25 đề thi thử của các trường THPT trên toàn quốc

Chia sẻ: Trần Tuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:85

1
896
lượt xem
385
download

25 đề thi thử của các trường THPT trên toàn quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi môn Vật lý tham khảo gồm 25 đề thi thử của các trường THPT trên toàn quốc. Đây là tuyển tập đề thi thử một số trường THPT. Đề ra dựa theo cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo. Mời các bạn thí sinh cùng tham khảo ôn tập để củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 25 đề thi thử của các trường THPT trên toàn quốc

 1. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa vơi biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi Trường THPT Nam Trực-Nam Định Thời gian làm bài: 90 phút; qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đương đi đươc của vật trong Câu 1: Môt vât thưc hiên đông thơi 4 dao đông điêu hoa cung phương và cung tân số có cac ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ khoảng thơi gian 2,375s kể tư thơi điểm đươc chọn làm gốc là: phương trinh:x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cosπt (cm);x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cosπt (cm). Hay ̀ ̃ A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm xac đinh phương trình dao đông tông hơp cua vât. ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ Câu 11: Tinh chât nao sau đây không phai cua tia X: ́ ̀ ̉ ̉ A. x = 5 cos(πt + π / 2) cm B. x = 5 2 cos(πt + π / 2) cm ́ A. Tinh đâm xuyên manh. ̣ B. Xuyên qua cac tâm chì day cơ cm. ́ ́ ̀ C. Gây ra hiên tương quang điên. ̣ ̣ D. Iôn hoa không khi. ́ ́ C. x = 5 cos(πt + π / 2) cm D. x = 5 cos(πt − π / 4) cm Câu 12: Môt vât dao động điều hòa vơi tân số băng 5Hz. Thơi gian ngăn nhât để vât đi tư vị trí ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ Câu 2: Sư xuât hiên câu vông sau cơn mưa do hiên tương nao tao nên? ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ có li độ x1 = - 0,5A (A là biên độ dao đông) đên vị trí có li độ x 2 = + 0,5A là ̣ ́ A. Hiên tương khuc xạ anh sang. ̣ ́ ́ ́ B. Hiên tương giao thoa anh sang. ̣ ́ ́ A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s. C. Hiên tương phan xạ anh sang. ̣ ̉ ́ ́ D. Hiên tương tan săc anh sang. ̣ ́ ́ ́ ́ Câu 13: Trong cac trương hơp sau đây trương hơp nao có thể xay hiên tương quang điên? Khi ́ ̀ ̉ ̣ ̣ Câu 3: Anh sang không có tinh chât sau: ́ ́ ́ ́ anh sang Măt Trơi chiêu vao ́ ́ ̣ ́ ̀ A. Có truyên trong chân không. ̀ B. Có thể truyên trong môi trương vât chât. ̀ ̣ ́ A. măt nươc. B. măt sân trương lat gach. ̣ ̣ ́ ̣ C. tâm kim loai không sơn. ́ ̣ D. lá cây. C. Có mang theo năng lương. D. Có vân tôc lơn vô han. ̣ ́ ̣ Câu 14: Trong may phat điên xoay chiêu môt pha ́ ́ ̣ ̀ ̣ Câu 4: Tim phat biêu sai về đăc điêm quang phổ vach cua cac nguyên tố hoa hoc khac nhau. ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ A. để giam tôc độ quay cua rô to ngươi ta tăng số cuôn dây và giam số căp cưc. ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ A. Khac nhau về bề rông cac vach quang phô. ́ ̣ ́ ̣ ̉ B. Khac nhau về mau săc cac vach. ́ ̀ ́ ́ ̣ B. để giam tôc độ quay cua rô to ngươi ta giam số cuôn dây và tăng số căp cưc. ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ C. Khac nhau về độ sang tỉ đôi giưa cac vach. ́ ́ ́ ́ ̣ D. Khac nhau về số lương vach. ́ ̣ C. để giam tôc độ quay cua rô to ngươi ta giam số cuôn dây và giam số căp cưc. ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ Câu 5: Hiên tương quang điên trong là hiên tương ̣ ̣ ̣ D. để giam tôc độ quay cua rô to ngươi ta tăng số cuôn dây và tăng số căp cưc. ̉ ́ ̉ ̣ ̣ A. giai phong electron khoi môi liên kêt trong ban dân khi bị chiêu sang. ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ Câu 15: Tim phat biêu sai khi noi về may biên thê: ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ B. bưt electron ra khoi bề măt kim loai khi bị chiêu sang. ̉ ̣ ̣ ́ ́ A. Khi giam số vong dây ơ cuôn thư câp, cương độ dong điên trong cuôn thư câp giam. ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ C. giai phong electron khoi kim loai băng cach đôt nong. ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ B. Muôn giam hao phí trên đương dây tai điên, phai dung may tăng thế để tăng hiêu điên thê. ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ D. giai phong electron khoi ban dân băng cach băn phá ion. ̉ ́ ̉ ́ ̃ ̀ ́ ́ C. Khi mach thư câp hơ, may biên thế xem như không tiêu thụ điên năng. ̣ ́ ́ ́ ̣ Câu 6: Đoan mach AC có điên trơ thuân, cuôn dây thuân cam và tụ điên măc nôi tiêp. B là môt ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ D. Khi tăng số vong dây ơ cuôn thư câp, hiêu điên thế giưa hai đâu cuôn thư câp tăng. ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ điêm trên AC vơi uAB = cos100πt (V) và uBC = cos (100πt - ) (V). Tim biêu thưc hiêu điên thế ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ Câu 16: Sau 2 giơ, độ phong xạ cua môt mâu chât phong xạ giam 4 lân. Chu kì ban rã cua chât ́ ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ uAC. phong xạ là ́  π A. 1 giơ. B. 1,5 giơ. C. 2 giơ. D. 3 giơ. A. u AC = 2 2cos(100πt) V B. u AC = 2cos 100πt +  V Câu 17: Trong đoan mach RLC không phân nhanh, độ lêch pha giưa hai đâu cuôn dây và hai đâu ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀  3 trơ thuân R không thể băng ̀ ̀  π  π A. π/4 B. π/2 C. π/12 D. 3π/4 C. u AC = 2cos  100πt +  V D. u AC = 2cos  100πt −  V Câu 18: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu  3  3 điện thế cưc đại ơ hai đầu điện trơ, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U 0L = 2U0R = Câu 7: Tim phat biêu đung khi noi về đông cơ không đông bộ 3 pha: ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ 2U0C. Kết luận nào dươi đây về độ lệch pha giưa dòng điện và hiệu điện thế giưa hai đầu A. Đông cơ không đông bộ 3 pha đươc sư dung rông rai trong cac dung cụ gia đinh. ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ mạch điện là đúng: B. Rôto là bộ phân để tao ra tư trương quay. ̣ ̣ A. u chậm pha hơn i một góc π/4 B. u sơm pha hơn i một góc 3π/4 C. Vân tôc goc cua rôto nhỏ hơn vân tôc goc cua tư trương quay. ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̉ C. u chậm pha hơn i một góc π/3 D. u sơm pha i một góc π/4 ̀ ̣ ̣ ̣ D. Stato gôm hai cuôn dây đăt lêch nhau môt goc 90o. ̣ ́ Câu 19: Hiên tương giao thoa anh sang là sư kêt hơp cua hai song anh sang thoa man điêu kiên: ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ Câu 8: Cho hai nguôn kêt hơp S1, S2 giông hêt nhau cach nhau 5cm. Song do hai nguôn nay tao ra ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ A. Cung pha và cung biên đô. ̀ ̀ ̣ B. Cung tân số và độ lêch pha không đôi. ̀ ̀ ̣ ̉ có bươc song 2cm. Trên S1S2 quan sat đươc số cưc đai giao thoa là ́ ́ ̣ C. Cung tân số và cung điêu kiên chiêu sang. ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ D. Cung tân số và cung biên đô. ̀ ̀ ̀ ̣ A. 7 B. 9 C. 5 D. 3 Câu 20: Song FM cua Đai Tiêng noi Viêt Nam có tân số 100MHz. Tim bươc song. ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ Câu 9: Cho dong điên có tân số f = 50Hz qua đoan mach RLC không phân nhanh, dung Oat kế đo ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ A. 5m B. 3m C. 10m. D. 1 m. công suât cua mach thì thây công suât có giá trị cưc đai. Tim điên dung cua tụ điên, biêt độ tư cam ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ Câu 21: Chon tinh chât không đung khi noi về mach dao đông LC: ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ cua cuôn dây là L = 1/π (H) ̉ ̣ A. Năng lương điên trương tâp trung ơ tụ điên C. ̣ ̣ ̣ A. C ≈ 3,14.10-5 F. B. C ≈ 1,59.10-5 F C. C ≈ 6,36.10-5 F D. C ≈ 9,42.10-5 F B. Năng lương điên trương và năng lương tư trương cung biên thiên tuân hoan theo môt tân ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ số chung. Năm học 2008-2009 Page 1
 2. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C. Dao đông trong mach LC là dao đông tư do vì năng lương điên trương và tư trương biên ̣ ̣ ̣ ̣ ́ A. trên 1000C. B. cao hơn nhiêt độ môi trương. ̣ C. trên 00K. D. trên 00C. thiên qua lai vơi nhau. ̣ ̣ 210 Câu 34: Hat nhân 84 Po là chât phong xạ. Sau khi phân ra, hat nhân con sinh ra có ́ ́ ̃ ̣ D. Năng lương tư trương tâp trung ơ cuôn cam L. ̣ ̣ ̉ A. 84 proton và 126 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron. Câu 22: Trong thí nghiêm về giao thoa anh sang cua Y-âng, hai khe sang cach nhau 0,8mm. ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ C. 82 proton và 124 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron. Khoang cach tư hai khe đên man là 2m, đơn săc chiêu vao hai khe có bươc song λ = 0,64µm. ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ Câu 35: Chiêu bưc xạ có bươc song λ = 0,4µm vao catot cua môt tế bao quang điên. Công thoat ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ Vân sang bâc 4 và bâc 6 (cung phia so vơi vân chinh giưa) cach nhau đoan ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ electron cua kim loai lam catot là A = 2eV. Tim giá trị hiêu điên thế đăt vao hai đâu anot và catot ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm. để triêt tiêu dong quang điên. ̣ ̀ ̣ Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J Câu 23: Phản ưnh nhiệt hạch 1 D + 1 D → 2 He + 0 n + 3,25 (MeV). Biết độ hụt khối của 2 2 3 1 A. UAK ≤ - 1,2V. B. UAK ≤ - 1,4V. C. UAK ≤ - 1,1V. D. UAK ≤ 1,5V. 2 1D là ∆ mD= 0,0024 u và 1u = 931 (MeV).Năng lương liên kết của hạt 2 He là 3 Câu 36: Cho dong điên xoay chiêu có cương độ 1,5A tân số 50 Hz qua cuôn dây thuân cam, có ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ A. 8,52(MeV) B. 9,24 (MeV) C. 7.72(MeV) D. 5,22 (MeV) độ tư cam L = 2/π H. Hiêu điên thế hai đâu dây là ̉ ̣ ̣ ̀ Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng đưng, lò xo có khối lương không đáng kể. Hòn bi đang ơ vị trí A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300V. D. U = 320V. cân bằng thì đươc kéo xuống dươi theo phương thẳng đưng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó Câu 37: Chiêu vao catot cua môt tế bao quang điên cac bưc xạ có bươc song λ = 400nm và λ' = ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́ dao động. Hòn bi thưc hiện 50 dao động mất 20s . Cho g = π 2 = 10m/s 2 . tỉ số độ lơn lưc đàn 0,25µm thì thây vân tôc ban đâu cưc đai cua electron quang điên gâp đôi nhau. Xac đinh công ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ thoat eletron cua kim loai lam catot. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. ́ ̉ ̣ ̀ hồi cưc đại và lưc đàn hồi cưc tiểu của lò xo khi dao động là: A. A = 3,3975.10-19J. B. A = 2,385.10-18J. A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 C. A = 5,9625.10-19J. D. A = 1,9875.10-19J. Câu 25: Âm săc là môt đăc tinh sinh lí cua âm cho phep phân biêt đươc hai âm ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ A. có cung độ to phat ra bơi hai nhac cụ khac nhau. ̀ ́ ̣ ́ Câu 38: Đăt vao hai đâu đoan mach RLC không phân nhanh hiêu điên thế u = 100cos100πt (V) ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ B. có cung tân số phat ra bơi hai nhac cụ khac nhau. ̀ ̀ ́ ̣ ́ thì dong điên qua mach là i = cos100πt (A). Tông trơ thuân cua đoan mach là ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ C. có cung biên độ phat ra bơi hai nhac cụ khac nhau. ̀ ́ ̣ ́ A. R = 50Ω. B. R = 100Ω. C. R = 20Ω. D. R = 200Ω. D. có cung biên độ đươc phat ra ơ cung môt nhac cụ tai hai thơi điêm khac nhau. ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ Câu 39: Trong mach điên xoay chiêu không phân nhanh, hiêu điên thế giưa hai đâu đoan mach và ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ Câu 26: Sau 1năm, khôi lương chât phong xạ giam đi 3 lân. Hoi sau 2 năm, khôi lương chât ́ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ cương độ dong điên trong mach lân lươt la: u = 100sin100 πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3) ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ phong xạ trên giam đi bao nhiêu lân so vơi ban đâu. ́ ̉ ̀ ̀ (mA). Công suât tiêu thu trong mach là ́ ̣ A. 9 lân. ̀ B. 6 lân. ̀ C. 12 lân. ̀ D. 4,5 lân ̀ A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 27: Sư hinh thanh dao đông điên tư tư do trong mach dao đông là do hiên tương ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Câu 40: Cho đoan mach RLC nôi tiêp, trong đó cuôn dây thuân cam L = 1/ π (H); tụ điên có điên ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ A. tư hoa. ́ B. tư cam. ̉ C. công hương điên. ̣ ̣ D. cam ưng điên tư. ̉ ̣ dung C = 16 µF và trơ thuân R. Đăt hiêu điên thế xoay chiêu tân số 50Hz vao hai đâu đoan mach. ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ Câu 28: Cho hat proton băn phá hat nhân Li, sau phan ưng ta thu đươc hai hat.Cho biêt mp = ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ Tim giá trị cua R để công suât cua mach đat cưc đai. ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ 1,0073u; mα = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Phan ưng nay toa hay thu năng lương bao nhiêu? ̉ ̀ ̉ A. R = 200Ω B. R = 100 Ω C. R = 100 Ω D. R = 200Ω A. Phan ưng toa năng lương 15MeV. ̉ ̉ B. Phan ưng thu năng lương 17,41MeV. ̉ Câu 41: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa C. Phan ưng thu năng lương 15MeV. ̉ D. Phan ưng toa năng lương 17,41MeV. ̉ ̉ đang dao động vơi tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dưng vơi 3 bụng sóng. Câu 29: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu Vận tốc truyền sóng trên dây là : dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tư R, L, và C đều bằng nhau và A. v=15 m/s. B. v= 28 m/s. C. v=20 m/s. D. v= 25 m/s. bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trơ bằng: Câu 42: Nguồn sóng ơ O dao động vơi tần số 10Hz , dao động truyền đi vơi vận tốc 0,4m/s A. 30 2 V B. 10 2 V C. 20V D. 10V trên phương Oy . trên phương này có 2 điểm P và Q theo thư tư đó PQ = 15cm . Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thơi điểm nào đó P có li độ 1cm thì li Câu 30: Môt hat nhân có khôi lương m = 5,0675.10 kg đang chuyên đông vơi đông năng ̣ ̣ ́ -27 ̉ ̣ ̣ độ tại Q là: 4,78MeV. Đông lương cua hat nhân là ̣ ̉ ̣ A. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm A. 3,875.10-20kg.m/s B. 7,75.10-20kg.m/s. C. 2,4.10-20kg.m/s. D. 8,8.10-20kg.m/s. Câu 31: Môt vât có khôi lương m dao đông điêu hoa vơi biên độ A .Khi chu kì tăng 3 lân thì ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ Câu 43: Chiêu bưc xạ có bươc song λ = 0,552µm vơi công suât P = 1,2W vao catot cua môt tế ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ năng lương cua vât thay đôi như thế nao? ̉ ̣ ̉ ̀ bao quang điên, dong quang điên bao hoa có cương độ Ibh = 2mA. Tinh hiêu suât lương tư cua ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ A. Giam 3 lân. ̀ B. Tăng 9 lân. ̀ C. Giam 9 lân ̉ ̀ D. Tăng 3 lân ̀ hiên tương quang điên. Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C. ̣ ̣ Câu 32: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thưc hiện đươc 30 dao động toàn phần. A. 0,37% B. 0,425% C. 0,55% D. 0,65% Quãng đương mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là Câu 44: Một vật dao động điều hòa vơi chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm qua vị trí x = 2cm vơi vận tốc v = 0,04m/s. Câu 33: Môt vât phat ra tia hông ngoai vao môi trương xung quanh phai có nhiêt độ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ 2 Năm học 2008-2009 Page
 3. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT π π π Câu 2. Tần số của dao động điện tư do máy phát dao động điều hoà dùng tranzito phát ra bằng A. 0 B. rad C. rad D. rad tần số của 4 6 3 A. dao động riêng của mạch LC. B. năng lương điện tư. Câu 45: Con lăc lò xo dao đông theo phương thăng đưng, trong hai lân liên tiêp con lăc qua vị trí ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ C. dao động tư do của ăng ten phát. D. điện thế cương bưc. cân băng thì ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ A. đông năng băng nhau, vân tôc băng nhau. B. gia tôc băng nhau, đông năng băng nhau. ̣ ̀ Câu 3. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tư ? A. Lưc tỉnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân . ́ ̀ ̣ ́ C. gia tôc băng nhau, vân tôc băng nhau. ̀ D. Tất cả đêu đung.̀ ́ B. Khối lương của nguyên tư xấp xỉ khối lương hạt nhân. Câu 46: Cho phan ưng hat nhân: p + 3 Li → 2α + 17, 3MeV . Khi tao thanh đươc 1g Hêli 7 ̉ ̣ ̣ ̀ C. Bán kính của nguyên tư bằng bán kính hạt nhân. thì năng lương toa ra tư phan ưng trên là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1. ̉ ̉ D. Điện tích của nguyên tư bằng điện tích hạt nhân. A. 13,02.1023MeV. B. 8,68.1023MeV. C. 26,04.1023MeV. D.34,72.1023MeV. Câu 4. Một vật thưc hiện đồng thơi hai dao động cùng phương có phương trình : Câu 47: Trên dây AB dai 2m có song dưng có hai bung song, đâu A nôi vơi nguôn dao đông (coi ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ là môt nut song), đâu B cố đinh. Tim tân số dao đông cua nguôn, biêt vân tôc song trên dây là ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ x1 = 4 3cos10π t(cm) và x2 = 4sin10π t(cm) . Nhận định nào sau đây là không 200m/s. đúng? A. 25Hz B. 200Hz C. 50Hz D. 100Hz A. Khi x1 = −4 3 cm thì x2 = 0 . B. Khi x2 = 4 cm thì x1 = 4 3 cm. Câu 48: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dươi lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bơt một nưa thì chu kỳ dao động của con lắc mơi là: C. Khi x1 = 4 3 cm thì x2 = 0 . D.Khi x1 = 0 thì x2 = −4 cm. T T Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2: a = 2mm, khoảng A. . B. 2T. C. T. D. . 2 2 cách tư hai khe tơi màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bưc xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Vơi bề rộng của trương giao thoa L = 13mm, ngươi ta quan sát thấy số vân sáng Câu 49: Trong mach thu song vô tuyên ngươi ta điêu chinh điên dung cua tụ C = 1/4000 π (F) và ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ có bươc sóng λ1 và λ2 trùng nhau là: độ tư cam cua cuôn dây L = 1,6/π (H). Khi đó song thu đươc có tân số bao nhiêu? Lây π 2 = 10. ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ́ A. 9 vân. B.3 vân. C.7 vân. D.5 vân. A. 50Hz. B. 25Hz. C. 100Hz. D. 200Hz. Câu 50: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình sao có hiệu điện thế pha là Câu 6. Đồng vị 24 11 Na là chất phóng xạ β − và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu 24 11 Na có 120V. Hiệu điện thế dây bằng: khối lương ban đầu là mo=0,25g. Sau 120 giơ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Cho A. 169,7V B. 207,85V C. 84,85V D. 69,28V Na=6,02. 1023 hạt /mol.Tìm khối lương Magiê tạo ra sau thơi gian 45 giơ. ******************** HẾT ******************** A. 0,25g. B.0,41g. C.1,21g. D.0,21g. Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp ổn định có giá trị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 hiệu hiệu dụng là 100V và tần số 50Hz và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giưa TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN Thời gian: 90 phút. I. Phần chung. hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giưa hai đầu đoạn MB π C L Câu 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có A R M B có biểu thưc uMB = 80 2 cos(100πt + )V. Biểu −4 1 10 4 biểu thưc u = 100 2 cos(100πt) (V). Biết R = 100 Ω , L = H, C = (F). Để hiệu điện thưc của điện áp giưa hai đầu đoạn AM là: π 2π π π π A. uAM = 60cos(100πt + )V. B. uAM = 60 2 cos(100πt - )V. thế giưa hai đầu mạch nhanh pha hơn so vơi hiệu điện thế giưa hai bản tụ thì ngươi ta 2 2 2 phải ghép vơi tụ C một tụ C’ vơi: π π C. uAM = 60cos(100πt + )V. D. uAM = 60 2 cos(100πt - )V. 10−4 10−4 4 4 A. C’ = (F), ghép song song vơi C. B. C’ = (F), ghép song song vơi C. 2π π Câu 8. Cho chu kì bán ra của 238U là T1=4,5.109năm, của 235U là T2=7,13.108 năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn 238U và 235U theo tỉ lệ số nguyên tư là 140: 1. Giả thiết ơ thơi 10−4 10−4 C. C’ = (F), ghép nối tiếp vơi C. D. C’ = (F), ghép nối tiếp vơi C. điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là: π 2π A. 2.109 năm. B.6.108 năm. C.5.109 năm. D.6.109 năm. Năm học 2008-2009 Page 3
 4. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 9. Mạch dao động để bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có hệ 1 1 1 1 A. Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . B.Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . số tư cảm L = 2 µ F và một tụ điện. Để máy thu bắt đươc sóng vô tuyến có bươc sóng λ = 4 2 2 2 16m thì tụ điện phải có điện dung bằng bao nhiêu? 1 1 1 1 A. 36pF . B.320pF. C.17,5pF. D.160pF. C. Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . D.Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . Câu 10. Trong quang phổ của nguyên tư hiđrô, có một vạch quang phổ có bươc sóng nằm 4 4 2 4 trong khoảng tư 0,37 μm đến 0,39 μm. Hỏi vạch đó thuộc dãy nào? Câu 18. Tại hai điểm A và B trên mặt nươc có hai nguồn kết hơp cùng dao động vơi phương A. Lai-man. B.Pa-sen. C.Ban-me hoặc Lai-man. D.Ban-me. trình u = a cos100π t (cm). tốc độc truyền sóng trên mặt nươc là v = 40cm/s. Xét điểm M 7 Câu 11. Một prôtôn có động năng Wp=1,5Mev bắn vào hạt nhân 3 Li đang đưng yên thì sinh trên mặt nươc có AM = 9cm và BM = 7 cm. Hai dao động tại M do hai sóng tư A và tư B truyền đến có pha dao động ra 2 hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bưc xạ gamma. Tính động năng của mỗi A. ngươc pha. B.vuông pha. C.cùng pha. D.lệch pha 45o. hạt X? Cho mLi=7,0144u;mp=1,0073u; mx=4,0015u; 1uc2=931Mev. A. 9,5Mev. B.9,6Mev. C.9,7Mev. D.4,5Mev. Câu 19. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều Câu 12. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trơ có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi hiệu điện áp dụng giưa hai đầu điện trơ R, hai đầu cuộn dây, giưa hai bản tụ lần lươt là UR, UL, UC. Khi điện áp giưa hai đầu mạch chậm pha R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f 0,25 π so vơi dòng điện thì biểu thưc nào sau đây là đúng. 1 thì thấy LC = . Khi thay đổi R thì A. UR= UC - UL = 110 2 V. B.UR= UC - UL = 220V. 4π 2 f 2 C. UR= UL - UC =110 2 V. D.UR= UC - UL = 75 2 V. A. hiệu điện thế giưa hai đầu biến trơ thay đổi. B.độ lệch pha giưa u và i thay đổi. C. công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi. D.hệ số công suất trên mạch thay đổi. Câu 20. Một sơi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi đươc kích thích trên dây Câu 13. Đối vơi âm cơ bản và họa âm bậc 2 do cùng một cây đàn phát ra thì hình thành 3 bụng sóng (vơi O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có A. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2. biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? B. tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. A. 10cm. B.5,2cm C.5cm. D.7,5cm. C. tần số âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. Câu 21. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bươc sóng λ = 570nm và có công suất P = 0,625W D. họa âm bậc 2 có cương độ lơn hơn cương độ âm cơ bản. đươc chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Biết hiệu suất lương tư H = 90%. Cho h = Câu 14. Trong giao thoa ánh sáng, tại vị trí cho vân tối ánh sáng tư hai khe hẹp đến vị trí đó có 6.625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C, c = 3.108m/s. Cương độ dòng quang điện bão hoà là: A. độ lệch pha bằng chẵn lần λ A. 0,179A. B.0,125A. C.0,258A. D.0,416A. B. hiệu đương truyền bằng lẻ lần nưa bươc sóng. Câu 22. Khi nói về dao động cương bưc, nhận xét nào sau đây là sai? C. hiệu đương truyền bằng nguyên lần bươc sóng. A.Tần số dao động cương bưc bằng tần số riêng của nó. D. độ lệch pha bằng lẻ lần λ/2. B.Tần số dao động cương bưc bằng tần số của ngoại lưc cương bưc. Câu 15. Tìm câu phát biểu đúng. Trong hiện tương quang điện: C.Khi xảy ra cộng hương thì vật tiếp tục dao động vơi tần số bằng tần số ngoại lưc cương A. động năng ban đầu cưc đại của êlêctrôn quang điện tỉ lệ thuận vơi bươc sóng ánh sáng bưc. kích thích. D.Biên độ của dao động cương bưc phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lưc cương B.để có dòng quang điện thì hiệu điện thế giưa anốt và catốt phải lơn hơn hoặc bằng 0. bưc. C. hiệu điện thế hãm tỉ lệ nghịch vơi bươc sóng ánh sáng kích thích. Câu 23. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp vơi cảm kháng lơn hơn D. giơi hạn quang điện phụ thuộc vào tốc phôtôn đập vào catốt. dung kháng. Điện áp giưa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai về phản ưng nhiệt hạch ? Nếu cho C giảm thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ A. Phản ưng nhiệt hạch rất dễ xảy ra do các hạt tham gia phản ưng đều rất nhẹ. A. luôn giảm . B. luôn tăng . B.Phản ưng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lương của Mặt trơi. C. không thay đổi. D. tăng đến một giá trị cưc đại rồi lại giảm . C. Nếu tính theo khối lương nhiên liệu thì phản ưng nhiệt hạch toả nhiều năng lương hơn Câu 24. Một mạch điện xoay chiều (hình L, r C vẽ) A M R B phản ưng phân hạch. gồm RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f= D. Phản ưng nhiệt hạch là sư kết hơp của hai hạt nhân rất nhẹ tạo thành hạt nhân nặng hơn. 50Hz. Biết R là một biến trơ, cuộn dây có độ tư cảm L= Câu 17. Chất phóng xạ S1 có chu kì bán rã T1, chất phóng xạ S2 có có ch kì bán rã T2. Biết T2 1 = 2 T1. Sau khoảng thơi gian t = T2 thì: (H), điện trơ r = 100Ω. Tụ điện có điện dung C = π 4 Năm học 2008-2009 Page
 5. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT 10−4 π A. 2,8N. B.2,0N. C.4,8N. D.3,2N. (F). Điều chỉnh R sao cho điện áp giưa hai đầu đoạn mạch AM sơm pha so vơi điện Câu 32. Chọn câu sai khi nói về tính chất và ưng dụng của các loại quang phổ 2π 2 A.Dưa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết đươc thành phần cấu tạo nguồn áp giưa hai điểm MB, khi đó giá trị của R là : sáng. A. 85 Ω . B.100 Ω . C.200 Ω . D.150 Ω . B.Mỗi nguyên tố hoá học đươc đặc trưng bơi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ Câu 25. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung C = 10μF và một cuộn cảm có độ tư vạch hấp thụ. cảm L = 1H, lấy π2 =10. Khoảng thơi gian ngắn nhất tính tư lúc năng lương điện trương đạt C.Dưa vào quang phổ liên tục ta biết đươc nhiệt độ nguồn sáng. cưc đại đến lúc năng lương tư bằng một nưa năng lương điện trương cưc đại là D.Dưa vào quang phổ liên tục ta biết đươc thành phần cấu tạo nguồn sáng. 1 1 1 1 Câu 33. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lương A. s. B. s. C. s. D. s. không đổi dao động điều hòa. 400 300 200 100 A. Trong một chu kì luôn có 4 thơi điểm mà ơ đó động năng bằng 3 thế năng. Câu 26. Trên mặt nươc nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, ngươi ta đặt hai B. Thế năng tăng chỉ khi li độ của vật tăng nguồn sóng cơ kết hơp, dao động điều hoà theo phương thẳng đưng có tần số 15 Hz và luôn C. Trong một chu kỳ luôn có 2 thơi điểm mà ơ đó động bằng thế năng. dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nươc là 30 cm/s, coi biên độ sóng không D. Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng. đổi khi truyền đi. Số điểm dao động vơi biên độ cưc đại trên đoạn S1S2 là A. 9. B.5. C.8. D.11. Câu 34. Chọn ý sai khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha. u r A. stato là phần ưng. B.phần ưng luôn là rôto. Câu 27. Trong quá trình lan truyền sóng điện tư, véctơ cảm ưng tư B và véctơ điện trương C. phần cảm luôn là rôto. D.rôto thương là một nam châm điện. u r E luôn luôn Câu 35. Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng? A. dao động vuông pha. B. cùng phương và vuông góc vơi phương truyền sóng. A.Độ lơn lưc đàn hồi bằng lưc kéo về. B.Tần số phụ thuộc vào biên độ dao động. C. dao động cùng pha. D. dao động cùng phương vơi phương truyền sóng. C.Lưc đàn hồi có độ lơn luôn khác không. Câu 28. Để có sóng dưng xảy ra trên một sơi dây đàn hồi vơi hai đầu dây cố định và một đầu D.Li độ của vật bằng vơi độ biến dạng của lò xo. tư do thì chiều dài của dây phải bằng Câu 36. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,2eV. Chiếu A. một số nguyên lần bươc sóng. B.một số nguyên lần phần tư bươc sóng. vào catốt một bưc xạ có bươc sóng λ . Muốn triệt tiêu dòng quang điện, ngươi ta phải đặt vào C. một số nguyên lần nưa bươc sóng. D.một số lẻ lần một phần tư bươc sóng. Câu 29. Đồ thị vận tốc của một vật dao động v(cm / s) điều anốt và catốt một hiệu điện thế hãm có độ lơn U h = 0,4V. Bươc sóng λ của bưc xạ có thể hòa có dạng như hình vẽ. Lấy π ≈ 10 . 2 25π nhận giá trị nào sau đây? A. 0,678 µ m. B. 0,577 µ m. C.0,448 µ m. D.0,478 µ m. Phương trình dao động của vật nặng là: π O 0,1 t(s) Câu 37. Thưc hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết a= 0,5 mm, D = 2m. Nguồn S phát A. x = 25cos( 3π t + ) (cm, s). −25π ánh sáng gồm các bưc xạ đơn sắc có bươc sóng tư 0,4 µ m đến 0,76 µ m . Số bưc xạ bị tắt tại 2 điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm là π A. 5. B.4. C.2. D.3. B. x = 5cos( 5π t − ) (cm, s). Câu 38. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lương m, treo vào một sơi dây không giãn, 2 khối lương dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa vơi chu kì 3s thì hòn bi π π chuyển động trên cung tròn 4cm. Thơi gian để hòn bi đi đươc 5cm kể tư vị trí cân bằng là C. x = 25πcos( 0, 6t − ) (cm, s). D. x = 5cos( 5π t + ) (cm, s). 2 2 15 21 18 Câu 30. Dùng máy biến thế có số vòng cuộn dây thư cấp gấp 10 lần số vòng cuộn dây sơ cấp A. s. B.2 s. C. s. D. s. 12 12 12 để truyền tải điện năng thì công suất tổn hao điện năng trên dây tăng hay giảm bao nhiêu A. Không thay đổi. B.Giảm 100 lần C.Giảm 10 lần. D.Tăng 10 lần. Câu 39. Nhận xét nào dươi đây sai về tia tư ngoại? A. Tia tư ngoại là nhưng bưc xạ không nhìn thấy đươc, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng Câu 31. Gắn một vật có khối lương 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đưng thì của ánh sáng tím. khi vật cân bằng lò xo giản một đoạn 10cm. Tư vị trí cân bằng kéo vật xuống dươi một đoạn B. Tia tư ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. 5cm theo phương thẳng đưng rồi buông cho vật dao động điều hòa. Kể tư lúc thả vật đến lúc C. Tia tư ngoại bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh. vật đi đươc một đoạn 7cm, thì lúc đó độ lơn lưc đàn hồi tác dụng lên vật là bao nhiêu? Lấy g = D. Các hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, và nhưng vật bị nung nóng trên 30000C đều là 10m/s2. nhưng nguồn phát tia tư ngoại mạnh. Năm học 2008-2009 Page 5
 6. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 40. Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại? C. quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục. A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. D. bưc xạ phát quang là bưc xạ riêng của vật. B. Bươc sóng của tia hồng ngoại lơn hơn 0,75 µ m . Câu 48. Một con lắc đơn đươc gắn vào trần một thang máy. Chu kì dao động nhỏ của con lắc C. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất . đơn khi thang máy đưng yên là T, khi thang máy rơi tư do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc D. Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại. đơn là II. Phần dành cho chương trình nâng cao. A. 0. B. 2T. C. vô cùng lơn. D. T. Câu 41. Một bánh xe nhận một gia tốc góc 5 rad/s2 trong 8 giây dươi tác dụng của momen Câu 49. 9) Một sóng cơ học truyền theo phương Ox vơi phương trình dao động tại O: x = ngoại lưc và momen lưc ma sát. Sau đó momen ngoại lưc ngưng tác dụng, bánh xe chuyển π π 4cos( t- ) (cm). Tốc độ truyền sóng v = 0,4 m/s . Một điểm M cách O khoảng d = OM . động chậm dần đều và dưng lại sau 10 vòng quay. Cho biết momen quán tính của bánh xe quay 2 2 quanh trục I = 0,85kgm2. Momen ngoại lưc tác dụng lên bánh xe là: Biết li độ của dao động tại M ơ thơi điểm t là 3 cm. Li độ của điểm M sau thơi điểm sau đó 6 A. 10,83Nm. B.5,08Nm. C.25,91Nm. D.15,08Nm. giây là: 0,5 A. xM = - 4 cm. B. xM = 3 cm. C. xM = 4 cm. D. xM = -3 cm. Câu 42. Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tư cảm (H), một điện áp xoay π Câu 50. Hạt mêzôn trong các tia vũ trụ chuyển động vơi tốc độ bằng 0,98 lần tốc độ ánh sáng (có thơi gian sống ∆ t0 = 2,2 μs). Tính khoảng thơi gian theo đồng hồ ngươi quan sát đưng −60 6 (V) thì cương độ dòng điện tưc thơi qua mạch chiều ổn định. Khi điện áp tưc thơi là trên trái đất ưng vơi khoảng “thơi gian sống” của hạt mêzôn. là − 2 (A) và khi điện áp tưc thơi 60 2 (V) thì cương độ dòng điện tưc thơi là 6 (A). A. 3 μs. B. 2,3 μs. C. 11μs. D. 2,4 μs. Tần số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là: ******************** HẾT ******************** A. 65 Hz. B.60 Hz. C.68 Hz. D.50 Hz. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 Câu 43. Một vận động viên nhảy cầu, khi thưc hiện cú nhảy, đại lương nào sau đây không TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT Thời gian: 90 phút. thay đổi khi ngươi đó đang nhào lộn trên không ? (bỏ qua sưc cản không khí) C©u1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ momen qu¸n tÝnh  A. Động năng quay của ngươi quanh trục đi qua khối tâm. cña vËt r¾n ®èi víi trôc quay cè ®Þnh. B. Mômen quán tính của ngươi đối vơi trục quay đi qua khối tâm. A.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng cña  C. Mômen động lương của ngươi đối vơi khối tâm. vËt. D. Tốc độ quay của ngươi đó.  B.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo vÞ trÝ trôc quay  Câu 44. Khi một vật rắn quay quanh 1trục cố định gia tốc góc của vật sẽ không đổi khi cña vËt. A.momen lưc tác dụng lên vật bằng không. C.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo tèc ®é gãc cña vËt. B.momen lưc tác dụng lên vật là không đổi. D.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n kh«ng phô thuéc vµo kÝch thíc vµ  C.momen quán tính của vật là không đổi. D.momen quán tính của vật bằng không. h×nh d¹ng cña vËt. C©u2. Mét ®Üa máng, ph¼ng, ®ång chÊt cã b¸n kÝnh 2m cã thÓ quay  Câu 45. Trong quang phổ của nguyên tư Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f1 ®îc xung quanh mét trôc ®i qua t©m vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng  =8,22.1014 Hz, vạch có tần số lơn nhất của dãy Banme là f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lương cần cña ®Üa. T¸c dông mét momen lùc 960Nm kh«ng ®æi, ®Üa chuyÓn ®éng  thiết để ion hoá nguyên tư Hyđrô tư trạng thái cơ bản là: quay quanh trôc víi gia tèc gãc 3rad/s2. Khèi lîng cña ®Üa lµ  A.E ≈ 21,74.10- 19J. B.E ≈ 16.10- 19 J. C.E ≈ 13,6.10- 19 J. D.E ≈ 10,85.10- 19 J.              A. 160kg     B. 960kg C. 240kg Câu 46. Một thanh thẳng đồng chất OA có chiều dài l, khối lương M, có thể quay quanh một D. 80kg M C©u3. Mét rßng räc cã b¸n kÝnh 20cm cã momen qu¸n tÝnh 0,04kgm2  trục cố định qua O và vuông góc vơi thanh. Ngươi ta gắn vào đầu A một chất điểm m = . 3 ®èi víi trôc quay cña nã. Rßng räc chÞu mét lùc kh«ng ®æi 1,2N  Momen quán tính của hệ đối vơi trục qua O là tiÕp tuyÕn víi vµnh . Lóc ®Çu rßng räc ®øng yªn. Tèc ®é cña rßng  räc sau 5s chuyÓn ®éng lµ. 2Ml 2 Ml 2 4Ml 2             A. 15 rad/s      B. 75 rad/s C. 30 rad/s A. . B. . C.Ml2. D. . 3 3 3 D. 6 rad/s  Câu 47.Một đặc điểm của sư phát quang là C©u4. C¸c vËn ®éng viªn nhÈy cÇu xuèng níc cã ®éng t¸c “bã gèi”  A. mọi vật khi kích thích đến một nhiệt độ thích hơp thì sẽ phát quang. thËt chÆt trªn kh«ng lµ nh»m ®Ó. B. quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích. A. Gi¶m momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng momen ®éng lîng. B. T¨ng momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é gãc. 6 Năm học 2008-2009 Page
 7. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C. T¨ng momen qu¸n tÝnh ®Ó gi¶m tèc ®é gãc. C©u11. Tæng n¨ng lîng cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ E = 3.10­5J, lùc  D. Gi¶m momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é gãc. cùc ®¹i t¸c dông lªn vËt b»ng 1,5.10­3N. Chu kú dao ®éng T = 2s  C©u5. Ph¬ng tr×nh to¹ ®é gãc  ϕ  theo thêi gian nµo sau ®©y m« t¶  π chuyÓn ®éng quay nhanh dÇn ®Òu cña mét chÊt ®iÓm quay quanh mét  pha ban ®Çu   ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt cã d¹ng nµo sau ®©y. trôc cè ®Þnh, ngîc víi chiÒu d¬ng quy íc. 3 A.  ϕ  = ­ 5 + 4t + t2 (rad, s)  B.  ϕ  =  5 ­ 4t  π π A.  x = 0, 2 cos(π t + )(m) B.  x = 0, 04 cos(π t + )( m) + t2 (rad, s) 3 3 C.  ϕ  =  5 + 4t ­ t2 (rad, s) D.  ϕ  = ­ 5 ­ 4t  π π ­ t  (rad, s) 2 C.  x = 0, 02 cos(π t + )( m) D.  x = 0, 4 cos(π t + )(m) C©u6. Víi con l¾c lß xo nÕu t¨ng khèi lîng vµ kh«ng thay ®æi  3 3 biªn ®é th×. C©u12. Mét vËt r¾n cã khèi lîng m cã thÓ quay xung quanh 1 trôc  A. ThÕ n¨ng t¨ng B. §éng n¨ng  n»m ngang, kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn träng t©m d = 15cm.  t¨ng Momen qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc quay lµ I = 0,03kgm2, lÊy g  C. C¬ n¨ng toµn phÇn kh«ng thay ®æi D. Lùc ®µn håi  = 10m/s2. VËt dao ®éng nhá víi chu kú T = 1s díi t¸c dông cña  t¨ng träng lùc. Khèi lîng cña vËt r¾n lµ. A. 1kg B. 0,98kg C. 1,2kg D.  C©u7. Gäi  α  vµ  β  lµ vËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc ®¹i cña mét  0,79kg vËt dao ®éng ®iÒu hoµ­ Chän ®¸p ¸n ®óng c«ng thøc tÝnh biªn ®é  C©u13. Biªn ®é dao ®éng cña vËt ®iÒu hoµ lµ 0,5m, ly ®é lµ hµm  cña dao ®éng cña vËt. sin, gèc thêi gian chän vµo lóc li®é cùc ®¹i. XÐt trong chu kú  α2 β2 1 dao ®éng ®Çu tiªn, t×m pha dao ®éng øng víi ly ®é x = 0,25m. A.  A = B.  A =          C.  A = α .β D.  A = β α α .β 5π π π A.        B.  C.  D.  C©u8. Hai lß xo gièng hÖt nhau cã chiÒu dµi tù nhiªn l0= 20cm, ®é  3 2 6 cøng k = 200N/m ghÐp nèi tiÕp víi nhau råi treo th¼ng ®øng vµo  5π mét ®iÓm cè ®Þnh. Treo vµo ®Çu díi mét vËt nÆng m = 200g råi  kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é 2cm. LÊy g = 10m/s2.  6 ChiÒu dµi tèi ®a vµ tèi thiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng  C©u14. Trong chuyÓn ®éng dao ®éng th¼ng nh÷ng ®¹i lîng nµo díi  lÇn lît lµ. 3π ®©y ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu t¹i pha  ωt + ϕ 0 = .         A. 24cm vµ 20cm B. 42,5cm vµ 38,5cm      C. 23cm vµ 19cm  2 D. 44cm vµ 40cm A. Gia tèc vµ vËn tèc     B. Lùc vµ vËn tèc      C. Lùc vµ li ®é  C©u9. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi lÇn lît lµ l1 vµ l2. T¹i cïng  D. Li ®é vµ vËn tèc mét n¬i c¸c con l¾c cã chiÒu dµi    l1 + l2 vµ l1 ­ l2 dao ®éng  C©u15. Mét vËt tham gia ®ång th¬i hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­ víi chu kú 2,7s vµ 0,9s. Chu kú dao ®éng cña c¸c con l¾c cã  ¬ng cïng tÇn sè. BiÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt 1 lµ  chiÒu dµi l1 vµ l2 còng ë n¬i ®ã lµ. π   A. T1 = 1,8(s) T2 = 2(s)  B. T1 = 2,2(s)T2  x1 = 8 3 cos(ωt + ) vµ ph¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp  = 2(s)  6 C. T1 = 2(s)T2 = 1,8(s D. T1 = 2(s)T2 = 2,2(s) π C©u10.Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå lµ  x = 16 3 cos(ωt − )cm . Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt 2 lµ.                A. Dao ®éng duy tr×   6 B. Dao ®éng céng hëng π π A.  x2 = 24 cos(ωt − )(cm) B.  x2 = 24 cos(ωt − )(cm) C. Dao ®éng cêng bøc                 D. Dao ®éng  3 6 t¾t dÇn π π C.  x2 = 8cos(ωt + )(cm) D.  x2 = 8cos(ωt + )(cm) 6 3 Năm học 2008-2009 Page 7
 8. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u16. Trªn mÆt hå rÊt réng , vµo buæi tèi, mét ngän sãng dao  A. 4   B. 7      C. 2              π D. 3   ®éng víi ph¬ng tr×nh  u = 5cos(4π t + ) . Mét c¸i phao næi trªn mÆt  C©u22. Khi cã sãng dõng trªn d©y AB th× thÊy trªn d©y cã 7 nót (  2 A,B ®Òu lµ nót). TÇn sè sãng lµ 42Hz. Víi d©y AB vµ vËn tèc  níc. Ngêi ta chiÕu s¸ng mÆt hå b»ng nh÷ng chíp s¸ng ®Òu ®Æn cø  truyÒn sãng nh trªn, muèn trªn d©y cã 5 nót (A,B ®Òu lµ nót) th×  0,5(s) mét lÇn. Khi ®ã ngêi quan s¸t sÏ thÊy c¸i phao. tÇn sè ph¶i lµ. A. Dao ®éng víi biªn ®é 5cm nhng tiÕn dÇn ra xa nguån. A. 63Hz B 30Hz C. 28Hz D.  B. §øng yªn. 58,8Hz C. Dao ®éng víi biªn ®é 5cm nhng l¹i gÇn nguån. C©u23. Mét c¸i cßi ph¸t sãng ©m cã tÇn sè 1500Hz vÒ phÝa 1 chiÕc  D. Dao ®éng t¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh víi biªn ®é 5cm. « t« ®ang ch¹y l¹i gÇn víi tèc ®é 20m/s , tèc ®é truyÒn ©m trong  C©u17. Mét sãng ngang ®îc m« t¶ bëi ph¬ng tr×nh  kh«ng khÝ lµ 340m/s. Hái tÇn sè ©m cña cßi mµ ngêi ngåi trong xe  x « t« nghe ®îc cã tÇn sè lµ. y = y0 cos 2π ( ft − )  trong ®ã x,y ®îc ®o b»ng cm, vµ t ®o b»ng s.  A. 1000Hz       B. 1588Hz  C. 1500Hz       D.  λ VËn tèc dao ®éng cùc ®¹i cña mçi phÇn tö m«i trêng gÊp 4 lÇn vËn  1758Hz tèc sãng nÕu. C©u 24. Mét møc cêng ®é ©m nµo ®ã ®îc t¨ng thªm 20dB. Hái cêng  ®é ©m cña ©m ®ã t¨ng bao nhiªu lÇn. π y0       A.  λ =                B.  λ = π y0      C.  λ = 2π y0 A. 100 lÇn         B. 200 lÇn C. 20 lÇn D.  4 30 lÇn y0π C©u25. Trong thÝ nghiÖm giao thoa sãng trªn mÆt níc, hai nguån  D.  λ = kÕt hîp dao ®éng cïng pha O1 vµ O2 c¸ch nhau 20,5cm dao ®éng víi  2 cïng tÇn sè f = 15Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch hai nguån nh÷ng kho¶ng d1  C©u18. Trong mét bµi h¸t cã c©u “ cung thanh lµ tiÕng mÑ, cung  = 23cm vµ d2= 26,2cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. BiÕt r»ng gi÷a M  trÇm lµ giäng cha”. “ Thanh” vµ “ TrÇm” lµ nãi ®Õn ®Æc tÝnh nµo  vµ ®êng trùc cña O1O2 cßn mét ®êng cùc ®¹i giao thoa. VËn tèc  cña ©m. truyÒn sãng trªn mÆt níc lµ.  A. §é to cña ©m B. ©m s¾c cña ©m              C. §é cao cña  A. 2,4m/s        B. 48cm/s C. 16cm/s D. 24cm/s ©m    D. N¨ng lîng cña ©m C©u26. Mét m¹ch LC ®îc dïng ®Ó thu c¸c sãng trung. Muèn m¹ch thu  C©u19. Víi sãng dõng, nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ sai. ®îc sãng dµi th× cÇn ph¶i. A. Kho¶ng c¸ch gi÷a ba bông sãng liªn tiÕp lµ mét bíc sãng. A. Nèi anten víi ®Êt  B. Gi¶m sè vßng d©y B. Hai phÇn tö ë hai bông sãng liªn tiÕp dao ®éng cïng pha. C. T¨ng ®iÖn dung cña tô        D. Nèi tiÕp thªm mét tô  C. §Ó cã sãng dõng trªn sîi d©y víi mét ®Çu lµ nót sãng vµ mét  ®iÖn míi vµo tô ®∙ cã s½n trong m¹ch. λ C©u27. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m vµ  ®Çu lµ bông sãng chiÒu dµi cña d©y lµ  l = (2n + 1) . tô ®iÖn cã ®iÖn dung C dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè dao ®éng  4 riªng lµ f. NÕu m¾c thªm mét tô C’ = C vµ nèi tiÕp víi C th× tÇn  D. Lµ sãng tæng hîp cña hai sãng kÕt hîp. sè dao ®éng riªng cña m¹ch sÏ. C©u20. Ngìng nghe, ngìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè ©m nh thÕ nµo? A. Ngìng nghe phô thuéc vµo tÇn sè cßn ngìng ®au kh«ng phô  A. T¨ng hai lÇn         B. T¨ng  2  lÇn     C. Gi¶m 2 lÇn thuéc vµo tÇn sè.          D. Gi¶m  2  lÇn B. Ngìng nghe kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cßn ngìng ®au phô  C©u28. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ lÝ tëng cã L = 1,6.10­3(H), C =  thuéc vµo tÇn sè. 25pF. ë thêi ®iÓm ban ®Çu dßng ®iÖn trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc  C. Chóng ®Òu phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m. ®¹i vµ b»ng 20mA. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña ®iÖn tÝch trªn c¸c  D. Chóng ®Òu kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m. b¶n tô lµ.  C©u21. Hai nguån kÕt hîp c¸ch nhau 16cm cã chu kú dao ®éng T =  π 0,2s. VËn tèc truyÒn sãng trong m«i trêng lµ 40cm/s. Sè cùc ®¹i  A.  q = 4.10−6 cos(5.106 t − ) B.  q = 4.10−9 sin(5.106 t ) giao thoa trong kho¶ng S1,S2 lµ. 2 8 Năm học 2008-2009 Page
 9. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT π π C©u35. Cho m¹ch RLC nèi tiÕp , tÇn sè dßng ®iÖn lµ f = 50Hz.  C.  q = 4.10−6 sin(5.106 t − ) D q = 4.10−9 cos(5.106 t + )    1 1 2 2 Cuén d©y cã L = ( H ) vµ  C = (mF ) . §Ó cêng ®é dßng ®iÖn qua  C©u29. Mét m¹ch chän sãng gåm cuén c¶m L = 4 µ H  vµ mét tô cã  π 8π m¹ch lín nhÊt ngêi ta ph¶i m¾c thªm tô C’ víi C. H∙y chän gi¸  ®iÖn dung biÕn ®æi tõ C1=10pF ®Õn C2= 490pF, coi  π 2 = 10 . D¶I  trÞ cña C vµ c¸ch m¾c. sãng thu ®îc víi m¹ch trªn cã bíc sãng trong kho¶ng nµo sau ®©y. 1 1       A. Tõ 24m ®Õn 168m     B. Tõ 12m ®Õn 588m     A.  C ' = (mF ) m¾c song song.         B.  C ' = (mF ) m¾c  C. Tõ 24m ®Õn 299m     D. Tõ 12m ®Õn 84m 2π 10π C©u30. C©u nµo díi ®©y lµ kh«ng ®óng vÒ m¹ch LC. song song A. Mét m¹ch kÝn gåm mét cuén thuÇn c¶m L vµ 1 tô ®iÖn C t¹o  1 1 thµnh m¹ch dao ®éng LC. C.  C ' = (mF ) m¾c nèi tiÕp         D.  C ' = (mF )  m¾c  B. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn trong m¹ch biÕn thiªn ®iÒu hoµ cã  2π 10π nèi tiÕp tÇn sè phô thuéc vµo nguån ®iÖn kÝch thÝch. C©u36. Ta cÇn truyÒn mét c«ng suÊt ®iÖn 1MW díi mét hiÖu ®iÖn  C. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu cña cuén c¶m cña m¹ch dao ®éng còng  thÕ hiÖu dông 10kV ®i xa b»ng ®êng d©y mét pha. M¹ch ®iÖn cã hÖ  lµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu tô ®iÖn. D. Dao ®éng ®iÖn tõ cña m¹ch dao ®éng lµ dao ®éng tù do. sè c«ng suÊt  cos ϕ = 0,8 . Muèn cho tØ lÖ n¨ng lîng mÊt m¸t trªn ®­ C©u31. Trong m¹ch RLC, khi ZL = ZC kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai. êng d©y kh«ng qu¸ 10% th× ®iÖn trë cña ®êng d©y ph¶i cã gi¸ trÞ. A. HiÖu ®iÖn thÕ trªn R ®¹t cùc ®¹i.  A.  R ≤ 6, 4(Ω )       B.  R ≤ 3, 2(Ω )    C.  R ≤ 64(Ω )   B. Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dung ®¹t cùc ®¹i. D. R ≤ 32(k Ω ) C. HiÖu ®iÖn thÕ trªn hai ®Çu cuén c¶m vµ trªn tô ®¹t cùc  ®¹i. C©u37. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ  u = 310 cos100π t (V ) . T¹i  D. HÖ sè c«ng suÊt ®¹t cùc ®¹i. thêi ®iÓm nµo gÇn gèc thêi gian nhÊt, hiÖu ®iÖn thÕ cã gi¸ trÞ  C©u32. M¹ch RLC nèi tiÕp. Khi tÇn sè cña dßng ®iÖn lµ f th× ZL =  155V? 25( Ω ) vµ ZC = 75( Ω ) nhng khi dßng ®iÖn trong m¹ch cã tÇn sè f0  1 1 1 1 th× cêng ®é hiÖu dung qua m¹ch cã gi¸ trÞ lín nhÊt. KÕt luËn nµo  A.  (s)       B.  (s) C.  ( s) D.  (s) sau ®©y lµ ®óng. 600 300 150 60 C©u38. §èi víi ®o¹n m¹ch R vµ C ghÐp nèi tiÕp th×. A. f0 =  3 f        B. f =  3 f0 C. f0 = 25 3 f π D. f = 25 3 f0 A. Cêng ®é dßng ®iÖn trÔ pha h¬n ®iÖn ¸p 1 gãc  4 C©u33. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã stato gåm 8 cuén  d©y nèi tiÕp vµ r«to gåm 8 cùc quay ®Òu víi vËn tèc 750 vßng /  π B. Cêng ®é dßng ®iÖn nhanh pha h¬n ®iÖn ¸p 1 gãc  phót t¹o ra suÊt ®iÖn ®éng hiÖu dung 220V. Tõ th«ng cùc ®¹i qua  4 mçi vßng lµ 4mWb. Sè vßng ë mçi cuén lµ. C. Cêng ®é dßng ®iÖn lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p  A. 25 vßng         B. 31 vßng       C. 28 vßng D. Cêng ®é dßng ®iÖn lu«n nhanh pha h¬n ®iÖn ¸p D. 35 vßng C©u39. Trong ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn R vµ 1 cuén d©y thuÇn  c¶m L m¾c nèi tiÕp. NÕu gi¶m tÇn sè cña dßng ®iÖn th× nhËn xÐt  1 10−3 C©u34. Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp . BiÕt L = ( H ) ,  C = ( F ) .  nµo sau ®©y lµ sai. π 4π A. Cêng ®é hiÖu dông trong m¹ch t¨ng.     B. §é lÖch pha gi÷a  §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch 1 hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu  ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn gi¶m u AB = 75 2 cos100π t (V ) . C«ng suÊt trªn toµn m¹ch P = 45W. §iÖn trë  C. HÖ sè c«ng suÊt gi¶m.               D. C«ng suÊt  tiªu thô cña m¹ch t¨ng R cã gi¸ trÞ b»ng. C©u40. Khi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ho¹t ®éng , nhËn xÐt nµo   A. 60 Ω     B. 100 Ω  hoÆc 40 Ω  C. 60 Ω  hoÆc 140 Ω      D.  sau ®©y lµ ®óng. 45 Ω  hoÆc 80 Ω A. TÇn sè cña tõ trêng quay b»ng tÇn sè cña dßng ®iÖn. Năm học 2008-2009 Page 9
