ACCESS 2007 - TẠO FORM 4

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
863
lượt xem
238
download

ACCESS 2007 - TẠO FORM 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRONG VÍ DỤ 2 NÀY ÚT BỈNH HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO 1 FORM HOÀN CHỈNH. TRƯỚC HẾT BẠN TẠO 4 BẢNG DỮ LIỆU CHO CSDL THUVIEN . TRONG MỖI BẢNG BẠN TẠO CẤU TRÚC VÀ NHẬP THÔNG TIN VÀO BẢNG. CHÚ Ý KHI TẠO LIÊN QUAN GIỮA CÁC BẢN THÔNG QUA KHÓA CHÍNH CỦA BẢNG NÀY VÀ TRƯỜNG CÙNG TÊN CỦA BẢNG KIA THÌ NỘI DUNG TRONG 2 TRƯỜNG PHẢI GIỐNG NHAU 100% MỚI CÓ THỂ KẾT NỐI 1MANY ĐƯỢC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO FORM 4

 1. 1 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ BÀI 26 NGÀY 18.8.2010 ÚT BỈNH SOẠN TRONG VÍ  DỤ  2 NÀY  ÚT BỈNH HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁC BƯỚC  ĐỂ  TẠO 1 FORM   HOÀN CHỈNH. TRƯỚC HẾT BẠN TẠO 4 BẢNG DỮ LIỆU CHO CSDL THUVIEN . TRONG  MỖI BẢNG BẠN TẠO CẤU TRÚC VÀ  NHẬP THÔNG TIN VÀO BẢNG. CHÚ   Ý  KHI TẠO   LIÊN QUAN GIỮA CÁC BẢN THÔNG QUA KHÓA CHÍNH CỦA BẢNG NÀY VÀ TRƯỜNG  CÙNG TÊN CỦA BẢNG KIA THÌ  NỘI DUNG TRONG 2 TRƯỜNG PHẢI GIỐNG NHAU   100% MỚI CÓ  THỂ  KẾT NỐI 1­MANY  ĐƯỢC.TRONG BÀI NÀY TRƯỜNG TENNXB CỦA   BẢNG SACH PHẢI CÓ NỘI DUNG GIỐNG VỚI TRƯỜNG TENNXB CỦA BẢNG NHAXB.  KHI TRONG 1 FORM CÓ TẠO NÚT “TĂNG SỐ LƯỢNG SÁCH” VÀ NÚT”THỐNG KÊ SỐ  LƯỢNG” THÌ  BẠN PHẢI TẠO QUERY TANGSL VÀ  QUERY XEMTONG  ĐỂ  KHI KÍCH  CHẠY NÚT NÀY NÓ SẼ HIỆN RA BẢNG CHO BẠN NHẬP THÔNG TIN MỚI VÀO . FORM   YÊU CẦU BẠN TRÌNH BÀY ĐẸP BẰNG CÁCH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN, TẠO KHUNG NỔI,   ĐỔ MÀU, FONT VÀ KÍCH CỞ CHỮ, BỐ TRÍ CÁC NÚT MỸ QUAN, CÂN ĐỐI.    ẠO 4 BẢNG DỮ LIỆU:  T   1. Mở Access > Nút Office > New > File name đặt tên C ơ S ở Dữ Li ệu là : THUVIEN > Nh ấp Nút Create > Hiện ra giao diên chương trình với Table1. Bạn t ạo 4 B ảng D ữ Li ệu là SACH (Sách) – NHAXB ( Nhà Xuất Bản) – THE (Thẻ) – DOCGIA ( Đọc Giả).  BẢNG DỮ LIỆU SACH: Cấu trúc: o FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 2. 2 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ Field Properties,chọn: MASACH 10 – TENSACH 30 – SL: LONG ENTEGER, GENERAL NUMBER – STRANG: LONG ENTEGER, GENERAL NUMBER - TENNXB 50 – NAMXB: LONG ENTEGER, GENERAL NUMBER - MALOAI 6 o Nhập thông tin:  BẢNG DỮ LIỆU NHAXB: o Cấu trúc: FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 3. 3 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ Field Properties,chọn: TENNXB 30 – DIACHI 40 – TEL 15 – FAX 15 o Nhập thông tin:  BẢNG DỮ LIỆU THE: Cấu trúc: o FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 4. 4 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ Field Properties,chọn: SOTHE 10 – HOTEN 30 – DIACHI 40 – TEL 15 – NGAYDANGKY dd/mm/yyyy,99/99/9999 Nhập thông tin: o  BẢNG DỮ LIỆU DOCGIA: FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 5. 5 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ Cấu trúc: o Field Properties,chọn: SOTHE 10 – MASACH 10 – NGAYMUON dd/mm/yyyy,99/99/9999 – NGAYHENTRA dd/mm/yyyy,99/99/9999 - SLMUON LONG ENTEGER, GENERAL NUMBER Bảng DOCGIA không tạo Primary Key do nhập nhiểu SOTHE trung lắp. Nhập thông tin: o   ẠO QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG:  T   2. Nhấp Công cụ Relationships trong nhóm Show/Hide của Menu Database Tools > Hi ện ra HT Show Table, chọn 4 Bảng hiện có trong HT này > Nhấp Nút Add > Nh ấp Nút Close > Đã hi ện ra 4 Bảng trong Khu Việc Thiết Kế Form > Tạo kết nối giữa 4 Bảng này . FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 6. 6 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ Chú Ý : Các Dữ Liệu trong Trường TENNXB của Bảng SACH và Trường TENNXB Bảng NHAXB trong sách của Tác Giả NGUYỄN VĂN HUÂN không gi ống nhau . Trong Bảng SACH thì ghi Dai Hoc Quoc Gia HN – trong Bảng NHAXB thì ghi Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi và các Dai Hoc khác cũng lỗi Ha Noi và HN . Chính vì l ỗi này mà khi bạn tạo Relationships sẽ không kết nối được do dữ li ệu của Trường TENNXB c ủa 2 Bảng không giống nhau 100% . Bạn phải chỉnh sửa dữ li ệu của Trường TENNXB c ủa 2 B ảng phải giống nhau thì mới tạo kết nối được.   ẠO 3 FORM:  T   3. Tạo 3 Form có tên : QLSACH ( Quản lý sách) – QLDOCGIA ( Quản lý đọc giả ) – QLTHE ( Quản lý thẻ ). FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 7. 7 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ I.TẠO FORM QLSACH    1.TẠO CÁC QUERY: Khi bạn tạo Nút “Tăng số lượng sách” và nút “Th ống kê s ố l ượng” thì trong HT Command Button Witzard phải luôn luôn ch ọn: Miscellaneous (Hổn H ợp) và Ch ạy Run Query .Sau đó tùy theo yêu cầu mà ch ọn Query t ương ứng. Chính vì lý do này mà b ạn phải tạo trước 2 Query: TangSL và XemTong. Trước tiên bạn phải tạo 2 Query có tên là TangSL và XemTong như sau : • Tạo Query tên TangSL: Mở Bảng SACH, chọn Query Design trong nhóm Other c ủa Menu Create > HT Show Table hiện ra,chọn SACH > Nhấp Nút Add > Nhấp Nút Close > Thi ết kế Query theo Hình > Nhấp Nút Run > Ra Bảng Save As nhập TangSL > OK. FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 8. 8 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ • Tạo Query tên XemTong: Mở Bảng SACH > Vào Menu Create > Vào Nhóm Other > Ch ọn công c ụ Query Design > HT Show Table hiện ra, chọn SACH > Nhấp Nút Add > Nhấp Nút Close > Nh ấp Phải lên Trang Thiết Kế Form > Chọn Query Type > Chọn Select Query > Thi ết k ế theo Hình > Nhấp Phải lên Query1 > Nhập XemTong > OK. FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 9. 9 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ 2.TẠO FORM QUẢN LÝ SÁCH THƯ VIỆN: • Tạo Tiêu Đề Form: Nhấp Form Design > Nhấp Nút Label > Rê vạch lên Form t ạo Vùng chọn và nhập: QUẢN LÝ SÁCH THƯ VIỆN > Định dạng l ại Tiêu Đ ề và đ ổ màu cho Vùng chọn. FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 10. 10 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ • Tạo Logo: Nhấp Logo > ĐẾn nơi lấy Logo > Ok > Di chuyển Logo vào vị trí thích hợp > Do Logo nằm trong Header bạn cần loại bỏ Header, bạn nhấp Ph ải lên Form > Chọn Page Header/Footer cho ẩn Header. • Chèn tên các Trường vào Form: Nhấp Add Existing Fields > Nhấp lên Bảng SACH > Hiện ra các Trường của SACH > Lần lượt kích đúp lên các Tr ường : MASACH, TENSACH, SL, SLTRANG, TENNXB, NAMXB > Close > Ch ỉnh l ại các tên Tr ường vừa chèn vào Form đúng vị trí thích hợp, cân đối. • Tạo Nút “ Nhập thông tin sách mới”: Kích vào biểu tượng Button trong nhóm công cụ Controls của Menu Design > Rê vạch tạo vùng chọn trên Form > Th ả chu ột ra > Hiện ra HT Command Button Witzard, khung Categories chọn Record Operations – khung Actions chọn Add New Record > Nhấp Next. o Sau khi kích hoạt Next > HT xuất hiện, tại tùy chọn Text bạn nhập:”&NHẬP THÔNG TIN SÁCH MỚI”. (Dấu & đặt trước một ký tự để đánh dấu gạch chân ký tự đó, khi View Form bạn có thể nhấn phím Alt để kết hợp v ới ký t ự đó đ ể thay thế việc kích chuột vào nút đó). Kích Next và Finish > Đ ịnh dạng l ại văn bản vừa nhập cho phù hợp với yêu cầu trên Form. FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 11. 11 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ • Tạo Nút “ Tăng số lượng sách”: Kích vào biểu tượng Button trong nhóm công c ụ Controls c ủa Menu Design > Rê v ạch tạo vùng chọn trên Form > Thả chuột ra > Hi ện ra HT Command Button Witzard, khung Categories chọn Miscellaneous – khung Actions chọn Run Query > Nhấp Next. o Sau khi kích hoạt Next hộp thoại kế tiếp xuất hiện, bạn chọn Query TangSL và kích Next. FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 12. 12 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ o Sau khi kích Next hộp thoại kế tiếp xuất hiện, tại tùy chọn Text bạn nhập” Tăng&số lượng sacg1”, kích Next và Finish > Bạn định dạng lại cho phù h ợp với yêu cầu trên Form. • Tạo Nút “ Thống kê số lượng”: Kích vào biểu tượng Button trong nhóm công cụ Controls của Menu Design > Rê vạch tạo vùng chọn trên Form > Th ả chu ột ra > Hiện ra HT Command Button Witzard, khung Categories ch ọn Miscellaneous – khung Actions chọn Run Query > Nhấp Next. o HT kế tiếp xuất hiện, bạn chọn Query XemTong và kích Next FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 13. 13 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ o Sau khi kích Next, hộp thoại kế tiếp xuất hiện, tại rùy chọn Text b ạn nhập:”&THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG” > Kích Next và Finish > Bạn định dạng lại. • Tạo Nút “Lưu thông tin”: Kích vào biểu tượng Button trong nhóm công c ụ Controls của Menu Design > Rê vạch tạo vùng chọn trên Form > Thả chu ột ra > Hiện ra HT Command Button Witzard, khung Categories chọn Record Operations – khung Actions chọn Save Record > Nhấp Next.(Khi muốn tạo nút Lưu Thông Tin thì chọn Record Operations và Save Record). FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 14. 14 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ o Sau khi kích Next, hộp thoại kế tiếp xuất hiện, tại rùy chọn Text b ạn nhập:”&LƯU THÔNG TIN” > Kích Next và Finish > Bạn định dạng lại. •Tạo Nút “Thoát khỏi Form”: Kích vào biểu tượng Button trong nhóm công c ụ Controls của Menu Design > Rê vạch tạo vùng chọn trên Form > Thả chu ột ra > Hiện ra HT Command Button Witzard, khung Categories chọn Forme Operations – khung Actions chọn Close Form > Nhấp Next.(Khi muốn tạo Nút Thoát Khỏi Form thì chọn: Form Operations và Close Form). FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 15. 15 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ o Sau khi kích Next, hộp thoại kế tiếp xuất hiện, tại rùy chọn Text b ạn nhập:”&THOÁT KHỎI FORM” > Kích Next và Finish > Bạn đ ịnh dạng lại. • Tạo màu nền cho Form: Kích chọn nút Rectangle trong nhóm công cụ Controls của Menu Design, kẻ hình chủ nhật bao quanh nội dung Form v ừa t ạo > Hi ện ra vùng chọn màu vàng, kích nút xổ xuống của biểu tượng Special Effect > Ch ọn Special Effect Etched để chọn 1 kiểu đường chìm > Nhấp Phải lên ch ổ tr ống b ất kỳ trong Khung Thiết Kế Form > Chọn Fill/Back Color > Hộp màu xu ất hi ện, b ạn chọn 1 màu nhạt đổ màu nền cho Form > Nhấp công cụ View c ủa Menu Design > Chọn Form View để chạy Form FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 16. 16 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ • Chọn thuộc tính: Trở về chế độ Design View bằng cách nhấp Phải > Ch ọn Design View > Kích Phải chọn Properties ho ặc kích nút PropertiesSheet trong nhóm công cụ Tools của Menu Design > Kích chọn Form > Hi ện ra Bảng Properties Sheet, kích chọn Form > Chọn Tab Format và chọn No trong thu ộc tính Record Selectors – Trong thuộc tính Navigation Caption nhập NO > Close. • Bạn chọn Form View và sẽ được Form như sau, bạn nhấp lên các nút đ ể xem th ử Form được vận hành như thế nào > Save Form này lại đặt tên QLSACH. FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 17. 17 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ NGÀY 18.8.2010: 26.ACCESS 2007 THIẾT KẾ FORM 4. [img]http://utbinh.com/AA8/18082010/FORM.png[/img] http://utbinh.com/AA8/18082010/FORM.png FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
 18. 18 Bài 26 : ACCESS 2007 : FORM 4 _________________________________________________________________________________________________ http://utbinh.com/AA8/18082010/FORM.doc http://utbinh.com/AA8/18082010/FORM.pdf http://utbinh.com/AA8/18082010/FORM.htm http://utbinh.com/AA8/18082010/FORM.rar File thực tập THUVIEN (1,25MB) : http://www.mediafire.com/?c3v3h731acovp9a Bài Giảng Form Thầy Phạm Phú Thịnh (545KB) : http://utbinh.com/AA8/18082010/baigiangphanform.pdf Bài Giảng Thiết Kế Form Thầy Phạm Phú Thịnh (3,56MB) : http://utbinh.com/AA8/18082010/Baigiangthietkeform.pdf Bài Tập Form 1 của Thầy Thịnh (16,84MB) : http://utbinh.com/AA8/18082010/BAITAP1_FORM.wmv Bài Tập Form 2 của Thầy Thịnh (5,78MB) : http://utbinh.com/AA8/18082010/BAITAP2_FORM.wmv Bài Tập Form 5 của Thầy Thịnh (5,59MB) : http://utbinh.com/AA8/18082010/BAITAP5_FORM.wmv Hướng dẫn tạo Cấu Trúc Số Điện Thoại ở Mỹ (187KB) : http://utbinh.com/AA8/18082010/SoDienThoai.doc FORM 4                                                                                                                                              htpp://utbinh.com   
Đồng bộ tài khoản