58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ địa lí năm 2009 - 2010 - Phần 1

Chia sẻ: snailssmall6

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn địa lí. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn địa lí mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm môn địa lí nhanh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: 58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ địa lí năm 2009 - 2010 - Phần 1

http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
58 bµi tËp thùc hµnh vÏ biÓu ®å
¤n thi TN, C§&§H
B i tËp 1 - Dùa v o b¶ng sè liÖu d−íi ®©y h y vÏ v nhËn xÐt biÓu ®å sù t¨ng
tr−ëng kinh tÕ n−íc ta trong thêi gian 1976-2005 (§¬n vÞ %/n¨m )
N¨m, giai ®o¹n 76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP 0,2 5,1 8,3 8,40 4,8 7,04 7,80 8,20
C«ng nghiÖp –
0,6 3,3 12,6 14,4 7,7 14,5 12,5 13,5
X©y dùng
N«ng- L©m- Ng−
2,0 3,9 6,3 3,9 5,2 5,8 5,20 4,85
nghiÖp
16
1)VÏ biÓu ®å. 14
12
10
8
6
4
2
0
76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP C«ng nghiÖp – X©y dùng N«ng- L©m- Ng− nghiÖpD¹ng cét ®¬n ph©n theo c¸c nhãm cét, mçi n¨m hoÆc giai ®o¹n vÏ 3 cét thÓ
hiÖn GDP, CNXD, NLN. Cã thÓ vÏ th nh d¹ng biÓu ®å thanh ngang.
2)NhËn xÐt.
a)Nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi ( tõ 1976 ®Õn n¨m 1988).
T¨ng tr−ëng kinh tÕ chËm: GDP chØ ®¹t 0,2%/n¨m; c«ng nghiÖp l 0,6%, n«ng
nghiÖp t¨ng kh¸ h¬n ®¹t 2%. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ dùa v o n«ng nghiÖp l chÝnh. Lý
do tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp.
b) Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1988 tíi 2005)
T¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh h¬n rÊt nhiÒu: tèc ®é t¨ng GDP cao nhÊt v o n¨m
1994, so víi giai ®o¹n 76/80 gÊp 40,2 lÇn; c«ng nghiÖp cao gÊp 24 lÇn; n«ng
nghiÖp gÊp 1,4 lÇn.
C«ng nghiÖp l ®éng lùc chÝnh ®èi víi sù t¨ng tr−ëng GDP. Lý do... N¨m
1999 sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cã gi¶m ®i ®¸ng kÓ l do t¸c ®éng cña cuéc khñng
ho¶ng t i chÝnh trong khu vùc §NA.
N¨m 2002 tíi 2005 tèc ®é t¨ng tr−ëng ® ®−îc kh«i phôc l¹i tuy cã thÊp h¬n
so víi c¸c n¨m tr−íc ®ã.1
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 2 - VÏ v nhËn xÐt sù suy gi¶m sè l−îng v chÊt l−îng rõng cña n−íc ta
trong giai ®o¹n tõ n¨m 1943 ®Õn n¨m 2003.

DiÖn tÝch rõng n−íc ta trong thêi gian 1943 - 2003. (§¬n vÞ: TriÖu ha)

N¨m 1943 1993 2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9
DiÖn tÝch rõng 14,0 9,3 12,4
Trong ®ã: Rõng giÇu 9,0 0,6 0,6

