23B/TC-HQ_ Thuế xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu của các cơ sở kinh tế theo địa bàn

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
11
download

23B/TC-HQ_ Thuế xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu của các cơ sở kinh tế theo địa bàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '23b/tc-hq_ thuế xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu của các cơ sở kinh tế theo địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 23B/TC-HQ_ Thuế xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu của các cơ sở kinh tế theo địa bàn

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 23B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh ThuÕ xuÊt, NhËp KHÈU vµ thuÕ Bé Tµi chÝnh sè..Q§-TTg ngµy... tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu (Tæng côc H¶i quan) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: 30/4 n¨m sau cña c¸c c¬ së kinh tÕ theo ®Þa bµn Tæng côc Thèng kª (N¨m) Đơn vị tính: đồng Thuế nhập khẩu và thuế tiêu Thuế xuất khẩu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu A 1 2 C¶ n−íc Chia theo tØnh/thµnh phè (Ghi theo danh mục hành chính) 100 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản