58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ Địa lý

Chia sẻ: nhantainuocvietvn

Tham khảo tài liệu '58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ địa lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: 58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ Địa lý

http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
58 bµi tËp thùc hµnh vÏ biÓu ®å
¤n thi TN, C§&§H
B i tËp 1 - Dùa v o b¶ng sè liÖu d−íi ®©y h y vÏ v nhËn xÐt biÓu ®å sù t¨ng
tr−ëng kinh tÕ n−íc ta trong thêi gian 1976-2005 (§¬n vÞ %/n¨m )
N¨m, giai ®o¹n 76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP 0,2 5,1 8,3 8,40 4,8 7,04 7,80 8,20
C«ng nghiÖp –
0,6 3,3 12,6 14,4 7,7 14,5 12,5 13,5
X©y dùng
N«ng- L©m- Ng−
2,0 3,9 6,3 3,9 5,2 5,8 5,20 4,85
nghiÖp
16
1)VÏ biÓu ®å. 14
12
10
8
6
4
2
0
76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP C«ng nghiÖp – X©y dùng N«ng- L©m- Ng− nghiÖpD¹ng cét ®¬n ph©n theo c¸c nhãm cét, mçi n¨m hoÆc giai ®o¹n vÏ 3 cét thÓ
hiÖn GDP, CNXD, NLN. Cã thÓ vÏ th nh d¹ng biÓu ®å thanh ngang.
2)NhËn xÐt.
a)Nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi ( tõ 1976 ®Õn n¨m 1988).
T¨ng tr−ëng kinh tÕ chËm: GDP chØ ®¹t 0,2%/n¨m; c«ng nghiÖp l 0,6%, n«ng
nghiÖp t¨ng kh¸ h¬n ®¹t 2%. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ dùa v o n«ng nghiÖp l chÝnh. Lý
do tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp.
b) Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1988 tíi 2005)
T¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh h¬n rÊt nhiÒu: tèc ®é t¨ng GDP cao nhÊt v o n¨m
1994, so víi giai ®o¹n 76/80 gÊp 40,2 lÇn; c«ng nghiÖp cao gÊp 24 lÇn; n«ng
nghiÖp gÊp 1,4 lÇn.
C«ng nghiÖp l ®éng lùc chÝnh ®èi víi sù t¨ng tr−ëng GDP. Lý do... N¨m
1999 sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cã gi¶m ®i ®¸ng kÓ l do t¸c ®éng cña cuéc khñng
ho¶ng t i chÝnh trong khu vùc §NA.
N¨m 2002 tíi 2005 tèc ®é t¨ng tr−ëng ® ®−îc kh«i phôc l¹i tuy cã thÊp h¬n
so víi c¸c n¨m tr−íc ®ã.1
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 2 - VÏ v nhËn xÐt sù suy gi¶m sè l−îng v chÊt l−îng rõng cña n−íc ta
trong giai ®o¹n tõ n¨m 1943 ®Õn n¨m 2003.

DiÖn tÝch rõng n−íc ta trong thêi gian 1943 - 2003. (§¬n vÞ: TriÖu ha)

N¨m 1943 1993 2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9
DiÖn tÝch rõng 14,0 9,3 12,4
Trong ®ã: Rõng giÇu 9,0 0,6 0,6

1-Xö lý sè liÖu vÏ biÓu ®å:
- Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch lùa chän kiÓu biÓu ®å: Cét chång tuyÖt ®èi, cét chång
t−¬ng ®èi; biÓu ®å c¬ cÊu tuyÖt ®èi t−¬ng ®èi (h×nh trßn, h×nh vu«ng).
§Ó tÝnh to¸n cÇn n¾m v÷ng kh¸i niÖm ph©n lo¹i ®Êt: §Êt tù nhiªn ph©n theo
môc ®Ých sö dông gåm: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng v thæ
c−, ®Êt ch−a sö dông. §Êt rõng (®Êt cã rõng) ph©n theo sù ®a d¹ng sinh häc gåm:
rõng giÇu cã tr÷ l−îng gç trªn 150m3 trë lªn; rõng nghÌo - d−íi 150m3 gç/ha.
KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c lo¹i ®Êt nh− sau:
Lo¹i ®¬n vÞ (§¬n vÞ Ngh ha §¬n vÞ %
N¨m 1943 1993 2003 1943 1993 2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9 100 100 100
Tæng diÖn tÝch rõng 14 9,3 12,4 43,3 28,1 37,7
Trong ®ã:R ng giÇu 9 0,6 0,6 27,2 1,8 1,8
Rõng nghÌo 5 8,7 11,8 15,1 26,3 35,9
C¸c lo¹i ®Êt kh¸c 19,1 23,8 20,5 57,7 71,9 62,3

-VÏ biÓu ®å. cã thÓ vÏ biÓu ®å h×nh cét chång (sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi) hoÆc h×nh
trßn.
Lo¹i biÓu ®å h×nh trßn cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.

BiÓu ®å thÓ hiÖn suy gi¶m sè l−îng v chÊt l−îng t i nguyªn rõng n−íc ta
trong giai ®o¹n 1943 - 2003.
2
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2-NhËn xÐt v gi¶i thÝch;
a-Sè l−îng rõng thÓ hiÖn b»ng tØ lÖ ®é che phñ:
DiÖn tÝch rõng tõ 14 triÖu ha chØ cßn 9,3 tr ha v o n¨m 1993, gi¶m 5tr ha.
§é che phñ gi¶m tõ 43,3% cßn 28,1% v o n¨m 1993.
N¨m 2001 ® t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ® trång thªm ®−îc 2 Tr. ha so víi n¨m 1993,
®é che phñ t¨ng lªn 32,3%. L do ...
§é che phñ ch−a b¶o ®¶m sù c©n b»ng sinh th¸i v× n−íc ta ®åi nói chiÕm tØ lÖ lín.
b-ChÊt l−îng rõng suy gi¶m nghiªm träng.
DiÖn tÝch rõng giÇu tõ 9 triÖu ha gi¶m chØ cßn 0,6 triÖu ha v o c¸c n¨m 1993
v 2001. DiÖn tÝch rõng giÇu gi¶m nhanh h¬n h ng chôc lÇn so víi diÖn tÝch rõng.
TØ lÖ tõ 27,2% diÖn tÝch tù nhiªn gi¶m chØ cßn 1,8% n¨m 1993 v n¨m 2001.
Kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®−îc rõng giÇu, diÖn tÝch rõng nghÌo t¨ng lªn tõ
15,1% diÖn tÝch tù nhiªn t¨ng lªn 26,3% n¨m 1993 v 33,4% n¨m 2001.

B i tËp 3 - VÏ v nhËn xÐt biÓu ®å c¬ cÊu sö dông ®Êt cña ViÖt Nam trong giai
®o¹n 1989 -2003 dùa theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Êt
n−íc ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×? (§¬n vÞ % so víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn)
N¨m 1989 1993 2003
Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 100,0 100,0 100,0
§Êt n«ng nghiÖp 21,0 22,2 28,9
§Êt l©m nghiÖp 29,2 29,1 37,7
§Êt chuyªn dïng v thæ c− 4,9 5,7 6,5
§Êt ch−a sö dông 44,9 44,9 26,9
1)VÏ biÓu ®å.
Lo¹i biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi c¬ cÊu nh− biÓu ®å cét chång, trßn, vu«ng,
miÒn ...( sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi).

BiÓu ®å c¬ cÊu sö dông t i nguyªn ®Êt cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1989 - 2003.
2)NhËn xÐt.
ViÖc sö dông t i nguyªn ®Êt cña n−íc ta cßn nhiÒu bÊt hîp lý.
a- §Êt n«ng nghiÖp.

3
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
ChiÕm tØ lÖ thÊp chØ d−íi 30 % diÖn tÝch tù nhiªn g©y khã kh¨n ®èi víi ph¸t
triÓn n«ng nghiÖp. §Êt n«ng nghiÖp t¹i §BSH, DHMT bÞ chuyÓn ®æi sang c¸c môc
®Ých kh¸c; mét bé phËn bÞ tho¸i ho¸.
§Êt n«ng nghiÖp thay ®æi rÊt Ýt trong thêi gian 1989-1993; trong thêi gian
1999 - 2001 ® t¨ng lªn tõ 22,2% lªn 28,4%.
Sù t¨ng tØ träng ®Êt n«ng nghiÖp nh÷ng n¨m gÇn ®©y chñ yÕu l do më réng
®Êt trång c©y c«ng nghiÖp ë MNTDPB, T©y Nguyªn, më réng diÖn tÝch mÆt n−íc
nu«i trång thuû, h¶i s¶n t¹i §BSCL, DHMT, §BSH.
b- §Êt l©m nghiÖp.
ChiÕm tØ lÖ kho¶ng 30% diÖn tÝch tù nhiªn, kh«ng ®¸p øng ®−îc sù c©n b»ng
sinh th¸i.
Thêi kú 1989 - 1993 ® t¨ng lªn nh−ng rÊt chËm do t×nh tr¹ng t n ph¸ rõng
diÔn ra nghiªm träng, diÖn tÝch rõng trång t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi rõng bÞ ph¸.
Tõ 1993 -2001 tØ lÖ ®Êt l©m nghiÖp ® t¨ng lªn nhanh tõ 29,2% lªn 35,2%
diÖn tÝch tù nhiªn. L do chÝnh s¸ch b¶o vÖ t i nguyªn rõng cña Nh n−íc ta ® cã
kÕt qu¶..
c- §Êt CD v TC
ChiÕm mét tØ lÖ thÊp nhÊt trong sè c¸c lo¹i ®Êt ph©n theo môc ®Ých sö dông.
TØ träng lo¹i ®Êt n y t¨ng lªn liªn tôc, n¨m 2001 ® chiÕm 6% diÖn tÝch tù
nhiªn. TØ lÖ n y l rÊt cao so víi tr×nh ®é ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ cña n−íc ta.
L do...
d- §Êt ch−a sö dông
ChiÕm tØ lÖ rÊt lín trong diÖn tÝch tù nhiªn n−íc ta, l sù bÊt hîp lý lín nhÊt.
L do ...
Cã xu thÕ gi¶m dÇn tØ träng tõ 44,9% cßn 30,4%. L do...

B i tËp 4 - VÏ ®å thÞ thÓ hiÖn sè d©n n−íc ta trong thêi gian tõ 1901- 2005 theo
b¶ng sè liªu d−íi ®©y.
a) H y ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng d©n sè cña n−íc ta trong thêi gian 1901- 2005.
b) HËu qu¶ cña viÖc d©n sè t¨ng nhanh, c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gia t¨ng d©n sè.
c) N−íc ta ® th nh c«ng nh− thÕ n o trong viÖc gi¶m gia t¨ng d©n sè.
Sè d©n n−íc ta trong thêi gian 19001-2005. ( §¬n vÞ triÖu ng−¬×)
N¨m 1901 1936 1956 1960 1979 1989 1999 2001 2005
Sè d©n 13,5 17,5 27,5 30,4 52,5 64,4 76,3 78,7 82,6
1-VÏ biÓu ®å.
Lùa chän kiÓu vÏ ®å thÞ, hoÆc biÓu ®å cét. C¸ch vÏ ®å thÞ l thÝch hîp nhÊt.
§å thÞ sè d©n
n−íc ta tõ n¨m
1901 tíi 2005
4
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2-NhËn xÐt.
Sù gia t¨ng d©n sè phô thuéc v o h ng lo¹t nh©n tè: c¸c quy luËt sinh häc,
®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi, ®−êng lèi chÝnh s¸ch...
Sau 104 n¨m d©n sè n−íc ta t¨ng thªm 69,1triÖu ng−êi, gÊp gÇn 6 lÇn sè d©n
n¨m 1901. C¸c giai ®o¹n cã tèc ®é d©n sè t¨ng kh¸c nhau:
a) Tõ 1901- 1956.
Trong 55 n¨m t¨ng 14 triÖu ng−êi, b×nh qu©n t¨ng cã 0,25 triÖu ng−êi/n¨m.
Lý do: trong thêi k× Ph¸p thuéc, ®êi sèng vËt chÊt nh©n d©n ta rÊt thÊp kÐm,
chiÕn tranh, dÞch bÖnh th−êng xuyªn x¶y ra, n¹n ®ãi n¨m 1945...
b) Tõ 1956 tíi 1989.
T¨ng liªn tôc víi møc ®é t¨ng rÊt cao, sau 35 n¨m t¨ng thªm 36,9 triÖu
ng−êi; b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng thªm 1,1 triÖu.
Lý do: chÝnh s¸ch d©n sè thùc hiÖn ch−a cã kÕt qu¶, quy luËt bï trõ sau
chiÕn tranh, sù ph¸t triÓn m¹nh cña y tÕ nªn c¸c lo¹i bÖnh tËt gi¶m, tuæi thä trung
b×nh t¨ng thªm ®¸ng kÓ.
c) Giai ®o¹n 1999 - 2005
Trong 6 n¨m t¨ng thªm 8,3 triÖu ng−êi, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1,2 triÖu
ng−êi. B×nh qu©n sè d©n t¨ng thªm h ng n¨m cao h¬n sè víi giai ®o¹n tr−íc.
Lý do: mÆc dï cã tû lÖ sinh ® gi¶m nh−ng sè d©n lín, nªn sè l−îng ng−êi
t¨ng thªm vÉn cao; ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè ® cã kÕt qu¶ b»ng viÖc ¸p
dông c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh÷ng ch−a thùc bÒn v÷ng...

B i tËp 5 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta tõ
n¨m 1921 ®Õn n¨m 2000, h y vÏ biÓu ®å v nhËn xÐt sù gia t¨ng d©n sè n−íc ta
trong thêi gian nãi trªn.(§¬n vÞ %/n¨m)

Giai GTDS Giai GTDS Giai GTDS Giai GTDS
®o¹n ®o¹n ®o¹n ®o¹n
1921/26 1,86 39/43 3,06 60/65 2,93 80/85 2,40
26/31 0,6 43/51 0,6 65/70 3,24 85/90 2,00
31/36 1,33 51/54 1,1 70/76 3,00 90/95 1,70
36/39 1,09 54/60 3,93 76/80 2,52 95/2000 1,55
5
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Giai ®o¹n
95/2000

80/85

65/70

51/54

36/39

1921/26 §¬n vÞ (%)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5


1-VÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét, thanh ngang. Kh«ng vÏ kiÓu ®å thÞ, do ®©y l c¸c gi¸
trÞ gia t¨ng d©n sè trung b×nh theo c¸c giai ®o¹n.

2-NhËn xÐt:
a- Giai ®o¹n tõ 1921- 1954.
Gia t¨ng kh«ng ®Òu:
RÊt cao v o c¸c n¨m 39/43 (tíi 3,06%); cã giai ®o¹n rÊt thÊp chØ ®¹t 0,6%
(c¸c n¨m 1926-1931v giai ®o¹n 1939 –1954). C¸c møc cao thÊp n y chªnh lÖch tíi
5 lÇn. Thêi kú tr−íc 1954 gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta thÊp. Lý do...
b- Giai ®o¹n tõ 1954- 1989.
Gia t¨ng rÊt nhanh trong suèt giai ®o¹n.HÇu hÕt c¸c giai ®o¹n ®Òu cã tèc ®é t¨ng
trªn 2%/n¨m. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt lªn tíi 3,93%( 1954-1960); thÊp nhÊt còng
®¹t 2% v o thêi kú 1985-1990. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt (1954-1960) so víi giai
®o¹n thÊp nhÊt (1943-1951) gÊp 6,5 lÇn. L do ...
c) Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 2001
§ gi¶m nhanh, b×nh qu©n chØ cßn d−íi 2%. Giai ®o¹n 1999-2000 chØ cßn
1,5%, møc t¨ng cao h¬n so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. LÝ do...

B i tËp 6 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ sinh, tö cña d©n sè n−íc trong thêi
gian 1960-2001, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn tØ lÖ t¨ng d©n sè n−íc ta trong
thêi gian nãi trªn. Tõ b¶ng sè liÖu v biªñ ®å ® vÏ h y nhËn xÐt gi¶i thÝch sù thay
®æi sè d©n n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. ( §¬n vÞ ‰)
N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö
1960 46,0 12,0 1979 32,5 7,2
1965 37,8 6,7 1989 31,3 8,4
1970 34,6 6,6 1999 20,5 5,4
1976 39,5 7,5 2001 19,9 5,6

1- TÝnh tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè.
- C«ng thøc tÝnh: GTTN = (TØ lÖ sinh - TØ lÖ Tö )/10. §¬n vÞ tÝnh GTTN l %.
6
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
- KÕt qu¶ nh− sau (§¬n vÞ %)
N¨m 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2001
Gia t¨ng d©n sè 3,40 3,11 2,80 3,20 2,53 2,29 1,51 1,43
2- VÏ biÓu ®å
BiÓu ®å tØ lÖ sinh, tØ lÖ tö v gia
t¨ng tù nhiªn d©n sè n−íc ta
trong thêi gian 1960- 2001

3- NhËn xÐt:
a- TØ lÖ sinh (®¬n vÞ tÝnh‰).
Tõ 1960-1999 rÊt cao, trªn
20‰, giai ®o¹n cao nhÊt ®¹t tíi
46‰ (n¨m 1960); n¨m 1976 còng rÊt cao víi tØ lÖ 39,5‰ .
Tõ giai ®o¹n 1999 trë ®i tØ lÖ sinh gi¶m nhiÒu chØ cßn d−íi 20‰; thÊp nhÊt l
v o n¨m 2001 (19,9‰). C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ sinh ® gi¶m gÇn 3 lÇn (tõ 46‰ cßn
19,9‰).
LÝ do...
b- TØ lÖ tö
TØ lÖ tö cña d©n sè n−íc ta rÊt thÊp v gi¶m nhanh. Riªng n¨m 1960 cã tØ lÖ tö
trung b×nh (12‰); suèt thêi gian tõ sau 1960 tíi 2001 ®Òu cã møc tö d−íi 10‰;
Nh÷ng n¨m 90 chØ cßn kho¶ng 5‰.
C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ tö ® gi¶m gÇn 2 lÇn (tõ 12‰ cßn 6,4‰).
Lý do....
c- Mèi quan hÖ gi÷a tØ lÖ sinh v tØ lÖ tö.
Do tØ lÖ sinh rÊt cao trong khi tØ lÖ tö l¹i thÊp v gi¶m nhanh nªn gia t¨ng d©n
sè n−íc ta trong thêi gian d i thuéc lo¹i rÊt cao.
Trong biÓu ®å gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè ®−îc thÓ hiÖn b»ng miÒn giíi h¹n
gi÷a tØ sinh v tØ lÖ tö. Giíi h¹n c¶u miÒn n y cã xu thÕ hÑp dÇn trong thêi gian
1960-2001. Sù thu hÑp rÊt nhah trong giai ®o¹n tõ 1995 tíi nay. Cã sù gi¶m gia
t¨ng thiªn nhiªn l do tØ lÖ sinh gi¶m ®i rÊt nhanh trong thêi gian nãi trªn.
B i tËp 7 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ sè d©n v diÖn tÝch c¸c vïng n¨m 2001.
H y vÏ biÓu ®å so s¸nh sù chÖnh lÖch mËt ®é c¸c vïng. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å
® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.
Vïng C¶ n−íc MiÒn nói,trung du §ång b»ng
2
DiÖn tÝch (Ngh×n km ) 330991 248250 82741
D©n sè (Ngh Ng−êi) 78700 20836 57864
1) VÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng.
Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. C¸ch vÏ
n y ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.
a)Xö lý sè liÖu.

7
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
TÝnh tØ lÖ % diÖn tÝch v d©n sè cña ®ång b»ng v miÒn nói trung du so víi c¶
n−íc.
TÝnh mËt ®é d©n c− cña c¶ n−íc, ®ång b»ng, miÒn nói- trung du. §¬n vÞ tÝnh
cña mËt ®é l Ng−êi/km2. KÕt qu¶ nh− sau:
Vïng C¶ n−íc MiÒn nói, trung du §ång b»ng
DiÖn tÝch (%) 100 75,0 25,0
D©n sè (%) 100 26,5 73,5
2
MËt ®é (Ng−êi/km ) 238 84 700
b)VÏ biÓu ®å:
BiÓu ®å cã hai h×nh trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau víi c¸c h×nh qu¹t bªn trong
nh− b¶ng sè liÖu ® tÝnh. Mét h×nh trßn thÓ hiÖn d©n sè c¶ n−íc n¨m 2001 chia
th nh hai khu vùc miÒn nói- trung du v ®ång b»ng; mét ®−êng trßn thÓ hiÖn diÖn
tÝch tù nhiªn. Cã mét b¶ng chó dÉn víi ph©n biÖt hai khu vùc th nh thÞ, n«ng th«n.
Hai ®−êng trßn n y thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau nªn ®é lín cña chóng tuú lùa
chän. Nªn vÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau.
BiÓu ®å diÖn tÝch tù nhiªn v d©n sè n−íc ta n¨m 2001
2-NhËn xÐt:
MËt ®é to n quèc l 238 ng−êi / km2. Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau m
mËt ®é cã sù ph©n ho¸ râ rÖt gi÷a miÒn nói - trung du v ®ång b»ng.
a- T¹i ®ång b»ng.
§ång b»ng chØ chiÕm 25% diÖn tÝch nh−ng chiÕm tíi 73,6% d©n sè. MËt ®é
t¹i c¸c ®ång b»ng l 700 ng−êi/ km2 ; mËt ®é n y cao h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3
lÇn.
D©n c− tËp trung t¹i ®ång b»ng l do...
b- MiÒn nói -Trung du.
D©n c− rÊt th−a: chiÕm 75,0% diÖn tÝch nh−ng chØ chiÕm 26,3% d©n sè.
Trung b×nh mËt ®é l 84 ng−êi/km2 ; thÊp h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3 lÇn.
MËt ®é chung cña ®ång b»ng v TDMN chªnh lÖch nhau tíi gÇn 9 lÇn
(700/84).
D©n c− th−a thít ë miÒn nói trung du l do...

B i tËp 8 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m
1979- 1999, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn
xÐt v gi¶i thÝch sù thay ®æi trong kÕt cÊu d©n sè n−íc ta.

8
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
KÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè ViÖt Nam (§¬n vÞ % trong tæng sè d©n )
Nhãm tuæi 1979 1989 1999
D−íi 15 42,6 39,0 33,1
Tõ 15-60 50,4 53,8 59,3
Trªn 60 7,0 7,2 7,6
Céng 100,0 100,0 100,0
1-VÏ biÓu ®å:
Cã thÓ vÏ d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng (sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi).
Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi.
VÏ 3 ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. H×nh qu¹t bªn trong thÓ hiÖn víi 3
nhãm tuæi kh¸c nhau. Cã b¶ng chó dÉn, tªn biÓu ®å cho tõng n¨m.
BiÓu ®å kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m 1979, 1989, 1999
2- NhËn xÐt:
a- Nhãm d−íi 15
tuæi:
Cã tØ lÖ
lín...Sè liÖu.... Xu thÕ gi¶m dÇn
Lý do: nh÷ng n¨m tr−íc ®©y gia t¨ng d©n sè rÊt cao...
b- Nhãm tõ 15-60:
ChiÕm tØ lÖ lín nhÊt... cã xu h−íng t¨ng dÇn...
Lý do: tuæi thä trung b×nh cña d©n c− ng y c ng cao; gia t¨ng d©n sè gi¶m
dÇn...
c -Nhãm trªn 60 tuæi:
ChiÕm tØ träng thÊp.. Cã xu thÕ t¨ng dÇn...
Lý do: tuæi thä cña d©n c− t¨ng nhanh, ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n ta
ng y c ng n©ng cao, y tÕ ph¸t triÓn ® h¹n chÕ c¸c lo¹i bÖnh tËt...
d-TØ lÖ phô thuéc
TØ lÖ phô thuéc l sè ng−êi trong tuæi lao ®éng so víi sè ng−êi ngo i tuæi lao
®éng. TØ lÖ ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng c ng cao th× tØ lÖ phô thuéc c ng gi¶m.
N¨m 1979 l 49,6%/50,4% = 98%; n¨m 1989 l 0,84; n¨m 1999 l 54%.
TØ lÖ phô thuéc gi¶m l ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho n©ng cao ®êi sèng, lao ®éng
®«ng.
KÕt cÊu d©n sè n−íc ta trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp sang lo¹i kÕt cÊu d©n sè
gi .
9
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 9 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n th nh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian
1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn râ nhÊt sè d©n v tØ lÖ
sè d©n sèng trong khu vùc th nh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n ng−êi.)
N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004
Tæng sè 66016,7 69644,5 71995,5 74306,9 76596,7 77635,4 78685,8 82032,3
Th nh thÞ 12880,3 13961,2 14938,1 16835,4 18081,6 18805,3 19481 21591,2
N«ng th«n 53136,4 55488,9 57057,4 57471,5 58514,7 58830,1 59204,8 60441,1
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh tØ lÖ d©n c− th nh thÞ (% so víi tæng sè d©n.).
VÏ biÓu ®å miÒn sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi.
BiÓu ®å tØ lÖ sè d©n th nh thÞ v n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990 - 2001.
2) NhËn xÐt.
a) Sè d©n th nh thÞ n−íc ta t¨ng chËm.
TØ lÖ sè d©n th nh thÞ nhá h¬n nhiÒu sè víi tæng sè d©n, nh−ng tØ lÖ ®ang
t¨ng...
PhÇn cña sè d©n n«ng th«n lín h¬n nhiÒu v ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn...
b)TØ lÖ sè d©n th nh thÞ qua c¸c n¨m l : (§¬n vÞ%)
N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004
Th nh thÞ 19,5 20,0 20,7 22,7 23,6 24,2 24,8 26,3
N«ng th«n 80,5 79,7 79,3 77,3 76,4 75,8 75,2 73,7
TØ lÖ d©n c− th nh thÞ t¨ng chËm... Sè liÖu
c) TØ lÖ d©n c− th nh thÞ n−íc ta thÊp l do:
Tr×nh ®é c«ng nghiÖp ho¸, sù ph©n c«ng lao ®éng ë n−íc ta ch−a cao, c¸c
ng nh dÞch vô chËm ph¸t triÓn
Víi sù ph¸t triÓn nhanh cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ nh− hiÖn nay, trong
thêi gian tíi tØ lÖ d©n c− th nh thÞ sÏ t¨ng nhanh.
B i tËp 10 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n th nh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi
gian 1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å sù t¨ng tr−ëng tæng sè d©n
v sè d©n sèng trong khu vùc th nh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n
ng−êi.)
10
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

N¨m Tæng sè Th nh thÞ N«ng th«n
1990 66016,7 12880,3 53136,4
1991 67242,4 13227,5 54014,9
1992 68450,1 13587,6 54862,5
1993 69644,5 13961,2 55683,3
1994 70824,5 14425,6 56398,9
1995 71995,5 14938,1 57057,4
1996 73156,7 15419,9 57736,8
1997 74306,9 16835,4 57471,5
1998 75456,3 17464,6 57991,7
1999 76596,7 18081,6 58515,1
2000 77635,4 18771,9 58863,5
2001 78685,8 19469,3 59216,5
2002 79727,4 20022,1 59705,3
2003 80902,4 20869,5 60032,9
2004* 82032,3 21591,2 60441,1
* S¬ bé. Nguån NGTK 2006
1- VÏ biÓu ®å
Yªu cÇu cña b i l vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù t¨ng tr−ëng nªn sö dông kiÓu biÓu ®å gia
t¨ng. §Ó vÏ ®−îc biÓu ®å cÇn xö lý sè liÖu, lÊy sè d©n cña tæng sè, cña d©n c− th nh
thÞ v sè d©n n«ng th«n cña n¨m 1990 = 100%.KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m Tæng sè Th nh thÞ N«ng th«n N¨m Tæng sè Th nh thÞ N«ng th«n
1990 100,00 100,00 100,00 1998 114,30 135,59 109,14
1991 101,86 102,70 101,65 1999 116,03 140,38 110,12
1992 103,69 105,49 103,25 2000 117,60 145,74 110,78
1993 105,50 108,39 104,79 2001 119,19 151,16 111,44
1994 105,50 108,39 104,79 2002 120,77 155,45 112,36
1995 109,06 115,98 107,38 2003 122,55 162,03 112,98
1996 110,82 119,72 108,66 2004 124,26 167,63 113,75
1997 112,56 130,71 108,16
VÏ ®å thÞ gia t¨ng.
Cã 3 ®å thÞ trong cïng mét hÖ to¹ ®é.
Trôc tung thÓ hiÖn chØ sè gia t¨ng (®¬n vÞ%).
C¶ ba ®å thÞ ®Òu cã ®iÓm xuÊt ph¸t tõ 100% trªn trôc tung.
2-NhËn xÐt.
a- Møc t¨ng cña sè d©n:
Tæng sè d©n t¨ng 124,26%, sè d©n th nh thÞ t¨ng 167,63%, sè d©n n«ng th«n t¨ng
112,76%;
Møc t¨ng cña sè d©n th nh thÞ cao h¬n so víi tæng sè nªn tØ träng cña d©n c− th nh
thÞ sÏ t¨ng dÇn so víi tæng sè d©n.

11
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
b-TØ lÖ d©n c− th nh thÞ t¨ng dÇn...TÝnh to¸n tØ lÖ % cña d©n c− th nh thÞ ®Ó minh
ho¹.
B i tËp 11 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ lao ®éng ®ang ho¹t ®éng kinh tÕ ph©n theo
ng nh c¸c n¨m 1990 1995 v 2000 d−íi ®©y, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp v nhËn xÐt
sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ng nh ë n−íc ta. (§¬n vÞ tÝnh Ngh×n
ng−êi )
N¨m Tæng sè N«ng l©m C«ng nghiÖp DÞch vô
lao ®éng ng− nghiÖp - X©y dùng
1990 29412,3 21476,1 3305,7 4630,5
1995 33030,6 23534,8 3729,7 5766,1
1999 35975,8 24791,9 4300,4 6883,5
2000 36701,8 25044,9 4445,4 7211,5
NGTK2001 trang 40
1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng biÓu ®å: Cét chång, thanh ngang chång, h×nh trßn, h×nh
vu«ng (lo¹i sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi, sè liÖu t−¬ng ®èi). Trong ®ã lo¹i biÓu ®å h×nh
trßn, h×nh vu«ng l hîp lý nhÊt. Chän kiÓu h×nh trßn sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi, lo¹i
n y cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.
2-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- TÝnh tØ lÖ lao ®éng ph©n theo c¸c ng nh so víi tæng sè.(§¬n vÞ tÝnh %)
N«ng l©m C«ng nghiÖp- DÞch
N¨m Tæng sè
ng− nghiÖp X©y dùng vô
1990 100 73,0 11,2 15,7
1999 100 68,9 12,0 19,1
2000 100 68,2 12,1 19,6
- TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn
R1990 = 1cm; R1999 = 35975,8 : 249412,3 = 1. 1,23 = 1,15cm
1.

R2000 = 1. 36701,8 : 249412,3 = 1. 1,24 = 1,17cm
VÏ biÓu ®å gåm ba ®−êng trßn cã b¸n kÝnh nh− ® tÝnh. C¸c h×nh qu¹t bªn
trong cã tØ lÖ nh− ® tÝnh trong b¶ng trªn; cã mét b¶ng chó dÉn thÓ hiÖn tØ lÖ lao
®éng.
BiÓu ®å c¬ cÊu lao ®éng n−íc ta
ph©n theo ng nh c¸c n¨m 1990,
1999, 2000
2-NhËn xÐt
a- Tæng sè lao ®éng:
12
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
T¨ng kh¸ nhanh so víi n¨m 1990 t¨ng 1,24 lÇn (mçi n¨m t¨ng 2,4%).
Tæng sè lao ®éng t¨ng l do: d©n sè t¨ng nhanh, mèi n¨m cã thªm h ng triÖu
ng−êi b−íc v o ®é tuæi lao ®éng, v−ît h¬n nhiÒu so víi ng−êi hÕt tuæi lao ®éng
h ng n¨m.
b- Lao ®éng trong n«ng - l©m - ng− nghiÖp
ChiÕm sè l−îng rÊt lín v cã xu h−íng gi¶m, n¨m 1990 l 73,0% ; n¨m 2000
l 68,2%.
Sù gi¶m dÇn tØ träg n y l do... Sè lao ®éng n«ng nghiÖp sÏ chuyÓn dÇn sang
c«ng nghiÖp v dÞch vô.
c- Lao ®éng trong dÞch vô
ChiÕm sè l−îng lín h¬n so víi n«ng nghiÖp nh−ng cao h¬n so víi lao ®éng
c«ng nghiÖp. Cã xu h−íng t¨ng dÇn, n¨m 1990 l 15,7% ; n¨m 2000 l 19,65%.
Sù t¨ng dÇn tØ träng n y l do ...Xu h−íng trong thêi gian tíi lao ®éng trong
ng nh c«ng nghiÖp sÏ t¨ng m¹nh.
d- Lao ®éng trong c«ng nghiÖp
VÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, sè l−îng lao ®éng trong c«ng nghiÖp chiÕm sè l−îng nhá
nhÊt so víi n«ng nghiÖp v dÞch vô. Tuy nhiªn, c¶ sè l−îng tuyÖt ®èi v tû lÖ lao
®éng c«ng nghiÖp so víi tæng sè lao ®éng cã xu h−íng t¨ng dÇn. N¨m 1990 l
11,2% ; n¨m 2000 l 12,1%. TØ träng t¨ng dÇn l do....
Xu h−íng trong thêi gian tíi sè lao ®éng trong c«ng nghiÖp sÏ t¨ng nhanh do
thu hót ng y c ng m¹nh lao ®éng chuyÓn sang tõ n«ng nghiÖp.

B i tËp 12 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ lùc l−îng lao ®éng, sè ng−êi cÇn gi¶i quyÕt viÖc
l m ë hai khu vùc th nh thÞ v n«ng th«n n−íc ta n¨m 1998, h y vÏ biÓu ®å thÝch
hîp v nhËn xÐt t×nh h×nh viÖc l m n−íc ta. (Sè liÖu cña Bé L§-TBXH n¨m 1998).
§¬n vÞ tÝnh Ngh×n ng−êi


C¶ n−íc N«ng th«n Th nh thj
Lùc l−îng lao ®éng 37407,2 29757,6 7649,6
Sè ng−êi thiÕu viÖc l m 9418,4 8219,5 1198,9
Sè ng−êi thÊt nghiÖp 856,3 511,3 345,0
Nguån Theo NguyÔn ViÕt ThÞnh Trang 91
1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å
Tæng sè lao ®éng = sè ng−êi thiÕu viÖc l m + sè ng−êi thÊt nghiÖp + sè
ng−êi cã viÖc l m th−êng xuyªn. KÕt qu¶ nh− sau:
KÕt cÊu sö dông lao ®éng n−íc ta n¨m 2001( §¬n vÞ Ngh×n Ng−êi.)
C n−íc N«ng th«n Th nh thÞ
Lùc l−îng lao ®éng 37407,2 29757,6 7649,6
Sè ng−êi thiÕu viÖc l m 9418,4 8219,5 1198,9
Sè ng−êi thÊt nghiÖp 856,3 511,3 345
Cã VLTX 27132,5 21026,8 6105,7
13
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

TÝnh tØ lÖ c¬ cÊu sö dông lao ®éng so víi tæng sè lao ®éng.(§¬n vÞ %)
Lùc l−îng lao ®éng 100 100 100
Sè ng−êi thiÕu viÖc l m 25,2 27,6 15,7
Sè ng−êi thÊt nghiÖp 2,3 1,7 4,5
Cã VLTX 72,5 70,7 79,8
VÏ biÓu ®å:
Cã thÓ vÏ nhiÒu kiÓu: cét chång, h×nh trßn, h×nh vu«ng, thanh ngang (c¶ hai
lo¹i sö dông sè liÖu nguyªn d¹ng hoÆc sè liÖu ® tÝnh ra tØ lÖ %). Chän c¸ch vÏ biÓu
®å cét chång d¹ng sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi.40000 Ng×n ng−êi
30000
20000
10000
0
C¶ n−íc N«ng th«n Th nh thÞ

Sè ng−êi thiÕu viÖc l m Sè ng−êi thÊt nghiÖp Cã VLTX


BiÓu ®å t×nh tr¹ng viÖc l m ë n−íc ta ë c¸c khu vùc th nh thÞ, n«ng th«n n¨m
2001
2-NhËn xÐt
a- VÊn ®Ò viÖc l m ë n−íc ta rÊt gay g¾t.
N¨m 1998 c¶ n−íc cã 9,4 triÖu ng−êi thiÕu viÖc l m chiÕm 25,2% LTSL§ v
856 ngh×n ng−êi thÊt nghiÖp chiÕm 2,3% TSL§.
§©y l tØ lÖ rÊt cao so trong tæng sè lao ®éng n−íc ta. L do...
b-ThÊt nghiÖp t¹i c¸c ®« thÞ rÊt cao.
Cã 345 ngh×n ng−êi thÊt nghiÖp chiÕm 4,5%; sè ng−êi thiÕu viÖc l m chØ
chiÕm 15,7% TSL§ cao h¬n so víi møc chung c¶ n−íc tíi 2 lÇn v khu vùc n«ng
th«n tíi gÇn 3 lÇn; TØ lÖ thiÕu viÖc l m thÊp h¬n so víi b×nh qu©n chung c¶ n−íc v
KVNT. Cã t×nh tr¹ng trªn l do....
c-ThiÕu viÖc l m t¹i khu vùc n«ng th«n
N¨m 1998 tØ lÖ thiÕu viÖc l m l 27,6% TSL§ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi
KVTT; nh−ng tØ lÖ thÊt nghiÖp l¹i thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi KVTT. ThiÕu viÖc l m ë
n«ng th«n cao cã liªn quan tíi ....

B i tËp 13 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ thêi gian ch−a sö dông cña lao ®éng t¹i vïng
n«ng th«n trong 12 th¸ng ë n−íc ta ph©n theo c¸c vïng lín sau ®©y. (Theo KÕt qu¶

14
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
®iÒu tra cña Lao ®éng- v viÖc l m v o 1/7 n¨m 1998) §¬n vÞ % so víi tæng sè lao
®éng.

Vïng TØ lÖ thiÕu viÖc l m Vïng TØ lÖ thiÕu viÖc l m
C¶ n−íc 28,19 Nam Trung Bé 29,77
T©y B¾c 14,98 T©y Nguyªn 18,12
§«ng B¾c 22,71 §«ng Nam Bé 18,22
§B S«ng Hång 37,78 §B s«ng Cöu Long 27,05
B¾c Trung Bé 33,61
1-Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng biÓu ®å: Cét, thanh ngang lo¹i sö dông sè liÖu t−¬ng
®èi. Nªn s¾p xÕp c¸c vïng theo thø tù tõ trªn xuèng.
2-NhËn xÐt.
a) N−íc ta cã tØ lÖ thiÕu viÖc l m cao.
Cã 28,19% tæng sè lao ®éng khu vùc n«ng th«n thiÕu viÖc l m.
TÊt c¶ c¸c vïng ®Òu cã tØ lÖ thiÕu viÖc l m rÊt cao. Lý do....
b)Vïng rÊt cao:
§BSH, BTB cã tØ lÖ trªn 30%, §BSH víi tØ lÖ 37,78% gÊp 1,3 lÊn so víi tØ lÖ chung.
C¸c vïng n y cã tØ lÖ thiÕu viÖc l m cao l do...
c)Vïng cã tØ lÖ trung b×nh:
§«ng B¾c, §BSCL, NTB.
LÝ do cho tõng vïng
d)Vïng cã tØ lÖ thÊp h¬n:
§NB, T©y Nguyªn, T©y B¾c.
ThÊp nhÊt l T©y B¾c víi tØ lÖ 14,98%; thÊp h¬n 2 lÇn so víi §BSH. LÝ do...

B i tËp 14 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cña lùc l−îng lao ®éng
trong ®é tuæi t¹i khu vùc th nh thÞ n−íc ta ph©n theo c¸c vïng lín n¨m 2001 sau
®©y. (§¬n vÞ % so víi tæng sè lao ®éng)
Vïng ThÊt nghiÖp Vïng ThÊt nghiÖp
15
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
C¶ n−íc 6,28 Nam Trung Bé 6,16
T©y B¾c 5,62 T©y Nguyªn 5,55
§«ng B¾c 6,73 §«ng Nam Bé 5,92
§B S«ng Hång 7,07 §B s«ng Cöu Long 6,08
B¾c Trung Bé 6,72
1- VÏ biÓu ®å.
2- NhËn xÐt
a- TØ lÖ thÊt nghiÖp t¹i KV th nh thÞ n−íc ta v o n¨m 2001 l 6,28%. Lý do...
b) C¸c vïng cã tØ lÖ thÊt nghiÖp kh¸c nhau:
Vïng cã tØ lÖ cao h¬n so víi møc chung: ®« thÞ t¹i c¸c vïng phÝa B¾c, trõ T©y
B¾c (§BSH, B¾c Trung Bé, §«ng B¾c); cao nhÊt thuéc vÒ §BSH l 7,07%. Nguyªn
nh©n ...
Vïng cã tØ lÖ thÊp h¬n so víi møc chung: Nam Trung Bé, §NB, §BSCL.
Vïng cã tØ lÖ thÊp d−íi 6% cã T©y Nguyªn, T©y B¾c. T©y Nguyªn chØ
5,55%. Nguyªn nh©n chÝnh...
B i tËp 15 - Cho biÓu ®å sau ®©y vÒ sè l−îng häc sinh phæ th«ng ph©n theo cÊp
häc c¸c n¨m häc 1992 - 2005. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót
ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt. (§¬n vÞ Ngh×n häc sinh)
N¨m häc 1992/1993 1997/1998 2004/2005
Tæng sè 12911,1 17073,6 16649,2
TiÓu häc 9527,2 10431 7304
Trung häc c¬ së 2813,4 5252,4 6371,3
Trung häc phæ 570,5 1390,2 2973,9
th«ng
1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- TÝnh tØ lÖ häc sinh cña tõng cÊp häc so víi tæng sè. §¬n vÞ %
N¨m häc 1992/1993 1997/1998 2004/2005
Tæng sè 100 100 100
TiÓu häc 73,8 61,1 43,9
Trung häc c¬ së 21,8 30,8 38,3

16
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Trung häc phæ th«ng 4,4 8,1 17,9
B¸n kÝnh ®−êng trßn 2cm 2,3cm 2,2cm
BiÓu ®å c¬ cÊu häc sinh ph©n theo cÊp häc
2-NhËn xÐt
a- Tæng sè häc sinh
Trong c¶ thêi kú (1992- 2005) t¨ng lªn 1,290 lÇn.
Trong thêi gian tõ 1992/1993 tíi 1997/1998 t¨ng 1,322 lÇn.
Thêi gian gi÷a n¨m häc 97/98 v 04/05 sè häc sinh gi¶m 3,3% t−¬ng ®−¬ng
víi 424,4 ngh×n häc sinh
Sè häc sinh t¨ng lªn trong c¶ thêi kú l do...
b- Sè häc sinh theo c¸c cÊp häc t¨ng kh¸c nhau.
• TiÓu häc: ChiÕm sè l−îng lín nhÊt trong c¸c cÊp häc. Sau 13 n¨m gi¶m 3127,0
ngh×n häc sinh. KÕt qu¶ tØ träng häc sinh trong tæng sè gi¶m tõ 73,8% cßn
43,9% n¨m 2005. Sè häc sinh TiÓu häc chiÕm tØ lÖ lín l do tØ lÖ trÎ em sinh
®−îc huy ®éng tíi tr−êng ng y c ng cao, Nh n−íc phæ cËp tiÓu häc. Sè l−îng
v tØ träng HS TiÓu häc gi¶m cã liªn quan tíi gia t¨ng d©n sè gi¶m m¹nh v o
nh÷ng n¨m 1990 – 1994.
• Trung häc c¬ së: ChiÕm sè l−îng thø hai sau HSTH v t¨ng liªn tôc c¶ vÒ sè
l−îng v tØ lÖ. Sè l−îng t¨ng 2,26 lÇn... Häc sinh THCS trong tæng sè t¨ng dÇn tõ
21,8% lªn 38,3% n¨m 2001. Sè häc sinh THCS t¨ng lªn l do gia t¨ng d©n sè
cao v o nh÷ng n¨m 1985 – 1990, tíi nay nhãm trÎ em sinh ra v o thêi kú n y
®ang ë bËc häc trung häc c¬ cë. Sè l−îng HS THCS t¨ng cßn do nhu cÇu häc lªn
THPT ®Ó n©ng cao tr×nh ®é
• PTTH: ChiÕm sè l−îng Ýt nhÊt trong tæng sè HS. TÝnh chung sau 13 n¨m t¨ng
1583,7 (5,21lÇn). KÕt qu¶ sè häc sinh PTTH trong tæng sè t¨ng dÇn tõ 4,4% lªn
17,9% n¨m 2005. Sè häc sinh THCS t¨ng lªn l do nhãm häc sinh n y ®−îc sinh
ra v o thêi kú ®Çu nh÷ng n¨m 1980, khi bïng næ d©n sè ë møc cao.... §a sè
HSTHCS ®Òu muèn häc lªn bËc THPT ®Ó thi v o ®¹i häc.
KL: C¬ cÊu häc sinh phæ th«ng ph¶n ¸nh râ nÐt sù gia t¨ng d©n sè, chÝnh s¸ch gi¸o
dôc v t©m lý cña x héi còng nh− cña thanh, thiÕu niªn.

17
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 16 - VÏ v nhËn xÐt biÓu ®å h×nh cét dùa v o b¶ng sè liÖu tØ lÖ d©n c− biÕt
ch÷ tõ 15 tuæi trë lªn cña mét sè n−íc khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng n¨m
1999. (§¬n vÞ % )
TT Tªn quèc gia TØ lÖ biÕt ch÷ TT Tªn quèc gia TØ lÖ biÕt ch÷
1 ViÖt Nam 92,0 4 Malaixia 85,7
2 Trung Quèc 82,9 5 Ên §é 52,5
3 In ®«nª xia 85,0 6 XIngapo 91,4
1-VÏ biÓu ®å chän kiÓu biÓu ®å cét ®¬n hay thanh ngang.
2-NhËn xÐt
a- Lo¹i cao: trªn 90% gåm cã ViÖt Nam, Xinh gapo
b- Nhãm trung b×nh : trªn 80% (Trung quèc, In®«nªxia; Malaixia)
c- Nhãm thÊp d−íi 80% (Ên §é chØ cã 55% )
1- Gi¶i thÝch:
ViÖt Nam cã tØ lÖ cao nhÊt trong sè c¸c nuíc trªn. L do : Nh n−íc quan t©m;
nh©n d©n ta cã truyÒn thèng häc vÊn, nhu cÇu v¨n ho¸ v tay nghÒ trong thêi kú më
cöa...Xinhgapo cã tØ lÖ thÊp h¬n l do ®©y l quèc gia ph¸t triÓn cao nªn d©n sè Ýt cã
nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn gi¸o dôc.
Trung Quèc, In®«nªxia cã d©n sè qu¸ ®«ng, ®Êt n−íc l¹i réng lín hoÆc ph©n
t¸n trªn h ng v¹n hßn ®¶o nªn khã ph¸t triÓn gi¸o dôc
Ên §é l quèc gia cã th nh phÇn d©n c− phøc t¹p, t«n gi¸o v x héi phøc t¹p
dÉn tíi sù yÕu kÐm trong ph¸t triÓn gi¸o dôc.

B i tËp 17 - VÏ biÓu ®å v gi¶i thÝch sù t¨ng tr−ëng cña Tæng s¶n phÈm x héi
(GDP) cña nÒn kinh tÕ n−íc ta qua b¶ng sè liÖu d−ãi ®©y. (§¬n vÞ % /n¨m)
N¨m, giai ®o¹n GDP N¨m, giai ®o¹n GDP N¨m, giai ®o¹n GDP
1961/1965 9,6 1976/1980 1,4 1991/1995 8,7
1966/1970 0,7 1981/1985 7,3 1996/1998 5,0
1971/1975 7,3 1986/1990 4,8 1999/2003 7,1
1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng cét ®øng, thanh ngang lo¹i sö dông sè liÖu sè liÖu t−¬ng ®èi.
Sö dông c¸ch vÏ biÓu ®å cét ®øng
2-NhËn xÐt:
Sù t¨ng tr−ëng GDP kh«ng ®Òu do phô thuéc v o ho n c¶nh kinh tÕ chÝnh trÞ,
®−êng lèi chÝnh s¸ch:
Giai ®o¹n 61/65 t¨ng nhanh. §©y l thêi kú n−íc ta tiÕn h nh c«ng nghiÖp ho¸
víi sù trî gióp cña Liªn X«, Trung Quèc.
Giai ®o¹n 66/70 chiÕn tranh khèc liÖt trªn ph¹m vi c¶ n−íc, ta ph¶i tËp trung
søc ng−êi søc cña cho cuéc kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc. Cuéc chiÕn tranh ph¸
ho¹i ë miÒn B¾c ® t n ph¸ rÊt nÆng nÒ c¸c c¬ së kinh tÕ. Tèc ®é t¨ng tr−ëng rÊt
thÊp, chØ ®¹t 0,7%/n¨m, thÊp h¬n giai ®o¹n tr−íc tíi h¬n12 lÇn.


18
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Giai ®o¹n 71/75 sù t¨ng tr−ëng kh¸ h¬n, tèc ®é t¨ng GDP ® ®¹t 7,3%/n¨m
cao h¬n 10 lÇn so víi giai ®o¹n tr−íc. L do sù gióp ®ì cña c¸c n−íc XHCN.
Giai ®o¹n 76/80, sù t¨ng tr−ëng rÊt thÊp chØ ®¹t 1,4%/n¨m. Do mét sè chÝnh
s¸ch sai lÇm trong ®−êng lèi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch gi¸, l−¬ng tiÒn ®
¶nh huëng ngiªm träng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi, viÖn trî cña Trung Quèc bÞ
gi¸n ®o¹n.
Giai ®o¹n 81/85 t¨ng tr−ëng kinh tÕ t−¬ng ®èi kh¸, do sù trî gióp cña Liªn X«
® ®−îc kh«i phôc.
Giai ®o¹n 86/90 tèc ®é t¨ng tr−ëng rÊt thÊp. §©y l giai ®o¹n gay g¾t nhÊt cña
cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ x héi n−íc ta. ChÝnh s¸ch cÊm vËn cña Mü, t¸c ®éng
cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ t¹i c¸c n−íc XHCN. MÆc dï ChiÕn l−îc ®æi míi ®
®−îc thùc hiÖn nh−ng cÇn ph¶i cã thêi gian chuyÓn ®æi ®Ó thÝch øng nªn tèc ®é
t¨ng tr−ëng ch−a cao.
Giai ®o¹n 91 ®Õn nay tèc ®é t¨ng tr−ëg rÊt cao, æn ®Þnh. L thêi kú thùc hiÖn
CL§M. nªn c¸c nguån lùc ph¸t triÓn ®−îc khai th¸c, më réng hîp t¸c quèc tÕ. V o
giai ®o¹n 96/98 tèc ®é cã gi¶m thÊp do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng t i chÝnh
trong khu vùc §NA. Tõ 1999 ®Õn nay tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh v t−¬ng ®èi v÷ng
ch¾c.

B i tËp 18 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu sö dông lao ®éng v c¬ cÊu Tæng s¶n
phÈm trong n−íc (GDP) n−íc ta trong n¨m 2001. Qua biÓu ®å h y ph©n tÝch v
gi¶i thÝch sù thay ®æi c¬ cÊu GDP v c¬ cÊu sö dông lao ®éng trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
Tæng sè N«ng, l©m, C«ng nghiÖp- DÞch
ng− nghi p X©y dùng vô
GDP (TØ §ång) 484493 114412 183291 18670
Lao ®éng
36701,8 25044,9 4445,4 7211,5
(Ngh×n Ng−êi)
Nguån: NGTK 2001, trang 39 - 46, 55.
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- TÝnh c¬ cÊu lao ®éng v GDP,
- TÝnh b×nh qu©n thu nhËp trªn 1 lao ®éng;
- KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− sau:
N«ng l©m, CN- XD DÞch vô Tæng sè
ng−
GDP ( %) 23,6 37,8 38,6 100
Lao ®éng(%) 68,2 12,1 19,6 100

19
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Thu nh©p/1 lao ®éng 4,568,3 41,231, 25,901, 13,200,
(TriÖu ®ång) 6 7 8
- VÏ biÓu ®å 2 biÓu ®å h×nh trßn, thÓ hiÖn c¬ cÊu Tæng sè lao ®éng v GDP n¨m
2001
- Cã mét b¶ng chó dÉn víi 3 m u cña 3 lÜnh vùc cña tæng sè lao ®éng v GDP.
2-NhËn xÐt
a- Tæng s¶n phÈm trong n−íc.
TØ träng cña n«ng - l©m - ng− vÉn cßn rÊt cao, chiÕm 23,6%.
TØ träng c«ng nghiÖp thÊp míi chØ chiÕm 37,8%.
DÞch vô cã tØ träng lín nhÊt l 38,6%, ®øng ®Çu trong GDP.
b- Lùc l−îng lao ®éng.
TØ träng lao ®éng trong n«ng - l©m - ng− nghiÖp chiÕm tØ träng lín nhÊt víi
68,2% % tæng sè lao ®éng v o 2001.
Lao ®éng trong c«ng nghiÖp v dÞch vô vÉn cßn chiÕm tØ lÖ qu¸ thÊp so víi c¬
cÊu lao ®éng cña c¸c n−íc ph¸t triÓn víi tØ träng t−¬ng øng l 12,1 v 19,6 % tæng
sè lao ®éng
c- Gi¸ trÞ lao ®éng/1 lao ®éng.
C¸c ng nh cã GTSX/1 lao ®éng cã kh¸c nhau:
N«ng - l©m - ng− l thÊp nhÊt, chØ b»ng 1/3 so víi so víi b×nh qu©n chung c¶
n−íc.
Lao ®éng c«ng nghiÖp v x©y dùng ®¹t b×nh qu©n cao nhÊt víi 41,231 triÖu
®ång cao h¬n 3 lÇn so víi b×nh qu©n chung v gÊp nhiÒu lÇn so víi lao ®éng n«ng -
l©m -ng− nghiÖp.
Lao ®éng dÞch vô cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n cao h¬n so víi n«ng - l©m -
ng− nh−ng thÊp h¬n so víi lao ®éng c«ng nghiÖp víi møc 25,901,7 triÖu ®ång/n¨m.
KL- C¬ cÊu GDP v c¬ cÊu sö dông lao ®éng n−íc ta ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn
tÝch cùc nh−ng cßn chËm so víi nhiªï n−íc trªn thÕ giíi v khu vùc. §Ó ®Èy m¹nh
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ta cÇn ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr−ëng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu
lao ®éng trong to n bé nÒn kinh tÕ quèc d©n...

B i tËp 19 - Dùa v o b¶ng sè liÖu duíi ®©y vÒ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp n¨m
1985, 1992 v 2000. (§¬n vÞ Ngh×n ha)
20
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp 1985 1992 2000
Tæng sè 6919 7293 9345,4
§Êt trång c©y h ng n¨m 5616 5506 6129,5
§Êt trßng c©y l©u n¨m 805 1191 2310,3
§Êt ®ång cá ch¨n nu«i 328 328 537,7
DiÖn tÝch mÆt nuíc nu«i trång
170 268 367,9
thuû, h¶i s¶n
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ sö dông lo¹i cét chång, thang ngang chång, trßn, vu«ng. Trong b i
n y lùa chän kiÓu biÓu ®å h×nh trßn.
• TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn
R1985 = 1cm;
7293,0 : 6919,0 = 1,05 = 1,02cm
R1992 =

R2000 = 9345,4 : 6919,0 = 1,35 = 1,18cm

• TÝnh c¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt trong tæng sè ®Êt n«ng nghiÖp. KÕt qu¶ nh− sau:
TT Lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp 1985 1992 2000
Tæng sè 100,0 100,0 100,0
1 §Êt trång c©y h ng n¨m 81,2 75,5 65,6
2 §Êt trßng c©y l©u n¨m 11,6 16,3 24,7
3 §Êt ®ång cá ch¨n nu«i 4,7 4,5 5,8
4 DiÖn tÝch mÆt nuíc nu«i 2,5 3,7 3,9
trång THS

VÏ 3 biÓu ®å víi b¸n kÝnh v c¸c th nh phÇn ®Êt nh− ® tÝnh trong b¶ng.
Cã mét b¶ng chó dÉn 4 lo¹i ®Êt v tªn gäi biÓu ®å.
21
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
BiÓu ®å c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp n¨m cña ViÖt Nam trong c¸c n¨m1985, 1992
v 2000
2-NhËn xÐt.
a-NhËn xÐt chung:
DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ® t¨ng lªn 1,35 lÇn.
Giai ®o¹n 85/92 chØ t¨ng 1,05 lÇn.
Giai ®o¹n 92/2000 t¨ng lªn 1,35 lÇn, m¹nh h¬n so víi giai ®o¹n tr−íc.
b-C¸c lo¹i ®Êt ph©n theo môc ®Ých sö dông cã sù t¨ng kh¸c nhau.
§Êt trång c©y h ng n¨m t¨ng 1,09 lÇn, thÊp h¬n nhiÒu so víi møc t¨ng chung.
§Êt ®ång cá ch¨n nu«i t¨ng kh¸ m¹nh víi møc t¨ng l 1,69 lÇn.
§Êt trång c©y l©u n¨m t¨ng 2,87 lÇn cao nhÊt trong c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp.
DiÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû h¶i s¶n t¨ng 2,16 lÇn cao h¬n so víi møc
chung...
a- Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp.
Sù t¨ng víi tèc ®é kh¸c nhau tÊt yÕu dÉn tíi sù thay ®æi c¬ cÊu ®Êt n«ng
nghiÖp.
§−a sè liÖu trong b¶ng...
4- Gi¶i thÝch .
Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp nªu trªn cã liªn quan tíi chñ tr−¬ng ®a
d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp.
C©y h ng n¨m do chñ yÕu ph©n bè t¹i ®ång b»ng n¬i ®Êt chÆt ng−êi ®«ng, ®«
thÞ v c«ng nghiÖp tËp trung nªn cã rÊt Ýt ®iÒu kiÖn t¨ng diÖn tÝch. PhÇn diÖn tÝch
c©y h ng n¨m t¨ng thªm chñ yÕu do t¨ng vô, khai hoang phôc ho¸ t¹i ®ång b»ng
s«ng Cöu Long. Mét sè lo¹i c©y c«ng nghiÖp h ng n¨m nh− mÝa, b«ng, l¹c...®−îc
chuyÓn dÇn trång t¹i miÒn nói, trung du.
§Êt trång c©y l©u n¨m tËp trung t¹i miÒn nói nªn cã ®iÒu kiÖn më réng diÖn
tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp nh− cao su, c phª, t¹i T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé, v
trång c©y ¨n qu¶ t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long, TDMNPB.


22
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
§Êt ®ång cá ch¨n nu«i t¨ng t−¬ng ®èi kh¸ t¹i c¸c vïng T©y B¾c, D«ng B¾c do
ng nh ch¨n nu«i bß, dª ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn tèc ®é
t¨ng cßn chËm.
DiÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû h¶i s¶n ® t¨ng rÊt m¹nh l do nghÒ n y
ph¸t triÓn m¹nh t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long v nhiÒu n¬i kh¸c.

B i tËp 20 - Dùa v o b¶ng sè liÖu duíi ®©y vÒ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp n¨m
1990, 1995 v 2001.(§¬n vÞ Ngh×n ha)
C©y h ng n¨m C©y l©u n¨m
N¨m Tæng sè Tæng sè C©yLT C©y CN C©y kh¸c Tæng sè C©yCN C©y ¨nqu¶ C©y kh¸c
1990 9040,0 8101,5 6474,6 542,0 1084,9 938,5 657,3 281,2 -
1995 10496,9 9224,2 7322,4 716,7 1185,1 1272,7 902,3 346,4 24,0
2000 12644,3 10540,3 8396,5 778,1 1365,7 2104,0 1451,3 565,0 87,7
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång cña tõng n¨m. KÕt qu¶ nh− sau:
C©y h ng n¨m (§¬n vÞ Ngh×n ha) C©y l©u n¨m (§¬n vÞ Ngh×n ha)
N¨m Tæng sè Tæng sè C©yLT C©y CN C©y kh¸c Tæng sè C©yCN C©y ¨nqu¶ C©y kh¸c
1990 100,0 89,6 71,6 6,0 12,0 10,4 7,3 3,1 0
1995 100,0 87,9 69,8 6,8 11,3 12,1 8,6 3,3 0,2
2000 100,0 83,4 66,4 6,2 10,8 16,6 11,5 4,5 0,7
TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn.

R1990 = 1cm; R 1995 =10496,9 : 9040,0 = 1,21 = 1,1cm

R 2000 = 12644,3 : 9040,0 = 1,38 = 1,2cm

VÏ 3 ®−êng trßn cã b¸n kÝnh nh− ® tÝnh. B¶ng chó dÉn cã 6 lo¹i c©y kh¸c
nhau.
BiÓu ®å c¬ cÊu c¬ cÊu diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång cña n¨m 1990, 1995 v 2000
2- NhËn xÐt
a- NhËn xÐt chung.

23
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Ng nh trång trät dùa v o t− liÖu kh«ng thÓ thay thÕ l ®Êt trång. ViÖc sö
dông ®Êt thÓ hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch trong c¬ cÊu ng nh trång trät cña n−íc ta.
Trong thêi gian 1990 –2000 diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång n−íc ta ® t¨ng 1,38
lÇn. B×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 3,8%.
b- C©y h ng n¨m.
DiÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp h ng n¨m gi¶m dÇn vÒ tØ träng, nh−ng mét sè lo¹i
c©y h ng n¨m vÉn t¨ng tØ träng. DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc gi¶m dÇn tØ träng. C©y
l−¬ng thùc tËp trung t¹i ®ång b»ng nªn chÞu søc Ðp cña vÊn ®Ò d©n sè. MÆt kh¸c
qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp nªn mét bé phËn ®Êt trång c©y h ng n¨m
chuyÓn sang trång c¸c lo¹i c©y kh¸c.
DiÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp diÔn biÕn phøc t¹p. N¨m 1995 t¨ng tØ träng so víi
1990 nh−ng tíi 2000 l¹i gi¶m so víi 1995 cßn 6,2% tæng sè diÖn tÝch ®Êt trång...
c) C©y l©u n¨m.
TÊt c¶ c¸c lo¹i c©y l©u n¨m ®Òu t¨ng. C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m t¨ng m¹nh
nhÊt víi tØ träng t¨ng tõ 7,5% lªn 11,3%. diÖn tÝch n y t¨ng chñ yÕu do më réng
diÖn tÝch c phª, cao su t¹i T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé v mét sè vïng kh¸c. LÝ
do..
C©y ¨n qu¶ v c©y kh¸c t¨ng kh¸ m¹nh chñ yÕu l do ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶
t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long, §«ng Nam Bé v nhiÒu vïng kh¸c.

B i tËp 21 - VÏ biÓu ®å c¬ cÊu ng nh n«ng nghiÖp n−íc ta ph©n theo c¸c ng nh
trång trät ch¨n nu«i v dÞch vô n«ng nghiÖp c¸c n¨m 1991, 1995, 2001.
Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp
n−íc ta trong thêi gian nªu trªn. (§¬n vÞ %)
N¨m Trång trät Ch¨n nu«i DÞch vô
1991 79,6 17,9 2,5
1995 78,1 18,9 3,0
2001 77,8 19,5 2,7
Nguån NGTK2001 trang 70
1- VÏ biÓu ®å.
Cã thÓ dïng c¸c kiÓu biÓu ®å cét chång, h×nh vu«ng, h×nh trßn. TÊt c¶ c¸c
kiÓu biÓu biÓu ®å ®Òu sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi.
Lùa chän kiÓu h×nh cét chång. Mçi cét biÓu hiÖn mét n¨m víi tØ lÖ c¸c ng nh
trång trät, ch¨n nu«i, v dÞch vô n«ng nghiÖp. Cã tªn, b¶n chó dÉn, n¨m cho biÓu
®å ® vÏ.
2.5 3 2.7
100%
17.9 18.9 19.5
80% DÞch vô
60%
Ch¨n nu«i
40% 79.6 78.1 77.8
20% Trång trät
0%
N¨m1991 N¨m1995 N¨m2001 24
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
BiÓu ®å c¬ cÊu ng nh n«ng nghiÖp n−íc ta n¨m 1991, 1995, 2001.
2-NhËn xÐt.
a- Trång trät
Ng nh trång trät cã tØ träng lín v ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn..
Lý do: ...
b- Ch¨n nu«i
Ch¨n nu«i cã tØ träng thÊp v ®ang cã xu h−íng t¨ng.
TØ träng cña ng nh ch¨n nu«i cßn thÊp trong c¬ cÊu n«ng nghiÖp...
Lý do...
c- DÞch vô n«ng nghiÖp
Ng nh dÞch vô n«ng nghiÖp l ng nh míi cã tØ träng rÊt thÊp v ch−a thùc sù
æn ®Þnh. N¨m 2001 gi¶m thÊp h¬n so víi 1995 nh−ng vÉn cao h¬n so víi 1991.
DÞch vô l skÕt qu¶ cña nÒn n«ng nghiÖp h ng ho¸. ChØ tõ khi n−íc ta thù hiÖn
®æi míi dÞch vô n«ng nghiÖp n−íc ta míi ph¸t triÓn nªn tØ träng cßn thÊp v ch−a
thùc sù æn ®Þnh.

B i tËp 22 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng ph©n theo vô lóa c¸c n¨m
1990 v 2000. H y vÏ biÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng lóa ph©n theo vô. Tõ
b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu vô lóa n−íc ta.
N¨m DiÖn tÝch (Ngh×n ha) S¶n l−îng (Ngh×n tÊn)
Lóa ®«ng xu©n Lóa hÌ thu Lóa mïa Lóa ®«ng xu©n Lóa hÌ thu Lóa mïa
1990 2073,6 1215,7 2753,5 7865,6 4090,5 7269,0
2000 3013,2 2292,8 2360,3 15571,2 8625,0 8333,3
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng lóa hai n¨m;
TÝnh tæng sè diÖn tÝch v s¶n l−îng lóa cña hai n¨m;
TÝnh n¨ng suÊt lóa c¶ n¨m v theo vô theo c«ng thøc:
N¨ng suÊt = S¶n l−îng/ DiÖn tÝch (T¹/ha/vô).
KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m DiÖn tÝch lóa.( %) S¶n l−îng lóa (%) N¨ng suÊt (t¹/ha)
Nghinha §X HÌ Mïa NghinTÊn §X HÌ Mïa Tæng §X HÌ Mïa
thu thu sè thu
1990 6042,8 34,3 20,1 45,6 19225,1 40,9 21,3 37,8 31,8 37,9 33,6 30,8
2000 7666,3 39,3 29,9 30,8 32529,5 47,9 26,5 25,6 42,4 5,2 37,6 35,3
2000 7666,3 39,3 29,9 30,8 32529,5 47,9 26,5 25,6 42,4 5,2 37,6 35,3

TÝnh RDT1990 v RDT200
7666,3 : 6765,6 = 1,13 = 1,1cm
LÊy RDT1990 = 1cm; RDT1999 =
25
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

LÊy RSl1990 = 1cm; RSL2000 = 32529,5 : 19225,1 = 1,69 = 1,3cm

2-VÏ biÓu ®å.
VÏ 2 biÓu ®å h×nh trßn thÓ hiÖn tæng diÖn tÝch lóa trong hai n¨m ph©n ra c¸c vô lóa;
VÏ 2 biÓu ®å thÓ hiÖn tæng s¶n l−îng lóa cña hai n¨m ph©n ra c¸c vô lóa;
C¶ 4 biÓu ®å cã mét b¶ng chó dÉn chia ra c¸c vô lóa: mïa, hÌ thu v ®«ng xu©n.
BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng lóa n−íc ta c¸c n¨m 1990- 2000
NhËn xÐt
a- DiÖn tÝch lóa.
Tæng diÖn tÝch lóa t¨ng chËm chØ 1,13 lÇn sau 10 n¨m. Lý do t¨ng chËm...
DiÖn tÝch lóa theo c¸c vô t¨ng kh¸c nhau:
Lóa §X v hÌ thu t¨ng nhanh nªn tØ lÖ t¨ng dÇn... Sè liÖu...
Lóa mïa gi¶m dÇn diÖn tÝch nªn tØ träng gi¶m... Sè liÖu...
b- Tæng s¶n l−îng lóa
Tæng s¶n l−îng lóa t¨ng tíi 1,69 lÇn.
Lóa §X cã diÖn tÝch t¨ng nhanh nªn tØ lÖ t¨ng dÇn...
HÌ thu cã diÖn tÝch t¨ng nhanh nªn tØ lÖ t¨ng dÇn... Lý do...
Lóa mïa gi¶m dÇn diÖn tÝch nªn tØ träng gi¶m... Lý do...
c- N¨ng suÊt
N¨ng suÊt lóa nãi chung t¨ng nhanh tõ 3,18 t¹/ha lªn 4,24 t¹/ha. C¸c vô lóa
cã n¨ng suÊt ®Òu t¨ng nh÷ng tèc ®é t¨ng kh¸c nhau:
Lóa §X cã n¨ng suÊt cao nhÊt v t¨ng 1,39 lÇn.
Vô lóa hÌ thu cã n¨ng suÊt t¨ng 1,12 lÇn, chËm h¬n so víi lóa ®«ng xu©n. LÝ do...
Lóa mïa t¨ng m¹nh nhÊt (2,45 lÇn) cao nhÊt so víi c¸c vô lóa kh¸c. Lý do...
KÕt luËn:
Trong thêi gian 1990 - 2000 s¶n xuÊt lóa n−íc ta t¨ng m¹nh c¶ vÒ diÖn tÝch,
n¨ng suÊt v s¶n l−îng. §©y l xu h−íng ®óng nh»m t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn mét
d¬n vÞ diÖn tÝch v ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc v xuÊt khÈu.26
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 23 - Cho b¶ng so liÖu vÒ diÖn tÝch lóa n−íc ta trong thêi gian 1990- 2000
h y tÝnh n¨ng suÊt lóa v vÏ ®å thÞ t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa n−íc ta trong thêi gian
trªn. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å h y nhËn xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa n−íc ta trong
thêi gian 1990- 2000.
N¨m DiÖn tÝch S¶n l−îng N¨m DiÖn tÝch S¶n l−îng N¨m DiÖn tÝch S¶n l−îng
(Ngh×n ha) (Ngh×n tÊn) (Ngh×n ha) (Ngh×n tÊn) (Ngh×n ha) (Ngh×n tÊn)
1990 6042,8 19225,1 1994 6598,6 23528,2 1998 7362,7 29145,5
1991 6302,8 19621,9 1995 6765,6 24963,7 1999 7653,6 31393,8
1992 6475,3 21590,4 1996 7003,8 26396,7 2000 7666,3 32529,5
1993 6559,4 22836,6 1997 7099,7 27523,9
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh n¨ng suÊt lóa tõng n¨m theo c«ng thøc: N¨ng suÊt = S¶n l−îng/DiÖn
tÝch (T¹/ha/vô). TÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n l−îng, diÖn tÝch v n¨ng suÊt lóa lÊy
gi¸ trÞ n¨m 1990 = 100. KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m DiÖn S¶n NS(Ta/ha) NS(%) N¨m DiÖn S¶n TS(ta/ha) N¨ng suÊt
tÝch l−îng tÝch l−îng (%)
1990 100 100 31,8 100 1996 115,9 137,3 37,7 118,6
1991 104,3 102,0 31,1 98,0 1997 117,5 143,2 38,8 122,0
1992 107,2 112,3 33,3 104,7 1998 121,8 151,6 39,6 124,5
1993 108,5 118,8 34,8 109,4 1999 126,7 163,3 41,0 128,9
1994 109,2 122,4 35,7 112,3 2000 126,9 169,2 42,4 133,3
1995 112,0 129,8 36,9 116,0
VÏ biÓu ®å ®« thÞ d¹ng gi¸ trÞ gia t¨ng. C¶ 3 biÓu ®å ®−îc vÏ trong mét hÖ to¹ ®é.
200

150

100

50
DiÖn tÝch S¶n l−îng N¨ng suÊt
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20002-NhËn xÐt.
Trong thêi gian tõ 1990 tíi n¨m 2000, s¶n xuÊt lóa n−íc ta ® t¨ng nhanh c¶
vÒ diÖn tÝch, n¨ng suÊt v s¶n l−îng. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña c¸c yÕu tè n y kh¸c
nhau.
a-DiÖn tÝch.
T¨ng 1,269 lÇn ®©y l møc t¨ng n y l thÊp.
L do ®Êt n«ng nghiÖp thÝch hîp cho trång lóa cã h¹n; d©n sè ®«ng v t¨ng
nhanh, viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông do c«ng nghiÖp hãa, ®« thÞ ho¸; do chuyÓn
mét bé phËn ®Êt trång lóa sang c¸c lo¹i c©y trång kh¸c.
27
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
b-S¶n l−îng lóa
T¨ng rÊt m¹nh, sau 10 n¨m t¨ng 1,692 lÇn, cao h¬n nhiÒu so víi diÖn tÝch.
S¶n l−îng lóa t¨ng lªn l do t¨ng diÖn tÝch nh−ng chñ yÕu l do t¨ng n¨ng
suÊt lóa.
c- N¨ng suÊt lóa
T¨ng lªn liªn tôc trong thêi gian trªn, n¨m 2000 n¨ng suÊt lóa ® t¨ng 1,333
lÇn so víi n¨m 1990.
N¨ng suÊt lóa t¨ng ® quyÕt ®Þnh møc t¨ng cña s¶n l−îng lóa
N¨ng suÊt lóa t¨ng nhanh l do: thuû lîi ®−îc coi träng v ®Çu t− nhÊt l t¹i
c¸c vïng träng ®iÓm t¹i §BS Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long v c¸c nguyªn nh©n
kh¸c...

B i tËp 24 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng lóa n−íc ta trong thêi gian
1991- 2000. H y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi trong c¬ cÊu vô lóa trong thêi gian
nãi trªn
DiÖn tÝch c¸c vô lóa (Ngh×n ha) S¶n l−îng c¸c vô lóa (Ngh×n tÊn)
N¨m Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Mïa Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Mïa
1991 6302,8 2160,6 1382,1 2760,1 19621,9 6788,3 4715,8 8117,8
2000 7666,3 3013,2 2292,8 2360,3 32529,5 15571,2 8625,0 8333,3
1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.
Lùa chän d¹ng biÓu ®å h×nh cét chång (víi hai trôc tung); h×nh trßn, h×nh
vu«ng, thanh ngang chång.
Chän lo¹i biÓu ®å cét chång sö dông cè liÖu tuyÖt ®èi cã nhiÒu lîi thÕ, lo¹i
biÓu ®å n y ®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ, nh−ng ph¶i xö lý sè liÖu khi nhËn xÐt.
Do yªu cÇu l thÓ hiÕn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu vô lóa nªn trong tr−êng hîp
n y cÇn sö dông lo¹i biÓu ®å cét chång t−¬ng ®èi.
Lo¹i biÓu ®å n y cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.
2-Xö lý sè liÖu:
TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña s¶n l−îng, lÊy gi¸ trÞ cña n¨m 1991 l 100% (c¶
tæng sè, tõng lo¹i vô lóa).
TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña diÖn tÝch lÊy gi¸ trÞ n¨m 1991 l 100% (c¶ tæng
sè, tõng lo¹i vô lóa).
TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng ph©n theo vô lóa cña hai n¨m.
TÝnh n¨ng suÊt cña tõng vô lóa cña hai n¨m.
KÕt qu¶ tÝnh c¸c néi dung trªn nh− sau:

DiÖn tÝch c¸c vô lóa (Ngh×n ha) S¶n l−îng c¸c vô lóa (Ngh×n tÊn)
ChØ tiªu Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Mïa Tængsè §X HÌ thu Mïa
N¨m 1991 100 100 100 100 100 100 100 100
N¨m 2000 121,6 139,5 165,9 85,5 165,8 229,4 182,9 102,7
C¬ cÊu 1991 (%) 100,0 34,3 21,9 43,8 100,0 34,6 24,0 41,4
C¬ cÊu 2000 (%) 100,0 39,3 29,9 30,8 100,0 47,9 26,5 25,6

28
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
N¨ng suÊt 1991(Ta/ha) 31,1 31,4 37,6 29,4
N¨ng sóÊt 2000(T¹/ha) 42,4 51,7 37,6 35,3
1- VÏ biÓu ®å.
BiÓu ®å sù thay ®æi trong c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng ph©n theo c¸c vô lóa
trong thêi gian 1991- 2000
4- NhËn xÐt.
a- DiÖn tÝch.
- Tæng diÖn tÝch lóa t¨ng 1,2 lÇn. Trong ®ã diÖn tÝch lóa hÌ thu t¨ng m¹nh nhÊt
víi 1,659 lÇn; diÖn tÝch lóa mïa gi¶m 14,5% so víi n¨m 1991.
- KÕt qu¶ l c¬ cÊu diÖn tÝch lóa thay ®æi theo h−íng t¨ng tØ träng lóa hÌ thu v
lóa ®«ng xu©n, ®ång thêi gi¶m dÇn tØ träng lóa mïa. Lóa ®«ng xu©n tõ 34,3% ®
t¨ng lªn 39,3%; lóa ®«ng xu©n tõ 21,9% t¨ng lªn 29,9%. Lóa mïa gi¶m tØ träng
tõ 43,8%, lín nhÊt trong c¸c lo¹i lóa ® gi¶m chØ cßn 30,8%.
b- S¶n l−îng.
- Tæng s¶n l−îng lóa t¨ng nhanh h¬n so víi tæng diÖn tÝch. So víi n¨m 1991 s¶n
l−îng lóa ® t¨ng lªn 1,658 lÇn.
- C¸c lo¹i lóa cã s¶n l−îng t¨ng kh¸c nhau: Lóa ®«ng xu©n t¨ng m¹nh nhÊt víi
2,229 lÇn, lóa hÌ thu t¨ng 1,829 lÇn; lóa mïa t¨ng chØ cã 1,027 lÇn.
- Nh− vËy s¶n l−îng lóa t¨ng chñ yÕu l do t¨ng n¨ng suÊt.
c- N¨ng suÊt lóa
- B×nh qu©n n¨ng suÊt lóa n−íc ta t¨ng m¹nh tõ 31,1 t¹/ha ® t¨ng lªn 42,4 t¹/ha.
Lóa ®«ng xu©n cã n¨ng suÊt cao nhÊt, cao h¬n møc b×nh th−êng tíi 1,2 lÇn. Lóa
hÌ thu v lóa mïa thÊp h¬n so víi møc chung.
- Nh×n chung n¨ng suÊt lóa n−íc ta ® t¨ng nhanh so víi n¨m 1991
- L do ...
KL. Trong thêi gian 1991- 2001 s¶n xuÊt lóa n−íc ta ® t¨ng m¹nh c¶ diÖn tÝch,
n¨ng suÊt v s¶n l−îng. Trong ®ã n¨ng suÊt t¨ng m¹nh ® quyÕt ®Þnh t¨ng cña s¶n
l−îng h¬n l diÖn tÝch. §©y l xu h−íng tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ n«ng
nghiÖp.

B i tËp 25 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ s¶n l−îng lóa n−íc ta trong thêi gian 1990- 2000.
H y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi trong c¬ cÊu vô lóa trong thêi gian nãi trªn.
S¶n l−îng lóa n−íc ta trong thêi gian 1990- 2000 (§¬n vÞ Ngh×n tÊn)
N¨m Tæng sè §«ng xu©n HÌ thu Lóa mïa
29
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
1990 19225,1 7865,6 4090,5 7269,0
1992 21590,4 9156,3 4907,2 7526,9
1994 23528,2 10508,5 5679,4 7340,3
1997 27523,9 13310,3 6637,8 7575,8
1998 29145,5 13559,5 7522,6 8063,4
1999 31393,8 14103,0 8758,3 8532,5
2000 32529,5 15571,2 8625,0 8333,3
1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng cét chång, thanh ngang, biÓu ®å miÒn, ®å thÞ. C¸c lo¹i
biÓu ®å nªu trªn ®Òu cã thÓ vÏ d−íi d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi hoÆc sè liÖu
tuyÖt ®èi. Lo¹i sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi thÓ hiÖn ®−îc quy m« cña ®èi t−îng.
Lo¹i biÓu ®å- ®å thÞ kh«ng thÝch hîp do yªu cÇu cña ®Ò b i l thÓ hiÖn sù thay
®æi c¬ cÊu c¸c vô lóa.
Lùa chän d¹ng biÓu ®å miÒn sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi, lo¹i n y thÓ hiÖn râ sù
chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n l−îng lóa.
TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng lÊy n¨m 1991 = 100%.
TÝnh c¬ cÊu c¸c vô lóa so víi tæng sè theo tõng n¨m. KÕt qu¶ nh− sau :
N¨m Tæng sè Lóa ®«ng xu©n Lóa hÌ thu Lóa mïa
T¨ng (%) % so víi T¨ng (%) % so víi T¨ng (%) % so víi
TS TS TS
1990 100,0 100,0 40,9 100,0 21,3 100,0 37,8
1992 112,3 116,4 42,4 120,0 22,7 103,5 34,9
1994 122,4 133,6 44,7 138,8 24,1 101,0 31,2
1997 143,2 169,2 48,4 162,3 24,1 104,2 27,5
1998 143,2 169,2 46,5 162,3 25,8 104,2 27,7
1999 163,3 179,3 44,9 214,1 27,9 117,4 27,2
2000 169,2 198,0 47,9 210,9 26,5 114,6 25,6
Dùa v o b¶ng sè liÖu biÓu ®å nh− sau:

100%

80% M ïa

60% H Ì Thu
40%

20% § «ng X u©n

0%
90 92 94 97 98 99 2000


BiÓu ®å s¶n l−îng lóa c¶ n¨m ph©n ra c¸c vô lóa trong thêi gian 1990- 2000
2- NhËn xÐt

30
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
a- Tæng s¶n l−îng lóa
T¨ng nhanh v æn ®Þnh, n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr−íc, sau 10 n¨m t¨ng
1,69 lÇn.
S¶n l−îng lóa t¨ng nhanh l do c¸c vô lóa ®Òu t¨ng.
Lý do...
b- C¸c vô lóa cã tèc ®é t¨ng kh¸c nhau:
- Lóa ®«ng xu©n cã tèc ®é t¨ng 1,98 lÇn, cao h¬n so víi tèc ®é chung.
- Lóa hÌ thu cã tèc ®é t¨ng tíi 2,109 lÇn, cao nhÊt trong sè c¸c vô lóa.
- Lóa mïa cã tèc ®é t¨ng thÊp h¬n so tèc ®é chung, chØ ®¹t cã 1,14 lÇn. §©y l vô
lóa cæ truyÒn cña n−íc ta, ph¸t triÓn trong thêi kú m−a nhiÒu, gÆp nhiÒu khã
kh¨n trong gieo trång, thu ho¹ch nªn s¶n l−îng t¨ng chËm.
c- C¬ cÊu s¶n l−îng c¸c vô lóa.
Lóa ®«ng xu©n cã tØ träng t¨ng dÇn tõ 40,9% (n¨m 1990) lªn 47,9% (n¨m
2000) so víi tæng s¶n l−îng lóa v trë th nh vô lóa cã s¶n l−îng lín nhÊt.
Lóa hÌ thu còng cã tèc ®é cao h¬n so víi tèc ®é chung do ®ã tØ trong t¨ng
dÇn. N¨m 1990 chØ chiÕm 21,3%; tíi n¨m 2000 ® chiÕm 26,5%.
Lóa mïa n¨m 1990 chiÕm 33,7% gi¶m chØ cßn 25, 6% s¶n l−îng c¶ n¨m 2000.

B i tËp 26- Cho b¶ng sè liÖu vÒ s¶n l−îng lóa n−íc ta n¨m 1995- 2000, h y vÏ
biÓu ®å c¬ cÊu s¶n l−îng lóa ph©n theo:vïng §ång b»ng s«ng Hång, Duyªn h¶i
miÒn Trung, §ång b»ng s«ng Cöu Long v c¸cvïng kh¸c. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu
®å h y nhËn xÐt v gi¶i thÝch sù ph©n bè c©y lóa n−íc ta. (§¬n vÞ Ngh×n tÊn)
TT Vïng 1995 2000 TT Vïng 1995 2000
C¶ n−íc 24963,7 32529,5 5 Nam Trung Bé 1415,0 1681,6
1 T©y B¾c 328,9 403,6 6 T©y Nguyªn 429,8 586,8
2 §«ng B¾c 1457,6 2065,0 7 §«ng Nam Bé 1269,8 1679,2
3 §B s«ng Hång 5090,4 6586,6 8 §B SCL 12831,7 16702,7
4 B¾c Trung Bé 2140,8 2824,0
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh s¶n l−îng lóa cña c¸c vïng: §ång b»ng s«ng Hång, Duyªn h¶i miÒn
Trung, §ång b»ng s«ng Cöu Long v c¸cvïng kh¸c víi §¬n vÞ: Ngh×n tÊn. TÝnh c¬
cÊu s¶n l−îng lóa theo c¸c vïng nãi trªn so víi c¶ n−íc.(§¬n vÞ % so víi c¶ n−íc).
KÕt qu¶ nh− b¶ng sau:
TT Vïng 1995 2000
S¶n TØ lÖ% S¶n TØ
l−îng l−îng lÖ%
C n−íc 24963,7 100,0 32529,5 100,0
31
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
1 §B s«ng 5090,4 20,4 6586,6 20,2
Hång
2 §B SCL 12831,7 51,4 16702,7 51,3
3 DHMT 3555,8 14,2 4505,6 13,9
4 C¸c vïng 3485,8 14,0 4734,6 14,6
kh¸c

- TÝnh b¸n kÝnh s¶n l−îng lóa cho tõng n¨m.

Cho R95 = 2 cm; R 2000 =32529,5 : 24963,7 = 2. 1,30 = 2,28cm
VÏ biÓu ®å:
VÏ c¸c ®−êng trßn cã b¸n kÝnh v tØ lÖ nh− ® tÝnh.
2- NhËn xÐt
a) TËp trung rÊt cao t¹i cao ®ång b»ng s«ng Hång v s«ng Cöu Long.
Hai vïng n y chiÕm tíi 71,5% c¶ n−íc.
C¸c vïng cßn l¹i chØ chiÕm 20,5% s¶n l−îng c¶ n−íc.
Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long nhiÒu gÊp 3 lÇn so víi ®ång b»ng s«ng
Hång.
b) Lý do
Lóa tËp trung t¹i c¸c ®ång b»ng l do
§ång b»ng s«ng Cöu Long chiÕm tØ träng lín nhÊt l do...

B i tËp 27 - Tõ b¶ng sè liÖu d−íi ®©y h y vÏ v nhËn xÐt ®å thÞ s¶n l−îng lóa,
b×nh qu©n s¶n l−îng lóa tÝnh theo ®Çu ng−êi v d©n sè cña n−íc ta trong thêi gian
tõ 1975 ®Õn 2001.
Tõ biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.
N¨m 1981 1984 1986 1990 1996 1999 2000 2003
( TriÖu ng−êi) 54,9 58,6 61,2 66,2 75,3 76,3 78,7 80,6
(Ngh×n tÊn) 12,9 15,6 16,0 19,2 26,4 31,4 32,5 34,6
1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.
Lùa chän d¹ng biÓu ®å ®å thÞ d¹ng kÕt hîp víi hai trôc tung hoÆc ®å thÞ gia t¨ng.
Chän lo¹i biÓu ®å ®å thÞ gia t¨ng cã nhiÒu cã nhiÒu −u thÕ khi thÓ hiÖn mèi quan hÖ
gi÷a sè d©n v s¶n l−îng lóa.

32
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- TÝnh b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi theo c«ng thøc:
- BQLT = S¶n l−îng lóa/ Tæng sè d©n.
- TÝnh tèc ®é gia t¨ng cu¶ b×nh qu©n l s¶n l−îng lóa theo ng−êi, sè d©n, s¶n
l−îng lóa. LÊy gi¸ trÞ n¨m 1976 l 100%. KÕt qu¶ nh− sau:
-
N¨m 1981 1984 1986 1990 1996 1999 2000 2003
Kg/Ng−êi (Kg) 235 266 261 290 351 412 413 426
B×nh qu©n l lóa/ng−êi(%) 100,0 113,2 111,1 123,4 149,4 175,3 175,7 181,3
D©n sè (%) 100,0 106,7 111,5 120,6 137,2 139,0 143,4 146,8
S¶n l−îng lóa (%) 100,0 120,9 124,0 148,8 204,7 243,4 251,9 268,2
- VÏ biÓu ®å.
C¸ch vÏ ®å thÞ tèc ®é gia t¨ng cÇn dùa v o b¶ng sè liÖu ® xö lý víi gi¸ trÞ n¨m
1976 l 100%. Ba ®å thÞ ®Òu xuÊt ph¸t tõ 100%. Cã chó dÉn v ký hiÖu hai ®å thÞ.
3- NhËn xÐt
a-Tèc ®é t¨ng cña sè d©n v s¶n l−îng lóa kh¸c nhau:
D©n sè t¨ng 1,47 lÇn; d©n sè t¨ng theo c¸c quy luËt sinh ho¹t v c¸c nh©n tè
kinh tÕ - x héi (®êi sèng vËt chÊt, tinh hÇn, sù ch¨m sãc y tÕ, gi¸o dôc. Nh÷ng n¨m
gÇn ®©y gia t¨ng d©n sè gi¶m dÇn do chÝnh s¸ch d©n sè cña Nh n−íc.
S¶n lùîng lóa t¨ng 2,68 lÇn, cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng d©n sè. Nh÷ng
n¨m qua diÖn tÝch, s¶n l−îng, n¨ng suÊt lóa ®Òu t¨ng do chÝnh s¸ch gi¸, hç trî vèn,
gièng, thuû lîi ® cã kÕt qu¶.
b- B×nh qu©n s¶n l−äng lóa theo ®Çu ng−êi kh«ng ngõng t¨ng.
Tr−íc n¨m 1990 chØ d−íi 300 kg. Sau 1990 ® t¨ng h¬n 300kg theo ®Çu ng−êi.
N¨m 2003 l 426 kg/ ng−êi. Møc t¨ng b×nh qu©n l s¶n l−îng lóa tÝnh theo ®Çu
ng−êi trong thêi gian 1981- 2003 t¨ng 1,81 lÇn cao h¬n møc t¨ng cña d©n sè nh÷ng
l¹i thÊp h¬n møc t¨ng cña s¶n l−îng lóa.
Cã ®−îc kÕt qu¶ trªn l do n−íc ta võa cã chÝnh s¸ch gi¶m gia t¨ng d©n sè võa
®Èy m¹nh s¶n xuÊt lóa.

B i tËp 28 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n cña
n−íc ta n¨m 1995 v n¨m 2001 ph©n theo vïng. H y vÏ v nhËn xÐt biÓu ®å c¬ cÊu
diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n ph©n theo c¸c vïng Duyªn h¶i miÒn Trung, §ång
b»ng s«ng Hång, §ång b»ng s«ng Cöu long v c¸c vïng kh¸c. (§¬n vÞ ha)
TT Vïng 1995 2001
C¶ n−íc 453582,8 755177,6
1 TDMNPB 26120,1 34909,4
2 §B s«ng Hång 58753,5 71333
3 DHMT 40342,7 51778
4 T©y Nguyªn 4203 5643
5 §«ng Nam Bé 34773 44409,1
6 §B s«ng Cöu Long 289390,5 547105,1
33
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Nguån: NGTK n¨m 2001, trang 186
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng biÓu ®å cét chång, thanh ngang sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi
(®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ v xö lý sè liÖu r−íc khi nhËn xÐt. D¹ng biÓu ®å
h×nh trßn hoÆc h×nh vu«ng (cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ) víi c¸c b¸n kÝnh kh¸c
nhau.
Lùa chän kiÓu h×nh trßn v× lo¹i n y võa thÓ hiÖn ®−îc quy m« võa thÓ hiÖn tû
lÖ % c¸c diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n ph©n theo vïng.
Xö lý sè liÖu:
TÝnh diÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n cña c¸c vïng kh¸c.
TÝnh tèc ®é t¨ng cña c¶ n−íc v tõng vïng cña n¨m 2001 so víi n¨m 1995.
TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch nu«i trång THS ph©n theo vïng, c¶ n−íc l 100%

Vïng C¶ n−íc §BSH DHMT §BSCL C¸c vïng kh¸c
Møc t¨ng so víi n¨m 95 166,5 121,4 128,3 189,1 130,5
TØ träng n¨m 1995 100 13,0 13,9 63,8 1,4
TØ träng n¨m 2001 100 9,4 9,5 72,4 1,1

TÝnh b¸n kÝnh diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n cho tõng n¨m.
Cho R95 = 2 cm;

R 2001 = 2. 755177,6 : 453582,9 = 2. 1,67 = 3,34cm
VÏ biÓu ®å:
VÏ hai ®−êng trßn víi b¸n kÝnh v tû lÖ % nh− ® tÝnh.
Cã 4 ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt c¸c vïng nh− yªu cÇu cña b i.
BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch NTTHS cña n−íc ta ph©n theo c¸c vïng n¨m 1995 v
2001
3- NhËn xÐt
a-Sù t¨ng tr−ëng.
DiÖn tÝch nu«i trång thuû, h¶i s¶n c¶ n−íc t¨ng tíi 1,665 lÇn trong c¸c n¨m
1995- 2001.
C¸c vïng t¨ng kh¸c nhau:
Cao nhÊt l ®ång b»ng s«ng Cöu Long víi møc 1,89 lÇn v l vïng duy nhÊt
t¨ng møc cao h¬n sè víi møc t¨ng c¶ n−íc.
34
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
ThÊp nhÊt l §BSH víi møc 1,214 lÇn;
DHMT cã møc t¨ng 1,283 lÇn
C¸c vïng kh¸c cã møc at−ng chËm , chØ kho¶ng 1,305 lÇn.
Møc t¨ng diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n c¶ n−íc t¨ng cã liªn quan tíi ...
b-ChuyÓn dÞch c¬ cÊu diÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n.
TÊt c¶ c¸c vïng ®Òu gi¶m dÇn tØ träng.
Vïng gi¶m nhiÒu tØ träng nhÊt l ®ång b»ng s«ng Hång tõ 10 % cßn 9,0%.
DHMT gi¶m tõ 13,9 xuèng cßn 9,5%
C¸c vïng kh¸c cã diÖn tÝch nhá v còng gi¶m ®¸ng kÓ.
Riªng ®ång b»ng s«ng Cöu Long t¨ng tõ 63,8% lªn 72,4%. §©y l vïng cã tØ
träng diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n lín nhÊt n−íc ta. LÝ do...

B i tËp 29- VÏ v nhËn xÐt biÓu ®å diÖn tÝch v s¶n l−îng nu«i trång thuû, h¶i s¶n
cña n−íc ta n¨m 2001 ph©n theo vïng. Tõ biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c
kÕt luËn cÇn thiÕt.
TT Vïng DiÖn tÝch (Ha) S¶n l−îng (TÊn )
C¶ n−íc 755177,6 709891
1 §BSH 64783,4 111969
2 DHMT 51778 52269
3 §BSCL 547105,1 444394
4 Vïng kh¸c 91511,1 101259
1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ ®−îc c¸c d¹ng biÓu ®å cét kÐp, thanh ngang kÐp (cã hai trôc tung víi
hai lo¹i ®¬n vÞ kh¸c nhau). Lùa chän kiÓu biÓu ®å c¬ cÊu cña diÖn tÝch v s¶n
l−îng thuû s¶n ph©n theo vïng d¹ng h×nh trßn. C¸ch n y thÝch hîp h¬n v× thÓ hiÖn
®−îc sù ph©n bè cña diÖn tÝch v s¶n l−îng thuû s¶n nu«i trång ph©n theo vïng.
C¸ch n y cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.
Xö lý sè liÖu:
TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch nu«i trång c¶ n−íc ph©n theo vïng (§¬n vÞ %).
TÝnh c¬ cÊu s¶n l−îng thuû s¶n c¶ n−íc ph©n theo vïng (§¬n vÞ %).
TÝnh n¨ng suÊt nu«i trång theo c«ng thøc:
N¨ng suÊt = S¶n l−îng/ diÖn tÝch (§¬n vÞ: T¹ /ha).
KÕt qu¶ nh− sau (§¬n vÞ% so víi tæng sè)
TT Vïng DiÖn tÝch S¶n l−îng T¹/ha)
C¶ n−íc 100,0 100,0 9,4
1 §BSH 8,6 15,8 17,3
2 DHMT 6,9 7,4 10,1
3 §BSCL 72,4 62,6 8,1
4 Vïng kh¸c 12,1 14,3 11,1
35
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
VÏ biÓu ®å. VÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. Trong ®ã, mét thÓ hiÖn
diÖn tÝch, mét thÓ hiÖn s¶n l−îng. Hai biÓu ®å n y cã cïng mét b¶ng chó dÉn víi 4
ký hiÖu.


BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch,
s¶n l−îng thuû, h¶i s¶n c¶
n−íc ph©n theo vïng trong
n¨m 2001
2-NhËn xÐt.
a- DiÖn tÝch v s¶n l−îng.
C¶ 3 vïng ® chiÕm
87,9% diÖn tÝch v 85,7% vÒ s¶n l−îng. §©y l 3 vïng lín nhÊt nu«i trång thuû, h¶i
s¶n ë n−íc ta. Lý do...
§BSCL cã vÞ trÝ lín nhÊt víi 72,4% diÖn tÝch v 62,6% s¶n l−îng so víi c¶
n−íc. Vïng n y cao gÊp 8,4 lÇn vÒ diÖn tÝch v 4,0 lÇn vÒ s¶n l−îng so víi §BSH.
Lý do ...
C¸c vïng cßn l¹i chiÕm tØ träng nhá (12,1% diÖn tÝch v 14,3% s¶n l−îng c¶
n−íc).
b-N¨ng suÊt nu«i trång.
C¶ n−íc ®¹t kho¶ng 9,4 t¹/ha. N¨ng suÊt n y l thÊp so víi nhiÒu n−íc trong
khu vùc §«ng Nam ¸ v trªn thÕ giíi. C¸c vïng cã n¨ng suÊt kh¸c nhau:
Vïng cao nhÊt l §BSH víi 17,3 t¹/ha, cao h¬n 2,8 lÇn so víi c¶ n−íc. §iÒu
®ã thÓ hiÖn qua tØ träng diÖn tÝch nhá h¬n so víi tØ trong s¶n l−îng. C¸c vïng kh¸c
v DHMT còng cã n¨ng suÊt cao h¬n trung b×nh c¶ n−íc.
§BSCL cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt, chØ ®¹t 8,1 t¹/ha, thÊp h¬n nhiÒu so víi c¶
n−íc v kÐm h¬n §BSH tíi 2,1 lÇn. Vïng n y cã tØ träng diÖn tÝch tíi 72,4% nh−ng
chØ chiÕm cã 62,6% vÒ s¶n l−îng. N¨ng suÊt nu«i trång t¹i §BSCL thÊp l
do...ViÖc ph¸t triÓn qu¸ nhanh diÖn tÝch nu«i tr«ng v−ît qu¸ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ
CSVCKT...
B i tËp 30 - VÏ v nhËn xÐt biÓu ®å diÖn tÝch v s¶n l−îng nu«i trång thuû, h¶i s¶n
cña n−íc ta n¨m 1990 v 2004. Tõ biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c kÕt
luËn cÇn thiÕt.
§¬n vÞ (Ngh×n tÊn)
N¨m Tæng Chia ra
sè Khai Nu«i
th¸c trång
1990 890,6 728,5 162,1
1995 1584,4 1195,38 389,1
2005* 3432,8 1995,4 1437,4
1- VÏ biÓu ®å.
Lùa chän biÓu ®å c¬ cÊu h×nh trßn sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi.
36
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
a- Xö lý sè liÖu.
TÝnh tØ lÖ % cña s¶n l−îng khai th¸c, s¶n l−îng nu«i trång so víi tæng sè cña tõng
n¨m;
TÝnh b¶n kÝnh c¸c ®−êng trßn.
KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− sau:
N¨m Tæng Chia ra (%) R c¸c
sè Khai Nu«i ®−êng
(%) th¸c trång trßn
1990 100 81,8 18,2 2cm
1995 100 75,4 24,6 2,67cm
2005* 100 58,1 41,9 3,92 cm
b- VÏ biÓu ®å.
VÏ ba ®−êng trßn víi b¸n kÝnh v tØ lÖ c¸c h×nh qu¹t bªn trong nh− trong b¶ng sè
liÖu.
Møc ®é chªnh lÖch gi÷a b¸n kÝnh cña ®−êng trßn n¨m 1990 v cña 1995 l 1,33 lÇn
chÝnh l møc t¨ng cña tæng s¶n l−îng n¨m 1995 so víi n¨m 1990. Møc chªnh lÖch
gi÷a b¸n kÝn ®−êng trßn n¨m 2005 v n¨m 1992 l 1,96 lÇn chÝnh l møc t¨ng cña
s¶n l−îng n¨m 2005 so víi n¨m 1990. Nh÷ng gi¸ trÞ tÝnh to¸n n y cÇn ®−îc ghi l¹i
®Ó ¸p dông v o nhËn xÐt.
BiÓu ®å tæng s¶n l−îng thuû h¶i s¶n ph©n ta nu«i trång v khai th¸c c¸c n¨m
1990, 1995 v 2005.
2-NhËn
xÐt.
a- NhËn xÐt vÒ quy m« s¶n l−îng.
NhËn xÐt vÒ s¶n l−îng khai th¸c
NhËn xÐt vÒ s¶n l−îng nu«i trång
b- NhËn xÐt vÒ c¬ cÊu tæng s¶n l−îng.
KÕt luËn: S¶n l−îng thuû s¶n n−íc ta ®ang thay ®æi theo h−íng gi¶m dÇn tû
träng khai th¸c, ®ång thêi t¨ng dÇn tû träng tõ nu«i trång. §©y l xu h−íng tÊt
yÕu nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ t i nguyªn, lao ®éng v gi¶m bít søc Ðp ®èi víi
nguån lîi h¶i s¶n.

B i tËp 31 - VÏ v nhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ® n tr©u bß cña n−íc ta n¨m
2001. Tõ biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt. §¬n vÞ Ngh×n
con.
37
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
TT Vïng Tr©u Bß
TT Vïng Tr©u Bß
C¶ n−íc 2819,4 3996,0 5 Nam Trung Bé 127,9 772,4
1 T©y B¾c 381,2 173,6 6 T©y Nguyªn 61,2 435,4
2 §«ng B¾c 1218,4 523,9 7 §«ng Nam Bé 111,0 438,0
3 §B s«ng Hång 182,2 483,0 8 §B s«ng Cöu Long 50,7 219,4
4 B¾c Trung Bé 686,8 850,3
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- Víi b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: biÓu ®å cét
nhãm d¹ng thanh ngang hoÆc cét ®øng sö dông sè liªu tuyÖt ®èi, h×nh trßn, vu«ng.
Lùa chän lo¹i biÓu ®å thanh ngang cã nhiÒu −u thÕ khi chó dÉn, lo¹i n y ®Ó
nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ, nh−ng cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi nhËn xÐt.
Xö lý sè liÖu:
- TÝnh c¬ cÊu tæng ® n tr©u bß cña c¸c vïng so víi c¶ n−íc,
- TÝnh c¬ cÊu ® n tr©u cña c¸c vïng so víi c¶ n−íc l 100%,
- TÝnh c¬ cÊu tæng ® n bß ph©n theo vïng so víi c¶ n−íc l 100%. KÕt qu¶ nh−
sau:
TT Vïng Tr©u Bß Tr©u + bß (Ngh×n con) Tæng sè (%)
C¶ n−íc 100,0 100,0 6815 100,0
1 T©y B¾c 13,5 4,3 554,8 8,1
2 §«ng B¾c 43,2 13,1 1742 25,6
3 §B s«ng Hång 6,5 12,1 665,2 9,8
4 B¾c Trung Bé 24,4 21,3 1537 22,6
5 Nam Trung Bé 4,5 19,3 900,3 13,2
6 T©y Nguyªn 2,2 10,9 496,6 7,3
7 §«ng Nam Bé 3,9 11,0 549 8,1
8 §B s«ng Cöu Long 1,8 5,5 270,1 4,0

2-VÏ biÓu ®å.

BiÓu ®å ® n tr©u bß ë n−íc ta n¨m 2001.
Tr© u


0 1000 2000 3000 4000 5000


T©y B ¾c § « n g B ¾c § B s« n g H å n g B ¾c Tru n g B é

N am Tru n g B é T©y N g u y ªn § « n g N am B é § B s« n g C ö u L on g


Cã nhiÒu c¸ch lùa chän biÓu ®å kh¸c nhau. Sau ®©y chän c¸ch vÏ biÓu ®å
thanh nganh chång (nèi tiÕp nhau).
38
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Chó ý l ho n to n cã thÓ vÏ theo kiÓu cét ®øng hoÆc c¸c kiÓu h×nh trßn.
3- NhËn xÐt
a- § n tr©u
C¶ n−íc cã 2, 8 triÖu con tr©u ph©n bè réng r i trªn kh¾p c¶ n−íc, nh−ng tËp
trung t¹i c¸c vïng: T©y B¾c, §«ng B¾c, B¾c Trung Bé, Nam Trung Bé.
MNTDPB ® nu«i 56,7% ® n tr©u c¶ n−íc, riªng vïng §«ng B¾c ® chiÕm
43,2% c¶ n−íc. TÝnh c¶ B¾c Trung Bé, T©y B¾c, §«ng B¾c ® chiÕm tíi 71,1% ® n
tr©u c¶ n−íc.
LÝ do...
b- § n bß
Cã sù ph©n bè réng r i h¬n so víi ® n tr©u.
Cã sù tËp trung bß t¹i mét sè vïng: B¾c Trung bé, Nam Trung Bé, tØ lÖ cao
h¬n c¶. ChØ tÝnh riªng hai vïng B¾c v Nam Trung Bé ® chiÕm 40,6 % ® n bß c¶
n−íc.
Lý do: bß thÝch hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn kh« h¹n, chÞu nãng giái h¬n tr©u...
c- Tæng sè tr©u bß:
C¸c vïng tËp trung: §«ng B¾c, B¾c Trung Bé v Nam Trung Bé, 3 vïng n y
chiÕm 71,2 % ® n tr©u bß c¶ n−íc.
§©y l c¸c vïng ®−îc lùa chän l c¸c vïng träng ®iÓm nu«i tr©u bß lín nhÊt
n−íc ta. C¸c vïng cã nhiÒu ®åi thÊp, ®ång cá tù nhiªn ph¸t triÓn, nh©n d©n cã nhiÒu
kinh nghiÖm tõ l©u ®êi. C¸c vïng ®ång b»ng ë bªn l thÞ tr−êng cã nhu cÇu søc kÐo
còng nh− thùc phÈm rÊt lín.
C¸c vïng kh¸c Ýt tËp trung h¬n....
LÝ do... (Dùa v o nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn, lÞch sö canh t¸c v truyÒn thèng
ch¨n nu«i tr©u bß cña c¸c vïng ®Ó gi¶i thÝch)

B i tËp 32 - VÏ v nhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ® n tr©u bß cña n−íc ta trong
thêi gian 1980 tíi 1998 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. Tõ biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt
v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt. §¬n vÞ Ngh×n con.N¨m § n tr©u § n bß
Tæng sè Tr©u c y kÐo Tæng sè Bß c y kÐo
1980 2313 1563,5 1664,2 736,7
1985 2590,2 1734 2597,6 1006,8
1990 2854,1 1938,4 3116,9 1420,8
1995 2962,8 2065,3 3638,9 1632,3
1998 2951,4 2018,5 3984,2 1607,6
1- Lùa chän biÓu ®å.
Lùa chän biÓu ®å cét ®øng lång ghÐp gi÷a tæng ® n tr©u v sè l−îng tr©u sö
dông v o môc ®Ých c y kÐo.
Còng vÏ mét biÓu ®å t−¬ng tù nh− thÕ ®èi víi ® n bß.
39
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Xö lý sè liÖu:
TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña ® n tr©u, ® n bß.
TÝnh tØ lÖ ® n tr©u c y kÐo so víi tæng sè ® n tr©u;
TÝnh tØ lÖ ® n bß c y kÐo so víi tæng sè ® n bß.
KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m § n tr©u § n bß Tæng sè ® n Tr©u Bß
Tæng sè Tr©u c y Tæng sè Bß c y Tæng sè T¨ng Tr©u Bß
t¨ng(%) kÐo (%) (T¨ng%) kÐo (%) (Ngh×n con) (%) (%) (%)
1980 100,0 67,6 100,0 44,3 3977,2 100,0 58,2 41,8
1985 112,0 66,9 156,1 38,8 5187,8 130,4 49,9 50,1
1990 123,4 67,9 156,1 45,6 5971 150,1 47,8 52,2
1995 128,1 69,7 218,7 44,9 6601,7 166,0 44,9 55,1
1998 127,6 68,4 239,4 40,3 6935,6 174,4 42,6 57,4
5000
2- VÏ biÓu ®å
4000
3000
2000
1000
0
1980 1985 1990 1995 1998
§ n tr©u Trong ®ã: tr©u c y kÐo § n bß Trong ®ã: bß c y kÐo


3- NhËn xÐt.
a) Tæng sè ® n tr©u bß:
T¨ng nhanh... tõ 3977,2 triÖu con lªn 6935,6 triÖu con (t¨ng174,4% so víi
n¨m 1980)
§ n bß t¨ng nhanh h¬n ® n tr©u, ® n tr©u t¨ng 127,6%, ® n bß t¨ng 239,4%
trong cïng thêi gian;
C¬ cÊu ® n tr©u bß thay ®æi theo xu h−íng gi¶m dÇn tØ träng ® n tr©u. N¨m
1980 tr©u chiÕm 58,2% tíi n¨m 1998 chØ chiÕm 42,6%. § n bß t¨ng dÇn tØ träng tõ
41,8%, tíi n¨m 1998 ® chiÕm 57,4% tæng sè ® n tr©u bß.
b) § n tr©u.
Tr©u cÇy kÐo t¨ng dÇn so víi tæng sè ® n tr©u;
TØ träng t¨ng tõ 67,6% ® t¨ng lªn 68,4%.
c) § n bß.
Bß cÇy cã tèc ®é t¨ng chËm h¬n so víi tæng ® n bß...
TØ träng ® n bß c y gi¶m dÇn tõ 44,3% n¨m 1980 chØ cßn 40,3% n¨m 1998...
4- Gi¶i thÝch.
- § n tr©u bß cña n−íc ta t¨ng nhanh l do....
- Sù t¨ng nhanh cña ® n bß v gi¶m dÇn tØ träng cña bß cÇy l do xu h−íng thay
®æi môc ®Ých ch¨n nu«i ë n−íc ta tõ lÊy søc kÐo sang lÊy thÞt v s÷a...


40
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
- § n tr©u sö dông nhiÒu trong viÖc lÊy søc kÐo, thÞt v s÷a tr©u Ýt phæ biÕn h¬n so
víi thÞt v s÷a bß. MÆt kh¸c, tr©u sinh s¶n chËm h¬n...
- Sù ph©n bè cña bß réng r i v thÝch hîp víi nhiÒu vïng sinh th¸i h¬n so víi
tr©u....

B i tËp 33 - VÏ biÓu ®å v nhËn xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng cña diÖn tÝch c©y c«ng
nghiÖp h ng n¨m, l©u n¨m cña n−íc ta trong thêi gian tõ 1990 ®Õn 2001.
Tõ biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.( §¬n vÞ ngh×n ha).
C©y CN C©y CN C©y CN C©y CN
N¨m N¨m
h ng n¨m l©u n¨m h ng n¨m l©u n¨m
1990 542,0 657,3 1996 694,3 1015,3
1992 584,3 697,8 1998 808,2 1202,7
1994 655,8 809,9 2001* 789,9 1476,7
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh to¸n tèc ®é t¨ng tr−ëng diÖn tÝch tõng lo¹i c©y c«ng nghiÖp víi n¨m tr−íc l
100%.
TÝnh tæng sè diÖn tÝch cña c¶ hai nhãm c©y c«ng nghiÖp (§¬n vÞ ngh×n ha)
TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c¸c nhãm c©y c«ng nghiÖp lÊy n¨m 1990 l 100%
TÝnh c¬ cÊu c©y c«ng nghiÖp h ng n¨m, l©u n¨m so víi tæng sè (§¬n vÞ%)
TÝnh diÖn tÝch biÕn ®éng cña diÖn tÝch cña tõng nhãm c©y c«ng nghiÖp v tæng
sè so víi b¨n tr−íc (®¬n vÞ ngh×n ha);
KÕt qu¶ nh− sau:


N¨m Ngh×n ha Tèc ®é t¨ng (%) Tæng TØ träng(%) BiÕn ®éng(Ngh×n
sè ha)
H ng L©u H ng L©u % H ng L©u H ng L©u
n¨m n¨m n¨m n¨m n¨m n¨m n¨m n¨m
1990 542 657,3 100,0 100,0 1199,3 45,2 44,8 - -
1992 584,3 697,8 107,8 106,2 1282,1 45,6 44,4 42,3 40,5
1994 655,8 809,9 121,0 123,2 1465,7 44,7 45,3 71,5 112,1
1996 694,3 1015,3 128,1 154,5 1709,6 40,6 59,4 38,5 205,4
1998 808,2 1202,7 149,1 183,0 2010,9 40,2 59,8 113,9 187,4
2001* 789,9 1476,7 145,7 224,7 2266,6 34,8 65,3 -18,3 274
VÏ biÓu ®å
Chän c¸ch vÏ biÓu ®å cét.
Kh«ng chän kiÓu ®å thÞ hoÆc biÓu ®å miÒn do kh«ng phï hîp víi yªu cÇu l
biÓu ®å thÓ hiÕnù biÕn ®éng diÖn tÝch.
Mçi n¨m cã hai cét, cã b¶ng chó dÉn...
41
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Ngh×n ha
1600 1476.7
1400 C©y CN h ng n¨m
1202.7
1200 C©y CN l©u n¨m 1015.3
1000 809.9 808.2 789.9
800 657.3 697.8 655.8 694.3
542 584.3
600
400
200
0
N¨m 1990 1992 1994 1996 1998 2001*

BiÓu ®å thÓ hiÖn sù biÕn ®éng diÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m v h ng n¨m
(1990- 2001)
2- NhËn xÐt
a- DiÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp h ng n¨m.
T¨ng thÊp v kh«ng ®Ò... cã thêi gian suy gi¶m diÖn tÝch...
Trongc ¶ thêi kú diÖn tÝch t¨ng tõ 542 lªn 657,3 ngh×n ha (t¨ng 145,7 lÇn );
TØ träng gi¶m dÇn tõ 45,2% so víi tæng sè cßn 34,8% n¨m 2001.
Tèc ®é t¨ng diÖn tÝch cña c¸c n¨m sau nhá, n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 1998.
LÝ do...
d- C©y l©u n¨m
T¨ng liªn tôc v víi mét tèc ®é 2,247lÇn so víi n¨m 1990; cao h¬n nhiÒu so
víi c©y c«ng nghiÖp h ng n¨m;
N¨m 1990 míi chØ h¬n c©y h ng n¨m 115,3 ngh×n ha, tíi n¨m 2001 ® gÊp 1,9
lÇn so víi c©y h ng n¨m;
N¨m 1995 míi chiÕm 54,8% so víi tæng sè, tíi n¨m 2001 ® t¨ng lªn tØ träng
65,2% so víi tæng sè. LÝ do...

B i tËp 34 - VÏ biÓu ®å v nhËn xÐt diÖn tÝch v s¶n l−îng c©y l¹c n−íc ta trong
thêi gian tõ 1985 ®Õn 2001. Tõ biÓu ®å ® vÏ v b¶ng sè liÖu h y nhËn xÐt sù ph¸t
triÓn cña c©y l¹c trong thêi gian nãi trªn.
N¨m Ngh×n ha Ngh×n tÊn N¨m Ngh×n ha Ngh×n tÊn
1980 106,0 95,0 1995 259,9 334,5
1983 142,0 126,6 1998 269,4 386,0
1985 213,0 202,0 1999 247,6 318,1
1988 224,0 213,0 2000 244,9 355,5
1990 204,0 259,0 2001* 241,4 352,5
1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å.
Lùa chän d¹ng biÓu ®å kÕt hîp (cét v ®å thÞ), cét kÐp, ®å thÞ kÐp hoÆc ®å thÞ
gi¸ trÞ t¨ng tr−ëng. Sö dông lo¹i biÓu biÓu ®å kÕt hîp l hîp lý nhÊt.
2- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.

42
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng lÊy n¨m 1980 =100% (sö dông khi nhËn xÐt).
TÝnh n¨ng suÊt l¹, n¨ng suÊt l¹c tÝnh b»ng t¹/ha.
KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− b¶ng sau:
N¨m DT(%) SL (%) T¹/ha N¨m DT (%) SL (%) T¹/ha
1980 100,0 100,0 9,0 1995 245,2 352,1 12,9
1983 134,0 133,3 8,9 1998 254,2 406,3 14,3
1985 200,9 212,6 9,5 1999 233,6 334,8 12,8
1988 211,3 224,2 9,5 2000 231,0 374,2 14,5
1990 192,5 272,6 12,7 2001* 227,7 371,1 14,6
-VÏ biÓu ®å kÕt hîp.
Cét thÓ hiÖn diÖn tÝch, ®å thÞ thÓ hiÖn s¶n l−îng,
Cã hai trôc tung víi ®¬n vÞ kh¸c nhau, cã mét trôc ho nh chia ®¬n vÞ theo
n¨m. Chó ý l trôc ho nh ph¶i chia ®¬n vÞ liªn tôc, nªn vÏ cét tr−íc khi vÏ ®−êng.
2- NhËn xÐt
a- DiÖn tÝch.
C¶ thêi kú t¨ng 2,78 lÇn, tõ 1980 tíi 1988 t¨ng tõ 106,0 ngh×n ha lªn 224
ngh×n ha. §©y l giai ®o¹n s¶n l−îng l¹c n−íc ta cã thÞ tr−êng l c¸c n−íc §«ng ¢u
v Liªn X« cò.
N¨m 1990 gi¶m so víi n¨m 1988 tíi 20 ngh×n ha...
b- S¶n l−îng l¹c.
S¶n l−îng l¹c t¨ng liªn tôc trong c¶ thêi kú. Tèc ®é t¨ng cña s¶n l−îng cao
h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña diÖn tÝch.
S¶n l−îng l¹c n−íc ta t¨ng võa do diÖn tÝch võa do t¨ng n¨ng suÊt.
c- N¨ng suÊt l¹c.
Tr−íc n¨m 1988 n¨ng suÊt d−íi 10 t¹/ha, tõ 1988 trë ®i n¨ng suÊt t¨ng nhanh
v ®¹t trªn 10 t¹/ha.
Nguyªn nh©n...

B i tËp 35 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng c phª nh©n nh©n d−íi
®©y h y vÏ biÓu ®å kÕt hîp v ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt c©y c phª cña n−íc ta
trong thêi gian tõ 1985 tíi 2001.
43
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
N¨m 1980 1985 1990 1991 1994 1995 1997 1998 2000 2001
Ngh×n ha 22,5 44,7 119,1 151,3 123,9 186,4 340,3 370,6 561,9 568,2
Ngh×n tÊn 8,4 12,3 92,0 100,0 180,0 218,0 420,5 427,4 802,5 843,9
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- TÝnh tèc ®é gia t¨ng lÊy gi¸ trÞ s¶n l−îng v diÖn tÝch n¨m tr−íc l 100%.
- KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m DiÖn tÝch S¶n l−îng N¨m DiÖn tÝch S¶n l−îng
So s¸nh %/n¨m So s¸nh %/n¨m So s¸nh %/n¨m So s¸nh %/n¨m
1980 100,0 - 100,0 - 1995 150,4 50,4 121,1 21,1
1985 198,7 19,7 146,4 9,3 1997 182,6 41,3 192,9 46,45
1990 266,4 33,3 748,0 129,6 1998 108,9 8,9 101,6 1,6
1991 127,0 27,0 108,7 8,7 2000 151,6 25,8 187,8 43,9
1994 81,9 -6,7 180,0 26,7 2001 101,1 1,1 105,2 5,2
Chó ý:
- Kh«ng tÝnh ®−îc n¨ng suÊt v× ®©y l diÖn tÝch c phª gieo trång. C phª l lo¹i
c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m., sau khi trång ph¶i 3-4 n¨m míi cho thu ho¹ch. Trong
diÖn tÝch gieo trång cã trong b¶ng cã c¶ diÖn tÝch c phª ch−a cho thu ho¹ch.
- ChØ tÝnh n¨ng suÊt c phª khi cã s¶n l−îng c phª v diÖn tÝch c phª ® cho
thu ho¹ch. Mçi n¨m c phª ®−îc thu ho¹ch l m 2 vô.
VÏ biÓu ®å kÕt hîp cã hai trôc tung, mét trôc thÓ hiÖn diÖn tÝch, mét thÓ hiÖn
s¶n l−îng. Cã mét trôc ho nh víi kho¶ng c¸ch thêi gian kh«ng ®Òu,
2- NhËn xÐt .
a- NhËn xÐt chung:
C©y c phª t¨ng nhanh c¶ vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng. Tõ 1990 ®Õn 2001 diÖn
tÝch t¨ng 25,3 lÇn; s¶n l−îng t¨ng 100,5 lÇn, cao h¬n rÊt nhiÒu so víi møc t¨ng
diÖn tÝch.
C¸c giai ®o¹n kh¸c nhau tèc ®é t¨ng cã kh¸c nhau:
b- DiÖn tÝch c phª.
C¶ thêi kú t¨ng 25,3lÇn, c¸c giai ®o¹n cã møc t¨ng kh¸c nhau:
Cao nhÊt thuéc vÒ giai ®o¹n 1994/1995 víi møc 50,4%/n¨m. Lý do...
Giai ®o¹n 1997/1998 chØ t¨ng cã 1,6%/n¨m. LÝ do...
Giai ®o¹n 1991/1994, gi¶m 6,7%/n¨m...
c)S¶n l−îng.
T¨ng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi diÖn tÝch c phª, trong c¶ thêi kú t¨ng h¬n
101 lÇn.
Cao nhÊt thuéc vÒ giai ®o¹n1985/1990 víi møc t¨ng 129,6%/n¨m;
ThÊp nhÊt l giai ®o¹n 1997/1998 víi møc 1,6%/n¨m; giai ®o¹n 2000/2001 l
5,2%/n¨m. §©y l thêi kú cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ trªn thÕ giíi, gi¸ c phª xuèng
thÊp nªn ng−êi n«ng d©n kh«ng cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc c phª.
S¶n l−îng c phª t¨ng nhanh l do...44
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 36 - Cho b¶ng diÖn tÝch cña mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m d−íi ®©y, h y
vÏ ®å thÞ v nhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m cña n−íc ta
trong thêi gian 1990 ®Õn 2001.( DiÖn tÝch Ngh×n ha )
N¨m ChÌ C phª Cao su Hå tiªu Dõa
1990 60,0 119,1 221,7 9,2 212,3
1993 63,4 101,3 242,5 6,7 207,6
1994 67,3 123,9 258,4 6,5 182,5
1998 77,4 370,6 382,0 12,8 163,4
2000 87,7 561,9 412,0 27,9 161,3
2001* 95,6 568,2 418,4 35,0 156,2
1- Xö lý sè liÖu.
TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng c¶ diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m lÊy
n¨m 1990 l 100%. KÕt qu¶ nh− sau(§¬n vÞ %)
N¨m ChÌ C phª Cao su Hå tiªu Dõa Tæng sè So s¸nh Gia t¨ng
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 622,3 100,0 100,0
1993 105,7 85,1 109,4 72,8 97,8 621,5 99,9 99,9
1994 112,2 104,0 116,6 70,7 86,0 638,6 102,6 102,8
1998 129,0 311,2 172,3 139,1 77,0 1006,2 161,7 157,6
2000 146,2 471,8 185,8 303,3 76,0 1250,8 201,0 124,3
2001* 159,3 477,1 188,7 380,4 73,6 1273,4 204,6 101,8
b- VÏ ®å thÞ
- VÏ trong mét hÖ to¹ ®é víi 5 ®−êng biÓu diÔn diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp
l©u n¨m. Cã hai sù lùa chän ®å thÞ: Sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi (sè liÖu nguyªn
d¹ng), c¸ch n y thÓ hiÖn ®−îc sè gia sóc. Do cã chªnh lÖch rÊt lín gi÷a diÖn tÝch
c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, diÖn tÝch hå tiªu l rÊt nhá nªn khã thÓ hiÖn. Sö dông
sè liÖu ® ®−îc quy ®æi vÒ n¨m xuÊt ph¸t l 100%. C¸ch n y thÓ hiÖn tèt tèc ®é
t¨ng tr−ëng, nh−ng kh«ng thÓ hiÖn ®−îc ®¬n vÞ diÖn tÝch cña tõng lo¹i c©y.
§å thÞ tèc ®é t¨ng tr−ëng mét sè c©y c«ng nghiÖp n−íc ta
trong thêi gian 1990- 2001
2- NhËn xÐt.
Trong thêi gian tõ 1990 tíi 2001 diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp cã sù
diÔn biÕn phøc t¹p.
Mçi lo¹i c©y cã tèc ®é t¨ng kh¸c nhau tuú thuéc v o ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn,
c¸c yÕu tè gi¸ c¶, thÞ tr−êng v h ng lo¹t yÕu tè kh¸c.
45
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
a- Tæng sè diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y:
T¨ng diÖn tÝch lªn 1,59 lÇn so víi n¨m 1990.
C¸c giai ®o¹n cã møc t¨ng kh¸c nhau: 90/93 diÖn tÝch gi¶m 0,1% so víi n¨m
1990. Tõ 1993 ®Õn 2001 t¨ng liªn tôc. Cao nhÊt l giai ®o¹n 94/98 víi møc t¨ng
14,3%/n¨m. Giai ®o¹n 2000/2001t¨ng chËm chØ cã 1,8%/n¨m.
b- C¸c lo¹i c©y cã tèc ®é t¨ng thÊp h¬n møc t¨ng chung.
C©y ChÌ c¶ thêi kú t¨ng 1,59 lÇn.
C©y dõa gi¶m liªn tôc vÒ diÖn tÝch, n¨m 2001, gi¶m 26,3%.
C©y cao su cã tèc ®é thÊp h¬n so víi møc chung, chØ t¨ng cã 1,89 lÇn so víi
n¨m 1990. C¸c lo¹i c©y n y t¨ng chËm hoÆc gi¶m diÖn tÝch l do gi¸ c¶ thÊp, thiÕu
thÞ tr−êng, hiÖu qu¶ kinh tÕ ch−a cao, thiÕu sù ®Çu t− cña Nh n−íc.
e- C¸c lo¹i c©y cã diÖn tÝch t¨ng cao:
C phª t¨ng rÊt m¹nh víi møc t¨ng 4,77 lÇn, cao nhÊt trong sè nãi trªn...
C©y hå tiªu t¨ng víi møc 3,8 lÇn chiÕm vÞ trÝ thø hai C¸c lo¹i c©y n y cã
møc t¨ng cao chñ yÕu l do gi¸ c¶ cao trong nh÷ng n¨m 90 l¹i ®©y, sù ®Çu t− cña
Nh n−íc vÒ vèn, gièng, thuû lîi...

B i tËp 37 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u
n¨m cña n−íc ta trong thêi gian 1990-2001. H y ph©n tÝch tÝnh h×nh ph¸t triÓn cña
c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m n−íc ta trong thêi gian trªn.
N¨m ChÌ C phª Cao su Hå tiªu Dõa
DT SL DT SL DT SLmñ kh« DT SL DT SL
1990 60,0 32,2 119,1 92,0 221,7 57,9 9,2 8,6 212,3 894,4
1995 66,7 40,2 186,4 218,0 278,4 124,7 7,0 9,3 172,9 1165,3
1998 77,4 56,6 370,6 427,4 382,0 193,5 12,8 15,9 163,4 1105,6
2000 87,7 69,9 561,9 802,5 412,0 290,8 27,9 39,2 161,3 884,8
2001* 95,6 82,6 568,2 843,9 418,4 300,7 35,0 44,4 156,2 977,5
Nguån NGTK 146. * S¬ bé
1- Xö lý sè liÖu.
Xö lý sè liÖu. TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng víi gi¸ trÞ n¨m 1990 = 100%
N¨m ChÌ C phª Cao su Hå tiªu Dõa
DT SL DT SL DT SLmñ kh« DT SL DT SL
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 116,0 140,8 198,8 196,1 137,2 155,2 182,9 171,0 94,5 94,9
1998 129,0 175,8 311,2 464,6 172,3 334,2 139,1 184,9 77,0 123,6
2000 146,2 217,1 471,8 872,3 185,8 502,2 303,3 455,8 76,0 98,9
2001* 159,3 256,5 477,1 917,3 188,7 519,3 380,4 516,3 73,6 109,3
2- NhËn xÐt
a- C©y chÌ
DiÖn tÝch c¶ thêi kú t¨ng 1,59 lÇn. S¶n l−îng t¨ng 2,56 lÇn.
S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch.
Chøng tá n¨ng suÊt chÌ ® t¨ng m¹nh.
46
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
b-C©y c phª
DiÖn tÝch t¨ng 4,77 lÇn, cao nhÊt trong sè c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp.
S¶n l−îng t¨ng 9,12 lÇn t¨ng cao h¬n diÖn tÝch tíi 1,94 lÇn
c- C©y cao su
DiÖn tÝch chØ t¨ng cã 1,89 lÇn so víi n¨m 1990;
S¶n l−îng t¨ng 5,19 lÇn. S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch 2,75 lÇn
d-C©y hå tiªu
DiÖn tÝch t¨ng víi møc 3,8 lÇn chiÕm vÞ trÝ thø hai sau c phª;
S¶n l−îng t¨ng 5,16 lÇn. S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch 1,36 lÇn.
e-C©y dõa
DiÖn tÝch dõa gi¶m 2 26,3% so víi n¨m 1990, s¶n l−îng c©y dõa chØ t¨ng
1,09 lÇn.
S¶n l−îng t¨ng cao h¬n diÖn tÝch 1,49 lÇn, l do t¨ng vÒ n¨ng suÊt.
KL DiÖn tÝch hÇu hÕt c¸c lo¹i c©y ®Òu t¨ng, rÊt cao thuéc vÒ hå tiªu, c phª; c©y
chÌ t¨ng chËm; c©y dõa gi¶m diÖn tÝch. S¶n l−îng c¸c c©y c«ng nghiÖp ®Òu t¨ng,
cao nhÊt l c phª, cao su, hå tiªu; t¨ng chËm l c©y chÌ, thÊp nhÊt l c©y dõa. N¨ng
suÊt c¸c lo¹i c©y t¨ng nhanh, møc t¨ng n¨ng suÊt xÕp theo thø tù l cao su, c phª,
chÌ; dõa, hå tiªu.

B i tËp 38 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch mÝa v s¶n l−îng ®−êng mËt v ®−êng
kÕt tinh trong thêi gian 1995 -2000. H y vÏ biÓu ®å h×nh cét v ph©n tÝch tÝnh h×nh
ph¸t triÓn cña ng nh mÝa ®uêng n−íc ta trong thêi gian nãi trªn.
N¨m 1995 1999 2000
DiÖn tÝch mÝa (Ngh×n ha) 164,8 344,2 302,3
S¶n l−îng ®uêng mËt (Ngh×n tÊn) 364,1 947,3 1208
S¶n l−îng ®−êng kÕt tinh (Ngh×n tÊn) 93 208 160,6
Nguån NGTK tramg 306.
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- Lùa chän d¹ng biÓu ®å kÕt hîp cét ®¬n v cét chång sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi.
- TÝnh n¨ng suÊt ®−êng/1 ha. C«ng thøc l : N¨ng suÊt ®−êng = s¶n l−îng
®−êng/diÖn tÝch mÝa. KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m DTmÝa S¶n l−îng SL®−êng §−êng kÕt tinh so víi NS ®−êng
®uêng mËt kÕt tinh (%) SL®−êng mËt (%) (tÊn/ha mÝa)
1995 100,0 100,0 100,0 25,5 22,1
1999 208,9 260,2 223,7 22,0 27,5
2000 183,4 331,8 172,7 13,3 40,0
-VÏ
biÓu
®å
d¹ng
kÕt
hîp,
47
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
trong ®ã s¶n l−îng ®−êng kÕt tinh v s¶n l−îng ®−êng vÏ d−íi d¹ng cét chång, diÖn
tÝch mÝa vÏ h×nh cét. BiÓu ®å cã hai trôc tung.
2- NhËn xÐt
a-DiÖn tÝch mÝa t¨ng kh¸ nhanh.
N¨m 2000 t¨ng 1,8 lÇn so víi n¨m 1995 nh−ng l¹i gi¶m 15,5% so víi n¨m
1999.
DiÖn tÝch mÝa t¨ng cã liªn quan tíi chñ tr−¬ng ph¸t triÓn mÝa ®−êng cña Nh
n−íc tõ n¨m 1995, sö dông c¸c lo¹i gièng míi chÞu h¹n v ®−a mÝa trång t¹i c¸c
vïng trung du, ®åi nói thÊp. ChÝnh s¸ch giao ®Êt, cho thuª ruéng ®Êt, thu hót ®Çu t−
cña n−íc ngo i.
C¬ së VCKT cho n«ng nghiÖp t¹i c¸c vïng miÒn nói d−îc t¨ng c−êng...
b-S¶n l−îng ®−êng mËt v ®−êng kÕt tinh.
T¨ng ®Òu v nhanh h¬n so víi diÖn tÝch mÝa. Møc t¨ng n¨m 2000 gÊp 3,128
lÇn so víi n¨m 1995. S¶n l−îng ®uêng kÕt tinh t¨ng 1,7 lÇn, thÊp h¬n rÊt nhiÒu so
víi s¶n l−îng ®−êng mËt. TØ lÖ ®−êng kÕt tinh chØ chiÕm mét tØ thÊp v cã xu h−íng
gi¶m. N¨m 1995 tØ lÖ n y l 25%, tíi n¨m 2000 chØ l 13,3%.
C«ng nghiÖp chÕ biÕn ®−êng kÕt tinh n−íc ta cßn yÕu kÐm ch−a ph¸t triÓn
t−¬ng xøng víi viÖc më réng diÖn tÝch v s¶n l−îng ®−êng mËt nãi chung, më réng
diÖn tÝch mÝa ch−a cã quy ho¹ch nªn x¶y ra sù bÊt cËp gi÷a s¶n s¶n xuÊt v chÕ
biÕn.
c- N¨ng suÊt mÝa
N¨ng suÊt ®−êng kh«ng ngõng t¨ng, n¨m 1995 l 2209,3 kg ®−êng/ha tíi
n¨m 2000 l 3996,0 kg/ha, t¨ng 1,8 lÇn.
N¨ng suÊt ®−êng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch mÝa t¨ng lªn cã liªn quan tíi....

B i tËp 39 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng c phª nh©n d−íi ®©y, h y
vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn vÞ trÝ cña hai vïng §«ng Nam Bé v T©y Nguyªn trong s¶n
xuÊt c phª cña n−íc ta n¨m 1985, 1992. Tõ biÓu ®å ® vÏ v b¶ng sè liÖu h y
nhËn xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt c phª n−íc ta trong thêi gian 1985 - 1992.
N¨m C¶ §«ng Nam T©y
n−íc Bé Nguyªn
DiÖn tÝch cho s¶n phÈm (Ngh×n ha)
1985 14062 4171 7796
1992 81791 18272 57337
S¶n l−îng c phª nh©n ( Ngh×n tÊn )

48
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
1985 35,4 6,12 27,6
1992 387,4 96,6 273,2
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch cho s¶n phÈm cña §NB v T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =
100%.
TÝnh c¬ cÊu s¶n l−îng c phªn nh©n cña §NB v T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =
100%.
TÝnh n¨ng suÊt c phª nh©n /1ha cña c¶ n−íc v hai vïng §NB v T©y
Nguyªn. (§¬n vÞ t¹/ha). KÕt qu¶ nh− b¶ng tÝnh sau.N¨m C¶ §«ng Nam T©y Nguyªn
n−íc Bé
C¬ cÊu cña diÖn tÝch cho s¶n phÈm (%) (% )
1985 100,0 29,7 55,4
1992 100,0 22,3 70,1
C¬ cÊu s¶n l−îng c phª nh©n (% )
1985 100,0 17,3 78,0
1992 100,0 24,9 70,5
N¨ng suÊt cña c phª nh©n (t¹/ha)
1985 25,2 14,7 35,4
1992 47,4 52,8 47,7

b)VÏ biÓu ®å.
VÏ hai biÓu ®å thÓ hiÖn diÖn tÝch c phª cho s¶n phÈm v c¬ cÊu s¶n l−îng
c phª nh©n cña c¶ n−íc, víi tØ lÖ % cña §NB v T©y Nguyªn.
Hai ®−êng trßn n y cã b¸n kÝnh b»ng nhau.(Chó ý yªu cÇu cña ®Ò ra l chØ vÏ
diÖn tÝch v s¶n l−îng c phª n¨m 1992).
BiÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng c phª cña c¶ n−íc n¨m 1992
2- NhËn xÐt
a- C¶ nuíc.


49
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
DiÖn tÝch t¨ng 5,8 lÇn; s¶n l−îng t¨ng 10,9 lÇn; n¨ng suÊt c phª kh« t¨ng tõ
25,2 t¹/ha lªn 47,4 t¹/ha. ViÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt míi ® l m cho n¨ng
suÊt c phª t¨ng 1,8 lÇn.
T×nh h×nh s¶n xuÊt c phª t¨ng m¹nh l do....
b- Hai vïng §NB v T©y Nguyªn chiÕm tØ träng lín nhÊt.
DiÖn tÝch c phª cho s¶n phÈm chiÕm 92,4 % so (n¨m 1992) n¨m 1985 l
85,1%.
S¶n l−îng c phª còng t¨ng tõ 85,3% n¨m 1985 ® t¨ng lªn 95,4% so víi c¶
n−íc.
c- So s¸nh hai vïng. T©y Nguyªn l vïng lín nhÊt c¶ vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng.
DiÖn tÝch v s¶n l−îng nhiÒu h¬n gÊp 3 lÇn so víi §NB. N¨ng suÊt c phª t¹i
§NB n¨m 1985 thÊp h¬n so víi c¶ n−íc v T©y Nguyªn. N¨m 1992 n¨ng suÊt c
phª t¹i §NB l¹i cao h¬n nhiÒu so víi c¶ n−íc v T©y Nguyªn.

B i tËp 40 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng cao su mñ kh« d−íi ®©y,
h y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn vÞ trÝ cña hai vïng §«ng Nam Bé v T©y Nguyªn trong
diÖn tÝch cho s¶n phÈm v s¶n l−îng c©y cao su cña n−íc ta n¨m 1985 v 1992.
N¨m C¶ n−íc §«ng Nam Bé T©y Nguyªn
DiÖn tÝch cho s¶n phÈm
1985 63650 56772 3426
1992 97312 87666 7090
S¶n l−îng cao su mñ kh« ( Ngh×n tÊn )
1985 47867 43009 2413
1992 66081 58655 4829
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch cho s¶n phÈm cña §NB v T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =
100%.
TÝnh c¬ cÊu s¶n l−îng cao su mñ kh« cña §NB v T©y Nguyªn, lÊy c¶ n−íc =
100%.
TÝnh n¨ng suÊt cao su mñ kh« /1ha cña c¶ n−íc v hai vïng §NB v T©y
Nguyªn. (§¬n vÞ t¹/ha). KÕt qu¶ nh− b¶ng tÝnh sau.
N¨m C¶ n−íc §«ng Nam Bé T©y Nguyªn
C¬ cÊu cña diÖn tÝch cho s¶n phÈm (% )
1985 100,0 89,2 5,4
1992 100,0 90,1 7,3
C¬ cÊu s¶n l−îng cao su mñ kh« (% )
1985 100,0 89,9 5,0
1992 100,0 88,8 7,3
N¨ng suÊt cña cao su mñ kh«/1 ha (t¹/ha)
1985 7,52 7,58 7,04
1992 6,79 6,69 6,81

50
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
TÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn diÖn tÝch cao su cho s¶n phÈm n¨m 1985 v n¨m
1992.
RDT985 = 2cm; RDT1992 = 1,53
2. = 2. 1,25 = 2,5 cm.

TÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn thÓ hiÖn s¶n l−îng mñ cao su:

RSL1985 = 2cm; RSL1992 = 2.38
1, = 2. 1,18 = 2,3 cm.
VÏ 2 biÓu ®å thÓ hiÖn diÖn tÝch cao su v 2 biÓu ®å c¬ cÊu s¶n l−îng cao su
cña c¶ n−íc, víi tØ lÖ % cña §NB v T©y Nguyªn. Bèn ®−êng trßn n y cã b¸n kÝnh
nh− ® tÝnh.
2- NhËn xÐt
a-So s¸nh hai vïng.
DiÖn tÝch cao su hai vïng chiÕm tíi 97,4% so víi c¶ n−íc n¨m 1992. S¶n
l−îng chiÕm 96,1% so víi c¶ n−íc n¨m 1992
b-So s¸nh hai vïng:
§NB l vïng cao nhÊt: diÖn tÝch v s¶n l−îng cao gÊp 12-13 lÇn T©y
Nguyªn.
3- Nguyªn nh©n.
§NB cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn cao su nhÊt l thuû lîi...Nhu
cÇu vÒ cao su rÊt lín cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, cho xuÊt khÈu.

B i tËp 41 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ c¬ cÊu c«ng nghiÖp n−íc ta ph©n theo
hai nhãm ng nh c«ng nghiÖp A v B. Tõ b¶ng sè liÖu h y vÏ biÓu ®å v nhËn xÐt sù
thay ®æi c¬ cÊu c«ng nghiÖp n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ %.)
N¨m 80 85 89 1990 95 99
Nhãm A 37,8 32,7 20,9 34,9 44,7 45,9
Nhãm B 62,2 67,3 71,1 65,1 55,3 54,1
1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å
Sö dông biÓu ®å miÒn l hîp lý so víi yªu cÇu ®Ò ra l thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¸c
c«ng nghiÖp n−íc ta trong mét chuçi thêi gian d i..
51
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2-NhËn xÐt
a- Giai ®o¹n 80-89.
C¸c ng nh c«ng nghiÖp nhãm B t¨ng tØ träng. N¨m 1980 l 62,2%, n¨m 1991
® t¨ng 71,1% GTSLCN.
C¸c ng nh nhãm A gi¶m dÇn tØ träng...
L do ng nh n y ®−îc −u tiªn ph¸t triÓn ®Ó t¹o vèn, sö dông nguån lao ®éng,
sö dông lîi thÕ vÒ t i nguyªn v thÞ tr−êng, kh«ng kh¾t khe vÒ kü thuËt
b)Giai do¹n tõ n¨m 1990 ®Õn 1999
C¸c ng nh nhãm A t¨ng dÇn tØ träng...
C¸c ng nh nhãm B gi¶m dÇn tØ träng...
LÝ do l c¸c ng nh nhãm A còng ®−îc chó träng ph¸t triÓn ®Ó t¨ng cuêng tiÒm
lùc c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm A ®−îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m
80, 90 ®Õn nay míi cho s¶n phÈm.
Xu h−íng trong thêi gian tíi tØ träng c«ng nghiÖp nhãm A sÏ t¨ng nhanh

B i tËp 42 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ c«ng nghiÖp ph©n theo c¸c vïng
l nh thæ, h y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu l nh thæ c«ng nghiÖp n−íc
ta trong thêi gian 1977, 1992 v 1999. ( §¬n vÞ % so víi c¶ n−íc)
N¨m 1977 1992 1999 Vïng 1977 1992 1999
C¶ n−íc 100 100 100 Nam Trung Bé 5,0 10,9 5,0
MNTDPB 7,7 4,1 7,6 T©y Nguyªn 1,1 1,7 0,6
§BSH 36,3 12,6 18,6 §«ng Nam Bé 29,6 36,8 54,8
B¾c Trung Bé 6,7 6,5 3,3 §BSCL 5,3 28,4 10,1
1- VÏ biÓu ®å.
Do kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®é lín cña GTSLCN c¶ n−íc c¸c n¨m
1977, 1992 v 1999 nªn chØ cÇn vÏ c¸c ®−êng trßn cã b¸n kÝnh lín dÇn (kÝch th−íc
cña b¸n kÝnh tuú chän).
BiÓu ®å c¬ cÊu l·nh thæ c«ng nghiÖp n−íc ta trong c¸c n¨m 1977, 1992
v 1999
2- NhËn xÐt
a- Trªn ph¹m vi c¶ n−íc.52
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
TÊt c¶ c¸c vïng l nh thæ n−íc ta ®Òu cã mÆt trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
Mçi vïng cã tØ träng kh¸c nhau v thay ®æi theo tõng n¨m. Cã sù ph©n ho¸ l nh thæ
c«ng nghiÖp víi c¸c vïng tËp trung v c¸c vïng ch−a cã sù tËp trung c«ng nghiÖp.
b- C¸c vïng tËp trung c«ng nghiÖp
§BSH chiÕm tíi 18,6; §NB 54,8% GTSLCN c¶ n−íc.
C¶ hai vïng ® chiÕm tíi 73,4% GTSLCN c¶ n−íc. L do...
c-C¸c vïng ch−a cã sù tËp trung c«ng nghiÖp.
§BSCL, T©y Nguyªn, TDMNPB, DHMT c¶ 4 vïng réng lín n y chØ chiÕm
cã 26,6% gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp c¶ n−íc. Trong ®ã vïng yÕu kÐm nhÊt l
T©y Nguyªn.
C¸c vïng nªu trªn c«ng nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh th nh, mÆc dï cã
nhiÒu t i nguyªn v kho¸ng s¶n ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nh−ng do CSVCKT, kÕt
cÊu h¹ tÇng yÕu, thiÕu lao ®éng kü thuËt, ch−a cã hoÆc cã rÊt Ýt ®Çu t− n−íc ngo i.
d- Cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu l nh thæ c«ng nghiÖp.
Thêi gian 1977/1992 c¸c vïng cã tØ träng t¨ng: §NB; Nam Trung Bé,
§BSCL; T©y Nguyªn. Trong ®ã §BSCL t¨ng m¹nh nhÊt (h¬n 5 lÇn). C¸c l nh thæ
c«ng nghiÖp phÝa b¾c ®Òu gi¶m tØ träng. Gi¶m m¹nh nhÊt l §BSH (gÇn 3 lÇn);
TDMNBB còng gi¶m m¹nh. C¸c vïng l nh thæ c«ng nghiÖp phÝa nam t¨ng lªn l
do...
Thêi gian 1992/1999 c¸c vïng cã tØ träng t¨ng: §BSH, TDMNBB, §NB.
Trong ®ã §BSH t¨ng kh¸ m¹nh). C¸c vïng gi¶m tØ träng l §BSCL (2,5 lÇn); B¾c
Trung Bé; NTB; T©y nguyªn còng gi¶m m¹nh. Sù gi¶m sót cña mét sè vïng chñ
yÕu l do ....

B i tËp 43- Cho b¶ng sè liÖu vÒ mét sè chØ tiªu chÝnh vÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña
trung t©m c«ng nghiÖp H Néi v trung t©m c«ng nghiÖp th nh phè Hå ChÝ Minh
n¨m 1999 (% so víi c¶ n−íc).
a) VÏ biÓu ®å so s¸nh tØ träng c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng v sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp cña hai trung t©m;
b) H y nhËn xÐt v so s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp H Néi v th nh phè Hå ChÝ
Minh.
ChØ tiªu H Néi TPHC M ChØ tiªu H TPHC M
Néi
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng Sè c¬ së s¶n xuÊt
nghiÖp : 8,3 29,7 c«ng nghiÖp. 2,5 4,1
C«ng nghiÖp quèc C«ng nghiÖp quèc
doanh 10,1 29,8 doanh 14,9 15,5
C«ng nghiÖp ngo i C«ng nghiÖp ngo i
quèc doanh 4,3 31,3 quèc doanh 2,4 4,0
Khu vùc cã ®Çu t− n−íc Khu vùc cã ®Çu t−
ngo i 7,3 18,9 n−íc ngo i 11,7 36,1
1) VÏ biÓu ®å.

53
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Hai biÓu ®å víi c¸c tØ lÖ cña gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp v sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp cña hai trung t©m; phÇn cßn l¹i cña biÓu ®å l c¸c trung t©m kh¸c.
Chó ý l , néi dung c©u hái chØ yªu cÇu vÏ biÓu ®å cña môc ®Çu, 3 néi dung cã liªn
quan tíi th nh phÇn kinh tÕ kh«ng tham gia v o biÓu ®å.
BiÓu ®å so s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp th nh phè Hå ChÝ Minh v H Néi
so víi c¶ n−íc n¨m 1999.
2-So s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp .
a) Hai trung t©m cã tØ träng rÊt lín trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c¶ n−íc.
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c¶ hai vïng chiÕm 36,3 % so víi c¶ n−íc. C¸c
chØ tiªu kh¸c l : C«ng nghiÖp quèc doanh chiÕm 39,9%. C«ng nghiÖp ngo i quèc
doanh: 35,6%. Khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngo i: 27,2%.
Sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chiÕm 6,6% so víi c¶ n−íc; c¸c chØ tiªu kh¸c
l : c«ng nghiÖp quèc doanh 30,4%, c«ng nghiÖp ngo i quèc doanh chiÕm 6,4%,
khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngo i: 47,8%.
Së dÜ cã sù tËp trung c«ng nghiÖp nh− trªn l do: KÕt cÊu h¹ tÇng ho n thiÖn
(m¹ng l−íi ®−êng s¾t, ®−êng bé, m¹ng l−íi th«ng tin, cung cÊp ®iÖn, n−íc); sù cã
mÆt cña c¸c c¶ng biÓn, s©n bay quèc tÕ; sù tËp trung ®«ng ®¶o lùc l−îng lao ®éng
kü thuËt. Cã sù tÝch tô vÒ CSVCKT c«ng nghiÖp tõ l©u ®êi. D©n c− ®«ng, mËt ®é
cao l thÞ tr−êng tiªu thô lín.
b)So s¸nh hai trung t©m c«ng nghiÖp.
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña TPHCM lín h¬n H Néi 3,4 lÇn, c«ng
nghiÖp quèc doanh 2,9 lÇn, ngo i quèc doanh 7,3 lÇn, khu vùc cã ®Çu t− n−íc ngo i
2,6 lÇn.
Sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña TPHCM lín h¬n H Néi 1,6 lÇn, c«ng
nghiÖp quèc doanh gÇn b»ng nhau, ngo i quèc doanh 1,7 lÇn, khu vùc cã ®Çu t−
n−íc ngo i cao gÊp 3,1 lÇn. Chøng tá quy m« c¸c c¬ së c«ng nghiÖp ë TPHCM lín
h¬n so víi H Néi.
§¸nh gi¸ chung:
Trung t©m c«ng nghiÖp TP Hå ChÝ Minh lín h¬n rÊt nhiÒu so víi H Néi.
LÝ do : nh÷ng lîi thÕ vÒ CSVCKT, vÞ trÝ ®Þa lý, ®éi ngò lao ®éng....54
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 44 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ c«ng nghiÖp ph©n theo c¸c
vïng l nh thæ, h y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu l nh thæ c«ng nghiÖp
n−íc ta trong c¸c n¨m 1977, 1992 v 1999. ( §¬n vÞ % so víi c¶ n−íc)
N¨m 1977 1992 1999 Vïng 1977 1992 1999
C¶ n−íc 100 100 100 Nam Trung Bé 5,0 10,9 5,0
MNTDPB 7,7 4,1 7,6 T©y Nguyªn 1,1 1,7 0,6
§BSH 36,3 12,6 18,6 §«ng Nam Bé 29,6 36,8 54,8
B¾c Trung Bé 6,7 6,5 3,3 §BSCL 5,3 28,4 10,1
LÊy gi¸ trÞ n¨m 1977 = 1,0; n¨m 1992 l 1,4 v n¨m 1999 l 2,16.
Chó ý:
a- VÏ biÓu ®å
§iÓm kh¸c cña b i n y so víi b i tËp 2 l cã thªm d÷ liÖu thÓ hiÖn ®é lín cña
®−êng trßn thÓ hiÖn gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp c¸c n¨m 1977, 1992 v 1999 kh¸c
nhau.
Quy −íc b¸n kÝnh cña ®−êng trßn thÓ hiÖn GTSLCN n¨m 1977 = 2 cm, th× b¸n kÝnh
cña ®−êng trßn thÓ hiÖn GTSLCN n¨m 1992 l : = 2,4 cm
B¸n kÝnh cña ®−êng trßn thÓ hiÖn GTSLCN n¨m 1992 l : = 3,0 cm.
b- Môc nhËn xÐt.
CÇn nhËn xÐt thªm tèc ®é t¨ng tr−ëng dùa v o nh÷ng d÷ liÖu ® cho. Gi¸ trÞ cña
n¨m 1992 l 1,4 cã nghÜa l so víi n¨m 1977, GTSLCN n¨m 1992 t¨ng thªm 40%,
b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 8%. T−¬ng tù, GTSLCN n¨m 1999 t¨ng thªm 74% so víi
n¨m 1992. Cã nghÜa l mçi n¨m trong thêi gian 1992- 1999 tèc ®é t¨ng trung b×nh
l 10,6%.

B i tËp 45 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ c¬ cÊu vËn chuyÓn h ng ho¸ v c¬ cÊu
sè l−îng h nh kh¸ch ph©n theo ph−¬ng tiÖn, h y ph©n tÝch c¬ cÊu vËn chuyÓn h ng
ho¸ v h nh kh¸ch cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i n−íc ta trong nh÷ng
n¨m 1995 v 2001.
(§¬n vÞ ngh×n tÊn)
N¨m 1995 2001
Tæng sè 87219,9 145813,4
§−êng « t« 55952,1 93233,7
§−êng s¾t 4515,0 6390,6
§−êng s«ng 20050,9 31879,9
§−êng biÓn 6669,9 14261,0
§−êng 32,0 48,2
kh«ng
NGTK2001 trang 390- 405
1- Xö lÝ sè liÖu.
- TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña KLVC h ng ho¸ cña n¨m 2001, lÊy n¨m 1995 =
100%
- TÝnh c¬ c©ó KLVCHH cña n¨m 1995 v 2001, lÊy tæng sè l 100%
55
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
KÕt qu¶ nh− sau:

C¬ cÊu KLVC h ng ho¸ (% so víi tæng sè)
ChØ tiªu C¬ cÊu KLVC Tèc ®é t¨ng tr−ëng
hµng ho¸ (%) N¨m 1995 = 100%
N¨m 1995 2001 2001
Tæng sè 100,00 100,00 167,2
§−êng « t« 64,15 63,94 166,6
§−êng s¾t 5,18 4,38 141,5
§−êng s«ng 22,99 21,86 159,0
§−êng biÓn 7,65 9,78 213,8
§−êng kh«ng 0,04 0,03 150,6

2- Ph©n tÝch.
a) §−êng s¾t:
ChiÕm tØ träng nhá trong KLVC h ng ho¸...; tØ träng kh«ng ngõng gi¶m dÇn...
Tèc ®é t¨nh thÊp h¬n so víi b×nh qu©n chung....
L do ph−¬ng tiÖn n y ®Çu t− lín, kü thuËt cao. MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ n−íc ta cã
sù liªn kÕt liªn vïng cßn ë møc thÊp. TÝnh c¬ ®éng thÊp còng h¹n chÕ kh¶ n¨ng vËn
chuyÓn h ng ho¸ cña ®−êng s¾t. CSVCKT ®−êng s¾t cßn yÕu kÐm, l¹c hËu ch−a
®¸p øng ®uîc nhu cÇu vËn t¶i ng y nay.
b) §−êng « t«.
ChiÕm mét tØ träng lín trong vËn t¶i h ng ho¸.... Cã xu h−íng gi¶m dÇn....Tèc
®é t¨ng ch©m h¬n chót Ýt so víi tèc ®é chung....
LÝ do: §©y l lo¹i ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu −u ®iÓm: c¬ ®éng, chë ®uîc nhiÒu lo¹i
h ng ho¸, thÝch hîp víi cù ly ng¾n, thÝch hîp víi sù ph©n c«ng lao ®éng ®ang ë
møc thÊp cña n−íc ta. MÆt kh¸c ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¸, mua s¾m xe cé còng
kh«ng tèn kÐm. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y n−íc ta ® ®Çu t− hiÖn ®¹i ho¸ nhiÒu tuyÕn
®−êng « t«.
c) §−êng s«ng.
ChiÕm mét tØ träng nhá ... TØ träng cã xu h−íng t¨ng...Tèc ®é t¨ng tr−ëng kh¸
cao....
LÝ do: §©y l ph−¬ng tien cã nhiÒu −u thÕ: an to n, chë ®−îc khèi l−îng h ng
lín nhÊt l c¸c lo¹i h ng rêi. T¹i c¸c vïng ®ång b»ng s«ng Hång v ®ång b»ng s«ng
Cöu Long m¹ng l−íi ®−êng s«ng kh¸ thuËn lîÞ; ®©y l c¸c vïng cã nÒn kinh tÕ
®ang ph¸t triÓn nhanh nªn khèi l−îng h ng ho¸ vËn chuyÓn t−¬ng ®èi kh¸. N¨m
2001 cã bÞ gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 1995 l do ng nh n y ë n−íc ta cã CSVCKT
cßn yÕu.
d) §−êng biÓn
Cã vÞ trÝ ®¸ng kÓ trong KLVC h ng ho¸ ë n−íc ta. TØ träng cña ng nh n y cã xu
h−íng t¨ng trong thêi gian 1995 tíi n¨m 2001 tõ 7,7% lªn 9,8% KLVCHH.
L do ph−¬ng tiÖn n y chë ®uîc mét khèi l−îng h ng lín; an to n. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña n−íc ta t¨ng nhanh, ng nh dÇu khÝ l kh¸ch
56
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
h ng quan träng cña ng nh vËn t¶i ®−êng biÓn, ta còng ® n©ng cÊp mét sè c¶ng
biÓn hiÖn ®¹i.
e) §−êng kh«ng
Cã tØ träng rÊt nhá trong KLVCHH. Nguyªn nh©n chÝnh l do ph−¬ng tiÖn n y
cã tèc ®é rÊt cao, cuíc phÝ vËn chuyÓn rÊt ®¾t nªn chØ thÝch hîp víi chuyªn chë c¸c
lo¹i h ng ®Æc biÖt ( th−, Ên phÈm). Tèc ®é t¨ng thÊp h¬n nhiÒu so víi b×nh qu©n
chung.
LÝa do: mÆc dï ng nh n y cã CSVC hiÖn ®¹i nh÷ng n¨m 2001 do sù kiÖn 21/9
nªn ng nh n y cã møc t¨ng tr−ëng thÊp.

KL. Mçi ng nh cã vai trß kh¸c nhau trong vËn t i h ng ho¸, trong ®ã « t« l ph−¬ng
tiÖn quan träng nhÊt. C¬ cÊu vËn chuyÓn cña tõng ph−¬ng tiÖn kh¸c nhau tuú thuéc
v o ®iÒu kiÖn CSVCKT v t×nh h×nh kinh tÕ- x héi trong n−íc v quèc tÕ.

B i tËp 46- Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ sè l−îng h nh kh¸ch vËn chuyÓn ph©n
theo ph−¬ng tiÖn, h y vÏ biÓu ®å v ph©n tÝch c¬ cÊu vËn chuyÓn h nh kh¸ch cña
c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i n−íc ta trong nh÷ng 1995 v 2001. ( §¬n vÞ
triÖu kh¸ch)
N¨m 1995 2001
Tæng sè 593,8 844,2
§−êng « t« 472,2 693,7
§−êng s¾t 8,8 11,6
§−êng s«ng 109,8 134,8
§−êng biÓn 0,6 0,9
§−êng kh«ng 2,4 3,2
NGTK2001 trang 390- 405
1- Xö lÝ sè liÖu.
- TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña tæng sè SLVC h nh kh¸ch n¨m 20001 so víi n¨m
1995, lÊy n¨m 1995 = 100%
- TÝnh c¬ c©ó KLVCHK cña n¨m 1995 v 2001, lÊy tæng sè l 100%.
KÕt qu¶ nh− sau
C¬ cÊu KLVC h ng ho¸ (% so víi tæng sè)
ChØ tiªu C¬ cÊu KLVC Tèc ®é t¨ng tr−ëng
hµnh kh¸ch (%) N¨m 1995 = 100%
N¨m 1995 2001 2001
Tæng sè 100 100 142,2
§−êng « t« 79,52 82,17 146,9
§−êng s¾t 1,48 1,37 131,8
§−êng s«ng 18,49 15,97 122,8
§−êng biÓn 0,10 0,11 150,0
§−êng kh«ng 0,40 0,38 133,3

57
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
- TÝnh b¸n kÝnh sè l−îng HKVC cña hai n¨m. LÊy b¸n kÝnh ®−êng trßn 1995 = 2cm
th× b¸n kÝnh ®−êng trßn n¨m 2001 l :

2. 1, 42 = 2, 4cm 1, 42 = 2, 4cm

2- BiÓu ®å nh− sau:
3- NhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu vËn chuyÓn h nh kh¸ch.
a)§−êng s¾t:
ChiÕm tØ träng rÊt nhá trong tæng sè h nh kh¸ch vËn chuyÓn... TØ träng cã xu
h−íng gi¶m dÇn...Tèc ®é t¨ng
LÝ do: tÝnh c¬ ®éng cña ®uêng s¾t rÊt h¹n chÕ nªn kh¸ch th−êng lùa chän c¸c
ph−¬ng tiÖn kh¸c. CSVCKT ®−êng s¾t cßn yÕu kÐm, l¹c hËu ch− ®¸p øng ®uîc nhu
cÇu vËn t¶i h nh kh¸ch ng y nay.
b)§−êng « t«.
ChiÕm mét tØ träng rÊt lín trong vËn t¶i h nh kh¸ch... TØ träng ho¸ t¨ng
m¹nh... Tèc ®é t¨ng rÊt m¹nh...
LÝ do... §©y l lo¹i ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu −u ®iÓm: c¬ ®éng, thÝch hîp víi cù ly
ng¾n, thÝch hîp víi sù ph©n c«ng lao ®éng ®ang ë møc thÊp cña n−íc ta. MÆt kh¸c
®Çu t− x©y dùng ®−êng s¸, mua s¾m xe cé còng kh«ng tèn kÐm. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y n−íc ta ® ®Çu t− hiÖn ®¹i ho¸ nhiÒu tuyÕn ®−êng « t« nªn h nh kh¸ch th−êng
lùa chän « t« trong c¸c chuyÕn ®i. T¹i c¸c ®« thÞ, c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn xe buýt vËn
chuyÓn h ng ng y mét sè l−îng lín h ng kh¸ch.
c) §−êng s«ng.
ChiÕm mét tØ träng ®¸ng kÓ trong KLVCHK ...TØ trong cã xu h−íng...
LÝ do: §©y l ph−¬ng tiÖn cã nhiÒu −u thÕ: an to n, chë ®−îc khèi l−îng h ng
lín. T¹i c¸c vïng ®ång b»ng s«ng Hång v ®ång b»ng s«ng Cöu Long m¹ng l−íi
®−êng s«ng kh¸ thuËn lîÞ; ®©y l c¸c vïng cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nhanh;
d) §−êng biÓn
Cã tØ träng rÊt nhá trong SLHKVCnh÷ng cã xu h−íng t¨ng...
L do tèc ®é qu¸ chËm, kÐm linh ho¹t. H nh kh¸ch l du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt
Nam cßn qu¸ Ýt. Tèc ®é t u biÓn chËm, thiÕt bÞ l¹c hËu nªn h nh kh¸ch chän c¸c
ph−¬ng tiÖn kh¸c.
e) §−êng kh«ng
Cã tØ träng rÊt nhá trong SLVCHK.
LÝ do...


58
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 47 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ khèi l−îng vËn chuyÓn h ng ho¸ v khèi
l−îng lu©n chuyÓn h ng ho¸, h y ph©n tÝch c¬ cÊu vËn chuyÓn h ng ho¸ v lu©n
chuyÓn h ng ho¸ cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i n−íc ta trong nh÷ng 1995
v 2001.
Lo¹i ph−¬ng tiÖn KLVC hµng ho¸. KLL hµng ho¸
(Ngh×n tÊn) (TriÖu TÊn.km)
N¨m 1995 2001 1995 2001
Tæng sè 87219,9 145813,4 21858,9 44079,0
§−êng « t« 55952,1 93233,7 2967,4 5399,5
§−êng s¾t 4515,0 6390,6 1750,6 1994,3
§−êng s«ng 20050,9 31879,9 2248,2 3245,1
§−êng biÓn 6669,9 14261,0 14793,3 33319,8
§−êng kh«ng 32,0 48,2 99,4 120,3
NGTK2001 trang 390- 405
1- Xö lÝ sè liÖu.
- TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña tæng sè KLVC h ng ho¸ v KLLCHH cña n¨m 2001
so víi n¨m 1995, lÊy n¨m 1995 = 100%
- TÝnh c¬ c©ó KLVCHH cña n¨m 1995 v 2001, lÊy tæng sè l 100%
- TÝnh c¬ c©ó KLLCHH cña n¨m 1995 v 2001, lÊy tæng sè l 100%
- TÝnh cù ly vËn chuyÓn trung b×nh (km) theo c«ng thøc:
CLVC = KLLC/KLLC
(Chó ý ®¬n vÞ cña KLLC (tÝnh b»ng triÖu tÊn. km), ®Ó phï hîp víi KLVC (tÝnh b»ng
ngh×n tÊn) cÇn nh©n KLLC víi 1000).
KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m C¬ cÊu KLVC (%) C¬ cÊu KLLC (%)
N¨m 1995 2001 1995 2001
Tæng sè 100,00 100,00 100,00 100,00
§−êng « t« 64,15 63,94 13,58 12,25
§−êng s¾t 5,18 4,38 8,01 4,52
§−êng s«ng 22,99 21,86 10,29 7,36
§uêng biÓn 7,65 9,78 67,68 75,59
§−êng kh«ng 0,04 0,03 0,45 0,27
Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh (km)
Lo¹i ph−¬ng tiÖn Cù li VCTB (km) N¨m 2001 so víi 1995 =100%
1995 2001 KLVC KLLC
Tæng sè 251 302 167,2 201,7
§−êng « t« 53 58 166,6 182,0
§−êng s¾t 388 312 141,5 113,9
§−êng s«ng 112 102 159,0 144,3
§uêng biÓn 2218 2336 213,8 225,2
§−êng kh«ng 3106 2496 150,6 121,0
59
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2) Ph©n tÝch.
a) TÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn.
- KLVC t¨ng 1,67 lÇn;
- KLLC t¨ng 2,02 lÇn, cao h¬n so víi KLVC
- Cù li vËn chuyÓn trung b×nh ® t¨ng tõ 251 km lªn 320km
- L do: kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh, CSVCKT ® ®−îc ®Çu t− n©ng cÊp v tõng
b−íc hiÖn ®¹i ho¸; sù ph©n c«ng lao ®éng theo ng nh v theo l nh thæ ®ang ph¸t
triÓn m¹nh mÏ...
b) Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu KLVC v KLLC h ng ho¸ theo tõng ph−¬ng tiÖn.
§−êng bé.
ChiÕm tØ träng lín nhÊt ... Tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp h¬n so víi trung b×nh. Cù li
vËn chuyÓn thÝch hîp víi cù li ng¾n chØ ®¹t 53km n¨m 1995 v 58km n¨m 2001.
Do ®ã KLVC cao nh−ng tØ träng trong KLLC l¹i nhá h¬n rÊt nhiÒu. TØ träng cã xu
h−íng gi¶m dÇn c¶ trong KLVC v KLLC...
Ph−¬ng tiÖn « t« chiÕm tØ träng lín l do...Sù gi¶m dÇn tØ träng cña ph−¬ng
tiÖn n y cã liªn quan tíi gi¸ c−íc vËn chuyÓn cña « t« cao h¬n, sù c¹nh tranh cña
c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c...
§−êng s¾t.
ChiÕm tØ träng nhá trong KLVC v KLLC. TØ träng KLLC l¬n¨ng suÊt h¬n
so víi KLVC l do ph−¬ng tiÖn n y thÝch hîp víi cù li d i. Cù li vËn chuyÓn cña
®−êng s¾t ®¹t 388 km n¨m 1995 v gi¶m chØ cßn 312km n¨m 2001. Tèc ®é t¨ng
tr−ëng cña ®−êng s¾t thÊp nhÊt trong sè c¸c ph−¬ng tiÖn nªn tØ träng gi¶m m¹nh
nhÊt l trong KLLC.
LÝ do...
§−êng s«ng.
Cã vÞ trÝ quan träng trong KLVC v KLLC. Tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp h¬n so víi
tocã ®é chung; Cù li vËn chuyÓn chØ b»ng 1/3 so víi cù li chung. TØ träng cña lo¹i
ph−¬ng tiÖn n y gi¶m c¶ trong KLVC v KLLC.
Nguyªn nh©n cña sù gi¶m trªn l do....
§−êng biÓn
Cã tèc ®é t¨ng lªn rÊt nhanh, cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é chung.
MÆc dï cã tØ träng thÊp trong KLVC nh−ng l¹i chiÓm tØ träng rÊt cao trong
KLLC. L do cù li vËn chuyÓn cña ph−¬ng tiÖn n y rÊt lín, ®¹t tíi 2218km n¨m
1995 v 2336km n¨m 2001. KÕt qu¶ l tØ träng cña ph−¬ng tiÖnn y t¨ng lªn m¹nh
c¶ trong KLVC v KLLC.
Nguyªn nh©n: ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¨ng m¹nh; sù ph¸t triÓn cña ng nh
dÇu khÝ; Nh n−íc ®Çu t− hiÖn ®¹i ho¸ ph−¬ng tiÖn v c¶ng biÓn...
§−êng kh«ng.
Cã tØ träng rÊt nhá trong c¬ cÊu KLVC. TØ träng trong c¬ cÊu KLLC cã cao
h¬n KLVC l do cù li vËn chuyÓn lín, ®¹t tíi 3106km n¨m 1995 v gi¶m chØ cßn
2496km n¨m 2001. Tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp h¬n h¬n so víi tãc ®é chung. KÕt qu¶
l ng nh h ng kh«ng cã tØ träng gi¶m dÇn c¶ trong KLVC v KLLC.

60
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Nguyªn nh©n l do, mÆc dï ng nh n y cã CSVC hiÖn ®¹i nh−ng do t¸c ®éng
cña sù kiÖn 11/9 nªn ho¹t ®éng h ng kh«ng bÞ suy gi¶m; c−íc phÝ vËn chuyÓn ®¾t
nªn chØ vËn chuyÓn c¸c lo¹i h ng ®Æc biÖt.
KL. Mçi ph−¬ng tiÖn cã nh÷ng −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm trong viÖc vËn t¶i h ng ho¸.
Trong sè ®ã, ph−¬ng tiÖn « t« gi÷ vai trß lín nhÊt, ®−êng s«ng chiÕm vÞ trÝ thø hai.
Ng nh ®−êng biÓn cã tØ träng KLVC h ng ho¸ thÊp nh÷ng do cù li vËn chuyÓn xa
nªn chiÕm tØ träng lín nhÊt trong c¬ cÊu KLLC.
B i tËp 48 – Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ l−îng m¸y ®iÖn tho¹i ë ViÖt Nam trong
c¸c n¨m 1995 v 2001 ph©n theo vïng.
1) H y vÏ biÓu ®å thÓ c¬ cÊu sè l−îng m¸y diÖn tho¹i ph©n theo c¸c vïng: §ång
b»ng s«ng Hång, Duyªn h¶i MiÒn Trung, §«ng Nam Bé v c¸c vïng kh¸c.
2) Tõ b¶ng sè liÖu v biÒu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt sù thay ®æi ph©n bè ®iÖn tho¹i t¹i
n−íc ta trong thêi gian 1995- 2000.
3)Nªu mèi quan hÖ gi÷a sù ph¸t riÓn kinh tÕ - x héi víi sè l−îng m¸y ®iÖn tho¹i.
Sè l−îng ®iÖn tho¹i thuª bao, tÝnh tíi th¸ng 12 h ng n¨m ph©n theo vïng.
(Ngh×n ®iÖn tho¹i)
TT Vïng 1995 2000 TT Vïng 1995 2000
C¶ n−íc 746,5 2904,2 7 Nam Trung Bé 58,0 213,1
3 T©y B¾c 7,5 26,3 8 T©y Nguyªn 31,2 110,6
4 §«ng B¾c 48,4 180,0 9 §«ng Nam Bé 238,3 996,3
5 §BSH 203,9 778,5 10 §BSCL 103,0 414,7
6 B¾c Trung Bé 43,9 185,1 11 Kh«ng ph©nlo¹i 112,1 -
Nguån: NGTK 200`.
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng biÓu ®å cét chång, thanh ngang sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi
(®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ v xö lý sè liÖu r−íc khi nhËn xÐt. D¹ng biÓu ®å
h×nh trßn hoÆc h×nh vu«ng (cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ) víi c¸c b¸n kÝnh kh¸c
nhau.
Lùa chän kiÓu h×nh trßn v× lo¹i n y võa thÓ hiÖn ®−îc quy m« võa thÓ hiÖn tû
lÖ % sè l−îng ®iÖn tho¹i ph©n theo vïng

a)Xö lý sè liÖu:
TÝnh sè l−îng ®iÖn tho¹i c¸c vïng: §ång b»ng s«ng Hång, §«ng Nam Bé v
c¸c vïng kh¸c.(3 vïng).
TÝnh tèc ®é t¨ng cña sè l−îng ®iÖn tho¹i cña c¶ n−íc v tõng vïng nãi trªn
cña n¨m 2001 so víi n¨m 1995 l 1,0 lÇn.
TÝnh c¬ cÊu sè l−îng ®iÖn tho¹i ph©n theo c¸c vïng nªu ë trªn, c¶ n−íc l
100%. KÕt qu¶ c¸c phÐp tÝnh nh− sau:
Vïng Ngh×n ®iÖn Tèc ®é t¨ng C¬ cÊu (%)
tho¹i (lÇn)
1995 2000 1995 2000 1995 2000
C¶ n−íc 746, 2904, 1,0 3,9 100,0 100,0
61
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
5 2
§ång b»ng 203, 778,5 1,0
S«ng Hång 9 3,8 27,3 26,8
§«ng Nam 238, 996,3 1,0
Bé 3 4,2 31,9 34,3
C¸c vïng 304, 1129, 1,0
kh¸c 3 4 3,7 40,8 38,9

- TÝnh b¸n kÝnhc¸c ®−êng trßn cho
tõng n¨m.

Cho R95 = 1 cm;R 2001 = √2904,2:746,5 = √3,89 = 1,97cm
VÏ hai ®−êng trßn víi b¸n kÝnh v tû lÖ % nh− ® tÝnh. Cã 3 ký hiÖu ®Ó ph©n
biÖt c¸c vïng.
2- NhËn xÐt
a-Sù t¨ng tr−ëng.
C¶ n−íc, n¨m 2000 so víi n¨m 95 t¨ng lªn 3,9 lÇn. C¸c vïng cã møc t¨ng kh¸c
nhau:
§BSH t¨ng chËm h¬n, chØ cã 3,8 lÇn
§«ng Nam Bé t¨ng rÊt m¹nh víi 4,2 lÇn
C¸c vïng kh¸c chØ t¨ng cã 3,7 lÇn trong cïng thêi gian

b-ChuyÓn dÞch c¬ cÊu sè l−îng ®iÖn tho¹i
§«ng Nam Bé t¨ng tØ trän....;
C¸c vïng cßn l¹i ®Òu gi¶m. Trong ®ã §BSH gi¶m chËm h¬n so víi c¸c vïng
kh¸c...
3) Mèi quan hÖ gi÷a sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi víi sè l−îng m¸y ®iÖn tho¹i.
a) §Æc diÓm ph©n bè sè l−îng ®iÖn tho¹i
Sè l−îng ®iÖn tho¹i tËp trung rÊt cao t¹i §«ng Nam Bé v §BSH. Hai vïng n y
® chiÕm 59,2% n¨m 95 v n¨m 2000 l 61,1% so víi c¶ n−íc. Riªng §«ng Nam
Bé chiÕm 1/3 sè l−îng ®iÖn tho¹i c¶ n−íc.
C¸c vïng cßn l¹i chØ chiÕm 40,8% n¨m 95 v 38,9% n¨m 2000.
b) Mèi quan hÖ.
Sù tËp trung ®iÖn tho¹i t¹i hai vïng §«ng Nam Bé v §BSH do: Kinh tÕ ph¸t
triÓn m¹nh, kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn m¹nh; ®êi sèng nh©n d©n n©ng cao...
C¸c vïng kh¸c do kinh tÕ t¨ng tr−ëng chËm, ®êi sèng ng−êi d©n thÊp h¬n...
KÕt luËn: Sè l−îng ®iÖn tho¹i l néi dung quan träng cña kÕt cÊu h¹ tÇng, võa l
®iÒu kiÖn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, võa l kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn ®ã.

62
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 49 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ c¸c mÆt h ng xuÊt khÈu chñ yÕu
c¶u n−íc ta trong hai n¨m 1960 v 2001. H y tÝnh:
1- Gi¸ trÞ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña tõng n¨m;
2- Gi¸ trÞ xuÊt khÈu so víi nhËp khÈu ®¬n vÞ %
3- Tõ b¶ng sè liÖu h y vÏ biÓu ®å v nhËn xÐt sù thay ®æi c¸n c©n xuÊt khÈu nhËp
khÈu cña n−íc ta trong thêi gian nãi trªn.( §¬n vÞ TriÖu R -USD)
N¨m Tæng sè C¸n c©n N¨m Tæng sè C¸n c©n xuÊt
xuÊt nhËp nhËp
1960 188,0 - 44,8 1990 5161,7 - 342,7
1964 234,5 - 40,3 1992 5121,1 + 40,0
1975 914,1 - 654,9 1997 20171,0 - 2371,0
1980 1652,8 - 975,6 1999 23162,0 - 81,0
1985 2555,9 - 1158,9 2001 31189,0 - 1145,0

1- Xö lý sè liÖu:
- TÝnh gi¸ trÞ xuÊt khÈu v nhËp khÈu tõng n¨m (§¬n vÞ TriÖu R- USD)
Tr−êng hîp nhËp siªu: GTXK = (TKN- GTNS) : 2; GTNK = TKN -
GTXK.
Tr−êng hîp xuÊt siªu: GTNK = (TKN - GTXS): 2; GTXK = TKN -
GTNK ;
- TÝnh c¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu (%).
- KÕt qu¶ nh− sau
N¨m XuÊt NhËp C¸n c©n N¨m XuÊt khÈu NhËp C¸n c©n
khÈu khÈu XuÊt NhËp (Tr R- khÈu XuÊt NhËp
Tr R- Tr R- (%) USD) (Tr R- (%)
USD) USD) USD)
1960 71,6 116,4 61,5 1990 2409,5 2752,2 87,5
1964 97,1 137,4 70,7 1992 2580,6 2540,6 101,6
1975 129,6 784,5 16,5 1997 8900,0 11271,0 79,0
1980 338,6 1314,2 25,8 1999 11540,5 11621,5 99,3
1985 698,5 1857,4 37,6 2001 15022,0 16167,0 92,9
2-VÏ biÓu ®å
Dùa v o sè liÖu c¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu (%) vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn c¸n
c©n xuÊt khÈu, nhËp khÈu n−íc ta trong thêi gian 1960 ®Õn nay. CÇn chó ý ®©y l
d¹ng biÓu ®å miÒn ®Æc biÖt thÓ hiÖn gi¸ trÞ xuÊt khÈu so víi nhËp khÈu. C¸c b−íc
vÏ cña biÓu ®å n y tu©n theo nguyªn t¾c vÏ ®å thÞ. C¸c miÒn ®−îc thÓ hiÖn l : Gi¸
trÞ xuÊt khÈu; TØ lÖ nhËp siªu; TØ lÖ xuÊt siªu.
BiÓu ®å gi¸ trÞ xuÊt khÈu so víi nhËp khÈu cña n−íc ta trong thêi gian 1960-
200163
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
3- NhËn xÐt.
a)- C¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu.
Tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng t¨ng 165,9 lÇn. GT xuÊt khÈu t¨ng 209,8 lÇn,
GT nhËp khÈu t¨ng 138,9 lÇn. GT xuÊt khÈu t¨ng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi GT nhËp
khÈu. KÕt qu¶ l c¸n c©n xuÊt khÈu/nhËp khÈu gi¶m dÇn.
Nh÷ng n¨m 1960, 1964 gi¸ trÞ n y t−¬ng ®èi kh¸ (kho¶ng 60- 70%). §©y l
thêi kú n−íc ta ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trªn miÒn B¾c víi sù hç trî
cña Liªn X«, Trung Quèc v c¸c n−íc XHCN kh¸c.
Nh÷ng n¨m chiÕn tranh, nhËp siªu rÊt lín, gi¸ trÞ xuÊt khÈu chØ kho¶ng d−íi
40%. ThÊp nhÊt l v o n¨m 1975 , gi¸ trÞ n y chØ l 16,5 %.
Tõ 1975 tíi 1992 gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng nhanh. Tíi n¨m 1992 gi¸ trÞ xuÊt
khÈu ® v−ît gi¸ trÞ nhËp khÈu (xuÊt siªu tíi 40,0 TriÖu USD).
Tõ sau 1992 gi¸ trÞ xuÊt khÈu ® trªn 90% GT nhËp khÈu,n¨m 1997 l 79,0%.
b) Cã kÕt qu¶ ®ã l do...

B i tËp 50 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph©n theo
thÞ tr−êng c¸c ch©u lôc h y vÏ biÓu ®å nöa ®−êng trßn thÓ hiÖn c¸n c©n xuÊt nhËp
khÈu cña ng nh ngo¹i th−¬ng n−íc ta trong c¸c n¨m 1995, 2001. Tõ b¶ng sè liÖu
v biÓu ®å h y nhËn xÐt v rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt.( §¬n vÞ TriÖu R - USD )
ThÞ tr−êng N¨m 1995 N¨m 1997
XK NK XK NK
Tæng sè 698,5 1857,4 9185,0 11592,3
Ch©u ¸ 145,0 219,2 6017,1 9085,7
Ch©u ¢u 421,2 1448,7 2207,6 1726,6
Ch©u Mü 13,7 13,6 426,1 305,5
Ch©u Phi 0 0 49,5 23,7
Ch©u óc v §¹i D−¬ng 2,4 6,9 254,9 218,4
Kh«ng ph©n lo¹i 116,2 169,0 229,8 232,4
1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å
a)Xö lý sè liÖu.
TÝnh tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c¸c thÞ tr−êng kh¸c gåm: Ch©u
Phi, Ch©u Mü, Ch©u óc v §¹i D−¬ng.

64
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
TÝnh tØ lÖ c¸c thÞ tr−êng so víi tæng sè l 100%.
N¨m ThÞ tr−êng N¨m 1985 N¨m 1997
XK NK XK NK
Tæng sè 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Ch©u ¸ 20,8 11,8 65,5 78,4
2 Ch©u ¢u 60,3 78,0 24,0 14,9
3 C¸c thÞ tr−êng kh¸c 18,9 10,2 10,5 6,7

TÝnh b¸n kÝnh c¸c nöa ®−êng trßn:

RXK1985 = 1cm; RNK1985 = 1. ,4 : 698,5 = 2,6 = 1,6cm
1857

RXK1997 = 1. ; RNK1997 = 1.
b)VÏ biÓu ®å: ,0 : 698,5 = 13,5 = 3,6cm
9185 11592,3 : 698,5 = 16,6 = 4,1cm
2- NhËn xÐt.
a- Tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng t¨ng rÊt nhanh sau 12 n¨m. Tæng kim ng¹ch ®
t¨ng tõ 255,9 TriÖu R-USD lªn 20777,3 triÖu R-USD (8,13 lÇn). Gi¸ trÞ xuÊt
khÈu v nhËp khÈu ®Òu t¨ng.
b- C¸n c©n ngo¹i th−¬ng Trong ®ã xuÊt khÈu t¨ng 13,1 lÇn; nhËp khÈu t¨ng 6,2
lÇn. KÕt qu¶ l c¸n c©n ngo¹i th−¬ng cã gi¸ trÞ nhËp siªu gi¶m dÇn. N¨m 1985
GTXK chiÕm 37,6%GTNK, tíi n¨m 1997 ® l 79,2% GTNK.
c- Sù thay ®æi thÞ tr−êng.
N¨m 1985. ThÞ tr−êng Ch©u ¸ rÊt nhá, chØ chiÕm 20,8% GTXK v 11,8%
GTNK.ThÞ tr−êng ch©u ¢u rÊt lín chiÕm tíi 60,3%GTXK v 78,0% GTNK. ThÞ
tr−êng Ch©u ¢u lóc n y ®Òu thuéc c¸c n−íc Liªn X« v §«ng ¢u.ThÞ tr−êng kh¸c
cßn rÊt h¹n chÕ, ch−a cã c¸c thÞ tr−êng Ch©u Phi.
N¨m 1997.ThÞ tr−êng Ch©u ¸ rÊt lín chiÕm 65,5,8% GTXK v 78,4%
GTNK.ThÞ tr−êng ch©u ¢u gi¶m chØ cßn 24,0%GTXK v 14,9% GTNK. ThÞ tr−êng
Ch©u ¢u lóc n y ®Òu thuéc c¸c n−íc T©y ¢u,thÞ tr−êng kh¸c t¨ng rÊt m¹nh, xuÊt
hiÖn c¸c thÞ tr−êng Ch©u Phi, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ còng
t¨ng m¹nh.
d) Cã kÕt qu¶ ®ã l do...

65
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
B i tËp 51 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng n−íc ta
c¸c n¨m 1995- 2001, vÏ biÓu ®å v nhËn xÐt sù thay ®æi c¸n c©n v c¬ cÊu thÞ
tr−êng ngo¹i th−¬ng n−íc ta trong c¸c n¨m nãi trªn.
§¬n vÞ TriÖu USD
H ng ho¸ 1995 2001
Gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu: 5448,9 15027,0
H ng c«ng nghiÖp nÆng v kho¸ng s¶n 1377,7 4600,0
H ng C«ng nghiÖp nhÑ v TTCN 1549,8 5400,0
Hn g n«ng- l©m- thuû, h¶i s¶n v h ng kh¸c 25214 5027,0
Gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu: 8155,4 16122,0
T− liÖu s¶n xuÊt 6917,6 15312,0
H ng tiªu dïng 1237,8 850,0
Nguån NGTK trang 371
1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh c¬ cÊu c¸c lo¹i h ng cña gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõng n¨m.
TÝnh tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng cña tõng n¨m (®¬n vÞ TriÖu USD),
TÝnh c¸n c©n xuÊt khÈu/ nhËp khÈu cña n¨m 1991 v 1995.
KÕt qu¶ nh− b¶ng sau: (§¬n vÞ %).
H ng ho¸ 1995 2001
Gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu: 100 100
H ng c«ng nghiÖp nÆng v kho¸ng s¶n 25,3 30,6
H ng C«ng nghiÖp nhÑ v TTCN 28,4 35,9
H ng n«ng- l©m- thuû, h¶i s¶n v h ng kh¸c 46,3 33,5
Gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu: 100 100
T− liÖu s¶n xuÊt 84,8 94,7
H ng tiªu dïng 15,2 5,3
Tæng kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng (TriÖu USD) 13604,3 31149
GTXK/GTNK (%) 66,8 93,2

TÝnh b¸n kÝnh c¸c nöa ®−êng trßn.

RXK95 = 1 cm; R 1. 8155,4 : 5448,9 = 2,61 = 1,22cm NK295 =

RXK2001 =1. 16122,0 : 5448,9 = 2,96 = 1,72cm

RNK2001 1. 15027,0 : 5448,9 = 2,76 = 1,66cm =
Mçi n¨m vÏ hai nöa ®−êng trßn víi b¸n kÝnh ® tÝnh nh− trªn. Mçi nöa ®−êng
trßn thÓ hiÖn c¬ cÊu c¸c h ng ho¸ xuÊt khÈu hoÆc c¸c h ng ho¸ nhËp khÈu nh−
trong b¶ng ® tÝnh ë trªn.
66
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2-NhËn xÐt.
a) C¸n c©n ngo¹i th−¬ng diÔn biÕn phøc t¹p.
XuÊt khÈu t¨ng 2,76 lÇn; nhËp khÈu t¨ng 1,98 lÇn.
Gi¸ trÞ xuÊt khÈu n¨m 1995 l 66,8% gi¸ trÞ nhËp khÈu tíi n¨m 2001 l
93,2%. §©y l chuyÓn biÕn tÝch cùc theo h−íng gi¶m dÇn gi¸ trÞ nhËp siªu.
C¸c nguyªn nh©n...Cã nhiÒu nguyªn nh©n, quan träng nhÊt l sù thay ®æi
trong c¬ cÊu h ng xuÊt nhËp khÈu.
b-C¬ cÊu h ng ho¸ xuÊt khÈu.
N«ng s¶n vÉn l h ng xuÊt khÈu quan träng n¨m 2001 vÉn chiÕm tíi 33,5%
GT h ng xuÊt khÈu, so víi 1995 ® gi¶m ®i nhiÒu, n¨m 1995 lo¹i h ng n y chiÕm
tíi 46,3%.
TØ träng c¸c h ng ho¸ c«ng nghiÖp ( nÆng, nhÑ v TTCN) t¨ng kh¸, tõ
53,7% n¨m 1995 ® t¨ng lªn 66,5% n¨m 2001. Trong ®ã h ng c«ng nghiÖp nhÑ v
TTCN t¨ng m¹nh nhÊt tõ 28,4% t¨ng lªn 35,9 %.
d-C¬ cÊu s¶n phÈm nhËp khÈu.
T− liÖu s¶n xuÊt vÉn l h ng nhËp khÈu lín nhÊt hiÖn nay.
N¨m 1995 chiÕm tíi 84,8% tæng GTNK, tíi 2001 ® chiÕm tíi 94,7%.
H ng tiªu dïng gi¶m dÇn tØ träng tõ 15,2% xuèng cßn 5,3%. LÝ do...

B i tËp 52 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ t×nh h×nh ®Çu t− n−íc ngo i v o ViÖt
Nam tõ 1988 ®Õn nay. H y vÏ biÓu ®å kÕt hîp thÓ hiÖn sè vèn ®Çu t−, sè dù ¸n v
sè vèn ph¸p ®Þnh ph©n theo c¸c giai ®o¹n.
Giai ®o¹n Tæng sè G§88/91 G§92/97 G§98/01
Sè dù ¸n 3672 364 1849 1459
Vèn ®¨ng ký 41603,8 9980,4 28507,8 12878,2
Vèn ph¸p ®Þnh 19617,8 3115,6 16710 5068,6
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å
TÝnh sè vèn trung b×nh/1 dù ¸n cña tæng sè v cho tõng giai ®o¹n. (§¬n vÞ TriÖu
USD/1 dù ¸n).
TÝnh tØ lÖ sè vèn ph¸p ®Þnh so víi tæng sè vèn ®¨ng ký cña tæng sè v tõng giai
®o¹n. (§¬n vÞ %). KÕt qu¶ nh− b¶ng sau:67
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p


Giai ®o¹n Tæng sè G§88/91 G§92/97 GD98/01
Vèn ®¨ng ký trung b×nh/ 1 dù ¸n. 11,3 8,6 15,4 6,8
(TriÖu USD)
Sè dù ¸n trung b×nh/n¨m 283 121 370 486
Vèn ph¸p ®Þnh (% so víi vèn ®¨ng ký) 47,2 53,6 45,2 50,8
VÏ biÓu ®å cét kÐp víi hai trôc tung, mét trôc thÓ hiÖn sè dù ¸n, mét trôc thÓ
hiÖn vèn ®¨ng ký v vèn
ph¸p ®Þnh.

BiÓu ®å ®¨ng ký, vèn
ph¸p ®Þnh v sè dù ¸n
®Çu t− n−íc ngo i v o
ViÖt Nam trong thêi kú
1988- 2001.

2)NhËn xÐt:
a- C¶ thêi kú tõ 1988 tíi 2001.
Tæng sè dù ¸n l 3672 dù ¸n; b×nh qu©n cã 283 dù ¸n cho 1 n¨m.
Sè vèn ®¨ng ký l 41603,8 triÖu USD; sè vèn trung b×nh/1 dù ¸n l 11,3 triÖu
USD. Sè vèn ph¸p ®Þnh l 19617,8 triÖu USD chiÕm 47,2 % tæng sè vèn ®¨ng ký.
Sù t¨ng nhanh cña ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngo i v o ViÖt Nam cã liªn quan
tíi...
b- Giai ®o¹n 1988/1991.
Tæng sè dù ¸n l 364 dù ¸n; b×nh qu©n cã 121 dù ¸n cho 1 n¨m. Sè vèn ®¨ng
ký l 3115,6 triÖu USD; sè vèn trung b×nh / 1 dù ¸n l 8,6 triÖu USD. Sè vèn ph¸p
®Þnh l 1671,0 triÖu USD chiÕm 53,6 % tæng sè vèn ®¨ng ký. Sè dù ¸n v vèn trung
b×nh / 1 dù ¸n thÊp so víi møc chung.
§©y l thêi kú nh n−íc ta míi ban h nh LuËt §Çu t− nªn hÖ thèng chÝnh s¸ch
v m«i tr−êng ®Çu t− ch−a thùc sù hÊp dÉn c¸c nh ®Çu t− n−íc ngo i.
c- Giai ®o¹n 1992/1997.
Tæng sè dù ¸n l 1849 dù ¸n; b×nh qu©n cã 370 dù ¸n cho 1 n¨m. Sè vèn ®¨ng
ký l 28507,8 triÖu USD; sè vèn trung b×nh/1 dù ¸n l 15,4 triÖu USD. Sè vèn ph¸p
®Þnh l 12878,2 triÖu USD chiÕm 45,2 % tæng sè vèn ®¨ng ký. C¸c chØ tiªu trong
c¸c giai ®o¹n n y rÊt cao.
Sè vèn ®¨ng ký trung b×nh trªn mét dù ¸n rÊt cao liªn quan tíi quy m« c¸c dù
¸n lín, cã h m l−îng kü thuËt cao. §Çy l giai ®o¹n Nh n−íc ta ® söa ®æi LuËt
§Çu t−, c¸c chÝnh s¸ch ® ®−îc ban h nh ®ång bé.
d- Giai ®o¹n 1998/2001.
Tæng sè dù ¸n l 1459 dù ¸n; b×nh qu©n cã 486 dù ¸n cho 1 n¨m. Sè vèn ®¨ng
ký l 9980,4 triÖu USD; sè vèn trung b×nh / 1 dù ¸n l 6,8 triÖu USD. Sè vèn ph¸p
®Þnh l5068,6 triÖu USD chiÕm 50,8% tæng sè vèn ®¨ng ký.
68
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
C¸c chØ tiªu trong c¸c giai ®o¹n n y cã gi¶m ®i rÊt nhiÒu. Sè l−îng dù ¸n nhiÒu
nh−ng sè vèn ®¨ng ký l¹i thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi giai ®o¹n tr−íc.

B i tËp 53- Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ l−îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam trong
c¸c n¨m 1995- 2001 ph©n theo ph−¬ng tiÖn h y vÏ biÓu ®å thÓ c¬ cÊu kh¸ch du
lÞch quèc tÕ tíi ViÖt Nam trong thêi gian nãi trªn.
§¬n vÞ Ngh×n kh¸ch
N¨m Tæng sè §−êng bé v §−êng §−êng
®−êng s¾t kh«ng thuû
1995 1351,3 122,8 1026,8 21,7
1999 1520,1 489,2 1022,1 187,9
2001 2330,8 751,6 1294,5 284,7
Nguån NGTK2001
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh tØ lÖ kh¸ch du lÞch theo c¸c ph−¬ng tiÖn so víi tæng sè. (§¬n vÞ tÝnh %).
KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m Tæng sè §−êng bé v §−êng kh«ng §−êng thuû
®−êng s¾t
1995 100,0 23,9 74,5 1,6
1999 100,0 32,1 57,4 10,5
2001 100,0 32,2 55,5 12,2
TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn thÓ hiÖn tæng sè kh¸ch theo tõng n¨m.
R95 = 2cm;
R99 = 2. 1520,1:1351,3 = 2. 1,12 = 2, 2cm
R2001 = 2. 2. 2330,8 :1351,3 = 2. 1, 72 = 2, 6cm

VÏ 3 ®−êng trßn
theo b¸n kÝnh v tØ
lÖ nh− ® tÝnh.

2- NhËn xÐt
a-Tæng sè kh¸ch
T¨ng ®Òu
trong thêi gian 1995 tíi n¨m 2001.
N¨m 1999 so v¬Ý n¨m 1995 t¨ng 1,12 lÇn; n¨m 2001 so víi 1995 t¨ng 1,72
lÇn. N¨m 2001 so víi 1999 t¨ng lªn ®−îc 1,5 3 lÇn.
ChØ sau 2 n¨m møc t¨ng cña kh¸ch ® cao h¬n so víi møc t¨ng trong 4 n¨m
giai ®o¹n tr−íc. Kh¸ch du lÞch tíi ViÖt Nam t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m qua l
do...
b-§−êng kh«ng
ChiÕm tØ träng lín nhÊt víi h¬n mét nöa sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ tíi ViÖt
Nam.
69
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Ng nh h ng kh«ng n−íc ta ® ®−îc ®Çu t− hiÖn ®¹i. GÇn ®©y tØ träng cña
kh¸ch ®i b»ng m¸y bay cã xu h−íng gi¶m l do sù ph¸t triÓn nhanh cña c¸c ph−¬ng
tiÖn kh¸c; n¨m 1995 chiÕm 74,5% tíi n¨m 2001 chØ cßn 55,5%. Sù kiÖn 11/9 còng
t¸c ®äng m¹nh tíi ng nh h ng kh«ng.
c-§−êng bé v ®−êng s¾t
ChØ chiÕm mét tØ träng ®¸ng kÓ trong tæng sè kh¸ch. TØ träng kh¸ch ®i b»ng
ph−¬ng tiÖn n y cã xu h−íng t¨ng, tõ 23,9% ® t¨ng lªn 32,2% sè kh¸ch.
§iÒu ®ã cã liªn quan tíi viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¸c tuyÕn « t«, ®−êng s¾t, hiÖn ®¹i
ho¸ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn. MÆt kh¸c nh÷ng n¨m gÇn ®©y l−îng kh¸ch tõ
Trung Quèc (CHNDTH, § i Loan, Hång K«ng) tíi ViÖt Nam t¨ng m¹nh ®Ó ®i du
lÞch v t×m kiÕm c¬ héi l m ¨n. §©y l quèc gia l¸ng giÒng víi ViÖt Nam nªn
kh¸ch lùa chän ®−êng s¾t v ®−êng bé.
d- §−êng thuû (®−êng biÓn l chñ yÕu).
Ph−¬ng tiÖn n y chØ chiÕm mét tØ lÖ nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c ph−¬ng tiÖn
kh¸c. L do nh÷ng h¹n chÕ cña ph−¬ng tiÖn n y so v¬i c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c nh−:
kÐm linh ho¹t, thÝch hîp víi c¸c ®èi t−îng cã thu nhËp cao, ng−êi gi .
Trong thêi gian 1995 - 2001 tØ träng cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam
b»ng ®−êng biÓn ® t¨ng rÊt m¹nh, tõ 1,6% ® t¨ng lªn 12,2%. Sù t¨ng lªn n y cã
liªn quan tíi viÖc chó träng khai th¸c c¸c t i nguyªn biÓn v o môc ®Ých ph¸t triÓn
du lÞch cña n−íc ta. MÆt kh¸c, hÖ thèng c¸c c¶ng biÓn cña n−íc ta ® ®−îc hiÖn ®¹i
ho¸.
B i tËp 54 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ diÖn tÝch, d©n sè n¨m 1999 cña ®ång
b»ng s«ng Hång so víi c¶ n−íc. H y vÏ biÓu ®å v nhËn xÐt t×nh h×nh ph©n bè d©n
c− c¶ n−íc v t¹i ®ång b»ng s«ng Hång.
C¸c chØ tiªu C¶ n−íc ðBSH
2
DiÖn tÝch (Ngh×n km ) 330991 12560
D©n sè n¨m 1999 (TriÖu ng−êi) 76,3 14,8

1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh tØ lÖ diÖn tÝch, d©n sè cña ®ång b»ng s«ng Hång so víi c¶ n−íc. §¬n vÞ
tÝnh % so víi c¶ n−íc.
TÝnh mËt ®é cña c¶ n−íc, v ®ång b»ng (§¬n vÞ tÝnh ng−êi/ km2)
KÕt qu¶ nh− sau:
C¸c chØ tiªu C¶ n−íc ðBSH(%) MËt ®é
(Ng−êi/km2)
DiÖn tÝch 100 3,8 231
D©n sè n¨m 1999 100 19,4 1178

VÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. Mét ®−êng trßn thÓ hiÖn d©n sè,
mét ®−êng trßn thÓ hiÖn diÖn tÝch c¶ n−íc.
Cã chó dÉn tØ lÖ % cña tõng ®ång b»ng s«ng Hång so víi c¶ n−íc.


70
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
BiÓu ®å so s¸nh diÖn tÝch v
d©n sè cña §B s«ng Hång so
víi c¶ n−íc


2- NhËn xÐt
a-Cã sù chªnh lÖch lín vÒ tØ lÖ
d©n sè v diÖn tÝch.
DiÖn tÝch cña §BSHång chØ chiÕm 3,8% so víi c¶ n−íc
D©n sè chiÕm tíi 19,4%; møc chªnh lÖch n y tíi 5,1 lÇn, mËt ®é cña ®ång
b»ng s«ng Hång cao h¬n 5,1 lÇn so víi mËt ®é trung b×nh c¶ n−íc.
b-MËt ®é c¶ n−íc
C¶ n−íc cã mËt ®é l 231 ng−êi /km2, ®ång b»ng s«ng Hång l 1178 cao h¬n
5,1 lÇn so víi c¶ n−íc.
D©n c− t¹i ®ång b»ng s«ng Hång tËp trung rÊt cao l do: ...

B i tËp 55- Cho b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt l−¬ng thùc t¹i ®ång b»ng s«ng
Hång ®−íi ®©y h y vÏ biÓu ®å thÒ hiÖn sù thay ®æi vÒ diÖn tÝch v s¶n l−îng c©y
l−¬ng thùc t¹i ®ång b»ng s«ng Hång. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt
v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt.
(§¬n vÞ ) 1985 1995 1999
DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc Ngh×n ha 1185 1209,6 1189,9
Trong ®ã lóa 1052 1042,9 1048,2
SL l−¬ng thùc quy thãc Ngh×n tÊn 3387 5236,2 6119,8
Trong ®ã lóa 3092 4623,1 5692,9
1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
TÝnh tØ lÖ c©y lóa trong diÖn tÝch v s¶n l−îng l−¬ng thùc theo tõng n¨m so
víi tæng sè c©y l−¬ng thùc. TÝnh n¨ng suÊt lóa theo tõng n¨m. KÕt qu¶ nh− b¶ng
sau:
§¬n vÞ 1985 1995 1999
DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc % 100,0 100,0 100,0
Trong ®ã lóa 88,8 86,2 88,1
SL l−¬ng thùc quy thãc. % 100,0 100,0 100,0
Trong ®ã lóa 91,3 88,3 93,0
N¨ng suÊt lóa T¹/ha 29,4 44,3 54,3VÏ biÓu ®å d¹ng cét
chång- kÐp . Lo¹i biÓu ®å n y
®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu khi vÏ.
BiÓu ®å cã hai trôc tung.
71
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
2- NhËn xÐt
a- DiÖn tÝch
C©y l−¬ng thùc tÝnh chung trong thêi gian 85/99 t¨ng 4,9 ngh×n ha. C©y lóa
tÝnh chung trong thêi gian 85/99 diÖn tÝch c©y lóa gi¶m 3,8 ngh×n ha.
DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc t¨ng chËm v c©y lóa gi¶m liªn tôc l do søc Ðp cña
vÊn ®Ò d©n sè, sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®« thÞ diÔn ra nhanh chãng; mét diÖn tÝch
®¸ng kÓ ®Êt trång lóa ®−îc chuyÓn sang trång c¸c lo¹i c©y kh¸c. DiÖn tÝch c©y lóa
tõ 88,8% diÖn tÝch c©y l−¬ng thùc ® gi¶m cßn 88,1%.
MÆc dï cã gi¶m vÒ tØ träng nh−ng diÖn tÝch c©y lóa vÉn chiÕm mét tØ lÖ rÊt
lín trong c©y l−îng thùc.
b- S¶n l−îng
S¶n l−îng c©y l−¬ng thùc t¨ng nhanh, tõ 3387,0 ngh×n 53 ngh×n tÊn ® t¨ng
lªn 6119,8 ngh×n tÊn. C©y lóa t¨ng tõ 3092,0 ngh×n tÊn ® t¨ng lªn 5692,9 ngh×n
tÊn.
TØ träng lóa chiÕm mét tØ lÖ rÊt cao, n¨m 1985 l 91,3% ® t¨ng lªn 93,0%
s¶n l−îng l−¬ng thùc quy thãc.
S¶n l−îng lóa t¨ng lªn trong khi diÖn tÝch gi¶m chøng tá l do t¨ng n¨ng suÊt.
c- N¨ng suÊt lóa
T¨ng nhanh tõ 29,4 t¹/ha ® t¨ng lªn liªn tôc v ®¹t 54,3 t¹ /ha.
N¨ng suÊt lóa t¨ng nhanh l do: lao ®éng t¹i ®©y rÊt ®«ng, cã truyÒn thèng
th©m canh c©y lóa n−íc; CSVCKT cho n«ng nghiÖp ho n thiÖn; viÖc ¸p dông c¸c
lo¹i gièng lóa míi l nguyªn nh©n c¬ b¶n.
§BSCL cã diÖn tÝch 39,7 ngh×n km2, chiÕm 11,9% c¶ n−íc. D©n sè n¨m 1999 l
16,1triÖu ng−êi, chiÕm 21,1% c¶ n−íc.
§ång b»ng s«ng Cöu Long gåm cã c¸c tØnh sau ®©y: Long An (Tp Long Xuyªn),
§ång Th¸p ( Tx Cao L nh), TiÒn Giang (Tp Mü Tho), BÕn Tre (Tx BÕn Tre), VÜnh
Long( Tx VÜnh Long) Tr Vinh (Tx Tr Vinh), Tp CÇn Th¬, HËu Giang (Tx VÞ
Thanh), Sãc Tr¨ng (TX Sãc Tr¨ng), B¹c Liªu (Tx B¹c Liªu), C Mau (Tp C Mau),
KiÕn Giang (Tx R¹ch Gi¸); An Giang ( Ch©u §èc).

B i tËp 56 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa c¶ n−íc, ®ång
b»ng s«ng Hång v ®ång b»ng s«ng Cöu Long.
a-H y vÏ biÓu ®å c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng lóa cña hai vïng so víi c¶ n−íc.
b-Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y so s¸nh hai vïng träg ®iÓm lóa n−íc ta.
T×nh h×nh s¶n xuÊt lóa c¶ n−íc, ®ång b»ng s«ng Hång s«ng Cöu Long
N¨m C¶ n−íc §BS Hång §BS Cöu Long
Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Ngh ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi
1985 5,70 15,8 304 1,05 3,1 255 2,25 6,8 512
2000 7,67 32,5 426 0,96 5,2 345 3,95 16,7 1025
72
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
- TÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña diÖn tÝch, s¶n l−îng v b×nh qu©n lóa/ ng−êi.
KÕt qu¶ nh− sau: LÊy n¨m 1985 l 100%
N¨m C¶ n−íc §BS Hång §BS Cöu Long
Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Ngh ha Tr tÊn Kg/Ng−êi Tr ha Tr tÊn Kg/Ng−êi
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100. 100,0 100,0 100,0
2000 134,6 205,7 140,1 91,4 167,7 135,3 175,6 245,6 200,2
- TÝnh c¬ cÊu diÖn tÝch v s¶n l−îng lóa cña c¸c vïng so víi c¶ n−íc.
- TÝnh n¨ng suÊt lóa c¶ n−íc v tõng vïng.
- KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m DiÖn tÝch lóa c¶ n−íc = S¶n l−îng lóa c¶ n−íc = N¨ng suÊt (t¹/ha)
100% 100%
§BSH §BSCL Céng §BSH §BSCL Céng C¶ n−íc §BSH §BSCL
1985 18,4 39,5 57,9 19,6 43,0 62,7 277193 29,5 30,2
2000 12,5 51,5 64,0 16,0 51,4 67,4 4237288 54,2 42,3
- TÝnh b¸n kÝnh diÖn tÝch lóa hai n¨m 1985 v 2000.
R1985 = 2cm; R2000 = 2. = 2,32 cm;
1,326
- TÝnh b¸n lÝnh s¶n l−îng lóa hai n¨m 1985 v 2000.
R1985 = 2cm; R2000 = 2. 2,05 = 2,86 cm
VÏ 2 ®−êng trßn víi b¸n kÝnh nh− ® tÝnh, vÏ c¸c h×nh qu¹t theo tØ lÖ vÒ s¶n
l−îng nh− ® tÝnh cña ®ång b»ng s«ng Hång v c¸c vïng kh¸c.
Cã mét b¶ng chó dÉn víi: ®ång b»ng s«ng Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long
v c¸c vïng kh¸c trong n−íc. Cã tªn biÓu ®å, n¨m.
2- NhËn xÐt
a- Hai ®ång b»ng cã tØ träng lóa lín nhÊt trong s¶n xuÊt lóa ë n−íc ta.
DiÖn tÝch chiÕm 57,9% n¨m 1985, t¨ng lªn 64,0% n¨m 2000. S¶n l−îng t¨ng
tõ 62,7% n¨m 1985 lªn 67,4% so víi c¶ n−íc n¨m 2000.
b)So s¸nh hai ®ång b»ng.
§B s«ng Hång cã diÖn tÝch lóa chiÕm mét tØ lÖ thÊp nh−ng ®ãng gãp s¶n l−îng
lín h¬n. N¨m 1985 chiÕm 18,4%, v 19,6% vÒ s¶n l−îng. Tíi n¨m 2000 chØ cßn
chiÕm 12,5% so víi c¶ n−íc vÒ diÖn tÝch lóa nh−ng ®ãng gãp tíi 16,0% s¶n l−îng.


73
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
§BSCL chiÕm mét tØ lÖ lín vÒ diÖn tÝch, víi 39,5% n¨m 1985 v t¨ng lªn
51,5% diÖn tÝch lóa c¶ n−íc. S¶n l−îng lóa t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long còng
rÊt lín. N¨m 1985 chiÕm 43,0% vÒ s¶n l−îng, tíi n¨m 2000 l 51,4% s¶n l−îng lóa
c¶ n−íc.
c)N¨ng suÊt lóa cña hai vïng còng rÊt cao so víi c¶ n−íc.
N¨m 1985 c¶ n−íc l 27,7t¹/ha. Trong ®ã ®ång b»ng s«ng Hång cã n¨ng
suÊt thÊp h¬n ®ång b»ng s«ng Cöu Long.
N¨m 2000, n¨ng suÊt lóa t¹i ®ång b»ng s«ng Hång l¹i cao víi ®ång b»ng
s«ng Cöu Long v víi c¶ n−íc.
d) Gi¶i thÝch:
Cã sù tËp trung c©y lóa t¹i hai ®ång b»ng n y l do...
Trong ®ã ®ång b»ng s«ng Cöu Long réng lín h¬n so víi ®ång b»ng s«ng
Hång. DiÖn tÝch trång lóa kh«ng ngõng t¨ng lªn do viÖc c¶i t¹o ®ång b»ng n y
trong nh÷ng n¨m qua.
N¨ng suÊt lóa t¹i ®ång b»ng s«ng Hång cao h¬n nhiÒu so víi ®ång b»ng s«ng
Cöu Long l do t¹i ®©y lao ®éng ®«ng víi mËt ®é cao; ng−êi d©n cã kinh nghiÖm
th©m canh c©y lóa tõ l©u ®êi h¬n nhiÒu so víi ®ång b»ng s«ng Cöu Long.
B i tËp 57 - VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù t¨ng tr−ëng b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu
ng−êi c¶ n−íc, ®ång b»ng s«ng Hång v ®ång b»ng s«ng Cöu Long.(§¬n vÞ kg/
nguêi)
N¨m C¶ n−íc §B sång Hång §B s«ng Cöu Long
1986 300,8 244,2 516,5
1988 307,3 287,7 535,3
1989 331,0 315,7 631,2
1996 387,7 361,0 864,3
1999 448,0 414,0 1012,3
1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å.
Lùa chän d¹ng biÓu ®å d¹ng biÓu ®å ®å thÞ.
§Ó thÓ hiÖn râ tèc ®é t¨ng tr−ëng cã hai lùa chän: ®Ó nguyªn d¹ng sè liÖu,
hoÆc quy ®æi vÒ n¨m 1986 = 100%. C¸ch thø 2 phï hîp h¬n.
TÝnh tèc ®é t¨ng cña b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cña c¶ n−íc lÊy
n¨m ®Çu l 100%. KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m C¶ §B sång §B s«ng Cöu
n−íc Hång Long
1986 100,0 100,0 100,0
1988 102,2 117,8 103,6
1989 110,0 129,3 122,2
1996 128,9 147,8 167,3
1999 148,9 169,5 196,0
74
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
VÏ biÓu ®å:

2- NhËn xÐt
a- Trªn ph¹m vi c¶ n−íc.
Tèc ®é t¨ng nhanh v æn
®Þnh, trong c¶ thêi kú 1986-1999
® t¨ng lªn 1,49 lÇn. B×nh qu©n
s¶n l−îng lóa/ ng−êi cña n−íc ta
t¨ng nhanh l do...
T¹i hai vïng träng ®iÓm
cã b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo
®Çu ng−êi kh¸c nhau.
b- T¹i ®ång b»ng s«ng Hång
B×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi lu«n thÊp h¬n so víi c¶ n−íc. Trong
thêi gian 1986- 1999 b×nh qu©n lóa theo ®Çu ng−êi t¨ng 1, 69 lÇn nhanh h¬n so víi
c¶ n−íc.
L do vïng ® gi¶m ®−îc tèc ®é t¨ng d©n sè, s¶n l−îng lóa t¨ng nhanh do
t¨ng n¨ng suÊt. MËt ®é d©n sè cao nhÊt n−íc nªn tíi n¨m 1999 vÉn cã b×nh qu©n lóa
thÊp h¬n so víi trung b×nh c¶ n−íc.
c- T¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long.
Tèc ®é t¨ng nhanh h¬n so víi c¶ n−íc, thêi kú 1986-1999 ® t¨ng lªn 1,96 lÇn.
B×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cao gÊp 2,5 lÇn so víi b×nh qu©n chung c¶
n−íc v cao h¬n gÇn 3 lÇn so víi ®ång b»ng s«ng Hång. LÝ do...
B i tËp 58 - Cho b¶ng sè liÖu sau ®©y vÒ sè d©n cña c¸c n−íc trong khu vùc §«ng
Nam ¸. H y tÝnh tØ lÖ gia t¨ng d©n sè cña c¸c n−íc, v cña tæng sè d©n trong to n
khu vùc trong c¸c n¨m 1998- 2000 v nhËn xÐt t×nh h×nh t¨ng d©n sè v c¸c biÖn
ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n sè ë c¸c n−íc §«ng Nam ¸ (§¬n vÞ Ngh×n ng−êi )
TT N¨m 1995 1998 1999 2000
1 Brun©y 296,0 323,1 330,7 338,4
2 Campuchia 10160,0 11440,0 11600,0 12200,0
3 In®«nªxia 194760,0 204390,0 207440,0 210490,0
4 L o 4600,0 4950,0 5090,0 5220,0
5 Malaixia 20690,0 22180,0 22710,0 23270,0
6 Mianma 44740,0 47260,0 48120,0 49000,0
7 Philippin 70300,0 75200,0 76800,0 78400,0
8 Th¸i lan 59400,0 61200,0 61810,0 62410,0
9 Xinhgapo 3530,0 3920,0 3950,0 4020,0
10 ViÖt Nam 71995,5 75356,3 76596,7 77635,4
1-Xö lý sè liÖu:
• TÝnh tæng sè d©n trong to n khu vùc.
• TÝnh gia t¨ng d©n sè n¨m 1999 lÊy sè d©n n¨m 1998 = 100%.
• TÝnh gia t¨ng d©n sè n¨m 2000 lÊy sè d©n n¨m 1999 l 100%.
75
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
• TÝnh gia t¨ng sè d©n cña n¨m 2000 so víi n¨m 1995, n¨m 1995 l 100%.
Tªn quèc 1995 1998 1999 2000 2000
gia T¨ng %/ so
(%) n¨m víi
1995
1 Brun©y 100,0 109,2 3,1 102,4 102,3 114,3
2 Campuchi 100,0 112,6 4,2 101,4 105,2 120,1
a
3 In®«nªxia 100,0 104,9 1,7 101,5 101,5 108,1
4 L o 100,0 107,6 2,5 102,8 102,6 113,5
5 Malaixia 100,0 107,2 2,4 102,4 102,5 112,5
6 Mianma 100,0 105,6 1,8 101,8 101,8 109,5
7 Philippin 100,0 107,0 2,3 102,1 102,1 111,5
8 Th¸i lan 100,0 103,0 1,0 101,0 101,0 105,1
9 Xinhgapo 100,0 111,0 3,7 100,8 101,8 113,9
1 ViÖt Nam 100,0 104,7 1,6 101,6 101,4 107,8
0
Tæng sè (Tr 480471 506219 514447 522983
Ng ) ,5 ,4 ,4 ,8
Céng 100,0 105,4 1,8% 101,6 101,7 108,8
2-NhËn xÐt.
a- Tæng sè d©n trong to n khu vùc.
§«ng Nam ¸ cã sè d©n ®«ng v t¨ng liªn tôc trong thêi kú 1995 tíi n¨m
2000. N¨m 1995 cã 480 trÖu d©n, tíi n¨m 2000 l 523 triÖu d©n. Quèc gia ®«ng d©n
nhÊt l In®«nªxia víi 210 triÖu ng−êi, quèc gia cã sè d©n Ýt nhÊt l Brun©y víi 338
ngh×n ng−êi. ViÖt nam ®øng h ng thø hai vÒ d©n sè. Giai ®o¹n 1995 - 1998, trung
b×nh t¨ng 1,8%/n¨m N¨m 1999 t¨ng 1,6% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng 1,7% so
víi n¨m 1999. Nh− vËy møc t¨ng d©n sè cña to n khu vùc lu«n ë møc cao. Møc
gi¶m l kh«ng ®¸ng kÓ, chØ kho¶ng 0,1% trong suèt thêi kú 1995-2000.
Lý do tØ lÖ gia t¨ng d©n sè trong khu vùc gi¶m chËm l do nhiÒu nguyªn nh©n:
t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp; møc sãng cßn thÊp.
b- Trong khu vùc cã sù ph©n ho¸ vÒ tèc ®é t¨ng d©n sè
Nhãm n−íc cã gia t¨ng cao. Brun©y víi møc t¨ng 3,1%/n¨m trong giai ®o¹n
1995 - 1998 v liªn tôc t¨ng víi møc 2,3-2,4%/n¨m c¸c n¨m tiÕp theo; L o víi møc
t¨ng rÊt cao, lu«n tõ 2,5%/n¨m trong c¶ thêi kú 1995- 2000; Campuchia t¨ng víi
møc kû lôc l 4,2%/n¨m, v nhÊt l n¨m 2000 so víi n¨m 1999 víi møc 5,2%;
Malaixia víi møc t¨ng 2,4 tíi 2,5%/n¨m; PhilÝppin víi møc 2,1 tíi 2,3%/n¨m;
Xinhgapo t¨ng rÊt m¹nh v o giai ®o¹n 1995- 1998 víi 3,7%/n¨m, v n¨m 2000 so
víi n¨m 1999 l 1,8%; nh−ng v o n¨m 1999 so víi n¨m 1998 chØ t¨ng cã 0,8%.
Quèc gia cã møc t¨ng d©n sè cao nhÊt l Campuchia víi møc t¨ng 20,1% sau 6
n¨m. C¸c n−íc Brun©y, L o, Malaixia còng cã møc t¨ng cao trªn 10% sau 6 n¨m.

76
http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Nhãm n−íc cã gia t¨ng thÊp. Mianma víi møc t¨ng ®Òu trong c¶ thêi kú l
1,8%/n¨m; Th¸i Lan víi møc t¨ng ®Òu trong c¶ thêi kú l 1,0%/n¨m; In®«nªxia víi
møc t¨ng l 1,5- 1,7%/n¨m; ViÖt Nam víi møc t¨ng ®Òu trong c¶ thêi kú l 1,6 -
1,4%/n¨m;
3-H−íng gi¶i quyÕt sù t¨ng d©n
§Ó gi¶m gia t¨ng d©n sè c¸c n−íc trong khu vùc cÇn häc tËp kinh nghiÖm cña
ViÖt Nam trong vÊn ®Ò gi¶m tØ lÖ t¨ng d©n sè. C¸c biÖn ph¸p chÝnh m n−íc ta ®
thùc hiÖn l :
N©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, thùc hiÖn mçi gia ®×nh chØ cã 2 con;
Ph¸t triÓn y tÕ gi¸o dôc; t¨ng c−êng gi¸o dôc d©n sè;
G¾n viÖc gi¶m gia t¨ng d©n sè víi viÖc gi¶i quyÕt cÊc vÊn ®Ò lao ®éng, viÖc
l m, ph©n bè l¹i d©n c−.
77
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản