55 câu hỏi và bài tập ôn tập thi tốt nghiệp và đh Môn: vật lí

Chia sẻ: bocui08

Tham khảo tài liệu '55 câu hỏi và bài tập ôn tập thi tốt nghiệp và đh môn: vật lí', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: 55 câu hỏi và bài tập ôn tập thi tốt nghiệp và đh Môn: vật lí

Trường THPT Yên Lập
55 câu hỏi và bài tập ôn tập thi tốt nghiệp và đh
Môn: vật lí
Phần: sóng cơ và dòng điện xoay chiều
1).Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có phương trình sóng: u =
 5
.t  x) cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường có giá trị:
4cos(
3 6
D. Một giá trị khác.
A. 2 m/s. B. 1m/s. C. 0,4m/s.
2). Một nguồn âm dìm trong nước có tần số f = 500Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25

rad . Vận tốc truyền sóng nước là:
cm luôn dao động lệch pha nhau
4
A. 500 m/s. B. 1 km/s. C. 250 m/s. D. 750 m/s.
3). Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng  = 2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một

rad :
phương truyền sóng dao động lệch pha nhau
2
D. Một giá trị khác.
A. 0,75 m. B. 3 m. C. 0,5 m.
4). Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng  = 2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một
phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là:
A. 1 m. B. 2,5 m. C. 5 m. D. 1,25m.
5). Hai cuộn dây (R1,L1) và (R2,L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U.
Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn (R1,L1) và (R2,L2). Điều kiện để U=U1+U2 là:
L1 L2 L1 L2
 
A. ; B. ; C.L1L2=R1R2; D. L1+L2=R1+R2
R1 R2 R2 R1
6).Cho một đoạn mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C=10-4/π(F). Đặt vào hai
đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định u với tần số góc ω=100π(rad/s). Thay đổi R ta thấy với hai giá trị
của R1  R 2 thì công suất của đoạn mạch đều bằng nhau. Tích R1R2 bằng:
B.102; C.103; D. 104.
A. 10;
7) .Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C, ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R=R0
thìPmax . Khi đó:
A. R0=(ZL-ZC)2; B. R0  Z L  Z C ; C.R0=ZC-ZL; D.R0=ZL-ZC
8).Cho mạch điện xoay chiều RLC, ω thay đổi được, khi ω1=50π(rad/s) hoặc ω2= 200π(rad/s) thì công suất của mạch là
như nhau. Hỏi với giá trị nào của ω thì công suất trong mạch cực đại?
A.100π(rad/s); B.150π(rad/s); C.125π(rad/s); 175π(rad/s).
9).Cho đoạn mạch RLC nối tiếp L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đổi được. Điều chỉnh C để UCmax. Tìm giá trị của
C khi đó?
A.10-4/π(F); B.10-4/2π(F); C.2.10-4/π(F); D.1,5.10-4/π(F)
10).Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u  120 2 sin 100t (V ) , hiệu điện thế
hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số
công suất của mạch?
3 2
A. ; B. ; C.1/2; D.0,8
2 2
11). Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính dung kháng nếu giảm tần số dòng điện thì hệ số công suất sẽ:
A.không đổi; B.tăng lên; C.giảm xuống; D.có thể tăng hoặc giảm.
12).Cho đoạn mạch AM (là cuộn dây L,r) mắc nối tiếp với đoạn MB (gồm R nối tiếp C). Khi uAM vuông pha với uMB thì
hệ thức nào sau đây là đúng:
A.L=C.r.R; B.C=L.r.R; C.R=L.C.r; D.r=L.C.R.
13).Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C1=2.10-4/π(F) hoặc C2=10-4/1,5.π(F) thì công suất của mạch có
trá trị như nhau. Hỏi với trá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại.
A10-4/2π(F); B.10-4/π(F); C. 2.10-4/3π(F); D. 3.10-4/2π(F);
14).Cho đoạn mạch RLC nối tiếp,R thay đổi được, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u=60 2 sin100πt(V).
Khi R1=9Ω hoặc R2=16Ω thì công suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì công suất mạch cực đại, giá
trị cực đại đó?
A.12Ω; 150W; C.10Ω;150W; D.10Ω;100W
B.12;100W;
15).Một máy phát điện ba pha mắc hình tam giác có UP=220(V), tải tiêu thụ là 3 cuộn dây giống nhau (R=60Ω, ZL=80Ω)
mắc hình sao. Tìm công suất các tải tiêu thụ?
A.258,6W; B.290,4W; C.100,5W; D.120,4W.

16).Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hz thì cường
độ hiệu dụng qua tụ là 4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng điện phải bằng: A. 25Hz;
B. 100Hz; C. 12,5Hz; D. 400Hz.
17).Chọn đáp án sai:Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì:
L
B. C 
A.cosφ=1; ;
2
D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại P = UI
C.UL=UC;
18).Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với hiệu điện thế của
đoạn mạch là tuỳ thuộc:
C. L, C và ω; D. R, L, C và ω.
A. R và C; B. L và C;
19).Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì tổng trở Z phụ thuộc:
A. L, C và ω; C. R, L, C và ω; D. ω.
B. R, L, C;
20).Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=10-4/0,3π(F), L thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu thức
u  120 2 sin 100t (V ) .Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại đó là:
A.150V; B.120V; C.100(V); D.200(V)
21).Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết các giá trị R=25Ω,ZL=16Ω,ZC=9Ω ứng với tần số f. Thay
đổi f đến khi tần số có giá trị bằng f0 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Ta có:
D. Không có giá trị nào của f0 thoả điều kiện cộng hưởng.
A.f0>f; B.f0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản