9 cách viết mào đầu hấp dẫn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
356
lượt xem
125
download

9 cách viết mào đầu hấp dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi đầu một cái gì đó đều khó, huống hồ muốn có sự khởi đầu hấp dẫn. Dưới đây là 9 thí dụ về cách viết mào đầu hấp dẫn cho một tác phẩm báo chí để tham khảo. Mào đầu tiếp cận thực tế Một mào đầu mà trong đó, thực tế cuộc sống được đưa ra chân thực như thể tác giả đã bứng một góc cuộc sống để đặt vào, đến nỗi khiến người đọc có cảm giác nhân vật ấy, vấn đề ấy tồn tại đâu đây bên cạnh mình, đó là một mào đầu tiếp cận thực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 9 cách viết mào đầu hấp dẫn

  1. 9 cách vi t mào uh pd n
  2. Kh i u m t cái gì ó u khó, hu ng h mu n có s kh i uh p d n. Dư i ây là 9 thí d v cách vi t mào u h p d n cho m t tác ph m báo chí tham kh o. Mào u ti p c n th c t M t mào u mà trong ó, th c t cu c s ng ư c ưa ra chân th c như th tác gi ã b ng m t góc cu c s ng t vào, n n i khi n ngư i c có c m giác nhân v t y, v n y t n t i âu ây bên c nh mình, ó là m t mào u ti p c n th c t . vi t ư c mào u này, xin ng quên m t quy t c c i n, ơn gi n và khó có th thay th ư c trong báo chí, ó là t o m t mào u b ng 5 y u t : Ai, cái gì, âu, khi nào và t i sao. Quy t c này giúp phóng viên có th ưa ra r t nhi u thông tin h p d n ngay t mào u. Dư i ây là m t mào u trong bài phóng s bàn v v n giáo d c t xa cho tr em ti u h c: “Jesse, m t c u bé 10 tu i khá sáng d s ng t i làng Winter, phía Nam thành ph London (Anh), m i tu n c 5 cu n sách. Jesse r t thích c sách giáo khoa, say mê các cu n ti u thuy t khoa h c vi n tư ng nhưng l i ghét i tr i mưa. C u thích bơi, thăm các vi n b o tàng, r t yêu cô em gái hai tu i nhưng r t ghét d n d p phòng riêng. Trư c ây, Jesse theo h c t i m t trư ng ti u h c tư th c. Tuy nhiên, t l p hai n l p b n, c u tr thành h c sinh h c t i nhà. Và m c dù không hoàn toàn ng ý v i phương pháp giáo d c m i này nhưng hi n t i, m c a Jesse là giáo viên duy nh t c a c u”.
  3. Thay vì i th ng vào s th t, tác gi k m t câu chuy n g n gũi, i thư ng có nhân v t c th v i tên, tu i, cu c s ng, không gian, s thích. i u này kích thích trí tò mò c a c gi vì h c m th y nhân v t ít nhi u có nh ng i u g n gi ng v i cu c s ng c a chính mình. Mào ud nd t Hãy tránh xa cách vào theo ki u sách giáo khoa và hãy th m t mào u có tính ch t giai tho i, v i l i d n d t có ôi chút hư c u. Lo i này ng d ng r t tuy t v i v i nh ng ch v n khô khan ho c các v n khoa h c có tính lý thuy t cao. ây là o n m u bài báo nói v nh ng ti n b trong ngành khám ch a b nh thính giác. “M t vài năm trư c ây, m t ngư i b n ngoài 40 tu i k v i tôi r ng ch b i c t năm lên sáu. Sau m t ca ph u thu t, thính giác c a ch tr l i ho t ng bình thư ng. Xúc ng nh t, ch k , là khi t nh thu c mê, th y cô y tá m vòi nư c trong phòng t m, ch có th nghe ư c ti ng nư c ang ch y. ' ó là m t giai i u tuy t v i,' ch nói”. Lưu ý khi vi t mào u: - Dù bài vi t c a b n c p nv n gì i n a thì i u b n mu n nói ph i ư c nh n ra ngay trong o n mào u, th m chí, n u có th , n m ngay trên tít. - Khi b n ang vi t v m t t c ngư i nào ó, c n ph i ch c ch n c gi c a b n có th bi t t c ngư i ó là ai ngay t nh ng câu u tiên.
  4. - Hãy vi t m t mào u h p d n nhưng không ư c phép gây chú ý quá m c so v i toàn b bài báo vì s khi n c gi hi u l m, ánh giá bài vi t là “ u voi uôi chu t”, mào u hay nh ng càng c càng chán. - Không s d ng o n mô t dài dòng ngay trong ph n mào u. - Hãy dùng nh ng câu ng n và nh ng o n văn ng n. N u tác gi dùng mào u bài vi t k v l ch s c a ngành y t khám ch a b nh thính giác ho c t p h p nh ng th ng kê, s li u khoa h c v vi c hi n có bao nhiêu ngư i ang b các b nh v thính giác… phóng viên có th s ánh m t c gi c a mình ngay l p t c. Mào u b ng m t nhân v t Chu n b vi t m t bài báo mà trong tay không có s li u ho c chưa các tư li u c n thi t, b n hãy li u mình mào u b ng m t nhân v t có liên quan n ch . Th c ra, b n thân nhân v t, khi ư c coi là i n hình, cũng ã là m t d ng tư li u h p d n và y s c s ng. Sau ây là mào u trong m t bài vi t v trào lưu s ng th trong thanh niên, sinh viên xa nhà hi n nay: “D, sinh viên trư ng Nông lâm và Q, sinh viên Ngo i ng m i quen ư c m t tu n, n ngày th 8 ã kéo nhau v s ng th như v ch ng. T ăn m c, ch búa, mua s m n c vi c h c hành l n “XX” u không th không chung”. Tương t như th , sau hai o n ti p theo, tác gi l i ti p t c v ra m t b c tranh khác v i nhân v t là c p “v ch ng s ng th ” làm công nhân t i m t khu công nghi p. Cu i cùng, trong o n k t, tác gi ưa ra quan i m
  5. c a nh ng ngư i ngoài cu c v v n này. Bài vi t hoàn toàn không cung c p s li u, ch minh ch ng b ng nhân v t và ưa ra m t s ý ki n do tác gi thu th p ư c song v n khi n ngư i c th y h p d n và tin c y. Mào u d ng c nh M t nhà báo k l i: Sau khi ti p xúc v i hai ngư i ph n chuyên làm nhi m v giúp vi c chăm sóc ngư i cao tu i, tôi ã quy t nh vi t v h . Tôi ã c g ng th i th l i t i năm, sáu l n vi t mào u nhưng không thành. Nhân v t, công vi c và s t t b t c a h c hi n lên trư c m t mà tôi không bi t túm vào âu b t u bài vi t. M t ý tư ng ch t lóe lên, tôi “bê” nguyên s b n r n và nhi t tình c a h vào mào u chính nó t nói lên t t c . ó là lý do tôi ch n m t mào u d ng c nh có th di n t ư c ý tư ng c a mình: “Chuông i n tho i réo vang: M tôi ang c n i ch p X-quang. Vi c này ph i m t t i vài ngày mà tôi ang b n i công tác, không th ưa bà i ư c. Ch có th giúp tôi ư c không?” “Chuông i n tho i ti p t c réo: Ông n i tôi…” Sau ó, tác gi li t kê ti p hai cu c g i n a, cũng v n gi nguyên hình th c th hi n và ti p ó ông vi t: “M i l n nh c i n tho i là m t l n h nói câu ng ý. H luôn vui v và s n sàng giúp . H chính là nh ng ngư i giúp vi c gia ình t i Thung lũng Lehigh, Guthsville, PA”. Mào u gây s c
  6. Ch ng có gì h p d n c gi b ng m t mào u gây s c. B n có th b t u bài báo b ng m t l i phát bi u, m t hình nh s c. Mào u này c bi t hi u qu v i nh ng bài vi t mang tính c nh báo: “Scott ch t khi em m i ư c năm tu i rư i. Em sinh ngày 29 tháng 12 năm 1969. Lúc m i sinh, Scott trông r t kháu kh nh v i mái tóc xoăn vàng nh t và ôi m t xanh to. c bi t, em kh e m nh, háu ăn và hi u ng. Nhưng r i, Scott ã b nhi m b nh Tay-sachs…”. ây là mào u trong bài vi t c nh báo v nguy cơ m c b nh Tay- sachs, m t lo i b nh di truy n l n v i nhi m s c th thân gây ngu n và mù tr em. Căn b nh này ang gia tăng trong khi nhi u c p v ch ng còn th ơ và thi u hi u bi t v nó. ôi khi, mu n gây s c cho c gi , b n có th s d ng i t nhân xưng tr c ti p g i và trò chuy n v i c gi ngay trong mào u. “Nh ng ngư i cao tu i nên th n tr ng v i nh ng l i ư ng m t c a m t s tên dư c sĩ d m khi chúng nói r ng ang g i n cho các ông bà nh ng thi t b y t ư c tài tr b i Chương trình c a chính ph M v chăm sóc ngư i già trên 65 tu i”. ưa ra câu h i B ng vi c ưa ra m t câu h i, b n s d n c gi vào s suy nghĩ và tham gia tìm câu tr l i. Câu h i có th n ngay trong câu u tiên c a bài báo ho c i sau m t vài câu bình lu n. ây là m t mào u ưa ra câu h i
  7. trong m t bài vi t v n n văng t c, ch i b y ang tr nên ph bi n trong giao ti p. Câu h i như m t cách tv n khi n c gi ph i suy nghĩ. “B n ã bao gi văng t c ho c khi nghe ngư i khác văng t c, b n có c m th y ngư ng ngùng vì ph i nghe i u ó chưa?” Dùng câu trích d n M t cách vi t mào u khá quen thu c là s d ng câu trích d n c a m t nhân v t có th l c kèm theo gi i thi u tên, xu t x , chuyên môn c a ngư i ó ho c b i c nh phát ngôn. “Ngày 2/10, phát bi u trên truy n hình, C nh sát trư ng Ian Blair c a thành ph London (Anh) ã xin t ch c v i lý do “vì t l i ích c a ngư i dân và S c nh sát London lên trên h t”. Dùng o n h i tho i H i tho i là m t trong nh ng nguyên li u quan tr ng mà phóng viên có th s d ng vi t mào u. i v i m t bài báo mà ch có v mang chút k ch tính thì m t mào u h i tho i r t hi u qu . ây là o n m u trong m t bài vi t v tôn giáo: “M , th là m ng ý r i ph i không. Con ph i t b m i th con yêu vì c cha Moon và ni m tin c a ngư i”, Athur, c u con trai 22 tu i c a tôi ang nói qua i n tho i. “Âm nh c c a con, chi c tr ng c a con, căn h và c b n gái con n a”. Trong o n m u hi n lên hình nh hai m con và nh ng tâm tư c a h . Câu m u t o k ch tính và nh ng c m xúc khác nhau cho ngư i c.
  8. Mào u th hi n quan i m Cu i cùng, n u b n không th s d ng ư c m t mào u nào trong s trên, b n hãy nghĩ n vi c b t u bài báo b ng vi c ưa ra m t l i tuyên b , th hi n m t quan i m. Mào u này c có v hơi “th t thà” nhưng bù l i d t o ni m tin v i c gi . Chú ý dùng nh ng câu gi n d , rõ ràng và th ng th n. ây là mào u c a bài vi t “Li u lu t pháp có i x sai v i ph n ”: “Công vi c c a tôi là bào ch a cho nh ng ngư i ph n mang t i gi t ch t nh ng ngư i àn ông ã l m d ng tình d c h . Tôi g p khách hàng c a mình trong nhà tù”. Mào u trên không ch là m t minh ch ng cho tính xác th c c a bài báo, b c l quan i m c a tác gi mà còn là m t l i m i c gi bư c vào… nhà tù cùng tác gi .
Đồng bộ tài khoản