4 đề thi thử đại học tham khảo

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
18
download

4 đề thi thử đại học tham khảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

4 đề thi thử đại học tham khảo nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 đề thi thử đại học tham khảo

  1. Së gd vµ ®t h­ng yªn ®Ò thi thö ®¹i häc, cao ®¼ng Tr­êng thpt trÇn quang kh¶i N¨m 2009 lÇn 1 m«n to¸n khèi a Thêi gian lµm bµi 180’ C©u 1: (2®iÓm) cho hµm sè: y  x 3  (4m  1) x 2  3(m  1) x  m  3 (C m ) 1, kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè víi m=1. 2,T×m m sao cho (C m ) c¾t 0x t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt. C©u 2: (2®iÓm) 3 cos x 1,gi¶i ph­¬ng tr×nh : cot(  x)   2. 2 1  sin x 4 x 2 2,gi¶i ph­¬ng tr×nh: log 3 (31  8)  1  4  x 2 . C©u 3: (2®iÓm)  2 sin 4 x 1,tÝnh tÝch ph©n I  sin x  cos xdx . 0 x  y  m  1  2,t×m m :  cã nghiÖm.  x  y  1  x ( y  1)  m  C©u 4: (3®iÓm) 1,Trong mÆt ph¼ng 0xy cho  ABC cã A(-1;2); träng t©m G(-1;4) cña  ABC .viÕt ph­¬ng tr×nh c¸c c¹nh  ABC biÕt: B d1 :x+2y-9=0; C d 2 : 2x-y-3=0. 2,cho h×nh chãp s.abcd cã ®¸y abcd lµ h×nh vu«ng c¹nh a. sa  (abcd) . M n»m trªn c¹nh ad sao cho am = m ( 0 < m < a ); sa = n. a) tÝnh kho¶ng c¸ch tõ a ®Õn (sbm) theo a;m;n. b) cho m , n thay ®æi vµ tho¶ m·n m 2  n 2  a 2 . X¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt cña thÓ tÝch khèi chãp s.abcm theo a. c©u 5: (1®iÓm) b 4 2 Cho a,b d­¬ng CMR: (1  a )(1  )(1  )  81 a b .................................hÕt................................ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:.....................................sè b¸o danh:................
  2. Së gd vµ ®t h­ng yªn ®Ò thi thö ®¹i häc, cao ®¼ng Tr­êng thpt trÇn quang kh¶i N¨m 2009 lÇn 1 m«n to¸n khèi d Thêi gian lµm bµi 180’ C©u 1: (2®iÓm) 2x  1 cho hµm sè: y (C). x 1 1, kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè. 2, T×m diÖn tÝch t¹o bëi ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i M bÊt k× vµ hai ®­êng tiÖm cËn cña (C). C©u 2: (2®iÓm) 1,gi¶i ph­¬ng tr×nh : x  9  2 x  4  x  1 2,gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: log 3 (3 x  1). log 3 (3 x 1  3)  2 C©u 3: (2®iÓm) 4 dx 1,tÝnh tÝch ph©n I . 0 x  1  2x  1 2 2,t×m m : 4.4  (m  2)4 cos x  10  m  0 cã nghiÖm. cos 2 x C©u 4: (3®iÓm) 1,Trong mÆt ph¼ng 0xy cho  ABC . Cã M(2;3) lµ trung ®iÓm cña BC AB: x – y – 1 = 0; AC: 3x + y – 7 = 0; T×m to¹ ®é cña A ; B ; C. 2,Cho h×nh lËp ph­¬ng ABCD.EFGH cã M , N lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña AD vµ BF a) CMR: MN  EC. b) T×m cos cña gãc t¹o bëi MN vµ AB. c©u 5: (1®iÓm) 2 2 2 2 81 cho a ; b d­¬ng: a  b  1 . cmr: ( a  )  (b  )  . b a 2 .................................hÕt.................................. C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:.....................................sè b¸o danh:................
  3. Së gd vµ ®t h­ng yªn ®Ò thi thö ®¹i häc, cao ®¼ng Tr­êng thpt trÇn quang kh¶i N¨m 2009 lÇn 2 m«n to¸n khèi a+b Thêi gian lµm bµi 180’ A. phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (7 ®iÓm). 3 1 C©u 1: (2 ®iÓm) Cho hµm sè : y  x 3  mx 2  m3 (C m ). 2 2 1, kh¶o s¸t hµm sè víi m=1. 2, t×m m: (C m ) cã cùc trÞ & cùc trÞ ®èi xøng qua d: x-2y+3=0 C©u 2: (2 ®iÓm) 1, gi¶i ph­¬ng tr×nh: cos 2 x  cos x.(2.tan 2 x  1)  2 . 2, T×m m sao cho ph­¬ng tr×nh sau cã nghiÖm x  [0;  ] m.( 1  cos 2 x  sinx)  (2.sinx  1). 1  cos 2 x  2.m  1  sin x ln12 dx c©u 3: (1 ®iÓm) tÝnh tÝch ph©n I=  ln 5 ex  4 C©u 4: (1 ®iÓm) Cho khèi l¨ng trô ABC.A’B’C’ cã  ABC ®Òu c¹nh a. A c¸ch ®Òu A’, B’, C’ & AA’ t¹o víi mÆt ®¸y gãc 600. tÝnh thÓ tÝch khèi l¨ng trô. C©u 5: (1 ®iÓm) Cho a, b, c d­¬ng & a+b+c=1. a3 b3 c3 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña: P   b  ac c  ba a  cb B. phÇn riªng (3 ®iÓm) ThÝ sinh chØ ®­îc lµm mét trong hai phÇn. 1. theo ch­¬ng tr×nh chuÈn: C©u 6.a: (2 ®iÓm) 1, Trong mÆt ph¼ng 0xy cho h×nh vu«ng ABCD cã t©m I(4; -2) H(-2; -9)  AB; K(4; -7)  CD. T×m to¹ ®é cña A, B, C, D. 2, Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: 22 x  3  x 6  15.2 x 3 5  2 x . C©u 7.a: (1 ®iÓm) T×m n  N* : C4n  C43n  C45n  ...  C42nn1  44017 1 2. theo ch­¬ng tr×nh n©ng cao: C©u 6.b: (2 ®iÓm) 1, Trong mÆt ph¼ng 0xy cho  ABC vu«ng t¹i A (-3; 2), T×m B, C  d: x-y -3=0 sao cho S ABC min. 1 2, gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: log 9 4  3 x .log x 3  2 C©u 7.b: (1 ®iÓm) T×m n  N*: C2n 1  2.2.C22n 1  3.22.C23n1  ...  (2n  1).22n C22nn11  2009 1  .................................hÕt................................ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:.....................................sè b¸o danh:................
  4. Së gd vµ ®t h­ng yªn ®Ò thi thö ®¹i häc, cao ®¼ng Tr­êng thpt trÇn quang kh¶i N¨m 2009 lÇn 2 m«n to¸n khèi d Thêi gian lµm bµi 180’ A. phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (7 ®iÓm). C©u 1: (2 ®iÓm) cho hµm sè: y  x3  3x (C). 1, kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè. 2, T×m tÊt c¶ c¸c ®iÓm M  d: x=2 sao cho qua M kÎ ®­îc 3 tiÕp tuyÕn ph©n biÖt ®èi víi (C). C©u 2: (2 ®iÓm) sin 4 x  cos 4 x 1 1 1, gi¶i ph­¬ng tr×nh :  cot 2 x  5sin 2 x 2 8sin 2 x 2, gi¶i ph­¬ng tr×nh: log 2 ( x  1)  log 2 ( x  1)3  3  log 2 ( x  1) 2  3 2 5 C©u 3: (1 ®iÓm) tÝnh tÝch ph©n: I=  ln( x 2  x  6)dx 4 C©u 4: (1 ®iÓm) Cho h×nh chãp tam gi¸c ®Òu S.ABC cã AB=a. M, N lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña SB, SC. BiÕt (AMN)  (SBC). TÝnh VS . ABC theo a.  C©u 5: (1 ®iÓm) T×m m: ph­¬ng tr×nh sau cã Ýt nhÊt mét nghiÖm trong ®o¹n [0; ] 2 cos 2 x  sin 2 x.cosx  sin x.cos 2 x  m.( sinx  cosx) B. phÇn riªng (3,0 ®iÓm) ThÝ sinh chØ ®­îc lµm mét trong hai phÇn. 1.theo ch­¬ng tr×nh chuÈn: C©u 6.a: (2 ®iÓm) 1, Trong mÆt ph¼ng 0xy cho  ABC vu«ng t¹i A(3; - 4) , träng t©m 11 8 G( ; ), ®­êng cao AH: 2x+y-2=0. T×m to¹ ®é cña B, C. 3 3 2, Trong mÆt ph¼ng 0xy cho d: x+2y-5=0. LËp ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn tiÕp xóc d t¹i A(1; 2) vµ (C) qua B(5; 2). 1 n C©u 7.a: (1 ®iÓm) T×m sè h¹ng kh«ng chøa x trong khai triÓn: ( x 2  ) x BiÕt: C2n  C23n  C25n  ...  C22nn1  512 . ( n N*) 1 2. theo ch­¬ng tr×nh n©ng cao: C©u 6.b: (2 ®iÓm) 1, Trong mÆt ph¼ng 0xy cho A(-1; 1), B(2; 2), C(3;1), D(-3; 13). T×m M  d: x+y-3=0 sao cho S ABM  2.S CDM 2, Trong mÆt ph¼ng 0xy cho d: x-3y+7=0. LËp ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn qua A(1; 2), B(3; - 2) & tiÕp xóc d. 1 n C©u 7.b: (1 ®iÓm) T×m sè h¹ng kh«ng chøa x trong khai triÓn: ( x 3  ) x2 BiÕt: C20n  C22n  C24n  ...  C22nn  512 . ( n N*) .................................hÕt.................................. C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản