4. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH NC

Chia sẻ: anhhung_hh90

Tài liệu về các phương pháp lập trình NC...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 4. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH NC

4.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP
LẬP TRÌNH NC
  gnøôör T
1
NỘI DUNG


• Lập trình NC là gì?
• Các phương pháp lập trình NC
  gnøôör T
2
Lập trình NC là gì?

• Laø thuû tuïc trong ñoù caùc böôùc
coâng ngheä thöïc hieän treân maùy
NC ñöôïc thieát keá vaø ñöôïc vieát
thaønh vaên (döôùi daïng maõ G, M,
T, S, F, X, Y, Z,…). Vieäc laäp trình
goàm caû vieäc ñuïc baêng loã
(hoaëc moät kieåu thieát bò nhaäp
chöông trình khaùc) ñeå ñöa chöông
trình vaøo maùy NC ñeå thöïc hieän
  gnøôör T
vieäc gia coâng. 3
Các từ lệnh trong NC
• N - Thöù töï block
• G- Chuyeån ñoäng (preparatory
functions)
• X, Y, Z, - Toïa ñoä
• F – Löôïng aên dao
• S – Toác ñoä caét
• T – Duïng cuï
• M – Leänh phuï
• ; (EOB) – keát thuùc doøng leänh
  gnøôör T
4
Các phương pháp lập trình NC

• Lập trình NC bằng tay
• Lập trình NC bằng máy tính
• Lập trình NC bằng tương tác đồ họa
• Lập trình NC bằng cách nói
• Lập trình NC kiểu MDI
  gnøôör T
5
Lập trình bằng tay

 Ngöôøi laäp trình duøng moät
phieáu goïi laø Baûn thaûo chöông trình
NC .
 Caùc doøng leänh phaûi ñöôïc vieát
thaät chính xaùc vì baêng loã ñöôïc
hình thaønh tröïc tieáp töø baûn
thaûo naøy.
 Tuyø theo daïng maùy coâng cuï vaø
daïng baêng loã, baûn thaûo chöông
  gnøôör T
coù theå khaùc nhau 6
Lập trình bằng máy tính
 Ngöôøi laäp trình nhaäp chöông trình
ñöôïc vieát baèng APT hoaëc moät
moät ngoân ngöõ khaùc.
 Thieát bò bieân dòch döõ lieäu nhaäp
seõ chuyeån ñoåi caùc leänh ñöôïc
maõ hoùa chöùa trong chöông trình
thaønh daïng duøng ñöôïc cho maùy
tính vaø chuaån bò cho quaù trình
gia coâng tieáp theo.
 Thieát bò tính toaùn soá hoïc cuûa heä
  gnøôör T
thoáng, goàm boä caùc chöông trình,
7
Lập trình bằng máy tính
Coâng vieäc cuûa ngöôøi
laäp trìnhTraïm
APT
thieát keá
program
Coâng vieäc cuûa maùy
tínhBieân Tính Tính Chöông
dòch döõ toaùn toaùn trình
lieäu soá offset haäu xöû
vaøo
  gnøôör T
hoïc dao lyù
8
Lập trình bằng máy tính
 Laøm cho chöông trình chung coù tính
ñaëc thuø ñeå thích nghi cho töøng loaïi
maùy rieâng bieät, phaàn chöông trình
naøy goïi laø chöông trình haäu xöû lyù
(postprocessor).
 Postprocessor laø moät chöông trình
maùy tính rieâng reõ ñöôïc vieát ñeå taïo
ra baêng loã cho töøng maùy NC rieâng
bieät.
 Ñaàu ra cuûa postprocessor laø 1 baêng
  gnøôör T
NC ñöôïc vieát ôû daïng chính xaùc cho
9
Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p
t rìn h N C
• 1) APT: ( Automatically Programmed Tools)
do MIT phaùt trieån, baét ñaàu thaùng
6/1956 vaø laàn ñaàu tieân ñöôïc duøng
cho saûn xuaát vaøo khoaûng naêm 1959.
Noù ñöôïc duøng roäng raõi ôû Myõ, coù
theå duøng ñeå laäp trình NC theo vò trí
vaø ñöôøng cong tôùi 5X. Caùc phieân
baûn cuûa APT cho caùc öùng duïng
rieâng reõ laø:
• APTTURN ( cho maùy tieän),
• APTMILL ( cho maùy phay),
  gnøôör T
• APTPOINT(cho caùc nguyeân 10 coâng gia
coâng theo ñieåm).
Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p
t rìn h N C
• 2) ADAPT (Adaptation of APT). Do IBM
thieát keá ñeå duøng cho maùy tính
nhoû. Do APT ñaày ñuû ñoøi hoûi
phaûi coù maùy tính lôùn neân
nhieàu khaùch haøng khoâng duøng
noåi. ADAPT khoâng maïnh baèng
APT nhöng coù theå duøng ñeå laäp
trình cho maùy NC kieåu ñieåm vaø
ñöôøng cong.
  gnøôör T
11
Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p
t rìn h N C
• 3) EXAPT – Extended subset of APT, do ngöôøi
Ñöùc xaây döïng töø ñaàu nhöõng naêm
1964 vaø döïa treân ngoân ngöõ APT. Coù 3
phieân baûn laø:
• EXAPT 1 – Duøng cho maùy phay theo ñieåm
vaø khoan
• EXAPT 2 – Duøng cho maùy tieän
• EXAPT 3 - Cho caùc nguyeân coâng gia
coâng theo ñöôøng cong
• Moät trong nhöõng ñaëc ñieåm cuûa EXAPT
  gnøôör T
laø töï ñoäng toái öu hoùa toác 1ñoä caét vaø
2
Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p
t rìn h N C
• 4) UNIAPT - Do United Computing
Corp. of Carson, California, phaùt
trieån ñeå duøng cho minicomputer,
cho pheùp nhieàu xöôûng saûn xuaát
nhoû coù khaû naêng laäp trình
nhôø maùy tính. Ñaây laø moät
phieân baûn APT haïn cheá.
  gnøôör T
13
Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p
t rìn h N C
• 5) SPLIT ( Sundstrand Processing
Language Internally Translated). Laø
heä thoáng duøng rieâng cho caùc
maùy coâng cuï cuûa haõng
Sundstrand. Coù theå laäp chöông
trình cho maùy NC 5 truïc loaïi ñieåm
vaø ñöôøng cong. Ñaëc ñieåm noåi
baät cuûa SPLIT laø Postprocessor
coù saün trong chöông trình. Moãi
  gnøôör T
maùy NC duøng heä thoáng SPLIT
14
Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p
t rìn h N C
• 6) COMPACT II: Do Manufacturing Data
Systems, Inc. ( MDSI) thieát keá, moät
haõng ñaët cô sôû taïi Ann Arbor,
Michigan, Myõ, phaùt trieån . Ngoân ngöõ
naøy coù nhieàu ñaëc ñieåm gioáng vôùi
SPLIT . MDSI baùn COMPACT II cho khaùch
haøng theo kieåu chia seû thôøi gian
(Time-sharing). Ngöôøi laäp trình NC
duøng ñaàu noái töø xa naïp chöông trình
cuûa hoï vaøo 1 trong nhöõng maùy tính
cuûa MDSI, coøn MDSI thì cho ra baêng
NC. COMPACT II laø moät trong nhöõng
ngoân ngöõ laäp trình ñöôïc duøng raát
roäng raõi. Haõng MDSI coù 1tôùi 3000
  gnøôör T
coâng ty laø khaùch haøng söû 5 duïng heä
Ca ù c n g o â n n g ö õ la ä p
t rìn h N C
• 7) PROMPT : Phaùt trieån bôûi haõng
Weber N/C system, ñoùng ôû Milwaukee,
Wilsconsin, ñöôïc thieát keá ñeå duøng
cho nhieàu loaïi maùy NC thoâng duïng
nhö maùy tieän, trung taâm gia coâng,
caét gioù ñaù vaø maùy ñoät.
• 8) CINTURN II: Ñöôïc phaùt trieån bôûi
haõng Cincinnati Milacron ñeå ñôn giaûn
vieäc laäp trình cho maùy tieän.
• Söû duïng roäng raõi nhaát laø ngoân
ngöõ APT, keå caû caùc phieân baûn xuaát
xöù töø APT (ADAPT, EXAPT, UNIAPT, v.v.).
  gnøôör T
16
Laäp chöông trình NC vôùi töông
taùc ñoà hoïa (CAD/CAM)
 Laäp trình töông taùc ñoà hoïa laø moät
trong nhöõng thí duï tuyeät vôøi veà söï tích
hôïp giöõa CAD vaø CAM.
 Caùc böôùc laäp trình ñöôïc ñöa ra maøn
hình ñoà hoaï cuûa heä thoáng CAD/CAM
baèng caùch söû duïng döõ lieäu hình hoïc
thu ñöôïc trong quaù trình thieát keá.
 Ngöôøi laäp chöông trình xaây döïng noù
baèng caùc leänh caáp cao cuûa heä
thoáng.
 Trong nhieàu tröôøng hôïp ñöôøng chaïy
dao ñöôïc töï ñoäng sinh ra bôûi phaàn
meàm CAD/CAM. Keát quaû laø danh saùch
  gnøôör T
caùc chöông trình APT hay caùc File veà
17
Nh ö õ n g b ö ô ù c ñ a à u
t ie â n
 Xaùc ñònh hình hoïc treân maøn hình vi
tính
 Heä thoáng CAD/CAM seõ thöïc hieän
vieäc ñaùnh daáu caùc phaàn töû vôùi
caùc leänh ñôn giaûn söû duïng bôûi
ngöôøi laäp trình.
 Sau khi ñaùnh daáu (goïi teân), caùc
caâu leänh hình hoïc APT coù theå ñöôïc
taïo ra töï ñoäng bôûi heä thoáng
 Moät khi chi tieát ñaõ ñöôïc xaùc ñònh
  gnøôör T
treân maøn hình ngöôøi laäp18 trình coù
Ch o ïn d u ïn g c a é t

 Thöôøng heä thoáng CAD/CAM coù
moät thö vieän caùc duïng cuï.
 Ngöôøi laäp trình coù theå choïn
moät trong soá duïng cuï ñoù hay
taïo ra moät duïng cuï môùi baèng
caùch khai caùc tham soá kích
thöôùc cuûa duïng cuï (ñöôøng kính,
baùn kính goùc löôïn, chieàu daøi
ñoaïn caét,v.v.).
  gnøôör T
19
Ta ïo ñ ö ô ø n g c h a ïy d a o
 Phöông phaùp töông taùc cho pheùp ngöôøi
laäp trình taïo ra ñöôøng chaïy dao töøøng
böôùc vaø kieåm tra söï ñuùng ñaén treân
maøn hình.
 Thuû tuïc baét ñaàu vôùi vieäc xaùc ñònh
ñieåm ñaàu tieân cuûa ñöôøng chaïy dao.
 Ngöôøi laäp trình sau ñoù cho duïng cuï di
chuyeån theo hình daùng cuûa phoâi.
 Khi duïng cuï gia coâng treân maøn hình, heä
thoáng CAD/CAM seõ töï ñoäng chuaån bò
caùc caâu leänh chuyeån ñoäng öùng vôùi
  gnøôör T
20
ngoân ngöõ APT.
Ta ïo ñ ö ô ø n g c h a ïy d a o

 Phöông phaùp töông taùc cho pheùp
ngöôøi laäp trình cô hoäi cheøn caùc
caâu postprocessor vaøo caùc ñieåm
töông öùng trong khi taïo ra chöông
trình.
 Caùc caâu leänh postprocessor bao
goàm caùc leänh veà ñieàu khieån
maùy coâng cuï nhö Feed rates,
Speeds, dung dòch trôn nguoäi
 Caùc chöông trình con töï ñoäng
  gnøôör T
ñöôïc goïi vôùi söï töông taùc ít nhaát
21
Mô phỏng đường chạy dao

 Đồ họa maøu cho pheùp ngöôøi laäp
trình deã daøng troâng thaáy söï
khaùc nhau giöõa phoâi vaø duïng
cuï.
 Vieäc moâ phoûng coù theå thöïc
hieän theo nhieàu caùch:
• - Chaïy nhanh
• - Chaïy vôùi toác ñoä hieän thôøi
• - Chaïy töøng böôùc
  gnøôör T
22
Öu ñ ie å m c u û a CAD /CAM
 Tieát kieäm thôøi gian xaùc ñònh
hình hoïc
 Kieåm tra thaáy ngay (immediate
Visual verification).
 Söû duïng chöông trình con laäp trình
töï ñoäng.
 Taêng naêng suaát lao ñoäng.
 Tích hôïp vôùi caùc chöùc naêng
lieân quan khaùc: Thieát keá duïng
cuï, laäp keá hoaïch gia coâng,
  gnøôör T
23
nhoùm hoùa caùc chi tieát ñeå gia
Laäp trình baèng gioïng noùi : VNC
(Voice NC)
 Duøng lôøi noùi ñeå giao tieáp vôùi
maùy,
 VNC cho pheùp ngöôøi laäp trình
khoûi phaûi vieát chöông trình baèng
tay, goõ chöõ hay kieåm tra baèng
tay.
 Ñeå thöïc hieän vieäc laäp trình
baèng VNC, ngöôøi vaän haønh noùi
vaøo micro ñöôïc thieát keá ñaëc
  gnøôör T
bieät ñeå giaûm tieáng oàn…
24
Laäp trình baèng gioïng noùi : VNC
(Voice NC)
 Duøng töø ñôn giaûn vôùi caùc töø nhö
“Turn”, “Thread”, “Mill line” cuøng vôùi
soá ñeå ñaûm baûo caùc döõ lieäu kích
thöôùc vaø toïa ñoä.
 Tröôùc khi heä thoáng VNC ñöôïc söû
duïng, noù phaûi ñöôïc huaán luyeän ñeå
nhaän ra vaø chaáp nhaän tieáng noùi
cuûa caù nhaân ngöôøi laäp trình.
 Ngöôøi laäp trình khi taäp phaûi noùi tôùi
5 laàn ñeå ñaûm baûo 1 taäp tham chieáu
veà gioïng noùi maø sau ñoù noù phaûi so
saùnh khi laäp trình. Toaøn boä töø ñieån
cuûa heä thoáng coù khoaûng100 töø.
  gnøôör T
 Nhieàu chöông trình NC chæ caàn duøng
25
Laäp trình baèng gioïng noùi : VNC
(Voice NC)
 Khi noùi ngöôøi laäp trình phaûi ngaên
caùch caùc töø baèng nhöõng ñoaïn
nghæ.
 Thôøi gian nghæ giöõa caùc töø vaøo
khoaûng 1/10 giaây hoaëc daøi hôn.
 Vieäc naøy cho pheùp heä thoáng nhaän
dieän tieáng noùi coù theå phaân bieät
bieân ñoä cuûa leänh noùi vaø so saùnh
ñaëc tính aâm thanh vôùi töø ñöôïc nhôù
trong taäp leänh cuûa noù.
 Toác ñoä noùi vaøo khoaûng 70 töø/phuùt.
Khi caùc töø ñöôïc noùi ra, maøn hình
tröôùc ngöôøi laäp trình kieåm tra moãi
  gnøôör T
leänh cuûa ngöôøi vaän haønh 2vaø nhaéc
6
Th í d u ï VN C
• Ñeå xaùc ñònh moät ñöôøng troøn, cuoäc ñoái thoaïi giöõa
ngöôøi vaø maùy coù daïng ñaëc tröng nhö sau (ñöôïc goïi
ra treân maøn hình CRT)
• Programmer : “Define”
• System : DEFINITION TYPE
• Programmer : CIRCLE
• System : CIRCLE # =
• Programmer : “Three”
• System : CENTER PT X =
• Programmer : Five decimal three one, Go”
• System : Y=
• Programmer : “Two Decimal Four Seven Five, Go”
• System : CW/ CCW
• Programmer : Counterclockwise
• Khi chöông trình ñaõ ñöôïc laäp vaø kieåm tra, heä thoáng
seõ chuaån bò cho ra baêng ñuïc loã ñeå gia coâng.
  gnøôör T
27
Öu ñ ie å m c u û a VN C


 Tieát kieäm thôøi gian laäp trình, do
ñoù giaûm ñöôïc thôøi gian chu kyø
saûn xuaát.
 Thôøi gian laäp trình coù theå giaûm
ñeán 50%.
  gnøôör T
28
Manual Data Input - MDI

 Ñöôïc thieát keá ñeå ñôn giaûn vieäc laäp
trình gia coâng
 Noù ñoøi hoûi ngöôøi laäp trình phaûi
bieát chi tieát veà quaù trình gia coâng,
ñeå vieát chöông trình theo ñuùng trình töï
cuûa noù.
 Veà cô baûn ngöôøi vaän haønh phaûi coù
khaû naêng ñoïc baûn veõ kyõ thuaät vaø
hieåu bieát veà coâng ngheä.
 Khoâng nhaát thieát phaûi qua moät kyø
  gnøôör T
ñaøo taïo caêng thaúng veà laäp 9trình NC.
2
Manual Data Input - MDI

 Ngöôøi laäp trình nhaäp leänh tröïc
tieáp treân maøn hình CRT cuûa
maùy NC vì theá khoâng caàn phaûi
ñuïc baêng loã.
 Vieäc laäp trình do ngöôøi vaän
haønh laøm.
 Heä thoáng NC ñöôïc trang bò khaû
naêng MDI coù trang bò maùy tính
(micro computer) laøm thieát bò
  gnøôör T
ñieàu khieån. 30
Öu ñ ie å m c u û a MD I:

 Ñôn giaûn
 Khoâng caàn maùy ñuïc baêng loã
voán ñaét tieàn vaø chieám maët
baèng
 Nhöõng cô sôû nhoû ñeã daøng döa
vaøo söû duïng caùc maùy CNC
  gnøôör T
31
Ha ïn c h e á c u û a MD I:

 Chöông trình phaûi ngaén goïn, chi tieát
phaûi ñôn giaûn,
 Do maøn hình nhoû (22-25 doøng), ngöôøi
laäp trình khoù kieåm tra chöông trình.
 Khoâng hieäu quaû neáu laäp trình ñeå gia
coâng caùc chi tieát phöùc taïp.
 Ñeå naâng hieäu quaû söû duïng coù theå
vöøa gia coâng, vöøa laäp trình ñeå gia
coâng chi tieát môùi. Ñoù laø laøm vieäc
ôû cheá ñoä haäu tröôøng (BACKGROUND
  gnøôör T
MODE). 32
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản