22TCN 256:2000

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
20
download

22TCN 256:2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. Tiêu chuẩn ngành, Ô tô khách liên tỉnh, yêu cầu chung. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế, cải tạo, sản xuất, lắp ráp, thực hiện nghiệm thu chất lượng kỹ thuật, kiểm định an toàn và khai thác sử dụng đối với ôtô khách liên tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 22TCN 256:2000

  1. Bé giao th«ng vËn t¶i 22-TCN 256 - 99 « t« kh¸ch liªn tØnh yªu cÇu chung Hµ Néi - 1999
  2. Céng hoµ x∙ héi Sè tiªu chuÈn « t« kh¸ch liªn tØnh chñ nghÜa ViÖt Nam 22-TCN 256-99 Bé giao th«ng vËn t¶i YªU CÇU CHUNG Cã hiÖu lùc tõ: 01/01/2000 PhÇn I quy ®Þnh chung I- Ph¹m vi ®èi t­îng ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho thiÕt kÕ, c¶i t¹o, s¶n xuÊt, l¾p r¸p, thùc hiÖn nghiÖm thu chÊt l­îng kü thuËt, kiÓm ®Þnh an toµn vµ khai th¸c sö dông ®èi víi «t« kh¸ch liªn tØnh. II- Qui ®Þnh chung: 2.1- ¤ t« kh¸ch liªn tØnh lµ - ¤ t« chë ng­êi cã tõ 10 chç ngåi trë lªn (kÓ c¶ ng­êi l¸i) ®­îc phÐp kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch liªn tØnh 2.2- ¤ t« kh¸ch liªn tØnh ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh b¾t buéc ¸p dông cña Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ « t« kh¸ch, Tiªu chuÈn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé sè 22-TCN 224-95 (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3321/KH-KT ngµy 24/06/95 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) vµ c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 2.3- ¤ t« kh¸ch liªn tØnh ph¶i ®ñ ghÕ ngåi, kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ diÖn tÝch ®Ó chë hµnh kh¸ch ®øng, c¸c ghÕ hµnh kh¸ch ph¶i h­íng theo chiÒu xe ch¹y. 2.4- Khèi l­îng hµnh lý mang theo cña hµnh kh¸ch ®­îc tÝnh b»ng 20kg/ng­êi. 2.5- ¤ t« kh¸ch liªn tØnh ph¶i trang bÞ b×nh cøu ho¶, dông cô ph¸ cöa sù cè, tói thuèc cÊp cøu. 2.6- ¤ t« kh¸ch liªn tØnh ®­îc ph©n lµm 03 h¹ng: - ¤ t« kh¸ch liªn tØnh hµng 1: Lµ c¸c lo¹i « t« kh¸ch liªn tØnh cã: ®iÒu hoµ nhiÖt ®é trung t©m, ghÕ ngåi hµnh kh¸ch ®iÒu chØnh ®­îc ®é nghiªng, radio catset, vµ cã thÓ cã VIDEO, cã buång vÖ sinh. - ¤ t« kh¸ch liªn tØnh h¹ng 2: Lµ c¸c lo¹i « t« kh¸ch liªn tØnh cã ®iÒu hoµ nhiÖt ®é trung t©m vµ radio catset. - ¤ t« kh¸ch liªn tØnh h¹ng 3: Lµ c¸c lo¹i « t« kh¸ch liªn tØnh cßn l¹i. 2.7- Thêi gian sö dông cña « t« kh¸ch liªn tØnh: - 15 n¨m ®èi víi c¸c « t« kh¸ch s¶n xuÊt míi. (TÝnh tõ n¨m xuÊt x­ëng). - 12 n¨m ®èi víi « t« c¶i t¹o (TÝnh tõ n¨m xuÊt x­ëng cña « t« nguyªn thuû). 1
  3. phÇn 2 : tiªu chuÈn kü thuËt 1. Ph©n lo¹i: Lo¹i « t« Sè chç ChiÒu dµi toµn bé (m) ChiÒu cao h÷u Ých (tõ sµn tíi trÇn « t« trªn lèi ®i däc) (mm) - Cì nhá 10 - 16 §Õn 6 Kh«ng nhá h¬n 1200 17 - 25 §Õn 8 Kh«ng nhá h¬n 1600 - Cì trung 26 - 46 §Õn 10 Kh«ng nhá h¬n 1700 - Cì lín Trªn 46 §Õn 12 Kh«ng nhá h¬n 1700 2- Th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n: 2.1- TÇn sè dao ®éng riªng cña phÇn ®­îc treo kh«ng lín h¬n 90 lÇn/phót. 2.2- Tèc ®é lín nhÊt khi ®Çy t¶i kh«ng nhá h¬n 90 Km/h. 2.3- Gãc v­ît dèc lín nhÊt kh«ng nhá h¬n 20%. 2.4- ChiÒu dµi ®u«i «t« kh«ng v­ît qu¸ 60% chiÒu dµi c¬ së (0,60L). Gãc tho¸t tr­íc vµ gãc tho¸t sau kh«ng nhá h¬n 12°. 3- Gi¸ vµ khoang ®Ó hµng: 3.1- Gi¸ ®Ó hµnh lý: C¸c lo¹i « t« kh¸ch cì trung trë lªn ph¶i cã gi¸ ®Ó hµnh lý x¸ch tay trong khoang hµnh kh¸ch. Gi¸ ®Ó hµnh lý cã thÓ chøa ®­îc c¸c ®å dïng cã kÝch th­íc lín nhÊt. Dµi x réng x cao = 500x300x190 (mm) vµ chÞu ®­îc t¶i träng 400N/m. 3.2- Gi¸ ®Ó hµng trªn nãc « t«: 3.2.1- Gi¸ ®Ó hµng trªn nãc « t« ph¶i bè trÝ ®¶m b¶o an toµn vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®ãng më cöa th«ng giã (nÕu cã). Gi¸ ®Ó hµng ph¶i cã ®¸y vµ c¸ch nãc « t« kh«ng nhá h¬n 30mm. Xung quanh gi¸ ®Ó hµng ph¶i cã tay vÞn (lan can). ChiÒu cao tÝnh tõ mÆt ®Êt ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt cña tay vÞn hoÆc cöa th«ng giã trªn nãc lóc më khi « t« kh«ng t¶i, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3,5m. GÝ ®Ó hµng trªn nãc « t« ph¶i chÞu ®­îc t¶i träng 400N/m. 3.2.2-Thang lªn nãc « t«: - NÕu l¾p cè ®Þnh ph¶i bè trÝ ë phÝa sau « t« - NÕu lµ thang rêi ph¶i bè trÝ ë thµnh bªn ph¶i. 3.3- Khoang ®Ó hµng Khoang ®Ó chë hµng ho¸ (ngoµi hµnh lý x¸ch tay) ®èi víi « t« cì trung trë lªn ®­îc bè trÝ däc hai bªn s­ên « t« phÝa d­íi sµn, cã c¸c cöa ®ãng më dÔ dµng, kÝn khÝt chèng bôi, n­íc vµ ®¶m b¶o an toµn khi « t« ch¹y, chÞu ®­îc t¶i träng 400 N/m. 2
  4. 4- Khoang hµnh kh¸ch: 4.1- Cöa hµnh kh¸ch lªn xuèng: 4.1.1- ChiÒu réng lßng cöa kh«ng ®­îc nhá h¬n 800mm. 4.1.2- ChiÒu cao lßng cöa (tõ bËc lªn xuèng ®Õn mÐp trªn cöa ra vµo khoang hµnh kh¸ch): - §èi víi « t« kh¸ch cì nhá cã sè chç ngåi tõ 10 ®Õn 16 kh«ng nhá h¬n 1200mm. - §èi víi c¸c « t« kh¸ch cã sè chç ngåi tõ 17 trë lªn kh«ng nhá h¬n 1650 mm. 4.2- Cöa sæ: C¸c « cöa sæ ph¶i l¾p b»ng kÝnh an toµn. 4.3- Cöa sù cè (cöa tho¸t hiÓm): §Ó ®¶m b¶o an toµn khi cã sù cè, « t« kh¸ch liªn tØnh cã tõ 17 chç ngåi trë lªn ph¶i cã nh÷ng cöa sù cè: - Sè l­îng tèi thiÓu cña cöa sù cè: §èi víi « t« kh¸ch liªn tØnh cã sè chç ngåi tõ 17 ®Õn 35 lµ 2 cöa; cã sè chç ngåi trªn 35 lµ 3 cöa. - Cöa sù cè ®­îc ph©n lµm hai lo¹i: + Cöa sù cè ®ãng më ®­îc. + Cöa sù cè ph¸ vì ®­îc. - KÝnh cña cöa sù cè ph¶i lµ lo¹i kÝnh an toµn - PhÝa trong vµ ngoµi cöa sù cè kh«ng ®­îc cã vËt ch­íng ng¹i. - Cöa sù cè ®ãng më ®­îc ph¶i ®¶m b¶o ®ãng më dÔ dµng tõ hai phÝa. - Cöa sù cè ph¸ vì ®­îc ph¶i ®Æt dông cô ph¸ vì gÇn cöa sù cè ph¸ vì. - KÝch th­íc tèi thiÓu cña cöa sù cè: + §èi víi cöa sù cè ®ãng më ®­îc: ChiÒu cao 1250 mm ChiÒu réng 550 mm. + §èi víi cöa sù cè ph¸ vì ®­îc cã diÖn tÝch kh«ng nhá h¬n (0,4 m2 ) - Trong « t« cÇn chØ râ vÞ trÝ c¸c cöa sù cè b»ng biÓn chØ dÉn hoÆc b»ng ®Ìn tÝn hiÖu mÇu xanh. 4.4- GhÕ hµnh kh¸ch: 4.4.1- GhÕ hµnh kh¸ch ph¶i cã kÝch th­íc: - ChiÒu réng ®èi víi mçi chç ngåi kh«ng nhá h¬n 400mm. - ChiÒu s©u kh«ng nhá h¬n 400mm. - ChiÒu cao tõ sµn « t« tíi mÆt ®Öm ngåi kh«ng lín h¬n 400mm. - ChiÒu cao ®Öm tùa tÝnh tõ mÆt ®Öm ngåi kh«ng nhá h¬n 580mm. 4.4.2- §Öm ngåi, ®Öm tùa vµ gèi ®Çu ph¶i lµm b»ng vËt liÖu mÒm hoÆc ®µn håi, cã chiÒu dÇy kh«ng nhá h¬n 70mm. 3
  5. §Öm tùa ®iÒu chØnh ®­îc ®é nghiªng ph¶i ®¶m b¶o thay ®æi ®­îc ®é nghiªng tõ 90 ®Õn 115 ®é vµ cè ®Þnh ch¾c ch¾n ë tõng vÞ trÝ. 4.4.3- GhÕ ngåi ®­îc l¾p cè ®Þnh vµ liªn kÕt chÆt víi sµn « t«. 4.4.4- B­íc ghÕ (kho¶ng c¸ch gi÷a hai d·y ghÕ liÒn kÒ) kh«ng nhá h¬n 700mm. 4.4.5- Ph¶i cã d©y ®ai b¶o hiÓm cho l¸i xe. §èi víi « t« kh¸ch cì nhá khuyÕn khÝch dïng d©y ®ai b¶o hiÓm cho hµnh kh¸ch. 4.5- Lèi ®i däc: ChiÒu réng lèi ®i däc ®èi víi « t« kh¸ch liªn tØnh cì trung trë lªn kh«ng nhá h¬n 300mm. Trªn lèi ®i däc kh«ng ®­îc l¾p ®Æt c¸c ghÕ ngåi kiÓu lËt. 4.6- BËc lªn xuèng: ChiÒu cao tõ mÆt ®­êng ®Õn bËc lªn xuèng thø nhÊt kh«ng lín h¬n 500mm. 4.7- HÖ thèng th«ng giã trong « t«: 4.7.1- ¤ t« kh¸ch liªn tØnh kh«ng cã hÖ thèng ®iÒu hoµ nhiÖt ®é ph¶i cã cöa th«ng giã trªn nãc hoÆc hai bªn s­ên « t« víi sè l­îng kh«ng Ýt h¬n: 01 ®èi víi « t« cì nhá, kh«ng Ýt h¬n 02 ®èi víi « t« c÷ trung vµ cì lín. Tæng diÖn tÝch th«ng giã tù nhiªn kh«ng nhá h¬n 0,2 m2 ®èi víi « t« lo¹i nhá. 0,3 m2 ®èi víi « t« lo¹i trung vµ 0,4 m2 ®èi víi « t« lo¹i lín. 4.7.2- ¤ t« cã trang bÞ ®iÒu hoµ nhiÖt ®é ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt ®é trong khoang hµnh kh¸ch tõ 20 ®Õn 25°C (th× kh«ng b¾t buéc thùc hiÖn qui ®Þnh ë ®iÓm 4.7.1). 4.8- HÖ thèng chiÕu s¸ng trong khoang hµnh kh¸ch. §¶m b¶o chiÕu s¸ng toµn bé chç ngåi, cöa lªn xuèng. C­êng ®é ¸nh s¸ng t¹i nh÷ng vÞ trÝ trªn do Nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh, nh­ng ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu t¹i mçi vÞ trÝ ghÕ ngåi kh«ng ®­îc nhá h¬n 70 lux. 4.9- C¸c yªu cÇu kh¸c: 4.9.1- Khoang hµnh kh¸ch « t« ph¶i ®¶m b¶o s¹ch sÏ, kh«ng cã mïi h«i. 4.9.2- S¶n « t« ph¶i kÝn khÝt, chèng ®­îc bôi vµ khÝ x¶ trµn vµo. BÒ mÆt sµn ®­îc phñ b»ng vËt liÖu mÒm (nØ, chÊt dÎo...) ®¶m b¶o cã hÖ sè ma s¸t cao. 4.9.3- Mµn h×nh VIDEO trªn « t« (nÕu cã) ph¶i ®Æt ë c¸c vÞ trÝ ®Ó tÊt c¶ hµnh kh¸ch ®Òu xem ®­îc. 4.9.4- Buång vÖ sinh « t« kh¸ch ph¶i ®¶m b¶o s¹ch sÏ, kh«ng lµm « nhiÔm khoang hµnh kh¸ch vµ m«i tr­êng bªn ngoµi. 4
Đồng bộ tài khoản