360 động từ bất quy tắc

Chia sẻ: thanhemail94

Đây là 360 động từ bất quy tắc gửi đến các bạn độc giả tham khảo để học tốt tiếng anh.

Nội dung Text: 360 động từ bất quy tắc

 

  1. §éng Tõ BÊt Quy T¾c Sè Thø Tù Nguyªn mÉu Qóa khø Qóa khø ph©n tõ NghÜa 1. Abide Abode Abode ChÞu ®ùng ,tu©n theo 2. Admit Admitted Admitted Thõa nhËn 3. Arise Arose Arisen Næi dËy, næi lªn 4. Awake Awoke Awoken §¸nh thøc , lµm thøc  giÊc  5. Baby Babied Babied Nu«ng chiÒu 6. Backbite Backbit Backbitten Nãi xÊu sau lng 7. Backslide Backslid Backslid T¸i ph¹m 8. Ban Banned Banned CÊm 9. Be Was / were Been Th× , lµ , ®îc ,  bÞ ,ë 10. Bear Bore Borne Mang, chÞu ®ùng 11. Beat Beat Beaten §¸nh ®Ëp 12. Beautify Beautified Beautified Lµm ®Ñp , lµm d¸ng 13. Become Became Become Trë nªn , trë thµnh 14. Befall Befell Befallen X¶y ®Õn 15. Beget Begot begotten G©y ra 16. Begin Began Begun B¾t ®Çu 17. Behold Beheld Beheld Ng¾m nh×n 18. Bend Bent Bent BΠcong , uèn cong 19. Bereave Bereft Bereft Cíp ®i , tíc ®o¹t 20. Beseech Besought Besought Van xin , khÈn cÇu 21. Beset Beset Beset Bao v©y , b¸m riÕt 22. Bespeak Bespoke Bespoken Chøng tá , nãi lªn 23. Bestrew Bestrewed Bestrewed R¾c , r¶i ,v∙i 24. Bestride Bestrode Bestridden §øng hay ngåi d¹ng  ch©n 25. Bet Bet Bet §¸nh c¸ , ®¸nh cuéc 26. Betake Betook Betaken §i , rêi ®i 27. Bethink Bethought Bethought NghÜ l¹i , nhí ra 28. Bid Bade Bidden B¸o , ra lÖnh 29. Bid Bid Bid Tr¶ gi¸, bá thÇu 30. Bide Bode Bided Chê thêi c¬ 31. Blind Bound Bound Buéc , trãi 32. Bite Bit Bitten C¾n , ngo¹m 33. Bleed Bled Bled Ch¶y m¸u 34. Blend Blent Blent Trén lÉn , pha trén 35. Bless Blessed Blessed Ban phóc lµnh 36. Blow Blew Blown Thæi 37. Break Broke Broken ®Ëp bÓ , lµm vì 38. Breed Bred Bred Sinh s¶n , nu«i g©y  gièng 39. Bring Brought Brought Mang ®Õn , ®em l¹i 40. Broadcast Broadcast Broadcast Ph¸t thanh truyÒn  h×nh 41. Browbeat Browbeat Browbeaten Däa n¹t , n¹t né 42. Build Built Built X©y dùng , x©y cÊt  43. Burn Burnt Burnt §èt ch¸y , thiªu 44. Burst Burst Burst Næ , næ tung 45. Bust Bust Bust Lµm vì , nghiÒn n¸t 46. Buy Bought Bought Mua 47. Cast Cast Cast LiÖng , nÐm , tung 48. Catch Caught Caught B¾t , chôp 49. Chide Chid Chid La rÇy , tr¸ch m¾ng 50. Choose Chose Chosen Chän , lùa 51. Cleave Clove Cloven ChΠ, böa , t¸ch ra 52. Cling Clung Clung B¸m vÝu , ®eo b¸m 53. Clothe Clothed Clothed MÆc quÇn ¸o  54. Come Came Come §Õn , ®i ®Õn 55. Cost Cost Cost TrÞ gi¸ 56. Countersink countersank Countersunk KhoÐt loe miÖng lç 57. Creep Crept Crept Bß trên 58. Crow Crowed Crowed G¸y (Gµ g¸y) 59. Cut Cut Cut C¾t 1
  2. 60. Dare Durst Dared D¸m , th¸ch 61. Deal Dealt Dealt Xö sù , chia bµi 62. Dig Dug Dug §µo , bíi , xíi 63. Dive Dived Dived LÆn , phãng xuèng  ,lao xuèng 64. Do Did Done Lµm , hµnh ®éng 65. Draw Drew Drawn VÏ , kÐo , l«i kÐo 66. Dream Dreamt Dreamt M¬ thÊy 67. Drink Drank Drunk Uèng 68. Drive Drove Driven L¸i xe 69. Dwell Dwelt Dwelt Sèng ë , nhô ë 70. Eat Ate Eaten ¡n 71. Fall Fell Fallen TР, r¬i , rông 72. Feed Fed Fed Cho ¨n , nu«i ¨n 73. Feel Felt Felt C¶m thÊy , sê mã 74. Fight Fought Fought ChiÕn ®Êu 75. Find Found Found T×m thÊy 76. Flee Fled Fled Trèn ch¹y , lÈn trèn 77. Fling Flung Flung LiÖng , nÐm , qu¨ng 78. Floodlight Floodlit Floodlit ChiÕu s¸ng(B»ng ®Ìn  pha) 79. Flow Flowed Flowed Ch¶y 80. Fly Flew Flown Bay 81. Forbear Forbore Forborne NhÞn , chÞu ®ùng 82. Forbid Forbade Forbidden CÊm , ng¨n cÊm  83. Forecast Forecast Forecast Tiªn ®o¸n , dù ®o¸n 84. Forego Forewent Foregone §i phÝa tríc, ë phÝa  tríc  85. Forgo Forwent Forgone Chõa , tõ bá 86. Foreknow Foreknew Foreknown BiÕt tríc 87. Forerun Foreran Forerun X¶y ra tríc , b¸o  tríc 88. Foresee Foresaw Foreseen ThÊy tríc 89. Foretell Foretold Foretold §o¸n tríc 90. Forget Forgot Forgotten Quªn 91. Forgive Forgave Forgiven Tha thø 92. Forsake Forsook Forsaken Bá , tõ bá 93. Forswear Forswore Forsworn ThÒ tõ bá 94. Freeze Forze Forzen §«ng l¹i , íp l¹i ,  ®ãng b¨ng 95. Gainsay Gainsaid Gainsaid Phñ nhËn 96. Get Got Got §îc , cã ®îc , lÊy  ®îc 97. Gild Gilt Gilt M¹ vµng 98. Gird Girt Girt Bao bäc , ®eo vµo 99. Give Gave Given Cho 100. Go Went Gone §i 101. Grave Graved Graven Kh¾c s©u, ghi t¹c 102. Grind Ground Ground NghiÒn , xay 103. Grow Grew Grown Mäc , trång 104. Hamstring Hamstrung Hamstrung C¾t g©n , lµm quÌ  quÆt 105. Hang Hung Hung Treo , mãc lªn 106. Have Had Had Cã  107. Hear Heard Heard Nghe 108. Heave Hove Hove Khu©n lªn , trôc lªn 109. Hew Hewed Hewed ChÆt ®èn 110. Hide Hid Hidden Trèn , Èn nÊp, che  giÊu 111. Hit Hit Hit §ông , ®¸nh , ®Êm 112. Hold Held Held CÇm,n¾m,gi÷ 113. Hurt Hurt Hurt Lµm ®au , lµm bÞ th­ ¬ng 114. Inlay Inlaid Inlaid Kh¶m , cÈm , d¸t 115. Input Input Input NhËp d÷ liÖu(M¸y  ®iÖn to¸n) 2
  3. 116. Inset Inset Inset GhÐp , lång vµo 117. Interweave Interwove Interwoven §oµn kÕt , g¾n bã  víi nhau 118. Keep Kept Kept Gi÷ 119. Ken Kent Kenned BiÕt , nhËn ra 120. Kneel Knelt Knelt Qïy gèi 121. Knit Knit Knit §an (Len) 122. Know Knew Knewn BiÕt , quen biÕt 123. Lade Laded Laded ChÊt hµng hãa  xuèng(Tµu) lªn(Xe) 124. Lay Laid Laid §Æt , ®Ó 125. Lead Led Led §Æt , ®Ó 126. Lean Leant Leant Dùa , tùa , chèng 127. Leap Leapt Leapt Nh¶y qua 128. Learn Learnt Learnt Häc , häc hái 129. Leave Left Left Ra ®i , rêi bá , ®Ó  l¹i 130. Lend Lent Lent Cho mîn 131. Let Let Let Cho phÐp 132. Lie Lay Lain N»m , täa l¹c 133. Light Lit Lit §èt , th¾p s¸ng 134. Lose Lost Lost Lµm mÊt 135. Make Made Made ChÕ t¹o , s¶n xuÊt 136. Mean Meant Meant Cã nghÜa lµ 137. Meet Met Met GÆp gì , gÆp 138. Miscast Miscast Miscast Ph©n vai kh«ng hîp 139. Misdeal Misdealt Misdealt Chia bµi sai 140. Misgive Misgave Misgiven Nghi ngê , hoang  mang 141. Mishear Misheard Misheard Nghe lÇm 142. Mishit Mishit Mishit §¸nh háng(Banh) 143. Mislay Mislaid Mislaid §Ó l¹c mÊt 144. Mislead Midled Misled DÉn ®i l¹c 145. Misread Misread Misread §äc sai 146. Misspell Misspell Misspell ViÕt sai chÝnh  t¶,®¸nh vÇn sai 147. Misspend Misspent Misspent Tiªu sµi phÝ 148. Mistake Mistook Mistaken Ph¹m lçi , nhÇn lÉn 149. Misunderstand Misunderstoo Misunderstood HiÓu lÇm d 150. Mow Mowed Mown C¾t(cá),gÆt(Lóa) 151. Outbid Outbid Outbid Tr¶ gi¸ cao h¬n 152. Outdo Outdid Outdone Lµm giái h¬n 153. Outfight Outfought Outfought §¸nh th¾ng 154. Outfly Outfew Outflown Bay vît qua,cao  h¬n,xa h¬n 155. Outgo Outwent Outgone §i tríc,vît lªn,vît  qu¸ 156. Outgrow Outgrew Outgrown Lín nhanh h¬n 157. Output Output Output Cho ra(D÷ liÖu) ,  cung cÊp d÷ liÖu m¸y  tÝnh 158. Outride Outrode Outridden Phi(Ngùa) mau h¬n ,  (Ngêi) tíi tríc 159. Outrun Outran Outrun Ch¹y nhanh h¬n ,  ch¹y vît qua 160. Outsell Outsold Outsold B¸n ch¹y h¬n 161. Outshine Outshone Outshone S¸ng chãi h¬n , næi  bËt h¬n 162. Outshoot Outshoot Outshoot B¾n giái h¬n , mäc  rÔ , n¶y mÇm 163. Outsit Outsat Outast 164. Outspend Outspent Outspent 165. Outspread Outspread Outspread 166. Out – think Out ­  Out – thought thought 167. Out – thrust Out ­ thrust Out – thrust 3
  4. 168. Outwear Outwore Outworn 169. Overbear Overbore Overborne 170. Overbid Overbid Overbid 171. Overbuy Overbought Overbought 172. Overbuild Overbuilt Overbuilt 173. Overcast Overcast Overcast 174. Overcome Overcame Overcome 175. Overdo Overdid Overdone 176. Overdraw Overdrew Overdrawn 177. Overdrink Overdrank Overdrunk 178. Overeat Overate Overeaten 179. Overfeed Overfed Overfed 180. Overfly Overflew Overflown 181. Overgrow Overgrew Overgrown 182. Overhang Overhung Overhung 183. Overhear Overheard Overheard 184. Overlay Overlaid Overlaid 185. Overleap Overleapt Overleapt 186. Overlie Overlay Overlain 187. Overpay Overpaid Overpaid 188. Override Overrode overridden 189. Overrun Overran Overrun 190. Oversee Oversaw Overseen 191. Oversell Oversold Oversold 192. Overset Overset Overset 193. Overshoot Overshot Overshot 194. Oversleep Overslept Overslept 195. Overspend Overspent Overspent 196. Overspread Overspread Overspread 197. Overtake Overtook Overtaken 198. Overthrow Overthrew Overthrown 199. Overwind Overwound Overwound 200. Overwrite Overwrote Overwritten 201. Partake Partook Partaken 202. Pay Paid Paid 203. Pep Pep Pep 204. Plead Pled Pled 205. Preoccupy Preoccupied Preoccupied 206. Prepay Prepaid Prepaid 207. Pre – set Pre – set Pre – set 208. Prettify Prettified Prettified 209. Prophesy Prophesied Prophesied 210. Prove Proved Proven 211. Pry Pried Pried 212. Pry (Mü) Pried Pried 213. Purify Purified Purified 214. Put Put Put 215. Putrefy Putrefied Putrefied 216. Putty Puttied Puttied 217. Quit Quit Quit 218. Read Read Read 219. Ready Readied Readied 220. Rebind Rebound Rebound 221. Rebuild Rebuilt Rebuilt 222. Recast Recast Recast 223. Rectify Rectified Rectified 224. Redo Redid Redone 225. Refer Referred Referred 226. Regret Regretted Regretted 227. Rehear Reheard Reheard 228. Relay Re – laid Re – laid 229. Re – lay Re – laid Re – laid 230. Rely Relied Relied 231. Remake Remade Remade 232. Remarry Remarried Remarried 233. Remedy Remedied Remedied 4
  5. 234. Rend Rent Rent 235. Repay Repaid Repaid 236. Reply Replied Replied 237. Rerun Reran Rerun 238. Resell Resold Resold 239. Reset Reset Reset 240. Resit Resat Resat 241. Retake Retook Retaken 242. Retell Retold Retold 243. Rethink Rethought Rethought 244. Retread Retrod Retrodden 245. Retry Retried Retried 246. Revivify Revivified Revivified 247. Rewind Rewound Rewound 248. Rewrite Rewrote Rewritten 249. Ricochet Ricocheted Ricocheted 250. Rid Rid Rid 251. Ride Rode Ridden 252. Ring Rang Rung 253. Ring Ringed Ringed 254. Rise Rose Risen 255. Rue Rued Rued 256. Run Ran Run 257. Saw Sawed Sawed 258. Say Said Said 259. See Saw Seen 260. Seek Sought Sought 261. Sell Sold Sold 262. Send Sent Sent 263. Set Set Set 264. Sew Sewed Sewn 265. Shake Shook Shaken 266. Shear Sheared Sheared 267. Shed Shed Shed 268. Shine Shone Shone 269. Shit Shat Shat 270. Shoe Shod Shod 271. Shoot Shot Shot 272. Shop Shopped Shopped 273. Show Showed Showed 274. Shrink Shrunk Shrunk 275. Shrive Shrove Shriven 276. Shut Shut Shut 277. Sing Sang Sung 278. Sink Sank Sunk 279. Sit Sat Sat 280. Slay Slew Slain 281. Sleep Slept Slept 282. Slide Slid Slid 283. Sling Slung Slung 284. Slink Slunk Slunk 285. Slit Slit Slit 286. Smell Smelt Smelt 287. Smite Smote Smitten 288. Sow Sowed Sowed 289. Speak Spoke Spoken 290. Speed Sped Sped 291. Spell Spelt Spelt 292. Spend Spent Spent 293. Spill Spilt Spilt 294. Spin Spun Spun 295. Spit Spat Spat 296. Split Split Split 297. Spoil Spoilt Spoilt 298. Spotlight Spot lit Spot lit 299. Spread Spread Spread 5
  6. 300. Spring Sprang Sprung 301. Stand Stood Stood 302. Stave Stove Stove 303. Steal Stole Stolen 304. Stick Stuck Stuck 305. Sting Stung Stung 306. Stink Stunk Stunk 307. Strew Strewed Strewed 308. Stride Strode Stridden 309. Strike Struck Struck 310. String Strung Strung 311. Strive Strove Striven 312. Sublet Sublet Sublet 313. Swear Swore Sworn 314. Sweat Sweat Sweat 315. Sweep Swept Swept 316. Swell Swelled Swelled 317. Swim Swam Swum 318. Swing Swung Swung 319. Take Took Taken 320. Tear Tore Torn 321. Teach Taught Taught 322. Tell Told Told 323. Think Thought Thought 324. Thrive Thrived Thrived 325. Throw Threw Thrown 326. Thrust Thrust Thrust 327. Tread Trod Trod 328. Unbend Unbend Unbend 329. Unbind Unbound Unbound 330. Underbid Underbid Underbid 331. Undercut Undercut Undercut 332. Undergo Underwent Undergone 333. Underlie Underlay Underlain 334. Underpay Underpaid Underpaid 335. Undersell Undersold Undersold 336. Understand Understood Understood 337. Undertake Undertook Undertaken 338. Underwrite Underwrote Underwritten 339. Undo Unid Undone 340. Unfreeze Unfroze Unfrozen 341. Unsay Unsaid Unsaid 342. Unwind Unwound Unwound 343. Uphold Upheld Upheld 344. Upset Upset Upset 345. Wake Waked Waked 346. Waylay Waylaid Waylaid 347. Wear Wore Worn 348. Weave Weaved Weaved 349. Wed Wed Wed 350. Weep Wept Wept 351. Wet Wet Wet 352. Win Won Won 353. Wind Wound Wound 354. Wiredraw Wiredrew Wiredrawn 355. Withdraw Withdrew Wiredrawn 356. Withhold Withheld Withheld 357. Withstand Withstood Withstood 358. Work Worked Worked 359. Wring Wrung Wrung 360. Write Wrote Wrote ViÕt  BËn qu¸ b¹n gâ tiÕp hé m×nh nha!  Thanhemail94@yahoo.com.vn 6
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản