30 bài toán tìm X

Chia sẻ: Đoàn Công Đại | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
2.008
lượt xem
85
download

30 bài toán tìm X

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Cách tìm x trong những bài có chứa nhiều dấu ngoặc (2 dấu ngoặc trở lên). - Thực hiện phá ngoặc nếu biểu thức có. Khi phá ngoặc ta để ý đến dấu đứng đằng trước ngoặc: Nếu là dấu (+), ta giữ nguyên dấu của tất cả các số trong ngoặc; nếu là dấu (-), ta đổi dấu tất cả các số có trong ngoặc. - Tìm cách đưa các số có chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Các số khi chuyển phải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 bài toán tìm X

  1. A. Cách tìm x trong những bài có chứa nhiều dấu ngoặc (2 dấu ngoặc trở lên). - Thực hiện phá ngoặc nếu biểu thức có. Khi phá ngoặc ta để ý đến dấu đứng đằng trước ngoặc: Nếu là dấu (+), ta giữ nguyên dấu của tất cả các số trong ngoặc; nếu là dấu (-), ta đổi dấu tất cả các số có trong ngoặc. - Tìm cách đưa các số có chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Các số khi chuyển phải đổi dấu, các số không chuyển không đổi dấu. - Sau đó tìm ẩn x. B. Cách tìm x trong những bài toán chỉ có chứa một dấu ngoặc. Ta coi biểu thức trong ngoặc là một ẩn mới cần phải tìm. Rồi cũng thực hiện bước chuyển biểu thức chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Sau đó tìm kết quả của biểu thức có x và tìm ẩn x. 1. 9  6 x  147. 2. 3  ( x  2)  12  (6  x)  1. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 3. 2  (2 x  5)  55  23. 4. 85 : ( x  7)  17. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 5. 456  5x  396. 6. 6  6 : 2  2 x  3x  (2  11 5). ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 7. 896  902  36 : x. 8. 2 x  7 x  110. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… Toán lớp 4 - Trang 1
  2. 9. 8  2 x  2. 10. 2 x  (5  x)  3  ( x  79)  0. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 11. x : 8  4  2  20  20. 12. 3  ( x  14)  11 10  10. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 13. 4 x  7  3  (1568  3x)  2566. 14. 294  6  ( x  15). ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 15. 165 : x  17  100 : 2. 16. 2  85  x  110  4 x  20. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 17. 164 : (5x  21)  1  8  5. 18. 15900000 : (2 x  8)  1590. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 19. x : 5  65  82. 20. 2 x  7  x  168. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… Toán lớp 4 - Trang 2
  3. 21. ( x  2)  16 x  160 x. 22. (5  6 x)  (2 x  51)  8. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 23. 6  2 x  54  4 x. 24. 63 : x  (85  13) : 8. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 25. 3x  6  ( x  551). 26. (2 x  7)  5  95. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 27. 185000000000x  18500000000000. 28. 5000000000 : ( x  7)  2500000. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 29. ( x  5)  2( x  7)  5  (8  x)  7  (3  2 x)  (42  x)  5  (7 x  7)  (4 x  1)  3462. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 30. 2 x  (7  9 x)  3  (2  4 x)  (67  23x)  1219  (7 x  55)  7  (3x  6)  (24 x  98). ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Toán lớp 4 - Trang 3
Đồng bộ tài khoản