 10. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT B. TÇn sè cña tõ trêng quay b»ng 3 lÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn. C. Cã thÓ c¨n cø vµo quang phæ v¹ch hÊp thô ®Ó nhËn biÕt sù  C. VËn tèc quay cña r«to lín h¬n vËn tèc quay cña tõ trêng. cã mÆt cña nguyªn tè cã trong hçn hîp hay hîp chÊt. D. VËn tèc quay cña r«to b»ng vËn tèc quay cña tõ trêng. D. H×nh ¶nh quang phæ v¹ch hÊp thô thu ®îc lµ nh nhau víi mäi  C©u41. Cho chïm s¸ng song song hÑp tõ mét ®Ìn ®iÖn d©y tãc räi  chÊt. tõ kh«ng khÝ vµo mét chËu níc th× chïm s¸ng sÏ nh thÕ nµo? C©u47. Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng tr¾ng cã bíc  A. Kh«ng bÞ t¸n s¾c v× níc kh«ng gièng thuû tinh. sãng tõ 0,4 µ m  ®Õn 0,76 µ m  bÒ réng cña quang phæ bËc 3 lµ  B. ChØ bÞ t¸n s¾c, nÕu räi xiªn gãc vµo mÆt níc. 2,16mm vµ kho¶ng c¸ch tõ hai khe S1S2 ®Õn mµn lµ 1,9m. T×m kho¶ng  C. Lu«n bÞ t¸n s¾c. c¸ch gi÷a 2 khe S1S2. D. Kh«ng bÞ t¸n s¾c v× níc kh«ng cã h×nh l¨ng kÝnh. A. 0,95mm B. 0,9mm      C. 0,75mm D. 1,2mm C©u42. Mét thÊu kÝnh cã hai mÆt låi b»ng thuû tinh cã cïng b¸n  C©u48. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng víi khe I©ng. C¸c khe  kÝnh R = 10cm, biÕt chiÕt suÊt cña thuû tinh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á  S1S2 ®îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ  vµ tÝm lÇn lît lµ n®=1,495 vµ nt=1,510. T×m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c  2mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ mµn ¶nh lµ 4m. §Æt sau khe S1  tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á vµ tÝm . mét b¶n máng ph¼ng cã mÆt song song dµy 5  µ m  thÊy hÖ v©n dêi   A. 2,971mm                     B. 1,278mm C. 5,942mm mµn ®i mét kho¶ng 6mm. ChiÕt suÊt cña chÊt lµm b¶n mÆt lµ. D. 4,984mm A. 1,4 B. 1,5 C. 1,6 C©u43. Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe ®îc  D. 1,65 chiÕu bëi ¸nh s¸ng cã bíc sãng  λ = 0, 75µ m , biÕt kho¶ng c¸ch gi÷a  C©u49. Tõ h×nh tr×nh bµy ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng khi ¸nh  hai khe lµ a = 1,5mm, kho¶ng c¸ch tõ 2 khe ®Õn mµn lµ  s¸ng truyÒn tõ m«i trêng 1 sang m«i trêng 2. KÕt luËn nµo D = 2m. Cã bao nhiªu v©n s¸ng quan s¸t ®îc trªn trêng giao thoa  sau ®©y lµ ®óng. cã bÒ réng L = 21mm. A. v1 = v2,     f1  λ2   A. 18         B. 19 C. 23 D. 21 C©u 44. Hai khe I©ng c¸ch nhau a = 1,2mm ®îc räi bëi nguån s¸ng  B. v1  v2,     f1 = f2,      λ1 > λ2   ®¬n s¾c  λ1  vµ  λ2 kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n s¸ng bËc 3 cña hai bøc  D. v1 > v2,     f1 
 11. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT B.  t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh. B. bíc sãng giíi h¹n cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch cã thÓ g©y ra  C. cã thÓ ®i qua líp ch× dµy vµi xentimet (cm).  hiÖn tîng quang ®iÖn. D. cã kh¶ n¨ng lµm ion hãa kh«ng khÝ vµ lµm ph¸t quang mét sè  C. c«ng tho¸t electron ë bÒ mÆt kim lo¹i ®ã. chÊt. D. bíc sãng liªn kÕt víi quang electron. C©u 2: Con l¾c lß xo gåm mét hßn bi cã khèi lîng 400 g  vµ mét  C©u 8: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tia tö ngo¹i lµ kh«ng ®óng? lß xo cã ®é cøng 80 N/m. Hßn bi dao ®éng ®iÒu hßa trªn quü ®¹o  A. cã thÓ dïng ®Ó ch÷a bÖnh ung th n«ng. lµ mét ®o¹n th¼ng dµi 10 cm. tèc ®é cña hßn bi khi qua vÞ trÝ  B. t¸c dông lªn kÝnh ¶nh. can b»ng lµ C. cã t¸c dông sinh häc: diÖt khuÈn, hñy diÖt tÕ bµo.  A.1,41 m/s.                   B. 2,00 m/s.                C.  D. cã kh¶ n¨ng lµm ion hãa kh«ng khÝ vµ lµm ph¸t quang mét sè  0,25 m/s.            D. 0,71 m/s. chÊt. C©u 3: §Ó duy tr× dao ®éng cho mét c¬ hÖ  mµ kh«ng lµm thay ®æi  C©u 9: Trong hiÖn tîng sãng dõng trªn d©y ®µn håi, kho¶ng c¸ch  chu k× riªng cña nã, ta ph¶i gi÷a ®iÓm nót sãng vµ ®iÓm bông sãng liÒn kÒ lµ A. t¸c dông vµo vËt dao ®éng mét ngo¹i lùc kh«ng thay ®æi  A. mét bíc sãng.                                  B. mét phÇn  theo thêi gian. t bíc sãng.      B. t¸c dông vµo vËt dao ®éng mét ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn  B. C. mét nöa bíc sãng.                       D. hai bíc  hoµn theo thêi gian. sãng. C. lµm nh½n, b«i tr¬n ®Ó gi¶m ma s¸t. C©u 10: Cho hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph¬ng, cïng tÇn sè: D. t¸c dông ngo¹i lùc vµo vËt dao ®éng cïng chiÒu víi chuyÓn     x1 =   cos (5 π t +  π /2) (cm) vµ x2 =  cos ( 5 π t + 5 π /6) (cm)  ®éng trong mét phÇn cña tõng chu k×. . C©u 4: M¹ch ®iÖn R1 , L1, C1 cã tÇn sè céng hëng f1. M¹ch ®iÖn  Ph¬ng tr×nh cña dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng nãi trªn lµ: R2 , L2 , C2 cã tÇn sè céng hëng f2. BiÕt f2 = f1. M¾c nèi tiÕp hai  m¹ch ®ã víi nhau th× tÇn sè céng hëng sÏ lµ f. TÇn sè f liªn hÖ  A. x = 3 cos ( 5 π t +  π /3) (cm).                  B. x = 3  víi tÇn sè f1 theo hÖ thøc: cos ( 5 π t + 2 π /3) (cm). C.  x= 2  cos ( 5 π t + 2 π /3) (cm).            D. x = 4 cos  A. f = 3f1.                  B. f = 2f1.                  C. f  ( 5 π t +  π /3) (cm) = 1,5 f1.                  D. f = f1. C©u 11: Mét sãng c¬ häc lan truyÒn trªn mét ph¬ng truyÒn sãng.  C©u 5: Cho h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10­34(Js); vËn tèc ¸nh s¸ng   Ph¬ng tr×nh sãng cña mét ®iÓm M trªn ph¬ng truyÒn sãng ®ã lµ: uM  trong ch©n kh«ng c= 3.108( m/s). N¨ng lîng cña photon øng víi  = 3sin  π t (cm). Ph¬ng tr×nh sãng cña mét ®iÓm N trªn ph¬ng  ¸nh s¸ng tÝm cã bíc sãng  λ = 0,41µm  lµ truyÒn sãng ®ã ( MN = 25 cm)  lµ: uN = 3 cos ( π t +  π /4) (cm).  A. 4,85.10 – 19 J.          B. 5 eV.              C. 4,85.10 – 25  Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? J.                 D. 2,1 eV.      ASãng truyÒn tõ M ®Õn N víi vËn tèc 2m/s.              B. Sãng tuyÒn tõ N ®Õn M víi vËn tèc 2m/s. 1 C©u 6: §o¹n m¹ch R , L , C m¾c nèi tiÕp cã R = 40  Ω ; L =  H;       C. Sãng tuyÒn tõ N ®Õn M víi vËn tèc 1m/s.         5π      D. Sãng tuyÒn tõ M ®Õn N víi vËn tèc 1m/s. C=  10 −3 F. §Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn ¸p  C©u 12: Trong thÝ nghiÖm I©ng ( Young) vÒ giao thoa ¸nh s¸ng,  kho¶ng v©n sÏ  6π A. gi¶m ®i khi t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe.  u = 120  cos 100 π t (V). Cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi trong m¹ch  B. t¨ng lªn khi gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ mµn quan  lµ s¸t.       A. i = 1,5cos(100 π t+ π /4) (A).               B. i = 1,5  C. t¨ng lªn khi t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe. cos(100 π t ­  π /4) (A). D. kh«ng thay ®æi khi thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ        C. i = 3 cos(100 π t+ π /4) (A).                 D. i = 3  mµn quan s¸t. cos(100 π t ­  π /4) (A). C©u13: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa trªn trôc Ox, xung quanh vÞ trÝ  C©u 7: Giíi h¹n quang ®iÖn cña mçi kim lo¹i lµ c©n b»ng lµ gèc täa ®é. Gia tèc cña vËt phô thuéc vµo li ®é x  A. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. Năm học 2008-2009 Page 11
 12. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT theo ph¬ng tr×nh: a = ­400  π 2x. sè dao ®éng toµn phÇn vËt thùc    A.100 π (rad/s) .     B. 100  (rad/s) .    C. 120 π (rad/s) .  hiÖn ®îc trong mçi gi©y lµ D. 100  π (rad/s)  A. 20.                         B. 10.  C©u 19: Trong c¸ch m¾c dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®èi xøng theo  C. 40.                          D. 5. h×nh tam gi¸c . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng ? C©u 14: Hai con l¾c ®¬n, dao ®éng ®iÒu hßa t¹i cïng mét n¬i trªn  A. Dßng ®iÖn trong mçi pha b»ng dßng ®iÖn trong mçi d©y pha. Tr¸i §Êt, cã n¨ng lîng nh nhau. Qu¶ nÆng cña chóng cã cïng khèi  B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét pha b»ng hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a  lîng. ChiÒu dµi d©y treo con l¾c thø nhÊt dµi gÊp ®«i chiÒu dµi  hai pha. d©y treo con l¾c thø hai ( l1 = 2l2). C. C«ng suÊt tiªu thô trªn mçi pha ®Òu b»ng nhau. Quan hÖ vÒ biªn ®é gãc cña hai con l¾c lµ D. C«ng suÊt cña ba pha b»ng ba lÇn c«ng suÊt mçi pha. C©u 20: Mét con l¾c lß xo ë c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 4 cm th× cã tèc  1      A.  α 1 = 2 α 2 .      B.  α 1 =   α 2.         C.  α 1 =  α 2 .  ®é b»ng kh«ng vµ lß xo kh«ng biÕn d¹ng. Cho g = 9,8 m/s2. TrÞ sè  2 ®óng cña tèc ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng lµ ( lÊy tíi ba ch÷ sè cã  D.  α 1 = 2 . nghÜa) C©u 15: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng khi nãi vÒ ®iÖn tõ tr­ A. 0,626 m/s.             B. 6,26 cm/s.                        C.  êng? 6,26 m/s.                       D. 0,633 m/s. A. NÕu t¹i mét n¬i cã mét tõ trêng biÕn thiªn theo thêi gian  C©u 21: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iÖn trë thuÇn R =30( Ω )m¾c nèi  th× t¹i n¬i ®ã xuÊt hiÖn mét ®iÖn trêng xo¸y. tiÕp víi cuén d©y.§Æt vµo hai ®Çu m¹ch mét   hiÖu ®iÖn thÕ xoay  B. NÕu t¹i mét n¬i cã mét ®iÖn trêng kh«ng ®Òu th× t¹i n¬i ®ã  chiÒu u = U  sin(100 π t)(V).HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë hai ®Çu  xuÊt hiÖn mét tõ trêng xo¸y. cuén d©y lµ Ud = 60 V. Dßng ®iÖn trong m¹ch lÖch pha  π /6 so víi  C. §iÖn trêng vµ tõ trêng lµ hai mÆt thÓ hiÖn kh¸c nhau cña  u vµ lÖch pha  π /3 so víi ud. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë hai ®Çu  mét lo¹i trêng duy nhÊt gäi lµ ®iÖn tõ trêng. m¹ch ( U ) cã  D. §iÖn tõ trêng xuÊt hiÖn xung quanh mét chç cã tia löa ®iÖn  gi¸ trÞ  .     A. 60  (V).           B. 120 (V).               C. 90 (V).  C©u 16: Mét m¹ch dao ®éng gåm cuén d©y thuÇn c¶m L vµ tô ®iÖn C.  D. 60   (V). NÕu gäi I0 lµ dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch th× hÖ thøc liªn hÖ  C©u 22: Mét ®Ìn ®iÖn cã ghi 110 V­ 100 W m¾c nèi tiÕp víi mét  gi÷a ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn b¶n tô ®iÖn Q0 vµ I0 lµ ®iÖn trë R vµo mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã   U = 220  cos(100 π t) (V). §Ó ®Ìn s¸ng b×nh thêng, ®iÖn trë R  A.Q0 = CL I  .     B. Q  =  I .       C. Q  = C I  .         D.  ph¶i cã gi¸ trÞ 0 0 0 0 0 π πL       A. 121  Ω .                 B. 1210  Ω .              C. 110  1 100 Q0 =  I0  Ω .                    D.  Ω . LC 11 C©u 17: Mét m¸y biÕn ¸p lÝ tëng cã cuén s¬ cÊp gåm 2000 vßng vµ  C©u 23: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tia hång ngo¹i lµ kh«ng ®óng? cuén thø cÊp gåm 100 vßng. §iÖn ¸p vµ cêng ®é ë m¹ch s¬ cÊp lµ  A. Tia hång ngo¹i do c¸c vËt nung nãng ph¸t ra. 220 V; 0,8 A. §iÖn ¸p vµ cêng ®é ë cuén thø cÊp lµ B. Tia hång ngo¹i lµm ph¸t quang mét sè chÊt khÝ.  A. 11 V; 0,04 A.         B. 1100 V; 0,04 A.       C. 11 V; 16  C. T¸c dông næi bËt nhÊt cña tia hång ngo¹i lµ t¸c dông  A.        D. 22 V; 16 A nhiÖt.  C©u 18: M¹ch RLC m¾c nèi tiÕp cã R = 100 ( Ω ); L = 1 / π  (H); C  D. Tia hång ngo¹i cã tÇn sè nhá h¬n 4. 1014 Hz. 10 −4  (F). §Æt vµo  hai ®Çu ®Çu ®o¹n m¹ch   mét hiÖu ®iÖn thÕ  C©u 24: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sãng? =  A. Nh÷ng ®iÓm c¸ch nhau mét bíc sãng th× dao ®éng cïng pha. 2π B. Nh÷ng ®iÓm n»m trªn ph¬ng truyÒn sãng vµ c¸ch nhau mét sè  xoay chiÒu uAB = 120  sin ( ω t) (V), trong ®ã tÇn sè gãc  ω  thay  nguyªn lÇn bíc sãng th× dao ®éng cïng pha. ®æi ®îc.§Ó c«ng suÊt tiªu thô C. Nh÷ng ®iÓm c¸ch nhau nöa bíc sãng th× dao ®éng ngîc pha. ®iÖn cña ®o¹n m¹ch cùc ®¹i th× tÇn sè gãc  ω  nhËn gi¸ trÞ D. Nh÷ng ®iÓm c¸ch nhau mét sè nguyªn lΠnöa bíc sãng th× dao  ®éng ngîc pha. 12 Năm học 2008-2009 Page
 13. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u 25: §é to cña ©m thanh ®îc ®Æc trng b»ng  C©u 31: Con l¾c lß xo ®Æt n»m ngang, gåm vËt nÆng cã khèi lîng  A. cêng ®é ©m.                                      B. møc ¸p  500 g vµ mét lß xo nhÑ cã ®é cøng 100 N/m, dao ®éng ®iÒu hßa.  su¸t ©m thanh.   Trong qu¸ tr×nh dao ®éng chiÒu dµi cña lß xo biÕn thiªn tõ 22 cm  C. møc cêng ®é ©m thanh.                      D. biªn ®é dao  ®Õn 30 cm.C¬ n¨ng cña con l¾c lµ: ®éng cña ©m thanh. A. 0,16 J.             B. 0,08 J.                     C. 80  C©u 26: Trong thÝ nghiÖm I©ng ( Young) vÒ giao thoa ¸nh s¸ng,  J.                      D. 0,4 J.  ngêi ta ®o ®îc kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a v©n tèi thø 3 vµ v©n  C©u 32: HiÖn tîng quang dÉn lµ s¸ng bËc 7 lµ 5,0 mm. Kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn quan s¸t lµ  A. hiÖn tîng mét chÊt bÞ ph¸t quang khi bÞ chiÕu ¸nh s¸ng  2,0 m. kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 1,0 mm. Bíc sãng ¸nh s¸ng ®¬n  vµo. s¾c dïng trong thÝ nghiÖm lµ B. hiÖn tîng mét chÊt bÞ nãng lªn khi chiÕu ¸nh s¸ng vµo.       A. 0,60  µm .            B. 0,50  µm .               C.  C. hiÖn tîng gi¶m ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi chiÕu ¸nh  0,71 µm .                 D. 0,56  µm s¸ng vµo. C©u 27: Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh b»ng 60. ChiÕu mét tia s¸ng  D. sù truyÒn sãng ¸nh s¸ng b»ng sîi c¸p quang. tr¾ng vµo mÆt bªn cña l¨ng kÝnh theo ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt  C©u 33: Mét m¹ch ®iÖn gåm c¸c phÇn tö ®iÖn trë thuÇn R, cuén  ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét mµn quan s¸t, sau  thuÇn c¶m L vµ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo m¹ch ®iÖn mét  l¨ng kÝnh, song song víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang  hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu æn ®Þnh. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn  cña l¨ng kÝnh vµ c¸ch mÆt nµy 2m. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi  mçi phÇn tö ®Òu b»ng nhau vµ b»ng200V. NÕu lµm ng¾n m¹ch tô ®iÖn  víi tia ®á lµ  (nèi t¾t hai b¶n cùc cña nã) th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn  n® = 1,50 vµ ®èi víi tia tÝm lµ nt = 1,56. §é réng cña quang phæ  ®iÖn trë thuÇn R sÏ b»ng liªn tôc trªn mµn quan s¸t b»ng      A.100  V.       B. 200 V.                      C. 200  V.  D. 100 V. A. 6,28 mm.            B. 12,57 mm.              C. 9,30 mm.  D. 15,42 mm.  C©u 34: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ hiÖn tîng quang  – ph¸t quang? C©u 28: Gäi B0 lµ c¶m øng tõ cùc ®¹i cña mét trong ba cuén d©y ë  A. HiÖn tîng quang – ph¸t quang lµ hiÖn tîng mét sè  chÊt  stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. C¶m øng tõ tæng hîp cña  ph¸t s¸ng khi bÞ nung nãng. tõ trêng quay t¹i t©m stato cã trÞ sè b»ng B. Huúnh quang lµ sù ph¸t quang cña chÊt r¾n, ¸nh s¸ng ph¸t  A. B = 3B0.                 B. B = 1,5B0.                C. B  quang cã thÓ kÐo dµi mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã sau khi  = B0.            D. B = 0,5B0. t¾t ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C©u 29: HiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi lµ hiÖn tîng  A. electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi bÞ ion ®Ëp vµo  C. ¸nh s¸ng ph¸t quang cã tÇn sè lín h¬n ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D. Sù ph¸t s¸ng cña ®Ìn èng lµ hiÖn tîng quang – ph¸t quang. kim lo¹i. C©u 35: Trong mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3 pha, khi suÊt ®iÖn  B. electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi kim lo¹i bÞ nung  ®éng ë mét pha ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i e1 =  E0 th× c¸c suÊt ®iÖn  nãng. ®éng ë c¸c pha kia ®¹t c¸c gi¸ trÞ C. electron bøt ra khái nguyªn tö khi nguyªn tö va ch¹m víi  nguyªn tö kh¸c.  E  3E 0  E D. electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi chiÕu ¸nh s¸ng   e2 = − 0 e2 = −  e2 = − 0  2     B.   2      C.   2   thÝch hîp vµo bÒ mÆt kim lo¹i.    A.     C©u 30: Cho h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10 – 34 (Js), vËn tèc ¸nh s¸ng  e3 = − E0  e = − 3E 0 e3 = E0 trong ch©n kh«ng c = 3.108 (m/s), ®é lín ®iÖn tÝch cña electron    2  3  2   2 lµ e= 1,6.10 – 19 C. C«ng tho¸t electron cña nh«m lµ 3,45 eV. §Ó  xÈy ra hiÖn tîng quang ®iÖn nhÊt thiÕt ph¶i chiÕu vµo bÒ mÆt   E nh«m ¸nh s¸ng cã bíc sãng tháa m∙n   e2 = 0  2   A.  λ 0,36 µm          C.  λ ≤ 0,36 µm   D.   D.  λ =0,36 µm  e3 = − E 0   2 Năm học 2008-2009 Page 13
 14. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u 36: Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4200 pF  A. 75 Nm.             B. 2 Nm.                      C. 3 Nm.  vµ mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m c¶m 275 µ H, ®iÖn trë thuÇn 0,5  Ω .  D. 30 Nm.  §Ó duy tr× dao ®éng trong m¹ch víi hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô  C©u42: ChiÕu mét chïm s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng  λ  = 0,300  µ m  lµ 6 V th× ph¶i cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt lµ vµo catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. C«ng tho¸t electron cña kim        A. 549,8  µ W.        B. 274,9  µ W.          C. 137,5 8  µ lo¹i dïng lµm catot lµ A = 2,5 eV. VËn tèc lín nhÊt cña quang  W.           D. 2,15 mW. electron b¾n ra khái catot lµ C©u 37: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A vµ tÇn sè f.  A. 7,6.106 (m/s).   B. 7,6.105 (m/s).       C. 4,5.106 (m/s).  Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i ®îc qu∙ng ®êng cã ®é dµi A lµ D. 4,5.105 (m/s). 1 1 C©u 43: Mét b¸nh ®µ quay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ, sau        A.  .               B.  .                        C.  6f 4f khi quay ®îc 500 rad th× cã vËn tèc gãc 20 rad/s. Gia tèc gãc  cña b¸nh ®µ ®ã lµ 1 f A. 0,8 rad/s2.          B. 0,2 rad/s2.              C. 0,3  .                        D.  . 3f 4 rad/s2.               D. 0,4 rad/s2 C©u 38: N¨ng lîng  ε cña photon ¸nh s¸ng cã bíc sãng  λ  ®îc tÝnh  C©u 44: Dßng quang ®iÖn b∙o hßa ch¹y qua tÕ bµo quang ®iÖn lµ  theo c«ng thøc ( víi h lµ h»ng sè Pl¨ng, cßn c lµ vËn tèc ¸nh  3,2 mA. BiÕt ®é lín ®iÖn tÝch cña electron lµ  s¸ng trong ch©n kh«ng) e = 1,6.10 – 19 C. Sè electron quang ®iÖn ®îc gi¶i phãng ra khái  catot trong mçi gi©y lµ h hλ       A.  ε = .            B.  ε = .                  C.  A. 2.1016.                B. 5,12.1016.                C. 2.1017.  cλ c D. 3,2.1016. hc c C©u 45: Momen ®éng lîng cña mét vËt r¾n quay quanh mét trôc cè  ε = .                    D.  ε = . ®Þnh sÏ λ λh A. kh«ng ®æi khi hîp lùc t¸c dông lªn vËt b»ng kh«ng.    C©u 39:T¹i 2 ®iÓm O1 , O2 c¸ch nhau 48 cm trªn mÆt chÊt láng cã 2  B. B. lu«n lu«n thay ®æi. nguån ph¸t sãng dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi ph¬ng tr×nh:  C. thay ®æi khi cã momen ngo¹i lùc t¸c dông.                u1 = 5cos( 100 π t) (mm) ; u2 = 5cos(100 π t +  π /2) (mm). VËn tèc  D. thay ®æi khi cã ngo¹i lùc t¸c dông. truyÒn sãng trªn mÆt chÊt láng lµ 2 m/s. Coi biªn ®é sãng kh«ng  C©u 46: Trong quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®ro, ba v¹ch quang  ®æi trong qu¸ tr×nh truyÒn sãng. Sè ®iÓm trªn ®o¹n O1O2 dao ®éng  phæ ®Çu tiªn trong d∙y Lai man cã bíc sãng lÇn lît lµ  λ 1 = 121,6  víi biªn ®é cùc ®¹i ( kh«ng kÓ O1;O2) lµ nm;  λ 2 = 102,6 nm;  λ 3 = 97,3 nm. Bíc sãng cña hai v¹ch ®Çu tiªn  A. 23.                     B. 24.  trong d∙y Ban me lµ C.25.                              D. 26. C©u 40: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu  A. 686,6 nm vµ 447,4 nm.                              B.  ®o¹n m¹ch vµ cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lÇn lît lµ u = 100 sin  660,3 nm vµ 440,2 nm.  100 π t (V) vµ i = 6 sin(100 π t +  π /3)  (A) . C«ng suÊt tiªu thô          C. 624,6nm vµ 422,5 nm.  trong m¹ch lµ D. 656,6 nm vµ 486,9 nm. C©u 47: Mét con l¾c vËt lÝ cã m« men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc quay  A. 600 W.              B. 300W.                    C. 150 W.  lµ 3 kgm2, cã kho¶ng c¸ch tõ träng t©m ®Õn trôc quay lµ 0,2 m,  D. 75 W.  dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc r¬i tù do g =  π 2 m/s2 víi chu k×  riªng lµ 2,0 s. Khèi l¬ng cña con l¾c lµ   B.phÇn dµnh cho thÝ sinh häc ch   ¬ng tr×nh n©ng cao   ( gåm 10 c©u, tõ c©u 41 ®Õn c©u 50): A. 10 kg.              B. 15 kg.                    C. 20 kg.  C©u41: Mét vËt r¾n cã khèi lîng 10 kg quay quanh mét trôc cè  D. 12,5 kg. ®Þnh víi gia tèc gãc 0,2 rad/s2 . M« men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n  C©u 48: TiÕng cßi cña mét « t« cã tÇn sè 960 Hz. ¤ t« ®i trªn ®­ víi trôc quay lµ 15 kgm2. M« men lùc t¸c dông vµo vËt lµ êng víi vËn tèc 72 km/h. BiÕt vËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ  lµ 340 m/s. TÇn sè cña tiÕng cßi « t« mµ mét ngêi ®øng c¹nh ®êng  nghe thÊy khi « t« tiÕn l¹i gÇn anh ta lµ 14 Năm học 2008-2009 Page
 15. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT A. 1020 Hz.         B. 1016,5 Hz.             C. 1218 Hz.  C©u 54: Bé phËn nµo díi ®©y kh«ng cã trong s¬ ®å khèi cña m¸y  D. 903,5 Hz. thu v« tuyÕn ®iÖn? C©u 49: C«ng tho¸t electron cña mét kim lo¹i lµ 2,4 eV. NÕu  A. loa.      B. m¹ch t¸ch sãng.      C. m¹ch biÕn ®iÖu.    D.  chiÕu ®ång thêi hai bøc x¹ cã tÇn sè f1 = 1015 Hz vµ f2 = 1,5.1015  m¹ch khuyÕch ®¹i. Hz vµo tÊm kim lo¹i ®ã ®Æt c« lËp th× ®iÖn thÕ lín nhÊt cña tÊm  C©u 55: Tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i: kim ®ã lµ: ( cho h= 6,625.10 – 34 Js; c= 3.108 m/s; |e|= 1,6.10 – 19 C  A. cã b¶n chÊt kh¸c nhau. ) B. tÇn sè cña tia hång ngo¹i lu«n lín h¬n tÇn sè cña tia tö  A. 1,74 V.          B. 3,81 V.                     C. 5,55 V.  ngo¹i. D. 2,78 V. C. chØ cã tia hång ngo¹i lµ cã t¸c dông nhiÖt, cßn tö ngo¹i  C©u 50: Mét vËt r¾n cã m« men qu¸n tÝnh ®èi víi mét trôc quay cè  th× kh«ng. ®Þnh lµ 1,5 kgm2 . §éng n¨ng quay cña vËt lµ 300J. VËn tèc gãc  D. tia hång ngo¹i dÔ quan s¸t giao thoa h¬n tia tö ngo¹i. cña vËt cã gi¸ trÞ  C©u 56: Mét photon cã n¨ng lîng 1,79 ev bay qua hai nguyªn tö cã      A. 20 rad/s.          B. 10  rad/s.              C. 20  rad/ møc kÝch thÝch 1,79 eV, n»m trªn cïng ph¬ng cña photon tíi. C¸c  s.              D. 10 rad/s. nguyªn tö nµy cã thÓ ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n hoÆc tr¹ng th¸i kÝch  thÝch. Gäi x lµ sè photon cã thÓ thu ®îc sau ®ã,theo ph¬ng cña  B.   phÇn dµnh cho thÝ sinh häc ch   ¬ng tr×nh c¬ b¶n(    gåm 10 c©u,    photon tíi. H∙y chØ ra ®¸p sè sai? tõ c©u 51 ®Õn c©u 60). A. x=3.                  B. x= 2.                    C. x=1.  C©u51: Trong thÝ nghiÖm I©ng ( Young) vÒ giao thoa ¸nh s¸ng,  D. x=0.  kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 1,2 nm. Kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn  C©u 57: Cho h»ng sè Pl¨ng h= 6,625.10  ­ 34 (Js); vËn tèc ¸nh s¸ng  mµn quan s¸t lµ 2,0 m. ChiÕu vµo hai khe ®ång thêi hai bøc x¹  trong ch©n kh«ng c = 3.108 (m/s);|e|=1,6.10 ­19 C. ®¬n s¾c  λ 1 = 0,45  µ m vµ  λ 2 = 0,60  µ m. Kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt  §Ó ion hãa nguyªn tö hi®ro, ngêi ta cÇn mét n¨ng lîng lµ 13,6  gi÷a hai v©n s¸ng cã cïng mµu so víi v©n s¸ng trung t©m lµ eV. Bíc sãng ng¾n nhÊt cña v¹ch quang phæ cã thÓ cã ®îc trong  A. 3 mm.              B. 2,4 mm.                  C. 4 mm.  quang phæ hi®ro lµ D. 4,8 mm.          A. 91 nm.             B.112nm.                  C. 0,91  C©u 52: Cho h»ng sè Pl¨ng h= 6,625.10  ­ 34 (Js); vËn tèc ¸nh s¸ng   µ m.                  D. 0,071  µ m. trong ch©n kh«ng c = 3.108 (m/s). ChiÕu mét chïm s¸ng ®¬n s¾c cã  C©u 58: Mét chÊt ph¸t quang cã kh¶ n¨ng ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu lôc  bíc sãng  λ =0,400  µ m vµo catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. C«ng  khi ®îc kÝch thÝch ph¸t s¸ng. khi chiÕu vµo chÊt ®ã ¸nh s¸ng ®¬n  s¾c nµo díi ®©y th× nã sÏ ph¸t quang? suÊt ¸nh s¸ng mµ catot nhËn ®îc lµ P = 20 mW. Sè photon tíi ®Ëp  vµo catot trong mçi gi©y lµ A. lôc.                 B. vµng.               C. lam.  D. da cam. A. 8,050.1016 h¹t.                                 B.  2,012.1017 h¹t.                  C©u 59: Dông cô nµo díi ®©y ®îc chÕ t¹o kh«ng dùa trªn hiÖn tîng  C. 2,012.1016 h¹t.                                   D.  quang ®iÖn trong? 4,025.1016 h¹t. A. quang ®iÖn trë.  B. pin quang ®iÖn.              C©u 53: Ph¸t biÎu nµo sau ®ay lµ ®óng?       C. tÕ bµo quang ®iÖn ch©n kh«ng.  A. HiÖn tîng ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn gi¶m khi bÞ nung nãng  D. pin mÆt trêi. gäi lµ hiÖn tîng quang dÉn. B. HiÖn tîng quang dÉn lµ hiÖn tîng dÉn ®iÖn b»ng c¸p quang. C©u 60: ChiÕu mét bøc x¹ ®¬n s¾c cã bíc sãng  λ = 0,66  µ m tõ  C. Pin quang ®iÖn lµ thiÕt bÞ thu nhiÖt cña ¸nh s¸ng mÆt  kh«ng khÝ vµo thñy tinh cã chiÕt suÊt øng víi bøc x¹ ®ã b»ng  trêi. 1,50. Trong thñy tinh bøc x¹ ®ã cã bíc sãng D. HiÖn tîng ¸nh s¸ng gi¶i phãng c¸c electron liªn kÕt ®Ó cho  A. 0,40  µ m.     B. 0,66  µ m.            C. 0,44  µ m.  chóng trë thµnh c¸c electron dÉn gäi lµ hiÖn tîng quang  D. 0,99  µ m. ®iÖn trong. ******************** HẾT ******************** Năm học 2008-2009 Page 15
 16. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 Câu 8. Một mạch dao động điện tư LC, gồm cuộn dây có lõi sắt tư, ban đầu tụ điện đươc tích TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU Thời gian: 90 phút. một lương điện tích Q0 nào đó, rồi cho dao động tư do. Dao động của dòng điện trong mạch là dao động tắt dần vì 1 A. bưc xạ sóng điện tư B. tỏa nhiệt do điện trơ thuần của dây dẫn Câu 1. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tư cảm L= ( H ) , mắc nối tiếp 10π C. do dòng Fucô trong lõi của cuộn dây D. do cả ba nguyên nhân trên 1 −3 Câu 9. Sư phụ thuộc của cảm kháng Z L của cuộn dây vào tần số f của dòng điện xoay chiều vơi một tụ điện có điện dung C= 10 ( F ) và một điện trơ R. Hiệu điện thế hai đầu 5π đươc diễn tả bằng đồ thị nào trên hình dươi đây ? A. B. C. D. đoạn mạch u = 100sin ( 100π t ) (V ) . Tính điện trơ R và công suất trên đoạn mạch, biết ZL ZL ZL ZL tổng trơ của đoạn mạch Z = 50Ω A. 20Ω ; 40W B. 30Ω ; 60W C. 30Ω ; 120W D. 10Ω ; 40W Câu 2. Nhưng hiện tương nào sau đây chưng tỏ ánh sáng có tính chất sóng ? A. Hiện tương phản xạ ánh sáng B. Hiện tương quang điện C. Hiện tương hấp thụ ánh sáng D. Hiện tương giao thoa ánh sáng 0 f 0 f 0 f 0 f Câu 3. Công thoát của nhôm bằng bao nhiêu, biết rằng khi chiếu bưc xạ có bươc sóng Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 0,18µ m thì động năng ban đầu cưc đại của êlectron quang điện bằng 3,2eV ? A. Trong sóng cơ học chỉ có trạng thái dao động, tưc là pha dao động đươc truyền đi, còn bản A. 3,7eV B. 6,9eV C. 3,2eV D. 2,6eV thân các phần tư môi trương thì dao động tại chỗ. Câu 4. Kết luận nào sau đây không đúng ? B. Cũng như sóng điện tư, sóng cơ lan truyền đươc cả trong môi trương vật chất lẫn trong Đối vơi mỗi chất điểm dao động cơ điều hòa vơi tần số f thì chân không. A. vận tốc biến thiên điều hòa vơi tần số f. C. Các điểm trên phương truyền sóng cách nhau một số nguyên lần bươc sóng thì dao động B. gia tốc biến thiên điều hòa vơi tần số f. cùng pha. C. động năng biến thiên điều hòa vơi tần số f. D. Bươc sóng của sóng cơ do một nguồn phát ra phụ thuộc vào bản chất môi trương, còn chu D. thế năng biến thiên điều hòa vơi tần số 2f. kỳ thì không. Câu 5. Mạch dao động chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn dây thuần cảm L bằng Câu 11. Ánh sáng vàng trong chân không có bươc sóng là 589nm. Vận tốc của ánh sáng vàng 0,5mH và tụ điện có điện dung biến đổi đươc tư 20pF đến 500pF. Máy thu có thể bắt đươc trong một loại thủy tinh là 1,98.108 m / s . Bươc sóng của ánh sáng vàng trong thủy tinh đó là: tất cả các sóng vô tuyến điện có giải sóng nằm trong khoảng nào ? A. 188,4m 942m B. 18,85m 188m C. 600m 1680m D.100m 500m A. 0,589 µ m B. 0,389 µ m C. 982nm D. 458nm Câu 6. Chiếu bưc xạ có bươc sóng λ vào bề mặt một kim loại có công thoát êlectron bằng Câu 12. Vạch thư nhất và vạch thư tư của dãy Banme trong quang phổ của nguyên tư hyđrô có r A = 2eV . Hưng chùm êlectron quang điện bưt ra cho bay vào một tư trương đều B vơi bươc sóng lần lươt là λ1 = 656,3nm và λ2 = 410, 2nm . Bươc sóng của vạch thư ba trong B = 10−4 T , theo phương vuông góc vơi đương cảm ưng tư. Biết bán kính cưc đại của quỹ dãy Pasen là đạo các êlectron quang điện bằng 23,32mm. Bươc sóng λ của bưc xạ đươc chiếu là bao nhiêu A. 0,9863nm B. 182, 6 µ m C. 0, 0986 µ m D. 1094nm ? Câu 13. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trơ thuần R0 , A. 0, 75µ m B. 0, 6 µ m C. 0,5µ m D. 0, 46 µ m cảm kháng Z L ≠ 0 , dung kháng Z C ≠ 0 . Phát biểu nào sau đây đúng ? Câu 7. Một vật nhỏ khối lương m = 200 g đươc treo vào một lò xo khối lương không đáng A. Cương độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tư R,L,C luôn bằng nhau nhưng cương kể, độ cưng k = 80 N / m . Kích thích để con lắc dao động điều hòa (bỏ qua các lưc ma sát) độ tưc thơi thì chắc đã bằng nhau. B. Hiệu điện thế hiệu dụng giưa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng vơi cơ năng bằng 6, 4.10 −2 J . Gia tốc cưc đại và vận tốc cưc đại của vật lần lươt là trên tưng phần tư. A. 16cm / s 2 ;16m / s B. 3, 2cm / s 2 ;0,8m / s C. Hiệu điện thế tưc thơi giưa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tưc thơi trên tưng phần tư. C. 0,8cm / s 2 ;16m / s D. 16cm / s 2 ;80cm / s D. Cương độ dòng điện và hiệu điện thế tưc thơi luôn khác pha nhau. 16 Năm học 2008-2009 Page
 17. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT 1 D. Hai lần tần số Câu 14. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tư cảm L= H , mắc nối tiếp Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng ? 10π A. Chuyển động cơ của một vật, có chu kỳ và tần số xác định, là dao động cơ tuần hoàn. vơi một tụ điện có điện dung C và một điện trơ R = 40Ω . Cương độ dòng điện chạy B. Chuyển động cơ tuần hoàn của một vật là dao động cơ điều hòa. quađoạn mạch i = 2sin ( 100π t ) A . Tính điện dung C của tụ điện và công suất trên đoạn C. Đồ thị biểu diễn dao động cơ tuần hoàn luôn là một đương hình sin D. Dao động cơ tuần hoàn là chuyển động cơ tuần hoàn của một vật lập đi lập lại theo thơi mạch, biết tổng trơ của đoạn mạch Z = 50Ω . gian quanh một vị trí cân bằng 4 1 Câu 21. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng ngươi ta dùng ánh sáng đơn sắc có bươc A. mF ; 80W B. mF ; 80W sóng λ . Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân tối bậc 2 cách vận sáng bậc 5 cùng π 4π phía so vơi vân sáng trung tâm một đoạn 4,2mm. Bươc sóng λ bằng 10−3 10−3 C. F ; 120W D. F ; 40W A. 0, 48µ m 0,50µ m C. 0, 60µ m B. D. 0, 75µ m 2π 4π Câu 22. Một vật nhỏ khối lương m = 400 g đươc treo vào một lò xo khối lương không đáng Câu 15. Một nguồn O dao động vơi tần số f = 25 Hz tạo ra sóng trên mặt nươc. Biết kể, độ cưng k = 40 N / m . Đưa vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả ra nhẹ nhàng khoảng cách giưa 11 gơn lồi liên tiếp là 1m. Vận tốc truyền sóng trên mặt nươc bằng: A. 25cm/s B. 50cm/s C. 1,50m/s D. 2,5m/s để vật dao động. Cho g = 10m / s 2 . Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hương Câu 16. Kết luận nào sau đây đúng ? Cuộn dây thuần cảm xuống dươi và gốc thơi gian khi vật ơ vị trí lò xo có ly độ 5cm và vật đang đi lên. Bỏ qua mọi A. không có tác dụng cản trơ dòng điện xoay chiều. lưc cản. Phương trình dao động của vật sẽ là B. cản trơ dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng lơn thì nó cản trơ  5π   π càng mạnh. A. x = 5sin 10t +  cm B. x = 5cos 10t +  cm C. cản trơ dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng nhỏ thì nó cản trơ  6   3 càng mạnh.  π  π D. độ tư cảm của cuộn dây càng lơn và tần số dòng điện xoay chiều càng lơn thì năng lương C. x = 10 cos 10t +  cm D. x = 10sin 10t +  cm tiêu hao trên cuộn dây càng lơn  3  3 Câu 17. Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có cùng tần số thì Câu 23. Năng lương điện tư trong mạch dao động LC là một đại lương A. chuyển động tổng hơp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số. 1 B. chuyển động tổng hơp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số. A. không thay đổi và tỉ lệ thuận vơi . C. chuyển động tổng hơp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số và có biên độ phụ LC thuộc vào hiệu pha của hai dao động thành phần. B. biến đổi theo thơi gian theo quy luật hình sin. D.chuyển động của vật là dao động điều hòa cùng tần số nếu hai dao động thành phần cùng phương C. biến đổi điều hòa theo thơi gian vơi tần số f = 1/ 2π ( LC ) Câu 18. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thơi gian trong một khung D. biến đổi tuyến tính theo thơi gian dây dẫn bằng cách cho khung dây: Câu 24. Ký hiệu E, L và I lần lươt là động năng quay, momen động lương và momen quán tính A. quay đều quanh một trục bất kỳ trong một tư trương đều. của một vật. Biểu thưc nào sau đây đúng? B. quay đều quanh một trục vuông góc vơi đương cảm ưng điện trong một điện trương đều 1 2 C. chuyển động tịnh tiến trong một tư trương đều. A. L = 2 EI B. L = EI C. E = IL D. I = 2EL2 2 D. quay đều quanh một trục vuông góc vơi đương cảm ưng tư trong một tư trương đều. Câu 19. Đồ thị dươi đây biểu diễn sư Câu 25. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l , tại nơi có gia tốc trọng trương bằng g dao phụ thuộc của li độ x vào thơi gian x t động điều hòa vơi chu kỳ bằng 0,2s. Ngươi ta cắt dây thành hai phần có độ dài là l1 và của một điểm trên phương truyền sóng của một sóng hình sin. Đoạn PR l2 = l − l1 . Con lắc đơn vơi chiều dài dây bằng l1 có chu kỳ 0,12s. Hỏi chu kỳ của con lắc đơn trên trục thơi gian t biểu thị gì ? R vơi chiều dài dây treo l2 bằng bao nhiêu ? A. Một phần hai chu kỳ 0 t A. 0,08s B. 0,12s C. 0,16s D. 0,32s B. Một nưa bươc sóng P C. Một phần hai tần số Năm học 2008-2009 Page 17
 18. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 26. Một mạch dao động LC có tụ điện vơi điện dung C = 1 µ F và tần số dao động riêng Câu 36. Một sơi dây căng ngang AB dài 2m đầu B cố định, đầu A là một nguồn dao động là 600Hz. Nếu mắc thêm 1 tụ C’ song song vơi tụ C thì tần số dao động riêng của mạch là ngang hình sin có chu kì 1/50s. Ngươi ta đếm đươc tư A đến B có 5 nút A coi là một nút. Nếu 200Hz. Hãy tìm điện dung của tụ C’: muốn dây AB rung thành 2 nút thì tần số dao động là bao nhiêu: A. 5Hz B. A. 8 µ F B. 6 µ F C. 7 µ F D. 2 µ F. 50Hz C. 12,5Hz D. 75Hz Câu 27. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tư cảm L = 2 µ H và một tụ điện có Câu 37. Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lương 10g mang điện tích 10 -4C. Cho g = tần số dao động riêng 15MHz. Hiệu điện thế cưc đại trên tụ điện nếu năng lương lơn nhất 10m/s2. Treo con lắc giưa hai bản kim loại song song thẳng đưng cách nhau 20cm. Đặt hai bản của cuộn cảm là W = 4.10-10J là: dươi hiệu điện thế 1 chiều 80V. Chu kì dao động của con lắc vơi biên độ nhỏ là: A. 4,2(V) B. 3,8(V) C. 3,4(V D. 4,8(V) A. 0,91s B. 0,96s C. 0,92s D. 0,58s Câu 28. Điện áp đặt vào hai đầu tụ điện là U = 110 V, tần số f 1 = 50Hz. Khi đó dòng điện qua Câu 38. Một Ôtô khơi hành trên đương nằm ngang vơi vận tốc 72km/h sau khi chạy nhanh dần tụ là I1 = 0,2A. Để dòng điện qua tụ là I2 = 0,5 A thì cần tăng hay giảm tần số bao nhiêu lần? đều vươt quãng đương 100m. trần ôtô treo con lắc đơn dài 1m. Cho g = 10m/s 2 . Chu kì dao A. 5 lần B. 3,5 lần C. 3 lần D. 2,5 lần. động nhỏ của con lắc đơn là: Câu 29. Một bếp điện hoạt động ơ lươi điện có tần số f = 50Hz. Ngươi ta mắc nối tiếp một A. 0,62s B. 1,62s C. 1,97s D. 1,02s cuôn dây thuần cảm vơi một bếp điện, kết qảu là làm cho công suất của bếp giảm đi và còn Câu 39. Một vật tham gia đồng thơi hai dao động điều hoà x1 = 2cos(2t+π /3) cm và x2 = lại một nưa công suất ban đầu. Tính độ tư cảm của cuộn dây nếu điện trơ của bếp là R = 20 Ω. 2cos(2t-π /6) cm. Phương trình dao động tổng hơp là: A. 0,64(H) B. 0,56(H) C. 0,064(H) D. 0,056(H) A. x = 2cos(2t+π /6) cm B.x = 2 2cos(2t+π /3) cm Câu 30. Điện áp đươc đưa vào cuộn sơ cấp của một máy biến áp là 220 (V). Số vòng của cuộn sơ cấp và thư cấp tương ưng là 1100 vòng và 50 vòng. mạch thư cấp gồm một điện trơ C.x = 2 cos(2t+π /12) cm D.x= 2cos(2t-π /6) cm thuàn 8 Ω , một cuộn cảm có điện trơ 2 Ω và một tụ điện. Khi đó dòng điện chạy qua cuộn sơ Câu 40. Tại điểm S trên mặt nươc yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng cấp là 0,032A. Độ lệch pha giưa điện áp và cương độ dòng điện trong mạch thư cấp là: đưng vơi tần số 50Hz.Khi đó hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S trên mặt nươc .Tại hai π π π π π π điểm M,N cách nhau 9 cm trên đương thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha vơi nhau. Biết A. + B. - C. + hoặc - D. + hoặc - . rằng vận tốc thay đổi trong khoảng tư 70cm/s đến 80cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nươc 4 4 4 4 6 6 là: Câu 31. Trong một thí nghiệm I-âng đối vơi ánh sáng trắng, khoảng cách giưa hai khe sáng là A. 75cm/s B. 80cm/s C. 70cm/s D. 72cm/s 0,5mm, D = 3m. Tại vị trí cách vân trung tâm 1 khoảng 2cm có bao nhiêu cưc đại của các màu Câu 41. Một đĩa mỏng phẳng đồng chất có bán kính 2m có thể quay đươc xung quanh một trục trùng nhau: đi qua tâm và vuông góc vơi mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômem lưc 960Nm không A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 đổi, đĩa chuyển độg quay quanh tục vơi gia tốc góc 3rad/s 2. Khối lương của đĩa là: A. 960kg Câu 32.Trong giao thoa vơi khe Iâng có a = 1,5mm, D = 3m ngươi ta đếm có tất cả 7 vân sáng B. 240kg C. 160kg D. 80kg mà khoảng cách giưa hai vân sáng ngoài cùng là 9mm. Tính bươc sóng. Câu 42. Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômem quán tính đối vơi trục là 10-2kg.m2. Ban A. 0,75 µ m B. 0,6 µ m C. 0,55 µ m D. 0,4 µ m đầu ròng rọc đang dưng yên, tác dụng vào ròng rọc một lưc không đổi 2N tiếp tuyến vơi vành Câu 33. Một vật cần chuyển động vơi vận tốc bao nhiêu để chiều dài của vật giảm đi một ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng của lưc đươc 3 s thì vận tốc góc của nó là nưa so vơi chiều dài riêng của nó. A. 60rad/s B. 40rad/s C. 30rad/s D. 20rad/s A. 2,61.108m/s B. 2,81.108m/s C. 3,61.108m/s D. 3,61.106m/s Câu 43. Ba chất điểm có khối lương 5kg, 4kg và 3kg đặt trong hệ toạ độ xOy. Vật 5kg có toạ Câu 34. Một vật dao động điều hoà vơi tần số góc 10 5 rad/s. Tại thơi điểm t = 0 vật có li độ (0; 0), vật 4kg có toạ độ (3; 0) vật 3kg có toạ độ (0;4). Khối tâm của hệ chất điểm có toạ độ: độ 2cm và có vận tốc v = -20 15 cm/s. Phương trình dao động của vật là: A. (1;2) B. (2;1) C. (0;3) D. (1;1). A. x = 2cos(10 5 t + 2 π /3) B. x = 4cos(10 5 t - 2 π /3) Câu 44. Một thanh đồng chất dài L dưa vào một bưc tương nhẵn thẳng đưng. Hệ số ma sát nghỉ giưa thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh hơp vơi sàn nhỏ nhất để thanh không trươt là: C. x = 4cos(10 5 t + π /3) D. x = 2cos(10 5 t - π /3) A. 21,80 B. 38,70 C. 51,30 D. 56,80 Câu35. Một vật khối lương m = 1kg dao động điều hoà theo phương ngang vơi chu kì 2s. Vật Câu 45. Định nghĩa nào sau đây về sóng cơ là đúng nhất ? Sóng cơ là qua vị trí cân bằng vơi vận tốc 31,3cm/s. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều A. nhưng dao động điều hòa lan truyền theo không gian theo thơi gian dương. Tại thơi điểm t = 0,5s thì lục hồi phục lên vật có giá trị bằng bao nhiêu: A. 5N B. nhưng dao động trong môi trương rắn hoặc lỏng lan truyền theo thơi gian trong không gian B. 10N C. 1N D. 0,1N C. quá trình lan truyền của dao động cơ điều hòa trong môi trương đàn hồi D. nhưng dao động cơ học lan truyền theo thơi gian trong môi trương vật chất 18 Năm học 2008-2009 Page
 19. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 46. Phát biểu nào sau đây về máy phát điện xoay chiều một pha là sai ? Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bươc sóng 600nm A. Phần cảm hoặc phần ưng có thể là bộ phận đưng yên và đươc gọi là stato thì đếm đươc 12 vân sáng trên một đoạn của màn ảnh ơ bên phai vân sang trung tâm. Nếu dùng ̉ ́ B. Phần cảm hoặc phần ưng có thể là bộ phận chuyển động và đươc gọi là roto ánh sáng có bươc sóng 400nm thì số vân sáng quan sát đươc trên đoạn đó là C. Vơi máy phát điện xoay chiều một pha công suất nhỏ có phần ưng là roto thì phải dùng bộ A. 24 B. 18 C. 15 D. 10 góp để lấy điện ra mạch ngoài Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giưa hai khe là 1mm, D. Vơi máy phát điện xoay chiều một pha công suất lơn, phần ưng luôn là roto khoảng cách tư hai khe đến màn là 1m, ánh sáng đươc dùng có bươc sóng 650nm. Khoảng Câu 47. Trong một thí nghiệm về hiện tương quang điện, ngươi ta dùng màn chắn tách ra một cách giưa vân tối thư ba và vân sáng bâc năm (ơ cung môt bên so vơi vân sang trung tâm) là ̣ ̀ ̣ ́ chùm các êlectron có vận tốc cưc đại và hương nó vào một tư trương đều sao cho vận tốc của A. 0,65mm B. 1,63m C. 4,88mm D. 3,25mm các êlectron vuông góc vơi vectơ cảm ưng tư. Bán kính quỹ đạo của các êlectron tăng khi: Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đưng, khi cân bằng lò xo dãn một đoạn 6,25cm, g = π 2 m/ A. tăng cương độ ánh sáng kích thích B. giảm cương độ ánh sáng kích thích s2. Chu kì dao đông điều hòa của con lắc đó là bao nhiêu giây ? ̣ C. tăng bươc sóng của ánh sáng kích thích D. giảm bươc sóng của ánh sáng kích thích A. 2,5 B. 80 C. 1,25.10-2 D. 0,5 Câu 48. Trong mạch dao động điện tư tư do, năng lương điện trương trong tụ điện biến thiên Câu 8: Lí thuyết diện tư của Maxwell cho rằng trong ánh sáng có sư lan truyên dao đông cua ̀ ̣ ̉ điều hòa vơi tần số góc: A. các vec-tơ cương độ điện trương và các vec-tơ cam ưng tư vuông góc vơi nhau ̉ 2 1 1 B. các vec-tơ cam ưng tư ̉ A. ω= B. ω= C. ω = 2LC D. ω = C. các vec-tơ cương độ điện trương LC 2 LC 2LC D. các vec-tơ cương độ điện trương và các vec-tơ cam ưng tư song song vơi nhau ̉ Câu 49. Ký hiệu λ là bươc sóng, d1 − d 2 là hiệu khoảng cách tư điểm M đến các nguồn sóng Câu 9: Phương trình biểu diễn hai sóng có dạng : y1 = acos(ωt - 0,1x ) và y2 = acos(ωt-0,1x- π cơ kết hơp S1 và S2 trong một môi trương đồng tính, k = 0, ± 1, ± 2,...... Điểm M sẽ luôn ). Biên độ sóng tổng hơp của chúng là 2 dao động vơi biên độ cưc đại nếu π π π π A. d1 − d 2 = ( 2k + 1) λ B. d1 − d 2 = kλ A. A = a 2 cos B. A = a 2(1 + cos ) C. A = 2acos D. A = 2acos 2 4 4 2 C. d1 − d 2 = ( 2k + 1) λ nếu hai nguồn dao động ngươc pha nhau Câu 10: Mạch RLC có L = 12,5mH, C = 500μF, R = 160Ω. Tần số cộng hương của mạch là D. d1 − d 2 = kλ nếu hai nguồn dao động ngươc pha nhau bao nhiêu Hz ? A. 400/(2π) B. 100/(2π) C. 2π/300 D. 2π/ 600 Câu 50. Trong trạng thái dưng của nguyên tư thì Câu 11: Trong mạch dao động LC, điện tích cưc đại trên tụ điện là Q. Khi năng lương điện A. hạt nhân nguyên tư không dao động trương bằng năng lương tư trương thì điện tích trên tụ điện là bao nhiêu? B. nguyên tư không bưc xạ C. êlectron không chuyển động quanh hạt nhân A. Q B. Q / 3 C. Q/2 D. Q/ 2 D. êlectron chuyển động trên quỹ đạo dưng vơi bán kính lơn nhất có thể có Câu 12: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì có electron bật ra. Vật liệu đó ******************** HẾT ******************** phải là: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYÊN SINH ĐAI HOC ̉ ̣ ̣ A. kim loại B. kim loại kiềm ̣ C. điên môi D. chất hưu cơ TRƯỜNG THPT NAM ĐAN 1 ̀ (Thời gian lam bai: 90 phut) ̀ ̀ ́ Câu 13: Đoạn mạch gồm một điện trơ nối tiếp vơi cuộn dây thuần cảm.Môt vôn kế (có điên ̣ ̣ PHÂN CHUNG CHO TÂT CẢ THÍ SINH ̀ ́ trơ rât lơn) mắc giưa hai đầu điện trơ thì chỉ 80V, mắc giưa hai đầu cuộn dây thì chỉ là 60V. ́ Câu 1: Tại cùng một nơi, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động vơi tần số 3Hz, con lắc đơn có Số chỉ vôn kế là bao nhiêu khi mắc giưa hai đầu đoạn mạch trên? chiều dài l2 dao động vơi tần số 4Hz. Con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 dao động vơi tần số nào ? A. 100V B. 140 C. 20V D. 80V A. 7Hz B. 5Hz C. 2,4Hz D. 1Hz Câu 14: Đại lương nào dươi đây không có thư nguyên là thơi gian? Câu 2: Gia tốc của vật dao động điều hòa tỉ lệ vơi A. L/R B. 1/ LC C. LC D. RC A. Vận tốc B. Bình phương biên độ C. Tần số D. Li độ Câu 15: Trong mạch dao động điện tư tư do LC, khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về Câu 3: Hiêu điên thế giưa hai đâu môt đoan mach là u = 50cos100 πt (V), cương độ dong điên ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ điện tích q của tụ điện và cương độ dòng điện i trong mạch ? chay qua mach điên đó là i = 50cos(100πt + π/3) (A). Mach điên đó tiêu thụ môt công suât là ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ A. Chúng biến thiên điều hòa lệch pha nhau π/2 và tần số của q gấp đôi tần số của i A. 2500 B. 1250 C. 625W D. 315,5W B. Chúng biến thiên điều hòa cùng tần số và lệch pha nhau π/2 Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dưa trên hiện tương : C. Chúng biến thiên điều hòa cùng tần số và ngươc pha nhau A. cộng hương điện tư B. cảm ưng điện tư C. tư cam ̉ D. tư trễ D. Chúng biến thiên điều hòa lệch pha nhau π/2 và tần số của i gấp đôi tần số của q Năm học 2008-2009 Page 19
 20. Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 16: Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 100Hz. Quan sát dây đàn ngươi ta thấy D. Hệ số công suất của mạch đạt cưc đại có 4 nút (gồm cả 2 nút ơ 2 đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây là: Câu 27: Một đọan mạch gồm cuộn dây thuần cảm có L = 3/5 π H, tụ điện có C = 10-3/9π F và A. 0,3m/s B. 40m/s C. 30m/s D. 0,4m/s điện trơ có Câu 17: Ánh sáng dùng trong thí nghiệm Young có bươc sóng 500nm, khoảng cách giưa hai khe R = 30 3 Ω mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều thi là 1mm, khoảng cách tư hai khe đến màn là 1m. A và B là hai vân sáng mà giưa chúng có một vân tối. Khoảng cách AB là bao nhiêu mm? trong mạch có dòng điện cương độ i = 2cos100 πt (A). Biểu thưc nào dươi đây mô tả đúng A. 0,25 B. 1,00 C. 0,75 D. 0,50 hiệu điện thế tưc thơi giưa hai đầu đoạn mạch đó? Câu 18: Hiên tương giao thoa anh sang chưng tỏ: ̣ ́ ́ A. u = 120cos(100πt – π/3) vôn B. u = 120cos(100πt + π/3) vôn A. bản chất hạt của ánh sáng B. bản chất sóng của electron C. u = 120cos(100πt + π/6) vôn D. u = 120cos(100πt – π/6) vôn ̉ ́ ̣ ̉ C. ban chât hat cua electron ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ D. ban chât song cua anh sang Câu 28: Một cơn động đất phát đồng thơi hai sóng trong đất: sóng ngang (S) và sóng dọc (P). Câu 19: Mạch RL mắc nối tiếp có ZL= 3R. Nếu mắc nối tiếp thêm một tụ điện có Z C = R thì tỉ Vận tốc truyền sóng S là 34,5km/s, sóng P là 8km/s. Một máy địa chấn ghi đươc cả sóng S và số hệ số công suất của mạch mơi và cũ là bao nhiêu ? sóng P cho thấy sóng S đến sơm hơn sóng P 4 phút. Tâm chấn cách máy ghi khoang ̉ A. 25km B. 2500km C. 5000km D. 250km A. 1/ 2 B. 2. C. 2 D. 1 Câu 29: Chiêu dài con lắc đơn tăng 1% thì chu kì dao động của nó thay đổi như thế nào ? ̀ Câu 20: Sơ đồ các mưc năng lương của một nguyên tư và nguồn gốc sáu vạch trong quang A. giảm khoang 0,5% ̉ ̉ B. tăng khoang 1% phổ phát xạ của nguyên tư đó dươc mô tả bơi hình vẽ bên. Các vạch quang phổ nào dươi đây ̉ C. tăng khoang 0,5% ̉ D. tăng khoang 0,1% cũng xuất hiện trong quang phổ hấp thụ của nguyên tư đó? Câu 30: Trong máy biến thế, số vòng của cuộn sơ cấp lơn hơn số vòng của cuộn dây thư cấp, A. 1; 2; 3; 4; 5; 6 máy biến thế đó có tác dụng: B. 1; 2; 3 A. Tăng hiệu điện thế, tăng cương độ dòng điện. C. 4; 5 B. Giảm hiệu điện thế,giảm cương độ dòng điện. D. 4 ;5; 6 C. Giảm hiệu điện thế,tăng cương độ dòng điện. D.Tăng hiệu điện thế,giảm cương độ dòng điện. 1 2 3 4 5 6 Câu 31: Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giưa bình phương vận tốc và bình phương gia tốc của Câu 21: Hiệu ưng quang điện chưng tỏ: một vật dao động điều hòa có dạng nào dươi đây? A. bản chất sóng của electron ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ B. ban chât song cua anh sang v2 v2 v2 v2 ̉ ́ ̣ ̉ C. ban chât hat cua electron D. bản chất hạt của ánh sáng Câu 22: Phương trình nào dươi đây mô tả dao động điều hòa có biên độ 10cm và chu kì 0,7s? 2π 2π a2 a2 a2 a2 A. y = 10cos2π.0,7t B. y = 0,7cos10πt C. y = 0,7cos t D. y = 10cos t 10 0,7 A. B. C. D. Câu 23: Môt vât dao đông điêu hoa vơi chu kì 2s, biên độ 4cm.Thơi gian ngăn nhât để vât đi tư ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ Câu 32: Một vật có khối lương 5kg, chuyển động tròn đều vơi bán kính quỹ đạo bằng 2m, và vị trí cân băng đên diêm có li độ 2cm là ̀ ́ ̉ chu kỳ bằng 10s. Phương trình nào sau đây mô tả đúng chuyển động của vật? A. 1/3s B. 1/2s C. 1/6s D. 1/4s A. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 - π/2) B. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 24: Đồ thị vận tốc-thơi gian của một vật dao động điều hòa đươc cho trên hình vẽ. C. x = 2cos(10t); y = 2cos(10t) D. x = 2cos(πt/5); y = cos(πt/5) Khẳng định nào dươi đây là đúng? v Câu 33: Trong mạch RLC, cương độ dòng điện có biểu thưc là i = I0cosωt. Biểu thưc nào dươi A. Tại thơi điểm 2 li độ của vật là âm. 1 2 đây diễn tả đúng hiệu điện thế tưc thơi giưa hai đầu tụ điện ? B. Tại thơi điểm 3 gia tốc của vật là âm. 0 3 t A. u = I 0 cos(ωt − ) B. u = I 0 cos(ωt + ) π π C. Tại thơi điểm 1 li độ của vật có thể dương hoặc âm. D. Tại thơi điểm 4 gia tốc của vật là dương. ωC 2 ωC 2 Câu 25: Sóng FM của môt đai phat thanh có tần số 100MHz, tôc độ anh sang là 300.000 km/s . ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ C. u =I0ωCcos (ωt + π/2) D. u = I0ωCcos (ωt – π/2) Bươc sóng cua song đó la. ̉ ́ ̀ Câu 34: Hai con lắc có chiều dài hơn kém nhau 22cm, đặt ơ cùng một nơi.Trong một giây, con A. 10m B. 5m C. 1m D. 3m lắc thư nhất thưc hiện đươc 30 dao động, còn con lắc thư hai đươc 36 dao động. Chiều dài Câu 26: Trong mạch RLC, khi ZL= ZC,khẳng định nào sau đây là sai ? của các con lắc là A. Hiệu điện thế giưa hai đầu cuộn cảm và gưa hai đầu tụ điện đêu đạt cưc đại A. 44cm và 22cm B. 132cm và 110cm C. 72cm và 50cm D. 50cm và 72cm B. Cương độ hiệu dụng trong mạch đạt cưc đại C. Hiệu điện thế gưa hai đầu R đạt cưc đại 20 Năm học 2008-2009 Page

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản