Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

30 bài toán tìm X

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 46

0
428
views

A. Cách tìm x trong những bài có chứa nhiều dấu ngoặc (2 dấu ngoặc trở lên). - Thực hiện phá ngoặc nếu biểu thức có. Khi phá ngoặc ta để ý đến dấu đứng đằng trước ngoặc: Nếu là dấu (+), ta giữ nguyên dấu của tất cả các số trong ngoặc; nếu là dấu (-), ta đổi dấu tất cả các số có trong ngoặc. - Tìm cách đưa các số có chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Các số khi chuyển phải...

30 bài toán tìm X
Nội dung Text

  1. A. Cách tìm x trong những bài có chứa nhiều dấu ngoặc (2 dấu ngoặc trở lên). - Thực hiện phá ngoặc nếu biểu thức có. Khi phá ngoặc ta để ý đến dấu đứng đằng trước ngoặc: Nếu là dấu (+), ta giữ nguyên dấu của tất cả các số trong ngoặc; nếu là dấu (-), ta đổi dấu tất cả các số có trong ngoặc. - Tìm cách đưa các số có chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Các số khi chuyển phải đổi dấu, các số không chuyển không đổi dấu. - Sau đó tìm ẩn x. B. Cách tìm x trong những bài toán chỉ có chứa một dấu ngoặc. Ta coi biểu thức trong ngoặc là một ẩn mới cần phải tìm. Rồi cũng thực hiện bước chuyển biểu thức chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Sau đó tìm kết quả của biểu thức có x và tìm ẩn x. 1. 9  6 x  147. 2. 3  ( x  2)  12  (6  x)  1. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 3. 2  (2 x  5)  55  23. 4. 85 : ( x  7)  17. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 5. 456  5x  396. 6. 6  6 : 2  2 x  3x  (2  11 5). ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 7. 896  902  36 : x. 8. 2 x  7 x  110. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… Toán lớp 4 - Trang 1
  2. 9. 8  2 x  2. 10. 2 x  (5  x)  3  ( x  79)  0. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 11. x : 8  4  2  20  20. 12. 3  ( x  14)  11 10  10. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 13. 4 x  7  3  (1568  3x)  2566. 14. 294  6  ( x  15). ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 15. 165 : x  17  100 : 2. 16. 2  85  x  110  4 x  20. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 17. 164 : (5x  21)  1  8  5. 18. 15900000 : (2 x  8)  1590. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 19. x : 5  65  82. 20. 2 x  7  x  168. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… Toán lớp 4 - Trang 2
  3. 21. ( x  2)  16 x  160 x. 22. (5  6 x)  (2 x  51)  8. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 23. 6  2 x  54  4 x. 24. 63 : x  (85  13) : 8. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 25. 3x  6  ( x  551). 26. (2 x  7)  5  95. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 27. 185000000000x  18500000000000. 28. 5000000000 : ( x  7)  2500000. ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… 29. ( x  5)  2( x  7)  5  (8  x)  7  (3  2 x)  (42  x)  5  (7 x  7)  (4 x  1)  3462. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 30. 2 x  (7  9 x)  3  (2  4 x)  (67  23x)  1219  (7 x  55)  7  (3x  6)  (24 x  98). ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Toán lớp 4 - Trang 3
Đồng bộ tài khoản