3 gia vị mới cho món súp thương hiệu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
5
download

3 gia vị mới cho món súp thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại thông tin bùng nổ, không ít thương hiệu đang đua nhau “gáy” để gây chú ý. Điều ngạc nhiên là chẳng ai thèm nghe bởi vì người tiêu dùng đang quay lưng với cái quen thuộc để tìm kiếm những điều khác lạ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3 gia vị mới cho món súp thương hiệu

  1. Ba gia v m i cho món súp thương hi u Trong th i i thông tin bùng n , không ít thương hi u ang ua nhau “gáy” gây chú ý. i u ng c nhiên là ch ng ai thèm nghe b i vì ngư i tiêu dùng ang quay lưng v i cái quen thu c tìm ki m nh ng i u khác l . Nh ng thương hi u ư c xây trên cát, t o d ng m i quan h mì ăn li n v i ngư i tiêu dùng, ã không th gư ng d y trư c s c ép như cơn bão t các i th luôn bi t cách h g c nhanh, tiêu di t g n. “Áp l c c a tôi là mu n c th gi i ăn mít Vi t Nam!” Lý tư ng l n hay lý tư ng thương hi u không h n là nh v thương hi u. Vì nh v thương hi u có th ch càn d a trên m t l i ích ch c năng ơn thu n,ví d như gi t tr ng hơn, có b n cao hơn. Iý tư ng l n là m t t m nhìn chi n lư c, làm n n t ng cho m i ho t ng c a thương hi u, giúp thương hi u thu hút ư c s ng h trên di n r ng. Khái ni m "Lý tư ng l n - The Big Idea" do David Ogilvy châm ngòi t nhi u th p niên trư c, nay ư c th i bùng m nh m hơn bao gi h t. Nó chưa h n là l i thoát hi m an toàn, nhưng ít ra b n cũng không phí th i gian c a mình cho nh ng i u v n v t.
  2. Sau Trung Nguyên, có l câu chuy n c a Vinamit là b ng ch ng s ng ng cho khái ni m xây d ng thương hi u d a trên lý tư ng l n. Vào m i mùa h i ch , hình nh nh ng cô gái duyên dáng trong trang ph c màu tím chiêu ãi m i ngư i món ăn dân dã mi t vư n ang d n tr nên quen thu c. Nh ng lát mít s y thơm ngon, giòn tan, m à hương v nhà quê tr thành món khoái kh u c a nhi u ngư i. Lát mít nh bư c ra th gi i l n, ưa cái tên Vinamit vư t kh i b n hình ch S. Không ch v y, Vinamit còn i xa hơn n a v i lý tư ng l n làm n n t ng cho m i ho t ng: luôn k vai sát cánh cùng ngư i nông dân trong m i hoàn c nh. H tr tuy n ch n gi ng, h tr k thu t, bao tiêu s n ph m...là nh ng ho t ng thư ng xuyên và thi t th c mà Vinamit cam k t góp ph n mang l i cu c s ng d ch u hơn cho ngư i nông dân. Nh ng khát v ng như v y không ph i là hi n tư ng m i và Vinamit không ph i là thương hi u Vi t duy nh t i theo con ư ng này. M t thương hi u mu n thành công trư c h t ph i thành...nhân, có trái tim và nh p p tìm con ư ng i vào lòng ngư i. “Vinamilk - Ni m tin Vi t Nam" ang tr thành i m son m nét nh t trong các ho t ng xã h i. Hàng lo t chương trình ư c Vinamilk tri n khai nh m h tr tr em Vi t Nam có ư c m t t m vóc m i. Tr em là tương lai c a t nư c. t nư c là tương lai c a Vinamilk.
  3. Không ph i thương hi u nào cũng mang ư c mơ em l i hòa bình cho th gi i, nhưng ít nh t, l i h a thương hi u không th là l i nói suông. “Thương hi u tình yêu bi t n t ng nh p tim c a ngư i tiêu dùng, ch không ph i m các ngón tay c a h ” TP.HCM năm gi sáng – Hùng, 22 tu i, trang ph c g n gàng, tay càm bánh mì, c len l i gi a ám ông tìm m t ch ng. Chính xác hơn là anh ang tìm m t cơ h i s h u i n tho i c m ng v i giá 9,99USD. Chưa h t gi , Hùng ra v v i ư c mơ tan bành, bánh mì b p dí. Xây d ng thương hi u là m t hành trình gian khó WWW là m t th gi i ph ng, nơi mà th i gian không xác nh – Cái tin hãng Apple tung ra iPhone 3Gs lan truy n nhanh hơn d ch
  4. cúm H1N1. Ngư i chưa có i n tho i thì ư c ao. Ngư i mu n mua i n tho i thì ch i. Ngư i trót mua i n tho i thì khóc th m. Cùng m t s n ph m, cùng m t ch c năng nhưng hai cách gi i thi u khác nhau. Bí quy t gì m t s n ph m ư c công chúng n th i? Bí quy t gì m t thương hi u ư c ngư i ta say mê? Theo Kevin Roberts, Giám c i u hành Saatchi & Saatchi toàn c u, chính m i quan h gi a thương hi u và khách hàng làm ch t xúc tác cho thương hi u vư t qua ki u rao hàng gư ng g o, giúp ngư i tiêu dùng yêu nó trên c lý trí. i u này ch úng v i m t s thương hi u y cá tính như iPhone, Harley Davidson, Lý Ti u Long... Lovemark - hai thương hi u tình yêu là nh ng thương hi u ã qua th thách c a th i gian, mang s c hút t nhiên c a m t th i nam châm, khi n ngư i tiêu dùng ph i lòng thương hi u không tính toán . Có ba y u t cơ b n t o nên m t thương hi u tình yêu bao g m s bí n, c m xúc và s thân m t. Các thương hi u Vi t m c dù ã giành ư c vô s gi i thư ng l n, óng các lo i logo b o ch ng, cũng ch có t i a hai y u t . Hàng trăm thương hi u khác chia nhau m t y u t . Và hàng tri u thương hi u còn l i không mang y u t nào. V y gi i pháp n m âu? Cu c hành trình nào cũng b t ut m t bư c
  5. Xây d ng thương hi u cũng như chân. Xây d ng thương nuôi dư ng m t tình yêu. Con hi u là m t hành trình ngư i dù khác màu da, dòng t c, gian kh , nhưng cái thú tôn giaó, nhưng luôn có i m không ph i i m n mà chung là thích ư c yêu thương, và là c m giác vi vu trên dĩ nhiên, h hư ng v nh ng nh ng d m ư ng. thương hi u nào hi u h t ng ư ng tơ k tóc, gi i mã t ng ánh m t n cư i và i vào trái tim h . Tình yêu là m t t r t cũ, thương hi u tình yêu là m t khái ni m không hoàn toàn m i. Nhưng thương hi u Vi t l t xác s n ph m bi n thành nhãn hi u, nhãn hi u bi n thành thương hi u, thương hi u bi n thành thương hi u tình yêu, các v lãnh o c n ph i t c m xúc lên trên lý trí, t s n ph m lên trên giá bán, và ng n l c làm i u gì ch v i phân n a trái tim. “B nh tâm th n là c làm i làm l i m t chuy n gi ng nhau, nhưng l i trông ch k t qu khác nhau” Khi các nhãn hàng s a bơm càng nhi u vitamin và khoáng ch t vào qu ng cáo càng t t, Dielac l i i m t nư c c táo b o, khai thác t i a tình m u t thiêng liêng. Nh ng kho nh kh c i thư ng không c n màu s c, ch có âm nh c làm n n cho c m xúc thăng hoa, hình nh Dielac tr nên khác bi t. M ng lư i qu ng cáo TBWA ã mang khái ni m r t thành công trên th gi i vào th
  6. trư ng Vi t Nam b ng m t phong cách truy n thông không nh m l n mang tên “Phá v gi i h n - Disruption” Nhi u thương hi u Vi t ang i vào ngõ c t vì nh ng thông i p bong bóng "ai sao tui v y”.Và dĩ nhiên, i u ng l i nơi ngư i tiêu dùng ch là ti ng vo ve c a mu i. Phá v gi i h n không ph i gây s c b ng s l p d mà gây n tư ng b i s tiên phong, ưa cái m i hòa quy n vào cu c s ng m t cách tinh t . Th gi i truy n thông là m t vòng xo n c không có i m d ng. Quá trình xây d ng thương hi u cũng v y. ó là nguyên tác, là lu t chơi b n ph i tuân th . Biên gi i above the line và below the line ang d n m nh t, th m chí không còn kho ng cách. M t ý tư ng phá v gi i h n ph i vư t lên trên s bình thư ng, hi u qu v i b t kỳ phương ti n truy n thông nào. N u v n trung thành v i l i suy nghĩ cũ, nư c tăng l c c n ph i có siêu nhân, d u g i u là hình nh c a mái tóc p, b n ang gi t ch t năng l c sáng t o c a công ty qu ng cáo. Mà ôi khi s khác bi t l n nh t gi a hai s n ph m là nh qu ng cáo. Nư c khoáng Evian và nư c khoáng Vĩnh H o. B t gi t Tide và b t gi t Lix. t nư c “Truly Asia” và t nư c “The Hidden Charm”. Danh sách còn dài... Phá v gi i h n òi h i chúng ta ph i có s chu n b chu áo, trư c h t v m t tinh th n. Không ai khuyên b n phá v k l c Guinness, vì i u ó là không th và cũng không nên làm. Khái ni m "Phá v gi i h n” có th là áng ng i khi m i nghe l n u.
  7. Tuy v y, cũng ch ng có gì quá khó. B n ch c n ng n n lòng trư c nh ng v ng v cú nh y u tiên. Khi ư c v ng thành công tràn ng p trong lòng, hãy nâng m c xà khi b n ã vư t qua. Xây d ng thương hi u là m t hành trình gian kh Giá tr c a m t bông hoa n m ni m vui nơi ngư i ti p nh n ch không ph i s lư ng phân bón. Giá tr c a m t thương hi u n m s c m nh n c a ngư i tiêu dùng ch không ph i s ti n mà b n b ra. Trong m t n l c nh m th u hi u ngư i tiêu dùng cũng như thúc y quy t nh mua hàng nhanh hơn, Alan George Lafley, Ch t ch kiêm T ng Giám c P&G toàn c u, ã truy n bá tư tư ng “Kho nh kh c c a s th t” v i kinh phí d oán lên n2t USD. Xây d ng thương hi u là xây d ng m t thu c tính, nhưng ph i là m t thu c tính có ý nghĩa v i ngư i tiêu dùng. Và hãy nh là b n không ch có m t mình. Hãy ch n m t công ty qu ng cáo phù h p chia s nh ng m c tiêu mà b n hư ng n, nh ng c t m c b n mu n chinh ph c. Cu c hành trình nào cũng b t u t m t bư c chân. Xây d ng thương hi u là m t hành trình gian kh , nhưng cái thú không ph i i m n mà là c m giác vi vu trên nh ng d m ư ng. K s ng sót không ph i là k m nh nh t mà là k ng bi n linh ho t trư c m i thay i. B n có th xem ba khái ni m ang ư c các công ty qu ng cáo qu c t áp d ng cho khách hàng c a h là chút gia v
  8. nêm vào món súp thương hi u, hay lu ng gió mát giúp b n qua cơn khát cháy, thêm s c m nh i ti p trên con ư ng dài. B n s ch n lo i gia v nào? Gi ng như ngư i u b p có ni m am mê kỳ l i v i gia v , nh ng t p oàn qu ng cáo như O&M, Saatchi & Saatchi, TBWA ã d a vào d ng sáng ki n ti p th ư c tr c nghi m qua thành qu công vi c t o ra các thu t ng m i cho kho t i n marketing. Ph n vi c c a b n cũng không h nhàn nhã và d àng, là ch n m t và ch m t lo i gia v phù h p nh t. i m kh i u cho m t qu ng cáo t t là m t ý tư ng t t. i m kh i u cho m t ý tư ng t t là m t m i quan h t t. Khi b n t ni m tin vào tài năng c a ngư i u b p, h bi t ph i làm gì áp l i s kỳ v ng c a b n. Ch c ch n, món súp thương hi u mà b n ang chăm chút m i ngày s không l p i l p l i m t ki u mùi v thông i p.
Đồng bộ tài khoản