1-Xö lý sè liÖu vÏ biÓu ®å:
- Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch lùa chän kiÓu biÓu ®å: Cét chång tuyÖt ®èi, cét chång
t−¬ng ®èi; biÓu ®å c¬ cÊu tuyÖt ®èi t−¬ng ®èi (h×nh trßn, h×nh vu«ng).
§Ó tÝnh to¸n cÇn n¾m v÷ng kh¸i niÖm ph©n lo¹i ®Êt: §Êt tù nhiªn ph©n theo
môc ®Ých sö dông gåm: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng v thæ
c−, ®Êt ch−a sö dông. §Êt rõng (®Êt cã rõng) ph©n theo sù ®a d¹ng sinh häc gåm:
rõng giÇu cã tr÷ l−îng gç trªn 150m3 trë lªn; rõng nghÌo - d−íi 150m3 gç/ha.
KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c lo¹i ®Êt nh− sau:
(§¬n vÞ Ngh ha
Lo¹i ®¬n vÞ §¬n vÞ %
N¨m 1943 1993 2003 1943 1993 2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9 100 100 100
Tæng diÖn tÝch rõng 14 9,3 12,4 43,3 28,1 37,7
Trong ®ã:R ng giÇu 9 0,6 0,6 27,2 1,8 1,8
Rõng nghÌo 5 8,7 11,8 15,1 26,3 35,9
C¸c lo¹i ®Êt kh¸c 19,1 23,8 20,5 57,7 71,9 62,3

-VÏ biÓu ®å. cã thÓ vÏ biÓu ®å h×nh cét chång (sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi) hoÆc h×nh
trßn.
Lo¹i biÓu ®å h×nh trßn cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.

BiÓu ®å thÓ hiÖn suy gi¶m sè l−îng v chÊt l−îng t i nguyªn rõng n−íc ta
trong giai ®o¹n 1943 - 2003.
2
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2-NhËn xÐt v gi¶i thÝch;
a-Sè l−îng rõng thÓ hiÖn b»ng tØ lÖ ®é che phñ:
DiÖn tÝch rõng tõ 14 triÖu ha chØ cßn 9,3 tr ha v o n¨m 1993, gi¶m 5tr ha.
§é che phñ gi¶m tõ 43,3% cßn 28,1% v o n¨m 1993.
N¨m 2001 ® t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ® trång thªm ®−îc 2 Tr. ha so víi n¨m 1993,
®é che phñ t¨ng lªn 32,3%. L do ...
§é che phñ ch−a b¶o ®¶m sù c©n b»ng sinh th¸i v× n−íc ta ®åi nói chiÕm tØ lÖ lín.
b-ChÊt l−îng rõng suy gi¶m nghiªm träng.
DiÖn tÝch rõng giÇu tõ 9 triÖu ha gi¶m chØ cßn 0,6 triÖu ha v o c¸c n¨m 1993
v 2001. DiÖn tÝch rõng giÇu gi¶m nhanh h¬n h ng chôc lÇn so víi diÖn tÝch rõng.
TØ lÖ tõ 27,2% diÖn tÝch tù nhiªn gi¶m chØ cßn 1,8% n¨m 1993 v n¨m 2001.
Kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®−îc rõng giÇu, diÖn tÝch rõng nghÌo t¨ng lªn tõ
15,1% diÖn tÝch tù nhiªn t¨ng lªn 26,3% n¨m 1993 v 33,4% n¨m 2001.

B i tËp 3 - VÏ v nhËn xÐt biÓu ®å c¬ cÊu sö dông ®Êt cña ViÖt Nam trong giai
®o¹n 1989 -2003 dùa theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Êt
n−íc ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×? (§¬n vÞ % so víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn)
N¨m 1989 1993 2003
Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 100,0 100,0 100,0
§Êt n«ng nghiÖp 21,0 22,2 28,9
§Êt l©m nghiÖp 29,2 29,1 37,7
§Êt chuyªn dïng v thæ c− 4,9 5,7 6,5
§Êt ch−a sö dông 44,9 44,9 26,9
1)VÏ biÓu ®å.
Lo¹i biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi c¬ cÊu nh− biÓu ®å cét chång, trßn, vu«ng,
miÒn ...( sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi).

BiÓu ®å c¬ cÊu sö dông t i nguyªn ®Êt cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1989 - 2003.
2)NhËn xÐt.
ViÖc sö dông t i nguyªn ®Êt cña n−íc ta cßn nhiÒu bÊt hîp lý.
a- §Êt n«ng nghiÖp.

3
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
ChiÕm tØ lÖ thÊp chØ d−íi 30 % diÖn tÝch tù nhiªn g©y khã kh¨n ®èi víi ph¸t
triÓn n«ng nghiÖp. §Êt n«ng nghiÖp t¹i §BSH, DHMT bÞ chuyÓn ®æi sang c¸c môc
®Ých kh¸c; mét bé phËn bÞ tho¸i ho¸.
§Êt n«ng nghiÖp thay ®æi rÊt Ýt trong thêi gian 1989-1993; trong thêi gian
1999 - 2001 ® t¨ng lªn tõ 22,2% lªn 28,4%.
Sù t¨ng tØ träng ®Êt n«ng nghiÖp nh÷ng n¨m gÇn ®©y chñ yÕu l do më réng
®Êt trång c©y c«ng nghiÖp ë MNTDPB, T©y Nguyªn, më réng diÖn tÝch mÆt n−íc
nu«i trång thuû, h¶i s¶n t¹i §BSCL, DHMT, §BSH.
b- §Êt l©m nghiÖp.
ChiÕm tØ lÖ kho¶ng 30% diÖn tÝch tù nhiªn, kh«ng ®¸p øng ®−îc sù c©n b»ng
sinh th¸i.
Thêi kú 1989 - 1993 ® t¨ng lªn nh−ng rÊt chËm do t×nh tr¹ng t n ph¸ rõng
diÔn ra nghiªm träng, diÖn tÝch rõng trång t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi rõng bÞ ph¸.
Tõ 1993 -2001 tØ lÖ ®Êt l©m nghiÖp ® t¨ng lªn nhanh tõ 29,2% lªn 35,2%
diÖn tÝch tù nhiªn. L do chÝnh s¸ch b¶o vÖ t i nguyªn rõng cña Nh n−íc ta ® cã
kÕt qu¶..
c- §Êt CD v TC
ChiÕm mét tØ lÖ thÊp nhÊt trong sè c¸c lo¹i ®Êt ph©n theo môc ®Ých sö dông.
TØ träng lo¹i ®Êt n y t¨ng lªn liªn tôc, n¨m 2001 ® chiÕm 6% diÖn tÝch tù
nhiªn. TØ lÖ n y l rÊt cao so víi tr×nh ®é ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ cña n−íc ta.
L do...
d- §Êt ch−a sö dông
ChiÕm tØ lÖ rÊt lín trong diÖn tÝch tù nhiªn n−íc ta, l sù bÊt hîp lý lín nhÊt.
L do ...
Cã xu thÕ gi¶m dÇn tØ träng tõ 44,9% cßn 30,4%. L do...

B i tËp 4 - VÏ ®å thÞ thÓ hiÖn sè d©n n−íc ta trong thêi gian tõ 1901- 2005 theo
b¶ng sè liªu d−íi ®©y.
a) H y ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng d©n sè cña n−íc ta trong thêi gian 1901- 2005.
b) HËu qu¶ cña viÖc d©n sè t¨ng nhanh, c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gia t¨ng d©n sè.
c) N−íc ta ® th nh c«ng nh− thÕ n o trong viÖc gi¶m gia t¨ng d©n sè.
Sè d©n n−íc ta trong thêi gian 19001-2005. ( §¬n vÞ triÖu ng−¬×)
N¨m 1901 1936 1956 1960 1979 1989 1999 2001 2005
Sè d©n 13,5 17,5 27,5 30,4 52,5 64,4 76,3 78,7 82,6
1-VÏ biÓu ®å.
Lùa chän kiÓu vÏ ®å thÞ, hoÆc biÓu ®å cét. C¸ch vÏ ®å thÞ l thÝch hîp nhÊt.
§å thÞ sè d©n
n−íc ta tõ n¨m
1901 tíi 2005
4
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2-NhËn xÐt.
Sù gia t¨ng d©n sè phô thuéc v o h ng lo¹t nh©n tè: c¸c quy luËt sinh häc,
®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi, ®−êng lèi chÝnh s¸ch...
Sau 104 n¨m d©n sè n−íc ta t¨ng thªm 69,1triÖu ng−êi, gÊp gÇn 6 lÇn sè d©n
n¨m 1901. C¸c giai ®o¹n cã tèc ®é d©n sè t¨ng kh¸c nhau:
a) Tõ 1901- 1956.
Trong 55 n¨m t¨ng 14 triÖu ng−êi, b×nh qu©n t¨ng cã 0,25 triÖu ng−êi/n¨m.
Lý do: trong thêi k× Ph¸p thuéc, ®êi sèng vËt chÊt nh©n d©n ta rÊt thÊp kÐm,
chiÕn tranh, dÞch bÖnh th−êng xuyªn x¶y ra, n¹n ®ãi n¨m 1945...
b) Tõ 1956 tíi 1989.
T¨ng liªn tôc víi møc ®é t¨ng rÊt cao, sau 35 n¨m t¨ng thªm 36,9 triÖu
ng−êi; b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng thªm 1,1 triÖu.
Lý do: chÝnh s¸ch d©n sè thùc hiÖn ch−a cã kÕt qu¶, quy luËt bï trõ sau
chiÕn tranh, sù ph¸t triÓn m¹nh cña y tÕ nªn c¸c lo¹i bÖnh tËt gi¶m, tuæi thä trung
b×nh t¨ng thªm ®¸ng kÓ.
c) Giai ®o¹n 1999 - 2005
Trong 6 n¨m t¨ng thªm 8,3 triÖu ng−êi, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1,2 triÖu
ng−êi. B×nh qu©n sè d©n t¨ng thªm h ng n¨m cao h¬n sè víi giai ®o¹n tr−íc.
Lý do: mÆc dï cã tû lÖ sinh ® gi¶m nh−ng sè d©n lín, nªn sè l−îng ng−êi
t¨ng thªm vÉn cao; ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè ® cã kÕt qu¶ b»ng viÖc ¸p
dông c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh÷ng ch−a thùc bÒn v÷ng...

B i tËp 5 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta tõ
n¨m 1921 ®Õn n¨m 2000, h y vÏ biÓu ®å v nhËn xÐt sù gia t¨ng d©n sè n−íc ta
trong thêi gian nãi trªn.(§¬n vÞ %/n¨m)

Giai GTDS Giai GTDS Giai GTDS Giai GTDS
®o¹n ®o¹n ®o¹n ®o¹n
1921/26 1,86 39/43 3,06 60/65 2,93 80/85 2,40
26/31 0,6 43/51 0,6 65/70 3,24 85/90 2,00
31/36 1,33 51/54 1,1 70/76 3,00 90/95 1,70
36/39 1,09 54/60 3,93 76/80 2,52 95/2000 1,55
5
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Giai ®o¹n
95/2000

80/85

65/70

51/54

36/39

§¬n vÞ (%)
1921/26
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5


1-VÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét, thanh ngang. Kh«ng vÏ kiÓu ®å thÞ, do ®©y l c¸c gi¸
trÞ gia t¨ng d©n sè trung b×nh theo c¸c giai ®o¹n.

2-NhËn xÐt:
a- Giai ®o¹n tõ 1921- 1954.
Gia t¨ng kh«ng ®Òu:
RÊt cao v o c¸c n¨m 39/43 (tíi 3,06%); cã giai ®o¹n rÊt thÊp chØ ®¹t 0,6%
(c¸c n¨m 1926-1931v giai ®o¹n 1939 –1954). C¸c møc cao thÊp n y chªnh lÖch tíi
5 lÇn. Thêi kú tr−íc 1954 gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta thÊp. Lý do...
b- Giai ®o¹n tõ 1954- 1989.
Gia t¨ng rÊt nhanh trong suèt giai ®o¹n.HÇu hÕt c¸c giai ®o¹n ®Òu cã tèc ®é t¨ng
trªn 2%/n¨m. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt lªn tíi 3,93%( 1954-1960); thÊp nhÊt còng
®¹t 2% v o thêi kú 1985-1990. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt (1954-1960) so víi giai
®o¹n thÊp nhÊt (1943-1951) gÊp 6,5 lÇn. L do ...
c) Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 2001
§ gi¶m nhanh, b×nh qu©n chØ cßn d−íi 2%. Giai ®o¹n 1999-2000 chØ cßn
1,5%, møc t¨ng cao h¬n so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. LÝ do...

B i tËp 6 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ sinh, tö cña d©n sè n−íc trong thêi
gian 1960-2001, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn tØ lÖ t¨ng d©n sè n−íc ta trong
thêi gian nãi trªn. Tõ b¶ng sè liÖu v biªñ ®å ® vÏ h y nhËn xÐt gi¶i thÝch sù thay
®æi sè d©n n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. ( §¬n vÞ ‰)
N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö
1960 46,0 12,0 1979 32,5 7,2
1965 37,8 6,7 1989 31,3 8,4
1970 34,6 6,6 1999 20,5 5,4
1976 39,5 7,5 2001 19,9 5,6

1- TÝnh tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè.
- C«ng thøc tÝnh: GTTN = (TØ lÖ sinh - TØ lÖ Tö )/10. §¬n vÞ tÝnh GTTN l %.
6
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
- KÕt qu¶ nh− sau (§¬n vÞ %)
N¨m 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2001
Gia t¨ng d©n sè 3,40 3,11 2,80 3,20 2,53 2,29 1,51 1,43
2- VÏ biÓu ®å
BiÓu ®å tØ lÖ sinh, tØ lÖ tö v gia
t¨ng tù nhiªn d©n sè n−íc ta
trong thêi gian 1960- 2001

3- NhËn xÐt:
a- TØ lÖ sinh (®¬n vÞ tÝnh‰).
Tõ 1960-1999 rÊt cao, trªn
20‰, giai ®o¹n cao nhÊt ®¹t tíi
46‰ (n¨m 1960); n¨m 1976 còng rÊt cao víi tØ lÖ 39,5‰ .
Tõ giai ®o¹n 1999 trë ®i tØ lÖ sinh gi¶m nhiÒu chØ cßn d−íi 20‰; thÊp nhÊt l
v o n¨m 2001 (19,9‰). C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ sinh ® gi¶m gÇn 3 lÇn (tõ 46‰ cßn
19,9‰).
LÝ do...
b- TØ lÖ tö
TØ lÖ tö cña d©n sè n−íc ta rÊt thÊp v gi¶m nhanh. Riªng n¨m 1960 cã tØ lÖ tö
trung b×nh (12‰); suèt thêi gian tõ sau 1960 tíi 2001 ®Òu cã møc tö d−íi 10‰;
Nh÷ng n¨m 90 chØ cßn kho¶ng 5‰.
C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ tö ® gi¶m gÇn 2 lÇn (tõ 12‰ cßn 6,4‰).
Lý do....
c- Mèi quan hÖ gi÷a tØ lÖ sinh v tØ lÖ tö.
Do tØ lÖ sinh rÊt cao trong khi tØ lÖ tö l¹i thÊp v gi¶m nhanh nªn gia t¨ng d©n
sè n−íc ta trong thêi gian d i thuéc lo¹i rÊt cao.
Trong biÓu ®å gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè ®−îc thÓ hiÖn b»ng miÒn giíi h¹n
gi÷a tØ sinh v tØ lÖ tö. Giíi h¹n c¶u miÒn n y cã xu thÕ hÑp dÇn trong thêi gian
1960-2001. Sù thu hÑp rÊt nhah trong giai ®o¹n tõ 1995 tíi nay. Cã sù gi¶m gia
t¨ng thiªn nhiªn l do tØ lÖ sinh gi¶m ®i rÊt nhanh trong thêi gian nãi trªn.
B i tËp 7 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ sè d©n v diÖn tÝch c¸c vïng n¨m 2001.
H y vÏ biÓu ®å so s¸nh sù chÖnh lÖch mËt ®é c¸c vïng. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å
® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.
Vïng C¶ n−íc MiÒn nói,trung du §ång b»ng
2
DiÖn tÝch (Ngh×n km ) 330991 248250 82741
D©n sè (Ngh Ng−êi) 78700 20836 57864
1) VÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng.
Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. C¸ch vÏ
n y ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.
a)Xö lý sè liÖu.

7
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
TÝnh tØ lÖ % diÖn tÝch v d©n sè cña ®ång b»ng v miÒn nói trung du so víi c¶
n−íc.
TÝnh mËt ®é d©n c− cña c¶ n−íc, ®ång b»ng, miÒn nói- trung du. §¬n vÞ tÝnh
cña mËt ®é l Ng−êi/km2. KÕt qu¶ nh− sau:
Vïng C¶ n−íc MiÒn nói, trung du §ång b»ng
DiÖn tÝch (%) 100 75,0 25,0
D©n sè (%) 100 26,5 73,5
2
MËt ®é (Ng−êi/km ) 238 84 700
b)VÏ biÓu ®å:
BiÓu ®å cã hai h×nh trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau víi c¸c h×nh qu¹t bªn trong
nh− b¶ng sè liÖu ® tÝnh. Mét h×nh trßn thÓ hiÖn d©n sè c¶ n−íc n¨m 2001 chia
th nh hai khu vùc miÒn nói- trung du v ®ång b»ng; mét ®−êng trßn thÓ hiÖn diÖn
tÝch tù nhiªn. Cã mét b¶ng chó dÉn víi ph©n biÖt hai khu vùc th nh thÞ, n«ng th«n.
Hai ®−êng trßn n y thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau nªn ®é lín cña chóng tuú lùa
chän. Nªn vÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau.
BiÓu ®å diÖn tÝch tù nhiªn v d©n sè n−íc ta n¨m 2001
2-NhËn xÐt:
MËt ®é to n quèc l 238 ng−êi / km2. Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau m
mËt ®é cã sù ph©n ho¸ râ rÖt gi÷a miÒn nói - trung du v ®ång b»ng.
a- T¹i ®ång b»ng.
§ång b»ng chØ chiÕm 25% diÖn tÝch nh−ng chiÕm tíi 73,6% d©n sè. MËt ®é
t¹i c¸c ®ång b»ng l 700 ng−êi/ km2 ; mËt ®é n y cao h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3
lÇn.
D©n c− tËp trung t¹i ®ång b»ng l do...
b- MiÒn nói -Trung du.
D©n c− rÊt th−a: chiÕm 75,0% diÖn tÝch nh−ng chØ chiÕm 26,3% d©n sè.
Trung b×nh mËt ®é l 84 ng−êi/km2 ; thÊp h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3 lÇn.
MËt ®é chung cña ®ång b»ng v TDMN chªnh lÖch nhau tíi gÇn 9 lÇn
(700/84).
D©n c− th−a thít ë miÒn nói trung du l do...

B i tËp 8 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m
1979- 1999, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn
xÐt v gi¶i thÝch sù thay ®æi trong kÕt cÊu d©n sè n−íc ta.

8
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
KÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè ViÖt Nam (§¬n vÞ % trong tæng sè d©n )
Nhãm tuæi 1979 1989 1999
D−íi 15 42,6 39,0 33,1
Tõ 15-60 50,4 53,8 59,3
Trªn 60 7,0 7,2 7,6
Céng 100,0 100,0 100,0
1-VÏ biÓu ®å:
Cã thÓ vÏ d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng (sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi).
Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi.
VÏ 3 ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. H×nh qu¹t bªn trong thÓ hiÖn víi 3
nhãm tuæi kh¸c nhau. Cã b¶ng chó dÉn, tªn biÓu ®å cho tõng n¨m.
BiÓu ®å kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m 1979, 1989, 1999
2- NhËn xÐt:
a- Nhãm d−íi 15
tuæi:
Cã tØ lÖ
lín...Sè liÖu.... Xu thÕ gi¶m dÇn
Lý do: nh÷ng n¨m tr−íc ®©y gia t¨ng d©n sè rÊt cao...
b- Nhãm tõ 15-60:
ChiÕm tØ lÖ lín nhÊt... cã xu h−íng t¨ng dÇn...
Lý do: tuæi thä trung b×nh cña d©n c− ng y c ng cao; gia t¨ng d©n sè gi¶m
dÇn...
c -Nhãm trªn 60 tuæi:
ChiÕm tØ träng thÊp.. Cã xu thÕ t¨ng dÇn...
Lý do: tuæi thä cña d©n c− t¨ng nhanh, ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n ta
ng y c ng n©ng cao, y tÕ ph¸t triÓn ® h¹n chÕ c¸c lo¹i bÖnh tËt...
d-TØ lÖ phô thuéc
TØ lÖ phô thuéc l sè ng−êi trong tuæi lao ®éng so víi sè ng−êi ngo i tuæi lao
®éng. TØ lÖ ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng c ng cao th× tØ lÖ phô thuéc c ng gi¶m.
N¨m 1979 l 49,6%/50,4% = 98%; n¨m 1989 l 0,84; n¨m 1999 l 54%.
TØ lÖ phô thuéc gi¶m l ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho n©ng cao ®êi sèng, lao ®éng
®«ng.
KÕt cÊu d©n sè n−íc ta trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp sang lo¹i kÕt cÊu d©n sè
gi .
9
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 9 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n th nh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian
1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn râ nhÊt sè d©n v tØ lÖ
sè d©n sèng trong khu vùc th nh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n ng−êi.)
N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004
Tæng sè 66016,7 69644,5 71995,5 74306,9 76596,7 77635,4 78685,8 82032,3
Th nh thÞ 12880,3 13961,2 14938,1 16835,4 18081,6 18805,3 19481 21591,2
N«ng th«n 53136,4 55488,9 57057,4 57471,5 58514,7 58830,1 59204,8 60441,1
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh tØ lÖ d©n c− th nh thÞ (% so víi tæng sè d©n.).
VÏ biÓu ®å miÒn sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi.
BiÓu ®å tØ lÖ sè d©n th nh thÞ v n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990 - 2001.
2) NhËn xÐt.
a) Sè d©n th nh thÞ n−íc ta t¨ng chËm.
TØ lÖ sè d©n th nh thÞ nhá h¬n nhiÒu sè víi tæng sè d©n, nh−ng tØ lÖ ®ang
t¨ng...
PhÇn cña sè d©n n«ng th«n lín h¬n nhiÒu v ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn...
b)TØ lÖ sè d©n th nh thÞ qua c¸c n¨m l : (§¬n vÞ%)
N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004
Th nh thÞ 19,5 20,0 20,7 22,7 23,6 24,2 24,8 26,3
N«ng th«n 80,5 79,7 79,3 77,3 76,4 75,8 75,2 73,7
TØ lÖ d©n c− th nh thÞ t¨ng chËm... Sè liÖu
c) TØ lÖ d©n c− th nh thÞ n−íc ta thÊp l do:
Tr×nh ®é c«ng nghiÖp ho¸, sù ph©n c«ng lao ®éng ë n−íc ta ch−a cao, c¸c
ng nh dÞch vô chËm ph¸t triÓn
Víi sù ph¸t triÓn nhanh cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ nh− hiÖn nay, trong
thêi gian tíi tØ lÖ d©n c− th nh thÞ sÏ t¨ng nhanh.
B i tËp 10 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n th nh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi
gian 1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å sù t¨ng tr−ëng tæng sè d©n
v sè d©n sèng trong khu vùc th nh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n
ng−êi.)
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản