30 câu hỏi trắc nghiệm tĩnh học 10

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
24
download

30 câu hỏi trắc nghiệm tĩnh học 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tĩnh học và một vấn đề khó, để hiểu hết nó không phải dể, 30 câu hỏi trắc nghiệm tĩnh học 10 sẽ là tài liệu tham khảo, vận dụng kiến thức học được vào giải bài tập trắc nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 câu hỏi trắc nghiệm tĩnh học 10

  1. TRẮC NGHIỆM TĨNH HỌC VẬT RẮN Caâu 1 : Choïn caâu sai khi noùi veà troïng taâm cuûa vaät : a) Moät vaät raén xaùc ñònh chæ coù moät troïng taâm b) Troïng taâm laø ñieåm ñaët troïng löïc taùc duïng vaøo vaät. c) Vaät coù daïng hình hoïc ñoái xöùng thì troïng taâm laø taâm ñoái xöùng cuûa vaät. d) Neáu löïc taùc duïng coù phöông qua troïng taâm thì vaät chuyeån ñoäng tònh tieán e) Caâu 2 : Moät vaät coù troïng löôïng 100 N ñaët treân maët phaúng nghieâng  = 300 thì vaät ñöùng yeân. Vaäy löc ma saùt taùc duïng leân vaät laø : a) 50 3 N b) 50N c) Ñaùp soá khaùc d) Khoâng xaùc ñònh Caâu 3 : Moät vaät raén chòu taùc duïng cuûa moät löïc F. Chuyeån ñoäng cuûa vaät laø chuyeån ñoäng : a) Tònh tieán b) Quay c) Vöøa quay vöøa tònh tieán d) Khoâng xaùc ñònh Caâu 4 : Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng : a) Moâ men löïc chæ phuï thuoâc vaøo ñoä lôùc cuûa löïc b) Qui taéc moâ men chæ aùp duïng cho vaät coù truïc quay coá ñònh c) Ngaãu löïc laø heä hai löïc song song, ngöôïc chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau, coù giaù khaùc nhau cuøng taùc duïng vaøo moät vaät. d) Ngaãu löïc khoâng coù ñôn vò ño Caâu 5 : Cho heä 2 vaät cuøng khoái löôïng m, cuøng vaän toâc v chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu. Ñoäng löôïng cuûa heä laø : a) mv b) 2mv c) 0 d) Ñaùp soá khaùc Caâu 6 : Caùnh tay ñoøn cuûa löïc F ñoái vôùi taâm quay O laø : a) Khoaûng caùch töø O ñeán ñieåm ñaët cuûa löïc F b) Khoaûng caùch töø O ñeán ngoïn cuûa vec tô löïc F c) Khoaûng caùch töø O ñeán giaù cuûa löïc F d) Khoaûng caùch töø ñieåm ñaët cuûa löïc F ñeán truïc quay Caâu 7 : Moät vaät coù truïc quay coá ñònh, chòu taùc duïng cuûa 1 löïc F thì a) Vaät chuyeån ñoäng quay b) Vaät ñöùng yeân c) Vaät vöøa quay vöøa tònh tieán d) Vaät chuyeån ñoäng quay khi giaù cuûa löïc khoâng ñi qua truïc quay
  2. Caâu 8 : Moät vaät khoâng coù truïc quay coá ñònh khi chòu taùc duïng cuûa ngaãu löïc thì seõ : a) Chuyeån ñoäng tònh tieán b) Chuyeån ñoäng quay c) Vöøa quay, vöøa tònh tieán d) Caân baèng Caâu 9 : Choïn caâu sai : a) Khi giaù cuûa löïc ñi qua truïc quay thì vaät caân baèng b) Moâ men ngaãu löïc phuï thuoäc vaøo vò trí truïc quay c) Ñôn vò cuûa moâ men ngaãu löïc laø N.m d) Moâ men cuûa löïc tuyø thuoäc vaøo caùnh tay ñoøn cuûa löïc Caâu 10 : Caùnh tay ñoøn cuûa ngaãu löïc laø khoaûng caùch : a) Töø truïc quay ñeán giaù cuûa löïc b) Giöõa 2 giaù cuûa löïc c) Giöõa 2 ñieåm ñaët cuûa ngaãu löïc d) Töø truïc quay ñeán ñieåm ñaët cuûa löïc Caâu 11 : Caân baèng cuûa moät vaät laø khoâng beàn khi troïng taâm cuûa noù : a) Coù vò trí khoâng thay ñoåi b) Coù vò trí thaáp nhaát c) Coù vò trí cao nhaát d) ÔÛ gaàn maët chaân ñeá Caâu 12 : Taùc duïng moät löïc F coù giaù ñi qua troïng taâm cuûa moät vaät thì vaät ñoù seõ : a) Chuyeån ñoäng tònh tieán b) Chuyeån ñoäng quay c) Vöøa quay vöøa tònh tieán d) Chuyeån ñoäng troøn ñeàu Caâu 13 : Choïn caâu sai : a) Moät vaät chæ coù traïng thaùi caân baèng khi chòu taùc duïng bôûi caëp löïc caân baèng b) Khi vaät chòu taùc duïng cuûa moät ngaãu löïc, vaät seõ chuyeån ñoäng quay c) Khi troïng taâm truøng vôùi truïc quay thì caân baèng cuûa vaät laø caân baèng phieám ñònh d) Caân baèng cuûa vaät caøng beàn vöõng khi maët chaân ñeá caøng roäng Caâu 14 : Ñôn vò cuûa moâ men ngaãu löïc laø : a) N/m b) N.m c) N/m2 d) Khoâng coù Caâu 15 : Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng : a) Ñôn vò ñoäng löôïng laø N.m b) Moät vaät chòu taùc duïng cuûa ngaãu löïc thì chæ coù chuyeån ñoäng quay c) Ñôn vò cuûa ngaãu löïc laø kgm/s d) Qui taéc moâ men chæ aùp duïng cho vaät coù truïc quay coá ñònh
  3. Caâu 16 Choïn caâu ñuùng: Moät vaät raén muoán caân baèng khi chòu taùc duïng cuûa hai löïc, thì hai löïc ñoù phaûi laø: A. Tröïc ñoái khoâng caân baèng. B. Tröïc ñoái caân baèng. C. Tröïc ñoái baèng nhau. D. Tröïc ñoái khoâng baèng nhau. Caâu 17 Choïn caâu sai: Troïng taâm cuûa vaät raén laø: A. Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taùc duïng leân vaät raén. B. Ñieåm maø hai giaù cuûa troïng löïc giao nhau taïi vaät raén. C. Ñieåm maø khi vaät raén dôøi choã thì noù cuõng dôøi choã. D. Ñieåm maø giaù cuûa troïng löïc taùc duïng leân vaät raén ñi qua. Caâu 18 Trong caùc caùch vieát sau, caùch vieát naøo ñuùng nhaát:  Moät quyeån saùch naèm caân baèng treân maët baøn vì phaûn löïc N vaø troïng löïc taùc duïng leân noù quan heä vôùi nhau nhö sau:         A. N  P B. N   P C. N  P D. N   P Caâu 19 Choïn caâu sai: Ñieàu kieän caân baèng cuûa vaät raén coù maët chaân ñeá laø: A. Giaù cuûa troïng löïc taùc duïng leân vaät raén phaûi ñi qua maët chaân ñeá. B. Ñöôøng thaúng ñöùng ñi qua troïng taâm cuûa vaät raén gaëp maët chaân ñeá. C. Ñöôøng thaúng ñi qua troïng taâm vaät raén gaëp maët chaân ñeá. D. Hình chieáu cuûa troïng löïc theo phöông thaúng ñöùng laø moät ñieåm vaø phaûi naèm trong maët chaân ñeá. Caâu 20 Choïn caâu sai: Ñieàu kieän naøo sau ñaây ñeå ba löïc cuøng taùc duïng leân moät vaät raén coù theå caân baèng? A. Ba löïc cuøng naèm trong moät maët phaúng. B. Giaù cuûa ba löïc ñoù giao nhau taïi moät ñieåm. C. Toång ñoä lôùn cuûa ba löïc ñoù phaûi baèng khoâng. D. Hôïp cuûa hai trong ba löïc phaûi cuøng giaù vôùi löïc thöù ba. Caâu 21 A O B Coù ñoøn baåy nhö hình veõ. Ñaàu A cuûa ñoøn baåy treo moät vaät coù troïng löôïng 30 N. Chieàu daøi ñoøn baåy daøi 50 cm. Khoaûng caùch töø ñaàu A ñeán truïc quay O laø 20 cm. Vaäy ñaàu B cuûa ñoøn baåy phaûi treo moät vaät khaùc coù troïng löôïng laø bao nhieâu ñeå ñoøn baåy caân baèng nhö ban ñaàu? A. 15 N B. 20 N C. 25 N D. 30 N Caâu 22 : choïn caâu ñuùng: Ñieàu kieän caân baèng cuûa moät vaät raén chòu taùc duïng cuûa 3 löïc khoâng song song laø :
  4. A.Hôïp löïc cuûa hai löïc phaûi caân baèng vôùi löïc thöù ba B. Ba löïc ñoù coù ñoä lôùn baèng nhau C. Ba löïc ñoù phaûi ñoàng phaúng vaø ñoàng quy. D. Ba löïc ñoù coù giaù vuoâng goùc vôùi nhau töøng ñoâi moät Caâu 23 . Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà caùch phaân tích moät löïc thaønh hai löïc song song A . Coù voâ soá caùch phaân tích moät löïc thaønh hai löïc song song . B. Chæ coù duy nhaát moät caùch phaân tích moät löïc thaønh hai löïc song song C. Vieäc phaân tích moät löïc thaønh hai löïc song song phaûi tuaân theo quy taéc hình bình haønh . D . Chæ coù theå phaân tích moät löïc thaønh hai löïc song song neáu löïc aáy coù ñieåm ñaët taïi troïng taâm cuûa vaät maø noù taùc duïng . Caâu 24 . Moät ngöôøi gaùnh hai thuùng , moät thuùng gaïo naëng 300 N , moät thuùng ngoâ naëng 200 N . Ñoøn gaùnh daøi 1m . Vai ngöôøi aáy ñaët ôû ñieåm O caùch hai ñaàu treo thuùng gaï o vaø thuùng ngoâ caùc khoaûng laàn löôïc laø d1 , d 2 baèng bao nhieâu ñeå ñoøn gaùnh caân baèng naèm ngang? Choïn keát quaû ñuùng . A. d1  0.5m, d 2  0.5m . B. d1  0.6m, d 2  0.4m . C. d1  0.4m, d 2  0.6m . D. d1  0.25m, d 2  0.75m . Caâu 25 . Moät thanh chaén ñöôøng daøi 7,8m coù troïng löôïng 2100N vaø coù troïng taâm ôû caùch ñaàu beân traùi 1,2 m .Thanh coù theå quay quanh moät truïc naèm ngang ôû caùch ñaàu beân traùi 1,5m . Ñeå giöõ thanh aáy naèm ngang vaøo ñaàu beân phaûi coù giaù trò naøo sau ñaây: A. 2100N . B. 100N . C. 780 N. D.150N . 1- Choïn caâu SAI: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai sau khi noùi veà tröôøng hôïp cuûa heä cô ñoäng löôïng baûo toaøn? A. Heä hoaøn toaùn kín B. Heä khoâng kín nhöng toång hình chieáu caùc ngoaïi löïc theo moät phöông naøo ñoù baèng 0, thì theo phöông ñoù ñoäng löôïng cuõng ñöôïc baûo toaøn. C. Töông taùc cuûa caùc vaät trong heä vôùi vaät beân ngoaøi chæ dieãn ra trong thôøi gian ngaén. D. caùc vaät trong heä hoaøn toaøn khoâng töông taùc vôùi vaät beân ngoaøi. 3- Choïn caâu ÑUÙNG: Löïc taùc duïng vaøo vaät raén coù truïc quay coá ñònh khoâng laøm cho vaät quay khi: A. Giaù cuûa löïc khoâng ñi qua truïc quay. B. Giaù cuûa löïc vuoâng goùc vôùi maët phaúng cuûa vaät. C. Giaù cuûa löïc ñi qua truïc quay. D. Giaù cuûa löïc song song vôùi truïc quay.
  5. 4- Choïn caâu SAI: A. Ñieàu kieän caân baèng cuûa moät vaät raén coù maët chaân ñeá laø ñöôøng thaúng ñöùng ñi qua troïng taâm cuûa vaät gaëp maët chaân ñeá. B. Vò trí caân baèng beàn laø vò trí troïng taâm cuûa vaät cao nhaát. C. Troïng taâm cuûa vaät phaúng, moûng, ñoàng tính truøng vôùi taâm linh hoïc cuûa vaät. D. Quyeån saùch naèm caân baèng treân baøn vì vò trí troïng taâm cuûa vaät thaáp nhaát. Baøi 5: Moät vaät raén phaúng moûng daïng moät tam giaùc ñeàu ABC, caïnh a = 20cm. Ngöôøi ta taùc duïng vaøo moät ngaãu löïc naêng trong maët phaúng cuûa tam giaùc. Caùc löïc coù ñoä lôùn 8,0N vaø ñaët vaøo hai ñænh A vaø C vaø song song vôùi BC. Momen cuûa ngaãu löïc laø: A. 13,8 Nm B. 1,38 Nm C. 13,8.10-2Nm D. 1,38.10-3Nm
Đồng bộ tài khoản