5000 Từ Tiếng Anh

Chia sẻ: Hoang Van Hung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:198

0
924
lượt xem
445
download

5000 Từ Tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kho từ vựng bị động bao gồm các từ mà một người có thể nhận ra lúc đọc hoặc lúc nghe, nhưng không sử dụng chúng trong văn nói hoặc viết. Kho từ vựng bị động nhiều hơn kho từ vựng chủ động một vài lần. Đây là 2000 từ vựng tiếng Anh phổ biến dành cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5000 Từ Tiếng Anh

 1. abase v. abbess n. abbey n. abbot n. abdicate v. abdomen n. abdominal n. abduction n. abed adv. aberration n. abet v. abeyance n. abhorrence n. abhorrent adj. abidance n. abject adj. abjure v. able­bodied adj. ablution n. abnegate v. abnormal adj. abominable adj. abominate v. abomination n. aboriginal adj. aborigines n. aboveboard adv. abrade v. abrasion n. abridge v. abridgment n. abrogate v. abrupt adj. abscess n. abscission n. abscond v. absence n. absent­minded adj. absolution n. absolve v. absorb v. absorption n. abstain v. abstemious adj. abstinence n. abstruse adj. absurd adj. abundant adj. abusive adj. abut v. abyss n.
 2. academic adj. academician n. academy n. accede v. accelerate v. accept v. access n. accessible adj. accession n. accessory n. acclaim v. accommodate v. accompaniment n. accompanist n. accompany v. accomplice n. accomplish v. accordion n. accost v. account n. accouter v. accredit v. accumulate v. accuracy n. accurate adj. accursed adj. accusation n. accusatory adj. accuse v. accustom v. acerbity n. acetate n. acetic adj. ache v. Achillean adj. achromatic adj. acid n. acidify v. acknowledge v. acknowledgment n. acme n. acoustic adj. acquaint v. acquiesce v. acquiescence n. acquire v. acquisition n. acquit v. acquittal n. acquittance n. acreage n.
 3. acrid adj. acrimonious adj. acrimony n. actionable adj. actuality n. actuary n. actuate v. acumen n. acute adj. adamant n. addendum n. addle v. adduce v. adhere v. adherence n. adherent adj. adhesion n. adieu inter. adjacency n. adjacent n. adjudge v. adjunct n. adjuration n. adjutant adj. administrator n. admissible adj. admittance n. admonish v. admonition n. ado n. adoration n. adroit adj. adulterant n. adulterate v. adumbrate v. advent n. adverse adj. adversity n. advert v. advertiser n. advisory adj. advocacy n. advocate n. aerial adj. aeronaut n. aeronautics n. aerostat n. aerostatics n. affable adj. affect v. affectation n.
 4. affiliate n. affirmative adj. affix v. affluence n. affront n. afire adv. afoot adv. aforesaid adj. afresh adv. afterthought n. agglomerate v. aggrandize v. aggravate v. aggravation n. aggregate n. aggress v. aggression n. aggrieve v. aghast adj. agile adj. agitate v. agrarian adj. aide­de­camp n. ailment n. airy adj. akin adj. alabaster n. alacrity n. albeit conj. albino n. album n. alchemy n. alcohol n. alcoholism n. alcove n. alder n. alderman n. aldermanship n. alias n. alien n. alienable adj. alienate v. alienation n. aliment n. alkali n. allay v. allege v. allegory n. alleviate v. alley n. alliance n.
 5. allot v. allotment n. allude v. allusion n. alluvion n. ally n. almanac n. aloof adv. altar n. alter v. alteration n. altercate v. alternate n. alternative n. altitude n. alto n. altruism n. altruist n. amalgam n. amalgamate v. amateur adj. amatory adj. ambidextrous adj. ambiguous adj. ambitious adj. ambrosial adj. ambulance n. ambulate v. ambush n. ameliorate v. amenable adj. Americanism n. amicable adj. amity n. amorous adj. amorphous adj. amour n. ampere n. ampersand n. amphibious adj. amphitheater n. amplitude n. amply adv. amputate v. amusement n. anachronism n. anagram n. analogous adj. analogy n. analyst n. analyze v.
 6. anarchy n. anathema n. anatomy n. ancestry n. anecdote n. anemia n. anemic adj. anemometer n. anesthetic adj. anew adv. angelic adj. Anglophobia n. Anglo­Saxon n. angular adj. anhydrous adj. animadversion n. animadvert v. animalcule n. animate v. animosity n. annalist n. annals n. annex v. annihilate v. annotate v. annual adj. annuity n. annunciation n. anode n. anonymous adj. antagonism n. Antarctic adj. ante v. antecede v. antecedent n. antechamber n. antedate v. antediluvian adj. antemeridian adj. antemundane adj. antenatal adj. anterior adj. anteroom n. anthology n. anthracite n. anthropology n. anthropomorphous adj. antic n. Antichrist n. anticlimax n. anticyclone n.
 7. antidote n. antilogy n. antipathize v. antiphon n. antiphony n. antipodes n. antiquary n. antiquate v. antique adj. antiseptic n. antislavery adj. antispasmodic adj. antistrophe n. antitoxin n. antonym n. anxious adj. apathy n. aperture n. apex n. aphorism n. apiary n. apogee n. apology n. apostasy n. apostate adj. apostle n. apothecary n. apotheosis n. appall v. apparent adj. apparition n. appease v. appellate adj. appellation n. append v. appertain v. apposite adj. apposition n. appraise v. appreciable adj. apprehend v. apprehensible adj. approbation n. appropriate adj. aqueduct n. aqueous adj. arbiter n. arbitrary adj. arbitrate v. arbor n. arboreal adj.
 8. arborescent adj. arboretum n. arboriculture n. arcade n. archaic adj. archaism n. archangel n. archbishop n. archdeacon n. archaeology n. archetype n. archipelago n. ardent adj. ardor n. arid adj. aristocracy n. aristocrat n. armada n. armful n. armory n. aroma n. arraign v. arrange v. arrangement n. arrant adj. arrear n. arrival n. arrogant adj. arrogate v. Artesian well artful adj. Arthurian adj. artifice n. artless adj. ascendant adj. ascension n. ascent n. ascetic adj. ascribe v. asexual adj. ashen adj. askance adv. asperity n. aspirant n. aspiration n. aspire v. assailant n. assassin n. assassinate v. assassination n. assay n.
 9. assent v. assess v. assessor n. assets n. assiduous adj. assignee n. assimilate v. assonance n. assonant adj. assonate v. assuage v. astringent adj. astute adj. atheism n. athirst adj. athwart adv. atomizer n. atone v. atonement n. atrocious adj. atrocity n. attache n. attest v. attorney­general n. auburn adj. audacious adj. audible adj. audition n. auditory adj. augment v. augur v. Augustinian adj. aura n. aural adj. auricle n. auricular adj. auriferous adj. aurora n. auspice n. austere adj. autarchy n. authentic adj. authenticity n. autobiography n. autocracy n. autocrat n. automaton n. autonomous adj. autonomy n. autopsy n. autumnal adj.
 10. auxiliary n. avalanche n. avarice n. aver v. averse adj. aversion n. avert v. aviary n. avidity n. avocation n. avow v. awaken v. awry adv. aye adv. azalea n. azure n. Baconian adj. bacterium n. badger v. baffle v. bailiff n. baize n. bale n. baleful adj. ballad n. balsam n. banal adj. barcarole n. barograph n. barometer n. barring prep. baritone adj. bask v. bass adj. baste v. baton n. battalion n. batten n. batter n. bauble n. bawl v. beatify v. beatitude n. beau n. becalm v. beck v. bedaub v. bedeck v. bedlam n. befog v. befriend v.
 11. beget v. begrudge v. belate v. belay v. belie v. believe v. belittle v. belle n. bellicose adj. belligerent adj. bemoan v. benediction n. benefactor n. benefice n. beneficent adj. beneficial adj. beneficiary n. benefit n. benevolence n. benevolent adj. benign adj. benignant adj. benignity n. benison n. bequeath v. bereave v. berth n. beseech v. beset v. besmear v. bestial adj. bestrew v. bestride v. bethink v. betide v. betimes adv. betroth v. betrothal n. bevel n. bewilder v. bibliomania n. bibliography n. bibliophile n. bibulous adj. bide v. biennial n. bier n. bigamist n. bigamy n. bight n. bilateral adj.
 12. bilingual adj. biograph n. biography n. biology n. biped n. birthright n. bitterness n. blase adj. blaspheme v. blatant adj. blaze n. blazon v. bleak adj. blemish n. blithe adj. blithesome adj. blockade n. boatswain n. bodice n. bodily adj. boisterous adj. bole n. bolero n. boll n. bolster v. bomb n. bombard v. bombardier n. bombast n. boorish adj. bore v. borough n. bosom n. botanical adj. botanize v. botany n. bountiful adj. Bowdlerize v. bowler n. boycott v. brae n. braggart n. brandish v. bravado n. bravo interj. bray n. braze v. brazier n. breach n. breaker n. breech n.
 13. brethren n. brevity n. bric­a­brac n. bridle n. brigade n. brigadier n. brigand n. brimstone n. brine n. bristle n. Britannia n. Briticism n. brittle adj. broach v. broadcast adj. brogan n. brogue n. brokerage n. bromine n. bronchitis n. bronchus n. brooch n. brotherhood n. browbeat v. brusque adj. buffoon n. buffoonery n. bulbous adj. bullock n. bulrush n. bulwark n. bumper n. bumptious adj. bungle v. buoyancy n. buoyant adj. bureau n. bureaucracy n. burgess n. burgher n. burnish v. bursar n. bustle v. butt v. butte n. buttress n. by­law n. cabal n. cabalism n. cabinet n. cacophony n.
 14. cadaverous adj. cadence n. cadenza n. caitiff adj. cajole v. cajolery n. calculable adj. calculus n. callosity n. callow adj. calorie n. calumny n. Calvary n. Calvinism n. Calvinize v. came n. cameo n. campaign n. Canaanite n. canary adj. candid adj. candor n. canine adj. canon n. cant v. cantata n. canto n. cantonment n. capacious adj. capillary n. capitulate v. caprice n. caption n. captious adj. captivate v. carcass n. cardiac adj. cardinal adj. caret n. caricature n. carnage n. carnal adj. carnivorous adj. carouse v. carrion n. cartilage n. cartridge n. caste n. castigate v. casual adj. casualty n.
 15. cataclysm n. cataract n. catastrophe n. cathode n. Catholicism n. catholicity n. cat­o­nine­tails n. caucus n. causal adj. caustic adj. cauterize v. cede v. censor n. censorious adj. census n. centenary adj. centiliter n. centimeter n. centurion n. cereal adj. ceremonial adj. ceremonious adj. cessation n. cession n. chagrin n. chameleon adj. chancery n. chaos n. characteristic n. characterize v. charlatan n. chasm n. chasten v. chastise v. chastity n. chateau n. chattel n. check v. chiffon n. chivalry n. cholera n. choleric adj. choral adj. Christ n. christen v. Christendom n. chromatic adj. chronology n. chronometer n. cipher v. circulate v.
 16. circumference n. circumlocution n. circumnavigate v. circumscribe v. circumspect adj. citadel n. cite v. claimant n. clairvoyance n. clamorous adj. clan n. clandestine adj. clangor n. clarify v. clarion n. classify v. clearance n. clemency n. clement adj. close­hauled adj. clothier n. clumsy adj. coagulate v. coagulant adj. coalescence n. coalition n. coddle v. codicil n. coerce v. coercion n. coercive adj. cogent adj. cognate adj. cognizant adj. cohere v. cohesion n. cohesive adj. coincide v. coincidence n. coincident adj. collaborate v. collapse v. collapsible adj. colleague n. collective adj. collector n. collegian n. collide v. collier n. collision n. colloquial adj.
 17. colloquialism n. colloquy n. collusion n. colossus n. comely adj. comestible adj. comical adj. commemorate v. commentary n. commingle v. commissariat n. commission v. commitment n. committal n. commodity n. commotion n. commute v. comparable adj. comparative adj. comparison n. compensate v. competence n. competent adj. competitive adj. competitor n. complacence n. complacent adj. complaisance n. complaisant adj. complement v. complex adj. compliant adj. complicate v. complication n. complicity n. compliment v. component n. comport v. composure n. comprehensible adj. comprehension n. comprehensive adj. compress v. compressible adj. compression n. comprise v. compulsion n. compulsory adj. compunction n. compute v. concede v.
 18. conceit n. conceive v. concerto n. concession n. conciliate v. conciliatory adj. conclusive adj. concord n. concordance n. concur v. concurrence n. concurrent adj. concussion n. condensation n. condense v. condescend v. condolence n. conduce v. conducive adj. conductible adj. conduit n. confectionery n. confederacy n. confederate n. confer v. conferee n. confessor n. confidant n. confide v. confidence n. confident adj. confinement n. confiscate v. conflagration n. confluence n. confluent n. conformance n. conformable adj. conformation n. conformity n. confront v. congeal v. congenial adj. congest v. congregate v. coniferous adj. conjecture n. conjoin v. conjugal adj. conjugate adj. conjugation n.
 19. conjunction n. connive v. connoisseur n. connote v. connubial adj. conquer v. consanguineous adj. conscience n. conscientious adj. conscious adj. conscript v. consecrate v. consecutive adj. consensus n. conservatism n. conservative adj. conservatory n. consign v. consignee n. consignor n. consistency n. console v. consolidate v. consonance n. consonant adj. consort n. conspicuous adj. conspirator n. conspire v. constable n. constellation n. consternation n. constituency n. constituent n. constrict v. consul n. consulate n. consummate v. consumption n. consumptive adj. contagion n. contagious adj. contaminate v. contemplate v. contemporaneous adj. contemporary adj. contemptible adj. contemptuous adj. contender n. contiguity n. contiguous adj.
 20. continence n. contingency n. contingent adj. continuance n. continuation n. continuity n. continuous adj. contort v. contraband n. contradiction n. contradictory adj. contraposition n. contravene v. contribution n. contributor n. contrite adj. contrivance n. contrive v. control v. controller n. contumacious adj. contumacy n. contuse v. contusion n. convalesce v. convalescence n. convalescent adj. convene v. convenience n. converge v. convergent adj. conversant adj. conversion n. convertible adj. convex adj. conveyance n. convivial adj. convolution n. convolve v. convoy n. convulse v. convulsion n. copious adj. coquette n. cornice n. cornucopia n. corollary n. coronation n. coronet n. corporal adj. corporate adj.
Đồng bộ tài khoản