300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án)

Chia sẻ: taichinh2a

Tham khảo tài liệu '300 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh (có đáp án)', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án)

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH

1. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. oâng sinh naêm naøo?
a. 1860
b. 1862
c. 1863
d. 1883
2. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan. Baø sinh naêm naøo?
a. 1865
b. 1866
c. 1868
d. 1870

3. Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ñeán Hueá laàn thöù nhaát vaøo naêm naøo ?
a. 1895
b. 1896
c. 1898
d. 1901
4. Ñeán Hueá laàn thöù nhaát, Hoà Chí Minh ôû ñoù thôøi gian bao laâu?
a. 5 naêm

b. 6 naêm
c. 7 naêm
d. 10 naêm
5. Nguyeãn Taát Thaønh ñeán Hueá laàn thöù 2 naêm naøo?
a. 1904
b. 1905

c. 1906
d. 1908
6. Ngöôøi thaày giaùo ñaàu tieân cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø ai?
a. Vöông Thuùc Quí

b. Nguyeãn Sinh Saéc
c. Traàn Thaân

7. Nguyeãn Taát Thaønh vaøo hoïc tröôøng Phaùp-Vieät Ñoâng Ba vaøo naêm naøo?Trang 114
a. 9/1905
b. 9/1906
c. 9/1907
d. 9/1908
8. Nguyeãn Taát Thaønh truùng tuyeån vaøo tröôøng Quoác hoïc Hueá naêm hoïc naøo?
a. Naêm hoïc 1905-1906
b. Naêm hoïc 1907-1908
c. Naêm hoïc 1995-1910

9. Nguyeãn Taát Thaønh laàn ñaàu tieân ñöôïc nghe khaåu hieäu TÖÏ DO-BÌNH ÑAÚNG-BAÙC AÙI cuûa Phaùp
vaøo naêm naøo?
a. 9/1903
b. 9/1904

c. 9/1905
10. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ tham döï cuoäc bieåu tình choáng thueá cuûa noâng daân tænh Thöøa Thieân vaøo
thôøi gian naøo?
a. 5/1905
b. 5/1906
c. 5/1908
11. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ döøng chaân ôû Phan Thieát vaøo naêm naøo?
a. 9/1908
b. 9/1909
c. 9/1910
12. Tröôøng Duïc Thanh ôû Phan Thieát ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm naøo?
a. 1905
b. 1906
c. 1907
13. Nguyeãn Taát Thaønh daïy hoïc ôû tröôøng Duïc Thanh thôøi gian naøo?
a. 9/1910 ñeán 2/1911
b. 9/1910 ñeán 3/1911
c. 9/1910 ñeán 4/1911
14. Nguyeãn Taát Thaønh tìm ñeán haõng Naêm Sao ñang caäp beán Nhaø Roàng Saøi Goøn ñeå laáy haøng vaø
ñoùn khaùch di Maùc-xaây khi naøo?
a. 1/6/1911
b. 2/6/1911


Trang 115
c. 4/6/1911
d. 5/6/1911
15. Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán caûng Nhaø roàng Saøi Goøn ñi sang Phaùp
vaøo thôøi gian naøo?
a. 2/6/1911
b. 4/6/1911
c. 5/6/1911
16. Nguyeãn Taát Thaønh luùc ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc bao nhieâu tuoåi?
a. 19 tuoåi
b. 20 tuoåi
c. 21 tuoåi
17. Nguyeãn Taát Thaønh –Nguyeãn Aùi Quoác nhaéc laïi: “Khi toâi ñoä 13 tuoåi, laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc nghe
ba chöõ Phaùp: Töï do, bình ñaúng, baùc aùi … vaø töø thuôû aáy, toâi raát muoán laøm quen vôùi neàn vaên
minh Phaùp, muoán tìm xem nhöõng gì aån sau nhöõng töø aáy” vaøo naêm naøo?
a. 1920
b. 1921
c. 1923
18. Töø 6/1911 ñeán cuoái 1913, Nguyeãn Aùi Quoác laøm phuï beáp thuyû thuû treân caùc taøu bieån ñi töø Ñoâng
Nam AÙ sang Chaâu aâu tôùi nöôùc naøo?
a. Phaùp, Italia
b. Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha
c. Caùc nöôùc chaâu phi
d. Taát caû caùc nöôùc treân
19. Töø naêm 1914 ñeán cuoái 1917, Nguyeãn Taát Thaønh ôû nöôùc Anh, Ngöôøi ñaõ laøm nhöõng coâng vieäc gì?
a. Lao ñoäng chaân tay ñoát loø
b. Queùt tuyeát
c. Phuï beáp
d. Taát caû caùc coâng vieäc treân
20. Nguyeãn Taát Thaønh kí teân laø Nguyeãn Aùi Quoác göûi Baûn yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam tôùi Hoäi
nghò hoaø bình vec-xaây vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?
a. 15/6/1919
b. 18/6/1919
c. 18/7/1919
Trang 116
21. Nguyeãn Aùi Quoác ñoïc Sô thaûo laàn thöù nhaát Luaän cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc
ñòa cuûa Leânin vaøo naêm naøo?
a. Thaùng 6 naêm 1920
b. Thaùng 7 naêm 1920
c. Thaùng 10 naêm 1920

22. Nguyeãn Aùi Quoác döï Ñaïi hoäi Tua taùn thaønh quoác teá 3 tham gia thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn
Phaùp khi naøo?
a. Thaùng 6 naêm 1920
b. Thaùng 7 naêm 1920
c. Thaùng 12 naêm 1920
23. ?

?
24.

25. Chuû tòch Hoà Chí Minh coù teân laø gì vaøo naêm 1911?
a. Nguyeãn Sinh Cung
b. Nguyeån Taát Ñaït

c. Nguyeãn Taát Thaønh
26. Boái caûnh quoác teá luùc Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ra ñôøi coù hai maâu thuaãn cô baûn.
Trong ba maâu thuaãn döôùi ñaây maâu thuaãn naøo laø khoâng phuø hôïp vôøi thôøi kyø naøy?
a. Maâu thuaãn giöõa tö saûn vaø voâ saûn
b. Maâu thuaãn giöõa caùc daân toäc thuoäc ñòa vôùi chuû nghóa ñeá quoác thöïc daân
c. Maâu thuaãn giöõa ñeá quoác vôùi ñeá quoác
27. Xaõ hoäi Vieät Nam vaøo cuoái theá kæ XIX coù maâu thuaãn chuû yeáu gì?

a. Maâu thuaãn giöõa toaøn theå daân toäc ta vôùi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc
b. Maâu thuaãn giöõa noâng daân vôùi giai caáp phong kieán
c. Maâu thuaãn giöõa giai caáp tö saûn vaø voâ saûn
28. Thaân phuï cuûa Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. cuï maát vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1928
b. Naêm 1929
c. Naêm 1930
29. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc, Cuï qua ñôøi taïi ñaâu?
a. Long Xuyeân
b. An Giang
c. Cao Laõnh (Ñoàng Thaùp)
Trang 117
30. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø maát naêm naøo?
a. Naêm 1900
b. Naêm 1901
c. Naêm 1902
31. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø qua ñôøi ôû ñoä tuoåi bao nhieâu?
a. Tuoåi 30
b. Tuoåi 32

c. Tuoåi 33
32. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø maát ôû ñaâu?
a. Ngheä an
b. Haø tónh
c. Hueá
33. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. Cuï qua ñôøi ôû ñoä tuoåi bao nhieâu?
a. Tuoåi 65
b. Tuoåi 66

c. Tuoåi 67
34. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø sinh ñöôïc maáy ngöôøi con?
a. Hai
b. Ba

c. Boán
35. ?

36. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ taâm söï: “Toâi muoán ñi ra ngoaøi xem nöôùc Phaùp vaø caùc nöôùc khaùc laøm
nhö theá naøo, toâi seõ trôû veà giuùp ñoàng baøo chuùng ta”. Caâu noùi ñoù vaøo thôøi gian naøo?
a. 6/1909
b. 7/1910

c. 6/1911
37. Nhöõng tri thöùc maø Nguyeãn Taát Thaønh coù ñöôïc veà neàn vaên hoaù Phaùp laø thôøi kì hoïc ôû tröôøng
Phaùp-Vieät, nhaát laø tröôøng Quoác hoïc Hueá. Thôøi kì ñoù anh ñaõ töøng ñoïc caùc taùc phaåm cuûa ai?
a. Voân te
b. Ruùt xoâ
c. Moâng tex kiô
d. Taát caû caùc taùc giaû treân
38. Nguyeãn Aùi Quoác vaøo Ñaûng xaõ hoäi Phaùp khi naøo?Trang 118
a. Naêm 1918
b. Naêm 1919
c. Naêm 1920
39. Töø naêm 1917, Nguyeãn Aùi Quoác trôû laïi Phaùp, Ngöôøi tham gia vieát caùc baùo caùo toá caùo cheá ñoä
thöïc daân ñaêng treân caùc tôø baùo naøo?
a. Baùo Nhaân ñaïo
b. Ñôøi soáng thôï thuyeàn
c. Daân chuùng Paris
d. Taát caû caùc tôø baùo treân
40. Nguyeãn Aùi Quoác tham döï Ñaïi hoäi laàn thöù nhaát cuûa Ñaûng Coäng saûn Phaùp vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1920

b. Naêm 1921
c. Naêm 1922

41. Nguyeãn Aùi Quoác tham döï Ñaïi hoäi laàn thöù hai cuûa Ñaûng Coäng saûn Phaùp vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1921

b. Naêm 1922
c. Naêm 1923

42. Taïi Ñaïi hoäi laàn thöù maáy, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ ñoïc Döï aùn Nghò quyeát veà chuû nghóa Coäng saûn
vaø caùc thuoäc ñòa
a. Ñaïi hoäi laàn I
b. Ñaïi hoäi II
c. Ñaïi hoäi laàn III
43. Nguyeãn Aùi Quoác laø ngöôøi Vieät Nam thöù maáy tham gia vaøo Ñaûng Coäng saûn Phaùp trong thôøi
gian töø thaùng 12/1920 ñeán thaùng 6/1923 ?
a. Thöù hai
b. Thöù 3
c. Duy nhaát
44. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan ñeán naêm 1895, baø ñaõ sinh ñöôïc maáy ngöôøi
con?
a. Hai
b. Ba
c. Boán
45. Nguyeãn Taát Thaønh ñeán nöôùc Anh naêm naøo?
a. Naêm 1913Trang 119
b. Naêm 1914
c. Naêm 1916
46. Nguyeãn Aùi Quoác vieát thö göûi Trung öông Ñaûng Coäng saûn Phaùp löu yù caàn coù söï quan taâm
ñuùng möùc ñeán vaán ñeà thuoäc ñòa vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 12 – 1920

b. Thaùng 7 – 1923
c. Thaùng 6 – 1924
47. Nguyeãn Aùi Quoác laø ñaïi bieåu duy nhaát cuûa noâng daân thuoäc ñòa taïi Quoác teá noâng daân vaøo thôøi
gian naøo?
a. 17-10-1922
b. 17-10-1923
c. 17-10-1924
48. Nguyeãn Aùi Quoác döï Ñaïi hoäi laàn thöù V quoác teá Coäng saûn vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1923

b. Naêm 1924
c. Naêm 1925

49. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc nhaän vaøo laøm caùn boä cuûa Ban Phöông Ñoâng quoác teá Coäng saûn vaø
ñöôïc môøi ñeán noùi chuyeän taïi Hoàng tröôøng vaøo thôøi gian naøo?
a. 1-5-1923
b. 1-5-1924
c. 1-5-1925
50. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ vieát taùc phaåm Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp vaø ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu
tieân baèng tieáng Phaùp taïi Thö quaùn lao doäng Paris vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1921
b. Naêm 1923

c. Naêm 1925
51. Taùc phaåm Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam baèng tieáng naøo?
a. Tieáng Nga
b. Tieáng Vieät
c. Tieáng Phaùp
52. Taùc phaåm Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam vaøo naêm
naøo?
a. Naêm 1945
Naêm 1946
b.Trang 120
c. Naêm 1949
53. Taùc phaåm “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp” ñöôïc nhaø xuaát baûn Söï Thaät dòch ra tieáng Vieät vaøo
naêm naøo?
a. Naêm 1955
b. Naêm 1959
c. Naêm 1960
54. Taùc phaåm “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp” cuûa Nguyeãn Aùi Quoác bao goàm maáy chöông?
a. Naêm chöông
b. Baûy chöông
c. Möôøi chöông
d. 12 chöông
55. Baûn chaát cuûa chuû nghóa tö baûn “laø moät con ñæa coù 1 caùi voøi baùm vaøo giai caáp voâ saûn ôû chính
quoác vaø 1 caùi voøi khaùc baùm vaøo giai caáp voâ saûn ôû thuoäc ñòa. Neáu muoán gieát con vaät aáy,
ngöôøi ta phaûi ñoàng thôøi caét caû hai voøi. Neáu ngöôøi ta chæ caét moät voøi thoâi thì caùi voøi coøn laïi
kia vaãn tieáp tuïc huùt maùu cuûa giai caáp voâ saûn, con vaät vaãn tieáp tuïc soáng vaø caùi voøi bò caét ñöùt
laïi seõ moïc ra” caâu noùi ñoù ôû trong taùc phaåm naøo cuûa Nguyeãn Aùi Quoác?
a. Con roàng tre
b. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
c. Ñöôøng caùch meänh
56. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ thaønh laäp hoäi Vieät Nam caùch maïng thanh nieân vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 6-1924

b. Thaùng 6-1925
c. Thaùng 6-1929
57. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ thaønh laäp hoäi vieät nam caùch maïng thanh nieân ôû ñaâu?
a. Vieät Baéc
b. Vieät Nam

c. Trung Quoác
58. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ tieáp xuùc vôùi nhoùm “Taâm taâm xaõ” vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1924
b. Naêm 1925
c. Naêm 1926
59. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ tieáp xuùc vôùi nhoùm “Taâm taâm xaõ” ôû ñaâu?
a. Hoàng Koâng
b. Quaûng ChaâuTrang 121
c. Vieät Nam
60. Nguyeãn Aùi Quoác hoïc lôùp ngaén haïn taïi tröôøng ñaïi hoïc Phöông ñoâng vaøo thôøi gian naøo?
a. 1922-1923
b. 1923-1924
c. 1924-1925

61. Nguyeãn Aùi Quoác hoïc lôùp ngaén haïn taïi tröôøng ñaïi hoïc Phöông ñoâng ôû ñaâu?
a. Ñöùc

b. Lieân –xoâ
c. Trung Quoác

62. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ taùn thaønh quoác teá 3 taïi Ñaïi hoäi Tua vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 12/1919
b. Thaùng 12/1920
c. Thaùng 12/1921

63. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ taùn thaønh Quoác teá 3 do ai saùng laäp?
a. Maùc
b. Aêng-ghen

c. Leânin
64. Nguyeãn Taát Thaønh laáy teân laø Nguyeãn Aùi Quoác vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1918

b. Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1919
c. Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1920

65. Taïi Phaùp töø 1917 ñeán 1920, Nguyeãn Aùi Quoác vieát caùc baøi toá caùo cheá ñoä thöïc daân ñöôïc ñaêng
treân baùo naøo?
a. L. Humanite (nhaân ñaïo), Journal du peuple (taïp chí nhaân ñaïo)
b. La vire ouvriere (ñôøi soáng thôï thuyeàn)
c. La populaire de Paris (daân chuùng)
d. Taát caû caùc tôø baùo treân
66. Nguyeãn Taát Thaønh laáy teân laø Nguyeãn Aùi Quoác ôû ñaâu?
a. Vieät nam
b. Trung Quoác
c. Phaùp
d. Lieân-xoâ
67. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ göûi ñeán hoäi nghò ôû vec-xaây yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam ôû ñaâuTrang 122
a. Nöôùc Anh
b. Nöôùc Phaùp
c. Nöôùc Myõ
68. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “luaän cöông cuûa Leânin laøm cho toâi raát caûm ñoäng, phaán khôûi, saùng toû,
tin töôûng bieát bao? Toâi vui möøng ñeán phaùt khoùc leân! Ngoài moät mình trong buoàng maø toâi noùi
to leân nhö ñang noùi tröôùc quaàn chuùng ñoâng ñaûo: hôõi ñoàng baøo bò ñoaï ñaøy ñau khoå! Ñaây laø
caùi caàn thieát cho chuùng ta, ñaây laø con ñöôøng giaûi phoùng cuûa chuùng ta” caâu noùi naøy ôû ñaâu?
a. Vieät Nam
b. Trung Quoác
c. Phaùp
69. Nguyeãn Aùi Quoác toå chöùc “Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc” vaøo naêm naøo?
a. 1921
b. 1922
c. 1925
70. Nguyeãn Aùi Quoác toå chöùc “Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc” ôû ñaâu?
a. Vieät nam

b. Trung Quoác
c. Phaùp
71. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa” ñaêng treân baùo naøo?
a. Baùo Pravda
b. Baùo Le Paria
c. Baùo Inprekorr cuûa quoác teá Coäng saûn

72. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa” ñaêng ôû ñaâu?
a. Trung Quoác
b. Vieät nam
c. Phaùp
d. Lieân xoâ
73. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc phöông Ñoâng” göûi ñaêng treân baùo naøo?
a. Baùo Pravña
b. Baùo nhaân ñaïo
c. Baùo Le paria
74. Nguyeãn Aùi Quoác vieát baøi “Leânin vaø caùc daân toäc phöông Ñoâng” göûi ñaêng ôû ñaâu?
a. Trung Quoác
b. Vieät nam


Trang 123
c. Lieân xoâ
d. Phaùp
75. Nguyeãn Aùi Quoác nhaân ngaøy 1/5/1924 ñöôïc môøi ñeán noùi chuyeän taïi Hoàng tröôøng ôû ñaâu?
a. Trung Quoác

b. Lieân xoâ
c. Phaùp
76. Treân cô sôû 1 soá baøi vieát trong khoaûng thôøi gian töø 1921 ñeán 1925, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ hoanø
chænh taùc phaåm lôùn laáy teân laø gì?
a. Con roàng tre
b. Nhaät kyù trong tuø
c. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
77. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ môû nhieàu lôùp huaán luyeän ñaøo taïo caùn boä cho caùch maïng Vieät Nam trong
nhöõng naêm naøo?
a. 1923-1924
b. 1924-1925
c. 1925-1927
78. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ môû nhieàu lôùp huaán luyeän ñaøo taïo caùn boä cho caùch maïng Vieät Nam ôû
ñaâu?
a. Vieät baéc (Vieät Nam)
b. Hoàng koâng (Trung Quoác)

c. Quaûng Chaâu (Trung Quoác)
79. Caùc baøi giaûng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác taïi Trung Quoác ñöôïc Boä tuyeân truyeàn cuûa Hoäi lieân hieäp
caùc daân toäc bò aùp böùc taäp hôïp laïi vaø xuaát baûn thaønh taùc phaåm gì?
a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
b. Con roàng tre

c. Ñöôøng caùch meänh
80. Taùc phaåm Ñöôøng caùch maõng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc xuaát baûn vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1925
b. Naêm 1926
c. Naêm 1927
81. Trong taùc phaåm Ñöôøng caùch mang. Nguyeãn Aùi Quoác ñeà caäp ñeán bao nhieâu vaán ñeà?
a. 10 vaán ñeà
b. 12 vaán ñeà
c. 15 vaán ñeàTrang 124
82. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ trích daãn luaän ñieåm noåi tieáng cuûa Leânin: “khoâng coù lyù luaän caùch meänh
thì khoâng coù caùch meänh vaän ñoäng … chæ coù theo lyù luaän caùch meänh tieàn phong, Ñaûng caùch
meänh môùi laøm noåi traùch nhieäm caùch meänh tieàn phong” caâu noùi` ñöôïc ghi ôû trang ñaàu tieân
cuûa cuoán saùch naøo?
a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp Trung Quoác
b. Nhaät kyù trong tuø Vieät Nam
c. Ñöôøng caùch maïng
83. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “ coâng noâng laø goác caùch meänh, coøn hoïc troû, nhaø buoân nhoû, ñòa chuû
nhoû, … laø baàu baïn caùch meänh cuûa coâng noâng” caâu noùi ñoù ñöôïc vieát trong taùc phaåm naøo?
a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
b. Nhaät kyù trong tuø

c. Ñöôøng caùch meänh
84. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “chuùng ta caùch meänh thì cuõng phaûi lieân laïc taát caû nhöõng Ñaûng caùch
meänh trong theá giôùi ñeå choáng laïi tö baûn vaø ñeá quoác chuû nghóa” caâu noùi ñoù ñöôïc vieát trong
taùc phaåm naøo?
a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
b. Con roàng tre
c. Ñöôøng caùch maïng
85. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “tröôùc heát phaûi coù Ñaûng caùch meänh ñeå trong thì vaän ñoäng vaø toå chöùc
daân chuùng, ngoaøi thì lieân laïc vôùi daân toäc bò aùp böùc vaø voâ saûn giai caáp moïi nôi.” Caâu noùi ñoù
ñöôïc vieát trong taùc phaåm naøo?
a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
b. Con roàng tre

c. Ñöôøng caùch maïng
86. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc ban chaáp haønh quoác teá Coäng saûn ra quyeát ñònh veà chuyeán ñi Quaûng
Chaâu (Trung Quoác) theo ñeà nghò cuûa ngöôøi vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 1924
b. Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 1924
c. Ngaøy 1 thaùng 12 naêm 1924
87. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc ban chaáp haønh quoác teá Coäng saûn ra quyeát ñònh veà chuyeán ñi Quaûng
Chaâu (Trung Quoác) theo ñeà nghò cuûa Ngöôøi . vaäy Ngöôøi ñi Quaûng Chaâu vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 9 thaùng 11 naêm 1924
b. Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 1924
c. Ngaøy 1 thaùng 12 naêm 1924
88. Moät ngaøy sau khi tôùi Quaûng Chaâu naêm 1924, Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ göûi
3 böùc thö veà Matxcôva cho nhöõng ñaâu?Trang 125
a. Quoác teá Coäng saûn
b. Toång thö kyù quoác teá noâng daân
c. Ban bieân taäp taïp chí Rabotnhitxa
d. Taát caû caùc nôi treân
89. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ göûi quoác teá Coäng saûn baûn baùo caùo veà tình hình Ñoâng Döông thaùng 11
vaø thaùng 12 naêm 1924 sau maáy thaùng tôùi Quaûng Chaâu?
a. Sau 1 thaùng

b. Sau 2 thaùng
c. sau 3 thaùng

90. Nguyeãn Aùi Quoác vieát “hai traêm thanh nieân trong 1 tænh ôû Nam kyø bieåu tình tröôùc boùt caûnh
saùt ñoøi thaû 2 ngöôøi baïn cuûa hoï bò baét …hoï ñaõ thaéng lôïi. Laàn ñaàu tieân vieäc ñoù ñöôïc thaáy ôû
Ñoâng Döông. Ñoù laø daáu hieäu cuûa thôøi ñaïi.” Caâu ñoù ñöôïc vieát trong baùo caùo hay taùc phaåm
naøo?
a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
b. Ñöôøng caùch meänh
c. Baùo caùo veà tình hình Ñoâng Döông thaùng 11 vaø thaùng 12 naêm 1924.
91. Nguyeãn Aùi Quoác môû lôùp huaán luyeän chính trò taïi Trung Quoác vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1924
b. Naêm 1925
c. Naêm 1926
92. Nguyeãn Aùi Quoác môû lôùp huaán luyeän chính trò tai soá nhaø bao nhieâu phoá Vaên Minh (Quaûng Chaâu)
a. Soá 11/4
b. Soá 25/1
c. Soá 13/1
93. Tuaàn baùo Thanh Nieân, cô quan trung öông cuûa toång boä Vieät Nam thanh nieân caùch maïng
ñoàng chí hoäi do Nguyeãn Aùi Quoác saùng laäp ra soá ñaàu tieân vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 20-6-1925
b. Ngaøy 21-6-1925
c. Ngaøy 21-7-1925
94. Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc do Nguyeãn Aùi Quoác cuøng 1 soá ñoàng chí Trung Quoác chuû
tröông toå chöùc ñöôïc chính thöùc thaønh laäp khi naøo?
a. Ngaøy 7-7-1925
b. Ngaøy 8-7-1925
c. Ngaøy 9-7-1925
Trang 126
95. Nguyeãn Aùi Quoác mang teân Lyù Thuïy vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 21-6-1925
b. Ngaøy 7-7-1925
c. Ngaøy 9-7-1925
96. Nguyeãn Aùi Quoác mang teân laø Lyù Thuïy laø 1 trong nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa toå chöùc naøo?
a. Vieät Nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi
b. Taân vieät caùch maïng Ñaûng

c. Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc
97. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc baàu laøm bí thö kieâm phuï traùch coâng vieäc taøi chính cuûa toå chöùc naøo?
a. Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc
b. Taân vieät caùch maïng Ñaûng
c. Vieät nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi
98. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ dòch vaø phoå bieán baøi Quoác teá ca theo theå thô luïc baùt vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1924
b. Naêm 1925
c. Naêm 1927
99. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ dòch vaø phoå bieán baøi Quoác teá ca theo theå thô luïc baùt ôû ñaâu?
a. Lieân xoâ
b. Trung Quoác
c. Vieät nam
100. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ göûi 1 böùc thö ñeán Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù II Quoác daân Ñaûng
Trung Quoác vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1924
b. Naêm 1925
c. Naêm 1926
101. Nguyeãn Aùi Quoác vôùi bí danh Vöông Ñaït Nhaän töø khi naøo?
a. Ngaøy 14-1-1925
b. Ngaøy 25-1-1925
c. Ngaøy 14-1-1926
102. Hôn 18 thaùng sau khi tôùi Quaûng Chaâu, Nguyeãn Aùi Quoác göûi baùo caùo cho quoác teá Coäng saûn
vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 2-6-1926
b. Ngaøy 3-6-1926Trang 127
c. Ngaøy 3-7-1926
103. Hôn 18 thaùng sau khi tôùi Quaûng Chaâu, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ laøm cho Ñoâng Döông nhöõng
coâng vieäc naøo döôùi ñaây?
a. Toå chöùc ñöôïc 1 toå chöùc bí maät
b. Moät hoäi lieân hieäp noâng daân cuûa nhöõng ngöôøi vieät nam soáng ôû xieâm
c. Moät toå thieáu nhi, moät toå phuï nöõ caùch maïng; Moät tröôøng huaán luyeän chính trò
d. Taát caû nhöõng coâng vieäc treân
104. Cuoán saùch laáy teân laø “Ñaây “coâng lyù” cuûa Thöïc daân Phaùp” ôû Ñoâng Döông do nhaø xuaát baûn
baùo “Söï Thaät” - Haø Noäi, xuaát baûn laàn ñaàu tieân baèng tieáng Vieät vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1954
b. Naêm 1960
c. Naêm 1962
105. Cuoán Ñöôøng caùch meänh taäp hôïp caùc baøi giaûng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác taïi caùc khoaù huaán
luyeän chính trò ñöôïc xuaát baûn taïi ñaâu?
a. Lieân-xoâ
b. Vieät Nam
c. Quaûng Chaâu (Trung Quoác)
106. Nguyeãn Aùi Quoác chuû tröông ra tôø baùo “Lính caùch meänh” nhaèm tuyeân truyeàn giaùc ngoä binh
lính ngöôøi Vieät Nam vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 1 naêm 1927

b. Thaùng 2 naêm 1927
c. Thaùng 5 naêm 1927

107. Soá moät cuûa tôø baùo “Lính caùch meänh” maø Nguyeãn Aùi Quoác laø chuû buùt ra vaøo thaùng naøo?
a. Thaùng 1 naêm 1927
b. Thaùng 2 naêm 1927
c. Thaùng 3 naêm 1927

108. Nguyeãn Aùi Quoác vieát taùc phaåm “Lòch Söû nöôùc ta” vaøo naêm naøo?
a. 1940
b. 1941
c. 1942
109. Tôø baùo “Lính caùch meänh” maø Nguyeãn Aùi Quoác laøm chuû buùt coù nhöõng ai tham gia bieân taäp
vieân cuûa tôø baùo naøy?
a. Leâ Hoàng Sôn
b. Hoà Tuøng MaäuTrang 128
c. Leâ Duy Ñieám
d. Taát caû nhöõng ngöôøi treân
110. Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc Tröông Vaân Lónh, moät ngöôøi Vieät Nam toát nghieäp tröôøng quaân söï
Hoaøng Phoá ñang laøm vieäc ôû sôû coâng an cuûa chính quyeàn Töôûng Giôùi Thaïch ñeán baùo tin
“chuùng saép baét anh ñaáy” vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 3 naêm 1927
b. Thaùng 4 naêm 1927
c. Thaùng 5 naêm 1927
111. Nguyeãn Aùi Quoác laø chuû bieân cuoán saùch Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác ñöôïc xuaát
baûn naêm naøo?
a. Naêm 1924
b. Naêm 1925 (x)
c. Naêm 1926
112. Cuoán saùch Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác do ai bieân soaïn?
a. Leâ Hoàng Sôn
b. Hoà Tuøng Maäu

c. Nhoùm sinh vieân Trung Quoác
d. Nguyeãn Aùi Quoác
113. Cuoán saùch “Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác”do Nguyeãn Aùi Quoác laøm chuû bieân in
khoå 13x19 daøy bao nhieâu trang?
a. 50 trang

b. 55 trang
c. 125 trang
114. Cuoán saùch “Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác”do Nguyeãn Aùi Quoác laøm chuû bieân ñöôïc
vieát baèng tieáng gì?
a. Tieáng Phaùp
b. Tieáng Trung Quoác
c. Tieáng Vieät
d. Tieáng Anh
115. Cuoán saùch “Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác”do Nguyeãn Aùi Quoác laøm chuû bieân laàn
ñaàu tieân ñöôïc dòch ra baèng tieáng nöôùc naøo?
a. Trung Quoác
b. Anh
c. Nga
Trang 129
116. Cuoán saùch “Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác”do Nguyeãn Aùi Quoác laøm chuû bieân ñöôïc
nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia dòch theo cuoán saùch töø tieáng nöôøc naøo?
a. Trung Quoác
b. Phaùp

c. Nga
117. Cuoán saùch “Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác”do Nguyeãn Aùi Quoác laøm chuû bieân ñöôïc
nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia dòch ra tieáng Vieät trong Hoà Chí Minh toaøn taäp, taäp 2, Haø Noäi
vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1992
b. Naêm 1995
c. Naêm 1996

118. Cuoán saùch “Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác”do Nguyeãn Aùi Quoác laøm chuû bieân coù
bao nhieâu ñeà muïc?
a. 10 ñeà muïc
b. 12 ñeà muïc

c. 14 ñeà muïc
119. Trong taùc phaåm naøo cuûa Nguyeãn Aùi Quoác coù caâu “chæ coù taàng lôùp sinh vieân laø coù theå nghe
thaáy nhöõng hoài aâm cuûa phong traøo caùch maïng ôû phöông Taây. Chæ coù hoï môùi coù theå nhìn
thaáy, suy ngaãm, so saùnh vaø hieåu vaán ñeà. Vì vaäy hoï laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân tham gia ñaáu
tranh”?
a. Taùc phaåm Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp
b. Taùc phaåm Ñöôøng caùch meänh

c. Taùc phaåm Trung Quoác vaø thanh nieân Trung Quoác
120. Taïi Ñaïi hoäi laàn thöù maáy cuûa Quoác teá Coäng saûn Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc chæ ñònh laø Uyû vieân
ban phöông ñoâng phuï traùch muïc Phöông Nam cuûa quoác teá Coäng saûn?
a. Ñaïi hoäi III
b. Ñaïi hoäi IV
c. Ñaïi hoäi V
121. Naêm 1925, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ toå chöùc ra nhoùm bí maät vaø choïn 1 soá ngöôøi laøm Ñaûng vieân döï
bò cuûa Coäng saûn Ñaûng. Nhöõng ngöôøi coù teân döôùi ñaây ai laø Ñaûng vieân döï bò cuûa Coäng saûn
Ñaûng?
a. Leâ Hoàng Sôn
b. Hoà Tuøng Maäu
c. Leâ Hoàng Phong
d. Taát caû nhöõng ngöôøi treân
Trang 130
122. Nguyeãn Aùi Quoác döï cuoäc hoïp Ñaïi hoäi ñoàng cuûa Lieân ñoaøn choáng ñeá quoác töø ngaøy 9 ñeán
ngaøy 12 thaùng 12 naêm 1927 taïi thaønh phoá naøo?
a. Paris
b. Maùtxcôva

c. Bruùc xen
d. Beùc lin
123. Nguyeãn AÙi Quoác vieát 1 böùc thö göûi cho 1 caùn boä cuûa Quoác teá Coäng saûn coù ñoaïn vieát “ñoàng
chí coù theå hình dung noåi toâi ñang soáng trong moät tình traïng tinh thaàn vaø vaät chaát nhö theá
naøo khoâng: bieát laø coù nhieàu coâng vieäc nhöng khoâng theå laøm gì ñöôïc, aên khoâng ngoài roài,
khoâng coù tieàn, soáng ngaøy naøo hay ngaøy aáy maø khoâng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng, vv..” böùc thö
ñoù Nguyeãn Aùi Quoác vieát khi naøo?
a. Ngaøy 12-12-1927
b. Ngaøy 12-04-1928
c. Ngaøy 25-04-1928
124. Nguyeãn AÙi Quoác ñöôïc Ban chaáp haønh Trung öông Quoác teá Coäng saûn ra quyeát ñònh ñoàng yù
ñeå Ngöôøi trôû veà Ñoâng Döông theo nguyeän voïng vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 12-4-1928
b. Ngaøy 25-4-1928
c. Ñaàu thaùng 6 naêm 1928

125. Nguyeãn AÙi Quoác rôøi nöôùc Ñöùc khi naøo?
a. 12-4-1928
b. 25-4-1928
c. Ñaàu thaùng 6 naêm 1928
126. Nguyeãn Aùi Quoác ñaùp taøu Nhaät Baûn ñi Xieâm vaøo thôøi gian naøo?
a. Ñaàu thaùng 6 naêm 1928
b. Cuoái thaùng 6 naêm 1928
c. Thaùng 7 naêm 1928
127. Nguyeãn Aùi Quoác xuaát hieän ôû Baûn Ñoâng mieàn trung nöôùc Xieâm vaøo thôøi gian naøo?
a. Ñaàu thaùng 6 naêm 1928
b. Cuoái thaùng 6 naêm 1928
c. Thaùng 7 naêm 1928
128. Nguyeãn Aùi Quoác töï giôùi thieäu laø Thoï, bieät hieäu Nam Sôn ôû mieàn naøo cuûa nöôùc Xieâm?
a. Mieàn trung nöôùc Xieâm
b. Mieàn nam nöôùc Xieâm
Trang 131
c. Mieàn ñoâng baéc nöôùc Xieâm
129. Nguyeãn Aùi Quoác ñeán U Ñon thuoäc ñoâng baéc nöôùc Xieâm vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 7 naêm 1928
b. Thaùng 8 naêm 1928
c. Thaùng 9 naêm 1928

130. Nguyeãn Aùi Quoác laáy teân laø Chín, moïi ngöôøi toân troïng goïi laø Thaàu Chín vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 7 naêm 1928

b. Thaùng 8 naêm 1928
c. Thaùng 9 naêm 1928

131. Nguyeãn Aùi Quoác ñeà nghò ñoåi teân laø baùo Ñoàng Thanh tôø baùo cuûa Hoäi thaân aùi thaønh baùo Thaân
aùi vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 7 naêm 1928

b. Thaùng 8 naêm 1928
c. Thaùng 9 naêm 1928
132. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ dòch 2 cuoán “Nhaân loaïi tieán hoaù söû” vaø “Coäng saûn A.B.C” vaøo thôøi gian naøo?
a. Naêm 1926
b. Naêm 1927

c. Naêm 1928
133. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ dòch 2 cuoán “Nhaân loaïi tieán hoùa söû” vaø “Coäng saûn A.B.C” ôû nöôùc naøo?
a. Vieät Nam
b. Trung Quoác
c. Nga
d. Xieâm
134. Nguyeãn Aùi Quoác ñeán Sa Coân, nôi coù ñoâng vieät kieàu vaø toå chöùc caùch maïng cuõng ra ñôøi töø laâu,
Ngöôøi ñeán vaøo thôøi gian naøo?
a. Ñaàu naêm 1927
b. Ñaàu naêm 1928
c. Ñaàu naêm 1929
135. Nguyeãn Aùi Quoác vieát Baì ca Traàn Höng Ñaïo, vieát kòch baûn, baøy cho baø con dieãn kòch vaø coù
luùc “Khaên goùi ñi buoân ñeå gaây quó” cho toå chöùc thôøi gian nao?
a. Ñaàu naêm 1928
b. Cuoái naêm 1928
c. Ñaàu naêm 1929
Trang 132
136. Ñeå traùnh maät thaùm cuûa thöïc daân Phaùp buûa vaây, coù luùc Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ phaûi taïm caét toùc
ñi tu ôû chuøa ñeå tieáp tuïc hoaït ñoäng. Thôøi gian naøy Ngöôøi hoaït ñoäng ôû nöôùc naøo?
a. Trung Quoác
b. Vieät nam

c. Xieâm
137. Nguyeãn Aùi Quoác bò toaø aùn Vinh (ngheä an) xöû vaéng maët vaø bò kheùp vaøo toäi töû hình vaøo thôøi gian
naøo?
a. Ngaøy 9-10-1929
b. Ngaøy 10-10-1929
c. Ngaøy 27-10-1929
138. Nguyeãn Aùi Quoác quyeát ñònh rôøi Xieâm ñi Trung Quoác vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 10-10-1929
b. Ngaøy 25-10-1929

c. Thaùng 11 naêm 1929
139. Nguyeãn Aùi Quoác ñeán Trung Quoác` chuaån bò cho Hoäi nghò hôïp nhaát caùc toå chöùc Coäng saûn
Vieät Nam vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 11 naêm 1929
b. Ngaøy 20-12-1929
c. 23-12-1929
140. Nguyeãn Aùi Quoác gaëp Nguyeãn Löông Baèng ôû ñaâu?
a. Quaûng Chaâu (Trung Quoác)

b. Thöôïng Haûi (Trung Quoác)
c. Cao Baèng (Vieät Nam)
141. Nguyeãn Aùi Quoác lieân laïc ñöôïc vôùi cô quan cuûa Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác ôû Hoàng koâng khi
naøo?
a. Ngaøy 23-12-1929
b. Ngaøy 25-12-1929
c. Ñaàu naêm 1930
142. Hoäi nghò hôïp nhaát caùc toå chöùc Coäng saûn ñeå thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2/1930) ñaõ
coù ñaïi bieåu cuûa nhöõng toå chöùc Coäng saûn naøo veà döï?
a. Ñoâng Döông Coäng saûn Ñaûng
b. An Nam Coäng saûn Ñaûng
c. Chi boä cuûa nhöõng ngöôøi Coäng saûn Vieät nam ôû nöôùc ngoaøi

d. Taát caû nhöõng toå chöùc treânTrang 133
143. Nguyeãn AÙi Quoác gaëp Traàn Phuù töø Lieân-xoâ veà Trung Quoác thaùng 4 naêm 1930 ôû ñaâu?
a. Hoàng koâng
b. Quaûng Chaâu
c. Thöôïng Haûi
144. Ngaøy 1-5-1930 Nguyeãn Aùi Quoác hoaït ñoäng ôû ñaâu?
a. Trung Quoác
b. Xieâm

c. Xing ga po
145. Taïi Thöôïng Haûi, Nguyeãn Aùi Quoác tham döï cuoäc hoïp trong ñoù coù caùc ñoàng chí Nguyeãn
Löông Baèng, Ñoã Ngoïc Du, Löu Quoác Phong, Hoà Tuøng Maäu, … vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 4 naêm 1930
b. Thaùng 5 naêm 1930

c. Thaùng 8 naêm 1930
146. Taïi kyø hoïp laàn thöù 11 cuûa quoác hoäi khùoa I 206/206 ñaïi bieåu quoác hoäi bieåu quyeát thoâng qua
Hieán Phaùp môùi cuûa nöôùc Vieät nam daân chuû coäng hoaø vaøo ngaøy naøo?
a. Ngaøy 18-12-1959

b. Ngaøy 31-12-1959
c. Ngaøy 1-1-1960

147. Baûn Hieán Phaùp môùi cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa vaø lôøi noùi ñaàu coù taát caû bao nhieâu
ñieàu?
a. 100 ñieàu
b. 110 ñieàu

c. 112 ñieàu
d. 150 ñieàu
148. Baûn Hieán Phaùp môùi cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø coù taát caû maáy chöông?
a. 9 chöông
b. 10 chöông
c. 15 chöông
d. 20 chöông
149. Ñaïi hoäi thaønh laäp Maët traän toå quoác Vieät Nam ñöôïc Hoà Chí Minh chæ ñaïo toå chöùc thaønh coâng
vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 7 naêm 1955
b. Thaùng 8 naêm 1955

c. Thaùng 9 naêm 1955Trang 134
d. Thaùng 9 naêm 1956
150. Hoà Chí Minh veà thaêm queâ höông laàn thöù nhaát vaøo thôøi gian naøo?
a. 14-5-1957
b. 14-6-1957
c. 20-6-1957

151. Hoà Chí Minh ñoïc maáy caâu thô sau taïi ñaâu
“chuùng ta ñoaøn keát moät nhaø
Aáy laø nghóa troïng, aáy laø tình saâu …”
a. Paéc boù
b. Vinh
c. Ngheä an
d. Thaùi nguyeân

152. Hoà Chí Minh tôùi thaêm vaø noùi chuyeän vôùi caùc ñaïi bieåu quaân ñoäi cuûa Quaân khu IV ñoùng truï sôû
taïi Vinh vaøo thôøi gian naøo?
a. 14-6-1957
b. 15-6-1957
c. 20-6-1957

153. Hoà Chí Minh veà thaêm queâ höông laàn thöù hai vao thôøi gian naøo?

a. Ngaøy 8-12-1961
b. Ngaøy 12-12-1961
c. Ngaøy 15-12-1961
d. Ngaøy 20-12-1961
154. Hoà Chí Minh ñeán thaêm tröôøng Sö phaïm mieàn nuùi tænh Ngheä An khi naøo?
a. Ngaøy 8-12-1961
b. Ngaøy 9-12-1961
c. Ngaøy 10-12-1961
155. Taùc phaåm “Ñaïo ñöùc caùch maïng” cuûa Hoà Chí Minh laø 1 vaên kieän daøi, coù taát caû bao nhieâu töø?
a. 5000 töø
b. 5700 töø
c. 5760 töø
d. 5766 töø
156. Taùc phaåm “Ñaïo ñöùc caùch maïng” laø 1 vaên kieän daøi. Taùc phaåm naøy Hoà Chí Minh laáy buùt danh
laø gì?
a. Traàn Löïc


Trang 135
b. Nguyeãn Aùi Quoác
c. Hoà Chí Minh
d. T.L
157. Hoà Chí Minh vieát “Cuõng nhö ngoïc caøng maøi caøng saùng, vaøng caøng luyeän caøng trong”. Caâu
noùi treân ôû taùc phaåm naøo cuûa Baùc?
a. Ñöôøng caùch meänh
b. Ñaïo ñöùc caùch maïng
c. Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt saïch chuû nghóa caù nhaân.
d. Lieân xoâ vó ñaïi.
158. Taùc phaåm “Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt saïch chuû nghóa caù nhaân” Hoà Chí Minh laáy
buùt danh laø gì?
a. Hoà Chí Minh
b. Traàn Löïc
c. T.L
159. Nhaân kyû nieäm laàn thöù bao nhieâu ngaøy thaønh laäp Ñaûng ta, Hoà Chí Minh vieát taùc phaåm “naâng
cao ñaïo ñöùc, queùt saïch chuû nghóa caù nhaân” ?
a. 30 naêm
b. 35 naêm
c. 39 naêm
160. Môû ñaàu taùc` phaåm, Hoà Chí Minh vieát “Nhaân daân ta thöôøng noùi: Ñaûng vieân ñi tröôùc, laøng nöôùc
theo sau” caâu noùi ñoù ôû taùc phaåm naøo cuûa Ngöôøi?
a. Ñaïo ñöùc caùch maïng
b. Ñöôøng caùch meänh

c. Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt saïch chuû nghóa caù nhaân
d. Ba möôi naêm hoaït ñoâng cuûa Ñaûng.

161. Taùc phaåm “Ñaïo ñöùc caùch maïng” cuûa Hoà Chí Minh ñöôïc in treân taïp chí naøo?
a. Taïp chí quaân ñoäi
b. Taïp chí hoïc taäp
c. taïp chí Nhöõng vaán ñeà hoaø bình vaø chuû nghóa xaõ hoäi.
162. Taùc phaåm “Ñaïo ñöùc caùch maïng” cuûa Hoà Chí Minh ñöôïc in soá ra thaùng naêm naøo?
a. Thaùng 10 naêm 1958
b. Thaùng 11 naêm 1958

c. Thaùng 12 naêm 1958
d. Thaùng 1 naêm 1960Trang 136
163. Hoà Chí Minh vieát baøi “Ba möôi naêm hoaït ñoäng cuûa Ñaûng” ñöôïc ñaêng ôû taïp chí naøo?
a. Taïp chí hoïc taäp
b. Taïp chí quaân ñoäi
c. Taïp chí Nhöõng vaán ñeà hoaø bình vaø chuû nghóa xaõ hoäi
164. Hoà Chí Minh ñaõ coù bao nhieâu baøi vieát (thö, taùc phaåm, baøi noùi chuyeän, ñieän thaêm hoûi) veà tình
höõu nghò vó ñaïi Vieät - Xoâ trong thôøi gian 1954-1959?
a. 50
b. 60
c. 70
d. 77
165. Taùc phaåm “Lieân xoâ vó ñaïi” cuûa Hoà Chí Minh gaàn bao nhieâu töø?
a. 15 000
b. 16 000
c. 16 500
d. 16 800
166. Taùc phaåm”Lieân xoâ vó ñaïi” cuûa Hoà Chí Minh vieát vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 10 naêm 1956

b. Thaùng 10 naêm 1957
c. Thaùng 10 naêm 1958
d. Thaùng 10 nam 1959
167. Taùc phaåm “Lieân xoâ vó ñaïi” cuûa Hoà Chí Minh vieát nhaân dòp kæ nieäm bao nhieâu caùch maïng
Thaùng Möôøi vó ñaïi?
a. 40 naêm
b. 42 naêm
c. 43 naêm
168. Taùc phaåm “Caùch maïng Thaùng Möôøi vaø söï nghieäp giaûi phoùng caùc daân toäc Phöông Ñoâng” cuûa
Hoà Chí Minh ñöôïc vieát baèng tieáng nöôùc naøo?
a. Tieáng vieät
b. Tieáng nga
c. Tieáng Phaùp
d. Trung Quoác
169. Taùc phaåm Caùch maïng Thaùng Möôøi vaø söï nghieäp giaûi phoùng caùc daân toäc Phöông Ñoâng cuûa
Hoà Chí Minh goàm bao nhieâu töø?
a. 8000 töøTrang 137
b. 8100 töø
c. 8150 töø
d. 8160 töø
170. Taùc phaåm Caùch maïng Thaùng Möôøi vaø söï nghieäp giaûi phoùng caùc daân toäc Phöông Ñoâng cuûa
Hoà Chí Minh coù baûn dòch tieáng vieät ñaêng baùo Nhaân daân ra soá ngaøy thaùng naêm naøo?
a. Soá 1200 ngaøy 3 –10-1956
b. Soá 1300 ngaøy 3-9-1957
c. Soá 1301 ngaøy 3-10-1957
d. Soá 1303 ngaøy 3-10-1957
171. Baøi vieát “Caùch maïng Thaùng Möôøi vó ñaïi ñaõ môû ra con ñöôøng giaûi phoùng cho caùc daân toäc”
cuûa Hoà Chí Minh nhaân kyû nieäm laàn thöù bao nhieâu caùch maïng Thaùng Möôøi Nga?
a. 40
b. 45
c. 47
d. 50
172. Baøi vieát “Caùch maïng Thaùng Möôøi vó ñaïi ñaõ môû ra con ñöôøng giaûi phoùng cho caùc daân toäc”
cuûa Hoà Chí Minh ñöôïc ñaêng treân caùc tôø baùo naøo?
a. Pravña (baùo Söï thaät) lieân xoâ
b. Quaân ñoäi
c. Haø noäi
173. Baøi vieát “Caùch maïng Thaùng Möôøi vó ñaïi ñaõ môû ra con ñöôøng giaûi phoùng cho caùc daân toäc”
cuûa Hoà Chí Minh goàm bao nhieâu töø?
a. 5000 töø
b. 5 100 töø
c. 5 200 töø

d. 5 280 töø
174. Baøi vieát “Caùch maïng Thaùng Möôøi vó ñaïi ñaõ môû ra con ñöôøng giaûi phoùng cho caùc daân toäc”
cuûa Hoà Chí Minh ñaêng treân baùo Nhaân daân soá ra ngaøy thaùng naêm naøo?
a. Soá 4000 ra ngaøy 11-10-1967
b. Soá 4900 ra ngaøy 1-11-1967
c. Soá 4950 ra ngaøy 1-11-1967

d. Soá 4952 ra ngaøy 1-11-1967
175. Hoà Chí Minh tuy söùc khoûe bò giaûm suùt nghieâm troïng nhöng vaãn coá gaéng heát söùc mình ñeå traû
lôøi thö cuûa toång thoáng Myõ Risôùt M. níchxôn vaøo thôøi gian nao?
Trang 138
a. Ngaøy 20-8-1969
b. Ngaøy 22-8-1969
c. Ngaøy 25-8-1969
176. Hoà Chí Minh vónh bieät chuùng ta vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?
a. 9 giôø 45 phuùt ngaøy 2-9-1969

b. 9 giôø 47 phuùt ngaøy 2-9-1969
c. 9 giôø 45 phuùt ngaøy 3-9-1969
177. “Ñaûng laáy chuû nghóa Maùc-Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh laøm neàn taûng tö töôøng vaø kim chæ nam
cho haønh ñoäng” caâu noùi treân ñöôïc Ñaûng ta khaúng ñònh taïi Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù maáy?
a. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù IV
b. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù V
c. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI
d. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VII
178. Thoâng qua UNESCO nhaân loaïi ñaõ ghi nhaän Hoà Chí Minh vöøa laø 1 anh huøng giaûi phoùng daân
toäc vöøa laø nhaø vaên hoaù kieät xuaát. Cho bieát khoaù hoïp laàn thöù bao nhieâu cuûa UNESCO ñaõ
khaúng ñònh ñieàu ñoù?
a. 18
b. 20
c. 24
179. Tö töôûng Hoà Chí Minh hình thaønh vaø phaùt trieån qua maáy thôøi kyø?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
180. Trong lôøi keâu goïi cuûa Hoà Chí Minh coù caâu “toaøn quoác ñoàng baøo haõy ñöùng daäy ñem söùc ta
maø töï giaûi phoùng cho ta” lôøi keâu goïi ñoù cuûa ngöôøi vaøo thôøi gian naøo?
a. 8/1945
b. 9/1945
c. 12/1946
181. “Ñieàu mong muoán cuoái cuøng cuûa toâi laø toaøn Ñaûng, toaøn daân ta ñoaøn keát phaán ñaáu, xaây döïng
1 nöôùc vieät nam hoaø bình, thoáng nhaát, ñoäc laäp, daân chuû vaø giaøu maïnh, vaø goùp phaàn xöùng
ñaùng vaøo söï nghieäp caùch maïng theá giôùi” caâu noùi treân ñöôïc ghi ôû ñaâu?
a. Baøi vieát “caùch maïng Thaùng Möôøi vó ñaïi ñaõ môû ra con ñöôøng giaûi phoùng cho caùc daân toäc”
b. Taùc phaåm “caùch maïng Thaùng Möôøi vaø söï nghieäp giaûi phoùng caùc daân toäc phöông ñoâng”
Trang 139
c. Taùc phaåm “Lieân xoâ vó ñaïi”
d. Baûn Di chuùc
182. Hoà Chí Minh khaúng ñònh “Ñaûng muoán vöõng thì phaûi coù chuû nghóa laøm coát, trong Ñaûng ai
cuõng phaûi hieåu, ai cuõng phaûi theo chuû nghóa ñoù. Ñaûng maø khoâng coù chuû nghóa cuõng nhö
ngöôøi khoâng coù trí khoân, taøu khoâng coù baøn chæ nam”. Caâu noùi treân ôû taùc phaåm naøo?
a. Ñaïo ñöùc caùch maïng
b. Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt sach chuû nghóa caù nhaân
c. Ñöôøng caùch meänh
d. Lieân xoâ vó ñaïi
183. Hoà Chí Minh ñaõ sôùm vaø raát quan taâm ñeán vieäc löïa choïn nhöõng ngöôøi ñuû tieâu chuaån vaøo laøm
vieäc trong caùc cô quan nhaø nöôùc, töø naêm 1950, Ngöôøi kyù ban haønh qui cheá tuyeån coâng chöùc
neâu roõ coù maáy moân thi?
a. Ba
b. Boán

c. Naêm
d. Saùu

184. “Duø phaûi ñoát chaùy caû daõy Tröôøng Sôn cuõng phaûi giaønh cho ñöôïc ñoäc laäp” caâu noùi ñoù cuûa
Hoà Chí Minh vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 8 naêm 1945
b. Thaùng 9 naêm 1945
c. Thaùng 12 naêm 1946

185. Khi giaùo duïc “Tö caùch ngöôøi coâng an caùch maïng” chuû tòch Hoà Chí Minh chæ roõ coù maáy ñieàu?
a. Ba
b. Boán
c. Naêm
d. Saùu
186. “Chuùng ta thaø hy sinh taá caû chöù nhaát ñònh khoâng chòu maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng chòu laøm
noâ leä” caâu noùi ñoù cuûa Hoà Chí Minh vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 8 naêm 1945
b. Thaùng 9 naêm 1945
c. Ngaøy 19-12-1946
d. Ngaøy 17-7-1966
187. “Chieán tranh coù theå keùo daøi 5 naêm, 10 naêm, 20 naêm hoaëc laâu hôn nöõa… song, nhaân daân Vieät
nam quyeát khoâng sôï? Khoâng coù gì quí hôn ñoäc laäp töï do. Ñeán ngaøy thaéng lôïi nhaân daân ta seõ
Trang 140
xaây döïng laïi ñaát nuôùc ta ñaøng hoaøng hôn, to ñeïp hôn”. Caâu noùi ñoù cuûa Hoà Chí Minh vaøo thôøi
gian naøo?
a. Lôøi keâu goïi cuûa Hoà Chí Minh: 19-12-1946
b. Lôøi keâu goïi cuûa Hoà Chí Minh 17-7-1966
c. Lôøi keâu goïi cuûa Hoà Chí Minh 20-7-1966
d. Di chuùc
188. “Duø sao, chuùng ta phaûi quyeát taâm ñaùnh giaëc Myõ ñeán thaéng lôïi hoaøn toaøn. Coøn non, coøn nöôùc
coøn ngöôøi. Thaéng giaëc Myõ ta seõ xaây döïng hôn möôøi ngaøy nay” caâu noùi ñoù cuûa Hoà Chí Minh ôû
ñaâu?
a. Lôøi keâu goïi cuûa Hoà Chí Minh 17-7-1966
b. Lôøi keâu goïi cuûa Hoà Chí Minh 20-7-1969
c. Baûn di chuùc
189. Hoà Chí Minh caên daën toaøn Ñaûng “phaûi coù tình ñoàng chí thöông yeâu laãn nhau, soáng vôùi nhau
coù nghóa, coù tình nhöng khoâng “dó hoaø vi quyù”“. Lôøi caên daën ñoù cuûa Ngöôøi ôû ñaâu?
a. Taùc phaåm “Ñaïo ñöùc caùch maïng”
b. Taùc phaåm “Lieân Xoâ vó ñaïi”
c. Baûn Di chuùc
190. Keá thöøa tö töôûng Hoà Chí Minh veà xaây döïng neàn vaên hoaù môùi ôû Vieät nam, hoäi nghò Ban chaáp
haønh Trung öông Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (khoaù VIII) ñaõ khaúng ñònh “xaây döïng vaø phaùt trieån
neàn vaên hoaù Vieät Nam tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc” cho bieát hoäi nghò ñoù laàn thöù maáy?
a. Hai
b. Ba
c. Boán

d. Naêm
191. Baûn “Di chuùc” thieâng lieâng cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh vieát vaø hoaøn thaønh vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 10 thanùg 4 naêm 1969
b. Ngaøy 10 thaùng 5 naêm 1969
c. Ngaøy 15 thaùng 5 naêm 1969
d. Ngaøy 20 thaùng 6 naêm 1969

192. “Xuaân veà xin coù moät baøi ca
Göûi chuùc ñoàng baøo caû nöôùc ta
Choáng MyÕ hai mieàn ñeàu ñaùnh gioûi
Tin möøng thaéng traän nôû nhö hoa”
Baøi Möøng xuaân cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh vieát vaøo thôøi gian naøo?
a. 1956
b. 1961


Trang 141
c. 1968
d. 1969
193. Cuoán saùch “Ñôøi soáng môùi” cuûa Hoà Chí Minh ñöôïc vieát vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 1 naêm 1946
b. Thanùg 4 naêm 1946
c. Thaùng 3 naêm 1947
194. “Muoán laøm nhaø cöûa toát
Phaûi ra söùc troàng caây
Chuùng ta chuaån bò töø raøy
Daêm naêm sau, seõ baét tay döïng nhaø”

Nhöõng caâu thô treân cuûa Hoà Chí Minh ñöôïc ñaêng treân baùo Nhaân daân soá ngaøy thaùng naêm naøo?
a. 1901 ngaøy 30-5-1959
b. 1906 ngaøy 4-6-1959
c. 1907 ngaøy 10-6-1959

195. “Ñaûng ta laø moät Ñaûng caàm quyeàn. Moãi Ñaûng vieân vaø caùn boä phaûi thaät söï thaám nhuaàn ñaïo
ñöùc caùch maïng, thaät söï caàn kieäm lieâm chính, chí coâng voâ tö. Phaûi giöõ gìn Ñaûng ta thaät trong
saïch, phaûi xöùng ñaùng laø ngöôøi laõnh ñaïo, laø ngöôøi ñaày tôù thaät trung thaønh cuûa nhaân daân”
caâu noùi treân cuûa Hoà Chí Minh ôû trong taùc phaåm naøo cuûa Ngöôøi?
a. Ñaïo ñöùc caùch maïng
b. Ñöôøng caùch meänh
c. Baûn Di chuùc
d. Söûa ñoåi loái laøm vieäc

196. “Ñoaøn keát laø moät truyeàn thoáng cöïc kyø quyù baùu cuûa Ñaûng ta cuûa daân ta. Caùc ñoàng chí töø
trung öông ñeán caùc chi boä caàn phaûi giöõ gìn söï ñoaøn keát nhaát trí cuûa Ñaûng nhö giöõ gìn con
ngöôi cuûa maét mình” caâu noùi treân cuûa Hoà Chí Minh ôû ñaâu?
a. Ñaïo ñöùc caùch maïng
b. Söûa ñoåi loái laøm vieäc
c. Thöôøng thöùc chính trò
d. Baûn Di chuùc
197. Hoà Chí Minh vieát moät baøi quan troïng nhan ñeà laø “Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt saïch
chuû nghóa caù nhaân”. Baøi vieát cuûa Ngöôøi vaøo naêm naøo?
a. 1967
b. 1968
c. 1969
Trang 142
198. Hoà Chí Minh ñaõ töï tay söûa chöõa baûn döï thaûo Ñieàu leä cuûa hôïp taùc xaõ saûn xuaát noâng nghieäp
vaø vieát lôøi giôùi thieäu cho baûn ñieàu leä ñoù. Quoác hoäi ñaõ thoâng qua vaø quyeát ñònh thi haønh ñieàu
leä hôïp taùc xaõ noâng nghieäp baäc cao vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 2 naêm 1969
b. Thanùg 3 naêm 1969
c. Cuoái thaùng 4 naêm 1969
199. Baøi thô


Naêm qua thaéng lôïi veû vang

Naêm nay tieàn tuyeán chaéc caøng thaéng to
Vì ñoäc laäp vì töï do,
Ñaùnh cho Myõ cuùt, ñaùnh cho nguî nhaøo

Tieán leân! Chieán só ñoàng baøo!
Baéc Nam sum hoïp, xuaân naøo vui hôn.
Baøi thô chuùc teát naøy, Ngöôøi vieát vaøo naêm naøo?
a. 1967
b. 1968
c. 1969
200. “Daân toäc ta, nhaân daân ta, non soâng ñaát nöôùc ta ñaõ sinh ra Hoà Chuû Tòch, ngöôøi anh huøng daân
toäc vó ñaïi, vaø chính Ngöôøi ñaõ laøm raïng rôõ daân toäc ta, nhaân daân ta vaø non soâng ñaát nöôùc ta”.
Caâu noùi treân ôû trong vaên kieän naøo?
a. Lôøi keâu goïi Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng lao ñoäng Vieät Nam ngaøy 3-9-1969

b. Ñieáu vaên cuûa Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng lao ñoäng Vieät Nam
c. Baûn thoâng caùo ñaëc bieät ngaøy 4-9-1969
201. Leã truy ñieäu Hoà Chuû Tòch ñöôïc toå chöùc vôùi nhöõng nghi thöùc troïng theå nhaát taïi quaûng tröôøng
Ba Ñình, Haø noäi vaøo thôøi gian naøo?
a. 7-9-1969
b. 8-9-1969
c. 9-9-1969
202. UÛy ban trung öông Maët traän daân toäc giaûi phoùng mieàn nam Vieät Nam, UÛy ban lieân minh caùc
löc löôïng daân toäc, daân chuû vaø hoaø bình Vieät Nam, Chính phuû Caùch maïng laâm thôøi Coäng hoøa
mieàn nam Vieät nam, Hoäi ñoàng coá vaán Chính phuû ñaõ toå chöùc leã truy ñieäu troïng theå Hoà Chuû
Tòch ôû caên cöù ñòa khaùng chieán vaøo thôøi gian naøo?
a. Ngaøy 8-9-1969
b. Ngaøy 9-9-1969Trang 143
c. Ngaøy 10-9-1969
203. Hoà Chí Minh bò baét ôû Hoàng Koâng ngaøy thaùng naêm:
a. 19-6-1931
b. 6-6-1931
c. 10-6-1931
d. 1-5-1931
204. Khi bò baét, Hoà Chí Minh mang theû caên cöôùc coù teân:
a. Lyù Thuïy
b. Toáng Vaên Sô
c. Hoà Quang
d. Caû ba ñeàu khoâng ñuùng
205. Ai laø ngöôøi ñaõ coù coâng lôùn trong vieäc cöùu Hoà Chí Minh ra khoûi nhaø tuø cuûa thöïc daân anh ôû
Hoàng Koâng:
a. Toâ maùt Xautoân (phoù Thoáng ñoác Hoàng Coâng)
b. Luaät sö Loâdôbai
c. Luaät sö Noâoen Prit

206. Hoà Chí Minh bò thöïc daân Anh giam giöõ ôû Hoàng Koâng trong thôøi gian töø:
a. 10/6/1931 - 12/ 1933
b. 19/6/1931- 7 /1933

c. 6/6/1931-27/1/1933
207. Töø thaùng 10-1934 ñeán heát naêm 1935, Hoà Chí Minh hoïc ôû tröôøng Quoác teá Leânin. Luùc naøy, Baùc
laáy teân laø:
a. Thaàu Chín
b. Lin
c. Giaø Thu
d. Hoà Quang
208. Ñaïi hoäi VII, Quoác teá coäng saûn (6/1935), Hoà Chí Minh ñaõ cuøng vôùi ñoøan ñaïi bieåu Ñaûng Coäng
Saûn Ñoâng Döông tham döï goàm coù nhöõng ai:
a. Leâ Hoàng Phong
b. Nguyeãn Thò Minh Khai
c. Hoaøng Vaên Noïn
Taát caû nhöõng ngöôøi treân
d.

209. Ai laø ngöôøi khoâng phaûi laø ñaïi bieåu cuûa Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông tham döï Ñaïi hoäi VII
Quoác teá thanh nieân (25/9/1935 ôû Maùtxcôva)Trang 144
a. Nguyeãn Aùi Quoác
b. Leâ Hoàng Phong
c. Hoaøng Vaên Noïn
d. Nguyeãn Thò Minh Khai
210. Hoà Chí Minh ñöôïc tuyeån choïn vaøo lôùp nghieân cöùusinh do Vieän nghieân cöùu caùc vaán ñeà daân
toäc vaø thuoäc ñòa môû vaøo thôøi gian naøo:
a. 6/6/1931- 31/12/1936
b. 6/6/1931- 31/12/1938
c. 1/1/1937- 31/12/1937
211. Ñeà taøi nghieân cöùu cuûa Nguyeån Aùi Quoác ôû lôùp nghieân cöùu sinh do Vieän Nghieân cöùu caùc vaán
ñeà daân toäc vaø thuoäc ñòa môû vaøo naêm 1937 laø:
a. “Vaán ñeà thanh nieân ôû thuoäc ñòa”

b. “Caùch maïng ruoäng ñaát ôû Ñoâng Nam AÙ”
c. “Vaán ñeà caùch maïng giaûi phoùng daân toäc ôû thuoäc ñòa”
d. “Vaán ñeà daân toäc thuoâïc ñòa”
212. Hoà Chí Minh rôøi Maùtxcôva Lieân Xoâ ñi “veà phöông Ñoâng” thôøi gian naøo?
a. Thaùng 6/1938
b. Thaùng 12/1937
c. Thaùng 9/1938
d. Thaùng 10/1938
213. Nguyeãn Aùi Quoác tham gia phong traøo caùch maïng ôû Trung Quoác thôøi gian naøo?
a. 10/1938-12/1940
b. 1/1938-10/1940
c. 12/1937-9/1940

214. Naêm 1939, khi coøn ôû Trung Quoác, Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ vieát nhieàu baøi ñaêng treân tôø baùo coâng
khai cuûa Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông xuaát baûn taïi Haø Noäi töø thaùng 1/1939. Tôø baùo ñoù laø:
a. “ Daân chuùng”
b. “ Tieáng noùi cuûa chuùng ta”
c. “ Cöùu quoác”
d. “ Côø giaûi phoùng”
215. Tham gia giaûi phoùng quaân Trung Quoác, vôùi phuø hieäu Baùt Loä Quaân, Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc
phong quaân haøm:
a. Trung uùy
b. Ñaïi taù


Trang 145
c. Thieáu taù
d. Thieáu töôùng
216. Nhaø laõnh ñaïo naøo cuûa caùch maïng Trung Quoác cuøng haønh quaân vôùi Nguyeãn Aùi Quoác töø Cam
Tuùc (Taây baéc Trung Quoác) xuoáng Quaûng Taây (phía Nam Trung Quoác) ñeå tham gia khaùng
chieán choáng phaùt xít Nhaät ôû Trung Quoác (cuoái naêm 1938)
a. Baønh Ñöùc Hoøai
b. Dieäp Kieám Anh
c. Chu Aân Lai
d. Löu Thieáu Kyø
217. Naêm 1939, sau 2 laàn khoâng baét lieân laïc ñöôïc vôùi Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông, ôû Trung
Quoác, Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ laøm gì ñeå hi voïng chaép noái ñöôïc lieân laïc?
a. Duøng ñieän ñaøi lieân laïc
b. Vieát baøi ñaêng baùo
c. Göûi thö cho caùc ñoàng chí coù traùch nhieäm

218. Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ lieân laïc ñöôïc vôùi Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 11/1939
b. Thaùng 12/1939
c. Thaùng 2/1940
d. Thaùng 5/1940
219. Ñaàu thaùng 6/1940, Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ cöû nhöõng ai ñi Dieân An hoïc tröôøng quaân chính vaø
Ngöôøi daën ñi daën laïi raèng, “coá gaéng hoïc theâm quaân söï”
a. Phuøng Chí Kieân + Voõ Nguyeân Giaùp
b. Voõ Nguyeân Giaùp + Phaïm Vaên Ñoàng
c. Phaïm Vaên Ñoàng + Vuõ Anh
220. Thôøi kyø 1939-1940, khi hoïat ñoäng ôû Trung Quoác, Nguyeãn AÙi Quoác mang bí danh:
a. Lyù Thuïy
b. Vöông
c. Vöông Ñaït Nhaân
d. Thoï

221. Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ vieát thö göûi moät ñoàng chí ôû quoác teá coäng saûn yeâu caàu ñöôïc giao coâng
vieäc sau moät soá naêm ôû tình traïng khoâng hoïat ñoäng, keå töø khi bò nhaø ñöông cuïc Anh baét
giam ôû Hoàng Koâng:
Böùc thö ñoù vieát ngaøy
a. 5/6/1935
Trang 146
b. 6/6/1938
c. 39/9/1938
d. 12/10/1937
222. Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ tham gia khoùa huaán luyeän quaân söï ôû Haøm Döông_ Hoà Nam do Quoác daân
Ñaûng vaø Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác hôïp taùc toå chöùc vaøo thôøi gian naøo?
a. 1/1939-7/1939
b. 2/1940-8/1940

c. 2/1939-9/1939
d. 12/1938-6/1939

223. Hoà Chí Minh veà nöôùc tröïc tieáp laõnh ñaïo phong traøo caùch maïng töø ngaøy thaùng naêm:
a. 15-1-1941
b. 20-2-1940
c. 28-1-1941
d. 8-2-1841
224. Ñòa danh ñaàu tieân ñöôïc Hoà Chí Minh ñaët chaân ñeán khi môùi veà nöôùc, taïi Coät moác 108 treân
bieân giôùi Vieät- Trung thuôïc huyeän naøo cuûa tænh Cao Baøêng:
a. Hoøa An
b. Haø Quaûng
c. Nguyeân Bình

