) Cá nhân là m t con ngư i luôn s ng trong xã h i.

200. Cái gì quy đ nh hành vi l ch s đ u tiên và cũng là đ ng l c thúc đ y con ngư i ho t đ ng trong su t l ch s c a
mình?
A) M c tiêu lý tư ng cao đ p.

C) Nhu c u và l i ích.

B) Khát v ng làm giàu v kinh t và tranh đo t quy n l c v chính tr .

D) Yêu nhau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản