5 Bài tập ôn kế toán doanh nghiệp

Chia sẻ: vuongdung_1009

Bài 1: Cho tình hình tài sản đầu tháng 1/N của doanh nghiệp ABC như sau: đvt 1.000đ: 1. Tiền mặt: 260.000; 2. Tiền gửi ngân hàng: 420.000; 3. Phải thu khách hàng: 170.000; 4. Thành phẩm: 240.000; 5. Hàng gửi bán: 120.000; 6. Nguyên vật liệu: 310.000; 7. Ứng trước cho người bán: 270.000;...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản