50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
231
lượt xem
113
download

50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học về đại cương hữu cơ đến axit cacboxylic dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11)

 1. N i dung: Toàn b h u cơ 11: Đ i cương h u cơ → axit carboxylic 50 CÂU TR C NGHI M CHƯƠNG V HÓA 11 1. Các nh n xét dư i đây nh n xét nào sai? A. t t c các ankan đ u có công th c phân t CnH2n+2 B. t t c các ch t có công th c phân t CnH2n+2 đ u là ankan C. t t c các ankan đ u ch có liên k t đơn trong phân t D. t t c các ch t ch có liên k t đơn trong phân t đ u là ankan 2. T ng s liên k t c ng hóa tr trong m t phân t C3H8 là bao nhiêu? A. 11 C. 3 B. 10 D. 8 3. Hai ch t 2-metyl propan và butan khác nhau v đi m nào sau đây? A. Công th c c u t o B. Công th c phân t C. S nguyên t C D. S liên k t c ng hóa tr 4. T t c các ankan có cùng công th c nào sau đây? A. Công th c đơn gi n nh t B. Công th c chung C. Công th c c u t o D. Công th c phân t 5. Trong các ch t dư i đây ch t nào có nhi t đ sôi th p nh t? A. Butan B. Etan C. Metan D. Propan 6. Câu nào đúng trong các câu dư i đây? A. Ciclohexan v a có ph n ng th ,v a có ph n ng c ng B. Ciclohexan không có ph n ng th ,không có ph n ng c ng C. Ciclohexan có ph n ng th ,không có ph n ng c ng D. Ciclohexan không có ph n ng th , có ph n ng c ng
 2. 7. Câu nào đúng trong các câu sau đây? A. T t c ankan và t t c cicloankan đ u không tham gia ph n ng c ng B. T t c ankan và t t c cicloankan đ u có th tham gia ph n ng c ng C. T t c ankan không tham gia ph n ng c ng; m t s cicloankan có th tham gia ph n ng c ng. D. M t s ankan có th tham gia ph n ng c ng; t t c cicloankan không th tham gia ph n ng c ng. 8. Các ankan không tham gia lo i ph n ng nào? A. Ph n ng th B. Ph n ng tách C. Ph n ng c ng D.Ph n ng cháy 9. ng v i công th c phân t C6H14 có bao nhiêu đ ng phân m ch Cacbon? A. 3 C. 5 B. 4 D. 6 10. Ch n câu đúng trong các câu sau: A. Hidrocacbon trong phân t có các liên k t đơn là ankan B. Nh ng h p ch t trong phân t ch có các liên k t đơn là ankan C. Nh ng hidrocacbon m ch h trong phân t ch có các liên k t đơn là ankan D. Nh ng hidrocacbon m ch h trong phân t ch a ít nh t 1 liên k t đơn là ankan 11. Cho chu i ph n ng sau: B là A. CH4 B. CH3CH3 C. CH2 = CH2 D. CH3CH2OH 12.Tìm câu sai trong các m nh đ sau: A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon trong phân t ch có liên k t đơn B. Ankan là hiđrocacbon no m ch cacbon không vòng C. Hiđrocacbon no là h p ch t trong phân t ch có hai nguyên t là cacbon và hiđro D. Ankan ch có đ ng phân m ch cacbon 13.S đ ng phân ng v i công th c phân t C4H10 là: A.2 B. 3 C.4 D. 5
 3. 14. Thành ph n phân t c a hai ch t k ti p nhau trong cùng m t dãy đ ng đ ng khác nhau m t nguyên t cacbon và: A. M t nguyên t hiđro B. Hai nguyên t hiđro C. Ba nguyên t hiđro D.B n nguyên t hiđro 15. H p ch t có CTCT: A. 2,2,3,3-tetra metyl propan B. 2,4-dimetyl pentan C. 2,4-dimetyl butan D. 1,1,3-trimetyl butan 16. Trong phương pháp đi u ch etan (CH3 – CH3) ghi dư i đây, phương pháp nào sai? A. Đun natri propionat v i vôi xút B. C ng H2 vào etylen C. Tách nư c kh i rư u etylic D. Cracking n-butan 17. Xác đ nh công th c phân t c a ankan có t kh i hơi đ i v i không khí b ng 2. Ankan này có bao nhiêu đ ng phân? A. C2H6 có 1 đ ng phân B. C3H8 có 2 đ ng phân C. C4H10 có 2 đ ng phân D. C4H10 có 3 đ ng phân 18. Khí metan có l n t p ch t là etilen, dung d ch ch t nào sau đây có th dùng đ tinh ch metan? A. Nư c brom B. Nư c vôi trong C. Dung d ch NaCl D. Dung d ch xut 19. Trong phân t ankan nguyên t C tr ng thái lai hóa nào? A. sp3 B. sp3d2 C. sp2 D. sp 20. Ch t nào dư i đây có nhi t đ sôi th p nh t?
 4. A.n-pentan B. isopentan C. neopentan D. xiclopentan 21. M t ankan A có 12 nguyên t hiđro trong phân t , khí A tác d ng v i clo có chi u sáng ch thu đư c m t d n xu t mono clo. Tên c a A là A. iso-butan B. iso-pentan C. neo-hexan D. neo-pentan 22. S p x p các ch t H2; CH4; C2H6 và H2O theo th t nhi t đ sôi tăng d n: A. H2 < CH4 < C2H6 < H2O B. H2 < CH4 < H2O < C2H6 C. CH4 < H2 < C2H6 < H2O D. T t c đ u sai 23. Ankan A có t kh i hơi đ i v i hiđro b ng 29 và m ch cacbon phân nhánh. Tên c a A là: A.Iso butan B. Iso pentan C. Hexan D. Neo pentan 24. Đimetyl xiclopropan có bao nhiêu đ ng phân m ch vòng? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 25. C n l y bao nhiêu lít khí CH4 và C2H6 đ đư c 8 lít h n h p (CH4; C2H6) có t kh i hơi đ i v i H2 b ng 11,5 A. 5 và 3 B. 4,5 và 3,5 C. 4 và 4 D. 2 và 6 26. Ch n câu đúng A. Ankan có đ ng phân m ch cacbon B. Ankan và xicloankan là đ ng phân c a nhau
 5. C. Xicloankan làm m t màu dung d ch brom D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon ch có liên k t đơn trong phân t 27. T l th tích c a hiđrocacbon thu c dãy đ ng đ ng metan và th tích oxi c n thi t đ đ t cháy hoàn toàn hiđrocacbon đó là 1 : 6,5. Hiđrocacbon đó là: A. Butan B. Pentan C. Etan D. Propan 28. T s th tích gi a CH4 và O2 là bao nhiêu đ h n h p hai khí n m nh nh t? A. 1 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 3 D. 2 : 1 29. Ph n trăm kh i lư ng c a nguyên t cacbon trong phân t ankan thay đ i th nào theo chi u tăng s nguyên t cacbon trong dãy đ ng đ ng A. Tăng d n B. Gi m d n C. Không đ i D. Tăng, gi m không theo quy lu t 30. Trong phòng thí nghi m có th đi u ch metan b ng cách nào trong nh ng cách sau đây? A. Nhi t phân natri axetat v i vôi tôi xút B. Crackinh butan C. Th y phân nhôm cacbua trong môi trư ng axit D. C A và C đ u đúng 31. Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 hiđrocacbon m ch h , liên ti p trong dãy đ ng đ ng thu đư c 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2g H2O. Hai hiđrocacbon thu c dãy đ ng đ ng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren 32. ankan hòa tan t t trong dung môi nào? A. Nư c B. Benzen C. dd HCl D. Dd NaOH
 6. 33. Có các công ch c c u t o sau: CH3 – CH2 – CH2 – CH3 B n công th c c u t o trên bi u di n m y ch t? A. 1 ch t B. 2 ch t C. 3 ch t D. 4 ch t 34. Đ t cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon đ ng đ ng có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28 đvc ta thu đư c 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4g H2O. Công th c c a hai hiđrocacbon là A. C2H4 và C4H8 B. C2H6 và C4H10 C. CH4 và C3H8 D. C2H2 và C4H6 35. S g c ankyl hóa tr 1 t o ra t isopentan là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 36. T kh i hơi c a h n h p hai khí đ ng đ ng th 2 và th 3 c a dãy đ ng đ ng metan so v i hiđro là 18,5. Thành ph n % th tích c a h n h p là: A. 33,3 và 66,7 B. 40 và 60 C. 50 và 50 D. K t qu khác 37. Đ t cháy hoàn toàn m t hiđrocacbon A thu đư c s mol H2O g p đôi s mol CO2. V y A là: A. Ankan B. Ankin C. CH4 D. C2H6 38. Trong s các đ ng phân có công th c phân t C6H14, s đ ng phân có ch a cacbon b c ba là A. 1 C. 3 B. 2 D. 4
 7. 39. Tên g i theo danh pháp IUPAC c a h p ch t sau là: A. 2-etyl-3metypentan B. 3,4-đimetylhexan C. 2,3-đietylbutan D. 3-metyl-4-etylpentan 40. Kh i lư ng riêng c a m t ankan đi u ki n tiêu chu n là 3,839g/lít. Trong phân t ankan có m t nguyên t cacbon b c IV. Hiđrocacbon đó là: A. 2,2-đimetyl pentan B. 2,2-đimetyl hexan C. 2,2-đimetyl butan D. 3,3-đimetyl pentan 41. Cracking 560 lít C4H10 (đktc) x y ra các ph n ng: A. 55 lít B. 50 lít C. 80 lít D. K t qu khác 42. Khi đun mu i RCOONa v i NaOH thu đư c hiđrocacbon có tên là propan. Tên c a R là: A. Metyl B. Etyl C. Propyl D. Butyl 43. Brom hóa m t ankan đư c m t d n xu t ch a brom có t l kh i hơi so v i không khí là 5,207. Ankan này là: A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C5C12 44. T kh i c a h n h p khí C3H8 và C4H10 đ i v i hiđro là 25,5. Thành ph n % th tích h n h p đó là: A. 50% và 50%
 8. B. 25% và 75% C. 45% và 55% D. K t qu khác 45. Xác đ nh s n ph m c a ph n ng sau: A. CH3CH2CH2CH3 B. CH3CH2CH = CH2 C. CH3(CH2)6CH3 D. (CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2 46. H n h p X g m hai hidrocacbon thu c cùng dãy đ ng đ ng. Đ t cháy hoàn toàn h n h p X s n ph m cháy thu đư c cho h p th h t vào bình 1 đ ng H2 SO4 đ c. Bình 2 đ ng 250 ml dung d ch Ca(OH)2 1M. sau khi k t thúc ph n ng, kh i lư ng bình 1 tăng 8,1 gam, bình 2 có 15 gam k t t a xu t hi n. Công th c phân t c a hai hidrocacbon trong X là: A. CH4 và C4H10 B. C3H8 và C4H10 C. C2H6 và C4H10 D. C ba 47. Oxi hóa hoàn toàn 0,1 mol hh X g m hai ankan. S n ph m thu đư c cho đi qua bình 1 đ ng H2SO4 đ c, bình 2 đ ng dung d ch Ba(OH)2 dư thì kh i lư ng bình 1 tăng 6,3 gam và bình 2 có m gam k t t a xu t hi n. Giá tr c a m là: A. 68,95 gam C. 59,1 gam B. 49,25 gam D. K t qu khác 48. đ t cháy hoàn toàn 0,15 mol hh X g m hai hidrocacbon no. S n ph m thu đư c cho h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 dư thu đư c 37,5 gam k t t a và kh i lư ng bình đ ng dung d ch Ca(OH)2 tăng lên 23,25 gam. CTPT c a hai hidroccabon trong X là: A. C2H6 và C3H8 B. C3H8 vàC4H10 C. CH4 và C3H8 D. Không th xác đ nh đư c 49. Cho các ch t sau: CH3 CH2 CH3 I II III IV V Ch t nào là đ ng đ ng c a nhau?
 9. A. I,III,IV B. I, II, V C. III, IV, V D. II, III, V 50. T n-hexan có th đi u ch đư c ch t nào sau đây: A. iso-hexan B. 2,3-dimetylbutan C. 2,2-dimetylbutan D. C ba đ u đư c ANDEHIT – XETON Đ S 1 ( Th i gian 45 phút) Câu 1 : Xét sơ đ chuy n hoá : +H O 2 C3H5Br3 OH -, p , t0 X + ... X + AgNO 3 + NH3 + H2O Ag + ... X + Na H2 + ... V y công th c c u t o h p lý c a C3H5Br3 là : Br A : CH2-CH-CH2 B : CH3-C-CH2 Br Br Br Br Br Br Br C : CH3-CH-C-Br D : CH3-CH-CH Br Br Br CAU D dung Câu 2 : Cho ph n ng : CH3-CH = O + NaHSO3 ----- X Công th c c u t o c a X là : A : CH3-CH - O - SO3H B : CH3 - CH - ONa Na SO3H C : CH3 - CH2 - O-SO 3Na D : CH3 - CH - OH SO3Na CAU D dung Câu 3 : Chia m gam andehit thành 2 ph n b ng nhau -Ph n 1 b đ t cháy hoàn toàn thu đư c s mol CO2 b ng s mol H2O -Ph n 2 cho tác d ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3 dư thu đư c Ag k t t a theo t l mol
 10. nandehit : nAg = 1 : 4 . V y andehít đó là A : Andehit no, đơn ch c B : Andehit no, hai ch c C : Andehit fomic D : Không xác đ nh đư c Câu 4 : Đ t cháy m t h n h p các andehit đ ng đ ng thu đư c s mol CO2 b ng s mol H2O thì đó là dãy đ ng đ ng A : Andehít no , đơn ch c B : Andehit no, m ch vòng C : Andehit no , hai ch c D : C A , B , C đ u đúng Câu 5 : Ch n phát bi u sai trong các phát bi u sau đây ? A : Phân t HCHO có c u t o ph ng , các góc HCH và HCO đ u x p x 1200 . Tương t liên k t C = C , liên k t C = O g m 1 liên k t (xich ma) o và 1 liên k t (pi) , liên k t xich ma b n còn liên k t pi kém b n ; tuy nhiên khác v i liên k t C = C , liên k t C = O phân c c m nh B : Khác v i rư u metylic và tương t như metylclorua , andehit fomic là ch t khí vì không có liên k t hidro liên phân t C : Tương t như rư u metylic và khác v i metylclorua , andehhit fomic tan t t trong nư c vì trong nư c HCHO t n t i ch y u d ng HCH(OH)2 (do ph n ng c ng nư c) d tan , n u còn phân t HCHO thì phân t này cũng t o đư c liên k t hidro v i nư c. D : fomon hay fomalin là dung d ch ch a 37 - 40% HCHO trong rư u Câu 6 : Ph n ng ngưng t 2 phân t etanal đ t o thành h p ch t andol ( v a có nhóm andehit v a có nhóm rư u ) đư c th c hi n v i ch t xúc tác là A : AlCl3 B : Ni C : Axit D : Bazơ Câu 7 : Trong nhi u tinh d u th o m c có nh ng andehit không no t o nên mùi thơm cho các tinh d u này . Ví d tinh d u qu có andehit xinamic C6H5 CH=CH-CHO , trong tinh d u x và chanh có xitronelal C9H17CHO . Có th dùng hoá ch t nào đ tinh ch các andehít trên ? A : AgNO3/ NH3 B : Cu(OH)2 / NaOH C : NaHSO3 bão hoà và HCl D : H2(Ni ,t 0) Câu 8 : Công th c phân t c a andehit có d ng t ng quát CnH2n+2-2a -2kOk . Hãy cho bi t phát bi u sai ? A : Các ch s n , a , k có đi u ki n n > 1 ; a > 0 ; k > 1 B : N u a = 0 ; k = 1 thì thu đư c andehit no , đơn ch c C : N u andehit hai ch c và m t vòng no thì công th c phân t có d ng CnH2n-4O2 n > 5 D : T ng s liên k t pi và vòng trong công th c c u t o là a Câu 9 : T kh i hơi c a 2 andehit no , đơn ch c đ i v i oxi < 2 . Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m hai andehit trên thu đư c 7,04 gam CO2 . Khi cho m gam h n h p trên ph n ng hoàn toàn v i AgNO3 dư trong dung d ch NH3 thu đư c 12,96 gam Ag . Công th c phân t c a hai andehit và thành ph n % kh i lư ng c a chúng là
 11. A : CH3CHO : 27,5% ; CH3CH2CHO : 72,5% B : HCHO : 20,5% ; CH3CHO : 79,5% C : HCHO : 3,82% ; CH3CH2CHO : 96,18% D : C A và C Câu 10 : Cho sơ đ : +Br2 +H2O CuO X C3H6Br2 C3H6(OH)2 0 CH2(CHO)2 NaOH t V y X là : A : CH3-CH=CH2 B : CH2=CH-CH2-CH3 C : CH3-CH=CH-CH3 D : Xiclo propan Câu 11 : Cho ch t A và H2 đi qua Ni nung nóng thu đư c ch t B . Ch t B có t kh i hơi đ i v i NO b ng 2 . Hoá l ng ch t B và cho 3 gam ch t l ng B tác d ng v i Na dư thu đư c 0,7 lít H2 00C và 0,8 atm . Cho 2,8 gam ch t A tác d ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3 dư t o ra 10,8 gam Ag . Công th c phân t c a A là A : C2H3CHO B : C2H5CHO C : CH3CHO D : HCHO Câu 12 : H p ch t có công th c phân t C3H6O tác d ng đư c v i Na , H2 , trùng h p . V y C3H6O có th là : A : Propanal B : Axeton C : Rư u Anlylic D : Etylvinylete Đ 13-14-15 : Đ t cháy hoàn toàn 19,2 gam h n h p X g m 2 andehit đ ng đ ng liên ti p thu đư c 17,92 lít CO2(đktc) và 14,4 gam H2O . N u cho 9,6 gam h n h p trên tác d ng v i AgNO3/NH3 dư thì thu đư c m gam Ag k t t a . N u l y 9,6 gam h n h p trên cho ph n ng c ng v i H2 hoàn toàn thu đư c h n h p X1 g m 2 ch t m i . Đ t cháy hoàn toàn X1 thu đư c V lít CO2(đktc) và m, gam H2O Câu 13 : Công th c c a 2 andehít là A : CH3CHO và CH3CH2CHO B : HCHO và CH3CHO C : O=CH-CH=O và O=C-CH2-CH=O D : CH3CH2CHO và C3H7CHO Câu 14 : Kh i lư ng tính b ng gam c a Ag thu đươc là A : 75,6g B : 54,0g C : 5,4g D : 21,6g Câu 15 : Giá tr V(CO2) và m, (H2O) A : 17,92 lit và 14,4 g B : 8,96 lít và 11,7g C : 4,48 lit và 7,2 g D : 8,96 lit và 7,2g Câu 16 : Cho h n h p metanal và hidro đi qua ng đ ng Ni nung nóng . D n toàn b h n h p sau ph n ng vào bình nư c l nh đ làm ngưng t hoàn toàn hơi c a ch t l ng và hoà tan ch t khí có th tan đư c ,
 12. khi đó kh i lư ng c a bình tăng 8,65g . L y dung d ch trong bình này đem đun v i AgNO3 trong dung d ch NH3 thu đư c 32,4 gam Ag ( các ph n ng x y ra hoàn toàn) . Kh i lư ng metanal ban đ u là : A : 7,60g B : 7,25g C : 8,25g D : 8,40g Câu 17 : M t rư u no có công th c th c nghi m (C2H5O)n . V y công th c phân t c a rư u là A : C6H15 O3 B : C4H10O2 C : C4H10O D : C6H14O3 Câu 18 : Cho h n h p g m không khí (dư) và hơi c a 24 gam metanol đi qua ch t xúc tác là Cu nung nóng , ngư i ta thu đư c 40 ml fomalin 36% có kh i lư ng riêng d = 1,1g/ml . Hi u su t c a quá trình trên là A : 80,4% B : 70,4% C : 65,5% D : 76,6% Câu 19 : Cho 0,94g h n h p 2 andehit no, đơn ch c k ti p trong cùng m t dãy đ ng đ ng (không ch a andehit fomic) tác d ng v i dung d ch v i dung d ch AgNO3 trong NH3 dư thu đư c 3,24 gam Ag . Công th c phân t 2 andehit là A : HCHO và CH3CHO B : CH3CHO và C2H5CHO C : C2H5CHO và C3H7CHO D : C3H7CHO và C4H9CHO Câu 20 : H n h p A g m metanal và etanal . Khi oxi hoá m gam A (hi u su t 100%) thu đư c h n h p B g m 2 axit h u cơ tương ng có dB/A = a . Giá tr c a a trong kho ng A : 1,45 < a < 1,50 B : 1,26 < a < 1,47 C : 1,62 < a < 1,75 D : 1,36 < a < 1,53 Câu 21 : Phương pháp nào sau đây đư c dùng trong công nghi p đ s n xu t HCHO ? A : Oxi hoá metanol nh xúc tác Cu ho c Pt B : Oxi hoá metanol nh xúc tác nitơ oxit C : Thu phân CH2Cl2 trong môi trư ng ki m ho c nhi t phân (HCOO)2Ca D : Phương pháp A và B Đ 22-23-24 : H n h p Y g m 2 andehit đ ng đ ng liên ti p . Đ t cháy hoàn toàn 2,62 gam h n h p Y thu đư c 2,912 lit CO2(đktc) và 2,344 gam H2O . N u cho 1,31 gam h n h p Y tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu đư c m gam Ag Câu 22 : Hai andehit thu c dãy đ ng đ ng A : Chưa no 2 ch c có liên k t pi m ch cacbon B : No đơn ch c C : No 2 ch c D : Chưa no đơn ch c có 1 liên k t pi m ch cacbon Câu 23 : Công th c phân t c a 2 andehit là A : CH2O , C2H4O B : C3H4O , C4H6O C : C2H4O , C3H6O D : C3H6O , C4H8O Câu 24 : Kh i lư ng Ag thu đư c là A : 5,4g B : 10,8g C : 1,08g D : 2,16g
 13. Câu 25 : H p ch t h u cơ A có công th c phân t CxHyO có MA < 90 dvC , A tham gia ph n ng tráng gương và có th tác d ng v i H2/Ni,t 0 sinh ra m t ancol có cacbon b c b n trong phân t . Công th c c u t o c a A là A : (CH3)3CCHO B : (CH3)2CHCHO C : (CH3)3C-CH2-CHO D : (CH3)2CH-CH2-CHO Câu 26 : H n h p X g m 2 andehit A và B . Oxi hoá 7,2 gam h n h p X b ng dung d ch AgNO3 dư trong NH3 sau đó axit hoá thu đư c 2 axit tương ng . Trung hoà h t lư ng axit b ng dung d ch NaOH , sau đó nung nóng h n h p v i vôi tôi xút thu đư c 3,36 lít h n h p khí , cho h n h p khí vào 300 ml dung d ch KMnO4 1M trong H2SO4 th y th tích h n h p gi m đi 1/3 đ ng th i màu tím c a dung d ch b nh t màu. Bi t s nguyên t cacbon trong A l n hơn trong B m t nguyên t (các khí đ u đo đktc) . Cho bi t công th c c u t o c a A và B A : HCHO và CH3CHO B : CH3CHO và C2H5CHO C : CH2=CH-CHO và CH3-CHO D : k t qu khác Câu 27 : Cho 3,6 gam ankanal X ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3/NH3 , lư ng Ag sinh ra cho tác d ng hoà toàn v i dung d ch HNO3 đ c thu đ oc 2,8 lít khí NO2 ( s n ph m kh duy nh t 136,50C , áp su t 1,2 atm) . Công th c phân t c a ankanal là A : HCHO B : CH3CHO C : C2H5CHO D : K t qu khác Câu 28 : Cho 4,2 gam m t andehit A m ch h tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thu đư c h n h p mu i B . N u cho lư ng Ag sinh ra tác d ng v i dung d ch HNO3 đ c t o ra 3,792 lít khí NO2 ( s n ph m kh duy nh t 270C , áp su t 740mmHg) t kh i hơi c a A so v i nitơ nh hơn 4 . M t khác khi cho 4,2 gam A tác d ng v i 0,5 mol H2(Ni t0) thu đư c ch t C v i hi u su t 100% . Cho C tan vào nư c đư c dung d ch D . cho 1/10 dung d ch D tác d ng v i Na cho 12,04 lít H2(đktc) . Công th c phân t c a A là A : C2H5CHO B : CH3CHO C : C2H3CHO D : K t qu khác Câu 29 : H p ch t h u cơ X có công th c phân t C4H6O2 và ch ch a m t lo i nhóm ch c . T X và các ch t vô cơ khác , b ng 3 ph n ng liên ti p có th đi u ch đư c cao su Buna . Công th c c u t o có th có c a X là : A : O=CH-CH2-CH2-CH=O B : HO-CH2-C=C-CH2-OH C : CH3-CO-CO-CH3 D : C A , B , C đ u đúng Câu 30 : L y 0,94 gam h n h p hai andehit no , đơn ch c , k ti p trong cùng m t dãy đ ng đ ng tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu đư c 3,24 gam Ag . Công th c phân t hai andehit là : A : HCHO và CH3CHO B : CH3CHO và C2H5CHO C : C2H5CHO và C3H7CHO D : C3H7CHO và C4H9CHO
 14. Câu 31 : H p ch t h u cơ X khi đun nóng nh v i dung d ch AgNO3/NH3 (dư) thu đư c s n ph m Y . Y tác d ng đư c v i dung d ch HCl ho c dung d ch NaOH . đ u cho 2 khí vô cơ . H p ch t X là A : HCHO B : HCOOH C : HCOONH4 D : C A , B , C đ u đúng Câu 32 : Ba ch t h u cơ X , Y , Z có công th c phân t d ng (CH2O)n v i n < 3 . Cho bi t - X ch tham gia ph n ng tráng gương - Y V a tham gia ph n ng tráng gương , v a ph n ng v i Na - Z tác d ng v i NaHCO3 v a đ , làm bay hơi nư c c a dung d ch sau ph n ng , s n ph m khan còn l i có th ti p t c tác d ng v i Na . Oxi hoá Z đi u ki n thích h p t o thành h p ch t ch ch a m t lo i nhóm ch c . Đ t cháy hoàn toàn X , Y , Z v i s mol b ng nhau thì s mol nư c thu đư c t X nh hơn t Y và s mol nư c thu đư c t Y nh hơn t Z . Hãy xác đ nh công th c c ut oc aX,Y,Z A : CH3-CHO ; HO-CH2CH2-CHO ; CH3COOH B : C2H5-CHO ; HO-CH2-CH2-OH ; HO-CH2-COOH C : HCHO . HO-CH2-CHO , HO-CH2-CH2COOH D : K t qu khác Câu 33 : Các h p ch t h u cơ m ch h ch a các nguyên t cacbon , hidro và oxi là M , N , P , Q đ u có kh i lư ng phân t b ng 60 dvC . Các ch t N , P , Q tác d ng đư c v i Na gi i phóng H2 . Khi oxi hoá N ( có xúc tác) t o thành s n ph m có kh năng tham gia ph n ng tráng gương . Ch t P tác dung đư c v i dung d ch NaOH . Ch t Q có kh năng tham gia ph n ng tráng gương Ch t M không tác d ng v i Na , không tác d ng v i dung d ch NaOH và không tham gia ph n ng tráng gương . Các ch t M , N , P ,Q có th là : M N P Q A CH3OC2H5 C3H7OH CH3COOH HOCH2CHO B C3H7OH CH3OC2H5 HOCH2CHO CH3COOH C HOCH2CHO CH3COOH CH3OC2H5 C3H7OH D K t qu Khác Câu 34 : Cho sơ đ ph n ng : 0 0 CH3COONa NaOH CaO,t A 15000 B +H2O HgSO 4,80 D AgNO3/NH3 E lanh nhanh HCl F C2H 2 , xuc tac G Br2 H NaOH I Các ch t E , G , I có th là :
 15. A : CH3COONH4 ; CH3COOCH=CH2 ; CH3COONa B : HCOONH4 ; HCOOCH=CH2 ; HCOONa C : C2H5COONH4 ; C2H5COOCH=CH2 C2H5COONa D : C A , B đ u đúng Câu 35 : Hai h p ch t h u cơ X và Y đ ng ch c ch a các nguyên t C , H , O khi tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì 1 mol X ho c Y t o ra 4 mol Ag . Khi đ t ch y X và Y thì t l s mol O2 tham gia ph n ng đ t cháy , CO2 và H2O t o thành như sau - Đ i v i X : n(O2) : n (CO2) : n (H2O) = 1 : 1 : 1 - Đ i v i Y : n (O2) : n (CO2) : n (H2O) = 1,5 : 2 : 1 Công th c c u t o thu g n c a X và Y là A : CH3CHO và HCHO B : HCHO và C2H5CHO C : HCOOH và HCHO D : HCHO và O=CH-CH=O Câu 36 : Cho các ph n ng : 0 t Ca(OH)2 t0 (A) + dd NaOH (B) + (C) (B ) + NaOH r (D) + (E) 0 HgSO 4 (D) 1500 (F) + H2 (F) + H2O (C) (C) + NaHSO 3 (G) (F) + CH3COOH (A) Các ch t (A) , (C) có th là A : HCOOCH=CH2 và HCHO B : CH3COOCH=CH2 và HCHO C : CH3COOCH=CH2 và CH3CHO D : K t qu khác Câu 37 : Cho các ph n ng : (A) + (B) (C) + (D) (A) + Ca(OH)2 (E) + (F) (F) + (B) (D) + (G) + (H) (A) (CH3)2CO + (F) (C) + NaOH du (E) + Na2CO 3 (E) + (I) (J) + (H) (J) + ? (K) + (H) + Ag + (L) Các ch t (A) , (E) , (J) có th là : A : CH3COOH , CH4 và CH3CHO B : (CH3COO)2Ca , CH4 và HCHO C : CH3COOH , CH4 và HCHO D : K t qu khác Câu 38 : Cho h p ch t h u cơ X (phân t ch ch a C , H , O và m t lo i nhóm ch c) . Bi t khi cho 5,8 gam X tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 t o ra 43,2 gam Ag . M t khác 0,1mol X sau khi đư c hidro hóa hoàn toàn ph n ng v a đ v i 4,6 gam Na . Công th c c u t o c a X là A : HCOOH B : CH3CHO C : O=CH-CH=O D : CH2=CH-CHO Câu 39 : Cho 13,6 gam m t h p ch t h u cơ X ch a C , H , O tác d ng v a đ v i 300ml dung d ch AgNO3 2M trong NH3 thu đư c 43,2 gam Ag . Bi t t kh i hơi c a X so v i oxi b ng 2,125 . Xác đ nh công th c c u t o c a X
 16. A : CH3CH2CHO B : CH2=CH-CH2-CHO C : CH=C-CH2CHO D : CH=C-CHO Câu 40 : M t h p ch t h u cơ Y ch a các nguyên t C , H , O ch ch a m t lo i nhóm ch c . khi cho 0,01 mol Y tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 dư thu đư c 4,32 gam Ag . Y có c u t o m ch th ng và ch a 37,21% oxi v kh i lư ng . Công th c c u t o đúng c a Y là A : HCHO B : CH3CHO C : O=CH-CH=O D : O=CH-(CH2)2CH=O Câu 41 : Cho 0,1 mol andehit X tác d ng hoàn toàn v i H2 thì c n 6,72 lít H2(đktc) và thu đư c s n ph m Y . Cho toàn b lư ng Y tác d ng v i Na dư thu đư c 2,24 lít khí H2(đktc) . M t khác l y 8,4 gam X tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư thu đư c 43,2 gam Ag . Xác đ nh công th c c u t o c a X và Y A : CH3CHO và C2H5OH B : C2H2(CHO)2 và HOCH2CH(CH3)CH2OH C : C2H2(CHO)2 và HO-CH2(CH2)2CH2OH D : C B và C Câu 42 : Ch t h u cơ X ch a C , H , O trong đó hidro chi m 2,439% v kh i lư ng . Khi đ t cháy X thu đư c s mol c a H2O b ng s mol c a X đã b đ t cháy . Bi t 0,1 mol X tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thu đư c 43,2 gam Ag . Xác đ nh công th c c u t o c a X A : HCOOH B : CH3CHO C : CH=C-CHO D : O=CH-C=C-CH=O Câu 43 : Cho 2,4 gam m t h p ch t h u cơ X (ch a C , H , O) tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thu đư c 7,2 gam Ag . Xác đ nh công th c c u t o thu g n c a X A : CH3CHO B : C2H5CHO C : HCHO D : C3H7CHO Câu 44 : Cho 3 h p ch t h u cơ X , Y , Z . Bi t X ch a 3 nguyên t C, H ,Cl trong đó clo chi m 71,72% theo kh i lư ng . Y ch a 3 nguyên t C , H , O trong đó oxi chi m 55,71% theo kh i lư ng . Khi thu phân X trong môi trư ng ki m ho c hidro hoá Y đ u thu đư c h p ch t Z . Xác đ nh công th c c u t oc aX,Y,Z A : CH3Cl , HCHO , CH3OH B : C2H5Cl , CH3CHO , C2H5OH C : C2H4Cl2 , (CHO)2 , C2H4(OH)2 D : K t qu khác Câu 45 : X là h p ch t h u cơ m ch h đơn ch c ch a C , H , O . Đ t cháy hoàn toàn 1 mol X c n 4 mol oxi và thu đư c CO2 và hơi H2O có th tích b ng nhau (đo cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t) . Xác đ nh công th c c u t o có th có c a X A : CH3-CH2-CHO ho c (CH3)2CO B : CH2=CH-CH2-OH C : CH2=CH-O-CH3 D:c A,B,C Câu 46 : Đ t cháy hoàn toàn 0,059 gam h p ch t h u cơ X ch thu đư c 0,140 gam CO2 và 0,072 gam H2O . T kh i hơi c a X đ i v i oxi b ng 2,31 1-L p công th c phân t c a X A : C3H6O B : C2H6O2 C : C4H10O D : C5H12O
 17. 2- L y 7,4 gam h p ch t X đem oxi hoá hoàn toàn thành hai ch t Y và Z . Ch t Y có ph n ng tráng gương . Ch t Z b trung hoà b i 100 ml dung d ch NaOH 0,1M . Công th c c u t o thu g n c a Y và Z A : CH3CHO và CH3COOH B : HCHO và HCOOH C : C3H7CHO và C3H7COOH D : K t qu khác Câu 47 : Cho 47,84 gam rư u etylic tác d ng v i h n h p K2Cr2O7/H2SO4 . S n ph m c a ph n ng đư c tách ngay ra kh i môi trư ng ph n ng b ng phương pháp chưng c t và d n vào dung d ch AgNO3/NH3 dư . Sau khi k t thúc ph n ng , thu đư c 124,2 gam Ag . Tính hi u su t c a ph n ng oxi hoá rư u etylic A : 55% B : 70% C : 75% D : K t qu khác Câu 48 : X là h p ch t h u cơ ch a C , H , O . Bi t X có ph n ng tráng gương và ph n ng v i dung d ch NaOH . Đ t cháy hoàn toàn a mol X thu đư c 3a mol CO2 và H2O . X là A : HCOOH B : HCOOCH3 C : CHO-COOH D : CHO-CH2-COOH Câu 49 : Có th dùng nư c Brom đ phân bi t A : Andehit no và xeton no B : Andehit no và rư u không no C : Phenol và anilin D : A ho c C Câu 50 : Ngư i ta th c hi n ph n ng trùng h p axetandehit ( andehit axetic) trong môi trư ng axit nhi t đ th p (t0 < 00C) thu đư c ch t đ t r n g i là “ c n khô” có tên là metandehit . Công th c c a metandehit là : A : CH3-CH(OH)-CH2-CHO B : [-CH(CH3)-O-]3 C : [-CH(CH3)-O-]4 D : [-CH2-O-]n n = 10 đ n 100 HIĐROCACBON Câu 1: Etan và eten là hai khí ch ch a cacbon và hiđro. M t m u etan có 4,53 g hiđro k t h p v i 18,0 g cacbon. M t m u eten có 7,25 g hiđro k t h p v i 43,20 g cacbon. KLNT: C = 12, H = 1,01. T s li u này, công th c th c nghi m ( có t l nguyên đơn gi n nh t) c a hai h p ch t etan và eten theo th t là: A : C2H6, CH2 B : CH3, C2H4 C : C2H6, C2H4 D : CH3, CH2 Câu 8: Decan là m t ankan có công th c C10H22. Undecan, đodecan, tridecan và tetradecan là tên c a các ankan l n lư t có 11, 12, 13 và 14 cacbon. Công th c phân t c a pentadecan ph i là: A : C5H12 B : C6H15 C : C15H30 D : C15H32 Câu 9: Propan cháy trong oxi t o cacbon đioxit và hơi nư c theo phương trình sau: 5O2(khí) + C3H8(khí) ---> 3CO2(khí) + 4H2O(khí) Trong đi u ki n nhi t đ và áp su t không đ i: A: 1 lít O2 ph n ng v i 5 lít C3H8 C: 1 lít H2O đư c t o t 5/4 lít O2
 18. B: 1 lít O2 ph n ng v i 3/5 lít CO2 D: 1 lít H2O đư c t o t 3 lít C3H8 Câu 10: Xét các s li u sau c a m t s ankan: Ankan Nhi t đ sôi( 0C) Ankan Nhi t đ sôi( 0C) Metan -161,6 Hexan 68,7 Etan -88,6 Heptan 98,4 Propan -42,1 Octan 125,7 Butan -0,5 Nonan 150,8 Pentan 36,1 Đecan 174,1 Nh ng ankan nào trong b ng là ch t khí nhi t đ phòng? A: Decan, nonan, octan, heptan, hexan và pentan vì nhi t đ sôi c a chúng l n hơn nhi t đ phòng. B: Butan, propan, etan và metan vì nhi t đ sôi c a chúng nh hơn nhi t đ phòng. C: Metan và etan vì chúng là nh ng ankan nh hơn không khí D: Etan, butan và propan. Câu 11: Tên ch p nh n đư c cho ch t h u cơ dư i đây ph i là: CH3 CH3 CH2 C CH3 CH3 A: 2,2- đimetylbutan B: trietylpropan C: 2,2-đimetylpropan D: 3,3-dimetylpropan Câu 25: M t hiđrocacbon th khí có ch a 85,7% cacbon và 14,3% hiđro theo kh i lư ng. Công th c nào dư i đây là phù h p? 1- CH4 2- C2H4 3- C3H6 A: Ch công th c 1. C: Công thúc 1 và 2. B: Ch công th c 3. D: Công th c 2 và 3. D n su t Halogen Câu1 Ch n c m t đúng nh t đ đi n vào ch tr ng: Nhóm ch c là. ..... gây ra nh ng ph n ng hóa h c đ c trưng cho phân t h p ch t h u cơ. A. nguyên t B. nhóm các nguyên t C. các nguyên t D. nhóm nguyên t . Câu2 Công th c chung c a rư u no đơn ch c là? A. CnH2nOH B. (CH3)nOH C. Rn(OH)m D. CnH2n+2O Câu3 S đ ng phân c a rư u no đơn ch c có công th c phân t C4H10O b ng: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
 19. Câu4 R ơu thơm ng v i công th c C8H10O có m y đ ng phân? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu5 Phenol còn đư c g i là: A.rư u thơm B. axit cacboxylic C. phenolic D. axit phenic Câu6 đi u ki n thư ng, metanol là ch t l ng m c dù kh i lư ng phân t c a nó không l n, đó là do: A. Các phân t metanol t o đư c liên k t hidro liên phân t . B. Trong thành ph n c a metanol có oxi. C. Đ tan l n c a metanol trong nư c. D. S phân ly c a rư u. Câu7 Trong dãy đ ng đ ng rư u no đơn ch c, khi m ch cacbon tăng, nói chung: A. Nhi t đ sôi tăng, kh năng tan trong nư c tăng. B. Nhi t đ sôi tăng, kh năng tan trong nư c gi m. C. Nhi t đ sôi gi m, kh năng tan trong nư c tăng. D. Nhi t đ sôi gi m, kh năng tan trong nư c gi m. Câu8 Nhi t đ sôi c a rư u etylic cao hơn nhi t đ sôi c a đimetyl ete là do: A. Phân t rư u phân c c m nh. B. C u trúc phân t rư u b n v ng hơn. C. Rư u etylic t o liên k t hidro v i nư c. D. Rư u etylic t o đư c liên k t hidro liên phân t . Câu9 Ch t nào có nhi t đ sôi cao nh t? A. Rư u etylic. B. Rư u n-propylic. C. Etylmetyl ete. D. Etylclorua. Câu10 Cho m t m u quỳ tím vào dung d ch etanol trong nư c, quỳ chuy n sang màu: A. xanh B. đ C. m t màu D. không đ i màu. Câu11 Trong các tính ch t sau, tính ch t nào không ph i c a phenol? (1) Ch t r n; (2) Màu nâu; (3) R t đ c; (4) Nóng ch y nhi t đ cao. Ph n ng đư c v i: (5) dung d ch nư c brôm ; (6) Axit nitric; (7) Natri; (8) Kalihidroxit. A. 1, 6 B. 2, 4 C. 1, 6, 8 D. 2, 4, 6. Câu12 Trong các ch t sau, phenol ph n ng đư c v i ch t nào? (1) dung d ch Brôm; (2) dung d ch bazơ; (3) dung d ch axit clohidric; (4) rư u metylic; (5) axit axetic; (6) etylaxetat A. 1, 2 B. 1, 4 C. 2, 3, 4 D. 1, 5, 6 Câu13 Cho bi t s n ph m chính c a ph n ng tách nư c t (CH3)2CHCHOHCH3 A. 2-Metyl-1-buten B. 2-Metyl-2-buten C. 3-Metyl-1-buten D. 1,1,2-Trimetyletilen Câu14 Đun rư u s-butylic v i s có m t c a axit H2SO4 đ m đ c 170oC thì s n ph m chính s là: A. Đibutylete B. 2-Metylpropen C. 1-Buten D. 2-Buten Câu15 Anken CH3-CH(CH3)-CH =CH2 là s n ph m tách nư c c a rư u nào? A. 2-Metyl-1-butanol B. 2-Metyl-2-butanol C. 3-Metyl-1-butanol D. 2, 2-Đimetyl-1-propan
 20. Câu16 Trong các c p ch t sau, c p ch t nào không th ph n ng đư c v i nhau? A. Rư u etylic và phenol. B. Etanol và axit axetic. C. Anilin và axit sunfuric. D. Phenol và natri etylat. Câu17 Đ làm khan etanol có l n nư c, ngư i ta có th áp d ng phương pháp nào? A. Cho CaO (m i nung) vào rư u B. Cho axit H2SO4 đ m đ c vào rư u C. Cho CuSO4.nH2O vào rư u. D. Đun nóng cho nư c bay hơi. Câu18 Khi ti n hành tách nư c propanol-1 ta thu đư c propen. Ti n hành hiđrat hóa propen thì thu đư c: A. rư u ban đ u. B. m t rư u khác. C. 2 rư u đ ng phân. D. Rư u b c 2. Câu19 Đ t cháy rư u X đư c s mol H2O l n hơn s mol CO2 v i. V y X thu c dãy đ ng đ ng: A. Rư u no, m ch h . B. Ankanol. C. Rư u no, đa ch c, m ch h . D. Rư u no. Câu20 Công th c c a m t rư u no, đa ch c m ch h CnH2n+2-x(OH)x. M i liên h gi a n và x là: A. 2 ≤ x ≤ n. B. 2 = x ≤ n. C. 2 < x ≤ n. D. 2 < x < n. Câu21 Công th c c a m t rư u chưa no là CnH2n -1OH, v i n là: A. 3 ≤ n. B. n > 3. C. n > 4. D. 2 ≤ n. Câu22 Đ t cháy x mol rư u thu đư c 2x mol H2O. V y rư u đem đ t cháy là: A. Rư u metylic. B. Rư u etylic. C. Rư u n - propylic. D. Rư u iso - propylic. Câu23 Đ t cháy m t rư u (s nguyên t cacbon ≤ 4 ) thu đư c nư c có s mol g p đôi s mol CO2. V y rư u đem đ t cháy là: A. Rư u metylic. B. Rư u etylic. C. Rư u n - propylic. D. Rư u iso - propylic. Câu24 Đ t cháy m t rư u (có s C ≤ 4 ) thu đư c H2O có s mol g p 4/3 s mol CO2. V y rư u đem đ t cháy là: A. C3H7OH. B. C3H6(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. t t c đ u đúng. Câu25 Đ t cháy x mol rư u thu đư c 3x mol H2O. V y rư u đem đ t cháy là A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. C3H5OH. D. t t c đ u đúng.. Câu26 Đ t cháy x mol m t rư u đơn ch c A m ch h (s nguyên t cacbon ≤ 4 ) c n 3x mol O2. V y rư u đem đ t cháy là: A. Rư u metylic. B. Rư u etylic. C. Rư u n - propylic. D. Rư u iso - propylic. Câu27 Đ t cháy hoàn toàn x mol rư u m ch h thu đư c 3x mol CO2, khi cho x mol rư u tác d ng v i Na dư thì thu đư c x mol H2. V y rư u là: A. Etylenglycol. B. Rư u anlylic. C. Glixerin. D. Propanđiol. Câu28 Đ t cháy hoàn toàn x mol rư u rư u no, m ch h thu đư c 5x mol h n h p g m CO2 và H2O. V y rư u đem đ t cháy là: A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2.
Đồng bộ tài khoản