30 bài toán tìm X

Chia sẻ: congdai_94

A. Cách tìm x trong những bài có chứa nhiều dấu ngoặc (2 dấu ngoặc trở lên). - Thực hiện phá ngoặc nếu biểu thức có. Khi phá ngoặc ta để ý đến dấu đứng đằng trước ngoặc: Nếu là dấu (+), ta giữ nguyên dấu của tất cả các số trong ngoặc; nếu là dấu (-), ta đổi dấu tất cả các số có trong ngoặc. - Tìm cách đưa các số có chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Các số khi chuyển phải...

Nội dung Text: 30 bài toán tìm X

A. Cách tìm x trong những bài có chứa nhiều dấu ngoặc (2 dấu ngoặc trở lên).
- Thực hiện phá ngoặc nếu biểu thức có. Khi phá ngoặc ta để ý đến dấu đứng đằng trước ngoặc:
Nếu là dấu (+), ta giữ nguyên dấu của tất cả các số trong ngoặc; nếu là dấu (-), ta đổi dấu tất cả các
số có trong ngoặc.
- Tìm cách đưa các số có chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển
vế về bên còn lại. Các số khi chuyển phải đổi dấu, các số không chuyển không đổi dấu.
- Sau đó tìm ẩn x.
B. Cách tìm x trong những bài toán chỉ có chứa một dấu ngoặc.
Ta coi biểu thức trong ngoặc là một ẩn mới cần phải tìm. Rồi cũng thực hiện bước chuyển biểu thức
chứa x về một bên của phương trình, các số không chứa x sẽ được chuyển vế về bên còn lại. Sau đó
tìm kết quả của biểu thức có x và tìm ẩn x.
1. 9  6 x  147. 2. 3  ( x  2)  12  (6  x)  1.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
3. 2  (2 x  5)  55  23. 4. 85 : ( x  7)  17.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
5. 456  5x  396. 6. 6  6 : 2  2 x  3x  (2  11 5).
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
7. 896  902  36 : x. 8. 2 x  7 x  110.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………


Toán lớp 4 - Trang 1
9. 8  2 x  2. 10. 2 x  (5  x)  3  ( x  79)  0.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
11. x : 8  4  2  20  20. 12. 3  ( x  14)  11 10  10.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………


13. 4 x  7  3  (1568  3x)  2566. 14. 294  6  ( x  15).
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
15. 165 : x  17  100 : 2. 16. 2  85  x  110  4 x  20.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
17. 164 : (5x  21)  1  8  5. 18. 15900000 : (2 x  8)  1590.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
19. x : 5  65  82. 20. 2 x  7  x  168.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
Toán lớp 4 - Trang 2
21. ( x  2)  16 x  160 x. 22. (5  6 x)  (2 x  51)  8.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
23. 6  2 x  54  4 x. 24. 63 : x  (85  13) : 8.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
25. 3x  6  ( x  551). 26. (2 x  7)  5  95.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
27. 185000000000x  18500000000000. 28. 5000000000 : ( x  7)  2500000.
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
………………………………………………. ………………………………………………
29. ( x  5)  2( x  7)  5  (8  x)  7  (3  2 x)  (42  x)  5  (7 x  7)  (4 x  1)  3462.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
30. 2 x  (7  9 x)  3  (2  4 x)  (67  23x)  1219  (7 x  55)  7  (3x  6)  (24 x  98).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Toán lớp 4 - Trang 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản