360 động từ bất quy tắc

Chia sẻ: thanhemail94

Đây là 360 động từ bất quy tắc gửi đến các bạn độc giả tham khảo để học tốt tiếng anh.

Nội dung Text: 360 động từ bất quy tắc

§éng Tõ BÊt Quy T¾c
Sè Thø Tù Nguyªn mÉu Qóa khø Qóa khø ph©n tõ NghÜa
1. Abide Abode Abode ChÞu ®ùng ,tu©n theo
2. Admit Admitted Admitted Thõa nhËn
3. Arise Arose Arisen Næi dËy, næi lªn
4. Awake Awoke Awoken §¸nh thøc , lµm thøc 
giÊc 
5. Baby Babied Babied Nu«ng chiÒu
6. Backbite Backbit Backbitten Nãi xÊu sau lng
7. Backslide Backslid Backslid T¸i ph¹m
8. Ban Banned Banned CÊm
9. Be Was / were Been Th× , lµ , ®îc , 
bÞ ,ë
10. Bear Bore Borne Mang, chÞu ®ùng
11. Beat Beat Beaten §¸nh ®Ëp
12. Beautify Beautified Beautified Lµm ®Ñp , lµm d¸ng
13. Become Became Become Trë nªn , trë thµnh
14. Befall Befell Befallen X¶y ®Õn
15. Beget Begot begotten G©y ra
16. Begin Began Begun B¾t ®Çu
17. Behold Beheld Beheld Ng¾m nh×n
18. Bend Bent Bent BΠcong , uèn cong
19. Bereave Bereft Bereft Cíp ®i , tíc ®o¹t
20. Beseech Besought Besought Van xin , khÈn cÇu
21. Beset Beset Beset Bao v©y , b¸m riÕt
22. Bespeak Bespoke Bespoken Chøng tá , nãi lªn
23. Bestrew Bestrewed Bestrewed R¾c , r¶i ,v∙i
24. Bestride Bestrode Bestridden §øng hay ngåi d¹ng 
ch©n
25. Bet Bet Bet §¸nh c¸ , ®¸nh cuéc
26. Betake Betook Betaken §i , rêi ®i
27. Bethink Bethought Bethought NghÜ l¹i , nhí ra
28. Bid Bade Bidden B¸o , ra lÖnh
29. Bid Bid Bid Tr¶ gi¸, bá thÇu
30. Bide Bode Bided Chê thêi c¬
31. Blind Bound Bound Buéc , trãi
32. Bite Bit Bitten C¾n , ngo¹m
33. Bleed Bled Bled Ch¶y m¸u
34. Blend Blent Blent Trén lÉn , pha trén
35. Bless Blessed Blessed Ban phóc lµnh
36. Blow Blew Blown Thæi
37. Break Broke Broken ®Ëp bÓ , lµm vì
38. Breed Bred Bred Sinh s¶n , nu«i g©y 
gièng
39. Bring Brought Brought Mang ®Õn , ®em l¹i
40. Broadcast Broadcast Broadcast Ph¸t thanh truyÒn 
h×nh
41. Browbeat Browbeat Browbeaten Däa n¹t , n¹t né
42. Build Built Built X©y dùng , x©y cÊt 
43. Burn Burnt Burnt §èt ch¸y , thiªu
44. Burst Burst Burst Næ , næ tung
45. Bust Bust Bust Lµm vì , nghiÒn n¸t
46. Buy Bought Bought Mua
47. Cast Cast Cast LiÖng , nÐm , tung
48. Catch Caught Caught B¾t , chôp
49. Chide Chid Chid La rÇy , tr¸ch m¾ng
50. Choose Chose Chosen Chän , lùa
51. Cleave Clove Cloven ChΠ, böa , t¸ch ra
52. Cling Clung Clung B¸m vÝu , ®eo b¸m
53. Clothe Clothed Clothed MÆc quÇn ¸o 
54. Come Came Come §Õn , ®i ®Õn
55. Cost Cost Cost TrÞ gi¸
56. Countersink countersank Countersunk KhoÐt loe miÖng lç
57. Creep Crept Crept Bß trên
58. Crow Crowed Crowed G¸y (Gµ g¸y)
59. Cut Cut Cut C¾t
1
60. Dare Durst Dared D¸m , th¸ch
61. Deal Dealt Dealt Xö sù , chia bµi
62. Dig Dug Dug §µo , bíi , xíi
63. Dive Dived Dived LÆn , phãng xuèng 
,lao xuèng
64. Do Did Done Lµm , hµnh ®éng
65. Draw Drew Drawn VÏ , kÐo , l«i kÐo
66. Dream Dreamt Dreamt M¬ thÊy
67. Drink Drank Drunk Uèng
68. Drive Drove Driven L¸i xe
69. Dwell Dwelt Dwelt Sèng ë , nhô ë
70. Eat Ate Eaten ¡n
71. Fall Fell Fallen TР, r¬i , rông
72. Feed Fed Fed Cho ¨n , nu«i ¨n
73. Feel Felt Felt C¶m thÊy , sê mã
74. Fight Fought Fought ChiÕn ®Êu
75. Find Found Found T×m thÊy
76. Flee Fled Fled Trèn ch¹y , lÈn trèn
77. Fling Flung Flung LiÖng , nÐm , qu¨ng
78. Floodlight Floodlit Floodlit ChiÕu s¸ng(B»ng ®Ìn 
pha)
79. Flow Flowed Flowed Ch¶y
80. Fly Flew Flown Bay
81. Forbear Forbore Forborne NhÞn , chÞu ®ùng
82. Forbid Forbade Forbidden CÊm , ng¨n cÊm 
83. Forecast Forecast Forecast Tiªn ®o¸n , dù ®o¸n
84. Forego Forewent Foregone §i phÝa tríc, ë phÝa 
tríc 
85. Forgo Forwent Forgone Chõa , tõ bá
86. Foreknow Foreknew Foreknown BiÕt tríc
87. Forerun Foreran Forerun X¶y ra tríc , b¸o 
tríc
88. Foresee Foresaw Foreseen ThÊy tríc
89. Foretell Foretold Foretold §o¸n tríc
90. Forget Forgot Forgotten Quªn
91. Forgive Forgave Forgiven Tha thø
92. Forsake Forsook Forsaken Bá , tõ bá
93. Forswear Forswore Forsworn ThÒ tõ bá
94. Freeze Forze Forzen §«ng l¹i , íp l¹i , 
®ãng b¨ng
95. Gainsay Gainsaid Gainsaid Phñ nhËn
96. Get Got Got §îc , cã ®îc , lÊy 
®îc
97. Gild Gilt Gilt M¹ vµng
98. Gird Girt Girt Bao bäc , ®eo vµo
99. Give Gave Given Cho
100. Go Went Gone §i
101. Grave Graved Graven Kh¾c s©u, ghi t¹c
102. Grind Ground Ground NghiÒn , xay
103. Grow Grew Grown Mäc , trång
104. Hamstring Hamstrung Hamstrung C¾t g©n , lµm quÌ 
quÆt
105. Hang Hung Hung Treo , mãc lªn
106. Have Had Had Cã 
107. Hear Heard Heard Nghe
108. Heave Hove Hove Khu©n lªn , trôc lªn
109. Hew Hewed Hewed ChÆt ®èn
110. Hide Hid Hidden Trèn , Èn nÊp, che 
giÊu
111. Hit Hit Hit §ông , ®¸nh , ®Êm
112. Hold Held Held CÇm,n¾m,gi÷
113. Hurt Hurt Hurt Lµm ®au , lµm bÞ th­
¬ng
114. Inlay Inlaid Inlaid Kh¶m , cÈm , d¸t
115. Input Input Input NhËp d÷ liÖu(M¸y 
®iÖn to¸n)
2
116. Inset Inset Inset GhÐp , lång vµo
117. Interweave Interwove Interwoven §oµn kÕt , g¾n bã 
víi nhau
118. Keep Kept Kept Gi÷
119. Ken Kent Kenned BiÕt , nhËn ra
120. Kneel Knelt Knelt Qïy gèi
121. Knit Knit Knit §an (Len)
122. Know Knew Knewn BiÕt , quen biÕt
123. Lade Laded Laded ChÊt hµng hãa 
xuèng(Tµu) lªn(Xe)
124. Lay Laid Laid §Æt , ®Ó
125. Lead Led Led §Æt , ®Ó
126. Lean Leant Leant Dùa , tùa , chèng
127. Leap Leapt Leapt Nh¶y qua
128. Learn Learnt Learnt Häc , häc hái
129. Leave Left Left Ra ®i , rêi bá , ®Ó 
l¹i
130. Lend Lent Lent Cho mîn
131. Let Let Let Cho phÐp
132. Lie Lay Lain N»m , täa l¹c
133. Light Lit Lit §èt , th¾p s¸ng
134. Lose Lost Lost Lµm mÊt
135. Make Made Made ChÕ t¹o , s¶n xuÊt
136. Mean Meant Meant Cã nghÜa lµ
137. Meet Met Met GÆp gì , gÆp
138. Miscast Miscast Miscast Ph©n vai kh«ng hîp
139. Misdeal Misdealt Misdealt Chia bµi sai
140. Misgive Misgave Misgiven Nghi ngê , hoang 
mang
141. Mishear Misheard Misheard Nghe lÇm
142. Mishit Mishit Mishit §¸nh háng(Banh)
143. Mislay Mislaid Mislaid §Ó l¹c mÊt
144. Mislead Midled Misled DÉn ®i l¹c
145. Misread Misread Misread §äc sai
146. Misspell Misspell Misspell ViÕt sai chÝnh 
t¶,®¸nh vÇn sai
147. Misspend Misspent Misspent Tiªu sµi phÝ
148. Mistake Mistook Mistaken Ph¹m lçi , nhÇn lÉn
149. Misunderstand Misunderstoo Misunderstood HiÓu lÇm
d
150. Mow Mowed Mown C¾t(cá),gÆt(Lóa)
151. Outbid Outbid Outbid Tr¶ gi¸ cao h¬n
152. Outdo Outdid Outdone Lµm giái h¬n
153. Outfight Outfought Outfought §¸nh th¾ng
154. Outfly Outfew Outflown Bay vît qua,cao 
h¬n,xa h¬n
155. Outgo Outwent Outgone §i tríc,vît lªn,vît 
qu¸
156. Outgrow Outgrew Outgrown Lín nhanh h¬n
157. Output Output Output Cho ra(D÷ liÖu) , 
cung cÊp d÷ liÖu m¸y 
tÝnh
158. Outride Outrode Outridden Phi(Ngùa) mau h¬n , 
(Ngêi) tíi tríc
159. Outrun Outran Outrun Ch¹y nhanh h¬n , 
ch¹y vît qua
160. Outsell Outsold Outsold B¸n ch¹y h¬n
161. Outshine Outshone Outshone S¸ng chãi h¬n , næi 
bËt h¬n
162. Outshoot Outshoot Outshoot B¾n giái h¬n , mäc 
rÔ , n¶y mÇm
163. Outsit Outsat Outast
164. Outspend Outspent Outspent
165. Outspread Outspread Outspread
166. Out – think Out ­  Out – thought
thought
167. Out – thrust Out ­ thrust Out – thrust3
168. Outwear Outwore Outworn
169. Overbear Overbore Overborne
170. Overbid Overbid Overbid
171. Overbuy Overbought Overbought
172. Overbuild Overbuilt Overbuilt
173. Overcast Overcast Overcast
174. Overcome Overcame Overcome
175. Overdo Overdid Overdone
176. Overdraw Overdrew Overdrawn
177. Overdrink Overdrank Overdrunk
178. Overeat Overate Overeaten
179. Overfeed Overfed Overfed
180. Overfly Overflew Overflown
181. Overgrow Overgrew Overgrown
182. Overhang Overhung Overhung
183. Overhear Overheard Overheard
184. Overlay Overlaid Overlaid
185. Overleap Overleapt Overleapt
186. Overlie Overlay Overlain
187. Overpay Overpaid Overpaid
188. Override Overrode overridden
189. Overrun Overran Overrun
190. Oversee Oversaw Overseen
191. Oversell Oversold Oversold
192. Overset Overset Overset
193. Overshoot Overshot Overshot
194. Oversleep Overslept Overslept
195. Overspend Overspent Overspent
196. Overspread Overspread Overspread
197. Overtake Overtook Overtaken
198. Overthrow Overthrew Overthrown
199. Overwind Overwound Overwound
200. Overwrite Overwrote Overwritten
201. Partake Partook Partaken
202. Pay Paid Paid
203. Pep Pep Pep
204. Plead Pled Pled
205. Preoccupy Preoccupied Preoccupied
206. Prepay Prepaid Prepaid
207. Pre – set Pre – set Pre – set
208. Prettify Prettified Prettified
209. Prophesy Prophesied Prophesied
210. Prove Proved Proven
211. Pry Pried Pried
212. Pry (Mü) Pried Pried
213. Purify Purified Purified
214. Put Put Put
215. Putrefy Putrefied Putrefied
216. Putty Puttied Puttied
217. Quit Quit Quit
218. Read Read Read
219. Ready Readied Readied
220. Rebind Rebound Rebound
221. Rebuild Rebuilt Rebuilt
222. Recast Recast Recast
223. Rectify Rectified Rectified
224. Redo Redid Redone
225. Refer Referred Referred
226. Regret Regretted Regretted
227. Rehear Reheard Reheard
228. Relay Re – laid Re – laid
229. Re – lay Re – laid Re – laid
230. Rely Relied Relied
231. Remake Remade Remade
232. Remarry Remarried Remarried
233. Remedy Remedied Remedied4
234. Rend Rent Rent
235. Repay Repaid Repaid
236. Reply Replied Replied
237. Rerun Reran Rerun
238. Resell Resold Resold
239. Reset Reset Reset
240. Resit Resat Resat
241. Retake Retook Retaken
242. Retell Retold Retold
243. Rethink Rethought Rethought
244. Retread Retrod Retrodden
245. Retry Retried Retried
246. Revivify Revivified Revivified
247. Rewind Rewound Rewound
248. Rewrite Rewrote Rewritten
249. Ricochet Ricocheted Ricocheted
250. Rid Rid Rid
251. Ride Rode Ridden
252. Ring Rang Rung
253. Ring Ringed Ringed
254. Rise Rose Risen
255. Rue Rued Rued
256. Run Ran Run
257. Saw Sawed Sawed
258. Say Said Said
259. See Saw Seen
260. Seek Sought Sought
261. Sell Sold Sold
262. Send Sent Sent
263. Set Set Set
264. Sew Sewed Sewn
265. Shake Shook Shaken
266. Shear Sheared Sheared
267. Shed Shed Shed
268. Shine Shone Shone
269. Shit Shat Shat
270. Shoe Shod Shod
271. Shoot Shot Shot
272. Shop Shopped Shopped
273. Show Showed Showed
274. Shrink Shrunk Shrunk
275. Shrive Shrove Shriven
276. Shut Shut Shut
277. Sing Sang Sung
278. Sink Sank Sunk
279. Sit Sat Sat
280. Slay Slew Slain
281. Sleep Slept Slept
282. Slide Slid Slid
283. Sling Slung Slung
284. Slink Slunk Slunk
285. Slit Slit Slit
286. Smell Smelt Smelt
287. Smite Smote Smitten
288. Sow Sowed Sowed
289. Speak Spoke Spoken
290. Speed Sped Sped
291. Spell Spelt Spelt
292. Spend Spent Spent
293. Spill Spilt Spilt
294. Spin Spun Spun
295. Spit Spat Spat
296. Split Split Split
297. Spoil Spoilt Spoilt
298. Spotlight Spot lit Spot lit
299. Spread Spread Spread5
300. Spring Sprang Sprung
301. Stand Stood Stood
302. Stave Stove Stove
303. Steal Stole Stolen
304. Stick Stuck Stuck
305. Sting Stung Stung
306. Stink Stunk Stunk
307. Strew Strewed Strewed
308. Stride Strode Stridden
309. Strike Struck Struck
310. String Strung Strung
311. Strive Strove Striven
312. Sublet Sublet Sublet
313. Swear Swore Sworn
314. Sweat Sweat Sweat
315. Sweep Swept Swept
316. Swell Swelled Swelled
317. Swim Swam Swum
318. Swing Swung Swung
319. Take Took Taken
320. Tear Tore Torn
321. Teach Taught Taught
322. Tell Told Told
323. Think Thought Thought
324. Thrive Thrived Thrived
325. Throw Threw Thrown
326. Thrust Thrust Thrust
327. Tread Trod Trod
328. Unbend Unbend Unbend
329. Unbind Unbound Unbound
330. Underbid Underbid Underbid
331. Undercut Undercut Undercut
332. Undergo Underwent Undergone
333. Underlie Underlay Underlain
334. Underpay Underpaid Underpaid
335. Undersell Undersold Undersold
336. Understand Understood Understood
337. Undertake Undertook Undertaken
338. Underwrite Underwrote Underwritten
339. Undo Unid Undone
340. Unfreeze Unfroze Unfrozen
341. Unsay Unsaid Unsaid
342. Unwind Unwound Unwound
343. Uphold Upheld Upheld
344. Upset Upset Upset
345. Wake Waked Waked
346. Waylay Waylaid Waylaid
347. Wear Wore Worn
348. Weave Weaved Weaved
349. Wed Wed Wed
350. Weep Wept Wept
351. Wet Wet Wet
352. Win Won Won
353. Wind Wound Wound
354. Wiredraw Wiredrew Wiredrawn
355. Withdraw Withdrew Wiredrawn
356. Withhold Withheld Withheld
357. Withstand Withstood Withstood
358. Work Worked Worked
359. Wring Wrung Wrung
360. Write Wrote Wrote ViÕt 


BËn qu¸ b¹n gâ tiÕp hé m×nh nha! 
Thanhemail94@yahoo.com.vn

6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản