22 lời đồn về sức khỏe (Phần 1)

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
8
download

22 lời đồn về sức khỏe (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xã hội hiện đại, bạn có cơ hội cập nhật thông tin sức khỏe bởi nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là qua internet, truyền hình và cả những thông tin truyền miệng. Với lượng thông tin phong phú như vậy, bạn sẽ rất khó nhận biết đâu là thông tin chính xác và hữu ích, đâu là những thông tin không đáng tin cậy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 22 lời đồn về sức khỏe (Phần 1)

  1. 22 l i n v s c kh e (Ph n 1) Trong xã h i hi n i, b n có cơ h i c p nh t thông tin s c kh e b i nhi u ngu n khác nhau, ch y u là qua internet, truy n hình và c nh ng thông tin truy n mi ng. V i lư ng thông tin phong phú như v y, b n s r t khó nh n bi t âu là thông tin chính xác và h u ích, âu là nh ng thông tin không áng tin c y. Ch c h n b n cũng không tránh kh i băn khoăn v nh ng v n liên quan n s c kh e mà mình ư c “nghe nói” – b t k ngu n thông tin này xu t x t âu thì nó cũng khi n b n t n không ít th i gian và công s c th m nh chúng. Có r t nhi u nh ng quan ni m sai l m nhưng v n ư c nhi u ngư i truy n t cho nhau. B n c n nh n bi t và tránh m c ph i. Sau ây là 22 quan ni m không úng v s c kh e thư ng ư c g p nh t.
  2. 22 l i n v s c kh e (ph n 2) M i b n xem bài b ng hình nh t i ây nh: Inmagine 1. C cà r t r t c h i vì chúng ư c b o qu n b ng thu c t y. ây là m t quan ni m sai l m nghiêm tr ng nhưng v n “hù d a” ư c r t nhi u ph huynh. S th t là, cà r t ư c r a
  3. qua (ch không ph i ư c b o qu n) trong dung d ch clo nh m tiêu di t các lo i vi khu n có th gây h i cho th c ph m. Theo các chuyên gia, cách làm này hoàn toàn không gây h i cho ngư i s d ng và ây cũng chính là phương pháp ư c áp d ng ph bi n nhi u lo i trái cây, rau qu b o qu n l nh khác. 2. Ch ăn u ng nhi u detox s t t cho ru t già. Câu tr l i là không, th m chí là có th gây nguy hi m. Richard Harkness, m t dư c sĩ tư v n và tác gi c a 5 cu n sách v ch ng c trên cơ s t nhiên và y h c, ã kh ng nh r ng s “làm s ch ru t k t” là d a trên m t vài lý thuy t sai l m. C th , các lý thuy t sai l m này cho r ng ch t th i thư ng bám l i m t ít vào vành i tràng và gi l i các c t cùng nh ng ký sinh trùng gây b nh nguy hi m cho cơ th . Trên th c t , các chuyên gia không tìm th y b t kỳ b ng ch ng khoa h c nào v vi c detox có kh năng thanh t y các ch t c t và ký sinh trùng trong cơ th b n. 3. Làm vi c nhi u khi ói b ng thì cơ th s tăng cư ng
  4. t cháy lư ng m th a. úng, nhưng b n ng mong i mình s gi m cân hi u qu theo cách này. Ch khi b n t p th d c, cơ th b n m i t cháy hàm lư ng m th a l n carbohydrate. Các nghiên c u g n ây cho th y cơ th s t cháy lư ng m th a nhi u hơn m t ít trong khi b n v n ng ho c làm vi c mà không có lư ng calo d phòng (t c là khi b n ang ói), nhưng trên t ng th thì lư ng calo b t cháy là như nhau. Có nghĩa là b n không h tiêu hao ư c nhi u năng lư ng hơn khi làm vi c trong lúc ói b ng. 4. S d ng i n tho i trong b nh vi n s gây nguy hi m. Nhi u ngư i v n còn ng nh n r ng vi c nghe i n tho i trong b nh vi n có th gây ra nguy hi m. Năm 2007, m t cu c nghiên c u Hà Lan ã ưa ra k t lu n r ng s giao thoa c a sóng i n tho i di ng v i các thi t b y t có th làm t t máy hô h p nhân t o hay phá h ng máy i u hoà nh p tim. Nhưng ch m t th i gian sau ó, m t cu c nghiên
  5. c u khác c a các nhà khoa h c hàng uc aM ã ưa ra k t lu n hoàn toàn ngư c l i. B n hãy yên tâm, vì i n tho i hoàn toàn không nh hư ng gì n các thi t b y t . Trư c ây, cũng có m t vài b nh vi n c m s d ng i n tho i di ng nhưng sau khi các nhà khoa h c ưa ra nh ng b ng ch ng thuy t ph c v vi c không có b t kỳ s giao thoa nào gi a i n tho i di ng và các thi t b y t trong b nh vi n, l nh c m này ã hoàn toàn ư c g b . 5. U ng nư c l c giúp gi m cân? Nư c l c ch có th giúp b n gi m cân n u nó khi n b n ăn ít hơn. B n ch c n thêm nư c vào m t ch ăn u ng bình thư ng thúc y vi c gi m cân. Nhưng n u b n u ng nư c có pha ư ng ho c ăn kèm v i các lo i bánh snack, khoai tây rán thì ch c ch n r ng b n s b tăng cân. 6. Ăn quá nhi u ư ng là nguyên nhân gây ra b nh ti u ư ng.
  6. Không gi ng như vi c thu c lá gây ra ung thư ph i, các nghiên c u cho th y r ng, ư ng không tr c ti p gây ra b nh ti u ư ng mà ch gây tăng cân. Tăng cân l i làm tăng nguy cơ phát tri n b nh ti u ư ng lo i 2. Vì v y, cách t t nh t b n phòng ng a b nh ti u ư ng không ph i là kiêng ăn ư ng mà là h n ch b tăng cân. Tuy nhiên, m t s nghiên c u g n ây cũng cho th y r ng lư ng ư ng dư th a cũng có th là nguyên nhân làm tăng nguy cơ m c b nh ti u ư ng, b t k tr ng lư ng c a b n m c nào i chăng n a. Nghiên c u cho th y r ng ph n s b tăng nguy cơ m c b nh ti u ư ng n u h tăng lư ng ư ng h p th vào cơ th hàng ngày ho c hàng tu n trong vòng 4 năm. 7. Cơ b p có th chuy n thành lư ng m th a. Không úng. Các mô m và cơ b p hoàn toàn khác nhau. Các chuyên gia còn cho bi t r ng lư ng cơ b p c a b n s gi m d n khi b n b t u bư c sang tu i 30, c bi t là n u như b n không t p luy n gi m t cơ th th kho m nh.
  7. Tuy nhiên, cơ b p cũng có s chuy n hóa thành m nhưng t l này vô cùng th p: ch là 3 % trong su t 10 năm. 8. Nư c súc mi ng Listerine có công d ng u i mu i. Hoàn toàn không ph i. Các b ng ch ng khoa h c c a Trư ng i h c Y t công c ng Kentucky ã cho th y nh ng ngư i bôi nư c súc mi ng Listerine lên cánh tay v n có th b mu i “ghé thăm” như nh ng ngư i bình thư ng khác. M c dù v y, thông tin v nư c súc mi ng u i mu i này n nay v n khi n nhi u ngư i ng nh n. Các chuyên gia cũng cho bi t thêm r ng, s dĩ nhi u ngư i v n tin vào i u này vì trong nư c súc mi ng Listerine có ch a ch t Eucalyptol – m t thành ph n ư c tìm th y trong các thu c x t côn trùng b o v th c v t. Tuy nhiên, n ng này là dư i 1%, m t t l quá th p chúng có th gây ra b t c tác ng nào.
  8. 9. Th c ph m cay s giúp tăng cư ng trao i ch t. S th t có th khi n b n th t v ng nhưng i u này không úng v i khoa h c. Các chuyên gia kh ng nh r ng, t l trao i ch t c a b n ch ư c xác nh b i gi i tính, chi u cao, cân n ng, thành ph n cơ th và tu i tác. Ngoài ra, các y u t xác nh lư ng calo cơ th t cháy h ng ngày ph thu c vào các ho t ng mà b n th c hi n c ng v i c ngu n năng lư ng tiêu hao b i các cơ quan trong cơ th như tim, b não, d dày…. Mùi v c a th c ph m hoàn toàn không liên quan gì n chuy n trao i ch t. M c dù trong th c ph m cay có th khi n c th b n nóng lên, tim p nhanh hơn trong th i i m b n thư ng th c chúng, nhưng v lâu dài, b n ng hy v ng nó có th làm nên b t kỳ s thay i nào trong t l trao i ch t c a cơ th b n. 10. Thu c nh m t có th gây ra b nh viêm xoang. Nh ng tin n v b nh viêm xoang do thu c nh m t gây
  9. ra cũng ã khi n không ít ngư i lo l ng. M i nghe qua, b n th y có v như ây là m t l i c nh báo h p lý b i thu c nh m t ôi khi có th ch y vào mũi c a b n và gây ra c m giác khó ch u. Nhưng sau quá trình nghiên c u, các chuyên gia ã kh ng nh r ng b n không nên lo l ng v i u này. Thu c nh m t không h liên quan n b nh viêm xong hay nhi m trùng xoang. N u sau khi dùng thu c nh m t mà x y ra các tri u ch ng khó ch u gi ng như d u hi u c a b nh viêm xoang thì ó cũng ch là nh ng bi u hi n c a d ng ch không có gì nghiêm tr ng. 11. B t mì tr ng ư c t y b ng nh ng ch t hóa h c nguy hi m. Không úng. ây là m t l i cáo bu c vô căn c . M t s l i n i cho r ng b t mì ư c t y tr ng b ng alloxan – m t h p ch t có th gây ra b nh ti u ư ng. Nhưng các chuyên gia ã bác b i u này. B t t y t nhiên có ch a h p ch t xantophyll, sau kho ng th i gian là vài tu n ph n ng v i oxy trong không khí s chuy n b t sang màu tr ng t nhiên và hoàn toàn m b o an toàn.
  10. Các chuyên gia cũng cho bi t, alloxan cũng có th xu t hi n trong quá trình này v i vai trò là m t ch t ph và s lư ng c c nh . Theo Ti n sĩ Julie Jones – Khoa Dinh dư ng i h c Catherine thì lư ng alloxan ư c xem là an toàn khi nó vào kho ng th p hơn 0,03 mg trên m t lát bánh mì.
Đồng bộ tài khoản