4 điều cần biết khi tạo dựng nhãn hiệu

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
9
download

4 điều cần biết khi tạo dựng nhãn hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhãn hiệu là yếu tố giúp phân biệt sản phẩm dịch vụ của bạn với sản phẩm dịch vụ của các công ty khác. Làm thế nào để nhãn hiệu của bạn không bị chìm nghỉm trong một “rừng” các loại nhãn hiệu trên thị trường hiện nay?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 điều cần biết khi tạo dựng nhãn hiệu

  1. 4 i u c n bi t khi t o d ng nhãn hi u T o d ng nhãn hi u Nhãn hi u là y u t giúp phân bi t s n ph m d ch v c a b n v i s n ph m d ch v c a các công ty khác. Làm th nào nhãn hi u c a b n không b chìm ngh m trong m t “r ng” các lo i nhãn hi u trên th trư ng hi n nay? L a ch n m t nhãn hi u m nh B n có th nh lu t sư chuyên v nhãn hi u tư v n có nh hư ng c th và phù h p v i th c tr ng a phương b n. Ngoài ra, b n có th tham kh o 3 lo i nhãn hi u ư c cho là m nh dư i ây.
  2. Nhãn hi u kỳ c c Lo i nhãn hi u này là t t t ra ch có ch c năng duy nh t là nh m phân bi t các hàng hóa d ch v c a b n v i các hàng hóa d ch v c a các công ty khác. Pepsi® và Xerox® là hai t không t n t i trong b t kỳ m t ngôn ng nào trư c khi chúng ư c ch n làm nhãn hi u cho các lo i u ng và máy photocopy. Nhãn hi u tùy ng Lo i nhãn hi u này là m t t có nghĩa nhưng l i không h liên quan n s n ph m mà nó i di n. Ch ng h n như Apple ư c s d ng trên máy vi tính là m t nhãn hi u m nh dù nó không mô t b t kỳ m t c tính hay c i m nào c a máy vi tính. Hay các b n ã bi t n hãng sơn n i ti ng Four Oranges? Nhãn hi u g i m Lo i nhãn hi u này là m t t mà khi ư c s d ng cho các s n ph m d ch v , òi h i c n có s tư ng tư ng, suy nghĩ ho c nh n th c rút ra ư c s liên quan gi a t ó v i b n ch t c a lo i hình s n ph m d ch v ó. Greyhound® s d ng cho d ch v xe buýt là lo i nhãn hi u g i ý b i khách hàng ph i s d ng trí tư ng tư ng k t lu n r ng cách th c di chuy n b ng lo i hình xe buýt này “nhanh như chó săn” (Greyhound có nghĩa là chó săn).
  3. Tra c u nhãn hi u nh m tránh xung t Sau khi ã l a ch n ư c m t s nhãn hi u m nh, bư c ti p theo là b n c n ph i tìm hi u xem li u nhãn hi u b n ch n ã có ai khác ăng ký s d ng trư c ó không. C n ph i lưu ý r ng nhãn hi u c a b n không nh t thi t ph i gi ng h t m t nhãn hi u khác ã có ti ng trên th trư ng; ch c n tương t gây nh m l n là có th không ư c b o h c quy n s d ng. Ví d như, Blue Shield® là m t nhãn hi u ã ư c ăng ký. Có m t công ty khác n p ơn ăng ký nhãn hi u Red Shield và b t ch i vì lý do có th gây nh m l n v i nhãn hi u Blue Shield®. ăng ký ngay tên mi n tương ng Xu hư ng ngày nay là h u h t các công ty u nhanh chóng ăng ký tên mi n tương ng v i nhãn hi u c a mình, ch ng h n như Pepsi® v i tên mi n Pepsi.com, Sony® v i sony.com ho c Honda® v i honda.com. Vi c ăng ký tên mi n tương ng nh m 2 m c ích: t o i u ki n cho khách hàng mu n tìm hi u thêm v công ty ho c ăng ký giao d ch tr c tuy n; tránh trư ng h p có ngư i khác ăng ký tên mi n trùng v i nhãn hi u c a b n nh m tr c l i b t chính, làm m t uy tín c a công ty.
  4. ăng ký b o h c quy n nhãn hi u Bư c cu i cùng nhưng quan tr ng không kém là b n ph i ăng ký b o h c quy n nhãn hi u c a mình t i cơ quan nhà nư c có th m quy n. Sau khi nhãn hi u c a b n ư c c p b ng b o h , b n có th yên tâm r ng nhãn hi u mà b n ã ph i b ra r t nhi u công s c, th i gian và ti n b c nghĩ ra và u tư phát tri n s không b ngư i khác “mư n” b t h p pháp.
Đồng bộ tài khoản