225. Taïi Paùc Boù, Hoà Chí Minh dòch ra tieáng Vieät cuoán saùch naøo ñeå laøm taøi leäiu huaán luyeän cho
ñaûng vieân:
a. “Tö baûn”
b. “Lòch söû Ñaûng Coäng saûn (B) Nga”
c. “Chieán tranh vaø Hoøa bình”
226. Veà ñeán Cao Baèng, Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ duøng bí danh gì ñeå hoïat ñoäng caùch maïng:
a. Thaàu Chín
b. Giaø Thu
c. Lyù Thuïy
227. Nuùi Caùc Maùc, suoái Leânin laø nhöõng ngoïc nuùi, con suoái ñöôïc Hoà Chí Minh ñaët teân, hieän nay
thuoäc tænh:
a. Laïng Sôn
b. Tuyeân Quang
c. Cao Baèng
d. Thaùi NguyeânTrang 147
228. Hoäi nghò ban chaáp haønh TW Ñaûng laàn thöù 8, ñöôïc khai maïc ngaøy 10-5-1941. Ai laø chuû toïa hoäi
nghò quan troïng naøy:

a. Nguyeãn AÙi Quoác
b. Tröôøng Chinh
c. Hoøang Quoác Vieät
d. Hoaøng Vaên Thuï
229. Taïi moät Hoäi nghò TW, Ñaûng ta khaúng ñònh: trong luùc naøy, quyeàn lôïi cuûa daân toäc phaûi ñaët leân
treân heát, tröôùc heát. Ñoù laø khaúng ñònh cuûa:
a. Hoäi nghò TW6 (11/1939)
b. Hoäi nghò TW7 (11/1940)
c. Hoäi nghò TW8 (5/1941)
230. Theo ñeà nghò cuûa Nguyeãn AÙi Quoác, maët traän daân toäc thoáng nhaát Vieät Nam ñöôïc laáy teân laø
“Vieät Nam ñoäc laäp ñoàng minh”, goïi taét laø “Vieät minh”. Maët traän Vieät minh ñöôïc thaønh laäp :

a. 19-5-1941
b. 10-5-1941
c. 25-10-1941
d. 1-8-1941
231. Naêm 1941, môû ñaàu taùc phaåm cuûa mình, Nguyeãn AÙi Quoác vieát :
“ Daân ta phaûi bieát söû ta
Cho töôøng goác tích nöôùc nhaø Vieät Nam”
Ñoù laø taùc phaåm:
a. “Ñöôøng caùch meänh”

b. “ Lòch söû nöôùc ta”
c. “ Baøi ca du kích”
232. Nguyeãn AÙi Quoác laáy teân môùi laø Hoà Chí Minh leân ñöôøng ñi Trung Quoác ñeå lieân laïc vôùi caùc löïc
löôïng ñoàng minh choáng chieán tranh phaùt xít töø:
a. 19/5/1942

b. 13/8/1942
c. 27/8/1942
d. 20/10/1941
233. Hoà Chí Minh bò chính quyeàn Quoác daân Ñaûng Trung hoa baét vaø giam giöõ trong thôøi gian töø :
a. 15/8/1942 – 15/9/1943
b. 27/8/1942 – 10/9/1943
Trang 148
c. 30/8/1942 – 30/10/1943
234. Trong thôøi gian hôn moät naêm, chính quyeàn Töôûng Giôùi Thaïch ñaõ giaûi Hoà Chí Minh qua nhieàu
nhaø tuø ôû 13 huyeän thuoäc tænh Quaûng Taây (Trung quoác). Soá löôïng nhaø tuø maø Hoà Chí Minh bò
giam giöõ qua 378 ngaøy laø :
a. 30 nhaø tuø
b. 35 nhaø tuø
c. 40 nhaø tuø
235. Thôøi gian bò giam giöõ trong caùc nhaø tuø ôû Quaûng Taây. Hoà Chí Minh ñaõ vieát taäp thô “Nhaät kyù
trong tuø”. Taäp thô ñoù coù bao nhieâu baøi.
a. 125 baøi

b. 134 baøi
c. 142 baøi.
236. Baøi thô : “Gaïo ñem vaøo giaõ bao ñau ñôùn.
Gaïo giaõ xong roài, traéng töïa boâng;

Soáng ôû treân ñôøi ngöôøi cuõng vaäy,

Gian nan reøn luyeän môùi thaønh coâng.”
Baøi thô ñöôïc trích töø taùc phaåm naøo cuûa Hoà Chí Minh :
a. “Ca binh lính”
b. “Baøi ca du kích”
c. “Nhaät kyù trong tuø”
d. “Ca sôïi chæ”.


237. Ra khoûi nhaø tuø cuûa Töôûng Giôùi Thaïch, Hoà Chí Minh ôû laïi Trung Quoác tham gia moät soá hoïat
ñoäng cuûa Vieät nam Caùch maïng ñoàng minh hoäi. Töø khi naøo Hoà Chí Minh veà Vieät nam :
a. Thaùng 7/1944
b. Thaùng 9/1944
c. Thaùng 8/1944.
238. Sau khi veà nöôùc, Hoà Chí Minh vieát thö göûi ñoàng baøo toaøn quoác, chuaån bò trieäu taäp Ñaïi hoäi
quoác daân. Ngöôøi khaúng ñònh “Cô hoäi cho daân ta giaûi phoùng ôû trong moät naêm hoaëc naêm röôûi
nöõa. Thôøi gian raát gaáp. Ta phaûi laøm nhanh”.
Böùc thö ñoù Hoà Chí Minh ñaõ vieát vaøo thôøi gian naøo :
a. Thaùng 9/1944
b. Thaùng 12/1944
c. Thaùng 10/1944.
Trang 149
239. Thaùng 12/1944, Hoà Chí Minh trieäu taäp moät soá caùn boä veà Paùc boù ñeå phoå bieán chuû tröông
thaønh laäp quaân giaûi phoùng. Ai laø ngöôøi ñaõ ñöôïc Hoà Chí Minh chæ ñònh ñaûm nhieäm coâng taùc
naøy :
a. Vuõ Anh
b. Hoaøng Vaên Thaùi
c. Voõ Nguyeân Giaùp
d. Phuøng Chí Kieân.
240. Taïi khu röøng Sam Cao thuoäc Toång Hoøang Hoa Thaùm, Chaâu Nguyeân Bình, Cao Baèng (nay
thuoäc xaõ Caåm Lyù, huyeän Hoøa An, tænh Cao Baèng), Ñoäi Vieät nam tuyeân truyeàn giaûi phoùng
quaân ñöôïc thaønh laäp. Ngaøy thaønh laäp löïc löôïng naøy laø:

a. 22/12/1944
b. 10/12/1944
c. 30/12/1944
d. 04/06/1945
241. Cuoái thaùng 7/1945, taïi laùn Naø Löøa, Hoà Chí Minh ñaõ chæ thò : “Luùc naøy thôøi cô thuaän lôïi ñaõ tôùi,
duø hi sinh tôùi ñaâu, duø phaûi ñoát chaùy caû daõy Tröôøng Sôn cuõng phaûi cöông quyeát giaønh cho
ñöôïc ñoäc laäp”.

Ai ñaõ ñöôïc Baùc truyeàn ñaït chæ thò naøy :
a. Phaïm Vaên Ñoàng
b. Ñaëng Vaên Caùp
c. Voõ Nguyeân Giaùp
d. Hoøang Quoác Vieät.
242. Ngaøy 13/8/1945, moät cuoäc Hoäi nghò ñöôïc trieäu taäp theo ñeà nghò cuûa Hoà Chí Minh. Hoäi nghò ñaõ
nhaän ñònh “Cô hoäi raát toát cho ta giaønh quyeàn ñoäc laäp ñaõ tôùi”. Hoäi nghò ñoù laø :
a. Hoäi nghò quaân söï Baéc kyø.
b. Hoäi nghò thaønh laäp Khu giaûi phoùng Vieät Baéc.
c. Hoäi nghò toaøn quoác cuûa Ñaûng.
d. Ñaïi hoäi Quoác daân Vieät nam.
243. “Hôõi ñoàng baøo yeâu quyù! Giôø quyeát ñònh cho vaän meänh daân toäc ñaõ ñeán. Toaøn quoác ñoàng baøo
haõy ñöùng daïy ñem söùc ta maø töï giaûi phoùng cho ta”. Ñoïan vaên treân trích töø vaên kieän naøo :
a. Quaân leänh soá 1 cuûa Uûy ban khôûi nghóa toaøn quoác.
b. Thö keâu goïi Toång khôûi nghóa cuûa Hoà Chí Minh.
c. Hieäu trieäu cuûa Toång boä Vieät minh.
244. Ngaøy 22/8/1945, Hoà Chí Minh rôøi Taân Traøo veà Haø noäi. Ngöôøi ñaõ soïan thaûo Tuyeân ngoân Ñoäc
laäp vaøo nhöõng ngaøy naøo :
Trang 150
a. 22, 24/8/1945
b. 24, 25/8/1945
c. 26, 27/8/1945
d. 28, 29/8/1945
245. “Toaøn theå daân toäc Vieät nam quyeát ñem taát caû tinh thaàn vaø löïc löôïng, tính maïng vaø cuûa caûi
ñeå giöõ vöõng quyeàn töï do, ñoäc laäp aáy”. Ñoïan vaên treân trích töø baøi vieát naøo cuûa Hoà Chí Minh:
a. Thö keâu goïi Toång khôûi nghóa.

b. Tuyeân ngoân ñoäc laäp.
c. Lôøi keâu goïi Toaøn quoác khaùng chieán.
d. Thö göûi ñoàng baøo Nam boä.
246. Theo baïn, nhöõng caâu noùi sau ñaây thì caâu naøo laø cuûa Hoà Chí Minh
a. “Muoán ñöôïc daân yeâu, muoán ñöôïc loøng daân, tröôùc heát phaûi yeâu daân, phaûi ñaët quyeàn lôïi
cuûa daân treân heát thaûy, phaûi coù moät tinh thaàn chí coâng voâ tö”.
b. “Chuùng ta ñaõ xaây döïng neân nöôùc Vieät nam Daân chuû Coäng hoøa. Nhöng neáu nöôùc ñoäc
laäp maø daân khoâng höôûng haïnh phuùc töï do, thì ñoäc laäp cuõng chaúng coù nghóa lyù gì”.
c. “Chính phuû nhaân daân bao giôø cuõng phaûi ñaët quyeàn lôïi daân leân treân heát thaûy. Vieäc gì coù
lôïi cho daân thì laøm. Vieäc gì coù haïi cho daân thì phaûi traùnh”.
d. Taát caø caùc caâu noùi treân
247. “Chuùng ta chæ ñoøi quyeàn ñoäc laäp töï do, chöù chuùng ta khoâng vì tö thuø tö oùan, laøm cho theá giôùi
bieát raèng chuùng ta laø moät daân toäc vaên minh, vaên minh hôn boïn ñi gieát ngöôøi cöôùp nöôùc”.
Ñaây laø ñoïan vaên trích trong böùc thö naøo cuûa Hoà Chí Minh.
a. Thö göûi Uûy ban nhaân daân caùc kyø, tænh, huyeän vaø laøng.
b. Thö göûi ñoàng baøo Nam boä – ngaøy 01/06/1946.

c. Göûi ñoàng baøo Nam boä – ngaøy 26/09/1945.
d. Thö göûi caùc hoïc sinh thaùng 09/1945.
248. ”Non soâng Vieät Nam coù trôû neân töôi ñeïp hay khoâng, daân toäc Vieät Nam coù böôùc tôùi ñaøi vinh
quang ñeå saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm chaâu ñöôïc hay khoâng, chính laø nhôø moät phaàn
lôùn ôû coâng hoïc taäp cuûa caùc em”.
Hoà Chí Minh vieát ñoïan vaên naøy nhaân dòp :
a. Beá giaûng naêm hoïc ñaàu tieân ôû nöôùc VNDCCH.
b. Ñeâm trung thu ñaàu tieân cuûa nöôùc VNDCCH.
c. Ngaøy khai tröôøng ñaàu tieân ôû nöôùc VNDCCH.
d. Phaùt ñoäng choáng naïn thaát hoïc.
249. Trong lôøi keâu goïi quoác daân ñi boû phieáu, Hoà Chí Minh vieát : “ Ngaøy mai, laø moät ngaøy ñöa
quoác daân ta leân con ñöôøng môùi meû … vì ngaøy mai laø ngaøy Toång tuyeån cöû, vì ngaøy mai laø moätTrang 151
ngaøy ñaàu tieân trong lòch söû Vieät nam nhaân daân ta baét ñaàu höôûng duïng quyeàn daân chuû cuûa
mình”. Lôøi keâu goïi ñoù Hoà Chí Minh vieát :
a. Ngaøy 1/1/1946
b. Ngaøy 5/1/1946
c. Ngaøy 6/1/1946
d. Ngaøy 31/12/1945.
250. “Toâi coù theå tuyeân boá tröôùc Quoác hoäi raèng, Chính phuû naøy toû roõ caùi tinh thaàn quoác daân lieân
hieäp …. Chính phuû naøy laø Chính phuû toaøn quoác, coù ñuû nhaân taøi Trung, Nam, Baéc tham gia”.
Ñoù laø lôøi tuyeân boá cuûa Hoà Chí Minh sau khi thaønh laäp Chính phuû môùi – Khoâng coù boïn phaûn
ñoäng tham gia. Chính phuû môùi ñöôïc thaønh laäp ngaøy :
a. Ngaøy 2/3/1946

b. Ngaøy 3/11/1946
c. Ngaøy 1/1/1946
d. Ngaøy 25/8/1946.
251. “Hieán phaùp ñoù tuyeân boá vôùi theá giôùi nöôùc Vieät nam ñaõ ñoäc laäp. Hieán phaùp ñoù tuyeân boá vôùi
theá giôùi bieát daân toäc Vieät nam ñaõ coù ñuû moïi quyeàn töï do … Chính phuû coá gaéng laøm theo ñuùng
ba chính saùch : Daân sinh, Daân quyeàn vaø Daân toäc”. Ñoù laø trích lôøi phaùt bieåu cuûa Hoà Chí Minh
trong phieân hoïp thöù 2 Quoác hoäi khoùa I thoâng qua Hieán phaùp ñaàu tieân cuûa nöôùc ta.
Phieân hoïp dieãn ra ngaøy :
a. Ngaøy 13/11/1946

b. Ngaøy 9/11/1946
c. Ngaøy 19/11/1946
d. Ngaøy 1/12/1946.
252. Soá löôïng ñaïi bieåu quoác hoäi khoùa I do nhaân daân caû nöôùc baàu :
a. 319
b. 342
c. 333
253. “Ñoàng baøo Nam boä laø daân nöôùc Vieät nam. Soâng coù theå caïn, nuùi coù theå moøn, song chaân lyù ñoù
khoâng bao giôø thay ñoåi!”
Caâu noùi naøy cuûa Hoà Chí Minh ñöôïc trích ra töø:
a. Baøi noùi chuyeän cuøng ñoàng baøo tröôùc khi sang Phaùp.
b. Thö göûi ñoàng baøo Nam boä 31/5/1946.
c. Lôøi keâu goïi Kieàu baøo Vieät nam ôû Phaùp.
d. Traû lôøi phaùi vieân Haõng thoâng taán A.F.P.
Trang 152
254. “Caû ñôøi toâi chæ coù moät muïc ñích, laø phaán ñaáu cho quyeàn lôïi Toå quoác, vaø haïnh phuùc cuûa quoác
daân …. Baát kyø bao giôø, baát kyø ôû ñaâu, toâi cuõng chæ theo ñuoåi moät muïc ñích, laøm cho ích quoác
lôïi daân”.
Caâu noùi treân trích töø baøi noùi chuyeän cuûa Hoà Chí Minh tröôùc khi Ngöôøi sang thaêm nöôùc Phaùp. Buoåi
mít tinh ñöôïc toå chöùc taïi Haø noäi ngaøy:
a. 29/5/1946
b. 1/6/1946
c. 30/5/1946
d. 31/5/1946
255. “Trung, Nam, Baéc ñeàu laø ñaát nöôùc Vieät nam. Chuùng ta ñeàu chung moät toå tieân doøng hoï, ñeàu
laø ruoät thòt anh em …. Khoâng ai coù theå chia reõ con moät nhaø, khoâng ai coù theå chia reõ nöôùc
Phaùp, thì cuõng khoâng ai coù theå chia reõ Vieät nam ta”. Ñoïan vaên treân ñöôïc trích töø baøi vieát naøo
cuûa Hoà Chí Minh :
a. Traû lôøi phoûng vaán cuûa caùc nhaø baùo Vieät nam, Phaùp, Trung hoa.

b. Lôøi tuyeân boá vôùi quoác daân sau khi ñi Phaùp veà.
c. Thö göûi ñoàng baøo toaøn quoác.

256. “Moät ngaøy maø Toå quoác chöa thoáng nhaát, ñoàng baøo coøn chòu khoå laø moät ngaøy toâi aên khoâng
ngon, nguû khoâng yeân”.
Ñieàu khaúng ñònh treân ñaây ñöôïc trích töø Lôøi tuyeân boá vôùi quoác daân sau khi Hoà Chí Minh ñi
Phaùp veà :
Ngaøy tuyeân boá:
a. 24/9/1946
b. 15/10/1946

c. 23/10/1946
d. 1/11/1946

257. “Khoâng chuùng ta thaø hi sinh taát caû, chöù nhaát ñònh khoâng chòu maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng
chòu laøm noâ leä.”
Lôøi khaúng ñònh ñanh theùp naøy ñöôïc trích trong “ Lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán” cuûa Hoà
Chí Minh. Lôøi keâu goïi ñoù ñöôïc phaùt ngaøy:
a. 20/11/1946
b. 1/12/1946
c. 19/12/1946
d. 22/12/1946
258. Hoà Chí Minh vieát “Lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán” taïi:
a. Soá nhaø 48, phoá Haøng Ngang- Haø noäi
b. Soá nhaø 12, phoá Ngoâ Quyeàn- Haø noäi
c. Nhaø cuûa oâng Nguyeãn VaênDöông- laøng Vaïn Phuùc- Haø Ñoâng


Trang 153
259. Ñôøi soáng môùi cuûa moät tröôøng hoïc - töø tieåu hoïc, cho ñeán ñaïi hoïc phaûi:
“ Moät laø laøm cho hoï bieát kính troïng söï caàn lao

Hai laø taäp cho hoï quen khoå
Ba laø cho hoï caùi chí khí töï thöïc kyû löïc (laøm laáy maø aên). Khoâng aên baùm xaõ hoäi
Boán laø coù ích cho söùc khoûe cuûa hoï”
Ñaây laø ñoïan trích trong taùc phaåm “ Ñôøi soáng môùi cuûa Hoà Chí Minh.”. taùc phaåm naøy ñöôïc vieát
vaøo thôøi gian:
a. 1/1/1947
b. 10/3/1947
c. 20/3/1947
d. 25/3/1947
260. Trong taùc phaåm “Ñôøi soáng môùi”, Baùc Hoà noùi: “ Neáu mieäng thì tuyeân truyeàn baûo ngöôøi ta
sieâng laøm, maø töï mình thì aên tröa, nguû treã; baûo ngöôøi ta tieát kieäm, maø töï mình thì xa xæ, lung
tung, thì tuyeân truyeàn 100 naêm cuõng voâ ích”

Theo suy nghó cuûa baïn, Baùc Hoà khuyeân chuùng ta ñieàu gì?
a. Neân sieâng laøm
b. Neân tieát kieäm
c. Neân laøm göông
261. Hoà Chí Minh caên daën: “ Laøm vieäc phaûi coù coâng taâm, coâng ñöùc. Mình coù quyeàn duøng ngöôøi
thì phaûi duøng nhöõng ngöôøi coù taøi naêng, laøm ñöôïc vieäc. Chôù vì baø con baàu baïn, maø keùo vaøo
chöùc noï, chöùc kia. Chôù vì sôï maát ñòa vò maø dìm nhöõng keû coù taøi hôn mình. Phaûi trung thaønh
vôùi Chính phuû, vôùi ñoàng baøo. Chôù leân maët quan caùch maïng”
Ñoïan vaên treân trích trong taùc phaåm naøo cuûa Hoà Chí Minh
a. Baøi noùi chuyeän vôùi caùn boä tænh Thanh Hoùa
b. Taùc phaåm “ Ñôøi soáng môùi”
c. Thö göûi caùc ñoàng chí Baéc boä
262. “ Caùn boä vaø Ñaûng vieân ta, vì baän vieäc haønh chính hoaëc quaân söï, maø xao nhaõng vieäc hoïc taäp.
Ñoù laø moät khuyeát ñieåm raát to. Khaùc naøo ngöôøi thaày thuoác chæ ñi chöõa ngöôøi khaùc, maø beäng
naëng trong mình thì queân chöõa”_ vôùi lôøi nhaéc nhôû treân, Hoà Chí Minh khyeân caùn boä vaø ñaûng
vieân caàn:

a. Hoïc taäp – söûa chöõa caùc khuyeát ñieåm
b. Töï kieåm ñieåm
c. Töï reøn luyeän
263. Hoà Chí Minh vieát: “ Pheâ bình mình cuõng nhö pheâ bình ngöôøi phaûi raùo rieát, trieät ñeå, thaät thaø,
khoâng neå nang, khoâng theâm bôùt. Phaûi vaïch roõ öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm. Ñoàng thôøi, chôù duøng
Trang 154
nhöõng lôøi mæa mai, chua cay, ñaâm thoïc. Pheâ bình vieäc laøm, chöù khoâng phaûi pheâ bình ngöôøi:.
Ñoaïn vaên treân, Hoà Chí Minh chæ cho chuùng ta bieát ñieàu gì:
a. Caùch thöùc töï pheâ bình vaø pheâ binh
b. Muïc ñích töï pheâ bình vaø pheâ bình
c. Ñieàu kieän ñeå ñoøan keát vaø thoáng nhaát
d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng
264. Hoà Chí Minh khaúng ñònh: “ Moät Ñaûng maø giaáu gieám khuyeát ñieåm cuûa mình laø moät Ñaûng
hoûng. Moät Ñaûng coù gan thöøa nhaän khuyeát ñieåm cuûa minh, roài tìm kieám moïi caùch ñeå söûa
chöõa khuyeát ñieåm ñoù. Nhö theá laø moät Ñaûng tieán boä, maïnh daïn, chaéc chaén, chaân chính”
Ñieàu khaúng ñònh treân ñöôïc Hoà Chí Minh vieát trong taùc phaåm naøo?
a. “ Ñôøi soáng môùi”

b. “ Söûa ñoåi loái laøm vieäc”
c. “ Thö göûi caùc ñoàng chí Baéc boä”

265. Taùc phaåm “ Söûa ñoåi loái laøm vieäc” thöïc chaát laø moät vaên kieän quan troïng veå xaây döïng Ñaûng
treân caùc maët toå chöùc vaø tö töôûng. Taùc phaåm naøy ñöôïc Hoà Chí Minh vieát vaøo thôøi gian naøo?
a. Thaùng 2/1947
b. Thaùng 6/1947
c. Thaùng 12/1947
d. Thaùng 10/1947
266. Hoà Chí Minh ñaõ duøng buùt danh gì ñeå vieát taùc phaåm “ Söûa ñoåi loái laøm vieäc”?
a. Taân sinh
b. A.G
c. X.Y.Z
d. T.L
267. Saéc leänh soá 14-SL veà Toång tuyeån cöû ñeå baàu cöû Quoác hoäi Khoùa I ñöôïc Hoà Chí Minh kyù ngaøy:
a. 3/9/1945
b. 20/9/1945
c. 8/9/1945
d. 6/1/1946
268. UÛy ban döï thaûo Hieán phaùp ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Namdaân chuû coâng hoøa do ai laøm Tröôûng ban:
a. Ñaëng Xuaân Khu
b. Nguyeãn Löông Baèng
c. Hoà Chí Minh
d. Leâ Vaên HieánTrang 155
269. Ngaøy 10/10/1945, Hoà Chí Minh kyù saéc leänh soá 43. Saéc leänh ñoù mang noäi dung gì?
a. Veà vieäc thieát laäp moät Ban ñaïi hoïc Vaên Khoa taïi Haø noäi
b. Veà vieäc thieát laäp moät Quyõ töï trò cho tröôøng Ñaïi hoïc Vieät Nam
c. Veà vieäc thaønh laäp Hoäi ñoàng coá vaán hoïc chính
270. Baùc Hoà vieát: “ Nay chuùng ta ñaõ giaønh ñöôïc quyeån ñoäc laäp, moät trong nhöõng coâng vieäc phaûi
thöïc hieän caáp toác trong luùc naøy, laø naâng cao daân trí… . Phuï nöõ laïi caøng caàn phaûi hoïc, ñaõ laïu
chò em bò kìm haõm, ñaây laø luùc chò em phaûi coá gaéêng ñeå kòp nam giôùi”
Ñoïan vaên treân trích töø taùc phaåm naøo cuûa Hoà Chí Minh
a. Choáng naïn thaát hoïc
b. Saéc leänh thaønh laäp Nha bình daân hoïc vuï
c. Saéc leänh thieát laäp Hoäi ñoâng coá vaán hoïc chính
271. Chính phuû laâm thôøi nöôùc Vieät Nam daân chuû coâng hoøa ban haønh Saéc leänh thaønh laäp Nha bình
daân hoïc vuï töø ngaøy thaùng naêm:
a. 4/10/1945

b. 6/9/1945
c. 19/8/1945
d. 26/9/1945
272. Höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh, phong traøo hoïc chöõ quoác ngöõ dieãn ra soâi
noåi khaép caû nöôùc. Chæ trong voøng moät naêm (töø 19/8/1945 ñeán 19/8/1946) rieâng Baéc boä vaø Baéc
Trung boä, chuùng ta ñaõ xoùa naïn muø chöõ ñöôïc:
a. Hai trieäu ngöôøi
b. Hai trieäu naêm traêm ngaøn ngöôøi
c. Ba trieäu ngöôøi
d. Moät trieäu röôõi ngöôøi
273. Trong phieân hoïp ñaàu tieân cuûa Hoäi ñoàng Chính phuû nöôùc Vieät Nam daân chuû coâng hoøa, döôùi
söï chuû toïa cuûa Hoà Chí Minh, Ngöôøi ñaõ noùi:
“Naïn doát_ laø moät trong nhöõng phöông phaùp ñoäc aùc maø boïn thöïc daân duøng ñeå cai trò chuùng ta.
Hôn chín möôi phaàn traêmñoàng baøo chuùng ta muø chöõ…Moät daân toäc doát la moät daân toäc yeáu. Vì vaäy
toâi ñeà nghò môû moät chieán dòch ñeå choáng naïn muø chöõ”. Phieân hoïp ñoù dieãn ra ngaøy thaùng naêm:
a. 6/9/1945
b. 3/9/1945
c. 8/9/1945
d. 10/9/1945
274. Trong Quoác leänh ñöôïc Hoà Chí Minh coâng boá, qui ñònh 10 ñieåm thöôûng vaø 10 ñieåm phaït vaø
neâu roõ:Trang 156
“Trong moät nöôùc thöôûng phaït phaûi nghieâm minh thì nhaân daân môùi yeân oån, khaùng chieán môùi
thaéng lôïi, kieán quoác môùi thaønh coâng”

Quoác leänh ñoù ñöôïc coâng boá :
a. Ngaøy 1/1/1947
b. Ngaøy 15/1/1947
c. Ngaøy 26/1/1947
d. Ngaøy3/2/1947
275. Ngaøy 28/1/1946, Hoà Chí Minh vieát moät baøi ñaêng baùo cöùu quoác, coù ñoïan vieát:
“Toâi phaûi noùi thaät: nhöõng söï thaønh coâng laø nhôø caùc ñoàng chí coá gaéng. Nhöõng khuyeát ñieåm keå
treân laø loãi taïi toâi.

Ngöôøi ñôì khoâng phaûi thaùnh thaàn, khoâng ai traùnh khoûi khuyeát ñieåm. Chuùng ta khoâng sôï coù
khuyeát ñieåm, nhöng chæ sôï khoâng bieát kieân quyeát söûa noù ñi”. Baøi baùo ñoù coù teân:
a. Lôøi caûm ôn ñoàng baøo
b. Töï pheâ bình
c. Lôøi khuyeân anh em vieân chöùc
d. Lôøi caên daën caùn boä tuyeân truyeàn
276. “Laøm vieäc nöôùc baây giôø laø hy sinh, laø phaán ñaáu, queân lôïi rieâng maø nghó lôïi chung. Nhöõng ai
muoán laøm quan caùch maïng thì nhaát ñònh khoâng neân baàu” Baùc Hoà vieát caâu ñoù trong:
a. Lôøi keâu goïi quoác daân ñi boû phieáu
b. Lôøi caûm ôn – ngaøy 2/1/1946
c. Lôøi phaùt bieåu trong buoåi leãra maét öùng cöû vieântoå chöùc taïi Vieät Nam hoïc xaù
d. Caû a vaø c ñuùng
277. Hoà Chí Minh vieát:

“Nhöõng ngöôøi truùng cöû, seõ phaûi ra söùc giöõ vöõng neàn ñoäc laäp cuûa Toå quoác, ra söùc möu caàu
haïnh phuùc cho ñoàng baøo. Phaûi luoân luoân nhôù vaø thöïc haønh caâu: vì lôïi nöôùc queân lôïi nhaø; vì lôïi
chung, queân lôïi rieâng”. Hoà Chí Minh vieát ngaøy naøo?
a. Ngaøy 5-1-1946
b. Ngaøy 6-1-1946
c. Ngaøy 2-1-1946
d. Ngaøy10-1-1946
278. “Ñaïo ñöùc, ngaøy tröôùc thì chæ trung vôùi vua, hieáu vôùi cha meï. Ngaøy nay, thôøi ñaïi môùi ñaïo ñöùc
cuõng phaûi môùi. Phaûi trung vôùi nöôùc, phaûi hieáu vôùi daân, vôùi ñoàng baøo.
Hoà Chí Minh vieát trong taùc phaåm:
a. Lôøi caên daën caùn boä tuyeân truyeàn
b. Baøi noùi taïi tröôøng caùn boä töï veä Hoà Chí Minh


Trang 157
c. Baøi phaùt bieåu taïi cuoäc hoïp ñaàu tieân cuûa Uûy ban nghieân cöùu keá hoaïch kieán quoác
d. Lôøi khuyeân anh em vieân chöùc
279. Baùc Hoà vieát:
“Neàn taûng cuûa vaán ñeà daân toäc laø vaán ñeà noâng daân, vì noâng daân laø toái ñaïi ña soá trong daân toäc

Muoán khaùng chieán hoaøn toaøn thaéng lôïi, thì phaûi thieát thöïc naâng cao quyeàn lôïi kinh teá vaø chính
trò cuûa noâng daân, phaûi chia ruoäng ñaát cho noâng daân” Baùc vieát nhaân dòp Ñaûng ta thöïc hieän chuû
tröông:
a. Ngöôøi caøy coù ruoäng
b. Caûi caùch ruoäng ñaát
c. Thuû tieâu cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát phong kieán

d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng
280. Ñaûng vaø chuû tòch Hoà Chí Minh ñeà ra chuû tröông phaùt ñoäng quaàn chuùng trieät ñeå giaûm toâ, thöïc
hieän giaûm töùcvaø tieàn haønh caûi caùch ruoäng ñaát töø Hoäi nghò Trung öông naøo?
a. HNTW laàn thöù 6 (khoùa II)

b. HNTW laàn thöù 4 (khoùa II)
c. HNTW laàn thöù 7 (khoùa II)
d. HNTW laàn thöù 5 (khoùa II)

281. Hoäi nghò laàn thöù tö cuûa BCHTW Ñaûng ñaùnh daáu moät böôùc chuyeån quan troïng trong vieäc keát
hôïp chaët cheõ hai nhieäm vuï caùch maïng phaûn ñeá vaø phaûn phong trong khaùng chieán choáng
thöïc daân Phaùp. Taïi Hoäi nghò naøy Hoà Chí Minh ñaõ ñoïc moät baùo caùo quan troïng. Hoäi nghò dieãn
ra trong thôøi gian naøo:
a. 18/11 – 23/11/1953
b. 25 – 30/1/1953
c. 13 – 18/7/1954
d. Caû a, b, c ñeàu sai
282. “Caùc caùn boä cuûa Ñaûng coù caùi teáu nhaát laø phôùt kyû luaät cuûa ñoaøn theå, cô quan, khoâng ñoaøn
keát giöõa trong ngoaøi. Ñoù laø khuyeát ñieåm nhaát. Do vaäy sinh nhieàu khuyeát ñieåm khaùc.

Laøm nhö vaäy töùc laø khoâng ñuùng kyû luaät cuûa Ñaûng, khoâng ñuùng chính saùch, Tuyeân ngoân cuûa
Ñaûng”. Baùc Hoà noùi noäi dung treân taïi:
a. Hoäi nghò noâng vaän vaø daân vaän toaøn quoác

b. Lôùp chænh huaán caùn boä Ñaûng, daân chính ôû cô quan Trung öông
c. Hoäi nghò toång keát chieán dòch Taây Baéc
d. Hoäi nghò laàn thöù tö Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng (khoùa II)
283. Quyeát ñònh môû chieán dòch tieâu dieät ñòch ôû Ñieän bieân phuû ñöôïc Hoäi nghò Boä chính trò BCHTW
Ñaûng hoïp döôùi söï chuû toïa cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm naøo:
Trang 158
a. 6-2-1953
b. 12-12-1953
c. 20-12-1953
d. 5-12-1953
284. “Tham oâ, laõng phí vaø beänh quan lieâu, duø coá yù hay khoâng, cuõng laø baïn ñoàng minh cuûa thöïc
daân vaø phong kieán… Noù laøm hoûng tinh thaàn tronh saïch vaø yù chí khaéc khoå cuûa caùn boä ta, noù
phaù hoaïi ñaïo ñöùc caùch maïng cuûa ta laø caàn, kieäm, lieâm, chính”. Khaúng ñònh treân cuûa Hoà Chí
Minh ñöôïc trích trong taùc phaåm:
a. Baøi noùi taïi lôùp chænh huaán ñaàu tieân cuûa Trung öông
b. Ñaïo ñöùc lao ñoäng
c. Baøi noùi nhaân dòp phaùt ñoäng phong traøo saûn xuaát vaø tieát kieäm
d. Baøi noùi taïi ñaïi hoäi caùc chieán só thi ñua vaø caùn boä göông maãu toaøn quoác
285. “Choáng tham oâ, laõng phí vaø beänh quan lieâu cuõng quan troïng vaø caàn kíp nhö vieäc ñaùnh giaëc
treân maët traän”. Hoà Chí Minh noùi ñieàu treân vaøo thôøi gian naøo:
a. 1951
b. 1954
c. 1964
d. 1952
286. “Caùn boä quyeát ñònh moïi vieäc. Caùc ñoàng chí ñeàu laø caùn boä cao caáp, ñeàu giöõ nhöõng traùch
nhieäm quan troïng coâng vieäc thaønh hay baïi moät phaàn lôùn laø do nôi tö töôûng ñaïo ñöùc, thaùi ñoä
vaø leà loái laøm vieäc cuûa caùc ñoàng chí”. Ñoaïn vaên treân trích trong “Baøi noùi taïi lôùp chænh huaán
ñaàu tieân cuûa Trung öông”. Lôùp chænh huaán dieãn ra ngaøy naøo?

a. 11/5/1952
b. 1/5/1952
c. 2/6/1952
d. 22/5/1952
287. Thi ñua laø yeâu nöôùc, yeâu nöôùc thì phaûi thi ñua. Vaø nhöõng ngöôøi thi ñua laø nhöõng ngöôøi yeâu
nöôùc nhaát”. Hoà Chí Minh ñaõ noùi ñieàu naøy taïi Ñaïi hoäi caùc chieán só thi ñua toaøn quoác, ngaøy:
a. 12/5/1952
b. 1/5/1952
c. 20/12/1952
d. 1/6/1952

288. Baùc Hoà vieát: “Chieán dòch naøy laø moät chieán dòch raát quan troïng. Caùc chuù phaûi ñaùnh cho
thaéng”.

Ñoaïn vaên naøy trích trong thö göûi cho caùn boä tham gia chieán dòch:Trang 159
a. Chieán dòch Traàn Höng Ñaïo
b. Chieán dòch Hoøa bình
c. Chieán dòch Taây Baéc
d. Chieán dòch Ñieän bieân phuû
289. Hoà Chí Minh vieát:

“Ñaïo ñöùc cuõ nhö ngöôøi ñaàu ngöôïc xuoáng ñaát chaân choång leân trôøi. Ñaïo ñöùc môùi nhö ngöôøi hai chaân
ñöùng vöõng ñöôïc döôùi ñaát, ñaàu ngöûng leân trôøi”. Taùc phaåm naøo cuûa Hoà Chí Minh coù ñoaïn vaên naøy:
a. “Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt saïch chuû nghóa caù nhaân”
b. “Söûa ñoåi loái laøm vieäc”
c. “Baøi noùi chuyeän taïi tröôøng Chính trò trung caáp quaân ñoäi”
d. a vaø b ñuùng
290. Trong lôøi keát thuùc buoåi ra maét cuûa Ñaûng Lao ñoäng Vieät nam, Baùc Hoà noùi: “muïc ñích cuûa
Ñaûng lao ñoäng Vieät Nam coù theå goàm 8 chöõ laø: ÑOAØN KEÁT TOAØN DAÂN, PHUÏNG SÖÏ TOÅ
QUOÁC”. Baùc noùi ngaøy, thaùng, naêm naøo:
a. 25-3-1951
b. 3-3-1951
c. 2-4-1951
d. 15-3-1951
291. Phaùt bieåu taïi buoåi khai maïc ñaïi hoäi thoáng nhaát Vieät minh – Lieân Vieät, Hoà Chí Minh noùi:

“Hoâm nay, troâng thaáy röøng caây ñaïi ñoaøn keát aáy ñaõ nôû hoa keát quaû vaø goác reã noù ñang aên saâu
lan roäng khaép toaøn daân vaø coù moät caùi töông lai “tröôøng xuaân baát laõo”. Vì vaäy cho neân loøng toâi
sung söôùng voâ cuøng”.

Baùc noùi ngaøy, thaùng, naêm naøo:
a. 15/2/1951
b. 3/3/1951
c. 8/3/1951
d. 15/3/1951
292. Trong khaùng chieán choáng Phaùp, nhaân dòp naêm môùi, Hoà Chí Minh thöôøng hay göûi thö chuùc
teát tôùi ñoàng baøo vaø chieán só caû nöôùc. Baøi thô sau ñaây ñöôïc Hoà Chí Minh vieát vaøo naêm naøo:


“Toaøn theå chieán só thi ñua gieát giaëc,
Ñoàng baøo caû nöôùc ñoaøn keát moät loøng.
Tröôøng kyø khaùng chieán nhaát ñònh thaéng lôïi
Ñoäc laäp thoáng nhaát, nhaát ñònh thaønh coâng”Trang 160
a. 1951
b. 1952
c. 1953
d. 1954
293. Nhaân dòp leã Ñöùc chuùa giaùng sinh, Hoà Chí Minh ñaõ göõi lôøi chuùc phuùc vaø mong ñoàng baøo
coâng giaùo:
“ Ñoaøn keát chaët cheõ vôùi ñoàng baøo toaøn quoác, khaùng chieán maïnh hôn ñeå tieâu dieät boïn xaâm
löôïc vaø beø luõ Vieät gian baùn nöôùc, giaûi phoùng cho Toå quoác vaø laøm saùng danh Ñöùc chuùa”
Ñoïan vaên treân trích töø “ Thö göõi ñoàng baøo coâng giaùo toaøn quoác nhaân dòp leã Ñöùc chuùa giaùng
sinh” cuûa Hoà Chí Minh naêm naøo:
a. 1952
b. 1951
c. 1953
d. 1949

294. Ngaøy 25/1/1953, taïi Hoäi nghò TW, Hoà Chí Minh ñaõ göõi Baûn döï thaûo cöông lónh cuûa Ñaûng Lao
ñoäng Vieät Nam veà vaán ñeà ruoäng ñaát. Ñoù laø Hoäi nghò TW laàn thöù maáy cuûa khoùa II:
a. Hoäi nghò TW 3

b. Hoäi nghò TW4
c. Hoäi nghò TW5
d. Caû 3 ñeàu khoâng ñuùng

295. Hoà Chí Minh khaúng ñònh:

“ Nay tuy chaâu chaáu ñaù voi,
Nhöng mai voi seõ bò loøi ruoät ra”

Ñieàu khaúng ñònh treân xuaát hieän ôû thôøi gian naøo trong quaù trình khaùng chieán choáng Phaùp:
a. 4/1953
b. 2/1951
c. 9/1950
d. 1/1954
296. Khi trao nhieäm vuï cho moät vò töôùng, ngaøy 1 thaùng 1 naêm 1954, Hoà Chí Minh noùi:
“ Trao cho chuù toaøn quyeàn quyeát ñònh. Traän naøy quan troïng, phaûi ñaùnh cho thaéng! Chaéc
thaéng môùi ñaùnh, khoâng chaéc thaéng khoâng ñaùnh”

Vò töôùng ñöôïc trao nhieäm vuï ñoù laø:
a. Nguyeãn Chí Thanh
b. Traàn Vaên QuangTrang 161
c. Voõ Nguyeân Giaùp
d. Nguyeãn Sôn
297. Taïi cuoäc hoïp Boä chính trò do Chuû tòch Hoà Chí Minh chuû toïa, baøn veà keá hoaïch taùc chieán
Ñoâng- Xuaân. Sau khi nghe Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp baùo caùo tình hình ñòch, Hoà Chí Minh
nhaán maïnh:
“ Ñòch taäp trung quaân cô ñoäng ñeå taïo neân söùc maïnh… Khoâng sôï! Ta buoäc chuùng phaûi phaântaùn
binh löïc thì söùc maïnh ñoù khoâng coøn”_ baøn tay Ngöôøi môû ra, moãi ngoùn tay chæ veà moät höôùng.

Cuoäc hoïp naøy dieãn ra vaøo thôøi gian naøo:
a. Thaùng 8/1953
b. Thaùng 9/1953
c. Thaùng 12/1953
d. Thaùng 11/1953
298. Keát thuùc Hoäi nghò Boä Chính trò quyeát ñònh môû chieán dòch Ñieän Bieân Phuû, Chuû tòch Hoà Chí
Minh ñaõ chæ thò cho Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp:

“ Chieán dòch naøy laø moät chieán dòch raát quan troïng khoâng nhöõng veà quaân söï maø caû veà chính trò,
khoâng nhöõng ñoái vôùi trong nöôùc maø ñoái vôùi quoác teá. Vì vaäy, toaøn quaân, toaøn daân, toaøn Ñaûng phaûi
taäp trung hoaøn thaønh cho kyø ñöôïc”. Hoäi nghò Boä chính trò ñöôïc môû ra thôøi gian naøo:
a. 1/12/1953
b. 6/12/1953
c. 19/12/1953
d. 22/12/1953
299. Nhaân dòp teát trung thu, chuû tòch Hoà Chí Minh göûi thö cho thieáu nieân nhi ñoàng- môû ñaàu böùc
thö Ngöôøi vieát:
“ Trung thu traêng saùng nhö göông
Baùc Hoà ngaém caûnh, nhôù thöông nhi ñoàng

Saün ñaây Baùc vieát maáy doøng
Göûi cho caùc chaùu, toû loøng nhôù nhung”
Ñoù laø teát trung thu naêm naøo:
a. 1950
b. 1951
c. 1952
d. 1949
300. Chuû tòch Hoà Chí Minh döï vaø noùi chuyeän taïi Ñaïi hoäi anh huøng, chieán só thi ñua vaø caùn boä
göông maãu toaøn quoác laàn thöù nhaát
Ngöôøi noùi: “ Ngöôøi ngöôøi thi ñuaTrang 162
Ngaønh ngaønh thi ñua
Ta nhaát ñònh thaéng

Ñòch nhaát ñònh thua”
Ñaïi hoäi ñoù ñöôïc toå chöùc thôøi gian naøo?
a. 5/1951
b. 4/1951
c. 6/1951
d. 4/1951
301. “ Chuùng ta quyeát ñaùnh thaéng traän naøy.
Ñeå ñaùnh thaéng traän naøy, caùc chieán só ôû maët traän aáy phaûi kieân quyeát, duõng caûm traêm phaàn
traêm. Thaéng lôïi ôû maêt traän naøy laø thaéng lôïi chung cuûa caùc chieán só toaøn quoác. Ñoaïn vaên treân trích
töø Lôøi keâu goïi cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh veà moät chieán dòch quan troïng, ñích thaân Ngöôøi cuõng ra
maët traän. Ñoù laø chieán dòch:
a. Vieät Baéc

b. Cao_ Baéc_Laïng
c. Traàn Höng Ñaïo


________________________________***________________________________
Trang 163
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản