4. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH NC

Chia sẻ: Lê Quang Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
137
lượt xem
36
download

4. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: 4. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH NC

 1. 4.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH NC   gnøôör T 1
 2. NỘI DUNG • Lập trình NC là gì? • Các phương pháp lập trình NC   gnøôör T 2
 3. Lập trình NC là gì? • Laø thuû tuïc trong ñoù caùc böôùc coâng ngheä thöïc hieän treân maùy NC ñöôïc thieát keá vaø ñöôïc vieát thaønh vaên (döôùi daïng maõ G, M, T, S, F, X, Y, Z,…). Vieäc laäp trình goàm caû vieäc ñuïc baêng loã (hoaëc moät kieåu thieát bò nhaäp chöông trình khaùc) ñeå ñöa chöông trình vaøo maùy NC ñeå thöïc hieän   gnøôör T vieäc gia coâng. 3
 4. Các từ lệnh trong NC • N - Thöù töï block • G- Chuyeån ñoäng (preparatory functions) • X, Y, Z, - Toïa ñoä • F – Löôïng aên dao • S – Toác ñoä caét • T – Duïng cuï • M – Leänh phuï • ; (EOB) – keát thuùc doøng leänh   gnøôör T 4
 5. Các phương pháp lập trình NC • Lập trình NC bằng tay • Lập trình NC bằng máy tính • Lập trình NC bằng tương tác đồ họa • Lập trình NC bằng cách nói • Lập trình NC kiểu MDI   gnøôör T 5
 6. Lập trình bằng tay  Ngöôøi laäp trình duøng moät phieáu goïi laø Baûn thaûo chöông trình NC .  Caùc doøng leänh phaûi ñöôïc vieát thaät chính xaùc vì baêng loã ñöôïc hình thaønh tröïc tieáp töø baûn thaûo naøy.  Tuyø theo daïng maùy coâng cuï vaø daïng baêng loã, baûn thaûo chöông   gnøôör T coù theå khaùc nhau 6
 7. Lập trình bằng máy tính  Ngöôøi laäp trình nhaäp chöông trình ñöôïc vieát baèng APT hoaëc moät moät ngoân ngöõ khaùc.  Thieát bò bieân dòch döõ lieäu nhaäp seõ chuyeån ñoåi caùc leänh ñöôïc maõ hoùa chöùa trong chöông trình thaønh daïng duøng ñöôïc cho maùy tính vaø chuaån bò cho quaù trình gia coâng tieáp theo.  Thieát bò tính toaùn soá hoïc cuûa heä   gnøôör T thoáng, goàm boä caùc chöông trình, 7
 8. Lập trình bằng máy tính Coâng vieäc cuûa ngöôøi laäp trình Traïm APT thieát keá program Coâng vieäc cuûa maùy tính Bieân Tính Tính Chöông dòch döõ toaùn toaùn trình lieäu soá offset haäu xöû vaøo   gnøôör T hoïc dao lyù 8
 9. Lập trình bằng máy tính  Laøm cho chöông trình chung coù tính ñaëc thuø ñeå thích nghi cho töøng loaïi maùy rieâng bieät, phaàn chöông trình naøy goïi laø chöông trình haäu xöû lyù (postprocessor).  Postprocessor laø moät chöông trình maùy tính rieâng reõ ñöôïc vieát ñeå taïo ra baêng loã cho töøng maùy NC rieâng bieät.  Ñaàu ra cuûa postprocessor laø 1 baêng   gnøôör T NC ñöôïc vieát ôû daïng chính xaùc cho 9
 10. Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p t rìn h N C • 1) APT: ( Automatically Programmed Tools) do MIT phaùt trieån, baét ñaàu thaùng 6/1956 vaø laàn ñaàu tieân ñöôïc duøng cho saûn xuaát vaøo khoaûng naêm 1959. Noù ñöôïc duøng roäng raõi ôû Myõ, coù theå duøng ñeå laäp trình NC theo vò trí vaø ñöôøng cong tôùi 5X. Caùc phieân baûn cuûa APT cho caùc öùng duïng rieâng reõ laø: • APTTURN ( cho maùy tieän), • APTMILL ( cho maùy phay),   gnøôör T • APTPOINT(cho caùc nguyeân 10 coâng gia coâng theo ñieåm).
 11. Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p t rìn h N C • 2) ADAPT (Adaptation of APT). Do IBM thieát keá ñeå duøng cho maùy tính nhoû. Do APT ñaày ñuû ñoøi hoûi phaûi coù maùy tính lôùn neân nhieàu khaùch haøng khoâng duøng noåi. ADAPT khoâng maïnh baèng APT nhöng coù theå duøng ñeå laäp trình cho maùy NC kieåu ñieåm vaø ñöôøng cong.   gnøôör T 11
 12. Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p t rìn h N C • 3) EXAPT – Extended subset of APT, do ngöôøi Ñöùc xaây döïng töø ñaàu nhöõng naêm 1964 vaø döïa treân ngoân ngöõ APT. Coù 3 phieân baûn laø: • EXAPT 1 – Duøng cho maùy phay theo ñieåm vaø khoan • EXAPT 2 – Duøng cho maùy tieän • EXAPT 3 - Cho caùc nguyeân coâng gia coâng theo ñöôøng cong • Moät trong nhöõng ñaëc ñieåm cuûa EXAPT   gnøôör T laø töï ñoäng toái öu hoùa toác 1ñoä caét vaø 2
 13. Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p t rìn h N C • 4) UNIAPT - Do United Computing Corp. of Carson, California, phaùt trieån ñeå duøng cho minicomputer, cho pheùp nhieàu xöôûng saûn xuaát nhoû coù khaû naêng laäp trình nhôø maùy tính. Ñaây laø moät phieân baûn APT haïn cheá.   gnøôör T 13
 14. Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p t rìn h N C • 5) SPLIT ( Sundstrand Processing Language Internally Translated). Laø heä thoáng duøng rieâng cho caùc maùy coâng cuï cuûa haõng Sundstrand. Coù theå laäp chöông trình cho maùy NC 5 truïc loaïi ñieåm vaø ñöôøng cong. Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa SPLIT laø Postprocessor coù saün trong chöông trình. Moãi   gnøôör T maùy NC duøng heä thoáng SPLIT 14
 15. Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p t rìn h N C • 6) COMPACT II: Do Manufacturing Data Systems, Inc. ( MDSI) thieát keá, moät haõng ñaët cô sôû taïi Ann Arbor, Michigan, Myõ, phaùt trieån . Ngoân ngöõ naøy coù nhieàu ñaëc ñieåm gioáng vôùi SPLIT . MDSI baùn COMPACT II cho khaùch haøng theo kieåu chia seû thôøi gian (Time-sharing). Ngöôøi laäp trình NC duøng ñaàu noái töø xa naïp chöông trình cuûa hoï vaøo 1 trong nhöõng maùy tính cuûa MDSI, coøn MDSI thì cho ra baêng NC. COMPACT II laø moät trong nhöõng ngoân ngöõ laäp trình ñöôïc duøng raát roäng raõi. Haõng MDSI coù 1tôùi 3000   gnøôör T coâng ty laø khaùch haøng söû 5 duïng heä
 16. Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p t rìn h N C • 7) PROMPT : Phaùt trieån bôûi haõng Weber N/C system, ñoùng ôû Milwaukee, Wilsconsin, ñöôïc thieát keá ñeå duøng cho nhieàu loaïi maùy NC thoâng duïng nhö maùy tieän, trung taâm gia coâng, caét gioù ñaù vaø maùy ñoät. • 8) CINTURN II: Ñöôïc phaùt trieån bôûi haõng Cincinnati Milacron ñeå ñôn giaûn vieäc laäp trình cho maùy tieän. • Söû duïng roäng raõi nhaát laø ngoân ngöõ APT, keå caû caùc phieân baûn xuaát xöù töø APT (ADAPT, EXAPT, UNIAPT, v.v.).   gnøôör T 16
 17. Laäp chöông trình NC vôùi töông taùc ñoà hoïa (CAD/CAM)  Laäp trình töông taùc ñoà hoïa laø moät trong nhöõng thí duï tuyeät vôøi veà söï tích hôïp giöõa CAD vaø CAM.  Caùc böôùc laäp trình ñöôïc ñöa ra maøn hình ñoà hoaï cuûa heä thoáng CAD/CAM baèng caùch söû duïng döõ lieäu hình hoïc thu ñöôïc trong quaù trình thieát keá.  Ngöôøi laäp chöông trình xaây döïng noù baèng caùc leänh caáp cao cuûa heä thoáng.  Trong nhieàu tröôøng hôïp ñöôøng chaïy dao ñöôïc töï ñoäng sinh ra bôûi phaàn meàm CAD/CAM. Keát quaû laø danh saùch   gnøôör T caùc chöông trình APT hay caùc File veà 17
 18. Nh ö õ n g b ö ô ù c ñ a à u t ie â n  Xaùc ñònh hình hoïc treân maøn hình vi tính  Heä thoáng CAD/CAM seõ thöïc hieän vieäc ñaùnh daáu caùc phaàn töû vôùi caùc leänh ñôn giaûn söû duïng bôûi ngöôøi laäp trình.  Sau khi ñaùnh daáu (goïi teân), caùc caâu leänh hình hoïc APT coù theå ñöôïc taïo ra töï ñoäng bôûi heä thoáng  Moät khi chi tieát ñaõ ñöôïc xaùc ñònh   gnøôör T treân maøn hình ngöôøi laäp18 trình coù
 19. Ch o ïn d u ïn g c a é t  Thöôøng heä thoáng CAD/CAM coù moät thö vieän caùc duïng cuï.  Ngöôøi laäp trình coù theå choïn moät trong soá duïng cuï ñoù hay taïo ra moät duïng cuï môùi baèng caùch khai caùc tham soá kích thöôùc cuûa duïng cuï (ñöôøng kính, baùn kính goùc löôïn, chieàu daøi ñoaïn caét,v.v.).   gnøôör T 19
 20. Ta ïo ñ ö ô ø n g c h a ïy d a o  Phöông phaùp töông taùc cho pheùp ngöôøi laäp trình taïo ra ñöôøng chaïy dao töøøng böôùc vaø kieåm tra söï ñuùng ñaén treân maøn hình.  Thuû tuïc baét ñaàu vôùi vieäc xaùc ñònh ñieåm ñaàu tieân cuûa ñöôøng chaïy dao.  Ngöôøi laäp trình sau ñoù cho duïng cuï di chuyeån theo hình daùng cuûa phoâi.  Khi duïng cuï gia coâng treân maøn hình, heä thoáng CAD/CAM seõ töï ñoäng chuaån bò caùc caâu leänh chuyeån ñoäng öùng vôùi   gnøôör T 20 ngoân ngöõ APT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản