5 câu hỏi bạn cần đặt ra cho đối tác phát triển website của bạn

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
7
download

5 câu hỏi bạn cần đặt ra cho đối tác phát triển website của bạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng một trang web cũng như lắp ghép trò xếp hình vậy - đôi khi những miếng ghép nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, tất cả chúng đều đang ở vị trí không mong muốn. Một trang web cũng phức tạp như vậy, nhưng hãy nhớ rằng mỗi khi bạn chỉnh sửa hay nâng cấp nó, tấm hình của bạn lại hoàn toàn tan rã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 câu hỏi bạn cần đặt ra cho đối tác phát triển website của bạn

  1. 5 câu h i b n c n t ra cho i tác phát tri n website c a b n Xây d ng m t trang web cũng như l p ghép trò x p hình v y - ôi khi nh ng mi ng ghép nhìn có v ơn gi n nhưng khi tìm hi u k hơn, t t c chúng u ang v trí không mong mu n. M t trang web cũng ph c t p như v y, nhưng hãy nh r ng m i khi b n ch nh s a hay nâng c p nó, t m hình c a b n l i hoàn toàn tan rã. Làm cách nào mà b n có th tránh kh i vi c tuy n d ng m t nhà thi t k ho c trang trí xây d ng m t trang web có v mong manh như v y? Sau ây là m t s câu h i b n có th h i cùng nh ng ý ki n ph n h i giúp b n gi i quy t v n . 1. Nh ng tiêu chu n nào cho trang web mà b n c n hư ng t i. ó là m t câu h i l n làm b i r i nh ng ngư i nào chưa có nh ng tiêu chu n rõ ràng. Tiêu chu n c a m t trang web là gì? ó là cách trang trí và t o d ng h th ng trang web cho phép trang web có th l n m nh c v công ngh cũng như s ngư i truy c p. Nh ng ngôn ng và công ngh thư ng s d ng là: • CSS ( Casacading Style Sheets): M t k thu t cho phép ưa vào trang web : fonts, màu s c, và không gian cho trang webs.
  2. • XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) m t d ng ngôn ng l p trình có chi u sâu như HTML, ngoài ra còn h tr cú pháp XML. • ECMA Scripts: Phiên b n tiêu chu n c a JavaScript dùng cho ph n l n các trang web. B n không c n ph i bi t nhi u v nh ng ngôn ng l p trình; ch c n bi t v nh ng tiêu chu n c n ph i ư c gi i quy t. Cách ơn gi n b n liên k t các câu h i này chính là luôn nh r ng, nh ng ngư i s d ng internet không bao gi dùng chung m t h i u hành và công c lư t web. Thi t k và phát tri n nh ng chu n m c riêng c a trang web cho phép b n thay i và v n hành chúng theo cách c n thi t trên các phương di n khác nhau. 2. Có ph i h thi t k trang web có th ư c tìm th y d dàng b i các công c tìm ki m tr c tuy n? Ch c ch n r ng ngày nay m i ngư i u mu n r ng t t c các trang web u ư c hi n th trên các công c tìm ki m. S d ng nh ng công c tìm ki m quá ph c t p không ph i là i u b n mong i t các nhà thi t k và phát tri n c a mình; tuy nhiên, vi c thi t k và các o n mã như v y s có tác d ng m t khi b n th t s có nh ng hi u bi t y v chúng. Khi b n ph ng v n nhà thi t k , ó chính là câu h i nh n bi t r ng ngư i b n ang nói chuy n có phù h p v i hình tư ng và cách v n h nh c a các công c tìm ki m .Sau ây là m t vài công c có nh hư ng l n n s v n hành c a SEO (T i ưu hóa công c tìm ki m). • CSS (Cascading Style Sheets): Trang trí m t trang web t ư c hi u qu cao nh t trong tìm ki m có nghĩa là ph i gi m thi u s lư ng
  3. các o n mã c a nó và thay b ng các dòng text, t o i u ki n thu n l i cho các công c tìm ki m. • Script files: Khi b n s d ng nh ng công c năng ng như thư vi n hình nh ho c s d ng mouse-over menu, thì thông thư ng chúng ư c t o d ng nh JavaScript. hư ng t i hình tư ng SEO thích h p, nh ng t p tin nên ư c thi t k dư i d ng các “trang văn b n” thay vì nh ng cú pháp trên trang web. • Web page content: Văn b n và n i dung c a chúng nên ư c th hi n trên các trang nhi u nh t có th , nó còn có th bao g m c m c l c trang web c a b n. Có nh ng cách nh ng dòng văn b n ư c hi n ra trư c t m m t mà không c n nh ng nhà trang trí ph i ưa chúng vào tranh nh. Hình nh hàm ch a nh ng câu ch thư ng không ư c ưa vào k t qu tìm ki m. N u vi c t i ưu hóa công c tìm ki m là m t chi n thu t b n luôn mu n hư ng t i, v y hãy luôn ch c ch n r ng website c a b n ư c xây d ng d a trên tiêu chí này. 3. H ã lên k ho ch thay i và l n m nh như th nào? M t trong nh ng bài h c au u nh t c n ph i h c chính là làm sao khi xây d ng trang web trong ngày hôm nay mà nó v n có i u ki n vào ngày mai. B ng dưng b n ư c bi t là c n ph i b t u m i th t u chính là i u mà t t c các nhà kinh doanh u s hãi. V y trư c khi b t u, hãy t h i: “Công ngh mà b n ang s d ng có cho phép s n ph m này l n m nh ho c thêm nhi u ch c năng khác không?” B n có th còn mu n nhi u hơn n a và còn suy nghĩ c v nh ng công c s c n ph i thêm sau này. B n cũng có th ngh ngư i trang trí và thi t k web cung c p nh ng danh
  4. sách công c c n thi t mà h có dành cho nh ng trang web tương t c a b n. i u này cho phép b n không nh ng có th tìm hi u ư c nh ng công ngh c a i th , m mang u óc chính b n thân b n, mà còn xúc ti n nh ng ý tư ng c a b n. 4. Làm cách nào h ki m tra công vi c c a mình? Như tôi ã c p bên trên, không ph i t t c khách hàng u dùng chung m t lo i công ngh . Nhưng ch c ch n r ng m i vi c ư c t ch c úng n, nhà thi t k web s c n ph i ki m tra l i công trình c a mình. V n này có v t m thư ng, nhưng b n s th t ng c nhiên khi bi t r ng có bao nhiêu công ty chuyên ki m tra l i nh ng công c lư t web. Tôi khuyên b n nên h i m t cách ch c ch n v công c lư t web và nh ng phiên b n h ã s d ng trong ti n trình nghiên c u. N u b n ang phát tri n m t h th ng m ng xã h i, m t c ng ng tr c tuy n ho c trang web giao d ch i n t , vi c test l i là vô cùng quan tr ng i v i s thành công c a b n. Nh ng c ng giao d ch an toàn c n ph i ư c ki m tra ngoài th c nghi m. Và ph i b o m r ng nh ng gì b n làm ư c nh ng gì mình ã công b và gi i quy t ư c t t c m i tình hu ng sau khi trang web i vào ho t ng. 5.Làm cách nào h gi i quy t các yêu c u tr giúp. Sau khi m t trang web chính th c ư c v n hành, nh ng sai sót k thu t phát sinh là i u không th tránh kh i. Câu h i b n mu n tr l i trư c khi t bút ký vào b n h p ng chính là làm cách nào có th gi i quy t v n h tr k thu t và s a l i cho trang web? M i công ty u có cách gi i quy t c a riêng mình, vì v y hãy th t c n th n vào cách mà h cam k t. Xây d ng m t trang web ph thu c vào m c ích b n mu n, i u ó có v r t gi ng như chơi trò chơi x p hình. Chìa khó c a thành công chính là tìm
  5. ra ư c i tác thích h p, nh ng ngư i hi u ư c mi ng ghép ti p theo b n c n cho công ty mình là gì.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản